Discovery of Metteyya the Awakened One with Awareness Universe(FOAINDMAOAU)
From Analytic Insight Net - FREE Online Tipiṭaka Law Research & Practice University in
 116 CLASSICAL LANGUAGES in BUDDHA'S own Words through http://sarvajan.ambedkar.orgat 668, 5A main Road, 8th Cross, HAL 3rd Stage, Punya Bhumi Bengaluru- Magadhi Karnataka State -PRABUDDHA BHARAT
Categories:

Archives:
Meta:
August 2020
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
03/18/13
19313 TUESDAY LESSON 864 -THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa 07 Sanghadisesa 03 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org BUDDHA’S TEACHINGS FOR THE CONTEMPORARY WORLD -II A Buddhist Response to Contemporary Dilemmas of Human Existence-PROGRAMS-Mahabodhi Dhammaduta Vihara
Filed under: General
Posted by: site admin @ 6:29 pm

19313 TUESDAY LESSON 864
-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa

07

Sanghadisesa
03

Pali

English

Sinhalafrom FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


3. 3.
Duññhullavàcàsikkhàpadaü


1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã ara¤¤e viharati. Tassàyasmato
vihàro abhiråpo hoti dassanãyo pàsàdiko. Tena kho pana samayena
sambahulà itthiyo àràmaü agamaüsu vihàrapekkhikàyo. Atha kho tà itthiyo
yenàyasmà udàyã, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü
etadavocuü: “icchàma mayaü bhante ayyassa vihàraü pekkhitu”nti. Atha kho
àyasmaü udàyã tà itthiyo vihàraü pekkhàpetvà tàsaü itthãnaü vaccamaggaü
passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati. Yàcati’pi
àyàcati’pi, pucchati’pi pañipucchati’pi, àcikkhati’pi, anusàsati’pi,
akkosati’pi. Yà tà [PTS Page 128] [\q 128/] itthiyo chinnakà dhuttikà
ahirikàyo tà àyasmatà udàyinà saddhiü åhasanti’pi ullapanti’pi
ujjhagghanti’pi uppaõóenti’pi. Yà pana tà itthiyo hirimanà tà
nikkhamitvà bhikkhå ujjhàpenti: “idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü,
sàmikenapi mayaü evaü vuttà na iccheyyàma, kimpanayyena udàyinà”ti. Ye
te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
àyasmà udàyã màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi ohàsissatã”ti. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà
àyasmantaü udàyiü pañipucchi: “saccaü kira tvaü udàyã màtugàmaü
duññhullàhi vàcàhi obhàsã”ti. “Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà:
“ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmaü
duññhullàhi vàcàhi obhàsissasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena
viràgàya dhammo desito, no saràgàya -pe- kàmapariëàhànaü våpasamo
akkhàto netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaü ca pana
bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana
bhikkhå otiõõo vipariõatena cittena màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi
obhàseyya yathà taü yuvà yuvatiü methunåpasaühitàhi, saïghàdiseso’ti.

3. Yo panà’ti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Otiõõo nàma sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

[BJT Page 322] [\x 322/]

Vipariõatanti
rattampi cittaü vipariõataü, duññhampi cittaü vipariõataü, måëahampi
cittaü vipariõataü. Api ca rattaü cittaü imasmiü atthe adhippetaü
vipariõatanti.

Màtugàmo nàma:
manussitthi, na yakkhã na petã na tiracchànagatà, vi¤¤å pañibalà
subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Duññhullà vàcà nàma: vaccamaggapassàvamaggamethunadhammapañisaüyuttà vàcà.

Obhàseyyàti ajjhàcàro vuccati.

Yathà taü yuvà yuvatinti daharo dahariü taruõo taruõiü kàmabhogã kàmabhoginiü.

[PTS Page 129] [\q 129/] methunåpasaühitàhãti methunadhammapañisaüyuttàhi.

Saïghàdiseso’ti -pe- tenapi vuccati saïghàdiseso’ti.

4. Dve magge
àdissa vaõõampi bhaõati, avaõõampi bhaõati, yàcati’pi, àyàcati’pi,
pucchati’pi, pañipucchati’pi, àcikkhati’pi, anusàsati’pi, akkosati’pi.

Vaõõaü bhaõati nàma: dve magge thometi vaõõeti pasaüsati.

Avaõõaü bhaõati nàma: dve magge khuüseti vamheti garahati.

Yàcati nàma: dehi me arahasi me dàtunti.

âyàcati nàma:
kadà te màtà pasãdissati, kadà te pità pasãdissati, kadà te devatàyo
pasãdissanti, kadà-1 sukhaõo sulayo sumuhutto bhavissati, kadà te
methunaü dhammaü labhissàmã-2. Ti.

Pucchati nàma: kathaü tvaü sàmikassa desi-3 kathaü jàrassa desã-3 ti.

Pañipucchati nàma: evaü kira tvaü sàmikassa desi-3 evaü jàrassa desã-3 ti.

âcikkhati nàma: puññho bhaõati “evaü dehi, evaü dentã-4 sàmikassa piyà bhavissasi manàpà cà”ti.

Anusàsati nàma: apuññho bhaõati, “evaü dentã-1. Sàmikassa piyà bhavissati manàpà cà”ti.

Akkosati nàma:
animittà’si nimittamattà’si alohità’si dhuvalohità’si dhuvavolà’si
paggharantã’si sikhariõi’si itthipaõóakà’si vepurisikà’si sambhinnà’si
ubhatobya¤janàsãti.

1. Kadà te. Syà. 2. Labhissasãti. Sã. Mu. 3. Dehi, dehãti. Sã. Mu. 4. Dentà, machasaü

[BJT Page 324] [\x 324/]

1. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhå ca naü itthiyà vaccamaggaü
passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati, yàcati’pi
àyàcati’pi pucchati’pi pañipucchati’pi, àcikkhati’pi, anusàsati’pi,
akkosati’pi, àpatti saïghàdisesassa -pe-*

2. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i, sàratto ca bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi
bhaõati -pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü saïghàdissonaü -pe-

3. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü
vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati
-pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü saïghàdissesena dukkañassa -pe-

4. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà vaccamaggaü
passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àdissa vaõõampi
bhaõati avaõõampi bhaõati [PTS Page 130 [\q 130/] -@]pa-akkosati’pi,
àpatti thullaccayassa-pe-

5. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i, sàratto ca bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü vaccamaggaü passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü
ubbhajàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati -pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü
thullaccayànaü -pe-

6. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü
vaccamaggaü passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àdissa
vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati’pi àpatti thullaccayena
dukkañassa -pe. 7. Itthã ca hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü
itthiyà ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi
bhaõati -pe- akkosati’pi, àpatti dukkañassa -pe-

8. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati
avaõõampi bhaõati -pe- akkosati’pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

9. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü
ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati
-pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

10. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà kàyapañibaddhaü
àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati’pi, àpatti
dukkañassa -pe

* Peyyàlamukhena kàyasaüsagge vuttanayova veditabbo.

[BJT Page 326] [\x 326/]

11. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i, sàratto ca. Bhikkhu ca naü
divinnaü itthinaü kàyapañibaddhaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi
bhaõati -pe- akkosati’pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

12. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyapañibaddhaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-
akkosati’pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

13. Anàpatti atthapurekkhàrassa, dhammapurekkhàrassa, anusàsanãpurekkhàrassa, ummattakassa, àdikammikassàti.

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Lohitaü kakkasàkiõõaü kharaü dãgha¤ca vàpitaü kacci saüsãdati-1 maggo saddhà dànena kammunà’ti.

1. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã navarattaü kambalaü pàrutà hoti. A¤¤ataro
bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “lohitaü kho te bhaginã”ti. Sà na
pañivijàni. “âmayya, navaratto kambalo”ti. Tassa kukkuccaü ahosi. “Kacci
nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno”ti. Bhagavato etamatthaü
àrocesi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti.
(1)

2. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã kharakambalaü pàrutà hoti. A¤¤ataro bhikkhu
sàratto taü itthiü etadavoca: “kakkasalomaü kho te bhaginã”ti. Sà na
pañivijàni. “âmayya, kharakambalako”ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti. (2)

3. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã navàvutaü kambalaü pàrutà hoti. A¤¤ataro
bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “àkiõõalomaü kho te bhaginã”ti. Sà
na pañivijàni. “âmayya, navàvuto kambalo”ti. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà”ti. (3)

4. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthi kharakambalakaü pàrutà hoti. A¤¤ataro
bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “kharalomaü kho te bhaginã”ti. Sà
na pañivijàni, “àmayya, kharakambalako”ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti dukkañassà”ti. (4)

1. Saüsãrati. Sã. Mu. Syà.

[BJT Page 328] [\x 328/]

5. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã pàvàraü-1 pàrutà hoti. A¤¤ataro bhikkhu
sàratto taü itthiü etadavoca: “dãghalomaü kho te bhaginã”ti. Sà na
pañivijàni, “àmayya, pàvàro”-2. Ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti
bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà”ti. (5)

6. [PTS Page
131] [\q 131/] tena kho pana samayena a¤¤atarà itthã khettaü vapàpetvà
àgacchati. A¤¤ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “vàpitaü kho
te bhaginã”ti. Sà na pañivijàni “àmayya, no ca kho pañivutta”nti. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti
dukkañassà”ti. (6)

7. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu paribbàjikaü pañipathe passitvà sàratto
taü paribbàjikaü etadavoca: “kacci te bhagini maggo saüsãdatã”. Sà na
pañivijàni. “âma bhikkhu, pañipajjissasã”ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà”ti. (7)

8. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto a¤¤ataraü itthiü etadavoca:
“saddhà’si tvaü bhagini api ca yaü tvaü sàmikassa desi taü nàmbhàkaü
desã”ti. “Kiü bhante”ti. “Methunaü dhamma”nti. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa”nti. (8)

9. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto a¤¤ataraü itthiü etadavoca:
“saddhà’si tvaü bhagini. Api ca yaü aggadànaü taü nàmbhàkaü desã”ti.
“Kiü bhante aggadàna”nti. “Methunaü dhamma”nti. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa”nti. (9)

10. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã kammaü karoti. A¤¤ataro bhikkhu sàratto taü
itthiü etadavoca: “tiññha bhagini ahaü karissàmã”ti. -Pe- “nisãda
bhagini ahaü karissàmã”ti -pe-”nipajja bhagini, ahaü karissàmã”ti. Sà na
pañivijàni. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti. (10-11-12)

Duññhullavàcàsikkhàpadaü niññhitaü

1. Dãghapàvàraü. Syà. 2. Dãghapàvàro. Syà. 3. Saüsãratãti. Sã. Mu.


5   ix>dosfiaih* fuys 3 *3( fhdokak’( tl,ays jkdyss wdhqiau;a Wodhs ia:jssr f;fuz
jkfhyss jdih lrhs’ ta wdhqiau;ayqf.a jsydrh jsYsIag iajNdjfhka hq;a;
jQfha oY!kSh jQfha m1idocklo fjhs’ tiufhys jkdysss fndfyda jQ ia;1Ssyq
jsydrh n,kq leue;sj jsydrhg .shdyqh’tl,ays ta ia;1Syq wdhqIau;a Wodhs
ia:jsrfhda huz ;efklayso t;ekg t


tl,ays wdhqIau;a Wodhs ia:jsr f;fuz ta ia;S1kag jsydrh fmkajd ta
ia;S1kaf.a u, ud.! uQ;1 ud.!hkaf.a jK!kdj lshhs’ .2Ko kq.2Ko lshhs’
b,a,hs ” jsfYaIfhka b,a,hs’jspdrhs’ kej; jspdrhs’ lshhs’ wkqYdikd
lrhs’wdfl1dI lrhs’huznÌ jQ ta ia;S1yq fj;ao Tjqka Nh ke;sj fflrdgsl .;s
we;sj ,ecacd ke;sj wdhqIau;ajQ Wodhs ia:jsssrhka iuZ. isskdiSuz o Wiia
jYfhka l:d lsrSuz o uy iskdiSuz o ljgluz lsrSuz o flfr;a’ ,cAcdj we;s
huz ia;S1yq fj;a o Tjqka t;ekska msg jS NsCIqkag fodia lshkag jkay’
“iajduSks” fuz jkdys kqiqÈiqh fkd.e,fmah” iajdushd jsiska o fufia
lshkakdyq

[\q 179 /]
kuz wms fkd leue;af;uq’wdhH! jq
Wodhs ia:jsrhka jsiska lS l, lsfulao i;2gq fjuqoehs ” lshdhs’ huznÌ
w,fmpzP NsCIQyq fj;a o Wkajykafia,d fodia lsh;a’ wi;2g m1ldY lr;a’fkd
i;2g wZ.jk jpk lsh;a’ ” flfia kuz wdhqIau;a Wodhs ia:jsrfhda ia;S1kag
wiNH jpk lsh;a o $ hkqhs’ tl,ays ta NsCIQka jykafia,d Nd.Hj;2ka jykafiag
fuz ldrKh ie< l


tl,ays Nd.Hj;qka jykafia fuz ldrKfhys fuz ksodkfhys NsCIQka /ialrjd
wdhqiau;ajQ Wodhs ia:jsrhka w;ska ” Wodhs” f;da ia;S1kag wiNH l:djka
lSfha hkq ienEo$”   ” Nd.Hj;22la jykai” ienEh’” Nd.Hj;a nqÈrcdKka
jykafia .eryQfial’ “ysia mqreIh” fkdukdjQ o” Ydikhg wkqf,duz kqjQo”
kqiqÈiqjQo Y1uKhkag fkd .e,fmk wlemjQo” fkdl


“huz NsCIqjla rd.fhka nei.kakd ,oafoa fmZMkdjQ is;ska hqla;j ;reKfhla
;reKshla yd ffu:qkh msdosfiai weje;a jkafkahhs” lshdhs’

7
“hfula ” jkdys hkq ” NsCIqj”hkq * fuys 3 mdrdcslfha *3+4( fPo fhdokak’(
‘ rd.fhka nei .;a’ hkq rd.fhka r;a jQfha n,dfmdfrd;a;2 iys; jQfha
ms

[\q 180 /]
is; fmrZMfkahs’ oafjzIfhka
ÈIsss;jQ is;o fmrZMfkahs’ fudayfhka uQ,djQ is;o fmrZMfkahs’tf;l2Èjqj;a
fuz wF:!fhys ‘ fmrZMkq’ kuz rd.fhka r;a jQ is; woyia lrkq ,efnz’*4( ‘
ia;s1h’ kuz ukqIH ia;1shla hkqhs’hlskakla fkdfjhs” fm1a;shla o fkdfjhs”
;srsika fOkqjlao fkdfjhs’ iqNdIs; ÈrANdis; folo ioaOu! wioaOu! folo oek
.ekSug m1n,jQ ukqIH ia;1shla jsh hq;2h’*5( ‘wiNH’ jpk kuz u, ud.! uQ;1
ud.! ffu:qk Ou! iËyka jk jpkfhdahs’ ‘ lshkafkah’ hkq rd. jYfhka neif.k
iSudj blau jSu hkqhs'’ ;reKfhla ;reKshlg fuka ‘ hkq oyfrla oyrshla iuZ.o
;reKfhla  ;reKshla iuZ.o ldu fNda.sfhla ldufNda.skshla iuZ.o hkqhs'’
ffu:qkfhka hqla;’ hkq ffu:qk Ou!!fhka hq;a hkqhs’


“ix>dosfiai “hkq *fuys3 ix>dosfiaifha - fPAofha *4( fhdokak’(
thskao ix>dosfiaih lshk,oS’ ” ud.! fol ” u, ud.! uq;1 hkq ud.!
folhs’” .2K lshhs’ ” hkq ud.! fol jK!kd m1ldY lsrSuhs’ ” kq.2K ” lshhs
hkq foud.!h ms

[\q 181 /]
mKavlo” mqreIfhl2f.a fuka Wv
msysgsfhao” nsÌkdjQ u, ud.! iy uQ;1 ud.!  we;af;ao” ia;S1ksus;s mqreI
ksuss;s folu we;af;ao” hkdoS jYfhka wdfl1daI lsrSuhs’


ia;1Shla fjzo” ia;1S ix{d we;a;shla fjzo”*4(rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta
ia;s1hf.a *5( u, ud.! uQ;1 ud.! wdosfhys .2K lshdo” w.2K lshdo” b,ajdo”
fkd b,ajdo” wido fkd wido” wkqYdikd flfrAo” wdfl1daI
flfrAo”*6(ix>dosfiai weje;a fjz’


ia;S1ka fokafklaa fjzo” ia;S1ka fokakd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a*4(
fjzo”*4( rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta ia;S1ka fofokd *5( * fuys 9 *5((
ix>dosfiai follg meussfKa’

 

-
ia;s1hl2ka  fjzo” mKavlhl2;a fjzo  fofokd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a
fjzo” * fuys 0 *4( 9 *5(( ix>dosfiaifhka Èl2,d weje;a fjz’

3=  
ia;1Shl2;a  fjzo” ia;1S ix{d we;af;ao”*4( rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta
ia;s1hf.a *5( u, ud.! uQ;1 ud.! yer bZ.gsfhka my, oKysfika Wv *6( .2K
lshdo” w.2K lshdo” b,ajdo” fkd b,ajdo” wido fkd wido” wkqYdikd flfrAo
wdfl1daI flfrAo”*7( :q,eis weje;a fjz’

33 
ia;S1ka fofofklaa fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a *4( 
rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta ia;S1ka fofokdf.a  * fuys 3= *5( *6( ( :q,eis
weje;a follg meussfKa’

34 
ia;s1hla fjzo” mKavlfhl2;a fjzo” ta fofokd flfrys ia;1S ix{d
we;af;ao”*4( rd.fhka * fuys 3= *5( *6(( :q,isfhka  Èl2,d wej;a fjz’

  35  ia;s1hl2ka fjzo” ia;S1S ix{d we;af;a * fuys 3= *4( *4( (bZ.gsfhka by,;a oKuZvf,ka my,;a * fuys 3= *6(( Èl2,d weje;a fjz’

[ \ q 182 / ]

36
ia;1Ska fofofkla  fjzo” ia;S1ka fofokd flfrys  ia;1S ix{d we;af;a
fjzo”*  fuys 33 *4( 35 *4( iy 3= *6(( Èl2,d weje;a follg meusfKa’

37 
ia;s1hl2ka fjzo” mKavlfhl2;a fjzo ta fofokd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a *
fuys 33 *4( 35  *4( iy 3= *6( (  Èl2,d weje;a follgmeusfKa’

38 ia;1shl2;a  fjzo” ia;1S ix{d we;af;a  * fuys 3= *4(( lh ms

39   ia;1Ska fofofkla  fjzo” ia;S1ka fofokd flfrys  ia;1S ix{d we;af;a * fuys 33 *4( lh ms

30 
ia;1shl2;a  fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofkd flfryss ia;1S ix{d we;af;a  *
fuys 33* 4( lh ms

3-   wF:!l:d icACOdhkd lrkakyqgo” fm< lshkakyqgo “wkqYdikd lrkakyqgo” Wu;2jQjyqgo” wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’

f,ajka
jQo” rZM f,duz we;a;djQo” rZMf,duska .ejeiS .;a;djQo” ;o f,duz
we;a;djQo” osla f,duz we;a;djQo” ud.!h wejqrejdjQo” Y1oaOdj we;a;djQo”
w.1 odkh fokakdjQo” lu!dka;fhys fhÈkdjQo” ia;S1 l:d ms l:dtiufhys jkdys tla;rd ia;1shla wZM;a r;2 luznsdosfiai wej;g meusksfhuzoehs”lshdhs’ *7( ” uyK”
ix>dosfiai weje;a fkdfjz Èl2,d weje;ahhs” jod

[ \183 /]


tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla rZM luzns


tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla wZM; f.d;k ,o luzns


tiufhys jkdys tla;rd ia;1sshla ;o luzns,sshla fmdrjk ,oaoSh’ * fuys 3
*4(( “keZ.Ksh” f;dms ;o f,duz we;a;shlaoehs ” lshdhss’ wE oek fkd
.;a;dh’  wdhH! mq;11h” tfiah’ ;o f,duz we;sss luzns


tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla osla f,duz we;ss luzns

8
tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla fl;la jmqrd ths’* fuys 3 *4( “keZ.Ksh”
f;dms jmqf

9
tiufhys jkdys tla;rd NsCIqjla udrA.fhys mrsn1dcsldjla oel rd.fhka
r;ajQfha ta mrsn1dcsldjg fufia lSh’ ” keZ.Ksh” lsfulao$ udrA.h
wejqrefKafjzoehs”lsshdhs’ wE oek fkd .;a;dh’” uyK” tfiah hjhs” lSjdh’
*fuys 3*4(( ” uyK”ix>dosfiai weje;a fkdfjz :q,eis weje;ahhs”
jod

0
tufhys jkdys tla;rd NsCIQjla rd.fhka r;a jQfha tla ia;1shlg fufia
lSfjzh”keZ.Ksh” ;S Y1oaOd we;a;shla fjyso$ hula iajdushdg fokafkyso wmg

[\q 184 /]
fkd fokafkysso $” lshdhs’ iajduSks” lsfulao fu:qk Ou!ho$ * fuys 3 *6(( “uyK” f;da ix>dosfiai weje;g meusKsfhahhs” jod


tiufhys jkdys * fuys3 *4(( ” keZ.Ksh” ;S ieoey we;af;yso tfia kuz
huznÌjQ w.1 odkhla fjzo th wmg fkd fokafkysso $” lshdhs ‘” iajduSks” ljr
w.1 odkhlao $ ” “ffu:qk Ou!hhhs” lSh’ * fuys 3 *6( ” uyK” Tn 
ix>dosfiai weje;g meusKsfhyshhs” jod

3=+34 
tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla huzlsis lu!dka;hla lrhs’* fuys 3 * 4((
“keZ.Ksh” issgqj uu lrushs ” lshdhs’” keZ.Ksh ysÌj ” ” keZ.Ksh fydj” wE
oek fkd .;a;dh’*fuys 3 *6(( ” uyK” ix>dosfiai weje;a fkdfjz Èl2,d
weje;ahhs” jod *;2kajk ix>dosfiaih ksus’(

Leave a Reply