Discovery of Metteyya the Awakened One with Awareness Universe(FOAINDMAOAU)
From Analytic Insight Net - FREE Online Tipiṭaka Law Research & Practice University in
 116 CLASSICAL LANGUAGES in BUDDHA'S own Words through http://sarvajan.ambedkar.orgat 668, 5A main Road, 8th Cross, HAL 3rd Stage, Punya Bhumi Bengaluru- Magadhi Karnataka State -PRABUDDHA BHARAT
Categories:

Archives:
Meta:
August 2020
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
03/09/13
10313 SUNDAY LESSON 856 -THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Parajika-01 Parajika 1 Pali English Sinhala
Filed under: General
Posted by: site admin @ 11:07 pm

10313 SUNDAY LESSON 856
-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Parajika

01 

Parajika
1

Pali

English

Sinhala


from FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


Pàràjikakaõóo
(Tatirame cattàro pàràjikà dhammà uddesaü àgacchanti * )Pañhamapàràjikaü

1. Tena kho pana samayena vesàliyà
avidåre kalandagàmo nàma hoti. Tattha sudinno nàma kalandaputto
seññhiputto hoti. Atha kho sudinno kalandaputto sambahulehi sahàyakehi
saddhiü vesàliü agamàsi kenacideva [PTS Page 012] [\q 12/] karaõiyena.
Tena kho pana samayena bhagavà mahatiyà parisàya parivuto dhammaü
desento nisinno hoti.

2. Addasà kho sudinno kalandaputto bhagavantaü mahatiyà parisàya
parivutaü dhammaü desentaü nisinnaü. Disvànassa etadahosi “yannånàhampi
dhammaü suõeyya” nti. Atha kho sudinno kalandaputto yena sà parisà
tenupasaïkami. Upasaïkamitvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinnassa kho
sudinnassa kalandaputtassa etadahosi” yathà yathà kho ahaü bhagavatà
dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà
ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü.
Yannånàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà
anagàriyaü pabbajeyya” nti.

3. Atha kho sà parisà bhagavatà dhammiyà kathàya sandassità
samàdapità samuttejità sampahaüsità uññhàyàsanà bhagavantaü abhivàdetvà
padakkhiõaü katvà pakkàmi.

4. Atha kho sudinno kalandaputto aciravuññhitàya parisàya yena
bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü
nisãdi. Ekamantaü nisinno kho sudinno kalandaputto bhagavantaü
etadavoca: “yathà yathà kho ahaü bhante bhagavatà dhammaü desitaü
àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü
ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü
bhante kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà
anagàriyaü pabbajituü. Pabbàjetu maü bhagavà” ti.

“Anu¤¤àto’si pana tvaü sudinna màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà?” Ti.

“Na kho ahaü bhante anu¤¤àto màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti.

“Na kho sudinna tathàgatà ananu¤¤àtaü màtàpitåhi puttaü pabbàjentã” ti.

“So’haü bhante tathà karissàmi, yathà maü màtàpitaro anujànissanti, agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti.

————————-

Pàñho’yaü potthakesu na dissate.

[BJT Page 030] [\x 30/]

5. Atha kho sudinno kalandaputto vesàliyaü taü karaõãyaü tãretvà yena
kalandagàmo, yena màtàpitaro, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà màtàpitaro
etadavoca: “amma, tàta, yathà yathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü
àjànàmi, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü
ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü
kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà [PTS Page 013]
[\q 13/] anagàriyaü pabbajituü. Anujànàtha maü agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàyà” ti. Evaü vutte sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro
sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü kho’ si tàta sudinna, amhàkaü
ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño-1. Na tvaü tàta
sudinna, ki¤ci dukkhassa jànàsi. Maraõena’pi mayaü te akàmakà vinà
bhavissàma. Kiü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàyà” ti.

6. Dutiyampi kho sudinno kalandaputto màtàpitaro etadavoca: “amma,
tàta, yathà yathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü
agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü
brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni
acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Anujànàtha maü agàrasmà
anagàriyaü pabbajjàyà” ti. Dutiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa
màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü kho’ si tàta
sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño-1. Na
tvaü tàta sudinna, ki¤ci dukkhassa jànàsi. Maraõena’pi mayaü te akàmakà
vinà bhavissàma. Kiü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà
anagàriyaü pabbajjàyà?” Ti.

Tatiyampi kho sudinno kalandaputto màtàpitaro etadavoca: “amma, tàta,
yathà yathàhaü bhagavatà dhammaü desitaü àjànàmi, nayidaü sukaraü
agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü
brahmacariyaü carituü. Icchàmahaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni
acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajituü. Anujànàtha maü agàrasmà
anagàriyaü pabbajjàyà” ti. Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa
màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü kho’ si tàta
sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño na
tvaü tàta sudinna, ki¤ci dukkhassa jànàsi. Maraõena’pi mayaü te akàmakà
vinà bhavissàma. Kiü pana mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà
anagàriyaü pabbajjàyà?” Ti.

7. Atha kho sudinno kalandaputto “na maü màtàpitaro anujànanti
agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti. Tattheva anantarahitàya-2. Bhumiyà
nipajji “idheva me maraõaü bhavissati pabbajjà và” ti. Atha kho sudinno
kalandaputto ekampi bhattaü na bhu¤ji. Dve’pi bhattàni na bhu¤ji.
Tãõi’pi bhattàni na bhu¤ji. Cattàri’pi bhattàni na bhu¤ji. Pa¤ca’pi
bhattàni na bhu¤ji. Cha’pi bhattàni na bhu¤ji. Satta’pi bhattàni na
bhu¤ji.

————————

1. Paribhato, katthaci. 2. Anattharitàya:

[BJT Page 032] [\x 32/]

8. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü
kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü kho’si tàta sudinna, ki¤ci dukkhassa
jànàsi, maraõena’pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kaü pana mayaü taü
jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi tàta
sudinna, bhu¤ja ca piva ca paricàrehi ca. Bhu¤janto pivanto paricàrento
kàme paribhu¤janto pu¤¤àni karonto abhiramassu. Na taü mayaü anujànàma
agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti.

Evaü vutte sudinno kalandaputto tuõhã ahosi dutiyampi kho sudinnassa
kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü
kho’si tàta sudinna, amhàkaü ekaputtako piyo manàpo sukhedhito
sukhaparibhaño, na tvaü tàta sudinna, ki¤ci dukkhassa jànàsi,
maraõena’pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kaü pana mayaü taü
jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi tàta
sudinna, bhu¤ja ca piva ca paricàrehi ca. Bhu¤janto pivanto paricàrento
kàme paribhu¤janto pu¤¤àni karonto abhiramassu. Na taü mayaü anujànàma
agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti. Dutiyampi kho sudinno kalandaputto
tuõhã ahosi.

Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa màtàpitaro sudinnaü
kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü kho’si tàta sudinna, amhàkaü ekaputtako
piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño, na tvaü tàta sudinna, ki¤ci
dukkhassa jànàsi, maraõena’pi mayaü te akàmakà vinà bhavissàma. Kaü pana
mayaü taü jãvantaü anujànissàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya. Uññhehi
tàta sudinna, bhu¤ja ca piva ca paricàrehi ca. Bhu¤janto pivanto
paricàrento kàme paribhu¤janto pu¤¤àni karonto abhiramassu. Na taü mayaü
anujànàma agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti. Tatiyampi kho sudinno
kalandaputto tuõhã ahosi.

9. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà yena sudinno
kalandaputto tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà sudinnaü kalandaputtaü
etadavocuü: “tvaü kho’si samma sudinna màtàpitunnaü [PTS Page 014] [\q
14/] ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño. Na tvaü samma
sudinna, ki¤ci dukkhassa jànàsi. Maraõena’pi te màtàpitaro akàmakà vinà
bhavissanti. Kiü pana taü jãvantaü anujànissanti agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàya. Uññhehi samma sudinna, bhu¤ja ca piva ca paricàrehi ca.
Bhu¤janto pivanto paricàrento kàme paribhu¤janto pu¤¤àni karonto
abhiramassu. Na taü màtàpitaro anujànissanti agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàyà”ti. Evaü vutte sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

Dutiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà sudinnaü
kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü kho’si samma sudinna màtàpitunnaü
ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño. Na tvaü samma sudinna,
ki¤ci dukkhassa jànàsi. Maraõena’pi te màtàpitaro akàmakà vinà
bhavissanti. Kiü pana taü jãvantaü anujànissanti agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàya. Uññhehi samma sudinna, bhu¤ja ca piva ca paricàrehi ca.
Bhu¤janto pivanto paricàrento kàme paribhu¤janto pu¤¤àni karonto
abhiramassu. Na taü màtàpitaro anujànissanti agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàyà”ti. Dutiyampi kho sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà sudinnaü
kalandaputtaü etadavocuü: “tvaü kho’si samma sudinna màtàpitunnaü
ekaputtako piyo manàpo sukhedhito sukhaparibhaño. Na tvaü samma sudinna,
ki¤ci dukkhassa jànàsi. Maraõena’pi te màtàpitaro akàmakà vinà
bhavissanti. Kiü pana taü jãvantaü anujànissanti agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàya. Uññhehi samma sudinna, bhu¤ja ca piva ca paricàrehi ca.
Bhu¤janto pivanto paricàrento kàme paribhu¤janto pu¤¤àni karonto
abhiramassu. Na taü màtàpitaro anujànissanti agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàyà”ti. Tatiyampi kho sudinno kalandaputto tuõhã ahosi.

[BJT Page 034] [\x 34/]

10. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahàyakà yena sudinnassa
kalandaputtassa màtàpitaro tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà sudinnassa
kalandaputtassa màtàpitaro etadavocuü: “amma, tàta, 1. Eso sudinno
anantarahitàya bhumiyà nipanno ‘idheva me maraõaü bhavissati pabbajjà
và’ ti. Sace tumhe sudinnaü nànujànissatha agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàya, tattheva maraõaü àgamissati. Sace pana tumhe sudinnaü
anujànissatha agàrasmà anagàriyaü pabbajjàya, pabbajitampi naü
dakkhissatha. Sace sudinno nàbhiramissati agàrasmà anagàriyaü
pabbajjàya, kà tassa a¤¤à gati bhavissati? Idheva paccàgamissati.
Anujànàtha sudinnaü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti. “Anujànàma,
tàtà, sudinnaü agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti. Atha kho sudinnassa
kalandaputtassa sahàyakà yena sudinno kalandaputto tenupasaïkamiüsu.
Upasaïkamitvà sudinnaü kalandaputtaü etadavocuü: “uññhehi samma sudinna,
anu¤¤àto’ si màtàpitåhi agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà”ti.

11. Atha kho sudinno kalandaputto “anu¤¤àto’mhi kira màtàpitåhi
agàrasmà anagàriyaü pabbajjàyà” ti. Haññho udaggo pàõinà gattàni
paripu¤chanto uññhàsi. Atha kho sudinno kalandaputto katipàhaü balaü
gàhetvà yena bhagavà, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü
abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho sudinno kalandaputto
bhagavantaü etadavoca: “anu¤¤àto’mhi-2. Ahaü bhante màtàpitåhi agàrasmà
anagàriyaü pabbajjàya. Pabbàjetu maü bhagavà” [PTS Page 015] [\q 15/]
ti. Alattha kho sudinno kalandaputto bhagavato santike pabbajjaü.
Alattha upasampadaü aciråpasampanno ca panàyasmà sudinno evaråpe
dhutaguõe samàdàya vattati: àra¤¤iko hoti, piõóapàtiko, paüsukuliko,
sapadànacàriko. A¤¤ataraü vajjigàmaü upanissàya viharati.

12. Tena kho pana samayena vajjã dubbhikkhà hoti dvihãtikà setaññhikà
salàkàvuttà. Na sukarà u¤jena paggahena yàpetuü. Atha kho àyasmato
sudinnassa etadahosi: “etarahi kho vajjã dubbhikkhà dvihãtikà setaññhikà
salàkàvuttà. Na sukarà u¤chena paggahena yàpetuü. Bahu kho pana me
vesàliyaü ¤àtã aóóhà mahaddhanà mahàbhogà pahåtajàtaråparajatà
pahåtavittupakaraõà pahåtadhanadha¤¤à. Yannånàhaü ¤àti upanissàya
vihareyyaü. ¥àtã3. Maü nissàya dànàni dassanti. Pu¤¤àti karissanti
bhikkhå ca làbhaü lacchanti. Aha¤ca piõóakena na kilamissàmã” ti.

————————-

1. Ammatàtà, machasaü, 2. Anu¤¤àto, machasaü; 3. ¥àtakàpi, syà.

[BJT Page 036] [\x 36/]

13. Atha kho àyasmà sudinno senàsanaü saüsàmetvà pattacãvaramàdàya
yena vesàli, tena pakkàmi. Anupubbena yena vesàli tadavasari. Tatra
sudaü àyasmà sudinno vesàliyaü viharati mahàvane-1. Assosuü kho àyasmato
sudinnassa ¤àtakà “sudinno kira kalandaputto vesàliü anuppatto” ti. Te
àyasmato sudinnassa saññhimatte thàlipàke bhattàbhihàraü abhihariüsu.
Atha kho àyasmà sudinno te saññhimatte thàlipàke bhikkhånaü vissajjetvà
pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya kalandagàmaü piõóàya pàvisi.
Kalandagàme sapadànaü piõóàya caramàno yena sakapitunivesanaü,
tenupasaïkami.

14. Tena kho pana samayena àyasmato sudinnassa ¤àtidàsã àbhidosikaü
kummàsaü chaóóetukàmà hoti. Atha kho àyasmà sudinno taü ¤àtidàsiü
etadavoca: “sace taü bhagini chaóóanãyadhammaü, idha me patte àkirà” ti.
Atha kho àyasmato sudinnassa ¤àtidàsã taü àbhidosikaü kummàsaü àyasmato
sudinnassa patte àkirantã hatthàna¤ca pàdàna¤ca sarassa ca nimittaü
aggahesi. Atha kho àyasmato sudinnassa ¤àtidàsã yenàyasmato sudinnassa
màtà, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àyasmato sudinnassa màtaraü
etadavoca: “yagghayye jàneyyàsi, ayyaputto sudinno anuppatto” ti. “Sace
je saccaü bhaõasi, adàsiü taü karomi” ti.

15. Tena kho pana samayena àyasmà sudinno taü àbhidosikaü kummàsaü
a¤¤ataraü kuóóamålaü nissàya paribhu¤jati. Pità’pi kho [PTS Page 016]
[\q 16/] àyasmato sudinnassa kammantà àgacchanto addasa àyasmantaü
sudinnaü taü àbhidosikaü kummàsaü a¤¤ataraü kuóóamålaü nissàya
paribhu¤jantaü. Disvàna yenàyasmà sudinno, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà
àyasmantaü sudinnaü etadavoca: “atthi nàma, tàta sudinna, àbhidosikaü
kummàsaü paribhu¤jissasi? Nanu nàma tàta sudinna, sakaü gehaü
gantabba?”Nti. “Agamimha -2. Kho te gahapati gehaü. Tatàyaü àbhidosiko
kummàso” ti. Atha kho àyasmato sudinnassa pità àyasmato sudinnassa
bàhàyaü gahetvà àyasmantaü sudinnaü etadavoca: “ehi tàta sudinna, gharaü
gamissàmà” ti. Atha kho àyasmà sudinno yena sakapitunivesanaü,
tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi. Atha kho àyasmato
sudinnassa pità àyasmantaü sudinnaü etadavoca: “bhu¤ja tàta sudinnà” ti.
“Alaü gahapati, kataü me ajja bhattakicca” nti. “Adhivàsehi tàta
sudinna svàtanàya bhatta” nti. Adhivàsesi kho àyasmà sudinno
tuõhãbhàvena. Atha kho àyasmà sudinno uññhàyàsanà pakkàmi.

————————–

1. Mahàvane kuñàgàrasàlàyaü, machasaü; 2. Agamamhà itipi

[BJT Page 038] [\x 38/]

16. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà tassà rattiyà accayena haritena
gomayena pañhaviü opu¤chàpetvà-1. Dve pu¤je kàràpesi: ekaü hira¤¤assa,
ekaü suvaõõassa. Tàva mahantà pu¤jà ahesuü-orato ñhito puriso pàrato
ñhitaü purisaü na passati, pàrato ñhito puriso orato ñhitaü purisaü na
passati. Te pu¤je kila¤jehi pañicchàdàpetvà majjhe àsanaü pa¤¤àpetvà
tirokaraõãyaü parikkhipitvà àyasmato sudinnassa puràõadutiyikaü
àmantesi: “tena hi tvaü vadhu, yena alaïkàrena alaïkatà puttassa me
sudinnassa piyà ahosi manàpà, tena alaïkàrena alaïkarà” ti. ‘Evaü ayye’
ti kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà àyasmato sudinnassa màtuyà
paccassosi.

17. Atha kho àyasmà sudinno pubbaõhasamayaü nivàsetvà
pattacivaramàdàya yena sakapitunivesanaü, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà
pa¤¤atte àsane nisãdi. Atha kho àyasmato sudinnassa pità yenàyasmà
sudinno, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà te pu¤je vivaràpetvà àyasmantaü
sudinnaü etadavoca: “idaü te tàta sudinna, màtumattikà itthikàya
itthidhanaü. A¤¤aü pettikaü. A¤¤aü pitàmahaü labbhà tàta sudinna,
hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu¤jituü pu¤¤àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta
sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu¤jassu. Pu¤¤àni ca [PTS Page 017]
[\q 17/] karohã” ti. “Tàta, na ussàhàmi. Na visahàmi. Abhirato ahaü
brahmacariyaü caràmã” ti.

Dutiyampi kho àyasmato sudinnassa pità àyasmantaü sudinnaü etadavoca:
“idaü te tàta sudinna, màtumattikà itthikàya itthidhanaü. A¤¤aü
pettikaü. A¤¤aü pitàmahaü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca
bhu¤jituü pu¤¤àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge
ca bhu¤jassu. Pu¤¤àni ca karohã” ti. “Tàta, na ussàhàmi. Na visahàmi.
Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã” ti.

Tatiyampi kho àyasmato sudinnassa pità àyasmantaü sudinnaü etadavoca:
“idaü te tàta sudinna, màtumattikà itthikàya itthidhanaü. A¤¤aü
pettikaü. A¤¤aü pitàmahaü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca
bhu¤jituü pu¤¤àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge
ca bhu¤jassu. Pu¤¤àni ca karohã” ti. “Vadeyyàma kho taü gahapati, sace
tvaü nàtikaóóheyyàsã” ti. “Vadehi tàta sudinnà” ti. “Tena hi tvaü
gahapati, mahante mahante sàõipasibbake kàràpetvà hira¤¤asuvaõõassa
påràpetvà sakañehi nibbàhàpetvà majjhe gaïgàya sote osàdehi2. Taü kissa
hetu? Yaü hi te gahapati bhavissati tato nidànaü bhayaü và chambhitattaü
và lomahaüso và àrakkho và, so te na bhavissatã” ti. Evaü vutte
àyasmato sudinnassa pità anattamano ahosi: “kataü hi nàma putto sudinno
evaü vakkhatã” ti.

18. Atha kho àyasmato sudinnassa pità àyasmato sudinnassa
puràõadutiyikaü àmantesi: “tena hi vadhu, tvampi yàca, appeva nàma putto
sudinno tuyhampi vacanaü kareyyà” ti. Atha kho àyasmato sudinnassa
puràõadutiyikà àyasmato sudinnassa pàdesu gahetvà àyasmantaü sudinnaü
etadavoca: “kãdisà nàma tà ayyaputta accharàyo, yàsaü tvaü hetu
brahmacariyaü carasã?” Ti. “Na kho ahaü bhagini, accharànaü hetu
brahmacariyaü caràmã” ti.

————————-

1. Opu¤jàpetvà, machasaü syà. 2. Opàtehi, machasaü

 [BJT Page 040] [\x 40/]

19. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà “ajjatagge maü
ayyaputto sudinno bhaginãvàdena samudàcaratã” ti. Tattheva mucchità
papatà. Atha kho àyasmà sudinno pitaraü etadavoca: “sace gahapati,
bhojanaü dàtabbaü, detha. Mà no viheñhayitthà” ti. “Bhu¤ja tàta sudinnà”
ti. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà ca pità ca àyasmantaü sudinnaü
paõitena khàdanãyena bhojanãyena sahatthà santappesuü sampavàresuü. Atha
kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü bhuttàviü
onãtapattapàõiü etadavoca: “idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü
mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü
pahåtadhanadha¤¤aü. Labbhà tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca
bhu¤jituü pu¤¤àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge
ca bhu¤jassu. Pu¤¤àni ca karohã” ti. “Amma, na ussahàmi. Na [PTS Page
018] [\q 18/] visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmi” ti.

Dutiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü etadavoca:
“idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü
pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha¤¤aü. Labbhà
tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu¤jituü. Pu¤¤àni ca kàtuü. Ehi
tvaü tàta

Sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu¤jassu. Pu¤¤àni ca karohã”ti.
“Amma, na ussahàmi. Na visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã”ti.
Tatiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü etadavoca:
“idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü
pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha¤¤aü.

Tena hi tàta sudinna, bãjakampi dehi, mà no aputtakaü sàpateyyaü
licchavayo-1. Atiharàpesu”nti. “Etaü kho me amma, sakkà kàtu”nti. “Kahaü
pana tàta sudinna, etarahi viharasã” ti? “Mahàvane ammà” ti. Atha kho
àyasmà sudinno uññhàyàsanà pakkàmi.

20. Atha kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmato sudinnassa
puràõadutiyikaü àmantesi: “tena hi vadhu, yadà utunã hosi, pupphaü te
uppannaü hoti, atha me àroceyyàsã” ti. “Evaü ayye” ti. Kho àyasmato
sudinnassa puràõadutiyikà àyasmato sudinnassa màtuyà paccassosi. Atha
kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà na cirasseva utunã ahosi.
Pupphaüsà uppajjã. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà àyasmato
sudinnassa màtaraü etadavoca: “utunã’mhi ayye, pupphaü me uppanna”nti.
“Tena hi vadhu, yena alaïkàrena alaïkatà puttassa sudinnassa piyà ahosi
manàpà, tena alaïkàrena alaïkarà”ti. “Evaü ayye” ti. Kho àyasmato
sudinnassa puràõa dåtiyikà àyasmato sudinnassa màtaraü paccassosi. Atha
kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmato sudinnassa puràõadutiyikaü àdàya
yena mahàvanaü, yenàyasmà sudinno, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà
àyasmantaü sudinnaü etadavoca: “idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü
mahaddhanaü mahàbhogaü pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü
pahåtadhanadha¤¤aü. Labbhà tàta sudinna hãnàyàvattitvà bhogà ca
bhu¤jituü. Pu¤¤àni ca kàtuü. Ehi tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge
ca bhu¤jassu. Pu¤¤àni ca karohã” ti. “Amma, na ussahàmi. Na visahàmi
abhirato ahaü brahmacariyaü caràmã” ti.

Dutiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü etadavoca:
“idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü
pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha¤¤aü. Labbhà
tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhogà ca bhu¤jituü pu¤¤àni ca kàtuü. Ehi
tvaü tàta sudinna, hãnàyàvattitvà bhoge ca bhu¤jassu pu¤¤àni ca
karohã”ti . ” Amma na ussahàmi na visahàmi. Abhirato ahaü brahmacariyaü
caràmã”ti. Tatiyampi kho àyasmato sudinnassa màtà àyasmantaü sudinnaü
etadavoca: “idaü tàta sudinna, kulaü aóóhaü mahaddhanaü mahàbhogaü
pahåtajàtaråparajataü pahåtavittåpakaraõaü pahåtadhanadha¤¤aü. Tena hi
tàta sudinna, bãjakampi dehi, mà no aputtakaü sàpateyyaü licchavayo
atiharàpesu” nti.

————————-

1. Licchaviyo, katthaci.

[BJT Page 042] [\x 42/]

21. ‘Etaü kho me amma, sakkà kàtu” nti puràõadutiyikaü1. Bàhàyaü
gahetvà mahàvanaü ajjhogàhetvà appa¤¤atte sikkhàpade anàdãnavadasso
puràõadutiyikàya tikkhattuü methunaü dhammaü abhivi¤¤àpesi. Sà tena
gabbhaü gaõhi.

Bhummà devà saddamanussàvesuü: “nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho
niràdãnavo sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito”
ti. Bhummànaü devànaü saddaü sutvà càtummahàràjikà devà
saddamanussàvesuü:

“Nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito” ti.

Càtummahàràjàkà devànaü saddaü sutvà tàvatiüsà devàsaddamanussàvesuü:
“nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena
abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito” ti.

Tàvatiüsànaü devànaü saddaü sutvà yàmà devà saddamanussàvesuü:
“nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena
abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito” ti.

Yàmànaü devànaü saddaü sutvà tusità devà saddamanussàvesuü:
“nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena
abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito” ti.

Tusitànaü devànaü saddaü sutvà nimmànaratino devà saddamanussàvesuü:
“nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena
abbudaü uppàditaü, àdãnavo uppàdito” ti.

Nimmànaratãnaü devànaü saddaü sutvà [PTS Page 019] [\q 19/]
paranimmitavasavattino devà saddamanussàvesuü: “nirabbudo vata bho
bhikkhusaïgho niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü,
àdãnavo uppàdito” ti. Paranimmitavasavattãnaü devànaü saddaü sutvà
brahmakàyikà devà saddamanussàvesuü: “nirabbudo vata bho bhikkhusaïgho
niràdãnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaü uppàditaü, àdãnavo
uppàdito” ti. Itiha tena khaõena tena muhuttena yàva brahmalokà saddo
abbhugga¤chi.

22. Atha kho àyasmato sudinnassa puràõadutiyikà tassa gabbhassa
paripàkamanvàya puttaü vijàyi. Atha kho àyasmato sudinnassa sahàyakà
tassa dàrakassa bãjako’ti nàmaü akaüsu. âyasmato sudinnassa
puràõadutiyikàya bãjakamàtà’ti nàmaü akaüsu. âyasmato sudinnassa
bãjakapità’ti nàmaü akaüsu. Te aparena samayena ubho agàrasmà anagàriyaü
pabbajitvà arahattaü sacchàkaüsu.

23. Atha kho àyasmato sudinnassa ahudeva kukkuccaü, ahu vippañisàro
“alàbhà vata me. Na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me. Na vata me
suladdhaü: yo’haü evaü svàkkhàte dhamma vinaye pabbajitvà nàsakkhiü
yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü caritu”nti. So teneva
kukkuccena tena vippañisàrena kiso ahosi låkho dubbaõõo
uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto. Antomano lãnamano dukkhã
dummano vippañisàrã pajjhàyi.

24. Atha kho àyasmato sudinnassa sahàyakà bhikkhå àyasmantaü sudinnaü
etadavocuü: “pubbe kho tvaü àvuso sudinna, vaõõavà ahosi pãnindriyo-2.
Pasannamukhavaõõo vippasannachavivaõõo. So’dàni tvaü etarahi kiso låkho
dubbaõõo uppaõóuppaõóukajàto dhamanisanthatagatto, antomano lãnamano
dukkhã dummano vippañisàri pajjhàyasi. Kacci no tvaü àvuso sudinna,
anabhirato brahmacariyaü carasi”? “Na kho ahaü àvuso anabhirato
brahmacariyaü caràmi. Atthi me pàpaü kammaü kataü. Puràõadutiyikàya
methuno dhammo patisevito. Tassa mayhaü àvuso, ahudeva kukkuccaü, ahu
vippañisàro: alàbhà vata me. Na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me. Na
vata me suladdhaü: yo ‘haü evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà
nàsakkhiü yàvajãvaü paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü caritu”nti.

————————-

1. Puràõadutiyikàyà - machasaü 2. Pãõindriüyà - machasaü

[BJT Page 044] [\x 44/]

25. “Alaü hi te àvuso sudinna kukkuccàya, alaü vippañisàràya, yaü
tvaü evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü
paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü carituü.

26. Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no
saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya? Anupàdànàya dhammo
desito no saupàdànàya?

27. Tattha nàma tvaü àvuso bhagavatà viràgàya dhamme desite saràgàya
cetessasi. Visaüyogàya dhamme [PTS Page 020] [\q 20/] desite saüyogàya
cetessasi. Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

28. Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito?
Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghàtàya vaññupacchedàya
taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

29. Nanu àvuso bhagavatà aneka pariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü,
kàmasa¤¤àõaü pari¤¤à akkhàtà. Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto,
kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto, kàmaparilàhànaü våpasamo akkhàto?

30. Netaü àvuso appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và
bhiyyobhàvàya-1. Atha khvetaü àvuso appasannàna¤ceva appasàdàya
pasannàna¤ca ekaccànaü a¤¤athattàyà”ti.

31. Atha kho te bhikkhå àyasmantaü sudinnaü anekapariyàyena
vigarahitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü
nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü
sudinnaü pañipucchi: “saccaü kira tvaü sudinna, puràõa dutiyikàya
methunaü dhammaü patisevã” ti. “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho
bhagavà:

————————-

1. Hiye, itipi.

[BJT Page 046] [\x 46/]

32. “Ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, evaü svàkkhàte
dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü parisuddhaü paripuõõaü
brahmacariyaü carituü.

33. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no
saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya? Anupàdànàya dhammo
desito no saupàdànàya?

34. Tattha nàma tvaü moghapurisa, mayà viràgàya dhamme desite
saràgàya cetessasi. Visaüyogàya dhamme desite saüyogàya cetessasi.
Anupàdànàya dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

35. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo
desito? Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghatàya vaññupacchedàya
taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

36. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü?
Kàmasa¤¤ànaü pari¤¤à akkhàtà? Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto?
Kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto? Kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto?”

37. “Varaü te moghapurisa àsãvisassa ghoravisassa mukhe aïgajàtaü
pakkhittaü, na tveva màtugàmassa aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te
moghapurisa kaõhasappassa mukhe aïgajàtaü pakkhittaü, na tveva
màtugàmassa aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te moghapurisa
aïgàrakàsuyà àdittàya sampajjalitàya sajotibhåtàya aïgajàtaü pakkhittaü.
Na tveva màtugàmassa aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Taü kissa hetu?
Tato nidànaü hi moghapurisa maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và
dukkhaü. Natveva tappaccayà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü
vinipàtaü nirayaü upapajjeyya. Itonidàna¤ca kho moghapurisa kàyassa
bhedà parammaraõà apàyaü [PTS Page 021] [\q 21/] duggatiü vinipàtaü
nirayaü upapajjeyya.

[BJT Page 048] [\x 48/]

38. “Tattha nàma tvaü moghapurisa, yaü tvaü asaddhammaü gàmadhammaü
vasaladhammaü duññhullaü odakantikaü ràhassaü dvayaüdvayasamàpattiü
samàpajjissasi, bahunnaü kho tvaü moghapurisa akusalànaü dhammànaü
àdikattà pubbaïgamo. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya
pasannànaü và bhãyyobhàvà ya. Atha khvetaü moghapurisa, appasannàna¤ceva
appasàdàya, pasannàna¤ca ekaccànaü a¤¤athattàyà”ti.

39. Atha kho bhagavà àyasmantaü sudinnaü anekapariyàyena vigarahitvà
dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhitàya-1. Saïgaõikàya
kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya
appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa
viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü
dhammaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

40. “Tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa
atthavase pañicca: saïghasuññhutàya, saïghaphàsutàya, dummaïkånaü
puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya,
diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü
pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya, pasannànaü bhiyyobhàvàya,
saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu methunaü dhammaü patiseveyya, pàràjiko hoti asaüvàso”ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

(Målapa¤¤atti)

Sudinnabhàõavàro niññhito.

————————–

1. Asantuññhatàya. Syà.

[BJT Page 050] [\x 50/]

Makkañãvatthu

1. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane
makkañiü àmisena upalàpetvà tassà methunaü dhammaü patisevati. Atha kho
so bhikkhu pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya vesàliü piõóàya
pàvisi.

2. Tena kho pana samayena sambahulà bhikkhå senàsanacàrikaü àhiõóantà
yena tassa bhikkhuno vihàro tenupasaïkamiüsu. Addasà kho sà makkañã te
bhikkhå durato’va àgacchante disvàna yena te bhikkhå tenupasaïkami.
Upasaïkamitvà tesaü bhikkhånaü purato kañimpi càlesi, cheppampi càlesi,
[PTS Page 022] [\q 22/] kañimpi oóói, nimittampi akàsi. Atha kho tesaü
bhikkhånaü etadahosi: “nissaüsayaü kho so bhikkhu imissà makkañiyà
methunaü dhammaü pañisevatã” ti ekamantaü nilãyiüsu. Atha kho so bhikkhu
vesàliyaü piõóàya caritvà piõóapàtaü àdàya pañikkami.

3. Atha kho sà makkañã yena so bhikkhu tenupasaïkami. Atha kho so
bhikkhu taü piõóapàtaü ekadesaü bhu¤jitvà ekadesaü tassà makkañiyà
adàsi. Atha kho sà makkañã bhu¤jitvà tassa bhikkhuno kañiü oóói. Atha
kho so bhikkhu tassà makkañiyà methunaü dhammaü patisevati.

4. Atha kho te bhikkhå taü bhikkhuü etadavocuü: “nanu àvuso bhagavatà
sikkhàpadaü pa¤¤attaü. Kissa tvaü àvuso makkañiyà methunaü dhammaü
patisevasã” ti. “Saccaü àvuso bhagavatà sikkhàpadaü pa¤¤attaü. Ta¤ca kho
manussitthiyà, no tiracchànagatàyà” ti. “Saccaü àvuso bhagavatà
sikkhàpadaü pa¤¤attaü. Ta¤ca kho manussitthiyà, no tiracchànagatàyà” ti.
“Nanu àvuso tatheva taü hoti. Ananucchaviyaü àvuso ananulomikaü
appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü àvuso
evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü
paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü carituü?

Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena viràgàya dhammo desito no
saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya? Anupàdànàya dhammo
desito no saupàdànàya?

Tattha nàma tvaü àvuso bhagavatà viràgàya dhamme desite saràgàya
cetessasi. Visaüyogàya dhamme desite saüyogàya cetessasi. Anupàdànàya
dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

Nanu àvuso bhagavatà anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito?
Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghàtàya vaññupacchedàya
taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

Nanu àvuso bhagavatà aneka pariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü,
kàmasa¤¤àõaü pari¤¤à akkhàtà. Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto,
kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto, kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto?

Netaü àvuso appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya.
Atha khvetaü àvuso appasannàna¤ceva appasàdàya pasannàna¤ca ekaccànaü
a¤¤athattàyà”ti.

Atha kho te bhikkhå taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

[BJT Page 052] [\x 52/]

5. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü
sannipàtàpetvà taü bhikkhuü pañipucchi: “saccaü kira tvaü bhikkhu,
makkañiyà methunaü dhammaü patisevã” ti. “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi
buddho bhagavà:

“Ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa, evaü svàkkhàte
dhammavinaye pabbajitvà na sakkhissasi yàvajãvaü parisuddhaü paripuõõaü
brahmacariyaü carituü. Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena viràgàya
dhammo desito no saràgàya? Visaüyogàya dhammo desito no saüyogàya?
Anupàdànàya dhammo desito no saupàdànàya?

Tattha nàma tvaü moghapurisa, mayà viràgàya dhamme desite saràgàya
cetessasi. Visaüyogàya dhamme desite saüyogàya cetessasi. Anupàdànàya
dhamme desite saupàdànàya cetessasi.

Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena ràgaviràgàya dhammo desito?
Madanimmadanàya pipàsavinayàya àlayasamugghatàya vaññupacchedàya
taõhakkhayàya viràgàya nirodhàya nibbàõàya dhammo desito?

Nanu mayà moghapurisa, anekapariyàyena kàmànaü pahàõaü akkhàtaü?
Kàmasa¤¤ànaü pari¤¤à akkhàtà? Kàmapipàsànaü pañivinayo akkhàto?
Kàmavitakkànaü samugghàto akkhàto? Kàmapariëàhànaü våpasamo akkhàto?”

6. “Varaü te moghapurisa àsãvisassa ghoravisassa mukhe aïgajàtaü
pakkhittaü, na tveva makkañiyà aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te
moghapurisa kaõhasappassa mukhe aïgajàtaü pakkhittaü, na tveva makkañiyà
aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Varaü te moghapurisa aïgàrakàsuyà
àdittàya sampajjalitàya sajotibhåtàya aïgajàtaü pakkhittaü. Na tveva
makkañiyà aïgajàte aïgajàtaü pakkhittaü. Taü kissa hetu? Tato nidànaü hi
moghapurisa, maraõaü và nigaccheyya maraõamattaü và dukkhaü. Na tveva
tappaccayà kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü
upapajjeyya. Ito nidàna¤ca kho moghapurisa kàyassa bhedà parammaraõà
apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapajjeyya.

7. “Tattha nàma tvaü moghapurisa, yaü tvaü asaddhammaü gàmadhammaü
vasaladhammaü duññhullaü odakantikaü ràhassaü dvayaüdvayasamàpattiü
samàpajjissasi, netaü moghapurisa, appasannànaü và pasàdàya pasannànaü
và bhãyyobhàvàya. Atha khvetaü moghapurisa, appasannàna¤ceva appasàdàya,
pasannàna¤ca ekaccànaü a¤¤athattàyà”ti.

8. Atha kho bhagavà taü bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà
dubharatàya dupposanàya mahicchatàya asantuññhitàya saïgaõikàya
kosajjassa avaõõaü bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya
appicchassa santuññhassa sallekhassa dhutassa pàsàdikassa apacayassa
viriyàrambhassa vaõõaü bhàsitvà bhikkhånaü tadanucchavikaü tadanulomikaü
dhammikaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:

[BJT Page 054] [\x 54/]

9. “Tena hi bhikkhave bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi dasa
atthavase pañicca: saïghasuññhutàya, saïghaphàsutàya, dummaïkånaü
puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhånaü phàsuvihàràya,
diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü
pañighàtàya, appasannànaü pasàdàya, pasannànaü bhiyyobhàvàya,
saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu methunaü dhammaü patiseveyya,antamaso tiracchànagatàyapi, pàràjiko hoti asaüvàso”ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

(Dutiyapa¤¤apati)

Makkañãvatthu niññhitaü.

Santhatabhàõavàro

[PTS Page 023] [\q 23/]

1. Tena kho pana samayena sambahulà vesàlikà vajjiputtakà bhikkhå
yàvadatthaü bhu¤jiüsu, yàvadatthaü supiüsu, yàvadatthaü nahàyiüsu.
Yàvadatthaü bhu¤jitvà, yàvadatthaü supitvà, yàvadatthaü nahàyitvà,
ayoniso manasi karitvà, sikkhaü apaccakkhàya, dubbalyaü anàvãkatvà,
methunaü dhammaü patiseviüsu. Te aparena samayena ¤àtivyasanenapi
phuññhà, bhogavyasanenapi phuññhà, rogavyasanenapi phuññhà àyasmantaü
ànandaü upasaïkamitvà evaü vadanti: “na mayaü bhante ànanda,
buddhagarahino na dhammagarahino na saïghagarahino. Attagarahino mayaü
bhante ànanda, ana¤¤agarahino. Mayamevamhà alakkhikà mayaü appapu¤¤à ye
mayaü evaü svàkkhàte dhammavinaye pabbajitvà nàsakkhimha yàvajãvaü
paripuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü carituü. Idàni ce’pi mayaü bhante
ànanda, labheyyàma bhagavato santike pabbajjaü, labheyyàma upasampadaü.
Idàni’pi mayaü vipassakà kusalànaü dhammànaü pubbarattàpararattaü
bodhapakkhiyànaü dhammànaü bhàvanànuyogamanuyuttà vihareyyàma. Sàdhu
bhante ànanda, bhagavato etamattaü àrocehã” ti. “Evamàvuso” ti kho
àyasmà ànando vesàlikànaü vajjiputtakànaü pañissutvà yena bhagavà
tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavato etamatthaü àrocesi.

[BJT Page 056] [\x 56/]

2. “Aññhànametaü ànanda, anavakàso, yaü tathàgato vajjãnaü và
vajjiputtakànaü và kàraõà sàvakànaü pàràjikaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü
samåhaneyyà” ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe
dhammaü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: yo pana bhikkhave bhikkhu sikkhaü
apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü dhammaü patisevati, so àgato
na upasampàdetabbo. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu sikkhaü paccakkhàya
dubbalyaü àvãkatvà methunaü dhammaü patisevati, so àgato
upasampàdetabbo. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha”.

3. “Yo pana bhikkhu bhikkhånaü sikkhàsàjãvasamàpanto sikkhaü
apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü dhammaü patiseveyya antamaso
tiracchànagatàyapi, pàràjiko hoti asaüvàso” ti.

(Tatiya pa¤¤atti)

4. Yo panàti - yo yàdiso yathàyutto yathàjacco yathànàmo [PTS Page
024] [\q 24/] yathàgotto yathàsãlo yathàvihàrã yathàgocaro thero và navo
và majjhimo và eso vuccati ‘yo panà’ ti.

5. Bhikkhåti - bhikkhako’ti bhikkhu, bhikkhàcariyaü ajjhupagato’ti
bhikkhu, bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya
bhikkhu, ehi bhikkhå’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti
bhikkhu, bhadro bhikkhu, sàro bhikkhu, sekho bhikkhu, asekho bhikkhu,
samaggena saïghena ¤atticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena
upasampanno’ti. Bhikkhu. Tatrayvàyaü bhikkhu samaggena saïghena
¤atticatutthena kammena akuppena ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü
atthe adhippeto ‘bhikkhå’ti.

6. Sikkhàti - tisso sikkhà: adhisãlasikkhà adhicittasikkhà
adhipa¤¤àsikkhà. Tatra yàyaü adhisãlasikkhà ayaü imasmiü atthe adhippetà
’sikkhà’ti.

7. Sàjãvaü nàma - yaü bhagavatà pa¤¤attaü sikkhàpadaü, etaü sàjãvaü nàma. Tasmiü sikkhati tena vuccati sàjãvasamàpanno’ti.

[BJT Page 058] [\x 58/]

8. Sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà’ti - atthi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà. Atthi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

9. Katha¤ca bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca
apaccakkhàtà? Idha bhikkhave bhikkhu ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à
cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü
patthayamàno upàsakabhàvaü patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno
samàõerabhàvaü patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno
titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno
asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü buddhaü paccakkheyya’nti
vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca
apaccakkhàtà.

10. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
upàsakabhàvaü patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü
patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü
patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü
patthayamàno ‘yannånàhaü dhammaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti,
evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
saïghaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
sikkhaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmakabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
vinayaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
pàtimokkhaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
uddesaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
[PTS Page 025] [\q 25/] upajjhàyaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti,
evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
àcariyaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
saddhivihàrikaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
antevàsikaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
samànupajjhàyakaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
samànàcariyakaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
sabrahmacàriü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
gihã assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva
hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
upàsako assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
àràmiko assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
sàmaõero assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
titthiyo assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
titthiyasàvako assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
assamaõo assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yannånàhaü
asakyaputtiyo assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

[BJT Page 060] [\x 60/]

11. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
upàsakabhàvaü patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü
patthayamàno titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü
patthayamàno assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü
patthayamàno ‘yadi panàhaü buddhaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti,
evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü dhammaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü saïghaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü vinayaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü pàtimokkhaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü uddesaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü upajjhàyaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno samàõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü àcariyaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü saddhivihàrikaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi
bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü antevàsikaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü samànupajjhàyakaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi
bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü samànàcariyakaü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi
bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü sabrahmacàriü paccakkheyya’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi
bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü gihã assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü upàsako assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü àràmiko assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü sàmaõero assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü titthiyo assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü tãtthiyasàvako assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü assamaõo assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo bhikkhubhàvaü
aññãyamàno haràyamano jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno upàsakabhàvaü
patthayamàno àràmikabhàvaü patthayamàno sàmaõerabhàvaü patthayamàno
titthiyabhàvaü patthayamàno titthiyasàvakabhàvaü patthayamàno
assamaõabhàvaü patthayamàno asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘yadi
panàhaü asakyaputtiyo assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

12. Atha và pana -pe- ‘apàhaü buddhaü paccakkheyya’nti vadati
vi¤¤àpeti -pe- ‘apàhaü asakyaputtiyo assa’nti vadati vi¤¤àpeti, evampi
bhikkhave dubbalyàvãkammaü ceva hoti sikkhà ca appaccakkhàtà.

13. Atha và pana -pe- ‘handàhaü buddhaü paccakkheyya’nti vadati
vi¤¤àpeti -pe-’handàhaü asakyaputtiyo assa’nti, vadati vi¤¤àpeti, evampi
bhikkhave dubbalyàvãkammaü ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

14. Atha và pana -pe- ‘hoti me buddhaü paccakkheyya’nti vadati
vi¤¤àpeti -pe- -pe- ‘hoti me asakyaputtiyo assa’nti vadati vi¤¤àpeti,
evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca appaccakkhàtà.

15. Athavà pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
-pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘màtaraü saràmã’ti vadati
vi¤¤àpeti -pe- ‘pitaraü saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, ‘bhàtaraü saràmã’ ti
vadati vi¤¤àpeti, -pe’bhaginiü saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- puttaü
saràmã’ ti vadati vi¤¤àpeti, ‘dhãtaraü saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti,
‘pajàpatiü saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ‘¤àtake saràmãti’ vadati
vi¤¤àpeti, ‘mitte saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, ‘gàmaü saràmã’ti vadati
vi¤¤àpeti, -pe- ‘nigamaü saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ‘khettaü
saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe’vatthuü saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti,
‘hira¤¤aü saràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- suvaõõaü saràmã’ti vadati
vi¤¤àpeti, -pe’sippaü saràmã’ti vadati vi¤àpeti, -pe’pubbe hasitaü
lapitaü kãëitaü samanussaràmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe-evampi bhikkhave
[PTS Page 026] [\q 26/] dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca
apaccakkhàtà.

16. Athavà pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
-pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘màtà me atthi. Sà mayà
posetabbà’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe’pità me atthi so mayà posetabbo’ti
vadati vi¤¤àpeti, -pe’bhàtà me atthi. So mayà posetabbo’ti vadati
vi¤¤àpeti, -pe- ‘bhaginã me atthi sà mayà posetabbà’ti vadati vi¤¤àpeti,
-pe- putto me atthi. So mayà posetabbo’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ñhãtà
me atthi. Sà mayà posetabbà’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- pajàpatã me atthi.
Sà mayà posetabbà’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe¤àtakà me atthi. Te mayà
posetabbà’ti vadati vi¤¤àpeti, -pemittà me atthi. Te mayà posetabbà’ti
vadati vi¤¤àpeti, -pe- evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti,
sikkhà ca apaccakkhàtà.

[BJT Page 062] [\x 62/]

17. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
-pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘màtà me atthi sà maü
posessatã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ‘pità me atthi so maü posessatã’ti
vadati vi¤¤àpeti, -pe- ‘bhàtà me atthi so maü posessatã’ti vadati
vi¤¤àpeti, -pe- bhaginã me atthi sà maü posessatã’ti vadati vi¤¤àpeti,
-pe-putto me atthi so maü posessatã’ vadati vi¤¤àpeti, -pe- ñhãtà me
atthi sà maü posessatã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pepajàpatã me atthi sà maü
posessatã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe¤àtakà me atthi te maü posessanti’ti
vadati vi¤¤àpeti, -pemittà me atthi te maü posessantã’ ti vadati
vi¤¤àpeti, -pegàmo me atthi tenàhaü jãvissàmã’ti vadati vi¤¤àpeti,
-pe’nigamo me atthi tenàhaü jãvissàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ‘khettaü
me atthi tenàhaü jãvissàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ‘vatthu me atthi
tenàhaü jãvissàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe-hira¤¤aü me atthi tenàhaü
jãvissàmi’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ’suvaõõaü me atthi tenàhaü
jãvissàmã’ti vadati vi¤¤àpeti. -Pe- sippaü me atthi tenàhaü jãvissàmã’ti
vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca
apaccakkhàtà.

18. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
-pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘dukkara’nti vadati vi¤¤àpeti -
‘na sukara’nti vadati vi¤¤àpeti, ‘duccara’nti vadati vi¤¤àpeti, - ‘na
sucara’nti vadati vi¤¤àpeti, - ‘na ussahàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, - ‘na
visahàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -’na ramàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe- ‘na
abhiramàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, evampi kho bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca apaccakkhàtà.

19. Katha¤ca bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca
paccakkhàtà? Idha bhikkhave bhikkhu ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à
cavitukàmo bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü
patthayamàno -pe- asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘buddhaü
paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva
hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

[BJT Page 064] [\x 64/]

20. Atha và pana ukkaõñhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
-pe-asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘dhammaü paccakkhàmã’ti vadati
vi¤¤àpeti, - [PTS Page 027 [\q 27/] ‘]saïghaü paccakkhàmã’ti vadati
vi¤¤àpeti, ’sikkhaü paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, - ‘vinayaü
paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, ‘pàtimokkhaü paccakkhàmã’ti vadati
vi¤¤àpeti, - ‘uddesaü paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, - ‘upajjhàyaü
paccàkkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, - ‘àcariyaü paccakkhàmã’ti vadati
vi¤¤àpeti, -’saddhivihàrikaü paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti,
‘antevàsikaü paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, - ’samànupajjhàyakaü
paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, - ’samànàcariyakaü paccakkhàmã’ ti
vadati vi¤¤àpeti, - ’sabrahmacàriü paccakkhàmã’ti vadati vi¤¤àpeti, -
‘gihã ti maü dhàrehã’ti vadati vi¤¤àpeti, - ‘upàsako ti maü dhàrehãti’
vadati vi¤¤àpeti, - ‘àràmiko ti maü dhàrehã’ti vadati vi¤¤àpeti, -
’sàmaõero ti maü dhàrehã’ ti vadati vi¤¤àpeti, - ‘titthiyo ti maü
dhàrehã’ti vadati vi¤¤àpeti, ‘titthiyasàvako ti maü dhàrehã’ti vadati
vi¤¤àpeti, - ‘assamaõoti maü dhàrehã’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe-
asakyaputtiyo ti maü dhàrehã’ ti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

21. Atha và pana ukkaõañhito anabhirato sàma¤¤à cavitukàmo
bhikkhubhàvaü aññãyamàno haràyamàno jigucchamàno gihãbhàvaü patthayamàno
-pe-asakyaputtiyabhàvaü patthayamàno ‘alaü me buddhenà’ti vadati
vi¤¤àpeti, -pe- ‘alaü me sabrahmacàrãhã’ ti vadati vi¤¤àpeti, evampi
-pe- sikkhà ca paccakkhàtà.

22. Atha và pana -pe- ‘kinnu me buddhenà’ti vadati vi¤¤àpeti, -pe-
‘kinnu me sabrahmacàrãhã’ti vadati vi¤¤àpeti, evampi -pe-sikkhà ca
paccakkhàtà.

23. Atha và pana -pe- ‘na mamattho buddhenà’ti vadati vi¤¤àpeti,
-pe-namamattho sabrahmacàrãhã’ti vadati vi¤¤àpeti, evampi -pe-sikkhà ca
paccakkhàtà.

24. Atha và pana -pe- ’sumutto haü buddhenà’ti vadati vi¤¤àpeti,
-pe-sumutto haü sabrahmacàrãhã’ti vadati vi¤¤àpeti, evampi bhikkhave
dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

25. Yàni và pana¤¤àni’pi atthi buddhavevacanàni và dhammavevacanàni
và saïghavevacanàni và sikkhàvevacanàni và vinayavevacanàni và
pàtimokkhavevacanàni và uddesavevacanàni và upajjhàyavevacanàni và
àcariyavevacanàni và saddhivihàrikavevacanàni và antevàsikavevacanàni và
samànupajjhàyakavevacanàni và samànàcariyakavevacanàni và
sabrahmacàrivevacanàni và gihãvevacanàni và upàsakavevacanàni và
àràmikadavecanàni và sàmaõeravecanàni và titthiyavecanàni và
titthiyasàvakavevacanàni và assamaõavecanàni và asakyaputtiyavevacanàni
và tehi àkàrehi tehi liïgehi tehi nimittehi vadati vi¤¤àpeti, evaü kho
bhikkhave dubbalyàvãkamma¤ceva hoti sikkhà ca paccakkhàtà.

[BJT Page 066] [\x 66/]

26. Katha¤ca bhikkhave apaccakkhàtà hoti sikkhà? Idha bhikkhave yehi
àkàrehi yehi liïgehi yehi nimittehi sikkhà paccakkhàtà hoti, tehi
àkàrehi tehi liïgehi tehi nimittehi ummattako sikkhaü paccakkhàti.
Apaccakkhàtà hoti sikkhà. Ummattakassa santike sikkhaü paccakkhàti,
apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Khittacitto sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.
Khittacittassa santike sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Vedanañño sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Vedanaññassa santike sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Devatàya santiye sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.
Tiracchànagatassa santike sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.

Ariyakena milakkhassa santike sikkhaü paccakkhàti, so ca na
pañivijànàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Milakkhakena ariyakassa santike
sikkhaü paccakkhàti, so ca na pañivijànàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.
Ariyakena ariyakassa santike sikkhaü paccakkhàti, so ca na pañivijànàti,
apaccakkhàtà hoti sikkhà. Milakkhakena [PTS Page 028] [\q 28/]
milakkhakassa santike sikkhaü paccakkhàti, so ca na pañivijànàti,
apaccakkàtà hoti sikkhà. Davàya sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti
sikkhà. Ravàya sikkhaü paccakkhàti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.
Asàvetukàmo sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Sàvetukàmo na sàveti,
apaccakkhàtà hoti sikkhà. Avi¤¤ussa sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà.
Vi¤¤ussa na sàveti, apaccakkhàtà hoti sikkhà. Sabbaso và pana na sàveti,
apaccakkhàtà hoti sikkhà. Evaü kho bhikkhave apaccàkkhàtà hoti sikkhà.

27. Methunadhammo nàma: yo so asaddhammo gàmadhammo vasaladhammo
duññhullaü odakantikaü rahassaü dvayaü dvayasamàpatti, eso methunadhammo
nàma.

28. Patisevati nàma: yo nimittena nimittaü aïgajàtena aïgajàtaü antamaso tilaphalamattampi paveseti, eso patisevati nàma.

29. Antamaso tiracchànagatàyapã ti - tiracchànagatitthiyàpi methunaü
dhammaü patisevitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo, pageva manussitthiyà.
Tena vuccati ‘antamaso tiracchànagatàyapã’ti.

[BJT Page 068] [\x 68/]

30. Pàràjiko hotã ti - seyyathàpi nàma puriso sãsacchinno abhabbo
tena sarãrabandhanena jãvituü, evameva bhikkhu methunaü dhammaü
patisevitvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati pàràjiko hotãti.

31. Asaüvàso’ti - saüvàso nàma ekaü kammaü ekuddeso samasikkhatà. Eso
saüvàso nàma. So tena saddhiü natthi. Tena vuccati asaüvàso’ti.

32. Tisso itthiyo: manussitthi, amanussitthi, tiracchànagatitthi.
Tayo ubhatobya¤janakà: manussubhatobya¤janako, amanussubhatobya¤janako,
tiracchànagatubhatobya¤janako. Tayo paõóakà: manussapaõóako
amanussapaõóako, tiracchànagatapaõóako. Tayo purisà: manussapuriso
amanussapuriso tiracchànagatapuriso.

33. Manussitthiyà tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Amanussitthiyà tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatitthiyà tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa-1. âpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Manussubhatobya¤janakassa tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatubhatobya¤janakassa tayo magge methunaü dhammaü
patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

Manussubhatobya¤janakassa tayo magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: vaccamagge passàvamagge mukhe.

34. Manussapaõóakassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Amanussapaõóakassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatapaõóakassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Manussapurisassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Amanussapurisassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa àpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

Tiracchànagatapurisassa dve magge methunaü dhammaü patisevantassa 1. âpatti pàràjikassa: passàvamagge mukhe.

[PTS Page 029] [\q 29/]

35. Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussitthiyà vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa 2. âpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussitthiyà passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussitthiyà mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussitthiyà vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa-2. âpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussitthiyà passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussitthiyà mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatitthiyà vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatitthiyà passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatitthiyà mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussubhatobya¤janakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussabhatobya¤janakassa passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussabhatobya¤janakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussubhatobya¤janakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussabhatobya¤janakassa passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussabhatobya¤janakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatubhatobya¤janakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatubhatobya¤janakassa passàvamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatubhatobya¤janakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

36. Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapaõóakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa 2. âpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapaõóakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapaõóakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapaõóakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapaõóakassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapaõóakassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapurisassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite manussapurisassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapurisassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite amanussapurisassa mukhaü aïgajàtaü

Pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapurisassa vaccamaggaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

Bhikkhussa sevanacittaü upaññhite tiracchànagatapurisassa mukhaü aïgajàtaü pavesentassa àpatti pàràjikassa.

————————

1. Patiseventassa, sã, 2. Pavesantassa - machasaü.

[BJT Page 070] [\x 70/]

37. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike-1. ânetvà
vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati,
paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike-1.
ânetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na
sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati,
àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike
ànetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na
sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati,
àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike
ànetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na
sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharanaü
sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa
santike-1. ânetvà vaccamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü
na sàdiyati, paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharaõaü na
sàdiyati, anàpatti.

38. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà
passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati,
paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà
passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati,
paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà
passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati,
paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà
passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati,
paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharanaü sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà manussitthaü bhikkhussa santike ànetvà
passàvamaggena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati,
paviññhaü na sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharaõaü na sàdiyati,
anàpatti.

Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena
aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati,
ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa.
Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena
aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü
sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa.
Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena
aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na
sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa.
Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà mukhena
aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na
sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharanaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa.
Bhikkhupaccatthikà manussitthaü bhikkhussa santike ànetvà mukhena
aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü na sàdiyati, paviññhaü na
sàdiyati, ñhitaü na sàdiyati, uddharaõaü na sàdiyati, anàpatti.

39. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü jàgarantiü -pe- suttaü -pe-mattaü
-pe-ummattaü -pe- pamattaü -pe- mataü akkhayitaü -pe-mataü yebhuyyena
akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa -pe- na sàdiyati anàpatti.

40. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü mataü yebhuyyena khayitaü
bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- passàvamaggena -pe-mukhena
aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati,
ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa,
bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

41. Bhikkhupaccatthikà amanussitthiü -pe- tiracchànagatitthiü
-pe-manussabhatobya¤janakaü -pe- amanussubhatobya¤janakaü
-pe-tiracchànagatubhatobya¤janakaü bhikkhussa santike ànetvà
vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So
ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharanaü
sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati,
anàpatti.

42. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatubhatobya¤janakaü jàgarantaü
-pe- suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe-pamattaü -pe- mataü
akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe- sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. -Pe- na sàdiyati, anàpatti.

————————-

1. Santikaü, machasaü li.

[BJT Page 072] [\x 72/]

43. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatubhatobya¤janakaü mataü
yebhuyyena khayitaü bhikkhussa [PTS Page 031] [\q 31/] santike ànetvà
vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So
ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü
sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pe-na sàdiyati,
anàpatti.

44. Bhikkhupaccatthikà manussapaõóakaü -pe- amanussapaõóakaü
-pe-tiracchànagatapaõóakaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe-
mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü
sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa
bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

45. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatapaõóakaü jàgarantaü
-pe-suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe- pamattaü -pe-mataü akkhayitaü
-pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa. -Pe-
na sàdiyati anàpatti.

46. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagata paõóakaü mataü yebhuyyena
khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü
abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü
sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà
-pe- na sàdiyati anàpatti.

47. Bhikkhupaccatthikà manussapurisaü -pe- amanussapurisaü -pe
-tiracchànagatapurisaü bhikkhussa santike 1. ânetvà vaccamaggena -pe-
mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü
sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa
bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

48. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatapurisaü jàgarantaü
-pe-suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe- pamattaü -pe-mataü akkhayitaü
-pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa -pe-
na sàdiyati, anàpatti.

49. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagata purisaü mataü yebhuyyena
khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü
abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü
sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà
-pe- na sàdiyati, anàpatti.

50. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü bhikkhussa santike ànetvà
vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti.
Santhatàya asanthatassa -pe-asanthatàya santhassa -pe-santhàya
santhatassa -pe- asanthatàya asanthatassa. So ce pavesanaü sàdiyati,
paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

1. Santikaü cha. Sa.

[BJT Page 074] [\x 74/]

51. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü jàgarantiü -pe- suttaü -pe-mattaü
-pe- ummattaü -pe- pamattaü -pe- mataü akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena
akkhayitaü -pe- sàdiyati, àpatti pàràjikassa -pe- na sàdiyati,
anàpatti.

52. Bhikkhupaccatthikà manussitthiü -pe- amanussitthiü
-pe-tiracchànagatitthiü mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa santike
ànetvà vaccamaggena -pe- passàvamaggena -pe-mukhena aïgajàtaü
abhinisãdenti, santhatàya asanthatassa -pe- asanthatàya santhatassa
-pe-santhatàya santhatassa -pe- asanthatàya asanthatassa. -Pe- so ce
pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü
sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati,
anàpatti.

53. Bhikkhupaccatthikà manussubhatobya¤janakaü
-pe-amanussubhatobya¤janakaü -pe-tiracchànagatubhatobya¤janakaü
bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe-passàvamaggena -pe- mukhena
aïgajàtaü abhinisãdenti, santhatassa asanthatassa -pe-asanthatassa
santhatassa -pe- santhatassa santhatassa -peasanthatassa asanthatassa
-pe- so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati,
uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na
sàdiyati anàpatti.

54. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagatubhatobya¤janakaü jàgarantaü
-pe- suttaü -pemattaü -pe- ummattaü -pe-pamattaü -pe- mataü akkhayitaü
-pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-àpatti pàràjikassa.

55. Bhikkhupaccatthikà -pe- mataü yebhuyyena khayitaü bhikkhussa
santike ànetvà vaccamaggena -pe- passàvamaggena -pe-mukhena aïgajàtaü
abhinisãdenti, santhatassa asanthatassa -pe-asantatassa santhatassa,
-pe-santhatassa santhatassa -pe- so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü
sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa.
Bhikkhupaccatthikà -pena sàdiyati, anàpatti.

56. Bhikkhupaccatthikà manussapaõóakaü -pe- amanussapaõóakaü
-pe-tiracchànagatapaõóakaü -pe- manussapurisaü -pe- amanussapurisaü -pe-
tiracchànagatapurisaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe-
mukhena aïgajàtaü abhinisãdenti- santhatassa asanthatassa - asanthatassa
santhatassa - santhatassa santhatassa- asanthatassa asanthatassa -pe-
so ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati,
uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà -pe- na
sàdiyati, anàpatti.

57. Bhikkhupaccatthikà manussapaõóakaü -pe- tiracchànagatapurisaü
jàgarantaü -pe- suttaü -pe- mattaü -pe- ummattaü -pe-pamattaü -pe- mataü
akkhayitaü -pe- mataü yebhuyyena akkhayitaü -pe-sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà -pe- na sàdiyati, anàpatti.

[BJT Page 076] [\x 76/]

58. Bhikkhupaccatthikà -pe- tiracchànagata purisaü mataü yebhuyyena
khayitaü bhikkhussa santike ànetvà vaccamaggena -pe- mukhena aïgajàtaü
abhinisãdenti, santhatassa asanthatassa, -pe- asanthatassa santhatassa,
-pe- santhatassa santhatassa, -pe- asanthatassa asanthatassa. -Pe- so ce
pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharanaü
[PTS Page 032] [\q 32/] sàdiyati, àpatti thullaccayassa.
Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati anàpatti.

59. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà santike ànetvà
aïgajàtena vaccamaggaü -pe- passàvamaggaü -pe- mukhaü abhinisãdenti, so
ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü
sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe- na sàdiyati,
anàpatti.

60. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà jàgarantiyà -pe-suttàya
-pe- mattàya -pe- ummattàya -pe- pamattàya -pe-matàya akkhayitàya, -pe-
matàya yebhuyyena akkhayitàya -pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa, bhikkhu
paccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

61. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- manussitthiyà matàya yebhuyyena
khayitàya santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-passàvamaggaü -pe-
mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati,
ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa.
Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

62. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü amanussitthiyà
-pe-tiracchànagatitthiyà -pe-manussubhatobya¤janakassa
-pe-amanussubhatobya¤janakassa -pe-tiracchànagatubhatobya¤janakassa
-pe-manussapaõóakassa -pe-amanussapaõóakassa
-pe-tiracchànagatapaõóakassa -pe-manussapurisassa -pe- amanussapurisassa
-pe-tiracchànagatapurisassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-
mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati,
ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa.
Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

63. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa
jàgarantassa -pe- suttassa -pe- mattassa -pe- ummattassa -pe- pamattassa
-pe- matassa akkhayitassa -pe-matassa yebhuyyena akkhayitassa
-pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà bhikkhuü -pe- na
sàdiyati, anàpatti.

64. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa matassa
yebhuyyena khayitassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-mukhaü
abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü
sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà
bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

65. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà santike ànetvà
aïgajàtena vaccamaggaü -pe- passàvamaggaü -pe- mukhaü abhinãsãdenti.
Santhatassa asanthatàya -pe- asanthatassa santhatàya -pe-santhatassa
santàya -pe- asanthatassa asanthatàya -pe-so ce pavesanaü sàdiyati,
paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti
pàràjikassa. Bhikkhupaccatthikà -pe-na sàdiyati, anàpatti.

[BJT PAGE 078 66.] Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü manussitthiyà
jàgarantiyà -pe-suttàya -pe- mattàya -pe- ummattàya -pe-pamattàya
-pe-matàya akkhayitàya, -pe- matàya yebhuyyena akkhayitàya -pe-sàdiyati,
àpatti pàràjikassa, bhikkhu paccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati,
anàpatti.

67. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- manussitthiyà matàya yebhuyyena
khayitàya santike ànetvà [PTS Page 033] [\q 33/] aïgajàtena vaccamaggaü
-pe-passàvamaggaü -pe- mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati,
paviññhaü sàdiyati, ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti
thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

68. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü amanussitthiyà
-pe-tiracchànagatitthiyà -pe-manussubhatobya¤janakassa
-pe-amanussubhatobya¤janakassa -pe-tiracchànagatubhatobya¤janakassa
-pe-manussapaõóakassa -pe-amanussapaõóakassa
-pe-tiracchànagatapaõóakassa -pe-manussapurisassa -pe- amanussapurisassa
-pe-tiracchànagatapurisassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-
mukhaü abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati,
ñhitaü sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti pàràjikassa.
Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

69. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa
jàgarantassa -pe- suttassa -pe- mattassa -pe- ummattassa -pe- pamattassa
-pe- matassa akkhayitassa -pe-matassa yebhuyyena akkhayitassa
-pe-sàdiyati, àpatti pàràjikassa. Bhikkhu paccatthikà bhikkhuü -pe- na
sàdiyati, anàpatti.

70. Bhikkhupaccatthikà bhikkhuü -pe- tiracchànagatapurisassa matassa
yebhuyyena khayitassa santike ànetvà aïgajàtena vaccamaggaü -pe-mukhaü
abhinisãdenti. So ce pavesanaü sàdiyati, paviññhaü sàdiyati, ñhitaü
sàdiyati, uddharaõaü sàdiyati, àpatti thullaccayassa. Bhikkhupaccatthikà
bhikkhuü -pe- na sàdiyati, anàpatti.

71. Ràjapaccatthikà -pe- corapaccatthikà -pe-dhuttapaccatthikà
-pe-uppalagandhapaccatthikà -pe- àpatti -pe-anàpatti (bhikkhu
paccatthikesu viya vitthàretabbaü) (santhataü vaõõita meva. )

72. Maggena maggaü paveseti, àpatti pàràjikassa. Maggena amaggaü
paveseti, àpatti pàràjikassa. Amaggena maggaü paveseti, àpatti
pàràjikassa. Amaggena amaggaü paveseti, àpatti thullaccayassa.

.

[BJT PAGE 080 73.] Bhikkhu suttabhikkhumhi vippañipajjati, pañibuddho
sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

74. Bhikkhu suttasàmaõeramhi vippañipajjati, pañibuddho sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

75. Sàmaõero suttabhikkhumhi vippañipajjati, pañibuddho sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

76. Sàmaõero suttasàmaõeramhi vippañipajjati, pañibuddho sàdiyati, ubho nàsetabbà. Pañibuddho na sàdiyati, dåsako nàsetabbo.

77. Anàpatti ajànantassa asàdiyantassa ummattakassa khittacittassa vedanaññhassa àdikammikassàti.

Santhata bhàõavàro niññhito.

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Makkañã vajjiputtà ca gihã naggo va titthiyà,

Dàrikuppalavaõõà ca bya¤janehi pare duve.

Màtà dhãtà bhaginã ca chàyà ca mådulambino,

[PTS Page 034] [\q 34/] dve vaõàlepacitta¤ca dàrudhãtalikàya ca.

Sundarena saha pa¤ca pa¤ca sãvathikaññhikà,

Nàgã yakkhã ca petã ca paõóakopahato chupe.

Bhaddiye arahaü sutto sàvatthiyà caturo pare,

Vesàliyà tayo mallà supine bhàrukacchako.

Supabbà saddhà bhikkhunã sikkhamànà sàmaõerã ca,

Vesiyà paõóako gihã a¤¤ama¤¤aü buóóhapabbajito migo ti.

1. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu makkañiyà methunaü dhammaü
patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavatà sikkhàpadaü pa¤¤attaü. Kacci
nu kho ahaü pàràjikaü àpattiü àpanto’ti. Bhagavato etamatthaü àrocesi.
-Pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (1)

2. Tena kho pana samayena sambahulà vesàlikà vajjiputtakà bhikkhu
sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü dhammaü patiseviüsu.
Tesaü kukkuccaü ahosi: bhagavatà sikkhàpadaü pa¤¤attaü. Kacci nu kho
mayaü pàràjikaü àpattiü àpannà’ti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe-
àpattiü tumhe bhikkhave àpannà pàràjikanti. (2)

[BJT Page 082] [\x 82/]

3. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu evaü me anàpatti
bhavissatãti gihãliïgena methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü
ahosi. -Pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti.

4. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu evaü me anàpatti
bhavissatãti naggo hutvà methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (4)

5. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu evaü me anàpatti
bhavissatãti kusacãraü nivàsetvà -pe- vàkacãraü nivàsetvà
-pe-phalakacãraü nivàsetvà -pe-kesakambalaü nivàsetvà -pe-vàlakambalaü
nivàsetvà -pe- ulåkapakkhaü nivàsetvà -pe-ajinakkhipaü nivàsetvà
methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe”àpattiü tvaü
bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (5-11)

6. Tena kho pana samayena a¤¤ataro piõóacàriko bhikkhu pãñhake
nipannaü dàrikaü passitvà sàratto aïguññhaü aïgajàtaü pavesesi. Sà
kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe”anàpatti bhikkhu pàràjikassa.
âpatti saïghàdisesassà”ti. (12)

7. [PTS Page 035] [\q 35/] tena kho pana samayena a¤¤ataro màõavako
uppalavaõõàya bhikkhuniyà pañibaddhacitto hoti. Atha kho so màõavako
uppalavaõõàya bhikkhuniyà gàmaü piõóàya paviññhàya kuñikaü pavisitvà
nilãno acchi. Uppalavaõõà bhikkhunã pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà
pàde pakkhàletvà kuñikaü pavisitvà ma¤cake nisãdi. Atha kho so màõavako
uppalavaõõaü bhikkhuniü uggahetvà dusesi. Uppalavaõõà bhikkhunã
bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhånaü ekamatthaü
àrocesuü bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü. -Pe”anàpatti bhikkhave
asàdiyantiyà” ti. (13)

8. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno itthiliïgaü
pàtubhåtaü hoti. Bhagavato etamatthaü àrocesuü “anujànàmi bhikkhave
ta¤¤eva upajjhaü, tameva upasampadaü, tàni vassàni, bhikkhunãhi
saïkamituü, yà àpattiyo bhikkhunaü bhikkhånãhi sàdhàraõà, tà àpattiyo
bhikkhunãnaü santike vuññhàtuü, yà àpattiyo bhikkhånaü bhikkhånãhi
asàdhàraõà tàhi àpattãhi anàpattã” ti. (14)

9. Tena kho pana samayena a¤¤atarassà bhikkhuniyà purisaliïgaü
pàtubhåtaü hoti. Bhagavato etamattaü àrocesuü. “Anujànàmi bhikkhave
ta¤¤eva upajjhaü, tameva upasampadaü, tàni vassàni, bhikkhåhi
saïkamituü, yà àpattiyo bhikkhunãnaü bhikkhåhi sàdhàraõà tà àpattiyo
bhikkhånaü santike vuññhàtuü, yà àpattiyo bhikkhånãnaü bhikkhåhi
asàdhàraõà, tàhi àpattãhi anàpattã” ti. (15)

[BJT Page 084] [\x 84/]

10. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu evaü me anàpatti
bhavissatãti màtuyà methunaü dhammaü patisevi -pe- dhãtuyà methunaü
dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi. Bhagavato etamatthaü àrocesi
-pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (16-18)

11. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu puràõadutiyikàya methunaü
dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno
pàràjika”nti. (19)

12. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu mudupiññhiko hoti. So
anabhiratiyà pãëito attano aïgajàtaü mukhena aggahesi. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (20)

13. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu lambã hoti. So
anabhiratiyà pãëito attano aïgajàtaü attano vaccamaggaü pavesesi. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti.

14. [PTS Page 036] [\q 36/] tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu
matasarãraü 1. Passi. Tasmi¤ca sarãre aïgajàtasàmantà vaõo hoti. So evaü
me anàpatti bhavissatãti aïgajàte aïgajàtaü pavesetvà vaõena nãhari.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (22)

15. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu matasarãraü-1. Passi,
tasmi¤ca sarãre aïgajàtasàmantà vaõo hoti. So evaü me anàpatti
bhavissatãti vaõe aïgajàtaü pavesetvà aïgajàtena nãhari. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (23)

16. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto lepacittassa
nimittaü aïgajàtena chupi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
pàràjikassa, àpatti dukkañassà”ti (24)

17. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto dàrudhãtalikàya
nimittaü aïgajàtena chupi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
pàràjikassa, àpatti dukkañassà”ti. (25)

18. Tena kho pana samayena sundaro nàma bhikkhu ràjagahà pabbajito
rathikàya gacchati. A¤¤atarà-2. Itthi “muhuttaü bhante àgamehi
vandissàmã” ti. Sà vandantã antaravàsakaü ukkhipitvà mukhena aïgajàtaü
aggahesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-sàdiyi tvaü bhikkhu?”Ti. -Pe-
“sàdiyi tvaü bhikkhu?”Ti. “Nàhaü bhagavà sàdiyi”nti. “Anàpatti bhikkhu
asàdiyantassà” ti. (26)

19. Tena kho pana samayena a¤¤atarà itthi bhikkhuü passitvà
etadavoca: “ehi bhante methånaü dhammaü patisevà”ti. “Alaü bhagini netaü
kappatãti” ‘ehi bhante ahaü vàyamissàmi, tvaü mà vàyami. Evaü te
anàpatti bhavissatã”ti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (27)

1. Sarãraü, sã. Mu. 2. Itthi taü passitvà etadavoca muhuttaü.

[BJT Page 086] [\x 86/]

20. Tena kho pana samayena a¤¤atarà itthi bhikkhuü passitvà
etadavoca: “ehi bhante methunaü dhammaü patisevà”ti. Alaü bhagini netaü
kappatãti. Ehi bhante tvaü vàyama, ahaü na vàyamissàmi, evaü te anàpatti
bhavissatãti. So bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (28)

21. Tena kho pana samayena a¤¤atarà itthi bhikkhuü passitvà
etadavoca: “ehi bhante methunaü dhammaü patisevà” ti. Alaü bhagini netaü
kappatãti. “Ehi bhante abbhantaraü ghaññetvà bahi mocehi” -pe- “bahi
ghaññetvà abbhantaraü mocehi, evaü te anàpatti bhavissatã” ti. So
bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-àpattiü tvaü bhikkhu
àpanno pàràjika”nti. (29, 30)

22. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sivathikaü gantvà
akkhayitaü sarãraü passitvà tasmiü methunaü [PTS Page 037] [\q 37/]
dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno
pàràjika”nti. (31)

23. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà
yebhuyyena akkhayitaü-1. Sarãraü passitvà tasmiü methunaü dhammaü
patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno
pàràjika”nti. (32)

24. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà
yebhuyyena khayitaü-2. Sarãraü passitvà tasmiü methunaü dhammaü
patisevi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpattiü tvaü bhikkhu àpanno
pàràjika”nti. (33)

25. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà
chinnasãsaü passitvà vattakate-3. Mukhe chupantaü aïgajàtaü pavesesi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti.
(34)

26. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sãvathikaü gantvà
chinnasãsaü passitvà vattakate mukhe acchupantaü aïgajàtaü pavesesi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti
dukkañassà”ti. (35)

27. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu a¤¤atarassà itthiyà
pañibaddhacitto hoti. Sà kàlakatà susàne chaóóità, aññhikàni
vippakiõõàni honti. Atha kho so bhikkhu sãvathikaü gantvà aññhikàni
saükaóóhaóitvà nimittena aïgajàtaü pañipàdesi. Tassa kukkuccaü ahosi.
-Pe- anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti dukkañassà”ti. (36)

28. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu nàgiyà methunaü dhammaü
patisevi -pe-yakkhiyà methunaü patisevi -pe- petiyà methunaü dhammaü
patisevi. -Pe- paõóakassa methunaü dhammaü patisevi. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (37-40)

1. Akkhayitaü - machasa. 2. Khàyitaü. Machasa. 3. Vaññakate. Machasa.

[BJT Page 088] [\x 88/]

29. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu upahatindriyo hoti. So
‘nàhaü vediyàmi sukhaü và dukkhaü và, anàpatti me bhavissatã’ti.
Methunaü dhammaü patisevi -pe- bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Vediyi và
so bhikkhave moghapuriso na và vediyi, àpatti pàràjikassà”ti. (41)

30. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiyà methunaü dhammaü
patisevissàmiti chupitamatte vippañisàrã ahosã. Tassa kukkuccaü ahosi.
-Pe- “anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti saïghàdisesassà”ti. (42)

31. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu bhaddiye jàtiyàvane
divàvihàragato nipanno hoti. Tassa aïgamaïgàni vàtupatthaddhàni honti.
A¤¤atarà itthi passitvà aïgajàte abhinisãditvà yàvadatthaü katvà
pakkàmi. Bhikkhu kilinnaü passitvà bhagavato etamatthaü àrocesuü.

[PTS Page 038] [\q 38/] “pa¤cahi bhikkhave àkàrehi aïgajàtaü
kammaniyaü hoti: ràgena vaccena passàvena vàtena
uccàliïgapàõakadaññhena. Imehi kho bhikkhave pa¤cahàkàrehi aïgajàtaü
kammaniyaü hoti. Aññhànametaü bhikkhave anavakàso yaü tassa bhikkhuno
ràgena aïgajàtaü kammaniyaü assa. Arahaü so bhikkhave bhikkhu. Anàpatti
bhikkhave tassa bhikkhuno”ti. (43)

32. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàvatthiyaü andhavane
divàvihàragato nipanno hoti. A¤¤atarà gopàlikà passitvà aïgajàte
abhinisãdi. So bhikkhu pavesanaü sàdiyi, paviññhaü sàdiyi, ñhitaü
sàdiyi, uddharaõaü sàdiyi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü
bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (44)

33. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàvatthiyaü andhavane
divàvihàragato nipanno hoti. A¤¤atarà ajapàlikà passitvà -pe- a¤¤atarà
kaññhahàrikà passitvà -pe- a¤¤atarà gomayahàrikà passitvà aïgajàte
abhinisãdi. So bhikkhu pavesanaü sàdiyi, paviññhaü sàdiyi, ñhitaü
sàdiyi, uddharaõaü sàdiyi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “àpattiü tvaü
bhikkhu àpanno pàràjika”nti.

34. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane
divàvihàragato nippanno hoti. A¤¤atarà itthi passitvà aïgajàte
abhinisãditvà yàvadatthaü katvà sàmantà hasamànà ñhità hoti. So bhikkhu
pañibujjhijitvà taü itthiü etadavoca: tuyhidaü kammanti. “âma mayhaü
kamma”nti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”sàdiyi tvaü bhikkhu”ti. “Nàhaü
bhagavà jànàmi”ti. “Anàpatti bhikkhu ajànantassà” ti. (48)

35. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane
divàvihàragato rukkhaü apassàya nipanno hoti. A¤¤atarà itthi passitvà
aïgajàte abhinisãdi. So bhikkhu sahasà vuññhàsi. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “sàdiyi tvaü bhikkhå”ti. “Nàhaü bhagavà sàdiyi”nti. Anàpatti
bhikkhu asàdiyantassà”ti. (48)

[BJT Page 090] [\x 90/]

36. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane
divàvihàragato rukkhaü apassàya nipanno hoti. A¤¤atarà itthi passitvà
aïgajàte abhinisãdi. So bhikkhu akkamitvà pavaññesi. -1. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe-”sàdiyi tvaü bhikkhu?” Ti. “Nàhaü bhagavà sàdiyi”nti.
Anàpatti bhikkhu asàdiyantassà”ti. (50)

37. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vesàliyaü mahàvane
kuñàgàrasàlàyaü divàvihàragato dvàraü vivaritvà nipanno hoti. Tassa
aïgamaïgàni vàtupatthaddhàni honti. Tena kho pana samayena sambahulà
itthiyo gandha¤ca [PTS Page 39] [\q 39/] màla¤ca àdàya àràmaü agamaüsu
vihàrapekkhikàyo. Atha kho tà itthiyo taü bhikkhuü passitvà aïgajàte
abhinisãditvà yàvadatthaü katvà ‘purisåsabho vatàya’nti vatvà gandha¤ca
màla¤ca àropetvà pakkamiüsu. Bhikkhu kilinnaü passitvà bhagavato
etamatthaü àrocesuü.

“Pa¤cahi bhikkhave àkàrehi aïgajàtaü kammanãyaü hoti: ràgena vaccena
passàvena vàtena uccàliïgapàõakadaññhena. Imehi kho bhikkhave
pa¤cahàkàrehi aïgajàtaü kammaniyaü hoti. Aññhànametaü bhikkhave
anavakàso, yaü tassa bhikkhuno ràgena aïgajàtaü kammaniyaü assa. Arahaü
so bhikkhave bhikkhu. Anàpatti bhikkhave tassa bhikkhuno. Anujànàmi
bhikkhave divà patisallãyantena dvàraü saüvaritvà patisallãyitu”nti.

38. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhàrukacchako bhikkhu
supinantena-2. Puràõadutiyikàya methunaü dhammaü patisevitvà ‘assamaõo
ahaü vibbhamissàmã’ ti bhàrukacchaü gacchanto antaràmagge àyasmantaü
upàliü passitvà etamatthaü àrocesi. âyasmà upàli evamàha: “anàpatti,
àvuso supinantenà”ti. (52)

39. Tena kho pana samayena ràjagahe supabbà nàma upàsikà
muddhappasannà-3. Hoti. Sà evaüdiññhikà hoti: “yà methunaü dhammaü deti,
sà aggadànaü detã”ti. Sà bhikkhuü passitvà etadavoca: “ehi bhante
methunaü dhammaü patisevà”ti. “Alaü bhagini, netaü kappatã” ti. “Ehi
bhante årantarikàya-4. Ghaññehi, evaü te anàpatti bhavissatã”ti. So
bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi. “Anàpatti bhikkhu
pàràjikassa, àpatti saïghàdisesassà”ti. (53)

1. Pavatteyi. Machasaü

Pavaññeyi. Syà 2. Supinante - machasaü

3. Mudhappasannà - machasaü

4. æruttarikàya - machasaü

[BJT Page 092] [\x 92/]

40. Tena kho pana samayena ràjagahe supabbà nàma upàsikà
muddhappasannà hoti. Sà evaü diññhikà hoti: ‘yà methunaü dhammaü deti,
sà aggadànaü detã’ti. Sà bhikkhuü passitvà etadavoca: “ehi bhante
methunaü dhammaü patisevà”ti. “Alaü bhagini, netaü kappatã”ti. “Ehi
bhante nàbhiyaü ghaññehi” -pe-’ehi bhante uddaravaññiyaü ghaññehi’ -pe-
‘ehi bhante upakacchake ghaññehi’ -pe- ‘ehi bhante gãvàyaü ghaññehi’
-pe-’ehi bhante kaõõacchidde ghaññehi’ -pe- ‘ehi bhante kesavaññiyaü
ghaññehi’ -pe- ‘ehi bhante aïgulantarikàya ghaññehi’ -pe- ‘ehi bhante
hatthena upakkamitvà mocessàmi, evaü te anàpatti bhavissatã”ti. So
bhikkhu tathà akàsi. Tassa kukkuccaü ahosi. “Anàpatti bhikkhu
pàràjikassa, àpatti saïghàdisesassà” ti. (54-61)

41. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü saddhà nàma upàsikà
muddhappasannà hoti. Sà evaü diññhikà hoti. ‘Yà methunaü dhammaü deti,
sà aggadànaü detã’ti. Sà bhikkhuü passitvà etadavoca: “ehi bhante
methunaü dhammaü patisevà”ti. “Alaü bhagini, netaü kappati” ti. “Ehi
bhante årantarikàya ghaññehi” -pe- “ehi bhante hatthena upakkamitvà
mocessàmi. Evaü te anàpatti bhavissatã” ti. So bhikkhu tathà akàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi”. Anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti
saïghàdisesassà” ti. (62-70)

42. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhuü
gahetvà bhikkhuniyà vippañipàdesuü. [PTS Page 040] [\q 40/] ubho
sàdiyiüsu. “Ubho nàsetabbà” -pe- ubho na sàdiyiüsu. “Ubhinnaü anàpatti”.
(71)

43. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhuü
gahetvà sikkhamànàya vippañipàdesuü -pe- sàmaõeriyà vippañipàdesuü. Ubho
sàdiyiüsu. “Ubho nàsetabbà” -pe-ubho na sàdiyiüsu. “Ubhinnaü anàpatti”
(72-73)

44. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhuü
gahetvà vesiyà vippañipàdesuü -pe- paõóake vippañipàdesuü -pe- gihiniyà
vippañipàdesuü -pe-bhikkhu sàdiyi. “Bhikkhu nàsetabbo”. -Pe- bhikkhu
sàdiyi. “Bhikkhussa anàpatti”. (74-76)

45. Tena kho pana samayena vesàliyaü licchavikumàrakà bhikkhu gahetvà
a¤¤ama¤¤aü vippañipàdesuü, ubho sàdiyiüsu. “Ubho nàsetabbà” -pe- ubho
na sàdiyiüsu. “Ubhinnaü anàpatti”. (77)

[BJT Page 094] [\x 94/]

46. Tena kho pana samayena a¤¤ataro buóóhapabbajito bhikkhu
puràõadutiyikàya dassanaü agamàsi. Sà ‘ehi bhante vibbhamà’ti aggahesi.
So bhikkhu pañikkamanto uttàno paripati. Sà ubbhujitvà -1. Aïgajàte
abhinisãdi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu
asàdiyantassà”ti. (78)

47. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu ara¤¤e viharati.
Migapotako tassa passàvaññhànaü àgantvà passàvaü pivanto mukhena
aïgajàtaü aggahesi. So bhikkhu sàdiyi. Tassa kukkuccaü ahosi bhagavato
etamatthaü àrocesi. -Pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (79)

Pañhamapàràjikaü samattaü.3   fu:qk   mdrdcsld   YslaLdmo


3  iqoskak  nK  jr

3  tl,ays jkdys jsYd,d
kqjrg iuSm ;ekays l,kao kuz .ula fjz’tys isgq mq;1fhl2 jQ iqoskak kuz
l,kao mq;1fhla fjhs’ tl,ays iqoskak kuz l,kao mq;1 f;u fndfyda hyZMjka
iu. jsYd,d kqjrg huzlsis  lreKla ksid .sfhah’ tl,ays jkdys Nd.Hj;2ka
jykafia uy;a msrsila jsiska msrsjrk ,oafoa oyuz foiuska jevyqkafka fjhs’
iqoskak l,kao mq;1 f;u uy;a msrsila jsiska msrsjrk ,Èj oyuz foiuska
jevyqkakd jq Nd.Hj;2ka jykafia  Ègqfjzh’ oel”Tyqg fuz is; jsh’ ‘uuo nK
wikafkuz kuz hym;ehs’ lshdhs’ blans;s iqoskak kuz l,kao m1;1 f;u ta
msrsi huz ;efklayso tys meusKsfhah’ meusK”tl;amfil yqkafkah’


tl;amfil yqka iqoskak kuz l,kao mq;1hdg ‘uu jkdys Nd.Hj;2ka jykafia
jsiska *4( huz huz mrsoafolska foaYkd lrk ,o Ou!h oksus’.sys f.hs
jikakyq jsiska ij!iuzmQK! jQ iuzmQK!fhka msrsisÈ ” ,shjk ,o illa fia
msrsisÈ fuz n1yauphH!fhys yeisrSug myiq fkd fjz’ *5( uu ysifla rjq,a .d
oud lyg fmjQ jia;1 weË” .sysf.ka kslau wk.drsl hhs lshk ,o Ydikfhys
mejsosss jkafkuz kuz fhfylehs ‘ lshdhs’ blans;s Nd.Hj;2ka jykafia jsiska
OdrAusl l:dfjka lreKq f.kyer olajk ,o iudoka lrjk ,o W;aidyj;a lrk ,o
i;2gq lrk ,o ta msrsi yqka ;ekska ke.sg Nd.Hj;2ka jykafia jfgz meol2Kq
fldg jeË .sfhah’


blans;s iqoskak l,kaol mq;1 f;fuz msrsi ke.sg .sh fkdfnda fjz,djlska
Nd.Hj;2ka jykafia huz ;efklayso tys meusKsfhah’ meusK” Nd.Hj;2ka jykafia
jeË tl;amfil isgsfhah’ tl;amfil isgs iqoskak

[\q 15 /]
l,kaol mq;1 f;u Nd.Hj;2ka
jykafiag ‘iajduSks” uu *fuys4 *4( fhdokak( iajduSkS” uu ysifla /jq,a .d
oud lyg fmjQ jia;1  yeË .sysf.ka  kslau  wk.drsh Ydikfhys mejsosjkag
leue;af;us’ Nd.Hj;2ka jykafia ud mejsos lrjkfialajd’hs Nd.Hj;2ka
jykafiag ie


“iqoskakh” Tn  jkdys .sysf.ka kslau wk.drsh  Ydikfhys  mejsos jSug
ujzmshka fj;ska wjir .;af;ysoehs” weiQfial’ “iajduSks” uu .syssf.ka
kslau  wk.drsl Ydikfhys mejsos jSu msKsi  wjir fkd .;af;a fjus”hs
lSfhah’ “iqoskakh” ;:d.;jrfhda ujzmshka fj;ska wjir fkd.;a mq;1fhl2
mejsos fkd lr;s”‘ “huzfia ug .sysf.ka kslau wk.drsl Ydikfhys mejsos jSu
msKsi wjir fo;ao iajduSks” uu tfia lrkafkusshss” lSfjzh’


blans;s iqoskak kuz l,kaol mq;1 f;u jsYd,dfjys ta lghq;a; wjika fldg
l,kaol .u huz;efklayso ujzmsfhda huz;efklayso tys meusKsfhah’ meusK
ujzmshkag *4 (” uEKshks” mshdKks” .sysf.ka kslau  wk.drsl Ydikfhys
mejsoao ug wkqokakdfialajd hs” lSfhah’ fufia lS l,ays iqoskak l,kaol
mq;1f.a foujzmsfhda iqoskak l,kaol mq;1hdg *5( ” orej iqoskakh” Tn jkdys
wmg ms1h jQ is; i;2gq lrkakd jQ iqjfia jevqkd jq iqjfia fmdIH lrk ,o 
wmf.a tlu mq;1hd fjysh’ orej iqoskakh” Tn lsis Èlla fkdokafkysh’ wms
urKfhkqÈ Tnf.ka fkdleue;af;ka fuka jkafkuq’ lsfulao$ wms cSj;aj
isgshoSu  Tng .sysf.ka kslau wk.drsl Ydikfhys mejsoao msKsi flfia
wkqokafkuqoehs” lSjdyqh’


fojkqj;a iqoskak l,kaol mq;1 f;fuz ujzmshkag  *fuys 7 *4( *5( fhdokak (
;2kafjkqj;a  iqoskak l,kaol mq;1hdf.a ujzmshkag  *fuys 7 *4( *5(
fhdokak (

[\  q 16 /]


blans;s  iqoskak l,kaol mq;1 f;u ‘ujz msfhda ug .sysf.ka kslau wk.drsh
Ydikfhys mejsoaog wjir fkdfo;ahhs  fuysu uf.a urKh fyda mejsoao fyda
fjzjdhs’   tys lsisjla fkd w;2rk ,o nsu jeofyd;af;ah’ blans;s iqoskak
l,kaol mq;1 f;u tla fjz,la fkdld isgsfhah’ fofjz,la fkdld isgsfhah’ ;2ka
fjz,la fkdld isgsfhah’ i;rfjz,la fkdld isgsfhah’ miafjz,la fkdld
isgsfhah’ ih fjz,la fkdld isgsfhah’ i;a fjz,la  fkdld isgsfhah’

0
“blans;s iqoskak l,Jol mq;1f.a ujzmsfhda iqoskak l,Jol mq;1g *4( *fuys 7
*5( fhdokak (’ ‘orej iqoskak” ke.sgskak lkak” fndkak” msrsjrkak”
lkafka” fndkafka” msrsjrkafka” ldu jia;@ka mrsfNd. lrkafka ” mska
lrkafka” .sys f.ys wef,j” wms .sysf.ka kslau wk.drsh Ydikfhys mejsoao
msKsi wjir fkdo;afkuqhs’ lSjdyqh ‘ fufia lS l,ays iqoskak l,Jol mq;1 f;u
ksYaYnzo jsh’


fojkqj;a * fuys 0 *4( fhdokak ( ;2kafjkqj;a iqoskak l,Jol mq;1f.a
ujzmfhda *fuys 0 *4( fhdokak(  ;2kafjkqj;a iqoskak l,Jol mq;1 f;fuz
ksYaYnzo jsh’

3= 
blans;s iqoskak l,Jol mq;1f.a hy,qfjda iqoskak l,Jol mq;1 f;u huz
;efklayso tys meusKshdyqh’ meusK ” iqoskak l,Jol mq;1g ” * fuys 0 *4(
fhdokak’ “orej”  fjkqjg   “hy,qj” fhdokak’( fojkqj;a *fuys 3= fuka 0 *4(
fhdokak ( ;2kafjkqj;a iqoskak l,Jol mq;1f.a hy,qfjda l,Jol mq;1
iqoskakg  “hy,q iqoskakh”Tn *fuys 3= fuka 0 *4( fhdokak( ;2kafjkqj;a
iqoskak l,Jol mq;1 f;fuz ksYaYnzo jsh’

33
blans;s iqoskak l,Jol mq;1f.a hy,qfjda iqoskak l,Fol mq;1f.a ujzmshka
huz ;efklayso tys meusKshdyqh’ meusK iqoskak l,Fol mq;1f.a ujzmsshkag

[\q 17 /]


“uEKshks”mshdKks” fuz iqoskak
f;fuz ‘fuysu uf.a urKh fyda mejsoao fyda jkafkahhs’ lsisjla fkd w;2rk ,o
N@usfhys jeofyd;af;ah’ boska f;ms .sysf.ka kslau wk.drsh Ydikfhys
mejsoaog iqoskakg wjir fkd fokakyq kuz” tysu urKh jkafkah’ boska f;ms 
iqoskakg .syssf.ka kslau wk.drsh Ydikfhys mejsoaog wjir fokakyq kuz
mejsoafoa isgsk Tyq olskakdyqh’ boska iqoskak f;fuz .sysf.ka kslau
wk.drsh Ydikfhys mejsoafoys fkd wef,kafkys kuz Tyqf.a .;sh ljrla
jkafkao$ fuysu kej; tkafkah’ iqoskakg .sysf.ka kslau wk.drsh Ydikfhys
mejsoaog wjir foj “

34 
‘orefjks” iqoskakg .sysf.ka kslau wk.drsl Ydikfhys mejsoaog wjir fouq'’
blans;s iqoskak  l,Jol mq;1f.a hy,qfjda l,Jol mq;1 iqoskak huz
;efklayso tys meuasKshdyqh’ meusK l,Jol mq;1 iqoskakg ” hy,q
iqoskak”ke.ssgskak ujzmshka jsiska  .sysf.ka kslau wk.drsh Ydikfhys
mejsoaog wjir fok ,oafohhs” lSjdyqh’

35 
blans;s l,Jol mq;1 iqoskak f;fuz ‘ujzmshka jsiska .sysf.ka kslau
wk.drsh Ydikfhys mejsoaog wjir fok ,oafoa,qhs’ m1S;s jQfha Tojevs is;a
we;af;a w;ska wjhj msisuska  ke.sgzfgzh’blans;s l,Jol mq;1 iqoskak f;fuz
lSm ojila Yla;su;a jS” Nd.Hj;2ka jykafia  huz ;efklayso tys meusKsfhah’
meusK” Nd.Hj;2ka jykafia jeË tl;amfil isgsfhah’ tl;amfil isgs l,Jol
mq;1 iqoskak f;fuz Nd.Hj;2ka jykafiag” “iajduSks” uu ujzmshka jsiska
.sysf.ka kslau wk.drsh Ydikfhys mejsoaog wjir ,oafous’ Nd.Hj;2ka jykafia
ud mejsos lrkfialajdhs”  lSfhah’l,Jol mq;1 iqoskak f;fuz Nd.Hj;2ka
jykafia iuSmfhys mejsoao ,enqfhah’ Wmiuzmodj ,enqfhah’ Wmiuzmod jS

[\q 18 /]

jevsl,a
fkd.sh iqoskak f;fuz wrKHfhys jdih lrkafka”msKavmd;fhka hefmkafka”
mdxiql2, isjqre orkafka” f.ms

36 
ta ld,fhys jcAcs rg ÈrANsCIhla we;af;ah’ cSj;a fjz foda fkdfjz fodahs
iel we;s jsh’  YIH iqÈ fnd,a wegska hqla;h’ iSgzgq l1ufhka osjs meje;a
jSh’ W;aidyfhka msvq is.sfuka hefmkakg myiq fkdfjz’ blans;s wdhqIau;a
iqoskakg ” oeka jkdys jcAcs rg cSj;a fjz foda fkdfjz fodahs iel we;s”
iqÈ fnd,a weg we;s” iSgzgq l1ufhka cSj;ajk ÈrANsCIh fjhs” W;aidyfhka
msvq is.sfuka hefmkakg myiq fkdfjz” udf.a fmdfydi;a jq” uy;a jia;2 we;s ”
uy;a fNda. we;s fndfyda rkarejka we;s” fndfyda  jia;2 WmlrK we;s”
fndfyda Ok OdkH we;s kEfhda fndfyda fj;a  uu [d;Ska   weiqre fldg cSj;a
jkafkuz kuz fhfyl” kEfhda ud ksid oka fokakdyqh” mska lr;a” NsCIqyqo ,dN
,nkakdyqh” uuo msvqj,ska  fjfyi fkdjkafkus hs” is;2fjzh’

37 
blans;s wdhqIau;a iqoskak f;fuz fikiqk wl2,d mdisjqre f.k jsYd,d kqjr
huz ;efklayso tys .sfhah’ ms

[\q19 /]

38  
ta fjz,dfjys wdhqIau;a iqoskakf.a {d;s odishla fmrosk iji ;euznQ
msgzgqjla jsislrkq leue;s jQjdh’ blans;s wdhqIau;a iqoskak f;fuz ta {;s
odishg” ke.Ksh”jsislrk iajNdj we;s th udf.a md;1fhys fuys oujhs” lSfhah’
blans;s  wdhqIau;a iqoskakf.a {d;s odiS ta fmr osk iji ;euznQ msgzgqj
wdhqIau;a iqoskakf.a md;1fhys nykakS Tyqf.a w;aj,o mdj,o Ynzofhao wdldrh
.;a;Sh’ blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a  {d;s odiS f;dfuda  wdhqIau;a
iqoskakf.a ujz huz ;efklayso tys meusKShdh’ meusK” wdhqIau;a iqoskakf.a
ujg “wdhH!dfjKs”okafkyso $ wdhH!hka jykafiaf.a mq;1 jQ iqoskak f;fuz
meusKsfhahhs” lSjdh’ ” fnd,” boska we;a;la lshkafkyso$ ;S odi Ndjfhka 
uqojushs ” lSjdh’

39  
ta fjz,dfjys wdhqIau;a iqoskak f;fuz Bfha iji ;euznQ ta msgzgqj tla;rd 
ns;a;s whskla <. isg wkqNj lrhs’ wdhqIau;a iqoskakf.a msh f;fuzo
jevm,ska tkafka wdhqIau;a iqoskak Bfha rd;1sfha msiQ msgzgqj tla;rd .yla
hgg jS wkqNj lrkq oel” wdhqIau;a iqoskak huz ;efklayso tys meusKsfhah’
meusK”  wdhqIau;a iqoskakg ” orej iqoskakh” Bfha iji msiQ msgzgqjla
wkqNj lrkafkyso$ orej iqoskakh” f.g hdhq;2 fkdfjzo$” ” .Dym;sh” f;dmf.a
f.g .sfhus’ fuz Bfha ? msiQ msgzgqj *t;ekska( ,enqfkahhs ” lSfjzh’

30 
blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a msh f;fuz wdhqIau;a iqoskakf.a w;ska
w,ajdf.k wdhqIau;a iqoskakg ‘ orej iqoskakh”tkak f.g hkafkuqhs’ lSfhah ‘
blans;s wdhqIau;a iqoskak f;fuz ;u mshdf.a f.h huz ;efklayso tys
meusKsfhah’ meusK” mKjk ,o wiafkys jevyqkafkah” blans;s wdhqIau;a
iqoskakf.a msh f;fuz wdhqIau;a iqoskakg “orej” hym;aj fok ,oS wkqNj
lrjhs” lSfhah’ ” .Dym;sh” jqjukd  ke;”

[\q 20 /]

ud
jsiska  wo wdydr wkqNj flf

3- 
blans;s wdhqIau;a  iqoskak  f;fuz  wiafkka ke.sg jevsfhah’ blans;s 
wdhqIau;a iqoskakf.a ujz f;dfuda ta rd;1shf.a wejEfuka w,q;a  f.duska
nsu  msrsnv .kajd f.dvj,a folla  lrjQjdh’ tlla wuq rkao wksl rkao jsh’
f.dvj,a  fldmuK uy;ajqfhao h;a” tyd me;af;a isgs  mqreIhdg fuyd me;af;a
isgs mqreIhd  fkdolshs’ Tjzyq f.dvj,a meÈrej,ska jiajd ueo wiakla mKjd
wdjrKhla lrjd  wdhqIau;a iqoskakf.a fmr nsrsË leËjQfhah’  “mq;1sh” tfia
kuz  Tn huz w,xldrhlska irik ,oaodjQ iqoskak kuz udf.a mq;1hdj m1shukdm
jQjdo ta w,xldrhlska ierfikakehs” lSjdh’”wdhH!dfjks” tfiahhs” wdhqIau;a
iqoskakf.a fmr nsrsË wdhqIau;a iqoskakf.a ujg ms

4= 
blans;s wdhqIau;a iqoskak f;fuz fmrjre fjzf,ys yeË fmdrjd md;1 isjqre
f.k ish mshdf.a f.h huz ;efklayso tys meusKsfhah’ meusK” mKjk ,o wiafkys
jevyqkafkah’ blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a msh f;fuz wdhqIau;a iqoskak
f;fuz huz ;eflayso tys meusKsfhah’ meusK” ta f.dvj,a jsjD; lrjd 
wdhqIau;a iqoskakg *4( “orej iqoskakh” fuz f;dmf.a ujq mig wh;a ia;s1hlg
wh;a jk ia;1sOkhls’ wksl mshdf.ka wd fohls’ wkslajd  uq;a;Kqjkaf.ka wd
foah’  orej iqoskak” .sys jS jia;2jo mrsfNda. lrkakg’ mska o lrkakg
yelsh’ orej iqoskakh” Tn fuys tkak” .sys jS jia;2jo mrsfNda. lrj” mskq;a
lrjhhs” lSfhah’ “mshdfKks” *5( W;aidy fkd lrus’ iuF:!  fkd fjus’ uu
we,qfka n1yauphH!fhys yeisfrushs ” lSfhah’

43  fofjkqj;a wdhqIau;a iqoskakf.a mshd wdhqIau;a iqoskakg * fuys 4= *4( fhdokak ( ;2kafjkqj;a

[\q 21 /]
wdhqIau;a iqoskakf.a mshd
wdhqIau;a iqoskakg * 4= *4( fhdokak ( “.Dym;sh” boska Tn fkd blaujkafkys
kuz Tng lshkafka ” ” orej iqoskakh” lshj ” “.Dym;sh” tfia kuz Tn uy;a
uy;a yK u,q lrjd rkarejkska mqrd .x.d kuz .. ueoafoys ievmdfrys ouj” Bg 
fya;2 ljfrAo$ .Dym;sh” ta fya;2fjka f;dmg Nhla fyda ;e;s.ekaula fyda
f,duq oeye.ekSula fyda wdrCIdjla fyda huzfyhlska jkafkao” th f;dmg fkd
jkafkah’ “

44  
fufia lS l,ays wdhqIau;a iqoskakf.a msh f;fuz fkd i;2gq jQfhah’ mq;1 jQ
iqoskak f;fuz flfia kuz fufia lshhso$ blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a msh
f;fuz wdhqIau;a iqoskakf.a fmr nsrsËg l:d lf

45 
blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a fmr nsrsË wo isg ug iqoskaak wdhH! mq;1
f;fuz ke.ks l:dfjka  l:d flfrAhhs tysu isys ke;sj jegqkdh’ blans;s
wdhqIau;a iqoskak f;fuz mshdg ” .Dym;sh” boska lEhq;2 fohla we;akuz 
foj’ fkd fjfyijhs” lSfjzh’ “orej iqoskakh” wkqNj lrjhs ” lSfhah’ blans;s
wdhqIau;a iqoskakf.a ujz o mshd o wdhqIau;a iqoskak m1KS;jQ lEhq;2
fohska nqosh hq;2 fohska ish;ska iekyqjdyqh” mejrejdyqh’

46 
blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a ujz f;dfuda je<Ì md;1fhka uE;a l< w;
we;s wdhqIau;a iqoskakg *4( “orej iqoskakh” fuz l2,h fmdfydi;ah’ uy;a
Ok

[\q 22 /]
we;af;ah’ uy;a jia;2 we;af;ah’
fndfyda rka rejka  uiq lyjKQ we;af;ah’ fndfyda jia;2 Wmlrk we;af;ah’
fndfyda Ok OdkH we;af;ah’ orej iqoskakh” .sys jS jia;2 mrsfNda. lrkakgo
mska lrkakgo ,nkafkah’ orej iqoskakh” tkak .sys jS jia;2 mrsfNda. lrj’
mskao lrjhs” lSjdh’ *5(”uEKshks” *fuys 4= *5( fhdokak ( fojkqj;a” * fuys
4= *4( * 5( fhdokak (  ;2kafjkqj;a wdhqIau;a iqoskakf.a ujz f;dfuda
wdhqIau;a iqoskakg * fuys 4= *4( *5( fhdokak ( *6( “orej iqoskakh” tfia
jS kuz nSchlaj;a foj’ orejka ke;s jia;2j  ,spPjSyq weo fkd .Ks;ajdhs”
*7( lSjdh’ ” uEKshks” fuh lrkag yelshhs ” lSfjzh’  “orej iqoskakh” oeka
fldys jdih lrkafkyso$”  ” uEKshks”  uyd jkfhysh”‘ blans;s wdhIau;a
iqoskak f;fuz wiafkka ke.sg .sfhah’

47 
blans;s  wdhqIau;a iqoskakf.a ujz f;dfuda wdhqIau;a iqoskakf.a  fmr
nsrsËg l:d l

[\q 23 /]

48 
orej iqoskakh” fuz l2,h *fuys 46 *4( yd *5( *6 ( (  fojkqj;a * fuys 46
*4( yd *5( *6( ( ;2kafjkqj;a wdhqIau;a iqoskakf.a ujz  f;dfuda wdhqIau;a
iqoskakg * fuys 45 *4( * 5 (*6 ( tfia kuz th l< yelshhs fmr nsrsË 
w;ska f.k  uyd jkhg jeo YsCIdmo  fkd mekjSu ksid fodia fkd olafka fmr
nsrsË  iu. ;2ka jrla ffu:qk Ou!fhys yeiqrefkah’ Tz f;dfuda ta lrK fldg
.enz .;a;Sh’ N@us ksY1s;   foaj;dfjda *4( ‘taldka;fhka NsCIq ix>
f;fuz ms

49 
blans;s  wdhqIau;a iqoskakf.a fmr nsrsË wef.a .N!h fuzreK njg meusK
mq;l2 jeÈjdh’ blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a hy,qfjda”ta orejdg ‘nScl’ hhs
kula ;enqjdyqh’ wdhqIau;a iqoskakf.a  fmr nsrsËg  nScl ujz hhs kula
l

[\q 24 /]

we;af;a we;2,;g fhduq jQ is;a we;af;a ie.jqKq is;a we;af;a Èla jQfha whym;a is;a we;af;a jsms

40 
blans;s wdhqIau;a iqoskakf.a hy,q NsCIQyq wdhqIau;a iqoskakg “weje;aks
iqoskakh” Tn fmr kuz meyefhka hqla; jsh’ mskd.sh bJÊshhka we;sjQ fjysh”
meyeÈK uqyqfka mdgla we;af;ls” w;sYhska mEÈk mdg isjshla we;af;ysh” Tn
oeka fuz ld,fhys lDYh” r,qh”Èj!K!h” mvqjkah” kyr u;2 jQ wjhj
we;af;ysh”we;2,;g fhduq jQ is;a we;af;a ie.jqKq  is;a we;af;a Èla jQfha
whym;a is;a we;af;a  jsms

4- 
“weje;aks” uu fkdwe,S n1yauphH!fhys fkd yeisfrus’ ud jsiska mdm lu!hla
lrK,oS’ fmr  nsrsË yd ffu:qk Ou!fhys yeiqrefkus’ weje;aks” ta ug ielhla
msKsi jsh’ jsms

5= 
” weje;aks iqoskakh”f;dmg iel lsrSfuka luz ke;’ miq;ejSfuka luz ke;’
huz nÈ jQ f;da fufia ukd fldg jodrK ,o Ou!jskfhys mejsosj osjs we;s;dla
iuzmQK! jQ msrsisÈ jQ n1yauphH!fhys yeisfrkakg fkd yelsfjysh’weje;aks”
Nd.Hj;2ka jykafia jsiska fkdfhla l1ufhka  *4 ( fkd we,Su msKsi Ou!
foaYkd lrk ,oS’we,Su msKsi Ou! foaYkd fkd lrk ,oS’ fjkajSu msKsi Ou!
foaYkd lrk ,oS’ tlajSu msKsi Ou! foaYkd fkd lrk ,oS’oevs fldg fkd.ekSu
msKsi Ou! foYkd lrK ,oS’ .ekSu mKsi Ou! foaYkd fkd lrK ,oS’ weje;aks”
flfiakuz kqT Nd.Hj;2ka jykafia jsiska fkdwe,Su msKsi nK jodroaoS we,Su
msKsi jEhuz lrkafkyso$fjkajSu msKsi nK jodroaoS tlajSu msKsi jEhuz
lrkafkyso$ oevs fia fkd.ekSu msKsi nK  jodroaoS oevs fia .ekSu msKsi

[\q 25 /]
jEhuz lrkafkyso$  weje;aks”
N.Hj;2ka jykafia jsiska fkdfhla wdldrfhka rd.h ;2kS lsrSu msKsi Ou!
foaYkd lf

53 
blans;s ta NsCIQyq wdhqIau;a iqoskakg fkdfhla wdldrfhka kskaod fldg
Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh iehd /ialrjd wdhqIau;a
iqoskakf.ka ” iqoskakh” Tn fmr nsrsË iu. ffu:qk Ou!fhys yeiqrefka
we;a;oehs weiSh’ ‘Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h ‘ nqoaOjQ Nd.Hj;2ka jykafia
.y!d l

[\q 26 /]

,ofoa
fkd fjzo$ oevs fldg fkd .ekaug foaYkd lrk ,oafoa fkdfjzo$ ysia mqreIh”
Tn flfia kuz ud jsiska fkd we,Su msKsi Ou!h foaYkd l< l,ays rd. iys;
nj msKsi is;kafkyso$ fjkajSu msKsi Ou!h foaYkd l< l,ays tla jSu msKsi
is;kafkyso$ oevs fia fkd .ekSu msKsi Ou! foaYkd l< l,ays .ekSu msKsi
is;kafkyso$ ysia mqreIh” ud jsiska *5( * fuys 5= fPofha *4( fhdokak’ (
ysia mqreIh” ud jsiska fkdfhla wdldrfhka  * fuys 5= fPofha * 6 (
fhdokak’ *6(  ysia mqreIh” ;d jsiska  oreKq jsI we;s im!fhl2f.aa lfgys
mqreI ,sXz.h ouk ,oafoa kuz hym;’ i;1shf.a  i;1S ksus;af;ys mqreI
,sXz.h   fkd ouk ,oafoa kuz hym;’ ysia mqreIh” ;d jsiska l,q im!fhl2f.a
lfgys mqreI ,sXz.h ouk ,oafoa kuz hym;’ i;1shf.a i;1S ksus;af;ys mqreI
,sXz.h fkd ouk ,oafo kuz hym;’


ysia mqreIh” ;d jsiska .sks .;a oe,a fjk .skss is,q we;s   w.2re
jf,lays  mqreI ,sX.h ouk ,oafoa kuz hym;’  i;1shlf.a i;1S ksus;af;ys
mqreI ,sX.h fkd ouk ,oafoa kuz hym;’ Bg fya;2 ljfraao$   ysia mqreIh” *
uq,ska lS lrefKka ( ta fya;2fjka urKhg fyda meusfKkafkah’ urKh yd  iudk
Èllg meusfkkafkah’ ta fya;2 fldg f.k  YrSrhdf.a nsËfuka urKska u;2 iem
ke;s” kmqre .;s we;s ” kmqre jegSuz we;s krlfhys kQmoskafkah’ ysia
mqreIh *fojkq lSlrefkka( fuz fya;2 fldg f.k YrSrhdf.a nsËSfuka urKska
u;2 iem ke;s kmqre .;s we;s ” kmqre jegSuz we;s krlfhys Wmoskafkh’ *7(

“ysia
mqreIh” huznÈ jQ Tn i;amqreI Ou!hla fkd jQ .1uH iajNdjhla jQ” kSp
iajNdjhla jQ kmqr weiqre l< fohla jQ  my;a iajNdhlajQ ryis.; jQ
fofofkla w;r we;s iujeoSulg  meusKsfhyso”  ysia mqreIh” kqT fndfyda
wl2Y, Ou!hkag wdosl;!Dh’ fmrgqj hkakdh’ ysia mqreIh” fuh fkd
meyeÈkjqkaf.a meyeoSu msKsi meyeÈkjqkaf.a jevsjSu msKsi fkd fjz’ ysia
mqreIh” kej; fuh fkd meyeÈkjqkaf.a fkd meyeoSu

[\q 27 /]

msKsi
meyeÈkdjQ  iuyrekaf.a fjkia nj msKsi fjz’ ” blans;s Nd.Hj;2ka jykafia
wdhqIau;a iqoskakg fkdfhla wdldrfhka ks.1y fldg ieye,a,q fkdjQ
meje;afuys” ieye,a,q fkdjQ cSjsldfjys” uyd wdYd we;s nejzys” ,o fohska
i;2gq fkdjk nejzys” msrsfiys we,qK nejzys” l2iS; nejzys” kq.2K lshd
fkdfhla wdldrfhka ieye,a,q meje;afuys ieye,a,q cSjsldfjyss wf,daN nejzys
,o fohska iEfyk nejzys  flf

54
“uyfKks” tfia kuz NsCIQkag m1fhdack oyhla ksid YsCIdmo mKjkafkus’
ix>hdf.a  hym;a Ndjh msKsi” ix>hdf.a myiqj msKsi” yslau jSug wmyiq
mqoa.,hkag  ovqjuz msKsi”  YS,dpdr NsCIQkaf.a myiqj msKsi” fuf,dj
flf
 

* iqoskak  nKjr  ksus’  (
 
 

 4  jeËsrshf.a    l:dj

3
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla jsYd,d kqjr uyd jkfhys jeËsrshla lEu
nSuj,ska i;2gq fldg wEg ffu:qk Ou!h lrhs’blans;s ta uyK f;u fmrjre
fjzf,ys yeË fmdrjd md isjqre f.k jsYd,d kqjr msvq

[\q 28 /]
      msKsi yeiqrefkah’ tl,ays
jkdys fndfyda NsCIQyq fikiqkaj, wejsoskakg hkakdyq ta NsCIqjf.a mkai,
huz ;eklo t;ekg meushdyqh’ ta jeËsrs f;dfuda Èr isg tk ta NsCIqka oel ta
NsCIqka huz ;efklayso tys meusKshdh’meusK ta NsCIQkaf.a bosrsfhys Wl2,
fi,jsh’ j,s.h fi,jsh’Wl2, fmkakqjdh’woyia fy
 


blans;s ta NsCIQkag fuz is; jsh'’ taldka;fhka ta uyK f;u fuz jeËrsh iu.
ffu:qk Ou!h fiajkh lrhs’ lshd tl;amfil ieZ.jS isgshdyqh’blans;s ta
NsCIq f;fuz jsYd,d kqjr msvq msKsi yeisr msKavmd;h /f.k fmr,d wdfhah’
blans;s ta jeËsrs f;dfuda ta NsCIqj huz ;efklayso tys meuKsshdh’ blans;s
ta uyK f;u ta msKavmd;h fldgila j


* 3 ( “weje;aks” wfhd.H jQ fkd .e,fmk kqiqÈiq Y1uK Ndjhg fkd .e,fmk”
wlem fkdlghq;a;la lrk ,oS’ weje;aks” Tn flfia kuz funÈ ukdfldg m1ldY lrk
,o Ou! jskfhys mejsosj osjsysusfhka iuzmQK!” msrsisÈ n1yauphH!dfjys
yeisfrkakg fkd yelaflyso” *4( weje;aks” Nd.Hj;2ka jykafia jsiska fkdfhla
wdldrfhka * fuys 5= fPofha  *4( fhdokak

[\q29 /]

weje;aks”
fuh fkdmeyeÈkjqkaf.a meyeoSu msKsi meyeÈkjqkaf.a jevs meyeoSu msKsi
fkdjkafkah’ weje;als” kej; fuh fkdmeyeÈkjqkaf.a fkd meyeoSu msKsi meyeÈk
we;ful2f.a  fjkia jSu msKsi jkafkah’ blans;s ta NsCIQyq  ta NsCIqjg
fkdfhla wdldrfhka .y!d fldg Nd.Hj;2ka jykafiag fuz lreK lSjdyqh’ 
blans;s Nd.Hj;2ka jykafia  fuz ldrKfhys fuz isoaOsfhysoS NsCIq ix>hd
/ia lrjd ” uyK” f;da jeËsrshla iu. ffu:qk Ou!fhys fhfokafkys hkq we;a;o
$” ” Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h’” Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia .y!d l< fial
* fuys 53 fPofha *4 ( fhdokak ( “ysia mqreIh” ud jsiska fkdfhla 
wdldrfhka  *fuys53  fPofha  *4 ( fhdokak (  huz lsis  uyfKla  hg;a
msrsfihska  ;srsika.; iFjfhl2 iu.o  ffu:qk Ou!fhys fhÈfka kuz merÈfka
fjhs’ wdY1hg kqiqÈiq fjz”‘ Nd.Hj;2ka jykafia jsiska NsCIQkag fuz
YsCIdmoh fufia mKjk ,oafo fjhs ‘
* jeËsrshf.a  l:dj  ksus (
 
 

5  ika:;   nK  jr

3  ta ld,fhys jsYd,d
kqjr jQ fndfyda jcacs mq;`1l NsCIQyq  we;s;dla wkqNj lhdg .y!d fkd flf

[\q 30 /]

lrk
,oafoda fjuq’ wms wkHfhl2g .y!d fkd lrk ,oafoda fjuq’ wms ffoj ke;af;da
fjuq’ mska ke;af;da fjuq’  huznÈ jq wms fufia ukd fldg jod< Ou!fhys
mejsosj osjs we;s;dla iuzmQK! msrsisÈ n1yauphH!dfjys yeisfrkag 
fkdyelsjQuq’ iajduSks” wdkkao i:jsrhka jykai” wms oeka Nd.Hj;2ka jykafia
iuSmfhys mejsoao ,nkafkuq’  Wmiuzmodj ,nkafkuq’ wms oekqÈ jsoY!kd l2Y,
Ou!hkag fmr miq jQ fndaOs mCIfhys jQ Ou!hka Ndjkd lsrSfuys fhoS
isgskafkuq  iajduSks” wdkkao i:jsrhka jykai” Nd.Hj;2ka jykafiag  fuz
ldrKh lshkafkys kuz hym;”‘”weje;aks” tfia hhs “wdhqIau;a wdkkao i:jsrhka
jykafia jsYd,d kqjr jcAcs mq;1hkag ms


“;:d.; f;fuz Y1djlhkag  mKjk ,o YsCIdmohla jcAcSka fyda jcAcs mq;1hka
ksid fyda wj,x.2 lrkafkah hk fuz ldrK fkdisÈ fjz’wjldY ke;’”blans;s
Nd.Hj;2ka jykafia fuz ldrKfhys  fuz isoaOsfhys oeyeus l:d fldg NsCIQka
weu;2fial’ ” uyfKks” huz NsCIqjla is,a nyd fkd ;nd Èj!,luz m1ldY fkdfldg
ffu:qk Ou!h  fiajkh lrhso” wdjdjQ fyf;u Wmiuzmod fkd l<
hq;af;ah’uyfKks huz NsCIqjla is,anyd ;nd Èj!, nj m1ldY fldg ffu:qkh 
fiajkh lrhso” wdjdjQ fyf;u Wmiuzmod l< hq;2h’ uyfKks” fufia jkdys fuz
YsCIdmoh lshjjz’

“huzlsis uyfKla NsCIQka w;r  
wOs YS, *ud.! M,( YsCIdfjyso” mekjQ YsCId mofhyso  hqla; jQfha is,a nyd
fkd;nd Èj!, nj m1ldY fkd fldg hg;a msrsfihskaa  ;srsika.; .eyekq i;l2 
iu.o ffu:qk Ou!fhys yeisfrao * Tyq ( merÈkq”  wdY1hg kqiqÈiafil2 fjz’”

[\q 31 /] 6 moNdcksh


3  hfula jkdys  hkq 
huz nÌ  huz fia fhÈkq huz cd;s we;s ” huz kula we;s” huz f.da;1hla
we;s”   huz iajNdjhla we;s” huz fia jdih lrK” huz fia wdY1h lrk” i:jsr
kula fyda kjl kula fyda uOHu kula fyda hk fuz f;fuz hfula jkdys hhs
lshkq ,efnz’


‘ NsCIqj hkq b,ajdkqhs NsCIQ kus’  msvq isZ.Sug meusKsfhakqhs  NsCIq
kus’ lvk ,o jia;1  * uid ( ordkqhs NsCIq kus’ kdufhka NsCIq kus’ mshd jsiska {;a;sh *
oekquz oSu (  i;rfjks fldg we;s fkd jroskiq,q  ;ekg iqÈiq Wmiuzmodfjka
Wmiuzmod jQfhahhs NslaLq kuz fjz’ tys huz fuz NsCIqjla  fkdjrosk ;ekg
iqÈiq f,i mej;s {;a;sh i;rjeks fldg we;s Wmiuzmodfjka Wmiuzmod jQ  fuz
f;fuz fuz w:!fhys  woyia lrk NsCIqj kuz fjz’


YsCId hkq ;2ka yslajSuhs  fYa1IaG YS,h” fY`1IaG is; fYa1IG m1{dj hk ;2k
fjz’ tys fuz fY1aIG  YsCIdj fuz w:!fhys woyia lrk yslauSuhs ‘


‘iu. meje;au ‘hkq Nd.Hj;2ka jykafia jsiska huz YsCIdmohla m;jk ,oafoao”
fuh  idcSj kuz’ tys yslafuhs’ tfyhska ukd meje;aug meuqKqfkah  hkqhs’


‘ is,a nyd fkd;nd Èj!, nj fkdfmkakd’ hkq fuys ‘uyfKks” Èj!, nj m1kdY
lsrSulao we;af;ah” is,a nyd  fkd ;enSula o we;af;ah” uyfKks” Èj!, nj
m1ldY lsrSulao we;af;ah” is,a nyd ;enSulao we;af;ah” uyfKks” flfia kuz
Èj!, nj m1ldY lsrSuo is,a nyd fkd ;enSuo fjz o$ *4( uyfKks” fuz Ydikfhys
uyK   f;fuz l

[\q 32 /]

 leu;af;a
NsCIq nj fm,kq ,nkafka ” NsCIq njg ,cacd jkafka” NsCIq nj ms


kej;o jkdys l,lsrefka fkd we,qfka * fuys 7 *4( fhoSfuzoS’ nqÈka
w;ayrskafkuz kuz hym;a hhs’ fjkqjg ‘Ou!h w;ayrskafkuz kuz’ lshd fjkia lr
fhdod .; hq;2h’(

9  * fuys 8 fhoSfuzoS ‘nqqÈka ‘hkakg ‘ix>hd ‘lshd fjkia lr  fhdod .; hq;2hs (

0  uu is,a nyd ;nkafka kuz  hymlehs lshhs’ w.jhs’ * -+ 45 olajd fPo w.g”hym;ehs”lshhs w.jhs  ” fhosh hq;2hs’(

-  uu jskh w;ayrskafkuz kuz+

3=  uu m1d;sfudCIh *yslajSuz rdYsh  ( w;ayrskafkuz kuz +

33  uu bf.KSu w;ayrskafkuz kuz +

33 uu WmdOHdhhka * wjjdo fokakka ( w;ayrskafkuz kuz +

34 uu .2rejrhd w;ayrskafkuz kuz+

35 tlg jikakd w;ayrskafkuz kuz +

36 uu f.da,hd w;ayrskafkuz kuz+

37 uu wjjdo fok iudk .2rejrfhl2 we;a;d w;ayrskafkuz kuz +

38 uu iudk wdpdhH!jrfhl2 we;a;d w;ayrskafkuz kuz+

30  uu iudk is,a we;a;d w;ayrskafkuz kuz +

3-  uu .sys fjuz kuz +

4=  uu Wmdilfhla jkafkuz kuz +

[\q 33 /]
 

43  uu wdrdufhys flfkla jkafkuz kuz+

44  uu idufKrfhla jkafkuz kuz +

45  uu ;S:!l Y1djlfhla jkafkuz kuz+

46  uu YdlH mq;1fhla fkdjkafka kuz hym;ehs  lshhs w.jhs’ uyfKks” fufia  Èj!,lu m1ldY lsrSu fjz’ is,a Ère fkdlf

47 * fuys 7 *4( isg 46 olajd fhoSfuzoS “w;ayrskafkuz kuz hym;s “fjkqjg ” boska uu w;ayrskafkushs ” fhdod.; hq;2hs (’

48
kej;o jkdys * fuys  7 *4( isg 46 olajd fhoSfuzoS  “w;ayrskafkuz kuz
hym;s”"  fjkqjg “boska uu w;ayrskafkuz oehs  ” fhdod .; hq;2h (’

 49
kej;o jkdys * fuys 7 *4( isg 46 olajd fhoSfuz oS ” w;ayrskafkuz kuz
hym;” fjkqjg  “tfia kuz w;ayrskafkushs ” fhdod .; hq;2h’(

40
*kej;o jkdys * fuys 7 *4( isg 46 olajd fhoSfuzoS ” w;ayrskafkuz kuz
hym;s’” fjkqjg  ” tfia kuz udf.a w;yerSu fjhs “fhdod .; hq;2h’(

4-
*3( kej;o jkdys l

[\q 34 /]
wZ.jhs” fhdokak’ ( ifydorhd”
ke.Ksh” mq;d” Èj” NdhH!dj” kEhka” us;1hka”.uz” kshuz .uz”  l2Tqre” bvuz”
wuq rkaa” rejka” Ys,amh” fmr lrk,o yskdj” l:dj” l1Svdj isyslrushs lshhs
wZ.jhs’ uyfKks” fufiao jkdys Èj!,lu m1ldY lsrSuo is,a w;a fkd yerSuo
fjz’

5= kej;o jkdys * fuys 4- *3( *4( fhoSfuzoS ” isys lrushs “fjkqjg “we;’ ud jsiska fmdIH lghq;2hhs ” fhdod .; hq;2h’(

53 
udf.a mshd we;’ fyf;u ud jsiska fmdIH lg hq;2hhs lshhs w.jhs’*fuys my;
oelafjk jpk w.g “ud jsiska fmdIH lghq;2hhs lshhs wZ.jhs ” fhdokak’(
udf.a ifydorhd  we;” fyf;u udf.a ke.Ksh we;” Tzf;dfuda udf.a mq;1hd we;”
fyf;u udf.a oshKsh we;” wE udf.a NdhH!dj we;” wE udf.a kEfhda we;”
TjQyq  udf.a uss;1fhda we; ‘ uyfKks” fufiao Èj!,lu m1ldY lsrSuo fjz’
YSCId mo w;a fkdyersfha fjz’

54 kej;o jkdys * 4- *4( fhoSfuzoS” isys lrus ” fjkqjg ” we; wE ud fmdIH lrkafkah” fhdod .; hq;2hs’(

55 
udf.a mshd we; ‘ fyf;u * fuz jdlH w.g ” ud fmdIKh lrkafkahhs lshhs
w.jhs’” fhdokak’( uf.a ifydorhd we;  fyf;u +uf.a ke.Ksh we;”  wE+ uf.a
Èj we;” wE+ udf.a NdhH@!dj we;” wE+ udf.a kEfhda we;” Tjqyq +uf.a
us;1fhda we;” Tjqyq+uf.a .u we;” “bkao ud cSj;a fjushs” lshhs wZ.jhs”
fhdokak’(  uf.a kshuz .u we;+ uf.a l2Tqr we;+ uf.a bvuz we;+ uf.a wuq
rka we;+ rejka ug we;+ uf.a Ys,amh we;+ uyfKks” fufiao Èj!, nj
m1ldYlsrSuo fjhs’ is,ao w;ayersfha fkdfjz’

56
kej;o jkdys * 4- * 3 ( fhdod .; hq;2hs ( ÈIalr hhs  lshhs w.jhs’ myiq
fkd fjzhhs fuz jdlH w.g ‘ lshhs w.jhs’ fhdokak ( Èl fia
yeisfrkafkushs+iqjfia

[\q 35 /]

fkd
yeisfrushs+ W;aidy fkd lrushs+ fkd yelaflushs+ wdYd ke;ehs+ fkd
wef,ushs+ uyfKks” fufia o jkdys Èj!, nj m1ldY lsrSu o YsCIdj w;ayerSu o
fjz’

57+68 
“uyfKks” flfia kuz Èj!,lu m1ldY lsrSu o is,a w;ayerSu fjz o$  uyfKks”
fuz Ydikfhys uyK f;u *fuys 7 *4 ( isg 46 fPo olajd “w;a yrskafkuz
kuz”fjkqjg “w;aayrskafkuz o” nyd fkd;enSu” fjkqjg” nyd ;enSu” fhdod .;
hq;2hs ( uyfKks” fufiao jkdys Èj!,lu m1ldY lsrSuo is,a w;ayerSuo fjz’

69
kej; o jkdys  *4-+ *3( fhdod .; hq;2hs( ug nqÈkaf.ka jevla ke;ehs
lshhs” w.jhs’ * 8 isg 30 olajd fPoj, ” w;ayrskafkuz kuz” fjkqjg “f.ka
jevla ke;”fhdod .; hq;2hs’ ( uyfKks” fufia o jkdys Èj!, lu m1ldY lsrSSu o
is,a w;a yerSu o fjz’

60
kej; o jkdys * 4- *3( fhdod .; hq;2hs ( nqÈka lskuz m1fhdck oehs lshhs
wZ.jhs’ *fuys 8 isg 30 fPo j,  ” w;ayrskafka kuzz ” fjkqjg ” f.ka lskuz
m1fhdack o” fhdod .; hq;2hs’(

6-
kej; o jkdys 4- *3 ( fhdokak ( nqÈkaf.ka ug jevla ke;hs lshhs wZ.jhs ‘ 
*fuys 8 isg 30  olajd fPohkays  “w;yrskafkuz kuz”fjkqjg ” f.ka ug jevla
ke;” fhdod .; hq;2hs

7=
kej;o jkdys *4- *3( fhdkak ( uu nqÈkaf.ka usÈfkus lshhs” w.jhs *fuys
8+30 olajd fPoj,” w;ayrskafkuz kuz ” fjkqjg” f.ka usÈfkus”  fhod .;
hq;2hs (

73 
wksl2È huz nqÈkag iudk kuz we;sfj;a kuz fyda * fuz jpk w.g ” iudk kuz
we;s fj;a kuz fyda” fhdokak(  Ou!hg+ ix>hdg+ is,aj,g+
jskhg+YsCIdmoj,g+ bf.kSug+WmdOHdhkag+wdpdhH!hkag+tlg jdih
lrkakkag+f.da,hskag+ tliudk  WmdOHdhhkag+tliudk .2rejrekag+ iudk
is,arlskakkag+ .syshkag+Wmdil

[\q 36 /]

hkag+wdrdufha
isgsk whg + idufKarhkag+ ;SF:!lhkag + ;SF:!lhkaf.a Y1djlhkag+Y1uK fkd
jkakkag +YdlH mq;1 fkd jkakkag+ ta wdldrfhka ta i,l2fKaka ta lreKska
lshhs” wZ.jhs’ uyfKks” fufia jkdys Èj!, lu m1ldY lsrSuo YsCIdj w;ayerSuo
fjz’

74 
uyfKks”   iS,h flfia w;afkdyersfha fjz o$ uyfKks” fuz Ydikfhys uyK f;u 
huz wdldrhlska” huz i,l2Klska”  huz  lreKlska” is,a w;ayf


75 
ffu:qk Ou!h kuz huz ta jreos Ou!hla weoa o” .uzuqkag whs;s fohla weoa
o” kSp Ou!hla weoa o” kmqre wdY1h flf

76 
fiajkh lrhs hkq fyf;u i;1S ksus;af;ka mqreIksus;a; mqreI ,sXz.fhka i;1S
,sX.h hg;a msrsfihska ;, wegla muK l2È we;2,a lrhs o fuz f;fuz m1jsIg
lrhs kuz fjz’

 [\q 37 /]

77
“hg;a msrsfihska ;srsika.; .eyeKq i;l2 iu. o ” hkq ;srsika.; i;1sfhl2
iu. o ffu:qk Ou!h fiajkh fldg Y1uKfhl2 fkdjk njg fha’ YdlHmq;1 fkdjk
njgfha’ ukqIH ia;1sfhl2 .ek lshkqu ljfrA o$  tfyhska hg;amsrsfihska
;srsika.; .eyeKq if;l2 iu.h lsh hq;2′

78
” merÈfka fjz”hkq huz fia mqreIfhla  f;u ysi isÌfka ta YrSrfhka cSj;a
jSug fkd yelaflao” uyK f;u tfiau ffu:qk Ou!fhys yeisr Y1uK fkdjQfjla
YdlH mq;1 fkdjQfjla fjz’  tfyhska merÈfka fjz’

 79
” tlajSug fkd iqÈiqh” hkq tlajSu kuz tlg jskh lu!h” tlgbf.kSu” iudk
is,a we;s nj fjz’ fuz tlg jsiSuhs’ th Tyq iu. ke;” tfyhska tlajSug fkd
iqÈiq hhs lshkq ,efnz’

 70 
i;1Sjre ;2ka fofkls’ ukqIH i;1sh” wukqIH i;1sh” ;srsika i;1sh hk ;2ka
fokhs’ i;1s mqreI ksus;s folu we;s i;1Sjre ;2kafofkls’ukqIH
wukqIH”;srsika lshdhs’ kmqxilfhda ;2kafofkls’ukqIH wukqIH ;srsika
lshdhs’ mqreIfhda ;2kafofkls’ukqIH wukqIH ;srsika lshdhs’

7-
ukqIH ia;1shlf.a *4( u, ud.!h” uQ;1 ud.!h” lg hk ud.! ;2fkys ffu:qk
Ou!h fijkh lrkakdg mdrdcsld mdmh fjz’ *5 ( wukqIH i;s1hlf.a fuys
*4(;srsika .; i;1shlf.a fuys *4( ukqIHjQ i;1S mqreI ksus;s folu
we;a;l2f.a *fuys *4 ( wukqIH jQ i;1s mqreI ksus;s folu we;a;l2f.a * fuys
* 4 ( ;srsika .; jq i;1Smqre ksus;s folu we;af;l2f.a * fuys *4( ukqIH
kmqxilhl2f.a *6( u, ud.!h lg hk ud.! foflys ffu:qk fiajkh lrkakdg
mdrdcsld mdmh fjz’ wukqIH kmqxilfhl2f.a * 5( ;srsika.; kmqxil

[\q 38 /]

fhl2f.a * fuys *5( ukqIH mqreIfhl2f.a * fuys *5( wukqIH mqreIfhl2f.a *fuys *5( ;srsika.; mqreIfhl2f.a * fuys *5(

8= 
*3( NsCIqjg fiajkh lsrSSfuz is;la Wmka l,ays ukqIH i;1Shlf.a *4( u,
ud.!fha *5( mqreI ksus;a; we;2,a lrkakdg mdrdcsld mdmh fjz’ *6( *fuys
*3( fhdokak( uq;1 ud.!fha *5( fhdokak( *fuys *3( fhdokak ( lfgys * fuys
*5( fhdokak( fuz fPaofha ” ukqIH ” fjkqjg ” wukQIH “lshd fhdod .; hq;2h(
* fuz fPaofha “ukqIH ” fjkqjg “;srsika “fhdod .;hq;2hs( * fuz fPaofha ”
ukqIH i;1shlf.a ” fjkqjg “ukqIH jq i;1s mqreI ksus;s we;af;l2f.a ”
fhdod.;hq;2hs’ ( fuys ‘ukqIH i;1shlf.a ‘ fjkqjg ‘ wukqIH jQ i;1smqreI 
ksus;s  we;af;l2f.a’ hkak fhdokak ( ukqIH i;1shlf.a fjkqjg ‘ ;srsika.;
i;1SmqreI ksus;s we;af;l2f.a’ fhdod.; hq;2hs (

83 NsCIqjg fiajkh lrk is; Wmka l,ays ukqIH kmqxilfhk2f.a *fuys 7- *4 ( fhdodkak (

84 
NsCIqkag jsreoaO lrefjda ukqIH i;1shla NsCIqj iuSmhg f.kjs;a u,
ud.!fhka mqreI ksus;a; Wv ysÌj;a’fyf;u bËska we;2,a lsrSu bjihso”
we;2,ajSu bjihso” ;snSu bjihs”o .ekSu bjihso mdrdcsld mdmh fjz’

85 
NsCIQkag jsreoaO lrefjda ukqIH i;1shla NsCIqj iuSmhg f.kjs;a u,
ud.!fhka mqreI ksus;a; Wv ysÌj;a’ fyf;u bËska we;2,a lsrSu fkd bjihso”
we;,ajsu bjihso”  ;snSu bjihso ” .ekSu bjihso mdrdcsld mdmh fjz

86 
NsCIqkag jsreoO lrefjda ukqIH i;1shla NsCIqjla iuSmhg f.kjs;a u,
ud.!fhka mqreI ksus;a; Wv ysÌj;a’ fyf;u bËska we;2,a lrSu fkd bjihso”
we;2,ajSu fkd bjihso” ;enSu bjihso” .ekSu bjihso’ mdrdcsld mdmh fjz’

 

[ \ q 39 / ]

87
NsCIqkag jsreoaO lrefjda ukqIH i;1shla NsCIqjla iuSmhg f.kjs;a u,
ud.!fhka mqreI ksus;a; Wv ysÌj;a’ fyf;u bËska we;2,a lsrSu fkd bjihso”
we;2,a jSu fkd bjihso” ;snSu fkd bjihso ” .ekSu bjihso mdrdcsld fjz’

88
NsCIQkag jsreoaO lrefjda ukqIH i;1shla NsCIqjla iuSmhg f.kjq;a u,
ud.!fhka mqreI ksus;a; WvysÌj;a’ fyf;u bËska we;2,a lsrSu fkd bjihso”
we;2,ajSSu fkd bjihso”  isgSu fkd bjihso” .ekSu fkd bjihso wej;a fkd
fjz’

89+93 * fuys 84+88 fPoj, “u, ” hkq fjkqjg “uq;1d ” hkq fhdokak ( 94+98 *84+88 fPoj, ” u, ” fjkqjg “lgska “hkq fhdokak (

99+-3* fuys 84+98 fPoj, ” ukqIH i;1shla ” fjkqjg “fkdksËd isgsk ukqIH i;1shla” fhdod .; hq;2hs (
 *fu;eka  isg fPao 37 ka 37 g fPao 84+98 fhoSfuzoS “ukqIH ia;1shla “fjkqjg fhosh hq;2 jpkh iËyka lrkq ,efnz’(

-4+3=8 “ukqIHi;1shla “fjkqjg “ksos.;a i;1shla ” fhdod.; hq;2h’

23=9 +343 u;ajq i;1shla

344+358 Wu;2 jq i;1shla

359+373 jsfYaIfhka u;a jq i;1shla

374+388 uerekq fkd osreKq i;1shla

389+303 urekq fndfyda fihska fkdosreKq i;1shla

304+3-9 uerS fndfyda fia osrd .sh i;1shla

*” mdrdcsld mdmh” fjkqjg “:q,is kuz wej; fjz’ hkak fhdod .; hq;2(

3-0+434 wukqIHi;1shla

435 +449 ;srsika .; i;1shla

[\q40 /]
 

440+464 ukqIH ia;1s ksus;s mqreI ksus;s we;s i;1shla

465+479 wukqIH ia;1s ksus;s mqreI ksus;s we;s i;1shla

470+494 ;srsika .; ia;1smqreI ksus;s we;s i;1shla

495+409 ;srsika .; fkd ksËd isgsk ia;1s mqreI ksus;s we;s i;1shla

*fuys ” mdrdcsld mdmh ” fjkqjg ” :q,is kuz wej; fjz’” fhdokak(

400+5=5 ukqIH kmqxilfhla

5=6+530 wukqIH kmqxilfhla

53-+555 ;srsika.; kmqxilfhla

556+565 *84+88 o 94+98 fhoSfuz oS’ukqIH i;s1hla ‘ fjkqjg ‘ukqIH mqreIfhl2′
 fhdokak

566+575 wukqIH mqreIfhl2

576+585 ;srsika.; mqreIfhl2

586+596
*fuys 84+98 fPo fhoSfuz oS uereKq “u, ud.!fhka” fjkqjg ‘jeiqfKa fkd
jeiQ u, ud.!fhka” uq;1 ud.!fhka” lgska”fkd jeiqkdyq jsiska
jeiqkyqg”jeiqkyq jsiska jeiqkyqg” fkd jeiqkyq jsiska fkd jeiqkyqg”

597+507 * fuys 84+98 fPo fhoSfuz oS ” ukqIH i;1shla “fjkqjg fuys my; oelafjk jpk fhdod .; hq;2hs (

508+5-8 ksos.;a ukqIH i;1shla

5-9+6=9 u;a jQ i;1shla

6=0+630 jsfYaIfhka u;a jQ i;1shla

63-+64- uereKq fkdosrE i;1shla

[\q 41 /]

65=+66=  uereKq fndfyda fkdosrE i;1shla

663+673 u< fndfyda fihska osrE i;1shla

674+684 wukqIH i;1shla

685+695  ;srsika.; i;1shla

696+606 usksia mqreIia;1s ksus;s we;af;la

607+6-7 fkdusksia usksia mqreIia;1s ksus;s we;sfhla

6-8+7=8  ;srsika usksia fkduskssia ksus;s we;sfhla

7=9+743 
*fuys 84+98 fPoj, “mqreIksus;a; Wv ysÌj;a” fjkqjg ” jeiQ fyda fkd jeiQ 
mqreI ksus;a; Wv bË.ks;a” fkd jeiQ+jeiQ+ jeiQ+jeiQ+ fkd jeiQ fkd jeiQ”
fhosh hq;2hs(

744+758 * 7=9+743 fhoSfuz oS ” ukqIH ia;1shla  ” fjkqjg ” fkdksod isgsk i;1shla ” hkak fhdokak (

749+773 ” ukqIH ia;1shla” fjkqjg “ksos .;a ia;1shla “(’

773+787 * ” ukqIHia;11shla ” fjkqjg ” u;a jQ ia;1shla ” (

788+70= * “ukqIH ia;1shla “fjkqqjg  ” fndfyda u;a jQ ia;1shla ” (

703+7-7 * ” ukqIH ia;1shla ” fjkqqjg ” Wu;2 jQ ia;1shla “(

7-8+83= * ” ukqIHia;1shla ” fjkqjg ” jsfYIfhka u;a jQ ia;1shla “(

833+847
* fuys 7=9+ 743 fhoSfuzoS ” ukqIHia;1shla ” fjkqjg “fuys my; olajk  
jpkh ta ta fPo ldKavj,g fhdokak’ ” usksia kmqxilfhla “

848+86= ” fkdusksia kmqxilfhla “

863+877 ” ;srsika .; kmqxilfhla “

878+89= ” usksia mqreIfhla “

893+807 ” fkdusksia mqreIfhla”

808+9== ” ;srsika.; mqreIfhla

[\q 42/]

9=3  * rcjrekaf.a i;2frda ‘fidrekaf.a i;2frda’ OQ;hskaf.a i;2frda ‘ mmqj m
u.ska u. m1fjzY lrhs o” mdrdcsld
wej;a fjz’ u.ska fkdu. iamI! lrhs o mdrdcsld weje;a fjz’ fkd u.ska u.
iamI! lrhs o mdrdcsld weje;a fjz’ fkd u.ska fkdu. m1fjzY lrhs o :q,is
fjz ‘

9=4 
NsCIqjla ksos.;a NsCIqjla flfrys jrojd ms

9=5 
idufKar f;fuz ksos.;a NsCIqj flfrys jrojd ms

                                * ika:; nKjr  ksus  (
 

7  usY1    l:d


*3( ta ld,fha tla;rd NsCIqkula jeËsrshl iu. *4( ffu:qk Ou!fhys fhÈfkah’
Tyqg ielhla we;s jsh *5( Nd.Hj;2ka jykafia jsiska YsCId mohla mKjk ,oS’

[\q 43 /]

         
‘ lsfulao”uu mdrdcsld mdmhg meuqKqfkuzo$’ Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh
ie


tl,ays jkdys jsYd,d uykqjr fndfyda jcaAcsmq;1l NsCIqyq is,a nyd fkd ;nd
Èj!, nj m1ldY fkd fldg ffu:qk Ou!h fiajkh l


tl,ays jkdys tla;rd  NsCIqjla ” fufia ug weje;a fkd jkafka hhs ”
.sysluska ffu:qk Ou!h fiajkh flf


tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla ‘ fufia ug wej;a fkd jkafkahhs ‘ jia;1
ke;sj ffu:qk Ou!h fiajkh flf

7  *3( tl,ays jkdys  tla;rd NsCIqjla ‘fufia ug weje;a fkdjkafkahhs ‘ * 4 ( l2i;K yeË * fuys 3 * 4 ( * 5(

8  * fuys 7 * 3 ( fhdokak’ ( jeyers isjqre yeË * fuys 3 * 4( *5 (

9  * fuys 7 *3( m;2re isjqre yeË * fuys 3*4(*5(

0  * fuys 7 *3( ysiflia j,ska jshQ jia;1hla yeË * fuys 3*4( *5(

-   * fuys 7 *3( i;2kaf.a flËs j,ska jshQ jia;1 yeË * fuys 3 *4 ( *5(

3=  * fuys 7 *3( nluqyqKq msydgq weÌula yeË * fuys 3*4( * 5(

33  * fuys 7* 3( wÌka osjssiula yeË  * fuys *3( *4(*5(

34 
tl,ays jkdys tla;rd msvqmsKsi hk NsCIqjla mqgqjl fyd;a .EKq

[\q 44 /]

ldosfii wej;g
meusKsfhysh’”

35 
tl,ays jkdys tla;rd ;reKfhla W;am,jK!d NsCIqKsh iu. ms

36 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlayg  i;1S ,sx.hla we;sjsh’Nd.Hj;2ka
jykafiaag fuz ldrKh ie< l

37 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqKsshlayg mqreI ,sx.hla my

38  *3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla ‘fufia ug wej;a fkd jkafkahhs ‘ *4( uj iu. * fuys 3 *4( *5 ( (

 [\q 45 /]

39  *fuys 38 fhdokak “uj iu. ” fjkqjg  ” Èj iu. ” fhdokak’(

30  * fuys 38 fhdokak “uj iu. ” fjkqjg ” kx.S iu. ” fhdokak’(

3-  tl,ays tla;rd NsCIqjla fmr nsrsË iu. ffu:qk Ou!h fiajkh flf

4= 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla kefuk msgla we;af;ah’fyf;u fkd we,Sfuka
hqla; jQfha ;udf.a ryi. lgska .;af;ah’ Tyqg ielhla jsh’  “uyK”  Tn
mdrdcsld wej;g meuqKqfkysh’”

43 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla t,af,k mqreI ksus;s we;af;a jsh’ fyf;u fkd
we,Sfuka fm,qfka ;udf.a ryia wjhjh u, ud.!fhys we;2,a flf

44 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla YrSrhla Ègqfjzh’ ta YrSrfhys ia;1S ksus;a;
iuSmfhys  jkhla jsh’ fyf;u ‘fufia ug wej;a    fkd jkafkahhs ‘
ksus;af;ys ksus;a; we;2,a lrjd jkfhka msg flf

45 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla  YrSrhla Ègqfjzh’ta YrSrfhys wxX.cd;h
<. jkhla jsh’ fyf;u ‘ug fufia weje;a fkdjkafkahhs ‘ jKfhka mqreI
wjhjh hjd ksus;af;ka t,shg .;af;ah’ Tyqg ielhla we;sjsh’ “uyK’ Tn
mdrdcsld wej;g meuqKqfkysh’”

46 
“ta ld,fhys jkdys tla;rd NsCIqjla ldufhys .scqjQfha wekao ps;1hl
ksus;a; mqreI ksus;af;ka ;o flf

[\q 46/]

47 
ta ld,fha jkdys tla;rd NsCIqjla ldufhys .scq jqfha ,S fndakslall2f.a 
ryia wjhjh mqreI ksus;af;ka iam!I flf

48 
ta ld,fha jkdys iqkaor kuz NsCIqjla  rc.y kqjrska mejsos jQfha jS:sfhys
hhs’tla;rd i;1shla “ijduSKs” fudfyd;la kj;skak” jËskafkushs lSjdh’ Tz
f;dfuda jËsuska wËkh Tijd lgska mqreI ksus;a; w,ajd .;a;dh’ Tyqg ielhla
jsh’”uyK” f;dm bjiQfhyso$” “Nd.Hj;2ka jykai”uu fkd bjiQfhush”lSjdh’ ”
uyK” fkd bjikakdg weje;a fkdfjz’”

49 
tl,ays jkdys tla;rd i;1shla NsCIqjla oel ” ijduSKs” tkquekj ffu:qk Ou!h
fiajkh lrkakehs lSjdh” ” ke.ksh” fkdyel’ th wlemhhs lSfjzh’” ” iajduSk”
tkquekj” uu l1Shd lrkafkus’ Tn l1shd fkdlrkak’ fufia Tng weje;a ke;hs ”
lSjdh’ ta uyK” tfia lf

40  * 49 fjks fPofha ” lrkafkus” hkakg ” fkd lrkafkaus  ” lshdo “fkdlrkak” hkakg ” lrkak ” lshdo fjkia lr fhdod .; hq;2(

4-  * 49 fPofha ” uu l1shd lrkafkus” Tn l1shd fkd lrkak “hkakg” we;2f,ys ymamd msg; msg lrkak” lshd fjkia lr fhdod .; hq;2hs (

5= 
* 49 fPofha “uu l1shd lrkafkus ‘Tn l1shd fkd lrkak ” hkakg   “msg;
ymamd we;2f,a  msg lrkak’ ” lshd fjkia lr fhdod .; hq;2hs’(

53 
ta ld,fhys jkdys tla;rd NsCIqjla fidfydkg f.dia fkdosrE YrSrhla oEl Bg
ffu:qk Ou!fhys yeiqrefkah’ Tyqg ielhla jsh’ “uyK’ Tn mdrdcsld wej;g
wiqjQfhysh’”

[\q47/]

54  * 53 fhdokak “fkdosre” hkak “fndfydafia fkdosre” lshd fjkia lr fhdod .; hq;@h’(

55  * 53 fhdokak “fkdosre” hkakg “fndfyda fia osre ” lshd fjkia lr fhdod .; hq;@h’(

56 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla fidfydkg f.dia ysi isÌk u< lËla oel
jia;1fhka jeiQ lfgys ryia wjhjh imY! lruska we;@,a flf

57 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla fidfydkg f.dia isÌkq ysila oel jia;1hlska
jeiQ lfgys mqreI ksus;s iamY! fkdlr we;@,a flf,ah’ Tyqg ielhla my<
jsh’ “uyK” mdrdcsld wej; fkdfjz’ Èl2,d kuz weje;afjz’”

58 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla tla;rd ia;1shla iu. wd,h iy.; is;a we;af;a
fjz’ Tz f;dfuda l,qrsh l

59 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla kd. udkjsldjla iu. ffu:qk Ou!h fiajkh
lf

50  * 59 fhdokak “kd.ud kjsldjla ” hkakg “hCIKshla ” lshd fjkia lr fhdod.; hq;2hs’ )

5-   *59 fhdokak “kd. udkjsldjla ” hkakg “fm1a;shla” lshd fjkia lrkak’)

6=   *59 fhdokak”kd. udKajsldjla “hkakg “kmqxilfhl2″ lshd fjkia lrkak’)

[\q48/]

63  
tl,ays jkdys  tla;rd NsCIqjla lik ,o bÌrka we;af;a jsh’ fyf;u “uu iemla
fyda Èlla fyda fkdoksus ug weje;a fkdjkafkahhs ” ffu:qk Ou!fhys
yeiqrefkah’ Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh oekajQjdyqh’ “uyfKks” ta ysia
mqreIhd o;af;a fyda fkdo;af;a fyda mdrdcsld wej;g meuqKqfkah’”

64 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla ia;1shlg ffu:qk Ou!fhys yeisfrushs iamY!
l< flfKys miq;ejs,s jsh’ Tyqg ielhla my< jsh’”uyK’ mdrdcsld wej;
fkdfjz’ ix>doSfiai wej; fjz’”

65 
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla  Noaosh rg cd;sh jkfhys oj,a jdih
msKsi f.dia jeo fyd;af;afjz’ Tyqf.a wjhj jd;fhka ;ojQfha fjz’tla;rd
ia;1shla oel mqreI ksus;af;ys ysËf.k leu;s;dla Wml1u fldg .shdh’
NslaIQyq f;;ajSu oel Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

66 
*3( tl,ays jkdys tla;rd NslaIqjla ieje;akqjr wJO jkfhys oj,a jdihg
.sfha jeo fyd;af;a fjz’ *4 ( tla;rd f.dm,q ia;1shla oel *5 ( ,sX.fhys
jdvsjQjdh’ ta uyKf;u we;2,alsrSu bjiqfjzh’ we;2,ajSu bjiqfjzh’ ;snSu
bjiqfjzh’ .ekSu bjiqfjzh’ Tyqg ielhla jsh’ “uyK’ Tn mdrdcsld wej;g
meuqKqfkysh’”

67  * fuys 66 *3( fhdokak)  tla;rd t,qjka rlskakshka oel( fuys 66′* 5(

[\q49/]

68  *fuys 66  *3( fhdokak( or f.fkkakshla oel’ *fuys 66 *5( (

69  *fuys 66  *3(  fhdokak( f.du f.fkkakshla oel *fuys 66 *5( (

60 
tl,ays jkdys tla;rd NslaIqjla jsYd,dkqjr  uyd jkfhys oj,a jdihg .sfha
jeo fyd;af;a jsh’  tla;rd ia;1shla oel ,sX.fhys ysË we;s;dla Wml1u fldg
lsgzgqj iskdfiuska isgshdh’ta uyK f;u msnsoS ta ia;1shg “fuz jefvz
lf

6- 
tl,ays jkdys tla;rd NslaIqjla jsYd,dkqjr uyd jkfhys oj,a jdihg .sfha
.ilg fya;a;2jS jeo fyd;af;afjz’ tla;rd ia;1shla oel ,sX.fhys jdvsjQjdh’
ta uyK jyd ke.sgzfgzh’ Tyqg ielhla jsh’ *4( “uyK’ Tn bjiqfjzo$”
“Nd.Hj;2ka jykai’ uu fkd bjiQfhus’” “uyK’ fkd bjikakdg weje;a ke;ehs
“jodf

7=  *fuys 6- fhdokak’ “jyd ke.sgzfgzh’”h;a;g “mE.S jegqfKah’”lshd fjkia lr fhdod .;hq;2h’(

73 
tl,ays jkdys tla;rd NslaIqjla jsYd,dkqjr uyd jkfhys l2gd.dr Yd,dfjys
oj,a jdih lsrSug meusKsfha’ fodryer jeo fyd;af;a fjz’ Tyqf.a wjhj
jd;fhka ;ojQjdyQfj;a’ tl,ays jkdys jsydrh n,k fndfyda ia;1Syq iqjË o u,a
o /f.k jsydrhg .sfhdah’ blans;s ta ia;1Syq ta NslaIqj oel ,sX.fhys
jdvsjS we;s;dla Wml1ufldg taldka;fhka fuz f;fuz W;2uz mqreIfhlehs lshd
iqjË o u,a o mgjd .shdyqh’ NsCIQyq f;;ajQjyq oel Nd.Hj;2ka jykafiag fuh
ie

[\q50/]

74 
tl,ays jkdys NdrelpP foaYjdiS tla;rd NslaIqjla isysfkka fmr nsrsËg
ffu:qk Ou!fhys yeisr uu Y1uKfhla fkdfjus’ isjzre yrskafkushs’ NdrelpP
rgg hkafka’ w;ru. wdhqIau;a Wmd,s f;reka oel fuz ldrKh ie< l

75
tl,ays jkdys rc.ykqjr iqmnznd kuz Wmdisldjla ysia Y1oaOdjka;shla fjhs’
*4( Tz f;dfuda hfula ffu:qk Ou!h foao Tz f;dfuda w.1odkh fokakShhs’
fujeks oDIagshla we;a;Sfjhs’ Tz f;dfuda NsCIqjla oel “iajduSks’ jvskak
ffu:qk Ou!h fiajkh lrkakehs” lSjdh’ “ke.Ksh’ fkdiqÈiqh fuh lem ke;ehs”
lSfjzh’ *5( “iajduSks’ jvskq uekj’fol,jd w;frys .gkak fufia Tng weje;a
fkdjkafkahhs”lSjdh’ ta NsCIqj tfia lfdosfii wej;fjz’”

76 * 75 3″4″ yd 5 fol,jd w;frys hkakg nqrsfhys *fuys 75 *4( fhdokak’(”nqrsh” hkakg “nfvz” lshd fjkialr fhdod.kak’(

77   *fuys 76 “nqrsfha”fjkqjg “lsis,af,a” fhdokak’(

78   *fuys 76 “nqrsfhys” fjkqjg “fn,af,ys” fhdokak’(

79  *fuys 76  “nqrsfhys” fjkqjg “lka isÈfrys” fhdokak’(

70   *fuys 76  “nqrsfhys” fjkqjg “flia jegsfhys” fhdokak’”

7-  *fuys 76  “nqrsfhys” fjkqjg”we.s,s w;frys”fhdokak’(

8=   *fuys 76 rc.y hkakg ieje;a lshdo’iqmnzn fjkqjg ioaOd lshdo’ nqrsfhys hkakg l,jd w;frys lshdo fjkialr fhdod.; hq;2h’”

[\q51/]

83  *fuys 75 rc.y’ iqmnznd nqrsfhys hk ;2kg ieje;a’iXd’ w;ska Wml1ufldg uqojkafkus lshd fjkialr fhdod.;hq;2hs’(

84 
tl,ays jkdys jsYd,dkqjr ,spzPjs l2udrfhda NsCIqjla f.k NsCIqKshlg
je/oao jQjdyqh’fofoku bjiQy’ fofoku keish *merosh( hq;2h’ fofoku fkd
bjiQjyq o fofokdgu weje;a ke;’

85  *fuys 84 “NsCIqKshlg” fjkqjg “yslaafukakshlg” fhdokak’(

86  *fuys 84 “NsCIqKshlg” fjkqjg “idufKrshlg” fhdokak’(

87  *fuys 84 “NsCIqKshlg” fjkqjg “fjYdjlg” “kmqxilfhl2g” “.DysKshlg” lshdfjkia lr fhdod.; hq;2hs’(

88  *84  fuys “NsCIqKshlg” hkak fjkqjg “NsCIqjla f.k Tjqfkdjqka ” lshd fjkia lr.; hq;2hs’(

89 
tl,ays jkdys tla;rd uy,q mejsos NsCIqjla fmr nsrsË olakg .sfhah’ Tz
f;dfuda “iajduSks’ tkak isjqre yrskakehs” w,ajd .;a;Sh’ ta NsCIqj wdmiq
tkafka Wvql2rej jegqfkah’ Tz f;dfuda u;2jS ,sX.fhys jdvs jsh’ Tyqg
ielhla my< jsh’ *fuys 6- *4( fhdokak’(

80
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla lef,a jdih lrhs’ uqj megfjla Wkajykafia
uq;1 lrk ;ekg js;a uq;1 fndkafka ,sX.h lgska veye.;af;ah’ ta NsCIqj
bjiqfjzh’Tyqg ielhla jsh’Nd.Hj;2ka jykafiag fuz lreK m1ldY lr,Sh’ “uyK’
Tn mdrdcsld wej;g meuqKqfkah’”

 

                                         *m1:u mdrdcsldj ksus(
 

Leave a Reply