Free Online JC PURE INSPIRATION for free birds 🐦 🦢 🦅 to grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 Youniversity
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
February 2014
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
02/02/14
1140 LESSON 2214 SUNDAY FREE ONLINE E-Nālanda RESEARCH AND PRACTICE UNIVERSITY http://sarvajan.ambedkar.org Rector Jagatheesan Chandrasekharan
Filed under: General
Posted by: site admin @ 2:16 am

1140 LESSON 2214 SUNDAY

FREE ONLINE  E-Nālanda RESEARCH AND PRACTICE UNIVERSITY
http://sarvajan.ambedkar.org

Rector
Jagatheesan Chandrasekharan


Animated Candle
Jagatheesan Chandrasekharan
http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/01/ctmwelcome_e0.gif


TO


revolving globe


http://buddhadharmaobfinternational.files.wordpress.com/2011/01/globe08_e0.gif
GIF pics
GIF picsVipassana Gif

21) CLASSICAL ENGLISH

TIPITAKA in 83 Languages
Dear SARV JAN


No Alliance, adjustment with any Parties,
No Own TV, News Paper
No Media Support,
No Corporate, Business funding,
No Spokesperson, Media managers,

No Rich Community support.
No Film, Drama stars,
No multi leaders,

YET,

BSP under leadership of one GREAT leader got 26 Million votes (6.2%) in 2008 Parliament Elections.

BSP is 3rd Largest Party in India.

2014 - BSP target is to be Single Largest Party.

Entire SARV JAN vote for BSP Elephant

Jaibheem,
Kodanda Rama
TIPITAKA


TIPITAKA   AND   TWELVE   DIVISIONS
    Brief historical background
   Sutta Pitaka
   Vinaya Pitaka
   Abhidhamma Pitaka
     Twelve Divisions of Buddhist Canons
Nine Divisions of Buddhist Canons


TIPITAKA   AND   TWELVE   DIVISIONS  is the collection of the teachings
of the Buddha over 45 years. It consists of Sutta (the conventional
teaching), Vinaya (Disciplinary code) and Abhidhamma (commentaries).

The Tipitaka was compiled and arranged in its present form by the
disciples who had immediate contact with Shakyamuni Buddha. 
The Buddha
had passed away, but the sublime Dhamma which he unreservedly bequeathed
to humanity still exists in its pristine purity. 
Although the Buddha
had left no written records of his teachings, his distinguished
disciples preserved them by committing to memory and transmitting them
orally from generation to generation.


     Brief historical background 


 
Immediately after the final passing away of the Buddha, 500
distinguished Arahats held a convention known as the First Buddhist
Council to rehearse the Doctrine taught by the Buddha. Venerable Ananda,
who was a faithful attendant of the Buddha and had the special
privilege of hearing all the discourses the Buddha ever uttered, recited
the Sutta, whilst the Venerable Upali recited the Vinaya, the rules of
conduct for the Sangha. 
One hundred years after the First Buddhist
Council, some disciples saw the need to change certain minor rules. The
orthodox Bhikkus said that nothing should be changed while the others
insisted on modifying some disciplinary rules (Vinaya). Finally, the
formation of different schools of Buddhism germinated after his council.
And in the Second Council, only matters pertaining to the Vinaya were
discussed and no controversy about the Dhamma was reported. 
In the 3rd
Century B.C. during the time of Emperor Asoka, the Third Council was
held to discuss the differences of opinion held by the Sangha community.
At this Council the differences were not confined to the Vinaya but
were also connected with the Dhamma. The Abhidhamma Pitaka was discussed
and included at this Council. The Council which was held in Sri Lanka
in 80 B.C. is known as the 4th Council under the patronage of the pious
King Vattagamini Abbaya. It was at this time in Sri Lanka that the
Tipitaka was first committed to writing in Pali language. 


The
Sutta Pitaka consists mainly of discourses delivered by the Buddha
himself on various occasions. There were also a few discourses delivered
by some of his distinguished disciples (e.g. Sariputta, Ananda,
Moggallana) included in it. It is like a book of prescriptions, as the
sermons embodied therein were expounded to suit the different occasions
and the temperaments of various persons. There may be seemingly
contradictory statements, but they should not be misconstrued as they
were opportunely uttered by the Buddha to suit a particular purpose.

This Pitaka is divided into five Nikayas or collections, viz.:- 


Dīgha Nikāya
[dīgha:
long] The Dīgha Nikāya gathers 34 of the longest discourses given by
the Buddha. There are various hints that many of them are late additions
to the original corpus and of questionable authenticity.


Majjhima Nikāya
[majjhima:
medium] The Majjhima Nikāya gathers 152 discourses of the Buddha of
intermediate length, dealing with diverse matters.

Saṃyutta Nikāya
[samyutta:
group] The Saṃyutta Nikāya gathers the suttas according to their
subject in 56 sub-groups called saṃyuttas. It contains more than three
thousand discourses of variable length, but generally relatively short.

Aṅguttara Nikāya
[aṅg:
factor | uttara: additionnal] The Aṅguttara Nikāya is subdivized in
eleven sub-groups called nipātas, each of them gathering discourses
consisting of enumerations of one additional factor versus those of the
precedent nipāta. It contains thousands of suttas which are generally
short.


Khuddaka Nikāya
[khuddha: short,
small] The Khuddhaka Nikāya short texts and is considered as been
composed of two stratas: Dhammapada, Udāna, Itivuttaka, Sutta Nipāta,
Theragāthā-Therīgāthā and Jātaka form the ancient strata, while other
books are late additions and their authenticity is more questionable.


The fifth is subdivided into fifteen books:- 


Khuddaka Patha (Shorter Texts)

Dhammapada (The Way of Truth)

Udana (Heartfelt sayings or Paeons of Joy)

Iti Vuttaka (’Thus said’ Discourses)

Sutta Nipata (Collected Discourses)

Vimana Vatthu (Stories of Celestial Mansions)
 
Peta Vatthu (Stories of Petas)

Theragatha (Psalms of the Brethren)

Therigatha (Psalms of the Sisters)

Jataka (Birth Stories)

Niddesa (Expositions)

Patisambhida (Analytical Knowledge)

Apadana (Lives of Saints)

Buddhavamsa (The History of Buddha)
   
Cariya Pitaka (Modes of Conduct)

Email me at
awakenmedia.prabandhak@gmail.com

chandrasekhara.tipitka@gmail.com

68) Tipitaka nin Classical Slovenian

68 ) Tipitaka v klasickej slovenčine

Tipitaka v 83 jazykoch

Váženie Sarv JAN
No Alliance , nastavenie so všetkými stranami ,
Nie vlastnou TV , Správy papiera
No Media Support ,
Nie Corporate Business financovania ,
Nie hovorca , manažéri médií ,
Žiadna podpora Rich spoločenstva .
Nie Film , Dráma hviezdy ,
Bez viac vodcov ,
EŠTE ,
BSP pod vedením jedného veľkého vodcu dostal 26 miliónov hlasov ( 6.2 % ) v roku 2008 parlamentné voľby .
BSP je treťou najväčšou stranou v Indii .
2014 - BSP cieľom je byť najväčším Party .
Celý Sarv JAN hlasovať pre BSP slona
Jaibheem ,
Kodanda Rama
Tipitaka

Tipitaka a dvanásť DIVÍZIA
    
Stručné historické pozadie
   
Sutta Piták
   
Vinaya Piták
   
Abhidhamma Piták
     
Dvanásť Divízia budhistických kánonov
Deväť Divízia budhistických kánonov

Tipitaka a dvanásť DIVÍZIA je zbierka učenie Budhu viac ako 45 rokov . Skladá sa z Sutta ( konvenčné výučby ) , Vinaya ( disciplinárne kód ) a Abhidhammy ( komentáre ) . Tipitaka bol zostavený a usporiadaný vo svojej súčasnej podobe učeníkom , ktorí mali priamy kontakt s Šákjamuniho Budhu . Buddha zomrel , ale úžasný Dhamma , ktorú bezvýhradne odkázal ľudstvu v jeho pôvodnej čistote stále existuje . Hoci Budha opustil žiadne písomné záznamy o jeho učenie , jeho
významní žiaci zachovaná ich spáchaním do pamäti a prenášať ich ústne z
generácie na generáciu .

     Stručné historické pozadie

  Bezprostredne
po finále odchode Budhu , 500 význačných Arahats koná konvencii známy
ako budhistického koncilu skúšať náuku učil Buddha .
Ctihodný
Ananda , ktorý bol verný strážca Budhu a mal zvláštnu výsadu sluchu
všetky diskurzu Budha niekedy predniesol , recitoval Sutta , zatiaľ čo
ctihodný Úpal recitoval Vinaya , pravidlá správania pre Sangha .
Sto rokov po budhistickom koncile , niektorí učeníci videli , že je potrebné zmeniť niektoré pravidlá drobné . Ortodoxná
Bhikkus povedal , že nič by sa malo zmeniť , zatiaľ čo iní trvali na
tom , upravujúcim niektoré disciplinárne pravidlá ( Vinaya ) .
Konečne , tvorba rôznych škôl budhizmu klíčiť po jeho rady . A v druhej rade , len záležitosti týkajúce sa Vinaya boli prerokované a žiadny spor o Dhamma bolo hlásených .
V 3. storočí pred Kr v dobe cisára Asoka , tretia rada sa konala diskutovať rozdiely v názoroch držané Sangha komunity . Na tejto rady rozdiely neboli obmedzené na Vinaya , ale boli tiež spojené s Dhamma . Abhidhamma Piták bol prerokovaný a sú zahrnuté v tejto rady . Rada , ktorá sa konala na Srí Lanke v roku 80 pred nl je známy ako 4. Rada pod záštitou zbožného kráľa Vattagamini Abbaye . To bolo v tej dobe na Srí Lanke , ktorý Tipitaka bol najprv oddaný písanie v jazyku páli .

Sutta Piták sa skladá hlavne z diskurzu dodaných samotného Budhu pri rôznych príležitostiach . Tam
bolo tiež niekoľko diskurzu dodávané niektorými jeho význačných
učeníkov ( napr. Sáriputta , Ananda , Moggallana ) v nej zahrnutá .
Je
to ako knihu receptov , ako kázeň v ňom obsiahnuté boli vyložené tak ,
aby vyhovovali rôzne príležitosti a temperament rôznych osôb .
Tam
môže byť zdanlivo protirečivými vyhláseniami , ale nemali by byť
nesprávne vyložil , ako oni boli vhodne predniesol Budha , aby
vyhovovali konkrétnemu účelu .
Táto forma sa stala je rozdelená do piatich Nikayas alebo zbierky , pozri : . -

Digha nikája
[ Digha : dlhá ] Digha nikája zhromažďuje 34 z najdlhších diskurzu daných Budha . Existujú rôzne náznaky , že mnohí z nich sú neskoré dodatky k pôvodnej korpusu a na pochybné pravosti .

Majjhima nikája
[ Majjhima : medium ] Majjhima nikája zhromažďuje 152 diskurzu Budhu zo strednej dĺžky , ktorý sa zaoberá rôznymi záležitosťou .

Samyutta nikája
[ Samyutta : skupina ] Samyutta nikája zhromažďuje suttas podľa ich predmetu v 56 podskupín tzv saṃyuttas . Obsahuje viac ako tri tisícky diskurzu o premennej dĺžke , ale všeobecne relatívne krátka .

Anguttara nikája
[
ANG : faktor | Uttara : na prídavné ] Anguttara nikája je subdivized v
jedenástich podskupín tzv nipātas , každý z nich zhromažďovania diskurzu
, skladajúci sa z výpočtov jedného ďalšieho faktora oproti tým
precedens Nipata .
Obsahuje tisíce Sutta , ktoré sú zvyčajne krátke .

Khuddaka nikája
[
Khuddha : krátke , malé ] V krátke texty Khuddhaka Nikaya a je
považovaný za zložený z dvoch stratas : Dhammapada , Udana , Itivuttaka ,
Sutta Nipata , Theragāthā - Therīgāthā a Jataka tvoria prastaré vrstvy ,
zatiaľ čo ostatné knihy sú neskoré dodatky a ich hodnovernosť
je diskutabilná .

Piaty je rozdelená do pätnástich kníh : -

Khuddaka PATH ( Kratšie texty )

Dhammapada ( Way of Truth )

Udana ( Srdečné porekadlá alebo Paeons radosti )

Iti Vuttaka ( ” Toto hovorí ” Pojednanie )

Sutta Nipata ( Vybraných Besedy )

Vimana Vatthu ( Príbehy Celestial domy )
 
Peta Vatthu ( Príbehy Petas )

Theragatha ( Žalmy bratská )

Therigatha ( Žalmy sestier )

Jataka ( narodenia Stories )

Niddesa ( Expozícia )

Patisambhida ( Analytická Knowledge )

Apadana ( Životy svätých )

Buddhavamsa ( History of Buddha )
   
Cariya Piták ( režimy správanie )

69) Tipitaka in Classical Somali

69 ) Tipitaka nin gaar Soomaali

TIPITAKA in 83 Languages

Gacaliye SARV JAN
No Alliance , sixitaanka dhinacyada kasta ,
No LEEDAHAY TV , News Paper
No Media Support ,
No Corporate , maalgelinta Business ,
No afhayeenka , maareeyayaasha Media ,
No taageero Rich Community .
No Film , xiddigaha Drama ,
No madaxda xisbiyada badan ,
WALI ,
Culan hoggaan ka mid ah hoggaamiye GREAT helay 26 Milyan votes ( 6.2% ) ee 2008 Baarlamaanka Doorashooyinka .
Culan waa xisbiga ugu weyn ee 3rd ee Hindiya .
2014 - bartilmaameed Culan waa inuu ahaado xisbiga Single ugu weyn ee .
SARV JAN cod dhan Culan Maroodiga
Jaibheem ,
Kodanda Rama
TIPITAKA

TIPITAKA iyo laba iyo toban QAYBAHA
    
Taariikhi ah oo kooban ee
   
Sutta Pitaka
   
Ila Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
Laba iyo toban Qaybaha Buddhist Canons
Sagaal Qaybaha Buddhist Canons

TIPITAKA iyo laba iyo toban QAYBAHA waa ururinta waxbaristii Buddha ka badan 45 sano . Waxay ka kooban tahay Sutta ( baridda habka shirarka, ) , Ila ( code Anshax ) iyo Abhidhamma ( faallooyinka ) . Tipitaka ayaa waxaa buxinaa qabanqaabiyaa qaab by xertii ku lahaa , kuwaas oo xiriir deg deg ah la leh Shakyamuni Buddha . Buddha
lahaa way dhammaadeen , laakiin looma dhamma ee inaay ka oo uu si
xoogle u qowm aadanaha weli ka jiraa ay ka khayroon Lasqorey .
Inkastoo Buddha lahaa ka jirin diiwaan qoran oo wax baridda uu ,
isaga oo xertii distinguished iyaga dhawray by ballanqaadaya xasuusta
iyo iyaga oo afka ah isugu gudbin ka ab ka ab .

     Taariikhi ah oo kooban ee

  Isla
markii finalka dhimasho of Buddha ah , 500 Arahats distinguished qabtay
shir ah oo loo yaqaan Buddhist Golaha First ku akhriya korkooda
Madhabta baray by Buddha ah .
Waa
ayo Ananda , kuwaas oo ahaa ayuu midiidinka u ah aaminka ah oo ah
Buddha iyo sharaf u gaarka ah ee maqalka oo dhan aqbalayn ah Buddha ee
weligood , akhriyana Sutta ah , halka Upali waa ayo ee Akhrin Ila , ayaa
Qawaaniinta raaxeysiga ee Sangha ah .
Mid
ka mid ah boqol sano ka dib Buddhist Golaha First ah , xertiisii ​​qaar
ka mid ah arkay baahida loo qabo in la beddelo xeerarka yar yar
qaarkood .
Xagjir
ah Bhikkus ayaa sheegay inaan waxba laga beddelin waa halka kuwa kale
ee ku adkeystay on baaswoodha sharciyada qaar ka mid ah edbin ( Ila ) .
Ugu dambeyntii , formation of dugsiyada kala duwan ee Budhiism ubaxaystay ka dib markii uu golaha . Iyo in Golaha Labaad , kaliya ku xeersanaa Ila ayaa la falanqeeyey, ma jiro khilaaf ku saabsan dhamma ee la sheegay .
In the 3rd Century CH inta
lagu guda jiro waqtiga Emperor Asoka , Golaha Saddexaad ee la qabtay in
ay ka doodaan aragtiyo kala duwan oo lagu qabtay by beesha Sangha ka .
Marka Golaha this farqiga u ahaayeen kuma koobna in ay Ila ah laakiin ayaa sidoo kale ku xiran dhamma ee . Pitaka Abhidhamma The la falanqeeyey waxaa ka mid ahaa at Council this . The Council kaas oo lagu qabtay Sri Lanka in 80 BC waxaa loo yaqaan Council 4aad ee ku ummushay oo ka mid ah cibaado King Vattagamini Abbaya . Waxay ahayd waqti this ee Sri Lanka in marka hore Tipitaka ahaa ee ka go’an in ay si qoraal ah luqad siweyn .

Pitaka Sutta waxay ka kooban tahay inta badan ee aqbalayn u dhiibay by Buddha isaga qudhiisa ku on jeer oo kala duwan . Waxa
sidoo kale jira a aqbalayn yar oo u dhiibay by qaar ka mid ah xertiisa
distinguished (tusaale Sariputta , Ananda , Moggallana ) ka mid ah waxa
ku jira .
Waxay
u eg tahay buug daawada , sida ku sugan wacdinaha Haysashada ku jiray
oo dhanba u fasiray si loo waafajiyo jeer oo kala duwan iyo dabeecado
qof ee kala duwan .
Waxaa
laga yaabaa in statements darradaas iska hor , laakiin waa in aan la
misconstrued sidii ay ahaayeen opportunely ku hadashaan Buddha si ay ugu
dhigmaan ujeeddo gaar ah .
Pitaka Tani waxaa loo qaybiyaa shan Nikayas ama loo ururin , viz : . -

Dīgha Nikāya
[ dīgha : dheer ] Nikāya Dīgha wuxuu meel isugu 34 of the aqbalayn ugu dheer la siin by Buddha ah . Waxaa jira tilmaamo ka kala duwan oo ay in badan oo iyaga ka mid yihiin lagu daro daaho Corpus asalka ahaa iyo awood su’aal .

Majjhima Nikāya
[ majjhima : -dhexaad ] Nikāya Majjhima wuxuu meel isugu 152 aqbalayn
of the Buddha dherer dhexe , ka qabashada arrimaha kala duwan .

Saṃyutta Nikāya
[
samyutta : Kooxda ] Nikāya Saṃyutta wuxuu meel isugu suttas ah siday u
kala maado in 56 kooxood oo sub - lagu magacaabo saṃyuttas .
Waxaa ku jira in ka badan saddex kun oo aqbalayn dherer variable , laakiin guud ahaan gaaban .

Aṅguttara Nikāya
[
aṅg : factor | uttara : additionnal ] Nikāya Aṅguttara waxaa subdivized
ee kow iyo kooxaha sub - lagu magacaabo nipātas , mid kasta oo iyaga ka
mid ah ururinta aqbalayn kooban enumerations of hal arrin oo dheeraad
ah kuwa ka soo horjeeday ee nipāta sumaddii .
Waxaa ku jira kumanaan suttas taas oo guud ahaan gaaban .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : gaaban , oo yaryar ] The qoraallada gaaban Khuddhaka Nikāya
iyo waxa loo arkaa sida la kooban yahay laba stratas : Dhammapada ,
Udāna , Itivuttaka , Sutta Nipāta , Theragāthā - Therīgāthā iyo waxa
socdana foomka lakabyada qadiimiga , halka buugaagta kale waa lagu daro
waqti dambe oo ay dhab
waa more su’aal .

Kii shanaadna qaloocday shan iyo toban buugaag : -

Khuddaka Patha ( Qoraaladda Shorter )

Dhammapada ( jidka aaminnimadaada, Oo )

Udana ( hadalladiisiiba tiiraanyo leh ama Paeons of Joy )

Iti Vuttaka ( tidhaahdaa, ayaa sheegay in ‘ aqbalayn )

Sutta Nipata ( Collected aqbalayn )

Vimana Vatthu ( Stories of Murashax Geisel )
 
Peta Vatthu ( Stories of Petas )

Theragatha ( Sabuurrada walaalihii )

Therigatha ( Sabuurrada of Sisters ah )

Waxa socdana ( Stories Dhalasho )

Niddesa ( Expositions )

Patisambhida ( Analytical Aqoonta )

Apadana ( Lives of Saints )

Buddhavamsa (The History of Buddha )
   
Cariya Pitaka ( axaleedka of Conduct )


70) Tipitaka in Classical Spanish


70) Tipitaka en clásico español

Tipitaka en 83 idiomas

Querido SARV ENE
Sin Alianza , el ajuste con las Partes,
No hay televisión propia , papel de las noticias
No Apoyo de Medios ,
No corporativa , financiación de negocios,
No Portavoz , los directivos de los medios ,
No hay soporte rica comunidad .
No Film , estrellas Dramático,
No hay líderes multinacionales ,
SIN EMBARGO ,
BSP bajo el liderazgo de un gran líder obtuvo 26 millones de votos (6,2%) en el 2008 Elecciones al Parlamento .
BSP es tercero del partido más grande de la India.
2014 - target BSP es ser parte única más grande .
Todo voto SARV ENE para BSP Elefante
Jaibheem ,
Kodanda Rama
Tipitaka

Tipitaka Y DOCE DIVISIONES
    
Breve reseña histórica
   
Sutta Pitaka
   
Vinaya Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
Doce Divisiones de cánones budistas
Nueve divisiones de cánones budistas

Tipitaka Y doce divisiones es la recopilación de las enseñanzas del Buda de más de 45 años. Consiste en Sutta ( la enseñanza convencional ) , Vinaya ( Código Disciplinario ) y Abhidhamma (comentarios ) . El
Tipitaka fue compilado y arreglado en su forma actual por los
discípulos que habían tenido contacto directo con el Buda Shakyamuni .
El Buda había muerto , pero el sublime Dhamma que sin reservas legó a la humanidad todavía existe en su prístina pureza . Aunque el Buda había dejado registros escritos de sus enseñanzas ,
sus distinguidos discípulos les conservan al comprometerse a la memoria
y transmitiéndolas de generación en generación.

     Breve reseña histórica

  Inmediatamente
después de pasar a la final del Buddha , 500 Arahats distinguidos
celebraron una convención conocida como el Primer Concilio Budista para
ensayar la doctrina enseñada por el Buda.
Venerable
Ananda, quien fue un fiel asistente del Buda y tuvo el privilegio
especial de escuchar todos los discursos del Buda nunca pronunció ,
recitó el Sutta , mientras que el Venerable Upali recitó el Vinaya , las
normas de conducta de la Sangha.
Cien
años después de que el Primer Concilio Budista , algunos discípulos
vieron la necesidad de cambiar algunas reglas menores .
Los
Bhikkus ortodoxos dijeron que nada debe ser cambiado mientras que los
otros insistieron en la modificación de algunas reglas de disciplina (
Vinaya ) .
Por último , la formación de diferentes escuelas del budismo germinó después de su Consejo. Y en el Concilio , se discutieron sólo los asuntos relacionados con el Vinaya y hay controversia sobre el Dhamma se informó .
En el tercero aC Siglo durante
la época del emperador Asoka, el Tercer Concilio se celebró para
discutir las diferencias de opinión en poder de la comunidad Sangha.
En este Consejo las diferencias no se limitan a la Vinaya sino que también estaban conectados con el Dhamma. El Abhidhamma Pitaka se discutió y se incluye en este Consejo. El Consejo , que se celebró en Sri Lanka en el 80 aC que se conoce como el Consejo cuarto bajo el patrocinio del rey piadoso Vattagamini abbaya . Fue en este momento en Sri Lanka que el Tipitaka fue cometido primero a escribir en lengua pali .

El Sutta Pitaka se compone principalmente de los discursos entregados por el propio Buda en varias ocasiones. También
había un par de discursos dados por algunos de sus distinguidos
discípulos (por ejemplo, Sariputta , Ananda , Moggallana ) incluidos en
el mismo .
Es
como un libro de recetas, como los sermones en ella contenidos fueron
expuestas para adaptarse a las diferentes ocasiones y los temperamentos
de distintas personas .
Puede
haber declaraciones aparentemente contradictorias , pero no debe ser
mal interpretado como fueron oportunamente expresadas por el Buda para
satisfacer un propósito particular.
Esta Pitaka está dividido en cinco Nikayas o colecciones , a saber : . -

Dīgha Nikāya
[ Dīgha : long ] El Dīgha Nikāya reúne a 34 de los discursos más largos dadas por el Buda. Hay varios indicios de que muchos de ellos son adiciones tardías al corpus original y de dudosa autenticidad .

Majjhima Nikaya
[ majjhima : media ] El Majjhima Nikaya reúne 152 discursos del Buda de longitud intermedia , que trata de diversos temas.

Saṃyutta Nikāya
[ saṁyutta : Grupo ] El Saṃyutta Nikāya reúne los suttas de acuerdo a su tema en 56 subgrupos llamados saṁyuttas . Contiene más de tres mil discursos de longitud variable , pero en general relativamente corto.

Anguttara Nikāya
[
ANG : Factor | uttara : additionnal ] El Anguttara Nikāya se subdivized
en once subgrupos llamados nipātas , cada una de ellas la recopilación
de los discursos que consisten en enumeraciones de un factor adicional
en comparación con las de la nipāta precedente .
Contiene miles de suttas que son generalmente cortos .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : , pequeños cortos ] Los textos breves Khuddhaka Nikāya y se
considera como estado compuesta por dos estratos : Dhammapada , Udana ,
Itivuttaka , Suttanipāta , Theragatha - Therigatha y Jātaka formar la
antigua estratos , mientras que otros libros son adiciones tardías y su
autenticidad
es más cuestionable .

El quinto se subdivide en quince libros : -

Khuddaka Patha ( Textos cortos )

Dhammapada ( El Camino de la Verdad )

Udana (dichos sentidas o Paeons of Joy )

Iti Vuttaka ( ‘ Así ha dicho ‘ Discursos )

Suttanipāta (Recogido Discursos )

Vimana Vatthu ( Historias de Mansiones Celestiales )
 
Peta Vatthu ( Historias de los petas )

Theragatha ( Salmos de la Hermandad )

Therigatha ( Salmos de las Hermanas )

Jataka ( Historias de nacimiento )

Niddesa ( Exposiciones )

Patisambhida (Conocimiento Analítica)

Apadana ( Vidas de los Santos )

Buddhavamsa ( La historia de Buda)
   
Cariya Pitaka ( modos de conducta)


71) Tipitaka in Classical Swahili


71 ) Tipitaka en clásico español

Tipitaka en 83 idiomas

Querido SARV ENE
Sin Alianza , el ajuste con las Partes,
No hay televisión propia , papel de las noticias
No Apoyo de Medios ,
No corporativa , financiación de negocios,
No Portavoz , los directivos de los medios ,
No hay soporte rica comunidad .
No Film , estrellas Dramático,
No hay líderes multinacionales ,
SIN EMBARGO ,
BSP bajo el liderazgo de un gran líder obtuvo 26 millones de votos (6,2%) en el 2008 Elecciones al Parlamento .
BSP es tercero del partido más grande de la India.
2014 - target BSP es ser parte única más grande .
Todo voto SARV ENE para BSP Elefante
Jaibheem ,
Kodanda Rama
Tipitaka

Tipitaka Y DOCE DIVISIONES
    
Breve reseña histórica
   
Sutta Pitaka
   
Vinaya Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
Doce Divisiones de cánones budistas
Nueve divisiones de cánones budistas

Tipitaka Y doce divisiones es la recopilación de las enseñanzas del Buda de más de 45 años. Consiste en Sutta ( la enseñanza convencional ) , Vinaya ( Código Disciplinario ) y Abhidhamma (comentarios ) . El
Tipitaka fue compilado y arreglado en su forma actual por los
discípulos que habían tenido contacto directo con el Buda Shakyamuni .
El Buda había muerto , pero el sublime Dhamma que sin reservas legó a la humanidad todavía existe en su prístina pureza . Aunque el Buda había dejado registros escritos de sus enseñanzas ,
sus distinguidos discípulos les conservan al comprometerse a la memoria
y transmitiéndolas de generación en generación.

     Breve reseña histórica

  Inmediatamente
después de pasar a la final del Buddha , 500 Arahats distinguidos
celebraron una convención conocida como el Primer Concilio Budista para
ensayar la doctrina enseñada por el Buda.
Venerable
Ananda, quien fue un fiel asistente del Buda y tuvo el privilegio
especial de escuchar todos los discursos del Buda nunca pronunció ,
recitó el Sutta , mientras que el Venerable Upali recitó el Vinaya , las
normas de conducta de la Sangha.
Cien
años después de que el Primer Concilio Budista , algunos discípulos
vieron la necesidad de cambiar algunas reglas menores .
Los
Bhikkus ortodoxos dijeron que nada debe ser cambiado mientras que los
otros insistieron en la modificación de algunas reglas de disciplina (
Vinaya ) .
Por último , la formación de diferentes escuelas del budismo germinó después de su Consejo. Y en el Concilio , se discutieron sólo los asuntos relacionados con el Vinaya y hay controversia sobre el Dhamma se informó .
En el tercero aC Siglo durante
la época del emperador Asoka, el Tercer Concilio se celebró para
discutir las diferencias de opinión en poder de la comunidad Sangha.
En este Consejo las diferencias no se limitan a la Vinaya sino que también estaban conectados con el Dhamma. El Abhidhamma Pitaka se discutió y se incluye en este Consejo. El Consejo , que se celebró en Sri Lanka en el 80 aC que se conoce como el Consejo cuarto bajo el patrocinio del rey piadoso Vattagamini abbaya . Fue en este momento en Sri Lanka que el Tipitaka fue cometido primero a escribir en lengua pali .

El Sutta Pitaka se compone principalmente de los discursos entregados por el propio Buda en varias ocasiones. También
había un par de discursos dados por algunos de sus distinguidos
discípulos (por ejemplo, Sariputta , Ananda , Moggallana ) incluidos en
el mismo .
Es
como un libro de recetas, como los sermones en ella contenidos fueron
expuestas para adaptarse a las diferentes ocasiones y los temperamentos
de distintas personas .
Puede
haber declaraciones aparentemente contradictorias , pero no debe ser
mal interpretado como fueron oportunamente expresadas por el Buda para
satisfacer un propósito particular.
Esta Pitaka está dividido en cinco Nikayas o colecciones , a saber : . -

Dīgha Nikāya
[ Dīgha : long ] El Dīgha Nikāya reúne a 34 de los discursos más largos dadas por el Buda. Hay varios indicios de que muchos de ellos son adiciones tardías al corpus original y de dudosa autenticidad .

Majjhima Nikaya
[ majjhima : media ] El Majjhima Nikaya reúne 152 discursos del Buda de longitud intermedia , que trata de diversos temas.

Saṃyutta Nikāya
[ saṁyutta : Grupo ] El Saṃyutta Nikāya reúne los suttas de acuerdo a su tema en 56 subgrupos llamados saṁyuttas . Contiene más de tres mil discursos de longitud variable , pero en general relativamente corto.

Anguttara Nikāya
[
ANG : Factor | uttara : additionnal ] El Anguttara Nikāya se subdivized
en once subgrupos llamados nipātas , cada una de ellas la recopilación
de los discursos que consisten en enumeraciones de un factor adicional
en comparación con las de la nipāta precedente .
Contiene miles de suttas que son generalmente cortos .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : , pequeños cortos ] Los textos breves Khuddhaka Nikāya y se
considera como estado compuesta por dos estratos : Dhammapada , Udana ,
Itivuttaka , Suttanipāta , Theragatha - Therigatha y Jātaka formar la
antigua estratos , mientras que otros libros son adiciones tardías y su
autenticidad
es más cuestionable .

El quinto se subdivide en quince libros : -

Khuddaka Patha ( Textos cortos )

Dhammapada ( El Camino de la Verdad )

Udana (dichos sentidas o Paeons of Joy )

Iti Vuttaka ( ‘ Así ha dicho ‘ Discursos )

Suttanipāta (Recogido Discursos )

Vimana Vatthu ( Historias de Mansiones Celestiales )
 
Peta Vatthu ( Historias de los petas )

Theragatha ( Salmos de la Hermandad )

Therigatha ( Salmos de las Hermanas )

Jataka ( Historias de nacimiento )

Niddesa ( Exposiciones )

Patisambhida (Conocimiento Analítica)

Apadana ( Vidas de los Santos )

Buddhavamsa ( La historia de Buda)
   
Cariya Pitaka ( modos de conducta)

72 ) Tipitaka i klassiska svenska

Tipitaka i 83 språk

Dear SARV JAN
Nej alliansen , justering med några parter ,
Nej Egen TV , News Paper
Ingen Media Support ,
Ingen Corporate , Business finansiering ,
Ingen talesman , media chefer ,
Ingen Rich gemenskapsstöd .
Ingen film , Drama stjärnor ,
Inga flera ledare ,
Ändå
BSP i ledning av en STOR ledare fick 26 miljoner röster ( 6,2 %) under 2008 Parlamentsvalet .
BSP är 3: e största parti i Indien .
2014 - BSP mål är att vara enskilt största partiet .
Hela SARV JAN rösta för BSP Elephant
Jaibheem ,
Kodanda Rama
Tipitaka

Tipitaka och tolv SEKTIONER
    
Kort historisk bakgrund
   
Sutta Pitaka
   
Vinaya Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
Tolv Divisioner av buddhistiska Canons
Nio huvudgrupper i buddhistiska Canons

Tipitaka och tolv DIVISIONER är insamling av Buddhas lära mer än 45 år . Den består av Sutta ( konventionell undervisning ) , Vinaya ( Disciplin kod) och Abhidhamma ( kommentarer ) . Tipitaka sammanställdes och ordnade i sin nuvarande form av lärjungarna som hade direkt kontakt med Shakyamuni Buddha . Buddha
hade gått bort , men den storslagna Dhamma som han utan förbehåll
lämnade kvar till mänskligheten fortfarande existerar i sin ursprungliga
renhet .
Även om Buddha hade lämnat någon skriftlig dokumentation av hans
undervisning , hans framstående lärjungar bevarat dem genom att memorera
och överföra dem muntligt från generation till generation .

     Kort historisk bakgrund

  Omedelbart
efter den slutliga bortgång av Buddha , 500 stående arahanterna höll en
konvention kallas första buddhistiska rådet att repetera Läran visas av
Buddha .
Vördade
Ananda , som var en trogen skötare av Buddha och hade den särskilda
förmånen att höra alla diskurser Buddha någonsin yttrats , reciterade
Sutta , medan den ärevördiga Upali reciterade Vinaya , de
uppföranderegler för Sangha .
Hundra år efter den första buddhistiska rådet , en del lärjungar såg behovet av att ändra vissa smärre regler . De
ortodoxa Bhikkus sade att ingenting bör ändras medan de andra
insisterade på att ändra några disciplinära regler ( Vinaya ) .
Slutligen , bildandet av olika skolor av buddhism grott efter hans råd . Och i rådets andra , var bara frågor som rör Vinayaen diskuteras och ingen kontrovers om Dhamma rapporterades .
I den 3: e århundradet f Kr under tiden för kejsaren Asoka , var den tredje rådet för att diskutera de åsiktsskillnader som innehas av Sangha samhället . Vid det här rådet skillnaderna inte var begränsade till Vinayaen men var också kopplad med Dhamma . Abhidhamma Pitaka diskuterades och ingår i det här rådet . Rådet som hölls i Sri Lanka i 80 f.Kr. är känd som den 4: e rådet under beskydd av den fromme kung Vattagamini Abbaya . Det var vid denna tid i Sri Lanka att Tipitaka först begicks att skriva på Pali språket .

I Sutta Pitaka består huvudsakligen av diskurser som levereras av Buddha själv vid olika tillfällen . Det
fanns också några samtal framförda av några av hans framstående
lärjungar ( t.ex. Sariputta , Ananda , Moggallana ) som ingår i den.
Det
är som en bok med recept , som de predikningar som ryms där var
expounded att passa olika tillfällen och temperament för olika personer .
Det
kan vara till synes motsägelsefulla uttalanden , men de bör inte
misstolkas som de var lägligt yttrades av Buddha för att passa ett visst
ändamål .
Denna Pitaka är indelad i fem Nikayas eller samlingar , nämligen : . -

digha Nikāya
[ Digha : long ] Den Digha Nikāya samlar 34 av de längsta diskurser som ges av Buddha . Det finns olika tips som många av dem är sena tillägg till den ursprungliga corpus och av tvivelaktig äkthet .

majjhima Nikāya
[ majjhima : medel ] Den Majjhima Nikāya samlar 152 diskurser av Buddha av mellanlängd, som behandlar olika frågor .

Samyutta Nikāya
[ Samyutta : grupp ] Den Samyutta Nikāya samlar suttorna enligt deras ämne i 56 undergrupper som kallas saṃyuttas . Den innehåller mer än tre tusen diskurser av varierande längd , men i allmänhet relativt kort .

Anguttara Nikāya
[
ANG : Faktor | Uttara : additionnal ] Den Anguttara Nikāya är
subdivized i elva undergrupper som kallas nipātas , var och en av dem
samla diskurser består av uppräkningar av ytterligare en faktor kontra
de av prejudikat nipāta .
Den innehåller tusentals suttor som i allmänhet är kort .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : korta , små ] De Khuddhaka Nikaya korta texter och betraktas
som bestått av två stratas : Dhammapada , Udāna , Itivuttaka , Sutta
Nipāta , Theragāthā - Therīgāthā och Jātaka bilda den gamla skikt ,
medan andra böcker är sena tillägg och deras äkthet
är mer tveksamt .

Den femte är indelad i femton böcker : -

Khuddaka patha ( Kortare texter )

Dhammapada ( The Way of Truth )

Udana ( Hjärtligt talesätt eller Paeons av glädje )

Iti Vuttaka ( ‘ Så säger ” Discourses )

Sutta Nipata ( Collected samtal)

Vimana vatthu ( Berättelser om himmelska Mansions )
 
Peta vatthu ( Berättelser om Petas )

Theragatha ( Psaltaren av bröderna )

Therigatha ( Psaltaren av systrarna )

Jataka ( Förlossningsberättelser )

Niddesa ( utställningar )

Patisambhida ( Analytisk kunskap )

Apadana ( Lives of Saints )

Buddhavamsa ( Historien om Buddha )
   
Cariya Pitaka ( Modes of Conduct )


73) Classical Tamil

http://keyman.com/

http://www.pri.org/stories/2011-08-04/tamil-language-trying-keep-times
http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140116234304AADcISK

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.581873948495986.150069.556316794385035&type=3
http://www.maalaimalar.com/2014/01/29122926/Become-a-powerful-team-tamilna.html

Logo

http://www.paristamil.com/tamilnews/view-news-MzIxNzQwMzI4.htm


  paristamil
Jagatheesan ChandrasekharanLess than a minute ago

Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India
73) Classical Tamil

73 ) தமிழ் செம்மொழி

காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக மூழ்கி கொண்டிருக்கின்ற படகுகள். அவர்கள்
எப்போதும் அனைத்து ராக்கெட் போல் விலை உயரும் மிகவும் அத்தியாவசிய
பொருட்கள் அனைத்தும் மற்றும் நாட்டில் நிலவும் கடும் ஊழல் பொறுப்பு
என்பதால் யாரும் நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது.பகுஜன் சமாஜ் கட்சி திருமதி
Mayawai மட்டுமே நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் . 35 லட்சடத்திற்கும் மேற்பட்ட
மக்கள் 15-1-2014 அன்று ராம்பாய் அம்பேத்கர் ஸ்டேடியத்தில் துன்புறும்
மக்கள் கூடினர். வேறு எந்த தலைவவரும் எப்போதும் அத்தகைய மாநாடு நடத்த கனவு
காண முடியாது. . எனவே காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகள் அவர்களை விட
ஊழல் மிக்க ஊடகங்கள் மூலம் தங்களை விற்க முயற்சி .

12. முனி சுத்தா .

முனிவர்.

207. நெருக்கத்தால் அச்சம் எழுகிறது ஒரு வீட்டு உறவுகளால் அசுத்தங்கள் எழும்,
எனவே முனிவர் எந்த வீட்டு உறவுகள் மற்றும் நெருக்கங்களையும் விரும்புவதில்லை.

208. ஒருவர் பிறப்பை வேர் அறுத்தால் மற்றும் ஊக்கு விக்காமல் பிறப்பை ஆதரிக்கவில்லை என்றால்,
அதுதான் தனியாக அலைந்து திரியும் முனிவர், அந்த முனிவரின் அமைதியான மனநிலயை பார்த்தேன்.

209. செல்வம் கவனக்குறைவு என்ற விதைகள் என மதிப்பிடுதல், அதன் இணைப்புகளை வளர விடுவதில்லை.
அந்த முனிவர் பிறப்பு அழிவதை கண்டது, தருக்க சிந்தனைகள் மறைந்தது , அவருக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

210. அனைத்து தீர்வுகள் தெரிந்தும், அவர் எந்த ஒன்றையும் பேராசை படுவதில்லை
அது தான் பேராசை அற்ற முனிவர் அவர் தொடருவதில்லை ஆனால் அனைத்தையும் கடந்து விடுகிறார்.

211.அறிந்த ஒருவர் எல்லாம் தெரிந்தும், எதையும் கடந்தவர் எதனாலும் அழுக்கடைவதில்லை
அறிஞர் அவரை முனிவர் என்று கூறுகின்றனர்.

212. ஞானம் இயங்கிகொண்டு  கொண்டு, ஒழுக்கமுடன் , கூர்மையான் ஒருமனதுடன், மற்றும் ஞான மனதுடன் இணைக்கப்பட்ட
பந்தங்களால் விடுபட்ட பற்று அற்ற  மற்றும் இழுத்த அம்பு என  விடுபட்டவரை அறிஞர்  அவரை முனிவர் என்று கூறுகின்றனர்.

  213 . தனியாக திரிந்து அலையும் ஊக்கமுள்ள முனிவர், குற்றம் அல்லது பாராட்டுதலை மனதில் கொள்ளுவதில்லை,
ஒலியால்
கலங்காத  சிங்கம் போல் வலையில் சிக்காத காற்று போன்ற நீரினால்
அழுக்கடையாத தாமரை போன்ற , உயர்ந்த நிலையை புரிந்து கொள்ள மற்றவர்கள் 
அறிதல் தலைமை தாங்கி நடத்கி செல்பவரை  ஒரு  முனிவர் என்று  கூறுவார்.

214
. மற்றவர்கள் சொல்வதை இதயத்துள்  துளைத்து கொள்ளாமல் ,உறுதியாக தண்ணீர்
நிறுவப்பட்ட ஒரு கம்பத்தை போல் உள்ளது.பேராசை அற்ற மனதை அமைதியாக ஊக்க
மனதுடன் உள்ளவரை ஒரு முனிவர் என்று அறிஞர் அழைக்கின்றனர்.

215 . உறுதியாக, விண்கலம் போன்ற , ஒரு நிச்சயமாக பாதையில் உள்ளது தேர்ச்சியற்ற
நடவடிக்கைளை  மிதிக்கிறது , மற்றும் தவறான மற்றும் சரியான வற்றை தெடியவரை அறிஞர் முனிவர் என்று அழைப்பர்.

216
. குழந்தைகள் மத்தியிலும் வேண்டுமென்றே   எந்த தீய வற்றையும் செய்யவில்லை
என்றால் உண்மையாயான வார்த்தை யில் அவர் ஒரு முனிவர் ஆகிறார்.
கோபம் இல்லாமல் , அவர் மற்றொருவர் சீற்றத்திற்கு பொறுப்பாக இல்லாதிருப்பவர்  முனிவர் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

217.
அவருக்கு முதல்  உணவு பலகாரம் மத்தியில் அல்லது கடைசியில் பெறும் போதும்
மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டு பற்று இல்லாமல் மிகவும் யோசிப்பதில்லை அல்லது
உணவை சிறுமைப்படுத்தி யதில்லை.

218.இளமையில் பாலியல் லில் இருந்து ,
தொலைவில்  அலைந்து திரிந்து, மற்றும் இது போன்ற இணைப்புகளிலிருந்து 
துண்டித்து போதை பொருட்களிலிருந்து மற்றும் அலட்சியத்திளிருந்து 
நீக்கப்பட்டு இருந்தால் அவரை ஒரு முனிவர் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

219.அதிக தூரத்து பார்வை மூலம் உலகை தெரிந்தும் வெள்ளம் மற்றும் கடல்  கடந்த நிலையில்,
பந்தங்களை  வெட்டி 
  மற்றும் ஆசை  அற்றவரை ஒரு முனிவர் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

220.  ஒரு போதனையுடன்  நுகத்தடியாக்கப்பட்டவர்   மற்றும் ஒருவரது மனைவிக்கு
 

அர்ப்பணிப்புடன் நன்கு அடங்கிய குடும்பத்தலைவராக மற்றும் சுயநலம் இல்லாத
இரண்டையும் ஒப்பிட முடியாது, 
 ஒரு குடும்பத்தலைவராக உயிரினங்களுக்கு வலி
உண்டாக்குவதை கட்டுப்படுத்தும் நிலை இல்லை. முனிவர் தொடர்ந்து
உயிரினங்களின்    வாழ்வை பாதுகாக்கிறார்.

221. மயில் வானம் பாடி  வேகத்தை  என்றும் பிடிக்க முடியாது
இதேபோல் 
 குடும்பத்தலைவராக பிக்குவின் வேகத்தை  என்றும் பிடிக்க முடியாது. அவர் ஞானம் காட்டில் அடைகிறது.


220. ஒரு போதனையுடன் நுகத்தடியாக்கப்பட்டவர் மற்றும் ஒருவரது மனைவிக்கு


 அர்ப்பணிப்புடன் நன்கு அடங்கிய குடும்பத்தலைவராக மற்றும் சுயநலம்
இல்லாத இரண்டையும் ஒப்பிட முடியாது, 
 ஒரு குடும்பத்தலைவராக
உயிரினங்களுக்கு வலி உண்டாக்குவதை கட்டுப்படுத்தும் நிலை இல்லை. முனிவர்
தொடர்ந்து உயிரினங்களின் வாழ்வை பாதுகாக்கிறார்.221. மயில் வானம் பாடி வேகத்தை என்றும் பிடிக்க முடியாது

இதேபோல் 
 குடும்பத்தலைவராக பிக்குவின் வேகத்தை என்றும் பிடிக்க முடியாது. அவர் ஞானம் காட்டில் அடைகிறது.


74) Tipitaka in Classical Telugu

సాంప్రదాయ స్వీడిష్ లో 62 ) Tipitaka

83 భాషలలో TIPITAKA

ప్రియమైన SARV జనవరి
ఏ కూటమి , ఏ పార్టీలను సర్దుబాటు ,
ఏ స్వంత TV, న్యూస్ పేపర్
సంఖ్య మీడియా మద్దతు ,
ఏ కార్పొరేట్ , వ్యాపారం నిధులు ,
ఏ వక్తగా , మీడియా నిర్వాహకులు ,
ఏ రిచ్ కమ్యూనిటీ మద్దతు .
ఏ సినిమా , డ్రామా నక్షత్రాలు ,
ఏ బహుళ నాయకులు ,
ఇంకా ,
బిఎస్పి ఒక GREAT నాయకుడు నాయకత్వంలో 2008 పార్లమెంటు ఎన్నికలలో 26 మిలియన్ ఓట్లు ( 6.2 % ) వచ్చింది .
బిఎస్పి భారతదేశం లో 3 వ అతిపెద్ద పార్టీ ఉంది .
2014 - బిఎస్పి లక్ష్యం అతిపెద్ద పార్టీగా ఉంది.
బిఎస్పి ఏనుగు కోసం మొత్తం SARV జనవరి ఓటు
Jaibheem ,
Kodanda రామ
TIPITAKA

TIPITAKA మరియు పన్నెండు విభాగాలను
    
బ్రీఫ్ చారిత్రాత్మక నేపథ్యం
   
సుత్త Pitaka
   
వినయ Pitaka
   
అభిధమ్మలో Pitaka
     
బౌద్ధ కానన్ పన్నెండు విభాగాలు
బౌద్ధ కానన్ తొమ్మిది విభాగాలు

TIPITAKA మరియు పన్నెండు విభాగాలను 45 సంవత్సరాలలో బుద్ధుని బోధనలు సమాహారం. ఇది సుత్త ( సంప్రదాయ బోధన ) , వినయ ( క్రమశిక్షణా కోడ్ ) మరియు అభిధమ్మలో ( వ్యాఖ్యానాలు ) కలిగి . Tipitaka శాక్యముని బుద్ధుడు వెంటనే పరిచయం చేసిన శిష్యులు సంకలనం మరియు దాని ప్రస్తుత అమర్చబడింది . బుద్ధ దూరంగా గడిచి , కానీ అతను దాచకుండా మానవత్వం పిలవటమే ఇది ఉత్కృష్టమైన ధమ్మం ఇప్పటికీ దాని సహజమైన స్వచ్ఛత ఉంది . బుద్ధుడు తన బోధనలు లిఖిత విడిచి అయితే , తన ప్రత్యేక శిష్యులు
మెమరీ అంగీకరించినందుకు మరియు తరం నుండి తరానికి మౌఖికంగా వాటిని ప్రసారం
ద్వారా వాటిని సంరక్షించబడిన .

     బ్రీఫ్ చారిత్రాత్మక నేపథ్యం

  వెంటనే
తుది బుద్ధుని దూరంగా ప్రయాణిస్తున్న తర్వాత , 500 ప్రత్యేక Arahats బుద్ధ
బోధించారు సిద్ధాంతం రిహార్సల్ మొదటి బౌద్ధ మండలి తెలిసిన ఒక సదస్సులో .
గౌరవనీయులైన
Upali డివివి Sangha ప్రవర్తనా నియమాలు పఠనం సమయంలో బుద్ధ ఒక
విశ్వాసపాత్రమైన పరిచారకుడు మరియు బుద్ధ ఎప్పుడూ పలికారు అన్ని ప్రవచనములు
విన్న హక్కును చేసిన గౌరవనీయులైన ఆనంద , , , సుత్త పఠనం.
వంద సంవత్సరాల మొదటి బౌద్ధ మండలి తరువాత , కొన్ని శిష్యులు కొన్ని చిన్న నియమాలు మార్చడానికి అవసరం చూసింది . సనాతన Bhikkus ఇతరులు కొన్ని క్రమశిక్షణ నిబంధనలు ( వినయ ) సవరించుట ఒత్తిడి రోడ్డున అన్నారు . చివరగా , బౌద్ధమతం వివిధ పాఠశాలలు ఏర్పాటు తన కౌన్సిల్ తర్వాత నాటాడు . మరియు రెండవ కౌన్సిల్ లో , వినయ సంబంధించిన మాత్రమే చర్చలు మరియు ధమ్మం గురించి వివాదం నివేదించబడింది .
3 వ శతాబ్దం B.C. లో చక్రవర్తి అశోకుడి కాలంలో , థర్డ్ కౌన్సిల్ Sangha వర్గాల అభిప్రాయ భేదాలు చర్చించడానికి జరిగింది . ఈ కౌన్సిల్లో తేడాలు వినయ నిరోధించలేదు కానీ ధమ్మం అనుసంధానించబడిన . అభిధమ్మలో Pitaka ఈ కౌన్సిల్ చర్చించారు చేర్చబడినది. 80 BC లో శ్రీలంక జరిగిన కౌన్సిల్ పవిత్ర కింగ్ Vattagamini Abbaya పోషణలో 4 వ కౌన్సిల్ అంటారు . ఇది Tipitaka మొదటి పాలి భాషలో రాయడం కట్టుబడి అని శ్రీలంక లో ఈ సమయంలో .

సుత్త Pitaka ప్రధానంగా వివిధ సందర్భాలలో బుద్ధ స్వయంగా పంపిణీ ప్రవచనములు కలిగి . తన ప్రత్యేక కొందరు శిష్యులు ( ఉదా సరిపుత్త , ఆనంద , Moggallana ) చేర్చారు ద్వారా పంపిణీ కొన్ని సంభాషణలు కూడా ఉన్నాయి . దానిలో
ఏర్పడిన సభలు వివిధ సందర్భాలలో మరియు వివిధ వ్యక్తుల స్వభావాలు
సరిపోయేందుకు విశదపరచెను కారణంగా ఇది మందుల యొక్క ఒక పుస్తకం వంటిది .
అక్కడ
విరుద్ధ ప్రకటనలు కావచ్చు , కానీ వారు opportunely ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం
సరిపోయేందుకు బుద్ధ పలికారు ఉన్నాయి వంటి వారు తప్పుగా చేయకూడని .
ఈ Pitaka ఐదు నికయాస్ లేదా సేకరణలు , అంటే విభజించబడింది : . -

డిఘ నికాయ
[ డిఘ : దీర్ఘ ] డిఘ నికాయ బుద్ధ ఇచ్చిన పొడవైన ప్రవచనములు 34 ఆవరిస్తుంది . వివిధ సూచనలు వాటిని అనేక అసలు కార్పస్ మరియు ప్రశ్నార్థకం ప్రామాణికత చివరి అదనపు అని ఉన్నాయి .

Majjhima నికాయ
[ majjhima : మీడియం ] Majjhima నికాయ విభిన్న వ్యవహారాలు , ఇంటర్మీడియట్ పొడవు బుద్ధుని 152 ప్రవచనములు ఆవరిస్తుంది .

Saṃyutta నికాయ
[ samyutta : సమూహం ] Saṃyutta నికాయ saṃyuttas అని 56 ఉప సమూహాలు వారి విషయం ప్రకారం suttas ఆవరిస్తుంది . ఇది వేరియబుల్ పొడవు కంటే ఎక్కువ మూడు వేల ప్రవచనములు ఉంది, కాని సాధారణంగా తక్కువ .

Aṅguttara నికాయ
[
ఆంగ్ : అంశం | ఉత్తర : additionnal ] Aṅguttara నికాయ nipātas అని పదకొండు
ఉప సంఘాలను పూర్వ నిపత ఆ వర్సెస్ ఒక అదనపు కారకం యొక్క జనాభా గణనలు కలిగి
ప్రవచనములు సేకరించడం వాటిని ప్రతి subdivized ఉంది .
ఇది సాధారణంగా చిన్న ఇవి suttas వేల కలిగి .

Khuddaka నికాయ
[
khuddha : చిన్న , చిన్న ] Khuddhaka నికాయ చిన్న పాఠాలు మరియు రెండు
stratas యొక్క సృష్టించినది భావించబడుతున్నది : మహానీయులు , ఉదాన ,
Itivuttaka , సుత్త నిపత , Theragāthā - Therīgāthā మరియు జాతక ఇతర
పుస్తకాలు చివరి అదనపు మరియు వారి ప్రామాణికతను ఉన్నప్పుడు , పురాతన పొరల
ఏర్పాటు
మరింత ప్రశ్నార్థకం .

ఐదవ పదిహేను పుస్తకాలు ఉపవిభజన చేశారు: -

Khuddaka Patha ( షార్టర్ టెక్స్ట్స్ )

మహానీయులు ( ట్రూత్ యొక్క వే )

ఉదాన ( హృదయ పూర్వక సూక్తులు లేదా జాయ్ యొక్క Paeons )

ఇతి Vuttaka ( ఇట్లు చెప్పారు ‘ ప్రవచనములు )

సుత్త నిపత ( ప్రవచనములు సేకరించిన )

Vimana Vatthu ( ఖగోళ మాన్షన్స్ స్టోరీస్ )
 
Peta Vatthu ( Petas కథలు )

Theragatha ( బ్రెథ్రెన్ పామ్స్ )

Therigatha ( సిస్టర్స్ పామ్స్ )

జాతక ( పుట్టిన స్టోరీస్ )

Niddesa ( ప్రదర్శనల్లో )

Patisambhida ( విశ్లేషణాత్మక నాలెడ్జ్ )

Apadana ( సెయింట్స్ లైవ్స్ )

Buddhavamsa ( బుద్ధుని చరిత్ర )
   
Cariya Pitaka ( ప్రవర్తనా విధానాలు )


75) Tipitaka in Classical Thai

75 ) พระไตรปิฎก ใน ไทย คลาสสิก

พระไตรปิฎก ใน 83 ภาษา

เรียน Sarv JAN
ไม่มี พันธมิตร ที่มี การปรับ ภาคี ใด ๆ
ไม่มี ทีวี เอง ข่าว กระดาษ
ไม่มี สื่อ สนับสนุน
ไม่มี บริษัท เงินทุน ธุรกิจ
ไม่มี โฆษก ผู้จัดการ สื่อ
ไม่มีการสนับสนุน ชุมชน ที่อุดมไปด้วย
ไม่มี ภาพยนตร์ ละคร ดาว
ไม่มี ผู้นำ หลาย
ยัง ,
BSP ภายใต้การนำของ ผู้นำคนหนึ่ง ที่ดี ได้ 26 ล้าน คะแนน ( 6.2 %) ในปี 2008 การเลือกตั้ง รัฐสภา
BSP เป็น พรรค ที่ใหญ่ที่สุด ที่ 3 ในประเทศอินเดีย
2014 - เป้าหมาย เอสพี จะเป็น พรรค เดียวที่ใหญ่ที่สุด
ทั้ง การลงคะแนนเสียง Sarv JAN เพื่อ BSP ช้าง
Jaibheem ,
Kodanda พระราม
พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก และ สิบสอง ฝ่าย
    
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ช่วงสั้น ๆ
   
ซูต ปิฎก
   
Vinaya ปิฎก
   
พระอภิธรรม ปิฎก
     
สิบสอง ฝ่าย ของ ชาวพุทธ ทั่วไป
เก้า หน่วยงาน ของ ชาวพุทธ ทั่วไป

พระไตรปิฎก และ สิบสอง หน่วยงาน คือชุดของคำสอน ของพระพุทธเจ้ากว่า 45 ปี มันประกอบไปด้วย ซูต ( การเรียนการสอน แบบเดิม) , Vinaya (รหัส วินัย ) และ พระอภิธรรม ( ข้อคิดเห็น ) Tipitakaถูกรวบรวม และจัดอยู่ใน รูปแบบปัจจุบัน โดย เหล่าสาวก ที่ มีการติดต่อ ทันทีที่มี พระพุทธรูป ศากยมุนี พระ
พุทธรูป ที่ได้ ล่วงลับไปแล้ว แต่ประเสริฐ ธรรม ที่เขา ตรงไปตรงมา
พินัยกรรม ต่อมนุษยชาติ ยังคงอยู่ใน ความบริสุทธิ์ ที่เก่าแก่ ของ
แม้ว่า พระพุทธเจ้า ได้ ยังไม่มี การบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรของ
คำสอนของเขา เหล่าสาวก โดดเด่น ของเขา เก็บรักษาไว้ ได้โดย มอบหมายให้
หน่วยความจำและ ส่ง พวกเขา ด้วยวาจา จากรุ่นสู่รุ่น

     ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ช่วงสั้น ๆ

  ทันที
หลังจากที่ ครั้งสุดท้ายของ การจากไป ของพระพุทธเจ้า 500 Arahats โดดเด่น
จัด ประชุม ที่เรียกว่า สภา พุทธศาสนา แรกที่ ซ้อม ลัทธิสอนโดย พระพุทธเจ้า
อนัน
ดา ที่เคารพ ซึ่งเป็น บริวาร ที่ซื่อสัตย์ของ พระพุทธเจ้า และมีสิทธิพิเศษ
ของการได้ยิน วาทกรรม ทั้งหมดที่ พระพุทธเจ้า เคย พูด ท่อง ซูต
ในขณะที่เคารพ Upali ท่องVinaya กฎ ของการปฏิบัติ สำหรับ พระสงฆ์
หนึ่งร้อย ปีหลังจากที่ สภา พุทธ แรก พวกสาวก บางคนเห็น ความจำเป็นใน การเปลี่ยนแปลงกฎ เล็กน้อย บาง ดั้ง
เดิม Bhikkus กล่าว ว่าไม่มีอะไรที่ ควรจะ เปลี่ยนแปลงในขณะที่ คนอื่น
ๆยืนยันว่า การปรับเปลี่ยน กฎระเบียบ วินัย บางคน ( Vinaya )
ในที่สุด การก่อตัวของ โรงเรียน ที่แตกต่างกัน ของพุทธศาสนางอก หลังจาก สภา ของเขา และใน สองสภา เรื่อง เดียว ที่เกี่ยวข้องกับการ Vinayaมีการพูดคุย และการโต้เถียง เกี่ยวกับ ธรรมไม่มีรายงาน
ใน3 ศตวรรษ ก่อนคริสต์กาล ในช่วงเวลาของ จักรพรรดิ อโศกสภา ที่สาม ที่จัดขึ้น เพื่อหารือเกี่ยวกับ ความแตกต่างของความคิดเห็น ที่จัดขึ้น โดยชุมชน สังฆะ ที่สภา นี้ ความแตกต่างที่ไม่ได้แคบ Vinayaแต่ถูก เชื่อมต่อ ยังมี ธรรมะ พระอภิธรรม ปิฎกได้รับการ กล่าวถึง และรวม ที่ สภา นี้ สภา ซึ่งจัดขึ้นใน ศรีลังกา ใน 80 ปีก่อนคริสตกาล เป็นที่รู้จักกัน เป็น 4 สภา ภายใต้ การอุปถัมภ์ของเคร่งศาสนา พระมหากษัตริย์ Vattagamini Abbaya มันเป็นช่วงเวลา ใน ศรีลังกา ที่ Tipitakaก็มุ่งมั่นที่ แรกที่จะ เขียน ในภาษา บาลี

ซูต ปิฎก ประกอบด้วย ส่วนใหญ่ ของ วาทกรรม จัดส่งโดย พระพุทธรูป ตัวเองในโอกาส ต่างๆ นอก
จากนั้นยังมี ไม่กี่ วาทกรรมจัดส่งโดย สาวกบางคน ที่ประสบความสำเร็จ ของเขา
(เช่น Sariputta , อนันดา , Moggallana ) รวมอยู่ในนั้น
มัน
ก็เหมือน หนังสือ ของใบสั่งยา ที่เป็น พระธรรมเทศนา เป็นตัวเป็นตน นั้น ได้
ภายในบ้าน เพื่อให้เหมาะกับ โอกาสที่ แตกต่างกันและ อารมณ์ ของบุคคล ต่างๆ
อาจ
จะมี งบ ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่พวกเขา ไม่ควรที่จะ มีการเข้าใจผิด
ที่พวกเขา พูด opportunely โดย พระพุทธรูปเพื่อให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ปิฎก นี้จะ แบ่งออกเป็นห้า Nikayas หรือ คอลเลกชัน ได้แก่ : . -

Dīgha นิกาย
[ Dīgha : ยาว ]Dīgha นิกาย รวบรวม 34 จาก วาทกรรม ที่ยาวที่สุด ที่ได้รับจาก พระพุทธรูป มี คำแนะนำ ต่างๆ ที่ มากของพวกเขา จะเพิ่ม สายคลัง ต้นฉบับและ ความถูกต้อง สงสัย

Majjhima นิกาย
[ majjhima : กลาง ]Majjhima นิกาย รวบรวม 152 วาทกรรม ของพระพุทธเจ้า ของความยาว กลาง การจัดการกับเรื่อง ที่มีความหลากหลาย

Saṃyutta นิกาย
[ samyutta : กลุ่ม ]Saṃyutta นิกาย รวบรวม suttas ตาม เรื่องของพวกเขา ใน 56 กลุ่มย่อย ที่เรียกว่า saṃyuttas มันมี มากกว่า สามพัน วาทกรรม ของความยาว ตัวแปร แต่โดยทั่วไป ค่อนข้างสั้น

Aṅguttara นิกาย
[
อ่างทอง : ปัจจัย | Uttara : additionnal ]Aṅguttara นิกาย เป็น
subdivized ใน สิบเอ็ด ย่อย กลุ่ม ที่เรียกว่า nipātas , แต่ละของพวกเขา
รวบรวม วาทกรรม ประกอบด้วย enumerations ปัจจัย หนึ่ง ที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ ผู้ที่ nipāta แบบอย่าง
มันมี หลายพัน suttas ซึ่ง โดยทั่วไปมักจะ สั้น

Khuddaka นิกาย
[
khuddha : ระยะสั้น ขนาดเล็ก ]ข้อความสั้น Khuddhaka นิกาย
และมีการพิจารณา รับเป็น ประกอบด้วยสอง stratas : พระธรรมบท , Udāna ,
Itivuttaka , ซูต Nipāta , Theragāthā - Therīgāthā ชาดก และ รูปแบบชั้น
โบราณ ในขณะที่ หนังสือเล่มอื่น ๆ เป็นภาพที่ ปลาย และความถูกต้อง
ของพวกเขา
เป็นปัญหา มากขึ้น

ห้าแบ่งเป็น สิบห้า เล่ม: -

Khuddaka Patha ( ตำรา สั้น )

ธรรมบท ( วิถีแห่ง ความจริง)

Udana ( คำพูด จริงใจ หรือ Paeons จอย )

เผอิญ Vuttaka (’ ตรัสดังนี้ว่า ‘ วาทกรรม )

ซูต Nipata ( รวบรวม วาทกรรม )

Vimana Vatthu ( เรื่องราวของ สวรรค์ แมนชั่น )
 
peta Vatthu ( เรื่องราวของ Petas )

Theragatha ( สดุดี ของ พี่น้อง)

Therigatha ( สดุดี ของ น้องสาว)

ชาดก ( เรื่องราว เกิด )

Niddesa ( Expositions )

Patisambhida ( การวิเคราะห์ ความรู้ )

Apadana ( ชีวิต ของ นักบุญ )

Buddhavamsa (ประวัติ ของพระพุทธเจ้า )
   
Cariya ปิฎก ( โหมด ของ การดำเนินการ )

76) Tipitaka in Classical Turkish

Klasik Türk 76 ) Tipitaka

83 Diller TIPITAKA

Sevgili SARV JAN
Hayır İttifak , herhangi bir Taraf ile ayarlama ,
Hayır Kendi TV, Haber Kağıt
Hayır Medya Destek
Hayır Kurumsal, Ticari finansman ,
Hayır Sözcüsü , Medya yöneticileri ,
Hayır Zengin Topluluk desteği.
Hayır Film , Drama yıldız ,
Hayır multi liderleri ,
YET ,
BSP biri BÜYÜK liderin önderliğinde 2008 Parlamento Seçimlerine 26 Milyon oy ( % 6.2 ) var .
BSP Hindistan’da 3 büyük parti.
2014 - BSP hedef büyük Tek Parti olmaktır .
BSP Elephant için tüm SARV JAN oy
Jaibheem ,
Kodanda Rama
TIPITAKA

TIPITAKA VE ONİKİ BÖLÜMLERİ
    
Kısa bir tarihsel arka plan
   
sutta pitaka
   
Vinaya pitaka
   
Abhidhamma pitaka
     
Budist Rahipler Oniki Bölümleri
Budist Rahipler Dokuz Bölümleri

TIPITAKA VE ONİKİ BÖLÜMLERİ 45 yıldırBudaöğretilerinintopluluğudur . Bu Sutta (geleneksel öğretim ) , vinaya ( Disiplin kodu) ve Abhidhamma ( yorumların ) oluşur . Tipitaka Shakyamuni Buda ile hemen temas vardıöğrencileri tarafından derlenmiş ve bugünkü şeklinde düzenlenmişti . Buda vefat etmişti , ama çekinmeden insanlığa mirasyüce Dhamma hala bozulmamış saflığı var . Buda onun öğretilerinin hiçbir yazılı kayıt bırakmış olmasına
rağmen, onun seçkin öğrencileri anısına işlemekle ve nesilden nesile
sözlü olarak iletilmesi onları korudu.

     Kısa bir tarihsel arka plan

  DerhalsonBuda
uzakta geçtikten sonra , 500 seçkin ArahatsBuda tarafından
öğretilenDoktrini provaBirinci Budist Konseyi olarak bilinen bir kongre
düzenledi .
Saygıdeğer
UpaliVinaya ,Sangha’nın için davranışkurallarını okunduğu ederkenBuda
bir sadık görevlisi oldu veBuda hiç çıkardı tümsöylemleri işitmeözel
ayrıcalığı vardı Saygıdeğer Ananda ,Sutta okunduğu .
Bir yüz yılilk Budist Konseyi sonrasında , bazı müritler bazı küçük kurallarını değiştirmek içinihtiyaç gördüm. Ortodoks
bhikkusdiğerleri bazı disiplin kuralları ( Vinaya ) değiştirerek
üzerinde ısrar ederken hiçbir şey değişti gerektiğini söyledi .
Son olarak , Budizm , farklı okullarınoluşumu onun konseyi sonra çimlenmiş . Veİkinci Konseyi ,vinaya ilgili sadece konularda tartışıldı veDhamma’nin hakkında hiçbir tartışma bildirildi .
3. yüzyıl B.C. olarak İmparator Asokadöneminde ,Üçüncü KonseySangha topluluğu tarafından düzenlenen görüşfarklılıklarını tartışmak için yapıldı . Bu Konseyindefarklılıklarvinaya sınırlı değil , aynı zamandaDhamma’nin ile bağlanmıştır . Abhidhamma pitaka bu Konseyi’nde tartışıldı ve dahil oldu . M.Ö. 80 yılında Sri Lanka’da düzenlenenKonsey dindar Kral Vattagamini Abbaya himayesinde4 Konseyi olarak bilinir . BuTipitaka ilk Pali dilinde yazmaya kararlı olduğunu Sri Lanka bu anda oldu .

Sutta pitaka esas olarak çeşitli vesilelerleBuda kendisi tarafından teslim edilen söylemlerin oluşur . Onun
seçkin öğrencilerinden bazılarının ( örneğin Sariputta , Ananda ,
Moggallana ) buna dahildir tarafından teslim birkaç söylemleri de vardı .
Burada
somutlaşanvaazlarıdeğişik vesilelerle ve çeşitli kişilerinmizaçları
uygun izah edildi gibi , reçetelerin bir kitap gibidir .
Orada
görünüşte çelişkili ifadeler olabilir, ama onlar vaktinde bir amaca
uygunBuda tarafından söylenmiş gibi onlar yanlış olmamalıdır .
Bu pitaka beş Nikayas veya koleksiyonları , yani ayrılır: . -

Digha Nikaya
[ Digha : uzun ]Cheap NikayaBuda tarafından verilenuzun söylemlerin 34 toplar . Çeşitli ipuçları çoğuorijinal korpus ve şüpheli özgünlük geç ilaveleri olduğunu vardır .

Majjhima Nikaya
[ majjhima : medium ]Majjhima Nikaya farklı konularla ilgilenmek, orta uzunluktaBuda 152 söylemleri toplar .

Samyutta Nikaya
[ Samyutta : grubu ]Samyutta Nikaya saṃyuttas adlandırılan 56 alt gruplarında kendi konusuna göresuttas toplar . Bu, değişken uzunlukta en fazla üç bin söylemler içerir, fakat genel olarak göreceli olarak kısa .

Aṅguttara Nikaya
[
ANG : faktörü | uttara : additionnal ]Aṅguttara Nikaya nipātas denilen
on bir alt - gruplar ,emsal nipāta bu karşı ek bir faktör
numaralandırmalarının oluşan söylemlerini toplama bunların her
subdivized edilir .
Bu genellikle kısa suttas binlerce içerir .

Khuddaka Nikaya
[
khuddha : kısa , küçük ]Khuddhaka Nikaya kısa metinler ve iki
katmanlarından oluşan edilmiş olarak kabul edilir : Dhammapada , Udana ,
Itivuttaka , Sutta Nipāta , Theragāthā - Therīgāthā ve Jataka diğer
kitapları geç ilaveleri ve özgünlük ise ,eski tabakaları oluştururlar
daha sorgulanabilir .

Beşinci on beş kitap bölünmüştür : -

Khuddaka Patha ( Shorter Metinler)

Dhammapada ( GerçeğinYolu )

Udana ( Heartfelt sözler veya Joy Paeons )

ITI Vuttaka (’ Böylece ‘ dedi Söylemler )

Sutta Nipata ( Söylemleri Toplanan )

Vimana Vatthu ( Göksel Konakları Öyküleri )
 
Peta Vatthu ( Petaş Öyküleri )

Theragatha (Kardeşleri Mezmurlar )

Therigatha (Sisters of Mezmurlar )

Jataka ( Doğum Öyküleri )

Niddesa ( Sergiler )

Patisambhida ( Analitik Bilgi)

Apadana ( Saints Lives )

Buddhavamsa ( BudaTarihi)
   
Cariya pitaka (Davranış Biçimleri )

77) Tipitaka in Classical Ukrainian


Tipitaka в 83 мов

Шановний SARV СІЧ
Ні Альянс , регулювання з будь-якої з Сторін ,
Ні Власний ТБ , Новини паперу
Немає підтримки ЗМІ ,
Ні Корпоративний , Бізнес- фінансування ,
Немає прес -секретар , керівники ЗМІ ,
Немає підтримки Річ Співтовариство.
Ні, драма зірки ,
Ні мульти лідери ,
Проте ,
BSP під керівництвом одного великого лідера отримали 26 млн. голосів ( 6,2 % ) у 2008 році парламентських виборів.
BSP є третя за величиною партією в Індії.
2014 - BSP мета бути найбільшим партія.
Весь SARV СІЧ голосувати за BSP Elephant
Jaibheem ,
Kodanda Рама
Tipitaka

Tipitaka і дванадцять ПІДРОЗДІЛИ
    
Коротка історична довідка
   
Сутта питаки
   
Виная питаки
   
Абхидхамма питаки
     
Дванадцять Підрозділи буддійських канонів
Дев’ять Підрозділи буддійських канонів

Tipitaka і дванадцять ПІДРОЗДІЛИ є збір вченню Будди більше 45 років. Він складається з сутта (звичайний навчання) , вина ( дисциплінарного кодексу) і Абхідхамма ( коментарями). Типитака був складений і влаштував у його нинішньому вигляді учнями , які мали безпосередній контакт з Буддою Шак’ямуні . Будда помер , але піднесене Дхамма якій він беззастережно заповідав людству досі існує в його первозданній чистоті. Хоча Будда не залишив ніяких письмових записів його вчення, його
шановні учні зберіг їх , здійснюючи в пам’ять і передачі їх в усній
формі з покоління в покоління.

     Коротка історична довідка

  Відразу
після фіналу кончиною Будди , 500 шановні Arahats провів конвенції ,
відомий як Перший буддійський рада репетирувати вчення , дане Будди.
Високоповажний
Ананда , який був вірним черговий Будди і мав особливі привілеї слуху
все дискурси Будда небудь вимовляв , читав Sutta , в той час преподобний
Впали читали вина , правила поведінки для Сангхи .
Через сто років після першої буддійської Ради , деякі учні , побачивши необхідність зміни певних правил незначні . Ортодоксальні
Bhikkus сказав , що нічого не повинно бути змінено в той час як інші
наполягали на зміні деяких дисциплінарних правил ( Винаи ) .
Нарешті , формування різних шкіл буддизму пророслі після його ради. І в другій Ради були обговорені тільки питання, пов’язані з вина і жодних суперечок про Дхарми не повідомлялося.
в 3 столітті до Р. Х. в часи імператора Ашоки , Третя порада був проведений для обговорення розбіжностей , що належать громаді Сангхи . На цьому соборі відмінності не обмежувалися вина але були також пов’язані з Дхамма . Абхидхамма питаки було обговорено та включені до цієї ради . Рада , що був проведений у Шрі -Ланці в 80 р. до н.е. відомий як 4 -й Ради під патронажем благочестивого короля Vattagamini Abbaya . Саме в цей час в Шрі -Ланці , що Типитака вперше здійснені в письмовій формі в мові палі .

Сутта питаки складається в основному з дискурсів поставляються самим Буддою з різних приводів. Були
також кілька дискурси доставлені деякі з його видатних учнів (наприклад
Саріпутта , Ананда , Моггаллана ) включені в нього.
Це
як книга рецептів , як проповіді , втілені в ньому були викладені , щоб
задовольнити різних приводів і темпераменти різних осіб .
Там
можуть бути , здавалося б , суперечливі заяви , але вони не повинні
бути неправильно витлумачено , як вони були своєчасно вимовлені Буддою ,
щоб задовольнити певної мети.
Це питаки ділиться на п’ять Nikayas або колекцій , а саме: . -

Дигха Никая
[ Дигха : довгі ] Дигха Никая збирає 34 з найдовших бесід , даних Буддою. Існують різні натяки , що багато з них є пізні доповнення до оригінальної корпус і сумнівного автентичності.

Маджхіма Никая
[ Маджхіма : середній ] Маджхіма Никая збирає 152 дискурси Будди проміжної довжини , маючи справу з різними питаннями.

Саньютта Никая
[ Самьютта : група ] Саньютта Никая збирає суттю відповідно до їх об’єктами в 56 підгруп званих saṃyuttas . Він містить більше трьох тисяч дискурси змінної довжини , але в цілому відносно коротким .

Ангуттара Никая
[
Анг : фактор | Уттара : additionnal ] Ангуттара Никая є subdivized в
одинадцяти підгруп званих nipātas , кожен з них збирає дискурси , що
складаються з перерахувань одного додаткового фактора проти тих з
прецеденту Nipata .
Він містить тисячі сутт які зазвичай короткі.

Кхуддака Никая
[
Khuddha : короткі, невеликі ] У Khuddhaka Никая короткі тексти і
розглядається як був складений з двох товщ : Дхаммапада , удана
Itivuttaka , Сутта Nipata , Theragāthā - Therīgāthā і jātaka утворюють
древній шари , в той час як інші книги на пізніх стадіях і їх
справжність
є більш сумнівною.

П’ятий підрозділяється на п’ятнадцяти книг: -

Кхуддака Патха (короткі тексти )

Дхаммапада (Шлях Істини )

Удана ( Щирі висловлювання або Paeons Радості )

Ити Vuttaka (’ Так говорить ‘ Бесіди )

Сутта Nipata ( Збори Бесіди )

Вімана Ваттху ( Історії небесних особняки )
 
Пета Ваттху ( Історії Petas )

Theragatha ( Псалми Братів )

Therigatha ( Псалми сестер)

Jataka ( Розповіді про народження)

Niddesa ( експозицій )

Patisambhida ( Аналітичний знань )

Apadana ( Житія святих)

Buddhavamsa ( Історія Будди)
   
Cariya питаки ( режими поведінки)

78) Tipitaka in Classical Urdu

کلاسیکی اردو میں 78) Tipitaka

83 زبانوں میں TIPITAKA

عزیز SARV جان
کوئی اتحاد ، کسی بھی پارٹیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ،
کوئی خود کو ٹی وی ، اخبار
کوئی میڈیا کی حمایت ،
کوئی کارپوریٹ ، کاروبار فنڈنگ ​​،
کوئی ترجمان ، میڈیا مینیجرز ،
کوئی امیر کمیونٹی کی حمایت کی .
کوئی فلم ، ڈرامہ ستارے ،
کوئی ملٹی رہنماؤں ،
ابھی تک،
بی ایس پی ایک عظیم رہنما کی قیادت میں 2008 پارلیمنٹ کے انتخابات میں 26 ملین ووٹ ( 6.2 ٪) ہے .
بی ایس پی بھارت میں 3rd سب سے بڑی پارٹی ہے .
2014 - بی ایس پی کا ہدف سب سے بڑا واحد پارٹی ہے .
بی ہاتھی کے لئے پوری SARV جان ووٹ
Jaibheem ،
Kodanda رام
TIPITAKA

TIPITAKA اور بارہ تقسیم
    
مختصر تاریخی پس منظر
   
Sutta Pitaka
   
Vinaya Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
بدھ canons کی بارہ ڈویژن
بدھ canons کی نو ڈویژنوں

TIPITAKA اور بارہ ڈویژنوں 45 سال کے دوران بدھ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے . یہ Sutta (روایتی تعلیم ) ، Vinaya ( نظم و ضبط کوڈ ) اور Abhidhamma ( تبصروں ) پر مشتمل ہے . Tipitaka شاکیہمنی بدھ کے ساتھ فوری طور پر رابطہ تھا جو شاگردوں کی طرف سے مرتب کی اور اس کی موجودہ شکل میں اہتمام کیا گیا . بدھ گزر تھا ، لیکن وہ unreservedly انسانیت کے لئے وصیت جس شاندار Dhamma اب بھی اس کے قدیم طہارت میں موجود ہے . بدھ ان کی تعلیمات کا کوئی تحریری ریکارڈ چھوڑ دیا تھا ، لیکن ان کے
ممتاز شاگردوں میموری کا ارتکاب اور نسل در نسل زبانی طور پر ان کی ترسیل
کی طرف سے ان کو محفوظ .

     مختصر تاریخی پس منظر

  فوری
طور پر آخری بدھ کے انتقال کے بعد ، 500 ممتاز Arahats بدھ کی طرف سے
سکھایا اصول مشق پہلا بدھ مت کونسل کے طور پر جانا ایک کنونشن منعقد کیا .
آدرنیی
Upali Vinaya ، اتحاد کے لئے طرز عمل کے قوانین کی تلاوت کی حالت میں بدھ
کے ایک وفادار تبچر تھا اور بدھ نے کبھی کہے تمام خطبات کی سماعت کے خصوصی
استحقاق تھا جو آدرنیی آنند ، ، ، Sutta پڑھی .
ایک سو سال پہلے بدھ مت کونسل کے بعد ، کچھ شاگردوں کو بعض معمولی قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت کو دیکھا . قدامت
پسند Bhikkus دوسروں کچھ انضباطی قواعد ( Vinaya ) میں تبدیلی پر زور دیا
ہے جبکہ کچھ بھی نہیں تبدیل کیا جانا چاہئے انہوں نے کہا کہ .
آخر میں ، بدھ مت کے مختلف سکولوں کے قیام کے ان کی کونسل کے بعد انکرت . اور دوسری کونسل میں ، Vinaya سے متعلق صرف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور Dhamma کے بارے میں کوئی تنازعہ رپورٹ کیا گیا تھا .
3rd صدی ئ. پو. شہنشاہ اشوکا کے وقت کے دوران ، تیسری کونسل اتحاد کمیونٹی کی طرف سے منعقد اختلاف کے بارے میں بات کرنے کے لئے منعقد کیا گیا تھا . اس کونسل میں اختلافات Vinaya تک محدود نہیں رہے تھے بلکہ Dhamma کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا . Abhidhamma Pitaka اس کونسل میں بحث کی ہے اور شامل کیا گیا تھا . 80 قبل مسیح میں سری لنکا میں منعقد کیا گیا تھا جس میں کونسل نیک بادشاہ Vattagamini Abbaya کی سرپرستی کے 4th کونسل کے طور پر جانا جاتا ہے . یہ Tipitaka پہلے پالی زبان میں لکھنے کے لئے مصروف عمل کیا گیا تھا کہ سری لنکا میں اس وقت تھا .

Sutta Pitaka بنیادی طور پر مختلف مواقع پر بدھ کو خود کی طرف سے فراہم خطبات پر مشتمل ہے . ان
کے ممتاز شاگردوں میں سے کچھ (مثال کے طور Sariputta ، آنند ، Moggallana )
اس میں شامل کی طرف سے فراہم چند خطبات بھی موجود تھے .
اس
میں مجسم خطبات مختلف مواقع اور مختلف افراد کی temperaments کے مطابق
کرنے کے لئے بھی یہی تاثرات تھے یہ ، نسخوں کی ایک کتاب کی طرح ہے .
وہاں بظاہر متضاد بیانات ہو سکتے ہیں ، لیکن وہ ٹھیک ایک خاص مقصد کے مطابق بدھ کی طرف سے کہے تھے وہ غلط نہیں کیا جانا چاہئے . یہ Pitaka پانچ Nikayas یا مجموعہ ، یعنی میں تقسیم کیا جاتا ہے: -

Dīgha Nikāya
[ dīgha : لانگ ] Dīgha Nikāya بدھ طرف سے دی گئی سب سے طویل مباحث کے 34 جمع . مختلف اشارے ان میں سے بہت سے اصل کارپس اور اعتراض کی صداقت کا دیر اضافے ہیں ہیں .

Majjhima Nikāya
[ majjhima : درمیانہ ] Majjhima Nikāya مختلف معاملات کے ساتھ نمٹنے ، انٹرمیڈیٹ کی لمبائی کی بدھ کے 152 خطبات جمع .

Saṃyutta Nikāya
[ samyutta : گروپ ] Saṃyutta Nikāya saṃyuttas ملاقات کی 56 ذیلی گروپوں میں ان کے موضوع کے مطابق suttas جمع . یہ متغیر کی لمبائی سے زیادہ تین ہزار خطبات پر مشتمل ہے ، لیکن عام طور پر نسبتا کم .

Aṅguttara Nikāya
[
آنگ : عنصر | اترا : additionnal ] Aṅguttara Nikāya nipātas کہا جاتا
گیارہ ذیلی گروپوں ، مثال nipāta کے ان لوگوں کے مقابلے میں ایک اضافی عنصر
کی enumerations مشتمل خطبات جمع ، ان میں سے ہر ایک میں subdivized ہے .
یہ عام طور پر مختصر ہیں جو suttas کے ہزاروں پر مشتمل ہے .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : مختصر ، چھوٹے ] Khuddhaka Nikāya مختصر نصوص اور دو stratas پر
مشتمل کر دیا گیا کے طور پر سمجھا جاتا ہے: Dhammapada ، Udāna ،
Itivuttaka ، Sutta Nipāta ، Theragāthā - Therīgāthā اور Jātaka دیگر
کتابوں دیر اضافے اور ان کی صداقت ہیں ، قدیم طبقے کی تشکیل
زیادہ اعتراض ہے .

پانچویں پندرہ کتابوں میں تقسیم کیا جاتا ہے : -

Khuddaka Patha (کم سرخیوں کی شکل میں )

Dhammapada (حق کی راہ)

Udana ( دلی اقوال یا خوشی کے Paeons )

ITI Vuttaka (’ اس طرح انہوں نے کہا کہ ‘ پدرچن )

Sutta Nipata ( پدرچن جمع )

Vimana Vatthu ( مرحوم ئل کی کہانیاں )
 
پیٹا Vatthu ( Petas کی کہانیاں )

Theragatha ( بھائیوں کی زبور )

Therigatha (بہنوں کی زبور )

Jataka (پیدائش کہانیاں )

Niddesa ( زیبائش )

Patisambhida ( تجزیاتی علم)

Apadana ( اولیاء کی زندگی )

Buddhavamsa ( بدھ کی تاریخ)
   
Cariya Pitaka ( اخلاق کے طریقوں)

79) Tipitaka in Classical Vietnamese

79 ) Tam tạng trong cổ điển Việt

Tam tạng trong 83 ngôn ngữ

Thân Sarv JAN
Không liên minh , điều chỉnh với bất kỳ bên ,
Không có truyền hình riêng , Tin tức giấy
Truyền thông không hỗ trợ ,
Không có doanh nghiệp, tài trợ kinh doanh ,
Không phát ngôn , quản lý truyền thông ,
Không hỗ trợ cộng đồng phong phú .
Không có phim , kịch sao ,
Không có nhà lãnh đạo đa ,
CHƯA ,
BSP dưới sự lãnh đạo của một lãnh tụ vĩ đại có 26 triệu phiếu ( 6,2% ) trong năm 2008 Quốc hội bầu cử .
BSP là Đảng lớn nhất thứ 3 ở Ấn Độ.
2014 - mục tiêu BSP là phải đơn lớn nhất của Đảng.
Toàn bộ Sarv JAN bỏ phiếu cho BSP Voi
Jaibheem ,
Kodanda Rama
Tam tạng

Tam tạng và mười hai bộ
    
Bối cảnh lịch sử ngắn gọn
   
kinh Tạng
   
Luật Tạng
   
Vi Diệu Pháp Tạng
     
Mười hai sư đoàn của Phật giáo Canons
Chín sư đoàn của Phật giáo Canons

Tam tạng và mười hai bộ là bộ sưu tập những lời dạy của Đức Phật trên 45 năm . Nó bao gồm Kinh ( giảng dạy thông thường), Luật (mã kỷ luật ) và Vi Diệu Pháp ( bình luận ) . Tam
Tạng kinh điển đã được biên soạn và sắp xếp trong hình thức hiện tại
của nó bởi các môn đệ đã liên lạc ngay lập tức với Đức Phật Thích Ca Mâu
Ni .
Đức
Phật đã qua đời , nhưng Giáo Pháp cao siêu mà ông lựa chọn hoàn hảo để
lại cho nhân loại vẫn còn tồn tại trong sự thuần khiết nguyên sơ của nó .
Mặc dù Đức Phật đã để lại không có hồ sơ bằng văn bản của giáo lý
của Ngài , đệ tử xuất sắc của mình bảo quản chúng bằng cách cam kết bộ
nhớ và truyền cho họ uống từ thế hệ này sang thế hệ khác .

     Bối cảnh lịch sử ngắn gọn

  Ngay
sau khi trận chung kết qua đời của Đức Phật, 500 vị A La Hán phân biệt
tổ chức một hội nghị được gọi là Hội đồng Phật giáo đầu tiên để luyện
tập Giáo lý của đức Phật dạy .
Hòa
Thượng Ananda , là một viên trung thành của Đức Phật và có đặc quyền
đặc biệt nghe tất cả các bài giảng của Đức Phật bao giờ thốt ra , tụng
kinh , trong khi Thượng tọa Upali tụng Luật , các quy tắc ứng xử cho
Tăng đoàn.
Một trăm năm sau khi Hội đồng Phật giáo đầu tiên , một số đệ tử nhìn thấy sự cần thiết phải thay đổi quy tắc nhỏ nhất định. Các
Bhikkus chính thống nói rằng không có gì cần phải được thay đổi trong
khi những người khác khẳng định về việc sửa đổi một số quy tắc kỷ luật
(Vinaya ) .
Cuối cùng, sự hình thành của trường phái khác nhau của Phật giáo nảy mầm sau khi hội đồng thành phố của mình. Và trong Hội đồng Thứ hai, chỉ có vấn đề liên quan đến Luật đã được thảo luận và không có tranh cãi về Pháp đã được báo cáo .
Trong thế kỷ thứ 3 trước công nguyên trong
suốt thời gian của Hoàng đế Asoka , Hội đồng lần thứ ba được tổ chức để
thảo luận về các quan điểm khác biệt được tổ chức bởi cộng đồng Tăng
già .
Tại Hội đồng này sự khác biệt không giới hạn trong giới luật mà còn được kết nối với Giáo Pháp . Vi Diệu Pháp Tạng đã được thảo luận và bao gồm tại Hội đồng này . Hội đồng được tổ chức tại Sri Lanka trong 80 BC được gọi là Hội đồng lần thứ 4 dưới sự bảo trợ của đạo đức vua Vattagamini Abbaya . Đó là vào thời điểm này ở Sri Lanka là Tam tạng lần đầu tiên được cam kết bằng văn bản trong ngôn ngữ Pali .

Các Kinh Tạng bao gồm chủ yếu là các bài giảng cung cấp bởi chính Đức Phật vào những dịp khác nhau. Cũng
có một vài bài giảng cung cấp bởi một số đệ tử xuất sắc của mình (ví dụ
như Xá Lợi Phất, A Nan , Mục Kiền Liên ) bao gồm trong nó .

giống như một cuốn sách quy định , như các bài giảng thể hiện trong đó
đã được giải thích chi tiết cho phù hợp với những dịp khác nhau và tính
khí của người khác nhau.

thể có báo cáo dường như mâu thuẫn, nhưng họ không nên bị hiểu sai như
họ đã kịp thốt ra bởi Đức Phật cho phù hợp với một mục đích cụ thể .
Tạng này được chia thành năm cuốn kinh hoặc bộ sưu tập, tức là : . -

Digha Nikaya
[ Digha : dài ] Các Digha Nikaya tập hợp 34 bài giảng dài nhất được đưa ra bởi Đức Phật. Có những gợi ý khác nhau mà nhiều người trong số họ là những bổ sung muộn để tập văn bản gốc và tính xác thực của vấn đề.

Majjhima Nikaya
[ Majjhima : Trung bình ] Các Majjhima Nikaya tập hợp 152 bài giảng
của Đức Phật có chiều dài trung bình, đối phó với các vấn đề đa dạng .

Tương Ưng Bộ Kinh
[ samyutta : nhóm] Các Tương Ưng Bộ Kinh tập hợp các bài kinh theo chủ đề của họ trong 56 tiểu nhóm được gọi là saṃyuttas . Nó chứa nhiều hơn ba ngàn bài giảng của chiều dài thay đổi , nhưng nói chung tương đối ngắn.

Tăng Chi Bộ Kinh
[
Ang : yếu tố | Uttara : thêm vào một số ] Các Tăng Chi Bộ Kinh được
subdivized trong mười tiểu nhóm được gọi là nipātas , mỗi người thu thập
giảng bao gồm liệt kê của một yếu tố bổ sung so với những người của
Nipata tiền lệ.
Nó chứa hàng ngàn bài kinh thường là ngắn .

Kinh Tiểu Bộ
[
khuddha : , nhỏ ngắn ] Những đoạn văn ngắn Khuddhaka Nikāya và được coi
là được bao gồm hai stratas : Kinh Pháp Cú , Udāna , Itivuttaka , Kinh
Tập, Theragāthā - Therīgāthā và Jātaka hình thành tầng lớp nhân dân cổ
đại, trong khi cuốn sách khác được bổ sung muộn và tính xác thực của họ
là vấn đề hơn .

Thứ năm được chia thành mười lăm cuốn sách: -

Kinh Tiểu Patha ( nội dung ngắn hơn )

Kinh Pháp Cú ( The Way of Truth )

Udana ( lời nói chân thành hoặc Paeons của Joy )

ITI Vuttaka (’ Như vậy nói ” thuyết giảng )

Kinh Nipata ( thu thập giảng )

Vimana Vatthu ( Những câu chuyện về Celestial Mansions )
 
Peta Vatthu ( Những câu chuyện về Petas )

Theragatha ( Thánh Vịnh của Anh Em )

Therigatha ( Thánh Vịnh của các nữ tu )

Jataka ( sinh chuyện )

Niddesa ( Expositions )

Patisambhidà ( phân tích kiến thức )

Apadana ( Sống Thánh )

Buddhavamsa ( Lịch sử của Đức Phật )
   
Cariya Tạng ( chế độ ứng xử )

80 ) Tipitaka yn Clasurol Cymru

TIPITAKA mewn 83 Ieithoedd

Annwyl SARV JAN
Dim Gynghrair , addasiad gydag unrhyw Partïon,
Dim teledu Eich Hun, Papur Newyddion
Dim Cefnogaeth Cyfryngau,
Dim Corfforaethol , cyllid busnes ,
Dim Llefarydd , rheolwyr Cyfryngau,
Nid oes unrhyw gymorth Cymunedol Rich .
Dim Ffilm , sêr Drama,
Dim arweinwyr aml ,
eTO ,
BSP o dan arweiniad un arweinydd GREAT got 26 Miliwn bleidleisiau ( 6.2 % ) yn 2008 Etholiadau Senedd.
BSP yn Parti 3ydd mwyaf yn India .
2014 - targed BSP yw bod yn Parti Sengl mwyaf .
Cyfan pleidleisio SARV JAN ar gyfer BSP Elephant
Jaibheem ,
Kodanda Rama
TIPITAKA

TIPITAKA A DEUDDEG RHANIADAU
    
Cefndir hanesyddol byr
   
Sutta Pitaka
   
Vinaya Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
Deuddeg Is-adrannau o Canonau Bwdhaidd
Mae naw Is-adrannau o Canonau Bwdhaidd

TIPITAKA A DEUDDEG RHANIADAU yw’r casgliad o ddysgeidiaeth y Bwdha dros 45 mlynedd . Mae’n cynnwys Sutta ( addysgu confensiynol ) , Vinaya (cod Disgyblu) a Abhidhamma ( sylwadau ) . Roedd
y Tipitaka llunio a threfnu yn ei ffurf bresennol gan y disgyblion a
oedd mewn cyswllt uniongyrchol gyda Shakyamuni Bwdha .
Roedd
y Bwdha pasio i ffwrdd, ond mae’r dhamma aruchel y mae ef yn llwyr
gadawodd i ddynoliaeth yn dal i fodoli yn ei phurdeb fel newydd .
Er bod y Bwdha wedi gadael unrhyw gofnodion ysgrifenedig ei
ddysgeidiaeth , ei ddisgyblion nodedig yn eu cadw trwy ymrwymo i gof ac
yn eu trosglwyddo ar lafar o genhedlaeth i genhedlaeth.

     Cefndir hanesyddol byr

  Yn
syth ar ôl pasio y rownd derfynol i ffwrdd y Bwdha , a gynhaliwyd 500
Arahats nodedig confensiwn a elwir y Cyngor Bwdhaidd yn Gyntaf i ymarfer
Athrawiaeth a ddysgir gan y Bwdha .
Ananda
hybarch , a oedd yn ofalwr ffyddlon o’r Bwdha a chafodd y fraint
arbennig clywed yr holl trafodaethau y Bwdha uttered erioed , adrodd y
Sutta , tra bod yr Hybarch Upali adrodd y Vinaya , rheolau ymddygiad ar
gyfer y Sangha .
Gan mlynedd ar ôl i’r Cyngor Bwdhaidd yn Gyntaf , gwelodd rhai disgyblion yr angen i newid rhai rheolau mân . Dywedodd
y Bhikkus uniongred na ddylai unrhyw beth yn cael ei newid tra bod y
lleill yn mynnu ar addasu rhai rheolau disgyblu ( Vinaya ) .
Yn olaf , ffurfio gwahanol ysgolion o Fwdhaeth eginodd ar ôl ei gyngor . Ac yn y Ail Gyngor , dim ond y materion yn ymwneud â’r Vinaya Trafodwyd a dim dadlau am y dhamma adroddwyd .
Yn y 3ydd ganrif B.C. yn ystod yr amser yr Ymerawdwr Asoka , y Trydydd Cyngor ei gynnal i drafod y gwahaniaethau barn a ddelir gan y gymuned Sangha . Yn y Cyngor hwn nid yw’r gwahaniaethau yn cael eu cyfyngu i’r Vinaya ond hefyd yn gysylltiedig â’r dhamma . Roedd y Abhidhamma Pitaka trafod a’u cynnwys ar y Cyngor hwn . Y Cyngor a gynhaliwyd yn Sri Lanka yn 80 CC ei adnabod fel y Cyngor 4ydd o dan nawdd y duwiol Brenin Vattagamini Abbaya . Yr oedd ar hyn o bryd yn Sri Lanka fod y Tipitaka wedi ymrwymo gyntaf i ysgrifennu yn Pali iaith.

Mae’r Sutta Pitaka yn cynnwys yn bennaf trafodaethau a ddarperir gan y Bwdha ei hun ar wahanol adegau . Roedd hefyd rhai trafodaethau a ddarperir gan rai o’i ddisgyblion nodedig ( ee Sariputta , Ananda , Moggallana ) cynnwys ynddo. Mae
fel llyfr presgripsiynau , gan fod y pregethau a ymgorfforir ynddo yn
cael eu hesbonio i weddu i wahanol achlysuron a’r anian gwahanol bobl.
Efallai
y bydd datganiadau yn ymddangos yn groes , ond ni ddylid eu
camddehongli gan eu bod yn uttered opportunely gan y Bwdha i weddu i
ddiben penodol.
Mae hyn yn Pitaka ei rhannu’n bum Nikayas neu gasgliadau , sef : . -

Digha Nikāya
[ Digha : hir ] Mae’r Digha Nikāya casglu 34 o trafodaethau hiraf a roddwyd gan y Bwdha . Mae yna amryw o awgrymiadau bod llawer ohonynt yn ychwanegiadau hwyr i’r corff gwreiddiol a’r dilysrwydd amheus .

Majjhima Nikāya
[ majjhima : cyfrwng ] Mae’r Majjhima Nikāya casglu 152 disgyrsiau y Bwdha o hyd canolradd , ymdrin â materion amrywiol.

Saṃyutta Nikāya
[ samyutta : Grŵp ] Mae’r Saṃyutta Nikāya yn casglu suttas yn ôl eu pwnc yn 56 is - grwpiau a elwir yn saṃyuttas . Mae’n cynnwys mwy na thair mil o disgyrsiau o hyd amrywiol , ond yn gyffredinol yn gymharol fyr .

Aṅguttara Nikāya
[
ang : ffactor | Uttara : additionnal ] Mae’r Aṅguttara Nikāya yn
subdivized mewn un ar ddeg is - grwpiau a elwir yn nipātas , pob un
ohonynt casglu trafodaethau cynnwys enumerations un ffactor ychwanegol
yn erbyn rhai o’r nipāta cynsail.
Mae’n cynnwys miloedd o suttas sydd yn gyffredinol yn fyr .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : , bach byr ] Mae’r testunau byr Khuddhaka Nikāya ac yn cael
ei ystyried fel bod yn cynnwys dau stratas : Dhammapada , Udāna ,
Itivuttaka , Sutta Nipāta , Theragāthā - Therīgāthā a Jataka ffurfio
strata hynafol , tra bod llyfrau eraill yn ychwanegiadau hwyr ac mae eu
dilysrwydd
yn fwy amheus .

Y pumed ei isrannu i bymtheg o lyfrau : -

Khuddaka Patha ( Testunau byrrach )

Dhammapada (The Way of Truth )

Udana ( dywediadau neu Paeons Joy galon )

( ‘Fel hyn y dywedodd ‘ Discourses ) ITI Vuttaka

Sutta Nipata ( Collected Discourses )

Vimana Vatthu (Cerddi o Mansions Celestial )
 
Peta Vatthu (Cerddi o Petas )

Theragatha ( Salmau y Brodyr )

Therigatha ( Salmau o’r Chwiorydd )

Jataka (Cerddi Geni )

Niddesa ( Esboniadau )

Patisambhida ( Dadansoddol Gwybodaeth )

Apadana ( Bywydau y Saint )

Buddhavamsa (The History of Buddha )
   
Cariya Pitaka ( Dulliau o Gd Ymddygiad)


81) Tipitaka in Classical Yiddish

81) טיפּיטאַקאַ אין קלאסישע ייִדיש

טיפּיטאַקאַ אין 83 שפּראַכן

ליב סאַרוו יאַן
ניט קיין אַלליאַנסע , אַדזשאַסטמאַנט מיט קיין פּאַרטיעס,
ניט קיין אָון טעלעוויזיע, נייַעס פּאַפּיר
ניט קיין מעדיע סופּפּאָרט,
ניט קיין פֿירמע, געשעפט פאַנדינג,
ניט קיין ספּאָוקספּערסאַן , מעדיע מאַנאַדזשערז,
ניט קיין ריטש קאַמיוניטי שטיצן.
ניט קיין פילם, דראַמע שטערן,
ניט קיין מאַלטי פירער,
נאָך,
בספּ אונטער פירערשאַפט פון איינער גרויס פירער גאַט 26 מיליאַן וואָוץ ( 6.2 %) אין 2008 פּאַרליאַמענט ילעקשאַנז.
בספּ איז 3 גרעסטער פארטיי אין ינדיאַ.
2014 - בספּ ציל איז צו זיין איין גרעסטער פארטיי.
גאַנץ סאַרוו יאַן שטימען פֿאַר בספּ העלפאַנד
דזשאַיבהעעם ,
קאָדאַנדאַ ראַמאַ
טיפּיטאַקאַ

טיפּיטאַקאַ און צוועלף דיוויזשאַנז
    
קורץ היסטארישע הינטערגרונט
   
סוטטאַ פּיטאַקאַ
   
ווינייַאַ פּיטאַקאַ
   
אַבהידהאַממאַ פּיטאַקאַ
     
צוועלף דיוויזשאַנז פון בודדהיסט קאַנאַנז
נייַן דיוויזשאַנז פון בודדהיסט קאַנאַנז

טיפּיטאַקאַ און צוועלף דיוויזשאַנז איז די זאַמלונג פון די לערנונגען פון דער בודאַ איבער 45 יאר. עס באשטייט פון סוטטאַ (די קאַנווענשאַנאַל לערנען ), ווינייַאַ ( דיסאַפּלאַנערי קאָוד) און אַבהידהאַממאַ ( קאַמאַנטעריז ). די
טיפּיטאַקאַ איז צונויפגעשטעלט און עריינדזשד אין זייַן פאָרשטעלן פאָרעם
דורך די תלמידים וואס האט באַלדיק קאָנטאַקט מיט שאַקיאַמוני בודאַ.
דער
בודאַ האט פארביי אַוועק , אָבער די סאַבליים דהאַממאַ וואָס ער
ונרעסערוועדלי בעקוועאַטהעד צו מענטשהייַט נאָך יגזיסס אין זייַן פּריסטינע
ריינקייַט .
כאָטש דער בודאַ האט לינקס קיין געשריבן רעקאָרדס פון זיין
לערנונגען , זיין אונטערשיידן תלמידים אפגעהיט זיי דורך קאַמיטינג צו
זיקאָרן און טראַנסמיטינג זיי באַל - פּע פון דור צו דור.

     קורץ היסטארישע הינטערגרונט

  גלייך
נאָך די לעצט גייט פארביי אַוועק פון דער בודאַ , 500 אונטערשיידן
אַראַהאַץ געהאלטן אַ קאַנווענשאַן באקאנט ווי דער ערשטער בודדהיסט
קאָונסיל צו ריכערס די דאָקטערין געלערנט דורך די בודאַ.
געאַכט
אַנאַנדאַ , וואס איז געווען אַ געטרייַ באַגלייטער פון דער בודאַ און האט
די ספּעציעל פּריווילעגיע פון ​​געהער אַלע די דיסקאָורסעס דער בודאַ אלץ
אַטערד , ראַסייטאַד די סוטטאַ , וויילסט די ווענעראַבאַל ופּאַלי
ראַסייטאַד די ווינייַאַ , די כּללים פון אָנפירן פֿאַר די סאַנגהאַ .
איינער הונדערט יאר נאָך דער ערשטער בודדהיסט קאָונסיל , עטלעכע תלמידים געזען דעם דאַרפֿן צו טוישן זיכער מינערווערטיק כּללים. די
ארטאדאקס בהיקקוס געזאגט אַז גאָרנישט זאָל זיין געביטן בשעת די אנדערע
ינסיסטאַד אויף מאַדאַפייינג עטלעכע דיסאַפּלאַנערי כּללים ( ווינייַאַ ).
צום סוף, די פאָרמירונג פון פאַרשידענע שולן פון בודדהיסם דזשערמאַנייטיד נאָך זיין ראַט. און אין די רגע קאָונסיל , נאָר ענינים פּערטיינינג צו די ווינייַאַ זענען דיסקאַסט און קיין סיכסעך וועגן די דהאַממאַ איז געמאלדן.
אין די 3 יאָרהונדערט ב.ק. בעשאַס
די צייַט פון עמפּעראָר אַסאָקאַ , די דריט קאָונסיל איז געהאלטן צו
דיסקוטירן די דיפעראַנסיז פון מיינונג געהאלטן דורך די סאַנגהאַ קהל.
אין דעם קאָונסיל די דיפעראַנסיז זענען ניט קאַנפיינד צו די ווינייַאַ אָבער זענען אויך פארבונדן מיט די דהאַממאַ . די אַבהידהאַממאַ פּיטאַקאַ איז דיסקאַסט און אַרייַנגערעכנט אין דעם ראַט. די קאָונסיל וואָס איז געהאלטן אין סרי לאַנקאַ אין 80 בק איז באקאנט ווי די 4 קאָונסיל אונטער די שטעל - באַטיילונג פון די פרום מלך וואַטטאַגאַמיני אַבבייַאַ . עס איז געווען בייַ דעם מאָל אין סרי לאַנקאַ אַז די טיפּיטאַקאַ איז געווען ערשטער באגאנגען צו שרייבן אין פּאַלי שפּראַך.

די סוטטאַ פּיטאַקאַ באשטייט דער הויפּט פון דיסקאָורסעס איבערגעגעבן דורך דער בודאַ זיך אויף פארשידענע מאל. עס
זענען אויך אַ ביסל דיסקאָורסעס איבערגעגעבן דורך עטלעכע פון זיין
אונטערשיידן תלמידים (למשל סאַריפּוטטאַ , אַנאַנדאַ , מאָגגאַללאַנאַ )
אַרייַנגערעכנט אין עס.
עס
איז ווי אַ בוך פון פּראַסקריפּשאַנז , ווי די דרשות פֿאָרגעשטעלט דערין
זענען עקספּאָונדעד צו פּאַסן די פאַרשידענע מאל און די טעמפּעראַמענץ פון
פארשידענע פנים.
עס
קען זיין אַ פּאָנעם קאַנטראַדיקטערי סטייטמאַנץ , אָבער זיי זאָל ניט
זיין מיסקאַנסטרוד ווי זיי זענען אָפּפּאָרטונעלי אַטערד דורך די בודאַ צו
פּאַסן אַ באַזונדער ציל.
דעם פּיטאַקאַ איז צעטיילט אין פינף ניקייַאַס אָדער זאמלונגען, וויז. : -

דīגהאַ ניקāיאַ
[ דīגהאַ : לאַנג ] די דīגהאַ ניקāיאַ זאמלט 34 פון די לאָנגעסט דיסקאָורסעס געגעבן דורך דער בודאַ . עס זענען פאַרשידן הינץ אַז פילע פון זיי זענען שפּעט אַדישאַנז צו דער אָריגינעל קאָרפּוס און פון פּראָבלעמאַטיש אָטאַנטיסיטי .

מאַדזשדזשהימאַ ניקāיאַ
[ מאַדזשדזשהימאַ : מיטל ] די מאַדזשדזשהימאַ ניקāיאַ זאמלט 152
דיסקאָורסעס פון דער בודאַ פון ינטערמידייט לענג, דילינג מיט דייווערס
ענינים .

סאַṃיוטטאַ ניקāיאַ
[
סאַמיוטטאַ : גרופּע ] די סאַṃיוטטאַ ניקāיאַ זאמלט די סוטטאַס לויט צו
זייער ונטערטעניק אין 56 סאַב - גרופּעס גערופן סאַṃיוטטאַס .
עס כּולל מער ווי דרייַ טויזנט דיסקאָורסעס פון בייַטעוודיק לענג , אָבער בכלל לעפיערעך קורץ.

אַṅגוטטאַראַ ניקāיאַ
[
ANG : פאַקטאָר | וטטאַראַ : אַדדיטיאָננאַל ] די אַṅגוטטאַראַ ניקāיאַ
איז סובדיוויזעד אין עלף סאַב - גרופּעס גערופן ניפּāטאַס , יעדער פון זיי
צונויפקום דיסקאָורסעס קאַנסיסטינג פון ענומעראַטיאָנס פון איינער נאָך
פאַקטאָר קעגן די פון די פּרעסידאַנט ניפּāטאַ .
עס כּולל טויזנטער פון סוטטאַס וואָס זענען בכלל קורץ.

כודדאַקאַ ניקāיאַ
[
כודדהאַ : בעקיצער , קליין ] די כודדהאַקאַ ניקāיאַ קורץ טעקסטן און איז
באטראכט ווי שוין פארפאסט פון צוויי סטראַטאַס : דהאַממאַפּאַדאַ , ודāנאַ ,
יטיוווטטאַקאַ , סוטטאַ ניפּāטאַ , טהעראַגāטהā - טהערīגāטהā און
דזשāטאַקאַ פאָרעם די אלטע שיכטן , בשעת אנדערע ספר זענען שפּעט אַדישאַנז
און זייער אָטאַנטיסיטי
איז מער פּראָבלעמאַטיש .

די פינפט איז סאַבדיוויידיד אין פופצן ספר : -

כודדאַקאַ פּאַטהאַ ( שאָרטער טעקסץ )

דהאַממאַפּאַדאַ (די וועג פון אמת )

ודאַנאַ ( כאַרטפעלט רייד אָדער פּאַעאָנס פון פרייד )

יטי וווטטאַקאַ (’ אזוי האט ‘ דיסקאָורסעס )

סוטטאַ ניפּאַטאַ ( קאַלעקטאַד דיסקאָורסעס )

ווימאַנאַ וואַטטהו ( סטאָריעס פון סעלעסטיאַל מאַנסיאָנס )
 
פּיטאַ וואַטטהו ( סטאָריעס פון פּעטאַס )

טהעראַגאַטהאַ ( פּסאַלמס פון די ברידער )

טהעריגאַטהאַ ( פּסאַלמס פון די סיסטערס )

דזשאַטאַקאַ ( געבורט סטאָריעס )

נידדעסאַ ( עקספּאָסיטיאָנס )

פּאַטיסאַמבהידאַ ( אַנאַליטיקאַל וויסן )

אַפּאַדאַנאַ ( לעבן פון סיינץ )

בודדהאַוואַמסאַ (די געשיכטע פון ​​בודאַ )
   
קאַרייאַ פּיטאַקאַ ( מאָדעס פון קאַנדאַקט )

82) Tipitaka in Classical Yoruba


Ijọ.82 ) Tipitaka ni kilasika Yoruba

TIPITAKA ni 83 ede

Eyin SARV Jan
Ko si Alliance , tolesese pẹlu eyikeyi egbeegbe ,
Ko si ti ara TV, News iwe
Ko si Media Support ,
Ko si ajọ , Business igbeowosile ,
Ko si Spokesperson , Media alakoso ,
Ko si ọlọrọ Awujo support .
Ko si Fiimu , eré irawọ ,
Ko si ti ọpọlọpọ olori ,
sibe,
BSP labe asiwaju ti ọkan nla olori ni 26 milionu ibo ( 6,2 % ) ni 2008 Asofin Idiboyan .
BSP jẹ 3rd Party tobi ni India .
2014 - BSP ni afojusun lati wa ni Àpọn tobi Party .
Gbogbo SARV Jan Idibo fun BSP Erin
Jaibheem ,
Kodanda Rama
TIPITAKA

TIPITAKA ATI mejila DIVISIONS
    
Finifini itan ti isale
   
Sutta Pitaka
   
Vinaya Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
Mejila Divisions ti Ẹlẹsin oriṣa Buda Canons
Mẹsan Divisions ti Ẹlẹsin oriṣa Buda Canons

TIPITAKA ATI mejila DIVISIONS ni gbigba ti awọn ẹkọ ti awọn Buda ju 45 ọdun . O oriširiši Sutta ( ti mora ikqni ), Vinaya ( ibaniwi koodu ) ati Abhidhamma ( commentaries ). Awọn
Tipitaka ni ajo ati awọn oniwe- idayatọ ni bayi fọọmu nipasẹ awọn
ọmọ-ẹhin awọn ti o ní si lẹsẹkẹsẹ olubasọrọ pẹlu Shakyamuni Buda .
Awọn Buda ti kọjá lọ , ṣugbọn awọn òtítọ Dhamma ti o unreservedly bequeathed si eda si tun wa ninu awọn oniwe- pristine ti nw . Biotilejepe awọn Buda ti osi ko si ti kọ igbasilẹ ti awon eko re ,
yato si ẹhin rẹ dabo nipa sib si iranti ati šiše wọn orally lati iran
si iran .

     Finifini itan ti isale

  Lẹsẹkẹsẹ
lẹhin ik ran kuro ninu awọn Buda , 500 yato si Arahats waye kan Adehun
mọ bi awọn Àkọkọ Ẹlẹsin oriṣa Buda Igbimo lati rehearse awọn Doctrine
kọwa nipasẹ awọn Buda .
Venerable
Ananda , eni ti a kan olotito baalu ti Buda ati ki o ní pataki ti
Anfaani ti gbo gbogbo awọn discourses awọn Buda lailai fọhùn , recited
awọn Sutta , npada awọn Venerable Upali recited awọn Vinaya , awọn ofin
ti iwa fun awọn Sangha .
Ọgọrun kan ọdun lẹhin ti awọn Àkọkọ Ẹlẹsin oriṣa Buda Council , diẹ ninu awọn ọmọ-ẹhin si ri awọn ye lati yi awọn kekere ofin . Awọn
Àtijọ Bhikkus so wipe ti ohunkohun ko yẹ ki o wa ni yipada nigba ti
awọn miran tenumo lori titunṣe diẹ ninu awọn ofin ibaniwi ( Vinaya ).
Níkẹyìn , awọn Ibiyi ti o yatọ si awọn ile- ti esin Buddism germinated lẹhin rẹ Council . Ati ninu awọn keji Council , nikan ọrọ ti o jọmọ si Vinaya ni won le lori , ko si si ariyanjiyan nipa Dhamma ti a royin .
Ninu 3rd orundun B.C. nigba
ti akoko ti Emperor Asoka , awọn Kẹta Igbimo ti o waye lati jiroro ni
iyato ti awọn ero ti o waye nipa awọn Sangha awujo .
Ni yi Igbimo awọn orisirisi ni won ko fi ala si si Vinaya sugbon won tun ti sopọ pẹlu Dhamma . Awọn Abhidhamma Pitaka a ti le lori ati ki o to wa ni yi Council . Awon Igbimo eyi ti a ti waye ni Sri Lanka ni 80 bc ti wa ni mo bi awọn 4th Igbimo labẹ awọn patronage ti awọn olooto Ọba Vattagamini Abbaya . O je ni akoko yi ni Sri Lanka wipe Tipitaka a ti akọkọ ileri lati kikọ ni Pali ede .

Awọn Sutta Pitaka oriširiši o kun fun discourses jišẹ nipasẹ awọn Buda ara lori orisirisi nija . Nje
won tun kan diẹ discourses jišẹ nipa diẹ ninu awọn ti awọn ọmọ-ẹhin rẹ
yato si (fun apẹẹrẹ Sariputta , Ananda , Moggallana ) to wa ninu rẹ.
O
ti wa ni bi iwe kan ti awọn iwe ilana egbogi , bi awọn iwaasun embodied
rẹ ni won expounded lati ba awọn oriṣiriṣi nija ati awọn temperaments
ti awọn orisirisi awọn eniyan .
Le
wa dabi ẹnipe to lodi gbólóhùn , sugbon ti won ko yẹ ki o wa ni
misconstrued bi wọn opportunely fọhùn nipasẹ awọn Buda lati ba kan pato
idi .
Yi Pitaka ti pin si awọn marun Nikayas tabi collections , viz . : -

Dīgha Nikāya
[ dīgha : gun ] Awon Dīgha Nikāya gathers 34 ti gunjulo discourses fun nipasẹ awọn Buda . Nibẹ ni o wa orisirisi tanilolobo wipe ọpọlọpọ ninu wọn ba pẹ awọn afikun si awọn atilẹba koposi ati ti awọn hohuhohu ti ododo .

Majjhima Nikāya
[ majjhima : alabọde ] Awon Majjhima Nikāya gathers 152 discourses ti
Buda ti agbedemeji ipari , awọn olugbagbọ pẹlu Oniruuru ọrọ .

Saṃyutta Nikāya
[ samyutta : Ẹgbẹ ] Awon Saṃyutta Nikāya gathers awọn suttas gẹgẹ won koko ni 56 ipin- ẹgbẹ ti a npe ni saṃyuttas . O ni o ju meta ẹgbẹrun discourses ti ayípadà ipari , sugbon gbogbo jo mo kuru .

Aṅguttara Nikāya
[
LAK : ifosiwewe | uttara : additionnal ] Awon Aṅguttara Nikāya ti wa ni
subdivized ni mọkanla ipin- ẹgbẹ ti a npe ni nipātas , kọọkan ti wọn wa
ninu apejo discourses ti enumerations ti kan afikun ifosiwewe dipo awon
ti precedent nipāta .
O ni egbegberun suttas ti wa ni gbogbo kukuru .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : kukuru , kekere ] Awọn Khuddhaka Nikāya kukuru awọn ọrọ ati
ki o ba ka bi a ti kq meji stratas : Dhammapada , Udāna , Itivuttaka ,
Sutta Nipāta , Theragāthā - Therīgāthā ati Jātaka dagba awọn atijọ
strata , nigba ti awọn iwe ohun miiran ba pẹ awọn afikun ati won ti
ododo
jẹ diẹ hohuhohu .

Karun ti wa ni subdivided sinu awọn iwe ohun meedogun : -

Khuddaka Patha ( kukuru ìwé Lẹyìn )

Dhammapada ( Ọnà ti Ododo )

Udana ( Heartfelt ọrọ tabi Paeons ti ayọ )

Iti Vuttaka ( ‘ Bayi wi ‘ Discourses )

Sutta Nipata ( gbà Discourses )

Vimana Vatthu ( itan ti Celestial Mansions )
 
Peta Vatthu ( itan ti Petas )

Theragatha ( Psalmu ti awọn arakunrin )

Therigatha ( Psalmu ti arábìnrin )

Jataka ( Ìbí itan )

Niddesa ( Expositions )

Patisambhida ( analitikali Ifilelẹ )

Apadana ( aye awon eniyan mimo )

Buddhavamsa (The Itan ti Buda )
   
Cariya Pitaka ( awon koko bá se )


83) Tipitaka in Classical Zulu

83 ) Tipitaka ngesiZulu Classical

TIPITAKA ngo 83 Izilimi

SARV Jan Dear
No Alliance , ukulungiswa nanoma Parties ,
Ayikho TV Own , News Paper
No Support Media ,
No Corporate , Business izimali ,
Ayikho Okhulumela , abaphathi Media ,
Ayikho ukwesekwa Rich Community .
Ayikho Film , Drama izinkanyezi ,
Ayikho abaholi multi -
KODWA ,
BSP ngaphansi kobuholi eyodwa umholi ENKULU ithole amavoti angu 26 Million ( 6.2 % ) ngo -2008 ePhalamende Ukhetho .
BSP kuyinto 3rd Party Ulwimi eNdiya .
2014 - BSP kwelitshe ukuba Party Single Largest .
Lonke SARV Jan ivoti for BSP Elephant
Jaibheem ,
Kodanda Rama
TIPITAKA

TIPITAKA nambili IZIGABA
    
Brief nomlando
   
Sutta Pitaka
   
Vinaya Pitaka
   
Abhidhamma Pitaka
     
Twelve izigaba Buddhist Canons
Nine izigaba Buddhist Canons

TIPITAKA nambili IZIGABA kuyinto ukuqoqwa ezimfundisweni Buddha engaphezu kweminyaka 45 . It liqukethe Sutta ( imfundiso evamile ) , Vinaya ( code izigwegwe ) no Abhidhamma ( imibono ) . I
Tipitaka ihlanganiswa futhi wahlela njengoba injalo manje ngu abafundi
ababenolwazi ukuthintana ngokushesha nge Shakyamuni Buddha .
I Buddha kudlulile , kodwa Dhamma ayinhloko kuso ngokungagodli washiyela esintwini namanje msulwa yayo ye . Nakuba Buddha washiya kungekho elotshiwe yezimfundiso zakhe ,
abafundi bakhe ovelele walondoloza kwabo ngokwenza ukuba inkumbulo futhi
yokudlulisela kuzo ngomlomo ezizukulwaneni ngezizukulwane .

     Brief nomlando

  Masinyane
emva wokugcina liyadlula we Buddha , Arahats avelele 500 nomhlangano
wesigodi eyaziwa ngokuthi First Buddhist Council ukuyiprakthiza
imfundiso Ukufundiswa Buddha .
Ananda
uVenerable owayengowozalo isikhonzi esithembekile the Buddha futhi
nelungelo okhethekile kokuzwa zonke izinkulumo the Buddha elake ashiwo ,
ngekhanda le Sutta , kanti i- uVenerable Upali ayeshiwo the Vinaya ,
imithetho yokuziphatha for the Sangha .
Eminyakeni eyikhulu emva First Buddhist Council , ezinye abafundi babona isidingo ukushintsha imithetho ezincane ethile . I Bhikkus Orthodox wathi lutho kufanele ishintshwe kanti abanye wagcizelela ukulungisa ezinye imithetho izigwegwe ( Vinaya ) . Ekugcineni , ukwakheka ezikoleni ezehlukene Buddhism imila emva nomkhandlu wakhe . Futhi
ngo woMkhandlu Second , izindaba kuphela eziphathelene Vinaya okwaxoxwa
ngazo futhi akukho mpikiswano mayelana Dhamma kwabikwa .

In the 3rd Century B.C. hlangana nesikhathi uMbusi Asoka , Wesithathu uMkhandlu owawuse ukuze baxoxe ngaso linye olugcinwe umphakathi Sangha . Kulo uMkhandlu umehluko zase abutholakali the Vinaya kodwa nazo ehlangene the Dhamma . I Abhidhamma Pitaka kwaxoxwa futhi wawuhlanganisa kulesi eMkhandlwini . UMkhandlu owawusedolobheni Sri Lanka ngo -80 BC yaziwa ngokuthi i- 4 uMkhandlu ngaphansi ukusekelwa the abangcwele iNkosi Vattagamini Abbaya . Yilesi sikhathi Sri Lanka ukuthi le Tipitaka okokuqala izibophezele ababhala Pali ngolimi .

I Sutta Pitaka bahlanganisa ikakhulu izinkulumo ezethulwa the Buddha ngokwakhe ngezikhathi ezehlukene . Kwakukhona a izinkulumo ezimbalwa efike abanye babafundi bakhe ovelele ( isib. Sariputta , Ananda , Moggallana ) azifaka kuwo . Ufana
encwadini nemiyalelo , njengoba le izintshumayelo esikulo kuyo
ayechazelwa zivumelane izikhathi ezahlukene kanye Isimo sengqondo
yabantu ehlukahlukene .
Kungase
kube izitatimende okubonakala kuphikisana , kodwa akufanele kabi
njengoba opportunely ashiwo yi- Buddha ukuba ivumelane injongo ethile.
Le Pitaka ihlukaniswe yaba emihlanu Nikayas noma ukuqoqwa , okungukuthi : . -

Dīgha Nikāya
[ dīgha : eside ] I Dīgha Nikāya ubutha 34 yezinkulumo waqopha ezethulwa Buddha . Kunezindlela Amacebo ahlukahlukene ukuthi abaningi babo bangabantu
ezenezelwe sekwephuzile kuya Corpus original kanye bobuqiniso
okungabazekayo .

Majjhima Nikāya
[ majjhima : medium ] I Majjhima Nikāya ebutha 152 izinkulumo ze-
Buddha of ubude Lesisemkhatsini , yokulungisa izinto ezihlukahlukene .

Saṃyutta Nikāya
[ samyutta : group ] I Saṃyutta Nikāya ubutha suttas ngokwezenzo subject yabo ye - ngamaqembu 56 okuthiwa ama saṃyuttas in . Iqukethe izinkulumo ezingaphezu kwezintathu eyinkulungwane ubude variable , kodwa ngokuvamile esifushane .

Aṅguttara Nikāya
[
Ang : factor | uttara : additionnal ] I Aṅguttara Nikāya ubizwa
subdivized in sub - ngamaqembu nanye okuthiwa ama nipātas , ngamunye
wabo ovuna yezinkulumo ehlanganisa enumerations isici olwengeziwe Versus
labo nipāta isibonelo .
Iqukethe izinkulungwane suttas ezijwayele iDemo .

Khuddaka Nikāya
[
khuddha : esifushane , amancane ] I Khuddhaka Nikāya imibhalo lemifisha
kubhekwa njengento ikhona futhi yakhiwa stratas ezimbili : Dhammapada ,
Udāna , Itivuttaka , Sutta Nipāta , Theragāthā - Therīgāthā and Jātaka
zakha ezivubukuliwe lasendulo , abanye izincwadi ubuqiniso bawo anezele
sekwephuzile futhi
kuba kungabazeka xaxa .

Eyesihlanu selihlukene laba izincwadi nanhlanu : -

Khuddaka PaTha ( Imibhalo edlulisa )

Dhammapada ( Indlela Iqiniso )

Udana ( amazwi enhliziyweni noma Paeons Injabulo )

Iti Vuttaka ( ‘ wathi Kanjalo ‘ Izinkulumo )

Sutta Nipata ( eqoqwe Izinkulumo )

Vimana Vatthu ( Izindaba of Celestial Izithabathaba )
 
Peta Vatthu ( Izindaba of Petas )

Theragatha ( AmaHubo of the Brethren )

Therigatha ( AmaHubo of the Sisters )

Jataka ( Ukuzalwa Stories )

Niddesa ( Expositions )

Patisambhida ( Analytical Ulwazi )

Apadana ( Lives of Saints )

Buddhavamsa ( The History of Buddha )
   
Cariya Pitaka ( zindlela Zokuziphatha )

comments (0)