Discovery of Metteyya the Awakened One with Awareness Universe(FOAINDMAOAU)
From Analytic Insight Net - FREE Online Tipiṭaka Law Research & Practice University in
 116 CLASSICAL LANGUAGES in BUDDHA'S own Words through http://sarvajan.ambedkar.orgat 668, 5A main Road, 8th Cross, HAL 3rd Stage, Punya Bhumi Bengaluru- Magadhi Karnataka State -PRABUDDHA BHARAT
Categories:

Archives:
Meta:
August 2020
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
03/11/13
12313 TUESDAY LESSON 857-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Parajika 03 Parajika 3 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org ULB Election 2013 : Congress thrashes BJP, courtesy BSP not in the field and Elephant symbol not allotted to and candidate.SC/ST/OBC/Minorities and poor Upper castes votes went to Congress.- VOICE OF SARVAJAN MASTER KEY of the governance system
Filed under: General
Posted by: site admin @ 8:29 pm

12313 TUESDAY LESSON 857-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Parajika

03

Parajika 3

Pali

English

Sinhala


from FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org

ULB Election 2013 : Congress thrashes BJP, courtesy BSP not in the field and Elephant symbol not allotted to and candidate.SC/ST/OBC/Minorities and poor Upper castes votes went to Congress.

2. 3.

Tatiyapàràjikaü

1. Tena samayena buddho bhagavà
vesàliyaü viharati mahàvane kåñàgàrasàlàyaü. Tena kho pana samayena
bhagavà bhikkhånaü anekapariyàyena asubhakathaü katheti. Asubhàya vaõõaü
bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü bhàsati, àdissa àdissa
asubhasamàpattiyà vaõõaü bhàsati.

2. Atha kho bhagavà bhikkhu àmantesi: “icchàmahaü bhikkhave
addhamàsaü patisallãyituü, nambhi kenaci upasaïkamitabbo a¤¤atra ekena
piõóapàta nãhàrakenà”ti. “Evaü bhante”ti kho te bhikkhå bhagavatà
pañissutvà-1. Nàsså’dha koci bhagavantaü upasaïkamati a¤¤atra ekena
piõóapàtanãhàrakena.

3. Bhikkhu “bhagavà kho ànakapariyàyena asubhakathaü katheti,
asubhàya vaõõaü bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü bhàsati, àdissa àdissa
asubhasamàpattiyà vaõõaü bhàsatã”te anekàkàravokàraü
asubhabhàvanànuyogamanuyuttà viharanti.

4. Te sakena kàyena aññãyanti haràyanti jigucchanti. Seyyathàpi nàma
itthi và puriso và daharo yuvà maõóanakajàtiko sãsaü nahàto abhikuõapena
và kakkurakuõapena và manussakuõapena và kaõñhe àsattena aññãyeyya
haràyeyya jiguccheyya. Evameva te bhikkhå sakena kàyena aññãyantà
haràyantà jigucchantà attanàpi attànaü jãvità voropenti, a¤¤ama¤¤ampi
jãvità voropenti. Migalaõóikampi samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü
vadenti: - “sàdhu no àvuso jãvità voropehi, idaü te pattacãvaraü
bhavissatã”ti.

5. Atha kho migalaõóiko samaõakuttako pattacãvarehi bhaño sambahule
bhikkhu jãvità voropetvà lohitakaü asiü àdàya yena vaggumudà nadã,
tenupasaïkami. Atha kho migalaõóikassa samaõakuttakassa lohitakaü
asiü-2. Dhovantassa ahudeva kukkuccaü ahu vippañisàro: “alàbhà vata me,
na vata me làbhà. Dulladdhaü vata me, na vata me [PTS Page 069] [\q 69/]
suladdhaü, bahuü vata mayà apu¤¤aü pasutaü yo’haü bhikkhu sãlavante
kalyàõadhamme jãvità voropesi”nti.

6. Atha kho a¤¤atarà màrakàyikà devatà abhijjamàne udake àgantvà
migalaõóikaü samaõakuttakaü etadavoca: “sàdhu sàdhu sappurisa, làbhà te
sappurisa, suladdhaü te sappurisa, bahuü tayà sappurisa, pu¤¤aü pasutaü,
yaü tvaü atiõõe tàresã”ti.

1. Pañissuõitvà machasaü. 2. Taü asiü. Machasaü

[BJT Page 154] [\x 154/]

7. Atha kho migalaõóiko samaõakuttako: “làbhà kira me, suladdhaü kira
me, bahuü kira mayà pu¤¤aü pasutaü, atiõõe kiràhaü tàremi” ti tiõhaü
asiü àdàya vihàrena vihàraü pariveõena pariveõaü upasaïkamitvà evaü
vadeti: “ko atiõõo kaü tàremi”ti. Tattha ye te bhikkhu avãtaràgà tesaü
tasmiü samaye hotiyeva bhayaü. Hoti chambhitattaü. Hoti lomahaüso. Ye
pana te bhikkhu vãtaràgà tesaü tasmiü samaye na hoti bhayaü. Na hoti
chambhitattaü. Na hoti lomahaüso.

8. Atha kho migalaõóiko samaõakuttako ekampi bhikkhu ekàhena jãvità
voropesi, dve’pi bhikkhå ekàhena jãvità voropesi, tayo’pi bhikkhå
ekàhena jãvità voropesi, cattàro’pi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi,
pa¤ca’pi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, dasa’pi bhikkhu ekàhena jãvità
voropesi, vãsampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, tiüsampi bhikkhu
ekàhena jãvità voropesi, cattàrisampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi,
pa¤¤àsampi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi, saññhimpi bhikkhu ekàhena
jãvità voropesi.

9. Atha kho bhagavà tassa addhamàsassa accayena pañisallànà vuññhito
àyasmantaü ànandaü àmantesi: “kiü nu kho ànanda tanubhuto viya
bhikkhusaïgho”ti.

10. “Tathàhi pana bhante, bhagavà bhikkhånaü anekapariyàyena
asubhakathaü katheti, asubhàya vaõõaü bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü
bhàsati, àdissa àdissa asubhasamàpattiyà vaõõaüvaõõaüca bhante bhikkhå
bhagavà kho anekapariyàyena asubhakathaü katheti, asubhàya vaõõaü
bhàsati, asubhabhàvanàya vaõõaü bhàsati, àdissa àdissa asubhasamàpattiyà
vaõõaü bhàsatã”ti. Te anekàkàravokàraü asubhabhàvanànuyogamanuyuttà
viharanti. Te sakena kàyena aññãyanti haràyanti jigucchanti. Seyyathàpi
nàma itthi và puriso và daharo yuvà maõóanakajàtiko sãsaü nahàto
ahikuõapena và kukkurakuõapena và manussakuõapena và kaõñhe àsattena
aññãyeyya haràyeyya jiguccheyya, evameva te bhikkhu sakena kàyena [PTS
Page 070] [\q 70/] aññãyantà haràyantà jigucchantà attanàpi attànaü
jãvità voropenti, a¤¤ama¤¤ampi jãvità voropenti. Migalaõóikampi
samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü vadenti: “sàdhu no àvuso jãvità
voropehi. Idaü te pattacãvaraü bhavissatã”ti. Atha kho bhante
migalaõóiko samaõakuttako pattacãvarehi bhaño ekampi bhikkhuü ekàhena
jãvità voropesi -pe- saññhimpi bhikkhu ekàhena jãvità voropesi. “Sàdhu
bhante bhagavà a¤¤aü pariyàyaü àcikkhatu, yathàyaü bhikkhusaïgho a¤¤àyaü
saõñhaheyyà”ti.

11. “Tenahànanda yàvatikà bhikkhå vesàliü upanissàya viharanti, te
sabbe upaññhànasàlàyaü santipàtehã”ti. “Evaü bhante”ti kho àyasmà ànando
bhagavato pañissutvà yàvatikà bhikkhå vesàliü upanissàya viharanti te
sabbe upaññhànasàlàyaü santipàtetvà yena bhagavà tenupasaïkami.
Upasaïkamitvà bhagavantaü etadavoca: “sannipatito bhante bhikkhusaïgho,
yassa’dàni bhante bhagavà kàlaü ma¤¤atã”ti.

[BJT Page 156] [\x 156/]

12. Atha kho bhagavà yena upaññhànasàlà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà
pa¤¤atte àsane nisãdi. Nisajja kho bhagavà bhikkhu àmantesi: ayampi kho
bhikkhave ànàpànasatisamàdhi bhàvito bahulãkato santo ceva paõãto ca
àsevanako ca sukho ca vihàro uppannuppanne pàpake akusale dhamme ñhànaso
antaradhàpeti våpasameti. Seyyathàpi bhikkhave gimbhànaü pacchime màse
åhataü rajojallaü, tamenaü mahà akàlamegho ñhànaso antaradhàpeti
våpasameti, evameva kho bhikkhave ànàpànasatisamàdhi bhàvito bahulãkato
santo ceva paõãto ca àsevanako ca sukho ca vihàro uppannuppanne pàpake
akusale dhamme ñhànaso antaradhàpeti våpasameti.

13. Kathaü bhàvito ca bhikkhave ànàpànasatisamàdhi kathaü bahulãkato
santo ceva paõito ca asevanako ca sukho ca vihàro uppannuppanne pàpake
akusale dhamme ñhànaso antaradhàpeti våpasameti?

14. “Idha bhikkhave bhikkhu ara¤¤agato và rukkhamålagato và
su¤¤àgàragato và nisãdati pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya
parimukhaü satiü upaññhapetvà. So sato ca assasati, sato passasati: -

Dãghaü và assasanto dãghaü assasàmãti pajànàti, dãghaü và passasanto
dãghaü passàmãti pajànàti, rassaü và assasanto rassaü assasàmãti
pajànàti, rassaü và passasanto rassaü passasàmãti pajànàti,
sabbakàyapañisaüvedi assasissàmãti sikkhati, sabbakàyapañisaüvedã [PTS
Page 071] [\q 71/] passasissàmãti sikkhati, passambhayaü kàyasaïkhàraü
assasissàmãti sikkhati, passambhayaü kàyasaïkhàraü passasissàmãti
sikkhati. Pãtipañisaüvedã assasissàmãti sikkhati, pãti pañisaüvedi
passasissàmãti sikkhati, sukhapañisaüvedã assasissàmãti sikkhati,
sukhapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati, cittasaïkhàrapañisaüvedã
assasissàmãti sikkhati. Cittasaïkhàrapañisaüvedã passasissàmiti
sikkhati, passambhayaü cittasaïkhàraü assasissàmãti sikkhati,
passambhayaü cittasaïkhàraü passasissàmãti sikkhati, cittapañisaüvedã
assasissàmãti sikkhati, cittapañisaüvedã passasissàmãti sikkhati,
abhippamodayaü cittaü -pe- samàdahaü cittaü -pe-vimocayaü cittaü
-pe-aniccànupassã -pe- viràgànupassã -pe-nirodhànupassi
-pe-pañinissaggànupassã assasissàmãti sikkhati, pañinissaggànupassã
passasissàmãti sikkhati. Evaü bhàvito kho bhikkhave ànàpànasatisamàdhi
evaü bahulãkato santo ceva paõãto ca asecanako ca sukho ca vihàro
uppannuppanne pàpake akusale dhamme ñhànaso antaradhàpeti våpasametã”ti.

[BJT Page 158] [\x 158/]

15. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü
santipàtàpetvà bhikkhå pañipucchi: “saccaü kira bhikkhave bhikkhå
attanàpi attànaü jãvità voropenti. A¤¤ama¤¤ampi jãvità voropenti.
Migalaõóakampi samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü vadenti: -1. Sàdhu no
àvuso jãvità voropehi, idaü te pattacãvaraü bhavissatã”ti. “Saccaü
bhagavà. ” “Viharahi buddho bhagavà, ananucchaviyaü bhikkhave tesaü
bhikkhånaü ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü.
Kathaü hi nàma te bhikkhave bhikkhu attanàpi attànaü jãvità
voropessanti, a¤¤ama¤¤ampi jãvità voropessanti, migalaõóikampi
samaõakuttakaü upasaïkamitvà evaü vakkhanti: “sàdhu no àvuso jãvità
voropehi, idaü te pattacãvaraü bhavissatã”ti. Netaü bhikkhave
appasannànaü và pasàdàya -pe-eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü
uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu sa¤cicca manussaviggahaü jãvità voropeyya, satthahàrakaü vàssa pariyeseyya, ayampi pàràjiko hoti asaüvàso”ti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

(Målapa¤¤atti)

1. Tena kho pana samayena a¤¤ataro upàsako gilàno hoti, tassa
pajàpati abhiråpà hoti dassanãyà pàsàdikà. Jabbaggiyà bhikkhu tassà
itthiyà pañibaddhacittà honti. Atha kho chabbaggiyànaü bhikkhånaü
etadahosi: “sace kho so [PTS Page 072] [\q 72/] àvuso upàsako jãvissati
na mayaü taü itthiü labhissàma. Handa mayaü àvuso tassa upàsakassa
maraõavaõõaü saüvaõõemà” ti.

2. Atha kho chabbaggiyà bhikkhå yena so upàsako tenupasaïkamiüsu.
Upasaïkamitvà taü upàsakaü etadavocuü: “tvaü kho’si upàsaka,
katakalayyàõo katakusalo katabhãruttàno akatapàpo akataluddo
akatakibbiso. Kataü tayà kalyàõaü, akataü tayà pàpaü. Kiü tuyhiminà
pàpakena dujjãvitena, mataü te jãvità seyyo. Ito tvaü kàlakato kàyassa
bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü-2. Upapajjãssasi. Tattha dibbehi
pa¤cahi kàmaguõehi samappito samaïgãbhuto paricàressasã”ti.

3. Atha kho so upàsako “saccaü kho ayyà àhaüsu. Ahaü hi katakalyàõo
katakusalo katabhãruttàno, akatapàpo akataluddo akatakibbiso. Kataü mayà
kalyàõaü, akataü mayà pàpaü. Kiü mayhaminà pàpakena dujjãvitena, mataü
me jãvità seyyo. Ito ahaü kàlakato kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü
saggaü lokaü uppajjissàmi. Tattha dibbehi pa¤cahi kàmaguõehi samappito
samaïgãbhuto paricàressàmã”ti. So asappàyàni ceva bhojanàni bhu¤ji,
asappàyàni ca khàdanãyàni khàdi, asappàyàni sàyanãyàni sàyi, asappàyàni
pànàni pivi. Tassa asappàyàni ceva bhojanàni bhu¤jato asappàyàni ca
khàdanãyàni khàdato asappàyàni sàyanãyàni sàyato asappàyàni pànàni
pivato kharo àbàdho uppajji. So teneva àbàdhena kàlamakàsi.

1. Vadanti. Machasaü. 2. Loke uppajjassati. Katthaci.

[BJT Page 160] [\x 160/]

4. Tassa pajàpati ujjhàyati khãyati vipàceti: “alajjino ime samaõà
sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Ime hi nàma dhammacàrino samacàrino
brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà pañijànissanti. Natthi
imesaü sàma¤¤aü, natthi imesaü brahma¤¤aü. Naññhaü imesaü sàma¤¤aü,
naññhaü imesaü brahma¤¤aü. Kuto imesaü sàma¤¤aü, kuto imesaü brahma¤¤aü.
Apagatà ime sàma¤¤à, apagatà ime brahma¤¤à. Ime me sàmikassa
maraõavaõõaü saüvaõõesuü. Imehi me sàmiko màrito”ti.

5. A¤¤epi manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “alacchino ime
samaõà sakyaputtiyà dussãlà musàvàdino. Imehi nàma dhammacàrino
samacàrino brahmacàrino saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà
pañijànissanti. Natthi imesaü sàma¤¤aü, natthi imesaü brahma¤¤aü.
Naññhaü imesaü sàma¤¤aü, naññhaü imesaü brahma¤¤aü. Kuto imesaü
sàma¤¤aü, kuto imesaü brahma¤¤aü. Apagatà ime sàma¤¤à, apagatà ime
brahma¤¤à. Ime upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõesuü. Imehi upàsako
màrito”ti.

6. Assosuü kho bhikkhu tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü
vipàcentànaü. Ye te bhikkhu appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti:
kathaü hi nàma jabbaggiyà bhikkhu upàsakassa maraõavaõõaü
saüvaõõissantã”ti.

7. Atha [PTS Page 073] [\q 73/] kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü
àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe
bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà chabbaggiye bhikkhå pañipucchi: “saccaü
kira tumhe bhikkhave upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõayitthà”ti. “Saccaü
bhagavà. ” Viharahi buddho bhagavà “ananucchaviyaü moghapurisà,
ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi
nàma tumhe moghapurisà upàsakassa maraõavaõõaü saüvaõõissatha. Netaü
moghapurisà appasannànaü và pasàdàya” -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha: -

“Yo pana bhikkhu sa¤cicca manussaviggahaü jãvità voropeyya,
satthahàrakaü vàssa pariyeseyya, maraõavaõõaü và saüvaõõeyya, maraõàya
và samàdapeyya: “ambho purisa kiü tuyhaminà pàpakena dujjãvitena,
matante jãvità seyyo”ti iti cittamano cittasaïkappo anekapariyàyena
maraõavaõõaü và saüvaõõeyya maraõàya và samàdapeyya, ayampã pàràjiko
hoti asaüvàso”ti.

(Dutiyapa¤¤atti. )

8. Yo panàti - yo yàdiso -pe- bhikkhuni -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Sa¤ciccàti - jànanto saüjànanto cecca abhivitaritvà vãtikkamo.

1. Sålaü và ladaóaü và - syà.

[BJT Page 162] [\x 162/]

Manussaviggaho nàma: yaü màtukucchismiü pañhamaü cittaü uppannaü
pañhamaü vi¤¤àõaü pàtubhåtaü yàva maraõakàlà etthantare eso
manussaviggaho nàma.

Jãvità voropeyyàti: jãvitindriyaü upacchindati uparodheti santatiü vikopeti.

Satthahàrakaü vàssa pariyeseyyàti - asiü và sattiü và bheõóiü và laguëaü-1. Và pàsàõaü và satthaü và visaü và rajjuü và

Maraõavaõõaü và saüvaõõeyyàti - jivite àdãnavaü dasseti, maraõe vaõõaü bhaõati.

Maraõàya và samàdapeyyàti - satthaü và àhara, visaü và khàda, rajjuyà và ubbandhitvà kàlaü karohãti.

Ambho purisàti - àlapanàdhivacanametaü ambho purisàti.

Kiü tuyhiminà pàpakena dujjivitenàti - pàpakaü nàma jãvitaü: aóóhànaü
jãvitaü upàdàya daëiddànaü jãvitaü pàpakaü, sadhanànaü jãvitaü upàdàya
adhanànaü jãvitaü pàpakaü, devànaü jãvitaü upàdàya manussànaü jãvitaü
[PTS Page 074] [\q 74/] pàpakaü. Dujjãvitaü nàma: hatthacchinnassa
pàdacchinnassa hatthapàdacchinnassa kaõõacchinnassa nàsacchinnassa
kaõõanàsacchinnassa. Iminà ca pàpakena iminà ca dujjivitena matante
jãvità seyyàti.

Iti cittamanoti - ya¤cittaü taü mano, yaü mano taü cittaü

Cittasaïkappoti - maraõasa¤¤i maraõacetano maraõàdhippàyo.

Anekapariyàyenàti - uccàvacehi àkàrehi.

Maraõavaõõaü và saüvaõõeyyàti - jivite àdãnavaü dasseti, maraõe
vaõõaü bhaõati: ‘ito tvaü kàlakato kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü
saggaü lokaü upapajjissasi. Tattha dibbehi pa¤¤ahi kàmaguõehi samappito
samaïgãbhuto parivàressasã’ti. -2.

Maraõàya và samàdapeyyàti - satthaü và àhara, visaü và khàda, rajjuyà
và ubbandhitvà kàlaü karohi, sobbhe và narake và papàte và papatà’ti.

Ayampãti - purime upàdàya vuccati.

Pàràjiko hotãti - seyyathàpi nàma puthusilà dvedhà bhinnà
appañisandhikà hoti, evameva bhikkhu sa¤cicca manussaviggahaü jãvità
voropetvà assamaõo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati pàràjiko hotãti.

1. Lagulaü, sãhme. 2. Parivàressatãti. Sãmu.

[BJT Page 164] [\x 164/]

Asaüvàsoti - saüvàso nàma: ekaü kammaü ekuddeso samasikkhatà, eso
saüvàso nàma. So tena saddhiü natthi tena vuccati asaüvàso’ti.

(Nayamàtikà)

1. Sàmaü adhiññhàya, dutena, dutaparamparàya, visakkiyena dutena,
gatapaccàgatena dutena, araho rahosa¤¤i, raho arahosa¤¤i, araho
arahosa¤¤i, raho rahosa¤¤i, kàyena saüvaõõeti, vàcàya saüvaõõeti, kàyena
vàcàya saüvaõõeti, dutena saüvaõõeti, lekhàya saüvaõõeti, opàtaü,
apassenaü upanikkhipanaü, bhesajjaü, råpåpahàro, saddåpahàro,
gandhåpahàro, rasåpahàro, phoññhabbåpahàro, dhammåpahàro, àcikkhanà,
anusàsanã, saüketakammaü, nimittakammanti.

2. Sàmanti - sayaü hanti kàyena và kàyapañibaddhena và nissaggiyena và.

3. Adhiññhàyàti - adhiññhahitvà àõàpeti: “evaü vijjha, evaü pahara, evaü ghàtehã”ti.

4. [PTS Page 075] [\q 75/] bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü
jãvità voropehi”ti, àpatti dukkañassa. So taü ma¤¤amàno taü jãvità
voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

5. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü jãvità voropehi”ti, àpatti
dukkañassa, so taü ma¤¤amàno a¤¤aü jãvità voropeti, målaññhassa
anàpatti, vadhakassa àpatti pàràjikassa.

6. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü jãvità voropehã”ti, àpatti
dukkañassa. So a¤¤aü ma¤¤amàno taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü
pàràjikassa.

7. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü jãvità voropehi”ti, àpatti
dukkañassa, so a¤¤aü ma¤¤amàno a¤¤aü jãvità voropeti, målaññhassa
anàpatti, vadhakassa àpatti pàràjikassa.

8. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmassa pàvada: itthannàmo
itthannàmassa pàvadatu: itthannàmo itthannàmaü jãvità voropetu” ti,
àpatti dukkañassa. So itarassa àroceti, àpatti dukkañassa. Vadhako
patigaõhàti, målaññhassa àpatti thullaccayassa. So taü jãvità voropeti,
àpatti sabbesaü pàràjikassa.

[BJT Page 166] [\x 166/]

9. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmassa pàvada: itthannàmo
itthannàmassa pàvadatu: itthannàmo itthannàmaü jãvità voropetu”ti,
àpatti dukkañassa. So a¤¤aü àõàpeti, àpatti dukkañassa. Vadhako
patigaõhàti, àpatti dukkañassa. So taü jãvità voropeti, målaññhassa
anàpatti. âõàpakassa ca vadhakassa ca àpatti pàràjikassa.

10. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü jãvità voropehi”ti. âpatti
dukkañassa. So gantvà puna paccàgacchati ‘nàhaü sakkomi taü jãvitaü
voropetu’nti. So puna àõàpeti: “yadà sakkosi tadà taü jãvità
voropehi”ti, àpatti dukkañassa. So taü jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü
pàràjikassa.

11. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü jãvità voropehi”ti, àpatti
dukkañassa so àõàpetvà vippañisàrã na sàveti ‘mà ghàtehi’ti. So taü
jãvità voropeti, àpatti ubhinnaü pàràjikassa.

12. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü jãvità voropehi”ti, àpatti
dukkañassa; so ‘àõàpetvà vippañisàrã sàveti ‘mà ghàtehã’ti, so ‘àõatto
ahaü tayà’ti taü jãvità voropeti, målaññhassa anàpatti, vadhakassa
àpatti pàràjikassa.

13. Bhikkhu bhikkhuü àõàpeti: “itthannàmaü jãvità voropehi”ti, àpatti
dukkañassa. So àõàpetvà vippañisàrã sàveti: ‘mà ghàtehi’ti, so
’suññhu’ti oramati, ubhinnaü anàpatti.

14. Araho rahosa¤¤i ullapati: “aho itthannàmo hato assà”ti, àpatti
dukkañassa. Raho arahosa¤¤i ullapati: “aho itthannàmo hato assà”ti,
àpatti dukkañassa. Araho arahosa¤¤i ullapati: [PTS Page 076] [\q 76/]
“aho itthannàmo hato assà”ti, àpatti dukkañassa, raho rahosa¤¤i
ullapati: “aho itthannàmo hato assà”ti, àpatti dukkañassa.

15. Kàyena saüvaõõeti nàma: kàyena vikàraü karoti: “yo evaü marati so
dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã”ti, àpatti
dukkañassa; tàya saüvaõõanàya marissàmãti dukkhaü vedanaü uppàdeti,
àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

16. Vàcàya saüvaõõeti nàma: vàcàya bhaõati: “yo evaü marati so dhanaü
và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã”ti, àpatti dukkañassa;
tàya saüvaõõanàya marissàmãti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti
thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 168] [\x 168/]

17. Kàyena vàcàya saüvaõõeti nàma: kàyena vikàraü karoti: vàcàya ca
bhaõati, “yo evaü marati. So dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü
và gacchatã”ti, àpatti dukkañassa; tàya saüvaõõanàya ‘ marissàmãti’
dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti
pàràjikassa.

18. Dåtena saüvaõõeti nàma: dåtassa sàsanaü àroceti: “yo evaü marati
so dhanaü và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã”ti, àpatti
dukkañassa. Dåtassa sàsanaü sutvà ‘marissàmi’ti, dukkhaü vedanaü
uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

19. Lekhàya saüvaõõeti nàma: lekhaü jindati “yo evaü marati so dhanaü
và labhati yasaü và labhati saggaü và gacchatã”ti; akkharakkharàya
àpatti dukkañassa; lekhaü passitvà ‘marissàmi’ ti dukkhaü vedanaü
uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

20. Opàtaü nàma: manussaü uddissa opàtaü khaõati ‘papatitvà
marissatã’ti, àpatti dukkañassa; papatite dukkhà vedanà uppajjati,
àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Anodissa opàtaü
khaõati ‘yo koci papatitvà marissatã’ti, àpatti dukkañassa. Manusso
tasmiü papatati, àpatti dukkañassa; papatite dukkhà vedanà uppajati,
àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Yakkho và peto và
tiracchànagatamanussaviggaho và tasmiü papatati, àpatti dukkañassa;
papatite dukkhà vedanà uppajjati, àpatti dukkañassa, marati, àpatti
thullaccayassa. Tiracchànagato tasmiü papata’ti, àpatti dukkañassa;
papatite dukkhà vedanà uppajjati, àpatti dukkañassa; marati, àpatti
pàcittiyassa.

21. Apassenaü nàma: apassene satthaü và ñhapeti, visena và makkheti,
dubbalaü và karoti, sobbhe và narake và papàte và ñhapeti ‘papatitvà
marissatã’ti, àpatti dukkañassa; satthena và visena và papatitena và
dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; [PTS Page 077] [\q 77/]
marati, àpatti pàràjikassa.

22. Upanikkhipanaü nàma: asiü và sattiü và bheõóiü và laguëaü và
pàsàõaü và satthaü và visaü và rajjuü và upanikkhipati ‘iminà
marissatã’ti, àpatti dukkañassa; tena marissàmãti dukkhaü vedanaü
uppàdeti, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

23. Bhessajjaü nàma: sappãü và navanãtaü và telaü và madhuü và
phàõitaü và deti ‘imaü sàyitvà marissatã’ti, àpatti dukkañassa; taü
sàyite dukkhà vedanà uppajjati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti
pàràjikassa.

24. Råpåpahàro nàma: amanàpikaü råpaü upasaüharati bhayànakaü
bheravaü “imaü passitvà uttasitvà marissatã”ti, àpatti dukkañassa; taü
passitvà uttasati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.
Manàpikaü råpaü upasaüharati-1. ‘Imaü passitvà alàbhakena sussitvà
marissatã’ti, àpatti dukkañassa; taü passitvà alàbhakena sussati, àpatti
thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

1. Pemanãyaü hadayaïgamaü. Syà.

[BJT Page 170] [\x 170/]

25. Saddupahàro nàma: amanàpikaü saddaü upasaüharati bhayànakaü
bheravaü ‘imaü sutvà uttasitvà marissati’ti, àpatti dukkañassa, taü
sutvà uttasati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.
Manàpikaü saddaü upasaüharati pemanãyaü hadayaïgamaü ‘imaü sutvà
alàbhakena sussitvà marissatã’ti, àpatti dukkañassa; taü sutvà
alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

26. Gandhåpahàro nàma: amanàpikaü gandhaü upasaüharati jegucchaü
pàñikulyaü ‘imaü ghàyitvà jegucchatà pàñikulyatà marissatã’ti, àpatti
dukkañassa; taü ghàyite jegucchatà pàñikulyatà dukkhà vedanà uppajjati,
àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü gandhaü
upasaüharati ‘imaü ghàyitvà alàbhakena sussitvà marissatã’ti. âpatti
dukkañassa; taü ghàyitvà alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa;
marati, àpatti pàràjikassa.

27. Rasåpahàro nàma: amanàpikaü rasaü upasaüharati jegucchaü
pàñikulyaü ‘imaü sàyitvà jegucchatà pàñikulyatà marissatã’ti, àpatti
dukkañassa; taü sàyite jeguccatà pàñikulyatà dukkhà vedanà uppajjati,
àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü rasaü
upasaüharati, imaü sàyitvà alàbhakena sussitvà marissatã’ti. âpatti
dukkañassa; taü sàyitvà alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa;
marati, àpatti pàràjikassa.

28. Phoññhabbåpahàro nàma: amanàpikaü [PTS Page 078] [\q 78/]
phoññhabbaü upasaüharati dukkhasamphassaü kharasamphassaü ‘iminà phuññho
marissatã’ti àpatti dukkañassa; tena phuññhassa dukkhà vedanà
uppajjati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Manàpikaü
phoññhabbaü upasaüharati, sukhasamphassaü mudusamphassaü “iminà phuññho
alàbhakena sussitvà marissatã”ti, àpatti dukkañassa; tena phuññho
alàbhakena sussati, àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

29. Dhammåpahàro nàma: nerayikassa nirayakathaü katheti “imaü sutvà
uttasitvà marissatã”ti, àpatti dukkañassa; taü sutvà uttasati, àpatti
thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa. Kalyàõakammassa saggakathaü
katheti “imaü sutvà adhimutto marissatã”ti. âpatti dukkañassa; taü sutvà
adhimutto “marissàmã”ti dukkhaü vedanaü uppàdeti, àpatti
thullaccayassa; àpatti pàràjikassa.

30. âcikkhanà nàma: puññho bhaõati evaü marassu”yo evaü marati, so
dhanaü và labhati, yasaü và labhati, saggaü và gacchatã”ti àpatti
dukkañassa; tàya àcikkhanàya marissàmãti dukkhaü vedanaü uppàdeti,
àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

31. Anusàsanã nàma: apuññho bhaõati evaü marassu “yo evaü marati, so
dhanaü và labhati, yasaü và labhati, saggaü và gacchatã”ti, àpatti
dukkañassa; tàya anusàsaniyà “marissàmã”ti dukkhaü vedanaü uppàdeti,
àpatti thullaccayassa; marati, àpatti pàràjikassa.

[BJT Page 172] [\x 172/]

32. Saïketakammaü nàma: saïketaü karoti: “purebhattaü và
pacchàbhattaü và rattiü và divà và tena saïketena taü jãvità
voropehi”ti, àpatti dukkañassa; tena saïketena taü jãvità voropeti,
àpatti ubhinnaü pàràjikassa; taü saïketaü pure và pacchà và taü jãvità
voropeti, målaññhassa anàpatti; vadhakassa àpatti pàràjikassa.

33. Nimittakammaü nàma: nimittaü karoti “akkhiü và nikhaõissàmi
bhamukaü và ukkhipssàmi sãsaü và ukkhipissàmi tena nimittena taü jãvità
voropehã”ti, àpatti dukkañassa; tena nimittena taü jãvità voropeti,
àpatti ubhinnaü pàràjikassa; taü nimittaü pure và pacchà và jãvità
voropeti, målaññhassa anàpatti; vadhakassa àpatti pàràjikassa.

34. Anàpatti asa¤cicca ajànantassa na maraõàdhippàyassa ummattakassa khittacittassa vedanaññassa-1. âdikammikassàti.

Manussaviggahapàràjikamhi pañhamabhàõavàro niññhito.

1. Khittacittassa, vedanaññassa, sãhala potthakesu natthi.

[BJT Page 174] [\x 174/]

Vinãtavatthu.

Uddànagàthà.

[PTS Page 079] [\q 79/] saüvaõõanà nisãdanto måsalodukkhalena ca,

Buóóhapabbajità satta-1. Laggavãmaüsanàvisaü.

Tayo ca vatthukammehi iññhakàhi pare tayo

Vàsã gopànasã ceva aññako tàraõampati.

Sedaü natthu ca sambàho nahàpanabbha¤janena ca,

Uññhàpento nipàtento annapànena maraõaü

Jàragabbho sapattã ca màtà puttaü ubho vadhi,

Ubho na mãyare maddà tàpaü va¤jhà vijàyinã.

Patodaü niggaho yakkho vàlayakkha¤ca pàhinã,

Taü ma¤¤amàno pahari sagga¤ca nirayaü bhaõe.

âlaviyà tayo rukkhà dàyehi apare tayo,

Mà kilamesi na tuyhaü takkaü sovãrakena càti.

1. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti, tassa bhikkhå
kàru¤¤ena maraõavaõõaü saüvaõõesuü, so bhikkhu kàlamakàsi, tesaü
kukkuccaü ahosi, “kacci nå kho mayaü pàràjikaü àpattiü àpannà”ti. Atha
kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe- “àpattiü tumhe
bhikkhave àpannà pàràjikanti. ” (1)

2. Tena kho pana samayena a¤¤ataro piõóacàriko bhikkhu piñhake
piëotikàya pañicchannaü dàrakaü nisãdanto ottharitvà màresi. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu pàràjikassa”. “Na ca bhikkhave
appañivekkhitvà àsane nisãditabbaü. Yo nisãdeyya, àpatti dukkañassà”ti.
(2)

3. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu bhattagge antaraghare
àsanaü pa¤¤àpento musale ussite ekaü måsalaü aggahesi. Dutiyo musalo
paripatitvà a¤¤atarassa dàrakassa matthake avatthàsi. So kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”ki¤citto tvaü bhikkhåti?” Asa¤cicca ahaü
bhagavà”ti. “Anàpatti bhikkhu asa¤ciccà”ti. (3)

4. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu bhattagge antaraghare
àsanaü pa¤¤àpento udukkhalabhaõóikaü akkamitvà pavaññesi, a¤¤ataraü
dàrakaü ottharitvà màresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu
asa¤ciccà”ti. (4)

1. Buóóhapabbajitàbhisanno. Machasaü

[BJT Page 176] [\x 176/]

5. Tena kho pana samayena pitàputtà bhikkhåsu pabbajità honti. Kàle
arocite putto pitaraü etadavoca: ‘gaccha bhante saïgho taü patimànetã’ti
piññhiyaü gahetvà panàmesi. So papatitvà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe-”ki¤citto [PTS Page 080] [\q 80/] tvaü bhikkhå”?Ti “nàhaü
bhagavà maraõàdhippàyo”ti. “Anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà”ti.
(5)

6. Tena kho pana samayena pitàputtà bhikkhåsu pabbajità honti. Kàle
àrocite putto pitaraü etadavoca: ‘gaccha bhante saïgho taü patimànetã’ti
maraõàdhippàyo piññhiyaü gahetvà panàmesi. So papatitvà kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi-pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (6)

7. Tena kho pana samayena pitàputtà bhikkhåsu pabbajità honti. Kàle
arocite putto pitaraü etadavoca: ‘gaccha bhante saïgho taü patimànetã’ti
maraõàdhippàyo piññhiyaü gahetvà panàmesi. So papatitvà na kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (7)

8. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno bhu¤jantassa maüsaü
kaõñhe vilaggaü hoti. A¤¤ataro bhikkhu tassa bhikkhuno gãvàyaü pahàraü
adàsi. Salohitaü maüsaü pati. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà”ti. (8)

9. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno bhu¤jantassa maüsaü
kaõñhe vilaggaü hoti. A¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo tassa bhikkhuno
gãvàyaü pahàraü adàsi. Salohitaü maüsaü pati. So bhikkhu kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (9)

10. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno bhu¤jantassa maüsaü
kaõñhe vilaggaü hoti. A¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo tassa bhikkhuno
gãvàyaü pahàraü adàsi. Salohitaü maüsaü pati. So bhikkhu na kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (10)

11. Tena kho pana samayena a¤¤ataro piõóacàriko bhikkhu visagataü
piõóapàtaü labhitvà pañikkamanaü haritvà bhikkhånaü aggakàrikaü adàsi.
Te bhikkhu kàlamakaüsu. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “ki¤citto tvaü
bhikkhå”ti? “Nàhaü bhagavà jànàmã”ti. “Anàpatti bhikkhu ajànantassà”ti.
(11)

12. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vãmaüsàdhippàyo
a¤¤atarassa bhikkhuno visaü adàsi. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “ki¤citto tvaü bhikkhå”ti? “Vãmaüsàdhippàyo ahaü
bhagavà”ti. “Anàpatti bhikkhå pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti.
(12)

[BJT Page 178] [\x 178/]

13. Tena kho pana samayena àlavakà-1. Bhikkhu vihàravatthuü [PTS Page
081] [\q 81/] karonti, a¤¤ataro bhikkhu heññhà hutvà silaü uccàresi,
uparimena bhikkhunà duggahità silà heññhimassa bhikkhuno matthake
avatthàsi. So bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti
bhikkhu asa¤ciccà”ti. (13)

14. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhu vihàravatthuü karonti.
A¤¤ataro bhikkhu heññhà hutvà silaü uccàresi. Uparimo bhikkhu
maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake silaü mu¤ci. So bhikkhu
kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno
pàràjika”nti. (14)

15. Tena -pe- so bhikkhu na kàlamakàsi tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti. (15)

16. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhu vihàrassa kuóóaü
uññhàpenti. A¤¤ataro bhikkhu heññhà hutvà iññhakaü uccàresi, uparimena
bhikkhunà duggahità iññhakà heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So
bhikkhu kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi-pe-”anàpatti bhikkhu
asa¤ciccà”ti. (16)

17. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå vihàrassa kuóóaü
uññhàpenti. A¤¤ataro bhikkhu heññhà hutvà iññhakaü uccàresi, uparimo
bhikkhu maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake iññhakaü mu¤ci. So
bhikkhu kàlamakàsi -pe- (àpanno pàràjikanti tena kho pana sampayena
-pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhu pàràjikassa; àpatti thullaccayassà”ti. (17-18)

18. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhu navakammaü karonti.
A¤¤ataro bhikkhu heññhà hutvà vàsiü uccàresi. Uparimena bhikkhunà
duggahità vàsi heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu
kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu asa¤ciccà” ti.
(19)

19. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karonti.
A¤¤ataro bhikkhu heññhà hutvà vàsiü uccàresi, uparimo bhikkhu
maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake vàsiü mu¤ci. So bhikkhu
kàlamakàsi (-pe- àpanno pàràjikanti tena kho pana samayena -pe-) so
bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti -pe- bhikkhu
pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti. (20-21)

20. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karonti,
a¤¤ataro bhikkhu heññhà hutvà gopànasiü uccàresi, uparimena bhikkhunà
duggahità gopànasã heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu
kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu asa¤ciccà”ti.
(22)

1. âlavikà. Syà.

[BJT Page 180] [\x 180/]

21. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karonti.
A¤¤ataro bhikkhu heññhao hutvà gopànasiü uccàresi, uparimo bhikkhu
maraõàdhippàyo heññhimassa bhikkhuno matthake gopànasiü mu¤ci. So
bhikkhu kàlamakàsi -pe- (àpanno pàràjikanti tena kho pana samayena -pe-)
so bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
pàràjikassa, àpatti thullaccayassàti”. (25-34)

22. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà aññakaü
khandhanti. A¤¤ataro bhikkhu a¤¤ataraü bhikkhuü etadavoca: “àvuso
atraññhito bandhàhã” ti. So tatraññhito khandhanto paripatitvà
kàlamakàsi. [PTS Page 082] [\q 82/] tassa kukkuccaü ahosi -pe-”ki¤citto
tvaü bhikkhå?Ti” “nàhaü bhagavà maraõàdhippàyo”ti. “Anàpatti bhikkhu na
maraõàdhippàyassà”ti. (25)

23. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà aññakaü
khandhanti. A¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo a¤¤ataraü bhikkhåü
etadavoca: “àvuso atraññhito khandhàhã”ti. So tatraññhito khandhanto
paripatitvà kàlamakàsi -pe- (àpanno pàràjikanti tena kho pana samayena
-pe- tatraññhito) paripatitvà na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti. (26-27)

24. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vihàraü chàdetvà otarati.
A¤¤ataro bhikkhu taü bhikkhuü etadavoca: “àvuso ito otaràhã” ti. So
tena otaranto paripatitvà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà” ti. (28)

25. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu vihàraü chàdetvà otarati.
A¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo taü bhikkhuü etadavoca: “àvuso ito
otaràhã” ti. So tena otaranto paripatitvà kàlamakàsi. -Pe- (àpanno
pàràjikanti tena kho pana samayena -pe- ) paripatitvà na kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (29-30)

26. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu anabhiratiyà pãëito
gijjhakåñaü pabbataü abhiruhitvà papàte papatanto a¤¤ataraü vilãvakàraü
ottharitvà màresi, tassa kukkuccaü ahosi -pe-anàpatti bhikkhu
pàràjikassa màresi, tassa kukkuccaü ahosi -pe- anàpatti bhikkhu
pàràjikassa. Na ca bhikkhave attànaü pàtetabbaü. Yo pàteyya, àpatti
dukkañassà”ti. (31)

27. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu gijjhakåñaü pabbataü
abhiruhitvà davàya sãlaü pavijjhiüsu. A¤¤ataraü gopàlakaü ottharitvà
màresi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa, na ca
bhikkhave davàya silà pavijjhitabbà, yo pavijjheyya àpatti
dukkañassà”ti. (32)

28. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå
sedesuü. So bhikkhu kàlamakàsi tesaü kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (33)

[BJT Page 182] [\x 182/]

29. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu
maraõàdhippàyà sedesuü. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti.
Tena kho pana samayena. . . ) So bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü
ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti.
(34-35)

30. Tena kho pana [PTS Page 083] [\q 83/] samayena a¤¤atarassa
bhikkhuno sãsàbhitàpo hoti. Tassa bhikkhå natthuü adaüsu. So bhikkhu
kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhave na
maraõàdhippàyassà”ti. (36)

31. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno sãsàbhitàpo hoti.
Tassa bhikkhu maraõàdhippàyà natthuü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. -Pe-
(àpannà pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so bhikkhu na
kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa,
àpatti thullaccayassà”ti. (37-38)

32. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå
sambàhesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (39)

33. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå
maraõàdhippàyà sambàhesuü. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi.
Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (40-41)

34. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu
nahàpesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi. -Pe- “anàpatti
bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (42)

35. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu
maraõàdhippàyà nahàpesuü. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà pàràjikanti.
Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü
ahosi-pe-anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassàti.
(43-44)

36. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå
telena abbha¤jiüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (45)

37. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu
maraõàdhippàyà telena abbha¤jiüsu. So bhikkhu kàlamakàsi -pe- (àpannà
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi.
Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (46-47)

38. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå
uññhàpesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (48)

39. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu
maraõàdhippàyà uññhàpesuü, so bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so bhikkhu na kàlamakàsi.
Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (49-50)

[BJT Page 184] [\x 184/]

40. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhå
nipàtesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti
bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (51)

41. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Taü bhikkhu
maraõàdhippàyà nipàtesuü. So bhikkhu kàlamakàsi. -Pe-(àpannà
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi.
Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (52-53)

42. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa
bhikkhu annaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (54)

43. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa
bhikkhå maraõàdhippàyà annaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi.
Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti
thullaccayassà”ti. (55-56)

44. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa
bhikkhu pànaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhave na maraõàdhippàyassà”ti. (57)

45. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu gilàno hoti. Tassa
bhikkhu maraõàdhippàyà pànaü adaüsu. So bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpannà
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) so bhikkhu na kàlamakàsi.
Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave pàràjikassa; àpatti
thullaccayassà”ti. (58-59)

46. Tena kho pana samayena a¤¤atarà itthi pavutthapatikà jàrena
gabbhinã hoti. Sà kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: - “iïghayya
gabbhapàtanaü jànàhã”ti “suññhu bhaginã”ti tassà gabbhapàtanaü adàsi.
Dàrako kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü bhikkhu
àpanno pàràjikana”nti. (60)

47. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa purisassa dve pajàpatiyo honti
ekà va¤jhà ekà vijàyinã. Va¤jhà itthi kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: -
“sace sà bhante vijàyissati sabbassa kuñumbassa issarà bhavissati.
Iïghayya tassà gabbhapàtanaü jànàhã”ti. “Suññhu bhaginã” ti tassà
gabbhapàtanaü adàsi. Dàrako kàlamakàsi. Màtà na kàlamakàsi. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (61)

48. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa purisassa dve pajàpatiyo honti
ekà va¤jhà ekà vijàyinã. Va¤jhà itthi kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: -
“sace sà bhante vijàyissati sabbassa kuñumbassa issarà bhavissati.
Iïghayya tassà gabbhapàtanaü jànàhã”ti. “Suññhu bhaginã” ti tassà
gabbhapàtanaü adàsi. Màtà kàlamakàsi. Dàrako na kàlamakàsi. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu pàràjikassa; [PTS Page 084] [\q
84/] àpatti thullaccayassà”ti. (62)

[BJT Page 186] [\x 186/]

49. Tena kho pana samayena a¤¤atarassa purisassa dve pajàpatiyo honti
ekà va¤jhà ekà vijàyinã. Va¤jhà itthi kulåpagaü bhikkhuü etadavoca: -
“sace sà bhante vijàyissati sabbassa kuñumbassa issarà bhavissati.
Iïghayya tassà gabbhapàtanaü jànàhã”ti. “Suññhu bhaginã” ti tassà
gabbhapàtanaü adàsi. Màtà kàlamakaüsu. -Pe- (àpanno pàràjikanti. Tena
kho pana samayena -pe- ) ubho na kàlamakaüsu. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti. (63-64)

50. Tena kho pana samayena a¤¤atarà gabbhinã itthi kulupagaü bhikkhuü
etadavoca: “iïghayya gabbhapàtanaü jànàhã”ti. “Tena hi bhagini
maddasså”ti. Sà maddàpetvà gabbhaü pàtesi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-
“àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (65)

51. Tena kho pana samayena a¤¤atarà gabbhinã itthi kulupagaü bhikkhuü
etadavoca: “iïghayya gabbhapàtanaü jànàhã”ti. “Tena hi bhagini
tàpehã”ti. Sà tàpetvà gabbhaü pàtesi. Tassa kukkuccaü ahosi. -Pe-
“àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (66)

52. Tena kho pana samayena a¤¤atarà va¤jhà itthi kulupagaü bhikkhuü
etadavoca: “iïghayya bhesajjaü jànàhi yenàhaü vijàyeyya”nti. “Suññhu
bhagini”ti tassà bhesajjaü adàsi. Sà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “anàpatti bhikkhuü pàràjikassa; àpatti dukkhañassà”ti (67)

53. Tena kho pana samayena a¤¤atarà vijàyinã itthi kulupagaü bhikkhuü
etadavoca: “iïghayya bhesajjaü jànàhi yenàhaü na vijàyeyya”nti. “Suññhu
bhagini”ti tassà bhesajjaü adàsi. Sà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “anàpatti bhikkhuü pàràjikassa; àpatti dukkañassà”ti (68)

54. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sattarasavaggiyaü
bhikkhuü aïgulipatodakena hàsesuü. So bhikkhu uttasanto anassàsako
kàlamakàsi. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhave
pàràjikassà”ti. -1. (69)

55. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå sattarasavaggiyaü
bhikkhuü kammaü karissàmàti ottharitvà màresuü. Tesaü kukkuccaü ahosi
-pe- “anàpatti bhikkhave pàràjikassà”ti. (70)

56. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhåtavejjako bhikkhu yakkhaü
jãvità voropesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu
pàràjikassa; àpatti thullaccayassà”ti. (71)

57. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu a¤¤ataraü bhikkhuü
vàëayakkhavihàraü pàhesi. Taü yakkhà jãvità voropesuü. Tassa kukkuccaü
ahosi. -Pe-”anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà”ti. (72)

1. Anàpatti bhikkhave pàràjikassa àpatti pàcittiyassàti. Syà

(Imasmiü pana vatthusmiü yàya àpattiyà bhavitabbaü sà buddakesu niddhiñhàti idha na vuttà aññhakathà)

 [BJT Page 188] [\x 188/]

58. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo a¤¤ataraü
bhikkhuü vàëayakkhavihàraü pàhesi. Taü yakkhà jãvità voropesuü -pe-
(àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) taü yakkhà jãvità na
voropeseü. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu pàràjikassa;
àpatti thullaccayassà”ti. (73-74)

59. [PTS Page 085] [\q 85/] tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu
a¤¤ataraü bhikkhuü vàëakantàraü pàhesi. Taü vàëà jãvità voropesuü. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà”ti. (75)

60. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo a¤¤ataraü
bhikkhuü vàëakantàraü pàhesi. Taü vàëà jãvità voropesuü. -Pe- (àpanno
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe- ) taü vàëà jãvità na voropesuü.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhå pàràjikassa; àpatti
thullaccayassà”ti. (76-77)

61. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu a¤¤ataraü bhikkhuü
corakantàraü pàhesi. Taü corà jãvità voropesuü. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà”ti. (78)

62. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo a¤¤ataraü
bhikkhuü corakantàraü pàhesi. Taü corà jãvità voropesuü. -Pe- (àpanno
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) taü corà jãvità na voropesuü.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu pàràjikassa; àpatti
thullaccayassà”ti. (79-80)

63. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu taü ma¤¤amàno taü jãvità
voropesi -pe- taü ma¤¤amàno a¤¤aü jãvità voropesi. -Pe- a¤¤aü ma¤¤amàno
taü jãvità voropesi -pe- a¤¤aü ma¤¤amàno a¤¤aü jãvità voropesi. Tassa
kakkuccaü ahosi -pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjika”nti. (81-84)

64. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu amanussena gahito hoti.
A¤¤ataro bhikkhu tassa bhikkhuno pahàraü adàsi so bhikkhu kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu na maraõàdhippàyassà”ti.
(85)

65. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu amanussena gahito hoti.
A¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo tassa bhikkhuno pahàraü adàsi. So
bhikkhu kàlamakàsi -pe-(àpanno pàràjikànti. Tena kho pana samayena -pe-)
so bhikkhu na kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
pàràjikassa; àpatti thullaccayassà”ti. (85-87

66. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu kalyàõakammakassa
saggakathaü kathesi. So adhimutto kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà”ti. (88)

67. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo
kalyàõakammakassa saggakathaü kathesi. So adhimutto kàlamakàsi
-pe-(àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so adhimutto na
kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu pàràjikassa
àpatti thullaccayassà”ti. (89-90)

[BJT Page 190] [\x 190/]

68. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu nerayikassa nirayakathaü
kathesi. So uttasitvà kàlamakàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti
bhikkhu na maraõàdhippàyassà”ti. (91)

69. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo
nerayikassa nirayakathaü kathesi. So uttasitvà kàlamakàsi -pe-(àpanno
pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-) so uttasitvà na kàlamakàsi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti. (92-93)

70. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà rukkhaü
jindanti. A¤¤ataro bhikkhu a¤¤ataraü bhikkhuü etadavoca: “àvuso
atraññhiko jindàhã”ti. Taü tatraññhitaü jindantaü rukkho ottharitvà
màresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu namaraõàdhippàyassà”
ti.

71. Tena kho pana samayena àlavakà bhikkhå navakammaü karontà rukkhaü
jindanti. A¤¤ataro bhikkhu maraõàdhippàyo a¤¤ataraü bhikkhuü etadavoca:
“àvuso atraññhito jindàhã”ti. Taü tatraññhitaü jindantaü rukkho
ottharitvà màresi -pe-(àpanno pàràjikanti. Tena kho pana samayena -pe-)
rukkho ottharitvà na màresi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu
pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti. (95-96)

72. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå dàyaü àlimpesuü.
Manussà daóóhà kàlamakaüsu. Tesaü kukkuccaü ahosi -pe-”ànàpàtti
bhikkhave namaraõàdhippàyassà”ti. (97)

73. Tena kho pana samayena chabaggiyà bhikkhå maraõàdhippàyà dàyaü
àlimpesuü. Manussà daóóhà kàlamakaüsu -pe-(àpannà pàràjikanti tena kho
pana samayena -pe-) manussà daóóhà na kàlama-kaüsu. Tesaü kukkuccaü
ahosi -pe”anàpatti bhikkhave pàràjikassa, àpatti thullaccayassà”ti.
(98-99)

74. [PTS Page 086] [\q 86/] tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu
àghàtanaü gantvà coraghàtaü etadavoca: - “àvuso màyimaü kilamesi, ekena
pahàrena jãvità voropehãti. ‘Suññhu bhante’ti ekena pahàrena jãvità
voropesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno
pàràjikà”nti. (100)

75. Tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu àghàtanaü gantvà
coraghàtaü etadavoca: - “àvuso màyimaü kilamesi, ekena pahàrena jãvità
voropehã”ti. So “nàhaü tuyhaü vacanaü karissàmã”ti jãvità voropesi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-anàpatti bhikkhu pàràjikassa, àpatti
dukkañassà”ti. (101)

76. Tena kho pana samayena a¤¤ataro puriso ¤àtighare hattha
pàdacchinno ¤àtakehi samparikiõõo hoti. A¤¤ataro bhikkhu te manusse
etadavoca: - “àvuso icchatha imassa maraõa”nti. “âma bhante icchàmà”ti.
“Tena hi takkaü pàyethà”ti. Te taü takkaü pàyesuü. So kàlamakàsi. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno pàràjikanti. (102)

[BJT Page 192] [\x 192/]

77. Tena kho pana samayena a¤¤ataro puriso kulaghare
hatthapàdacchinno ¤àtakehi samparikiõõo hoti. A¤¤atarà bhikkhunã te
manusse etadavoca: - “àvuso icchatha imassa maraõa”nti. “âmayye
icchàmà”ti. Tena hi “loõasovãrakaü pàyethà”ti. Te taü loõasovãrakaü
pàyesuü. So kàlamakàsi. Tassà kukkuccaü ahosi. Atha kho sà bhikkhunã
bhikkhunãnaü etamatthaü àrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhånaü etamatthaü
àrocesuü. Bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü -pe-”àpattiü sà
bhikkhave bhikkhunã àpannà pàràjika”nti. (103)

- Tatiyapàràjikaü [PTS Page 087] [\q 87/] samattaü -

- ukqiai js.a.y mdrdcsl YsCIdmoh” iajduSks” tfiahhs” ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag ms


*3( huzfia ia;1shla fyda mqreIfhla fyda ;reK jQfha ;reKluska hqla;
jQfha ,CIKg leue;af;a kEfuka * msrsisÈjQjdg miq ( irAm l2Kla fyda n,q
l2Kla fyda usksia l2kla fyda fn,af,ys t,af,k l,ays ms

[\q 90 /]
;udo ;udf.a cSjs;h f;drlr
.kshs’tlsfkldo osjs f;drlr .ks;a’ us.,Kavsl kuz jQ Y1uK fjzYOdrshd fj;
meusK  ” weje;aks” wmf.a osjs f;dr lrkafkys kuz hym;”f;dmg fuz md;1
isjqre jkafkahhs” fufia lsh;a’ blans;s us.,kavsl kuz Y1uK fjzYOdrshd
md;1 isjqre ,oafoa *4( fndfyda NsCIQka urd f,a ;ejereK lvqj f.k
j.a.2uqod kuz .Z. huz ;efklo tys meusKsfhah’

6
blans;s f,a ;ejereK lvqj  fidaokakdjQ us.,kavsl kuz Y1uK fjzYOdrshdg
ielhla we;sjsh’miq;ejs,a,la we;sjsh'’ taldka;fhka ug jQfha w,dNhl”
taldka;fhka ug ,dNhla fkdfjz’ taldka;fhka fuz usksi;a nj Èlfia ,nk ,oS’
ud jsiska taldka;fhka iqjfia fkd,nk ,oS’ud jsiska taldka;fhka fndfyda
wl2i,a /ia lrk ,oS’ huznÌjq uu is,aj;a hym;a iajNdj we;s NsCIqyq
uerefjuzo tfyhsks'’

7
blans;s tla;rd udr msrsig wh;a foaj;dfjla fkdnsfËk c,h u;2msgska js;a
us.,Kavsl kuz Y1uK fjzYOdrshdg”  ” i;amqreIh” hym; hym; i;amqreIh” ;g
,dNfhl i;amqreIh”f;dm jsiska hym;a fldg ukqIH cSjs;h ,nk ,oS’huz nÌjq Tn
ixidrh ;rKh fkd l*
* huz ta NsCIq flfkla ry;a jQjdyq o Tjqkag ta wjia:dfjys nshla fkdjSh’ ;e;s .ekSula fkdjSh’f,duz fl
*
* fm< yd iiËkak’


tl,ays jkdys Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia jsYd,d uykqjr l2gd.dr Yd,dfjys
jdih lrkfial’ta ld,fhys jkdys Nd.Hj;2ka jykafia NsCIqkag fkdfhla
wdldrfhka wiqN l:d jodrk fial’wiqNh fnouska .2K lshkfial’ wiqN Ndjkdfjys
.2K lshk fial’wdoY! fmkajuska wiqN iudm;a;s ,enSfuys .2K
jodrkfial’blans;s Nd.Hj;2ka jykafia “uyfKks” uu wv uila ;ksj jdih lrkakg
leue;af;us’msKavmd; f.k tk flfkl2 yer lsisfjl2 fkd t

[\q 91 /]

8
blans;s us.,kavsl kuz Y1uK fjzYOdrshd *4( tla NsCIq kula tla ojiska
osjs f;dr flf

9
blans;s Nd.Hj;2ka jykafia ta wvui wjidkfhys M,iuj;ska ke.S isgsfhah’
wdhqIau;a wkË f;rekag wduka;1Kh l< fial’ “wdkJoh lsfulao$ NsCIq
ix>hd ;2kS jQjdla fuka fmkShhs’” ” iajduSks” tfiauh Nd.Hj;2ka jykafia
NsCIqkag fkdfhlaa wdldrfhka wiqN l:dj lshkfial’wiqN fldgiaj, jK!kdj
lshkfial’wiqN Ndjkdfjys .2K lshkfial’wdoY! fldg fmkaj fmkajd wiqN
iudm;a;sfhys .2K lshhs’iajduSks” ta NsCIqyq * fuys 4 *4( 5 *3( iy 8 *4(
fhdokak( iajduSks” Nd.Hj;2ka jykafia huzfia  fuz NsCIq ix>hd oek
msysgkafkao tnÌ wksla l1uhla foaYkd lrk fialajd’”

0
” wdkJoh” tfia kuz huz muK NsCIqyq jsYd,d kqjr weiqre fldg ji;a o” ta
ish,af,da Wmia:dk Yd,djg /ialrjhs “jodhd
/ia lrjk ,oS’ iajduSks Nd.Hj;2ka jykafia hulg l,a okSjdhs” lSfhah’
blans;s Nd.Hj;2kajykafia Wmia:dk Yd,dj huz ;efklays o tys meusKssfial’
meusK mKjk,o wiafkys jevisgsfial’ jdvs jS Nd.H j;2ka jykafia NsCIqkag
wduka;1Kh l

[\q 92 /]

-
” uyfKks” fuz wdkdmdk iudOsh jvk ,oafoa jevs jYfhka lrk ,oafoa” *4(
Ydka;o fjz” m1KS;o fjz” uOqr fjz’iemjdih we;af;a fjz’Wmkqmka ,dul wl2Y,
Ou!hka l1ufhka w;2reoyka fjhs’ikaisÌjhs’*5( uyfKks” .1SIau ld,fhys
wka;su udifhys fmdf

3=
” uyfKks” fuz Ydikfhys uyK f;u le,hlg .sfha fyda .ila uq,lg .sfha fyda
ysia f.hlg .sfha fyda m,la neËf.k YrSrh iDcqj ;nd isysh m1uqLj ;ndf.k
jdvsfjhs’ fyf;u isys we;sj wdYajdi lrhs m1Yajdi lrhs’ oslaj wdYajdi
lrkafka  osslaj  *4( wdYajdi  lrush okshs’*5( oslaj  m1Yajdi lrkafka
oslaj *6( m1Yajdi lrushs okshs’ *7( fldgg wdYajdi lrkafka fldgg  * fuys
*4(( fldgg m1Yajdi lrkafka fldgg * fuys * 6((’ishZM wdYajdi ldh uq, ueo
w. m1lg flfruska *4( ishZM  m1Yajdihka uq, ueo w. jYfhka m1lg lruska 
m1Yajdi lrhs’ldh ixialdr ixisÌjuska * fuys *4((’ ldh ixialdr ixisÌjuska
*fuys *6((’ m1S;sh m1lg lruska * fuys *4(( ‘m1S;sh m1lg lruska
*fuys*6((’ iem m1lg lruska *4( iem m1lg lruska * fuys *6((’ fjzokd ix{d
m1lg lruska  * fuys *4((’ fjokd ix{d m1lg lruska *fuys *’6(’ ix{dj tlaj
fhÈk fjokdj hgm;a lruska *fuys 4(( ix{dj tlaj fhÈk fjokdj hgm;a lruska
*fuys *6((’ is; m1lgj okafka *fuys *4(’ is; m1lgj okafka * fuys * 6 ((’
is; i;2gq lrjuska *fuys *4((’ is;

[\q 93 /]
i;2gq lrjuska * fuys *6((’
wruqfKys is; iuj ;nuska kSjrKj,ska is; uqojuska” wks;Hh wkqj n,kafka” yd
we,Su wkqj n,uska” ksjk wkqj n,uska” jsoY!kd ud.!h n,uska” wdYajdi
lrhs’ jsoY!kd ud.!h wkqj n,uska m1Yajdi lrhs’uyfKks” fufia Ndjs;d lrK ,o
fufia nyq, jYfhka lrK ,o wdkdmdk iudOsh Ydka;o” m1KS;o” uOqr o fjz’ iem
jdih we;af;ao fjz’ Wmkqmka ,dul wl2Y, Ou!hka l1ufhka w;2reoyka lrjhs’
ixisÌjhs’

33
blans;s Nd.Hj;2ka jykafia  fuz ksodkfhys” fuz ldrKfhys NsCIq ix>hd
/ia lrjd” uyfKks” uyK f;u ;ud o ;udu urd.kshs’ tlsfkldo urd .ks;a’
us.,kavsl kuz Y1uK fjzYOdrshd fj; meusK *4(  ‘weje;aks wm osjsfhka f;dr
flfrys kuz hym;” f;dmg udf.a md;1d isjqre jkafkahhs ‘  * 5 ( fufia
lshkafka we;a;oehs ” weiQfial’” Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h” Nd.Hj;a
nqÈrcdKka jykafia  kskaod l
” huz lsis NsCIqjla oek oek
ukqIH YrSrhla cSjs;fhka f;dr lrhso”fuhska urd.kSjdhs wdhqO fyda

34 tl,ays jkdys tla;rd Wmdilfhla .s,kajQfha fjz’Tyqf.a NdhH!d f;fuda ukd rE we;a;S” oel2uzlZMjQjd

[\q 94 /]
i;2g f.k fokakshla fjz’ij.
NsCIqyq ta ia;1sh flfrys wdorfhka neÌkdy’blans;s ij. NsCIqkag ‘weje;aks”
boska ta Wmdil f;u cSj;a jkafkao   wms ta ia;1sh fkd,nkafkuq’ weje;aks
oeka wms ta Wmdilhdg urfKys .2K lshuqhs ‘ij. NsCIqkag fuz is; jsh’

35
blans;s ij. NsCIqyq ta Wmdil f;u huz ;efklayso tys meuskshdyqh’ meusK
ta Wmdilhdg ” Wmdilh” *4( Tn lrK,o hym; we;af;ysh’lrK,o l2i,a
we;af;ysh’lrK,o Nh ÈrelsrSuz we;af;ysh’fkdlrK,o mjq we;af;ysh’fkdlrK,o
fr#Êluz we;af;ysh’ fkdlrK,o kmqre fodI we;af;ysh” Tn jsiska hym;la
lrK,oS’Tn jsiska mdmhla fkdlrK,oS’Tng fuz ,dul kmqre cSjsldfjka lskuz
m1fhdacko$ f;dmg cSj;ajSug jvd urKh fY1aIGhhs” lSjdyqh’” Tn fuhska
lZMrsh fldg YrSrhdf.a nsËSfuka urKska u;2 hym;a .;s we;s iaj.! f,dalfhys
Wmoskafkysh’tys osjHuhjQ mialuz iemfhka i;2gqj” hqla;j msrsjrkafkysh” *
5 (

36
blans;s ta Wmdil f;u wdhH!fhda we;a;lau lSjdyqh’uu jkdys *fuys 35 *4((
fhdokak’ Tn fjkqjg ‘’ uu ‘ fhdokak ( fyf;u whym;ajq wdydr wkqNj
flf

37
Tyqf.a NdhH!d f;fuda *4( ” fuz Y1uK YdlHmq;1fhda is,a ke;a;dy’
ÈYaYS,fhdah” fndre lshkakdyqh’ fudjqyq Ou!pdrSh” OdrAusl meje;2uz
we;a;dy” nTir we;a;dy” i;Hh lshkakdy” iS,jka;h” hym;ah” lshd rgg
yZ.j;a’* 5 ( fudjqkag Y11uK Ndjhla ke;” fudjqkag n1yaupdrSnjla ke;”
fudjqkaf.a Y1uKNdjh  ke;s

[\q 95 /]
jsh’ fudjqkaf.a n1yau Ndjh
ke;sjsh’ fudjqkag Y1uKNdjhla fldhskao$ fudjqkag n1yauNdjhla
fldhskao$fudjqyq Y1uKNdjfhka myjqjdy’fudjqyq n1yau nejska myjQjdy’*6(
fudjqyq uf.a iajdushdg urKfhys .2K lSjdyqh’ fudjqka jsiska uf.a iajdushd
urK,oS’”

38
fiiq ukqIHfhdao  * fuys 37 * 4( ( fkdi;2gq nia lsh;a’ fodia lsh;a’
fkdi;2g m1ldY lr;a’* fuys 37 *5(( fudjqyq Wmdilfhl2g urKfhys .2K
lSjdyqh’fudjqka jsiska Wmdilfhl2 urK,oafoahhs lSjdyqh’

39
NsCIqyq fkdi;2gq nia lshk” fodia lshk” fkdi;2g m1ldY lrK”ta ukqIHhkaf.a
jpk weiQy’ huz ta NsCIqflfkla w,afmapzPo Tjqyq fkdi;2gq nia lsh;a’fodia
lsh;a’fkdi;2g m1ldY lr;a’flfia kuz ij. NsCIqyq Wmdilfhl2g urKhys .2K
lskafkdao$ blans;s ta NsCIqyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie<
l
” huzlsis uyfKla oek oek ukqIH
YrSrhla cSjs;fhka f;dr lrlrkafkao” *4( Tyq iuSmfhys * fuhska urd.kSjdhs
is;d ( wdhqO ;enSula fyda lrkafkao” urKfhys .2K fyda lshkafkao” *
urKfhys i;2gq  lrjhso (  *5( tuznd mqreIh” f;dmg fuz mjsgqjQ kmqre
cSjsldfjka lskuz m1fhdackhlao$ f;dmg cSj;a jSug jvd uf

 


3=   moNdcksh’

3 hfula jkdys hkq *
fuys 3 mdrdcslfhys ika;: nKjfrA 78 fPoh fhdokak’( “i[apspzp” hkq if;l2
hhs ” urushs” okafka” wÌkkafka” is;d” Èrelr blaujSuhs’

[\q 96 /]

4
‘ ukqIH YrSrh’ kuz ujz l2i huz m

5
‘ cSjs;fhka f;dr lrkafkah’ hkq cSjsf;JÊshh isËshs’ j,lajhs’mruzmrdj
jskdYlrhs’ ‘Tyq iuSmfhys wdhqO ;enSula fyda lrkafkah’ hkq lvqjla fyda
nhsfk;a;2jla fyda fnda,hla fyda fmd,a,la fyda .,la fyda wdhqOhla fyda
jsihla fyda je,la fyda hkqhs’

6 ‘ urKfhys .2K lshkafkah ‘ hkq cSjs;fhys fodaIh olajhs’urKfhys .2Kh lshhs’

7  ‘urKfhys fyda iudoka lrjhs ‘ hkq wdhqOhla fyda f.fkj” jsihla fyda lj” /yeKska fyda t,a,S lZMrsh lrjhs lshhs’

8 tuznd mqreIh”hkq fuh wd,mk jpkhls’

9
f;dmf.a fuz mjsgq kmqre cSjsldfjka lskuz m1fhdackhlaoehs ‘mjsgq
cSjsldj’ kuz fmfydi;2kaf.a cSjs;hg jvd os

0
Èlfia cSj;a jSu kuz w; isÌkyqf.a” mh isÌkyqf.a” w;a md isÌkyqf.a” lK
isÌyqf.a” kdih isÌkyqf.a” lK kdih isÌkyqf.a fuz ,dul luska fuz È%L
cSjsldfjka cSj;a jSug jvd f;dmg urKh hy;ahhs lshhs’

-  ‘fufia is; yd uki we;af;a’ hkq huz lsis is;la fjzo th uki kuz fjz’huz ukila fjzo th is; fjz’

3=  ‘isf;a woyi ‘ hkq urK yeZ.Su” urK is;sjs,a,” urK woyi hkqhs’

33  ‘fkdfhla wdldrfhka ‘hkq Wiia my;a l1uj,ska hkqhs’

[\q 97 /]

34
” urKfhys .2K fyda jK!kd lrkafkah” hkq cSjs;fhys fodih olajhs’ urKfhys
.2Kh lshhs’Tn uska lMrsh flf

35
” urKfhys fyda iudoka lrjhs” hkq wdhqOhla fyda f.fkj” jsi fyda lj”
/yekska fyda t,a,S lZMrsh lrj”oshj,l fyda Èla fok ;ekl fyda m1md;hl fyda
jefgjhs hkqhs'’ fuzo’ hkq fmfr mdrdcsldj ksid lshhs’

36
” merÈfka fjz” hkq huzfia uy;a .,la fomZMj nsÌkdyq .,mkag fkdyelafla
fjzo tfiau uyK f;u oek oek ukqIH YrSrhla cSjs;fhka f;dr lr Y1uKNdjhg fkd
iqÈiafila fjz’ YdlHmq;1 Ndjhg fkdiqÈiafila fjz’ tfyhska mdrdcsld fjzhhs
lshkq ,efnz’

37
” wdY1hg iqÈiq fkdfjz” hkq ixjdih kuz tlg ix> lu!h” tlg fm< lSu”
iudk yslauSu” fuz ixjdi kuz fjz’ th Tyq iuZ. ke;’ tfyhska wdY1hg
fkdiqÈiqhhs lshkq ,efnz’

38
f;fuz is;d” É;hd” jsiska É; mruzmrdfjka” kshu lrk ,o É;hd jsiska” .sh
wdmiq wd É;hd jsiska” ryis .; fkdjQ ryis.;h hk yeZ.Su we;s”ryis .; jQ
ryis .; fkdjq yeZ.Suz we;s” ryis .; fkdjQ ryis.; fkdjQ yeZ.Su we;s” ryis
.; jQ  ryis.; yeZ.Su we;s” lhska jK!kd lrjhs’jpkfhka jK!kd lrjhs’ lhska
jpkfhka jK!kd lrjhs’ É;hd ,jd jK!kd lrjhs’,sjSfuka jK!kd lrjhs’ fndre
j< fya;a;2jk ,E,a,

39
” f;fuz” hkq YrSrfhka fyda YrSrh ms ( a )  7
[\q 98 /]

30 ” is;d ” hkq is;du;d kshu lrhs’fufia jsÈj” fufia .ij” fufia urjhs fiahs’

3-
*3( fukuz we;a;d urjhs NsCIqjla NsCIqjlg kshu lrhso Èl2,d weje;a
fjz’*4( fyf;u Tyq is;uska Tyq urhs fofokdgu mdrdcsld weje;a fjz’

4= * fuys 3- *3(( fyf;u th is;uska wksflfl2 urhs’ uq,slhdg weje;a fkdfjz’ uerejyqg mdrdcsld weje;a fjz’

43 * fuys 3- *3(( fyf;u wksfll2 is;kafka Tyq urhs’fofokdgu mdrdcsld weje; fjz’

44 * fuys 3- *3(( fyf;u wksfll2 is;kafka wksfll2 cSjs;fhka f;dr lrhs’uq,slhdg weje;a fkdfjz uerejyqg mdrdcsld weje;a fjz’

45
*3( NsCIqjla NsCIqjlg wij,dg lshj” wij,d wij,dg lshdjd” wij,d wij,dj
urjdhs wK lrhso’Èl2,d weje;a fjz’*4( fyf;u wkHhdg lshhs”Èl2,d weje;a
fjz’ urkakd ms

46
* fuys 45 *3(( fyf;u wksfll2g wKjhs’Èl2,d weje;a fjz’ urkakd
ms

47
*3( NsCIqjla NsCIqjlg wij,d urjhs wK lrhso Èl2,d weje;a fjz’*4( fyf;u
f.dia uu Tyq urkakg fkd yelaflushs kej; ths’ fyf;u huz ojil yelafla kuz
tod Tyq urjhs lshd kshu lrhso Èl2,d weje;a fjz’fyf;u Tyq urhs fofokdgu
mdrdcsld weje;a fjz’

48 * fuys 47 *3( ( fyf;u wKjd miq;ejqfka fkdurjhs’ fkdlshhs’Tyq urhs’ fofokdgu mdrdcsld weje;a fjz’

[\q 99 /]

49
*fuys 47 *3(( fyf;u wKjd miq;ejqfKa fkdurjhs wiajhs fyf;u ;d jsiska
kshu lrk,oafoahhs urhs’ uQ,slhdg weje;a fkdfjz’ urkakdg mdrdcsld weje;a
fjz’

40 * fuys 47 *3(( fyf;u wKjd miq;ejs,sj fkdurjhs okajhs fyf;u hym;ehs wE;a fjhs’ fofokdgu weje;a fkdfjz’

4-
wNsuqLfhys jQ ;eke;a;d wkNsuqLfhys hk yeZ.Suz we;sj ” fukuz we;af;a
uerefka jkafkahhs’”l:d lrhs’ Èl2,d weje;a fjz’ wkNsuqLfhys jQ ;eke;a;d 
wNsuqLfhys jQ f,i” wfka wij,d urefka jkafkahhs” l:d lrhs’ Èl2,d weje;a
fjz’wNsuqLfhys jQfha wkNsuqLfhys jQ yeZ.Suz we;sj ‘wfka wij,d uerefka
jkafkahhs’ l:d lrhs ‘Èl2,d wej;afjz’ wkNsuqLfhys fkd jQfha wkNsuqLfhys
fkd jQ woyia we;sj” wfka wij,d uerefka jkafkahhs” l:d lrhs ‘ Èl2,d
weje;a fjz’

5=
” lhska jK!kd lrhs” hkq hul2 fufia urjhs kuz fyf;u Okh fyda ,nhs”
lSrA;sh fyda ,nhs” iaj.!hg fyda hhs lshd lhska jsldr lr fmkajhs’* 4(
Èl2,d wej;afjz’ ta jsia;rfhka urkafkushs Èla jQ fjzokdjla Wmojhs’ :q,is
weje;a fjz’ urdo mdrdcsld weej;a fjz’

53
” jpkfhka jsia;r lsrSu” kuz hul2 fufia urhso OKh fyda ,nhs’ lSraA;sh
fyda ,nhs iaj.!hg fyda hkafkahhs jpkfhka lshdo * fuys 5= *4( fPoh 
fhdokak’(

54
‘ lhska yd jpkfhka jsia;r lsrSu’ kuz hful2 fufia urhso” Okh fyda ,nhs”
lSrA;sh fyda ,nhs” iaj.!hg fyda hkafkahhs lhska o jsia;r fldg wZ.jhs
jpkfhkao lshhs’ * fuys 5= *4( fPAoh fhdokak’ (

55
” É;fhl2 ,jd jsia;r lsrSu” kuz É;hdg  mKsjsvhla lshhs hul2 fufia urhs
kuz *4( fyf;u Okhla fyda ,nkafkah” lSrA;shla fyda ,nkafkah” iaj.!hg fyda
hkafkahhs *5( lshh’s Èl2,d weje;a fjz’  É;hdf.a mKsjsvh wid
uefrkafkushs *6( Èla fjzokdjla Wmojhs’ :q,is weje;a fjz’ urhso mdrdcsld
fjz’

[\q 100/]

56
‘ ,sjSfuka jsia;r lrhs’ hkq hful2 fufia urhso * fuys 55 *4(( wl2frka
wl2rg Èl2,d weje;a fjz ‘,shqu oel urkafkushs * fuys 55 *6( (

57
” fndre j<” kuz jegS uefrkafkahhs usksfil2 ksid j,la ydrhs’ Èl2,d
weje;a fjz’ *4( jegqKq l,ays huzlissfjla jegS uefrAjdhs kshu fkdfldg
j

58
hCIfhla fyda fm1a;fhla fyda  ;ssrsika.;fhla fyda usksia YrSrhla fyda
tys jefgzo Èl2,d weje;a fjz’jegqK l,ays Èlafjzokdjla WmoSo Èl2,d weje;a
fjz ‘uefrAo :q,is weje;a fjz’ ;srsika.; if;la tys jefgzo Èl2,dweje;a
fjz’jegqK l,ays Èlafjzokdjla WmoSo Èl2,d weje;a fjz’ uefrhso mps;s
weje;a fjz’

59
‘fya;a;2jk mqjrej’ kuz+fya;a;2jk mqjrefjys wdhqOhla ;nhso” jsi fyda
;jrhso” ÈrAj, fyda lrhso” jegS uefrkafkahhs j,la fyda Èla fok ;ekl fyda
m1md;hl fyda ;nhso” Èl2,d weje;a fjz’wdhqOhlska fyda jsilska fyda
jegSulska fyda * fuys 55 *6((

50
‘iuSmfhys ;enSu’ kuz lvqjla fyda nhsfk;a;2jla fyda wvhgshla fyda
fmd,a,la fyda .,la fyda wdhqOhla fyda jsila fyda je,la fyda fuhska
uefrAjdhs t,jd ;nhso Èl2,d weje;a fjz’ bka urkafkushs *fuys 55 *6((

5-
‘ fnfy;a ‘ kuz+ .sf;,a fyda fjZvre fyda ;,f;,a fyda uS fyda uS meKs
fyda fuh ri jsËjd urkafkushs fohs ‘ Èl2,d weje;afjz’th ri jsËs l,ays *
fuys 55 *6((

6=
‘ rEm bosrshg f.k ;enSu’ kuz fuh oel ke;s .ekS uefrAjdhs fkdukdm jQ
rEmhla t,jd ;nhs ‘ Èl2,d weje;a fjz’ th oel ;1ia; fjzo :q,is weje;a fjz’
uefrAo mdrdcsld fjz’fuh oel fkd ,enqkyq jsiska iqiquz ,d uefrAhhs hym;a
rEmhla t,ajd ;nhso *4 ( :q,is weje;a fjz’ uefrhso mdrdcsld fjz’

[\q 101 /]

63
‘Ynzoh bosrsm;a lsrSu’ kuz+Nhdkl jQ Nh wruqKq we;a;d jQ fuh wid ;e;s
.ekS uefrAjhs fkd ukdm Ynzohla bosrsm;a lrhs o Èl2,d weje;a fjz ‘ ta
Ynzoh wid ;e;s .kSo * fuys  6= *4(( fuh wid fkd,enSfuka jsh,S
uefrkafkahhso” fm1au lghq;2 is;g josk Ynzohla bosrs;a lrhso Èl2,d weje;a
fjz ‘ th wid fkd,enSfuka jshf,hso *fuys 6= *4((

64
‘.Ë bosrsm;a lsrSu’ kuz ms1dKh fldg ms1dKh l< l,ays ms1dKh fldg fkd,enSfuka
jsh,S uefrkafkahhs hym;a .Ëla bosrsm;a lrhso” Èl2,d weje;a fjz’ th
wd>1dKh fldg fkd,enSfuka jshf,hs’ *fuys 6= *4((

65 
‘ri bosrsm;a lsrSu ‘ kuz+ fuh ri jsË ms

66 
‘iamY!h bosrsm;a lSrsu’ kuz uska iamY!i lrjd urkafkushs Èla fok iamY!
we;s l1Er iamY! we;s whym;a iamY!hla bosrsm;a lrhs o Èl2,d weje;a
fjz’bka iamY! l

67 
‘Ou!h bosrsm;a lsrSu’ kuz + fuh wid nsh jS uefrkafkahhs mjz l

[\q 102 /]
we;a;dyg fuh wid osjH iemg we,S lZMrsh lrkafkahhs’iajrA. l:d lshhs Èl2,d weje;a fjz’th wid we,S uefrkafkushs * fuys 55 *6((

68
‘ lSSu’+kuz jspd, l,ays fufia urjhs hfula fufia urhso fyf;u Okh fyda
,nhs” lSrA;sh fyda ,nhs”osjH f,dalhg fyda hhs” lshd jspd, l,ays lshhs
Èl2,d weje;a fjz ta lSfuka urkafkushs * fuys 55 *6((

69
‘ wkqYdikdj’ kuz hfula fufia urd kuz fyf;u Okh fyda ,nhs” hii fyda
,nhs” iaj.!hg fyda hdhhs fkdjspdrk ,oafoa lshhso Èl2,d weje;a fjz’ ta
wkqYdikdfjka urkafkushs * fuys 55 *6((

60 
,l2Kq lsrSu + n;g fmr fyda n;g miq fyda ? fyda oj,a fyda ta ,l2Kska Tyq
urjhs ,l2Kla flfrAo Èl2,d weje;a fjz’ta i,l2Kska Tyq urhso fofokdgu
mdrdcsld weje;a fjz ‘ ta ,l2Kg fmr fyda miq fyda Tyq urhso
m

6- 
ksus;s lsrSu+ wei fyda likafkus” neu fyda Tijkafkus” ysi fyda
Tijkafkus” ta lreKska Tyq urjhs ksus;a;la lrhs Èl2,d weje;a fjz’ ta
lreKska Tyq urhs’ fofokdgu mdrdcsld weje;a fjz’ ta ksus;a;g fmr fyda
miqj Tyq urhs’ m
fkdis;d” fkdokakdygu” woyi ke;a;dyg” Wu;2 jQjdyqg” uq,ska jro l< ;ek;a;dg weje;a fkd fjz’
* usksia YrSrh ke;s lsrSfuz mdrdcsld fjz  uq,a nKjrhs’ (


33 fofjks nKjr


3
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla  f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyqg lreKdfjka
urKfhys .2K jK!kd l

[\ 103 /]
lshdhs’blans;s ta NsCIqyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

4
tl,ays jkdys tla;rd msZvQ msKsi yeisfrk NsCIqjla jdvsfjkafka mqgqjl
froaolska jeiQ orefjl2 Wv jdvsjQfKa thska orejd uf

5
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla odk Yd,dfjys we;2,qf.hs wiqkla mKjkafka
fuda,a tijQ l,ays tla fuda,la w,ajd .;af;ah’ fojeks fuda, fmr,S tla;rd

6
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla odkYd,dfjys we;2,qf.hs wiqkla mKjkafka
jxf.vshla yemS jegqfKah’ tla;rd orefjl2 u; jegS uf
 

7
tl,ays jkdys mshdo mq;1hdo NsCIqka flfrys mejsos jQjdyq fj;a’l,a oekajq
l,ays”iajduSks” jvskak kqUjykafia ix>hd jËskak hhs” lshd msgska
w,ajd my;a lf

8
*3( tl,ays jkdys mshd iy  mq;1hd NsCIqka w;r mejsos jQjdyq fj;a’l,a
oekajq l,ays mq;1hd mshdg ” iajduSks” hkak Tn  ix>hd jËskakhhs” lshd
urK woyiska  msgska w,ajd my;a lf

9 * fuys 8 *3(( fyf;u jegS lZMrsh fkd flf

[\q 104 /]

0
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla j<ËoaoS uia lefn,a,la W.2frys /Ìfkah’
*4( tla;rd uyfKla ta NsCIqjf.a fn,a,g myrla Èkafkah’f,a iys; ui
jegqfkah’ ta uyK f;u lZMrsh flf

-
* fuys 0 *3(( *4( tla;rd uyfKla urK woyiska fn,a,g myrla Èkafkah’f,a
iys; ui jegqfkah’ *5( ta uyK f;u lZMrsh flf

3= * fuys 0 *3( iy - *4(( ta uyK f;u lZMrsh fkdflf

33
tl,ays jkdys tla;rd msZvq msKsi yeisfrk NsCIqjla jsi usY1 msKavmd;hla
,en wdmiq f.kjq;a NsCIQkag m1:u fldgi jYfhka Èkafkah’ta NsCIQyq lZMrsh
l

34 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla mrSCId lrK woyiska tla;rd NsCIqjlg jsila
Èkafkah’ta uyK f;u lZMrsh lf
 

35 
tl,ays jkdys w,jz rg NsCIQyq jsydr bvula ilia lr;s’ tla;rd NsCIqjla hg
Nd.hg jS .,la  Wvg Tijhs’ Wv isgsss NsssCIqjf.ka w;yereK ., hg isgs
NsCIqj u; jegqfKah’ta uyK f;u lZMrsh flf

36 tl,ays jkdyss w,jz rg NssCIQyq jsydr bvula lrkakdyq tla;rd NsssCIqjla hg isg .,la Tijhs’ Wv’”

[ \ q 105 / ]
isgss uyK f;u urK fpz;kdfjka hg isgs NsCIqj u; ., fy,Sh*4( ta NssCIqj lZMrsh flf

37 * fuys 37 *3(( ta NsCIqj lZMrsh fkd flf

38 
*3( tl,ays jkdys w,jz kqjr jeis NsCIQyq jsydrhlg ns;a;shla nËs;a’tla;rd
NsCIqjla hg isg .fvd,a  Wvg fohs’ *4( Wv isgs NsCIqj jsiska kmqrefldg
.ka .fvd,a hg isgs NsCIqj u;af;ys w;yerefKah’ta uyK f;u lZMrsh
flf

39
*3(  * fuys 39 * 4 (( Wv isgs uyK f;u urK woyiska hg isgs NsCIqjf.a
uqÈfkys  .fvd,la fyZMfhah’  *4( ta uyK f;u lZMrsh flf

30 * fuys 30 *4(( ta NsCIqj lZMrsh fkdflf

3-
*3( tl,ays jkdys w,jz rg jeis NsCIqyq wZM;a lu!dka;hla  lr;s’ tla;rd
NsCIqjla hgg jS jEhla Wvg oeuzfuzh’ Wv isgs NsCIqj jsiska jrojd w,ajd.;a
jEh hg isgs NsCIqj u; jegqfKah’ta NsCIqj lZMrsh lf

4=
*3( tl,ays jkdys w,jz rg  NsCIqyq wZM;a lu!dka;hla  lr;a’ tla;rd
NsCIqjla hg isg jEhla Wvg biaiqfjzh’ Wv isgs NsCIqj f;u  hg isgs NsCIqj 
urK woyiska Tyq u; jEh fyZMfjzh’ *4( ta NsCIqj lZMrsh lf

43 * fuys 43 *3(( ta NsCIqj lZMrsh fkdflf
[\q 106 /]

44
tl,ays jkdys w,jz rg  NsCIqyq kj lu!dka;  flfr;a’tla;rd NsCIqjla hg isg
f.dKeiaila * jla jQ mrd,h ( Wvg oeuzfuzh’ Wv isgs NsCIqj yrshg w,ajd
fkd.;a f.dKeiai hg isgs NsCIqj u; jegqfKah’ ta NsCIqj lZMrsh
lf

45
*3( tl,ays jkdys w,jz rg jeis NsCIqyq kj lu!dka;  flfr;s’tla;rd
NsCIqjla hg isgsfha f.dKeiai  Wvg biaiqfjzh’ Wv isgs NsCIq f;u urK woyi
we;af;a  hg isgs NsCIqj u; f.dKeiai fyZMfjzh’ *4( ta NsCIqj lZMrsh
lf

46 * fuys 46 *3( ta NsCIqj lZMrsh fkdflf

47
tl, jkdys w,jz rg NsCIqyq kj lu!dka; lrkakdyq ueis nËs;a’ tla;rd
NsCIqjla tla;rd NsCIqjlg ” weje;aks” fu;k isg nËskakhhs ” lSfhah’fyf;u
tys isg nËskafka jegS lZMrsh flf

48
* 3 ( tl,ays  jkdys w,jz rg NsCIqyq kj lu!dka; lrkakdyq ueiaila nËs;a’
tla;rd NsCIqjla urK woyiska  tla;rd NsCIqjlg ” weje;aks ” fuys  isg
nÌjhs ” lSfhah’ *4( fyf;u tys isg nËskafka fmr,S uf

49 * fuys 49 *3(( fyf;u fmr,S fkduf

40
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla jsydrh jid nishs’ tla;rd NsCIqjla ta
NsCIqjg ‘weje;aks” fu;kska niqjhs ‘ lSfhah * 4( fyf;u t;kska niskafka
fmr,S lZMrsh flf

[\q107 /]

 4-
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla jsydrh jid nishs’ tla;rd NsCIqjla ta
NsCIqjg ‘weje;aks” fuhska niSjdhs urK woyiska ‘ lSfhah ‘ fyf;u t;kska
niskafka *4( fmr,S uf

5= * fuys 5= *3(( fmr,S fkduf

53
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla Ydikfhys fkdwe,afuka .sCOl@g mj!;hg keZ.S
m1md;fha mKskafka tla;rd l2ZMfmd;af;l2 u; jegS thska l2ZMfmd;a;d
uerefKah’*fuys 3 *4( ( ” uyK” mdrdcsld weje;a fkdfjz’ uyfKks” ;uka fkd
meKsh hq;2hs’ hfula mKskafka kuz Èl2,d weje;a fjz’”

54
tl,ays jkdys Pnzn.a.sh NsCIqyq .scql2ZM mjzjg keZ.S l1Svd msKsi .,la
fyZMy’ tla;rd f.dm,af,l2g jeoS uerefKah’ * fuys 3 *4(( ” uyfKks”
mdrdcsld weje; fkdfjz’ uyfKks” l1Svd msKsi .,a fkd fmr,shhq;2hs’ hfula
fmr,d kuz Èl2,d weje;a fjz’”

55
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla .s,ka jQfhafjz’ NsCIqyq Tyqg Èu w,a,d
vdosh kexjQy’ta NsCIqj lZMrsh flf

56
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,v jQfhafjz’ NsCIqyq Tyq urK woyiska
Èu w,a,d vdosh kexjQy’ *4( ta uyK lZMrsh flf

57 * fuys 57 *3( ta NsCIqj lZMrsh fkdflf

58
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlayg ysfia lelal2ula we;sjsh’ NsCIqyq Tyqg
kYHhla Èkakdy’ ta NsCIqj lZMrsh flf
[\q 108 /]

59
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlayg ysi lelal2ula we;sjsh’ NsCIQyq Tyq
urK woyiska kYHlu!hla Èkakdy’*4( ta NsCIqj lZMrsh flf

50 * fuys 50 * 3(( ta NsCIqj lZMrsh fkd flf

5- tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjka f,v jQfhah’ NsCIQyq Tyq usrsl@y’ ta NsCIqj lZMrsh lf

6=
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjka f,v jQfhah’ NsCIQyq Tyq urK woyiska
usrsl@y’ ta NsCIqqj lZMrsh lf*

63 * fuys 63 *3(( ta NsCIqj lZMrsh  fkd lf

64 tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjka f,v jQfhah’ NsCIQyq Tyq kEjzjdy’ ta uyK lZMrsh lf

65
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjka f,v jQfhah’ NsCIQyq Tyq urK woyiska
kEjzjdy’*4( ta uyK lZMrsh lf

66 *fuys 66 *3 ( ta NsCIqj lZMrsh fkdflf

67 tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyqg f;,a .e,ajQjdyqh’ ta NsCIqj lZMrsh flf

**fm< yd iiËkak’(

[\q 109 /]

 68″
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyq  urK woyia
we;a;dyq f;,a .e,ajQjdyqh’  *4( ta NsCIqj lZMrsh flf

69 * fuys 69 *3(( ta NsCIqj lZMrsh fkdflf

60
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyq 
ke.sgzfgjzjQjdyqh’  *4( thska  NsCIqj lZMrsh flf

6-
* fuys 6- *3(( urK woyiska  ta NsCIqj lZMrsh fkdflf

7= tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyq  nsu fyZMy’   ta NsCIqj uf

73
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyq urK woyiska nsu
fyZMy’  * 4( ta uyK f;u  lZMrsh flf

74 * fuys 74 *3((   ta uyK lZMrsh fkdflf

75 tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyqg’ wdydr Èkakdy’ta NsCIqj lZMrsh flf

76
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyqg urK woyiska
wdydr Èkay’* 4( ta uyK f;u  lZMrsh flf

77 * fuys 77 *3((   ta uyK f;u lZMrsh fkdflf

[\q 110 /]

78 tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyqg’ nSula  Èkay’ta uyK f;u lZMrsh flf

79
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla f,vjQfha fjz’NsCIQyq Tyqg urK woyiska 
nSula  Èkay’ *4( ta uyK f;u lZMrsh flf

70 *fuys 70 *3(( ta uyK f;u fkd uf

7-
tl,ays jkdys ieushd msgrg .sh tla;rd ia;1shla fidr ieusfhl2f.ka .rANskS
jQjdh’Tz f;dfuda l2,Qm. NsCIqjlg ” wdhH!hka jykai” .en fy,k fnfy;la
Èkuekjhs ” lSjdh’” keZ.ksfhks” hym;ehs” wehg .enjefgk fnfy;la Èkafkah’
orejd uf

8=
tl,ays jkdys tla;rd mqreIfhl2g NdhH!djre fofofkla fj;a’ tlshla jËh’
tlshla jokakSh’ jË ia;1S l2,Qm. NsCIqjlayg ” iajduSks” boska wE johs kuz
ishZM jia;2jg wOsm;s jkakSh’ wdhH!hka jykai” wEf.a .en fy,Su okqjhs”
lSjdh'’ keZ.ksh” hym;ehs wEg  .en fy,Sula Èkafkah’orejd uf

83 * fuys 83 fPAofha ‘uj u

84 *fuys 83 fPaofha ‘fofokdu u

85 * fuys 83 fPaofha ‘fofokdu fkd u

86
tl,ays jkdys tlaa;rd .rANskS ia;1shla l2ZMm. NsCIqjlg ” wdhH!hka jykai”
oeka .enz fy,Sula okqjhs”  lSjdh’ ‘ keZ.ksh” tfia kuz fmdvs lrjhs ‘
lSfjzh’Tz f;dfuda fmdvs lr .rANh fyZMjdh’ * fuys 3 *4( *5((

 [\q 111 /]

87
tl,ays jkdys tlaa;rd .rANskS ia;1shla l2ZMm. NsCIqjlg ” wdhH!hka jykai”
oeka .enz fy,Sula okqjhs”  lSjdh’ ‘ keZ.ksh tfia kuz ;jj’hs lSfjzh’Tz
f;dfuda ;jd .rANh fyZMjdh’ * fuys 3 *4( *5((

88
tl,ays jkdys tlaa;rd jË ia;1shla l2ZMm. NsCIqjlg ” wdhH!hka jykai” oeka
hulska ud jokafkuzo tnÌ fnfy;la  okqjhs”  lSjdh'’keZ.ksh”  tfia ‘ hhs
wEg fnfy;la Èkafkah’ Tz f;dfuda uereKdh’ * fuys 3 *4(( ” uyK” mdrdcsld
weje; fkdfjz Èl2,d weje; fjz’

89
tl,ays jkdys tlaa;rd orejka we;s  ia;1shla l2ZMm. NsCIqjlg   “wdhH!hka
jykai”  hulska uu fkd jouzo tnÌ fnfy;la  okqjhs”  lSjdh'’keZ.ksh” tfia
hhs’ wEg fnfy;la Èkafkah’ Tz f;dfuda lZMrsh l

80
tl,ays jkdys ij. NsCIqyq ima;oi *39( j.!hlg wh;a NsCIqjlg weZ.s,af,ka
ls;slejSfuka isky we;s l

8-
tl,ays jkdys  ima;oi j.!hlg wh;a NsCIQyq ij.  NsCIQkag wh;a NsCIqjla
ix> lu!hla lrkafkuqhs hgfldg uerEy’ * fuys 3 *4(( ” uyfKks” mdrdcsld
weje;a fkdfjz’”

9= tl,ays jkdys tla;rd uka;1 .2reluz lrk NsCIqjla hCIfhl2 uersh’*fuys 3 *4(( “uyK” mdrdcsld weje;a fkdfjz :q,is weje;a fjz’”

93 tl,ays jkdys tla;rd  NsCIqjla oreKq hCIhka jik ;eklg hejqfhah’ hCIfhda  Tyq uerEy’* fuys 3 *4( iy 47 *4((

94
tl,ays jkdys tla;rd  NsCIqjla  urK woyia we;af;a wkHjQ NsCIqjla oreKq
hl2ka isgsk ;eklg hejqfhah’ *4( hCIfhda Tyq uerEy’* fuys 3 *4( * 5 (

 [\q 112 /]

95 * fuys 93 *3(( Tyq hCIfhda uerejdyqh’ * fuys 3 * 4 (( “uyK” mdrdcsld weje;a fkdfjz :q,is weje;a fjz’

96
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla wkHjq NsCIqla j,a uD.hka isgsk ldka;drhlg
hejQy’j,a uD.fhda Tyq cSjs;CIhg meusKjQjdyqh’ * fuys 3 *4( iy 47 *4((

97
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla urK is;a  we;af;a wkHjQ NsCIqjla j,a
uD.hka isgsk ldka;drhlg hejqfhah’ j,a uD.fhda Tyq cSjs;fhka
f;drl

98
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla wksla NsCIq kula fidreka isgsk ldka;drhlg
hejQfhah’fidre cSjs;CIhg meusKjQy’* fuys3*4( iy47 * 4 ((

99
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla urK woyiska  fidreka isgsk ldka;drhlg
hejQfhah’Tyq fidre uerEy’* fuys3*4( * 5 (( Tyq fidre fkd uerEy’:q,is
weje;a fjz’

90 *3( * fuys 90 *3( Tyq fidre fkd uerey’ *fuys 3 * 4 (( ” uyK” mdrdcsld weje;a fkdfjz’:q,is weje;a fjz’”

9- tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla Tyqh is;uska  Tyq urefjzh’ *fuys 3 *4( *5((’

0= tl,ays jkdys tla NsCIqjla Tyqh is;uska wksfll2 cSjs;fhka f;dr flf

03 tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla wksfll2h is;uska Tyq uerefjzh ‘
*fuys 3 *4( *5((’

 

04 tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla wksfll2h is;uska wksfll2 cSjs;fhka f;dr flf

05
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla wukqIHfhl2 jsiska .kakd ,oafoa fjz’tla;rd
NsCIqjla Tyqg myrla Èkafkah’ ta uyK f;u lZMrsh flf

06
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla wukqIHfhl2 jsiska w,ajd .;af;ah’
tla;rd NsCIqjla urK woyiska  ta NsCIqjg myrla Èkafkah’ *4( ta uyK f;u
lZMrsh flf
[\q 113 /]

*06 * fuys 05 *3( ta uyK f;u lZMrsh fkdflf

07
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla hym;a lu! we;af;l2g osjH f,dal l:dj
lSfjzh’fyf;u ta l:dfjys we,qfka lZMrsh flf

08
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla urK woyiska hym;a l1shd we;af;l2g osjH
f,dal l:dj lSfjzh’ *4( fyf;u ta l:dfjys we,qfka uerefKah’ *fuys 3 *4(
iy3*5((

09
* fuys 08 *3(  fyf;u  ta l:dfjys weZMfka lZMrsh fkdflf

00
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla krl Èflys isgsfhl2g krlfhys ,CIK l:d
lSfjzh’fyf;u ;1ia:j  lZMrsh flf

0-
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla urK woyiska krl Èflys isgsfhl2g wmdh
l:d lSfjzh’ *4( fyf;u ;1ia:j lZMrsh flf

-= * fuys 0- *3( fyf;u ;e;s .ekS lZMrsh fkdflf

-3
*3( tl,ays w,jz kqjr jeis NsCIQyq w,q;a lu!dka;hla lrkakdyq .ia
lm;a’tla;rd NsCIqjla tla;rd NsCIqjlayg “uyK” fuys isg isÌjhs” lSfhah*4(
Tyq tys isg isËskafka hg jS uf

-4 * fuys -3*3( ‘ urK woyiska’ hhs lshd fhdod .; hq;2hs( * fuys 3 *4( *5(

-5 * fuys -3 *3( ‘ .i jegS fkduf

**wxlh jeros fia fmfka’                                                             a ( 8)

[\q 114 /]

-6 tl,ays jkdys ij. NsCIQyq jkhg .sks oeuzudy’ ukqIHfhda oejS ld,l1shd l

-7 *3( tl,ays jkdys ij. NsCIQyq urK woyiska jkhg .sks oeuzudy’*4( ukqIHfhda oejS u

-8 * fuys -7 *3(  ukqIHfhda oejS lZMrsh fkd l

-9
*3( tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjla jOlia:dkhg f.dia fidreka urkakdg
“weje;aks” fudyq fjfyi fkdlrj tl myrskau urjhs ” lSfjzh’*4( iajduSks”
hym;ehs” tl myrskau uerefjzh’* fuys 3 *3( *5((

-0 * -9 *3((” uu Tnf.a lSu fkdlrus” Tyq uerefjzh’ *fuys 3 *4( ” uyK” mdrdcsld weje;a fkdfjz Èl2,d weje;a fjz’”


tl,ays jkdys tla;rd mqreIfhla l2, f.hl w;a md isËsk ,oafoa [d;Ska
jsiska jglr .kakd ,oafoa jsh’tla;rd NsCIqjla ta ukqIHhkaf.ka “weje;aks”
fudyqf.a urKh leue;s jkakyqoehs ” weiSh’” iajduSks” tfiah
leue;af;uqhs”lSjdyqh’ ” tfia kuz fudare fmdjdhs” lSfhah’Tjqyq Tyqg
fudare fmjqy’ fyf;u uf

3==
tl,ays jkdys tla;rd mqrIfhla l2, f.hl w;a md isÌfka [d;Ska jsiska jglr
,oafoa jsh’tla;rd NsCIqKshla ta usksiqkag ” weje;aks” fudyqf.a urKh
leue;a;yqoehs ” weiSh’” wdhH!dfjks” leue;af;uqhs” lSjdyqh’ “tfia jS kuz
f,dKfidjSrl wrsIagh fmdjjhhs” lSjdh’Tjqyq Tyqg f,dKfidjSrlh fmjqy’ fyf;u
lZMrsh flf
[ \ q 115 / ]

NsCIqKSyq
NsCIQkag fuz ldrKh oekajQy’NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh
ie,l *;2kafjks mdrdcsldj ksus’(

Leave a Reply