Free Online JC PURE INSPIRATION for free birds 🐦 🦢 🦅 to grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 Youniversity
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
May 2022
M T W T F S S
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
03/29/13
30313 SATURDAY LESSON 875-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa 18 Aniyata Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org-AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE”S FAIR TRADE PRACTICE
Filed under: General
Posted by: site admin @ 7:30 pm


30313  SATURDAY LESSON 875-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa18 

Aniyata

Pali

English

Sinhala


from FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE”S FAIR TRADE PRACTICE

http://www.virtuallandmedia.com/a5/27/s1.gifhttp://www.virtuallandmedia.com/a5/25/a.gif

14anim.gifThe Only Hope of theNation is Elephant
of BSP!
with Congress, other regional parties and BJP!
 capture the MASTER KEY !


People are just fed up

For Mayawati!
http://www.metta.lk/tipitaka/1Vinaya-Pitaka/index.html


animated buddha photo: Animated Buddha Buddhawb-1.gifanimated buddha photo: Animated Buddha BUDDHA.gifanimated buddha photo: Animated Buddha BUDDHA_BEADS_by_VISHNU108.gifanimated buddha photo: Animated Buddha Budb.gifanimated buddha photo: Animated Buddha buddhabk.gifanimated buddha photo: Animated Buddha buddan.gifanimated buddha photo: Animated Buddha BuddhaBlue.gif

animated buddha photo: Animated Buddha buddhasan.gif
animated buddha photo: Animated Buddha BuddhaLot.gifanimated buddha photo: Animated Buddha Budsth.gif

4.
Aniyatakaõóo.Ime kho panàyasmanto dve aniyatà dhammà uddesaü àgacchanti:

4. 1.

Pañhamaaniyatasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane
anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã sàvatthiyaü
kulupago hoti. Bahukàni kulàni upasaïkamati. Tena kho pana samayena
àyasmato udàyissa upaññhàkakulassa kumàrikà a¤¤atarassa kulassa
kumàrakassa dinnà hoti. Atha kho àyasmà udàyã pubbaõhasamayaü nivàsetvà
pattacãvaramàdàya yena taü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà manusse
pucchi: “kahaü itthannàmà”ti. “Dinnà bhante amukassa kulassa
kumàrakassà”ti.

2. Tampi kho kulaü àyasmato udàyissa upaññhàkaü hoti. Atha kho àyasmà
udàyã yena taü kulaü tenupasaïkami. Upasaïkamitvà manusse pucchi:
“kahaü itthannàmà”ti. “Esàyya ovarake nisinnà”ti. Atha kho àyasmà udàyã
yena sà kumàrikà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà tassà kumàrikàya saddhiü
eko ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappesi
kàlayuttaü samullapanto kàlayuttaü dhammaü bhaõanto.

3. Tena kho pana samayena visàkhà migàramàtà bahuputtà hoti.
Bahunattà arogaputtà aroganattà abhimaïgalasammatà. Manussà ya¤¤esu
chanesu ussavesu visàkhaü migàramàtaraü pañhamaü bhojenti. Atha kho
visàkhà migàramàtà nimantità taü kulaü agamàsi. Addasà kho visàkhà
migàramàtà àyasmantaü udàyiü tassà kumàrikàya saddhiü ekaü ekàya raho
pañicchanne àsane alaükammaniye nisinnaü. Disvàna àyasmantaü udàyiü
etadavoca:

“Idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü, yaü ayyo màtugàmena saddhiü eko
ekàya raho pañicchanne àsane alaükammaniye [PTS Page 188] [\q 188/]
nisajjaü kappeti. Ki¤càpi bhante ayyo anatthiko tena dhammena, api ca
dussaddhàpayà appasannà manussà”ti.

4. Evampi kho àyasmà udàyã visàkhàya migàramàtuyà vuccamàno nàdiyi.
Atha kho visàkhà migàramàtà nikkhamitvà bhikkhånaü etamatthaü àrocesi,
ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
àyasmà udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane
alaükammaniye nisajjaü kappessatã”ti.

Te evamàhaüsu. Machasaü.

[BJT Page 486] [\x 486/]

5. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü: “saccaü kira
tvaü udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane
alaükammaniye nisajjaü kappesi”?Ti “saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho
bhagavà: “kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmena saddhiü eko ekàya
raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisajjaü kappessasi. Netaü
moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane
alaükammaniye nisajjaü kappeyya, tamenaü saddheyyavacasà upàsikà disvà
tiõõaü dhammànaü a¤¤atarena vadeyya, pàràjikena và saïghàdisesena và
pàcittiyena và, nisajjaü bhikkhu pañijànamàno tiõõaü dhammànaü
a¤¤atarena kàretabbo pàràjikena và saïghàdisesena và pàcittiyena và.
Yena và sà saddheyyavacasà upàsikà vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo.
Ayaü dhammo aniyato”ti.

6. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Màtugàmo nàma: manussitthi. Na yakkhã. Na petã. Na tiracchànagatà. Antamaso tadahujàtàpi dàrikà. Pageva mahattarã.

Saddhinti ekato.

Eko ekàyàti bhikkhu ceva hoti màtugàmo ca.

Raho nàma: cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nàma: na sakkà
hoti akkhiü và nikhaõiyamàne bhamukaü và ukkhipiyamàne sãsaü và,
ukkhipiyamàne passituü. Sotassa raho nàma na sakkà hoti pakatikathà
sotuü.

Pañicchannaü nàma: àsanaü kuóóena và kavàñena và [PTS Page 189] [\q
189/] kila¤jena và sàõipàkàrena và rukkhena và thambhena và kotthaliyà
và yena kenaci pañicchannaü hoti.

Alaükammaniyeti sakkà hoti methunaü dhammaü patisevituü.

Nisajjaü kappeyyàti màtugàme nisinne bhikkhu upanisinno và hoti
upanipanno và. Bhikkhu nisinne màtugàmo upanisinno và hoti upanipanno
và. Ubho và nisinnà honti ubho và nipannà.

Saddheyyavacasà nàma: àgataphalà abhisametàvinã vi¤¤àtasàsanà.

[BJT Page 488] [\x 488/]

Upàsikà nàma: buddhaü saraõaü gatà dhammaü saraõaü gatà saïghaü saraõaü gatà.

Disvàti passitvà.

Tiõõaü dhammànaü a¤¤atarena vadeyya, pàràjikena và saïghàdisesena và
pàcittiyena và. Nisajjaü bhikkhu pañijànamàno tiõõaü dhammànaü
a¤¤atarena kàretabbo pàràjikena và saïghàdisesena và pàcittiyena và.
Yena và sà saddheyyavacasà upàsikà vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nisinno màtugàmassa methunaü
dhammaü patisevanto”ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nisinno màtugàmassa methunaü
dhammaü patisevanto”ti. So ce evaü vadeyya: “saccàhaü nisinno no ca kho
methunaü dhammaü patisevi”nti. Nisajjàya kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nisinno màtugàmassa methunaü
dhammaü patisevanto”ti. So ce evaü vadeyya: “nàhaü nisinno api ca kho
nipanno”ti, nipajjàya kàretabbo. Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho
nisinno màtugàmassa methunaü dhammaü patisevantoti. So ce evaü vadeyya:
“nàhaü nisinno, api ca kho ñhito”ti. Na kàretabbà.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nipanno màtugàmassa methunaü
dhammaü patisevanto”ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Sà ce
evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nipanno màtugàmassa methunaü dhammaü
patisevanto”ti. So ce evaü vadeyya: “saccàhaü nipanno. No ca kho
methunaü dhammaü patisevi”nti. Nipajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno.
Api ca kho nisinno”ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- [PTS Page 190] [\q 190/]
“nàhaü nipanno. Api ca kho ñhito”ti. Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nisinno màtugàmena saddhiü
kàyasaüsaggaü samàpajjanto”ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo
-pe- “saccàhaü nisinno, no ca kho kàyasaüsaggaü samàpajji”nti. Nisajjàya
kàretabbo -pe- “nàhaü nisinno, api ca kho nipanno”ti. Nipajjàya
kàretabbo -pe- “nàhaü nisinno api ca kho ñhito”ti. Na kàretabbo. Sà ce
evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nipanno màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü
samàpajjanto”ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo -pe-
“saccàhaü nipanno, no ca kho kàyasaüsaggaü samàpajji”nti. Nipajjàya
kàretabbo -pe”nàhaü nipanno. Api ca kho nisinno”ti. Nisajjàya kàretabbo
-pe- “nàhaü nipanno, api ca kho ñhito”ti. Na kàretabbo. [BJT Page 490]
[\x 490/]

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya
raho pañicchanne àsane alaükammaniye nisinno”ti. So ca taü pañijànàti,
nisajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nisinno, api ca kho nipanno”ti.
Nipajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nisinno api ca kho ñhito”ti. Na
kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya
raho pañicchanne àsane alaükammaniye nipanno”ti. So ca taü pañijànàti,
nipajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno api ca kho nisinno”ti. Nisajjàya
kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno api ca kho ñhito”ti. Na kàretabbo.

Aniyatoti na niyato pàràjikaü và saïghàdiseso và pàcittiyaü và.

7. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü pañijànàti,
àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü
pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti
àpattiü na pañijànàti, nisajjàya kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü
na pañijànàti àpattiü na pañijànàti, na kàretabbo.

Gamanaü na pañijànàti nisajjaü pañijànàti [PTS Page 191] [\q 191/]
àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti nisajjaü
na pañijànàti, àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü na
pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü na pañijànàti, nisajjàya
kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü na
pañijànàti, na kàretabboti.

Pañhamaaniyatasikkhàpadaü niññhitaü.

4. 2.

Dutiyaaniyatasikkhàpadaü

1. Tena samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane
anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã bhagavatà
pañikkhittaü màtugàmena saddhiü eko ekàya raho pañicchanne àsane
alaükammaniye nisajjaü kappetunti tassàyeva kumàrikàya saddhiü eko ekàya
raho nisajjaü kappesi. Kàlayuttaü samullapanto kàlayuttaü dhammaü
bhaõanto. Dutiyampi kho visàkhà migàramàtà nimantità taü kulaü agamàsi.
Addasà kho visàkhà migàramàtà àyasmantaü udàyiü tassà yeva kumàrikàya
saddhiü ekaü ekàya raho nisinnaü, disvàna àyasmantaü udàyiü etadavoca:
“idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü, yaü ayyo màtugàmena saddhiü eko
ekàya raho nisajjaü kappeti. Ki¤càpi bhante ayyo anatthiko tena
dhammena, api ca dussaddhàpayà appasannà manussà”ti. Evampi kho àyasmà
udàyã visàkhàya migàramàtuyà vuccamàno nàdiyi.

[BJT Page 492] [\x 492/]

2. Atha kho visàkhà migàramàtà nikkhamitvà bhikkhånaü etamatthaü
àrocesi. Ye te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti:
“kathaü hi nàma àyasmà udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü
kappessatã’ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü “saccaü
kira tvaü udàyã màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappesi”?Ti.
“Saccaü bhagavà”. Vigarahi buddho bhagavà: “kathaü hi nàma tvaü
moghapurisa màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappessasi, netaü
moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -peeva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha”

“Naheva kho pana pañicchantaü àsanaü hoti nàlaükammaniyaü, ala¤ca kho
hoti màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsituü. Yo pana bhikkhu tathàråpe
àsane màtugàmena saddhiü eko ekàya raho nisajjaü kappeyya, tamenaü
saddheyyavacasà upàsikà disvà dvinnaü dhammànaü a¤¤atarena vadeyya
saïghàdisesena và pàcittiyena và, nisajjaü bhikkhu pañijànamàno dvinnaü
dhammànaü a¤¤atarena kàretabbo saïghàdisesena và pàcittiyena và, yena và
sà [PTS Page 192] [\q 192/] saddheyyavacasà upàsikà vadeyya tena so
bhikkhu kàretabbo. Ayampi dhammo aniyato”ti.

3. Naheva kho pana pañicchannaü àsanaü hotãti apañicchannaü hoti,
kuóóena và kavàñena và kila¤jena và sàõipàkàrena và rukkhena và
thambhena và kotthaliyà và yena kenaci apañicchannaü hoti.

Nàlaükammaniyanti na sakkà hoti methunaü dhammaü pañisevituü.

Ala¤ca kho hoti màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsitunti sakkà hoti màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàsituü.

Yo panàti yo yàdiso -pe- bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Tathàråpe àsaneti evaråpe àsane

Màtugàmo nàma: manussitthã, na yakkhã na petã na tiracchànagatà.

Vi¤¤å pañibalà subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Saddhinti ekato.

Eko ekàyàti bhikkhu ceva hoti màtugàmo ca.

Raho nàma: cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nàma na sakkà
hoti akkhiü và nikhaõiyamàne bhamukaü và ukkhipiyamàne sãsaü và
ukkhipiyamàne passituü. Sotassa raho nàma na sakkà hoti pakatikathà
sotuü.

[BJT Page 494] [\x 494/]

Nisajjaü kappeyyàti màtugàme nisinne bhikkhu upanisinno và hoti
upanipanno và, bhikkhu nisinne màtugàmo upanisinno và hoti upanipanno
và, ubho và nisinnà honti ubho và nipannà.

Saddheyyavacasà nàma: àgataphalà abhisametàvinã vi¤¤àtasàsanà.

Upàsikà nàma: buddhaü saraõaü gatà dhammaü saraõaü gatà saïghaü saraõaü gatà.

Disvàti passitvà.

Dvinnaü dhammànaü a¤¤atarena vadeyya saïghàdisesena và pàcittiyena và
nipajjaü bhikkhu pañijànamàno dvinnaü dhammànaü a¤¤atarena kàretabbo
saïghàdisesena và pàcittiyena và, yena và sà saddheyyavacasà upàsikà
vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nisinno màtugàmena saddhiü
kàyasaüsaggaü samàpajjanto”ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo.
Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nisinno màtugàmena saddhiü
kàyasaüsaggaü samàpajjanto”ti. So ce evaü vadeyya: “saccàhaü nisinno no
ca kho kàyasaüsaggaü samàpajji”nti. Nisajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü
nisinno api ca kho nipanno” ti. Nipajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nisinno
api ca kho ñhito”ti. Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho nipanno màtugàmena saddhiü
kàyasaüsaggaü samàpajjanto”ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo
-pe- “saccàhaü nipanno no ca kho kàyasaüsaggaü samàpajjinti”. Nipajjàya
kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno api ca kho nisinno”ti. Nisajjàya [PTS Page
193] [\q 193/] kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno api ca kho ñhito”ti. Na
kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyassa mayà sutaü nisinnassa màtugàmaü
duññhullàhi vàcàhi obhàsantassà” ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà
kàretabbo -pe- “saccàhaü nisinno no ca kho duññhullàhi vàcàhi
obhàsi”nti. Nisajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nisinno api ca kho
nipanno”ti. Nipajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nisinno api ca kho ñhito”ti.
Na kàretabbo.

[BJT Page 496] [\x 496/]

Sà ce evaü vadeyya: “ayyassa mayà sutaü nipannassa màtugàmaü
duññhullàhi vàcàhi obhàsantassà”ti. So ca taü pañijànàti, àpattiyà
kàretabbo -pe- “saccàhaü nipanno no ca kho duññhullàhi vàcàhi
obhàsi”nti. Nipajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno api ca kho
nisinno”ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno api ca kho ñhito”ti.
Na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya
raho nisinno”ti. So ca taü pañijànàti, nisajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü
nisinno api ca kho nipanno”ti. Nipajjàya kàretabbo: -pe- “nàhaü nisinno
api ca kho ñhito”ti, na kàretabbo.

Sà ce evaü vadeyya: “ayyo mayà diññho màtugàmena saddhiü eko ekàya
raho nipanno”ti. So ca taü pañijànàti. Nipajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü
nipanno api ca kho nisinno” ti. Nisajjàya kàretabbo -pe- “nàhaü nipanno
api ca kho ñhito” ti, na kàretabbo.

Ayampãti purimaü upàdàya vuccati.

Aniyatoti na niyato saïghàdiseso và pàcittiyaü và.

4. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti àpattiü pañijànàti,
àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü
pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü pañijànàti
àpattiü na pañijànàti, nisajjàya kàretabbo. Gamanaü pañijànàti nisajjaü
na pañijànàti àpattiü na pañijànàti, na kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti
nisajjaü pañijànàti, àpattiü pañijànàti, àpattiyà kàretabbo. Gamanaü na
pañijànàti nisajjaü na pañijànàti àpattiü pañijànàti, àpattiyà
kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti, nisajjaü pañijànàti, àpattiü na
pañijànàti, nisajjàya kàretabbo. Gamanaü na pañijànàti, nisajjaü na
pañijànàti, àpattiü na pañijànàti, na kàretabboti.

Dutiyaaniyatasikkhàpadaü niññhitaü

5. [PTS Page 194] [\q 194/] uddiññhà kho àyasmanto dve aniyatà
dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi, kaccittha parisuddhà. Dutiyampi
pucchàmi, kaccittha parisuddhà, tatiyampi pucchàmi, kaccittha
parisuddhà. Parisuddhetthàyasmanto tasmà tuõhã, evametaü dhàrayàmãti.

Tassuddànaü

Alaükammaniya¤ceva tatheva ca naheva kho,

Aniyatà supa¤¤attà buddhaseññhena tàdinàti.

Aniyatakaõóo niññhito.


5  wksh; fol

m

3  ” wdhqIau;aks” fuz wksh;
OrAu fol lSug meusfK;a’ ” *3( tl,ays jkdys Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia
ieje;a kqjr wfkamsZvq uy isgdKka jssiska lrjd mQcdlrk ,o fca;jkdrdufhyss
jdih lrk fial’ *4( tl,ays jkdys wdhqIau;a Wodhss f;fuz ieje;a kqjrg
l2ZMm. jQfha jsh’ fndfyda .Dyhkag t


blanss;s wdhqIau;a Wodhs f;fuz ta .Dyh huz;efklayso tysss
meusssKssfhah’ meussK” usksiqkaf.ka fukuz we;a;SS fldysoehs weiSSsh’
Tjzzyq ” wdhH!hka jykai” Tzf;dfuda ldurfhys isgskakSSshhss” lSSjdyqh’
blans;s wdhqIau;a Wodhss f;fuz ta l2udrsldj huz ;efklayssso tyss
meKsfhah’ meusK” ta l2udrsldj iuZ. ;ksj” ;ksjQ weh iuZ. ryia lghq;2j,g
fhd.H jeiqKq wiafklays wjia:djg .e,fmk fia wdor l:d lrusskao OrAu
idlpzPd lrusskao yqkafkah’


ta ld,fhys uss.dr ud;d jQ jssidLdj fYa1IaG jeo.;2kahhss iuzu;jQ fndfyda
mq;1hka” fndafyda uqKqmqrka” kSfrda. mq;1hka” kSfrda. uqKqmqrka we;a;S
fjhs’ ukqIHfhda odkhkaysoSSo” f.j,aj, W;aijj,oSo ” uyck W;aij

[ \ q 286 / ]
j,oSo” m


blans;s *3( us.drud;djQ jsidLd f;dfuda mssg;ajSS NsCIQkag fuz ldrKh
ie< l


blans;sss ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l


huz NsCIqjla yqol,d jQfha yqol,djQ usssskssia ia;1shla iuZ. jeiqkdjQ”
ffu:qk fiajkhg fhd.HjQ wdikhl ysËSSu flfrAo”  ta NsCIqj weoyssh hq;2 jpk
we;ss Wmdisldjla f;fuda oel ;1ssjsssO weje;a w;frka tla;rd weje;lajQ
mdrdcsldfjka fyda ix>dosfiaifhka fyda mps;sfhka fyda lshd kuz NsCIq
f;u yqka nj

[ \ q 287 / ]
mssdosfiaifhka fyda mps;sfhka fyda
lrjsh hq;af;ah’weoysh yels jpk we;s ta Wmdisld f;dfuda huz wdldrhlska
lshkakSo ta NsCIq f;u ta wdldrfhka lrjsh hq;af;ah’ fuz Orauh f;u wksh;
jkafkah’


” hfula jkdyss ” hkq NssCIq hkq * fuyss 3 mdrdcslfha moNdckssfha 3+4
fPAo ( *4( “ia;1ssh ” hkq ukqIH ia;1shls’ hCIKshla fkdfjz” fm1a;shla
fkdfjz” ;sssrssika.;jQfjla fkdfjz’ *5( hg;a msssrssfihska tod Wmka
oersh;a ia;1sh kusss’ jevqKsshla .ek lsshkqu ljfrAo$ *6( ” iuZ. “hkq
tlgh’ ‘yqol,djQfha yqol,djqfjl2 iuZ.’ hkq uyKo ia;1sho hk fokakdhs’ ”
ryis.;j ” hkq *7( weyg ryiska lKg ryiska hkqhs’ ” weyg ryiska ” hkq wei
fyda lik l,ays” neu fyda Tijk l,aysss” yssi fyda Tijk l,ays” olskakg
fkdyels fjhss’ ‘lKg ryisssska ‘ hkq m1lD;s l:dj wikakg fkd yelss fjzss’
“jeiqfka ” hkq wdikh m1dldrhlsska fyda fodrmZMjlska fyda meÈrlska fyda
froaolsska fyda jDCIhlska fyda lKqjlsska fyda huzlsssissjlska fyda
legm;lska fyda jeiqfKa fjz’”ls1hdjg fhd.HjQ ” hkq ffu:qk OrAuh fiajkh
lsrSug yels fjz’ *8( “ysËSu lrkafkah ” hkq ia;1sh yqka l,ays NssCIqj ,x
jSSSS yqkafka fyda fyd;af;a fyda fjzo” NssCIqj yqka l,ayss ia;1sh ,x jSS
yqkafka fyda fyd;af;a fyda fjzo” fofokdu yqkafka fyda fyd;af;a fyda
fjzo”" weoysh hq;2 jpk we;s ” hkq meusKs udrA. M, we;s wjfndaO lr.;a
p;2rdhH! i;H we;a;djQ iiak o;a;djq hkqhs’” Wmdissldjla ” kuz nqÈka oyuz
iZ.22ka irK .sh ;ek;a;shls’ mdrdcsl ix>dossfiai mdpss;a;ssh hk ;1sjsO
wdm;a;sj,ska tla;rd tllska lshkafkah’ ysËSu ms>dosfiai mdps;a;sh hk ;2kajeoEreuz OrAuhkaf.ka tllska
oZvqjuz l< hq;2h’ ta weoysh hq;2 jpk we;s

[ \ q 288 / ]
Wmdisld f;dfuda hulsska lshdo thssska ta
NssCIqjg oZvqjuz l< hq;2h’ Tz f;dfuda boska ‘ ud jssisska wdhH!!hka
jykafia ia;1shla iuZ. ffu:qk OrAuh fiajkh lrKq olakd ,oShhs*4( fufia
lsshkafkao” fyf;u th ms

0  *fuys 9 fPaofha ‘ yqkafkao ‘ fjkqjg ‘fyd;af;a”‘ ‘ fyd;af;ao ‘ fjkqjg ‘ yqkafkao ‘ fhdokak’(


* fuys 9 fPaofha ‘ ffu:qk OrAuh fiajkh lruska ‘ hkakg ‘ ldh ixi.!hg ‘
lsshdo ‘ffu:qk OrAufhyss fkd yeiqrefKus’ lsshdo fjkia lr fhdod.;
hq;2hsss’ (

3=  * fuys 7 fPoh ‘ ffu:qk OrAuh fiajkh fkdflf

33 
‘ia;1shlg ffu:qk OrAuh fiajkh lrkq olakd ,oSS ‘ hkakg *4(’ ia;1shla
iuZ. ;ksssjQ tlshla iuZ. ryis.;jQ ffu:qk OrAuhg iqÈiq jeiqK wiqfklays
yqkafka ud jssiska olakd ,oShhs’ *5( lshd fjkia fldg fhdod.; hq;2hs’ (

34 
* fuys 33 fPaofha *4( fyf;u th msdosfiahg fyda
mdpss;a;shg fyda kshuhla fkdjQQfha hkqhs’

[ \ q 289 / ]

35 
;ksj yssËSSfuz wdYajdohg .ssfha fjushss hdu ms

36 
.uk fkdms
 


fofjkss wksssssh;h’

3  *fuys 3 wksh; 3*3(( tl,ays
jkdys wdhqIau;a Wodhs f;fuz Nd.Hj;2ka jykafia jsiska ;kssjQ ia;1sshla
iuZ. ryiss.;jQfha ffu:qk l1ssshdjg fhd.HjQ wdjrKhjQ wiqfklays ysËSsu
lrkakg kqiqÈiqhhssss m1;ssfCIm lrk ,oShhss *4( ;ksjQ ta l2udrsldj iuZ.u
ffu:qk l1shdjg fhda.HjQ wdjrKhjQ wiafklaysss wjia:djg .e,fmk f,i l:d
lruskao nK lshuskao ysËSu flf


fojkqj;a wdrdOkd ,enQ jssidLd Wmdisld f;dfuda ta f.org .shdh’ wdrdOkd
,enQ us.drud;djQ jsidLdj wdhqIau;a Wodhss f;reka l2urssh iuZ.u ;ksj
isgSu oel wdhqIau;a Wodhssg “iajduSks” wdhH!hka jykafia *4( yqol,djQ
ia;1sfhl2 iuZ. ryis.;j ysËSu flf

                                                                                                    (a)19
[ \ q 290 / ]
fj;a’ fufiao jkdys wdhqIau;a Wodhssg
jsidLd us.drud;d lshkq ,nk l,ayss;a fkd ms


huz NsCIqjla yqol,djQfha yqol,djQ ia;ss1hla iuZ. ryis.;jQ tnÌjQ
wiqfklays ysËSu flfrAo” weoysh hq;2 jpk we;s Wmdisldjla f;dfuda ta
NsCIqj oel fojeoEreuz wdm;a;SSka w;2frka tla;rd ix>dossfiaifhka fyda
mdps;a;sfhka fyda lssshkakSo” NsCIqj ysËSu m1;s{d lrkafka oajsm1ldr
wdm;a;Ska w;2frka tla;rd ix>dosfiaifhka fyda mdpss;a;sfhka fyda
fpdaokd l< hq;af;ah’ weoysh hq;2 jpk we;s ta Wmdisld f;dfuda huz
wdldrhlska lshkafkao ta NsCIq f;u ta wdldrfhka m1;slu! lrjssh hq;af;ah’
fuz OrAuho lSu mrsos lghq;2 nejska wksh; fjz’


” wdikh fkdjeiqfKafjz “hkq m1;spzPkak fkd jQfhah” m1dldrhlska fyda fodr
mZMjlska fyda meÈrlsssska fyda froaolska fyda jDCIhlska fyda lKqjlska
fyda legm;lska fyda huz lisjlska jeiqfKa fjz’


ffu:qk lrAuhhg fkd iqÈiq “hkq ffu:qk OrAuh fiajkh lrkakg fkdyelsfjz’
ia;1shl yd whym;g fhd.H jpkhkaf.ka l:d lrkakg yelsfjz’ ” hfula jkdys”
hkq ‘ NssCIq ‘ hkq * fuyss 3 mdrdcsssslfha iqoskak nKjfrA 3+4(( ‘ tnÌ
wiqfkl ‘ hkq funÌ wiafkl hkqhs’ ‘ ia;1shla ‘ * fuys 3 wksh;fha 9 *4(
hym;a jpk” whym;a jpk” kmqr weiqre l< jpk” kmqr weiqre fkdl< jpk”
oek.ekSug Yla;su;a kqjke;af;la hkqhs’ *fuys 3 wksh;fha 9 *6( *7((’”
oel”hkq n,d hkqhss’ fojeoEreuz OrAuhka w;2frka ix>dosfiaifhka fyda
mdps;a;ssfhka fyda tla;rd tllska lshkafkah’ NsCIqj ysËSu ms

[ \ q 291 / ]
.kafka ix>dosfiaifhka fyda
mdps;a;sfhka fyda tllska fpdaokd l< hq;af;ah’ ta weoysh hq;2 jpk we;s
Wmdissldj hulsska lshkafkao bka ta NsCIqj fpdaokd lrjsh hq;af;ah’


Tz f;dfuda bosska wdhhH!hka jykafia ia;1shla iuZz. ldh ixi.!hg
meusssfkkafka ” ud jsiska olakd ,oSSShs ” fufia lsshkafkao fyf;fuzo th
ms


Tz f;dfuda boska “ud jssisk wdhH!hka jykafia yqkafka ia;1shla iuZ. ldh
ixi.!hg meussKsfha olakd ,oafousshs ” lshkafkao” fyf;u th ms

9  boska Tz f;fuda bË.;a wdhH!jykafia bË.;a ia;1sshlg kmqr weiqre l< jpkj,ska lshkafka

 [ \ q 292 / ]
udjsiska wik ,oafoahhs lshkafkao ”
fyf;fuzo th ms


Tz f;dfuda boska ” ud jsiska wdhH!hka jykafia jeofyd;af;a ia;1sshlg
kmqr weiqrel< jpkj,sska lssssshoaoS weiqfjusshs “lshkafkao” *4(
fyf;fuzo th msss


*3( Tz f;dfuda boska ” wdhH!hka jykafia ;ksjQ ia;1shla iuZ. yqol,dj
ryis.;j yqkafka ud jssisska wik ,oSShhs ” lssshkafkao *4( fyf;u th
ms

3= 
*3( Tz f;dfuda boska ” ud jsiska wdhH!hka jykafia ;ksjQ ia;1shla iuZ.
yqol,dj ryis.;j yqkafkahhsss lshkafkah’ *4( fyf;u th ms

[ \ q 293 / ]
jqj;a yqkafka fjushs lS l, fydjSfuka
fpdaokd lg hq;2h’ * fuys *3(( ‘ uu fyd;af;a fkdfjusss” tf;l2Èjqj;a
isgsfhushhs ‘ lshkafkah l, fpdaokd fkd lghq;2h’ ” fuzo ” hkqq fmr jQ foh
.ek lshkq .efnz’ ” ksh; ke;” hkq ix>dossfiaih fyda mdps;a;sh lsshd
kssshuhla ke;’

33  * fuyss 3 wksh;fha 3=+ 33 fPao fhdokak’ (

34 
wdhqIau;ajreKs” wksh; Ou! fol m1ldY lrk ,oS * fuys 6 jk mdrdcssldj
wjidkfha 377 fPaofha w. ‘ lssfulao fuys msrsisÈo ‘ hk ;ek isssg fhdokak’
* 366 fjks msg(’


http://www.yoganine.com/store.html


AWAKENED ONE WITH AWARENESS Body
http://tradeasone.com/shop/ 
Fair
Trade Store

http://www.yoganine.com/store/uca-ruffatti-all.html

Recycled
Handbags

  Uca Ruffatti - Designed & Handcrafted in El
Salvador
recybags - Recycled Tire Handbag and purses - Uca RuffattiHandmade
from discarded truck and car tire inner-tubes. The time has come that
we all must collaborate protecting the environment. Twenty years ago,
Uca Ruffatti Manufacturers started manufacturing handmade leather goods,
with that experience we are now manufacturing unique handbags and
accessories using discarded car and truck inner-tubes which we call
“Recybags” - “Fashion with recycling”. 
Note : Recycled truck inner-tube rubber has a
variety of
textures & shades of black. MORE

Men’s
Cosmetic

Mens Cosmetics kit bag - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$27 • Truck inner tubes + Recycled Leather

 • 10″L x 4″H x 4.5″D

 • Quality semi-leather lining fabric

 • Top zip closure

 • 0.77 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Chiquita

Chiquita - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti


$36 • Truck inner tubes + Recycled Leather (red)
 • 6.5″L x 6″H x 2″D

 • Rubber with strip nylon handles, 22″ drop

 • Polished nickel hardware

 • Quality lining fabric

 • Top zip closure

 • 0.35 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Rosy

Rosy - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$42 • Truck inner tubes + Recycled Leather (yellow)

 • 7.5″L x 5″H x 3″D

 • Rubber with strip nylon handles, 20″ drop

 • Quality lining fabric

 • Top zip closure

 • 0.35 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Afra

Afra - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$45

**SOLD OUT**


 • Truck Inner tube

 • 17″L x 6″H x 4.5″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 1.46 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Emilia

Emilia - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$52 • Truck Inner tube

 • 11″L x 11″H x 6″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 1.64 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Maragara
Backback

Maragara Backpack - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$54 • Truck Inner tube

 • 12″L x 12″H x 6″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 1.9 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Mini
Bag

Mini - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$54 • Truck Inner tube + Recycled Leather (green apple)

 • 7″L x 8″H x 3.5″D

 • Rubber & nylon strap handle, 11″ drop

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket

 • Closure with strap and buckle and magnetic brooch

 • Top zip closure

 • 0.9 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Maty

Maty - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$63


 • Truck Inner tube + Recycled Leather (red)
 • 12″L x 11″H x 5″D
 • Adjustable rubber with strip nylon handles
 • Polished nickel hardware
 • Texture fabric lining
 • Zip pocket & cel pocket, keychain
 • Top zip closure
 • 1.9 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Abby

Abby - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$66 • Truck Inner tube
 • 14″L x 9″H x 4″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 1.44 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Messenger
Bag

Messenger Bag Black - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti


$66 • Truck Inner tube
 • 10″L x 12″H x 3″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 2.9 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Calusa

Calusa - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti


$69 • Truck Inner tube + Recycled Leather (yellow)

 • 10″L x 9″H x 4″D

 • Leather , handle to hand 3″ drop

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket

 • Closure with strap and buckle and magnetic brooch

 • Top zip closure

 • 1.49 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Sofi

Sofi - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$69 • Truck inner tubes + Recycled Leather (yellow)

 • 13″L x 7″H x 5″D

 • Adjustable Rubber with strip nylon handles

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket

 • Top zip closure

 • 1.35 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Lula Backpack

Lulu Backpack- Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$78 • Truck Inner Tubes + Recycled Leather (green apple)

 • 12″L x 12″H x 5″D

 • Adjustables back handles

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket inside

 • Closing sliding

 • Cover with magnetic snap

 • 1.85 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Silvia

Silvia - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$78


 • Truck Inner tube + Recycled Leather (red)
 • 14″L x 8.5″H x 5″D
 • Leather+Rubber with strip nylon handles, 8″ drop
 • Polished nickel hardware
 • Texture fabric lining
 • Zip pocket & cel pocket
 • Closure with strap and buckle and magnetic brooch
 • Top zip closure
 • 1.92 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Ninna

Ninna - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$81 • Truck Inner tube + Recycled Leather (brown crocodile)

 • 14″L x 8.5″H x 5″D 

 • Rubber with strip nylon handles, 16″ drop

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket

 • Top zip closure

 • 0.9 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Briefcase

Briefcase - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$84

**SOLD OUT**


 • Truck Inner tube
 • 15″L x 11″H x 4″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 2.2 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Camera
Case

Camera Case - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$87 • Truck Inner tube
 • 12″L x 10″H x 4″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 1.15 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Messenger
Bag

Messenger Bag - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$125


 • Truck Inner tube + Recycled Leather
  (light blue)
 • 14″L x 8.5″H x 5″D
 • Adjustable Rubber with strip nylon handles
 • Polished nickel hardware
 • Quality lining fabric
 • Zip and cel pocket, keychain and pens holder
  inside
 • Top zip closure
 • 2.91 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE

Laptop
Case

Laptop Case - Recycled Tire Handbag - Uca Ruffatti

$144 • Truck Inner tube
 • 16″L x 12″H x 4″D

 • Rubber & nylon strap handle

 • Polished nickel hardware

 • Texture fabric lining

 • Zip pocket & cel pocket
 • 3.45 lbs
 • Co-Op / Supplier:
  Uca
  Ruffatti Manufacturers
  MORE
http://www.yoganine.com/community_coffee.html

Dean’s Beans
Organic Coffee

 

Coffee for a
Cause
YogaNine
is
happy to partner with nine local charities and Dean’s
Bean’s, a fair trade organic roaster, in order to
serve and sell our own label coffees! Each bag of custom
roasted whole beans bears the name of a local charity
and all net profits from their sale go directly to those
charities. Visit our
Buddha
Body

cafe…have a cup of coffee or tea and learn more about
how you can help coffee producers earn a living wage,
protect the environment through sustainable agriculture,
and help here at home through financial support and
volunteer efforts.
 

Gilda’s
Groovy Grind

12oz
Dark / Medium Blend

$10.00

 

Mind
(Flavor):

Samba! To this blend from
Brazil & Columbia. Classic taste for breakfast. DARK/MEDIUM BLEND.
Supporting Gilda’s Club of Southern New Jersey

Body
(Local Charity):
Gilda’s Club of Southern New Jersey:
a community
of South Jersey people whose lives have been touched by
cancer….MORE

Spirit (Community
Support):

 • Bag of Coffee: All net profits ($2.00 per bag) go to the designated local charity
 • Cup of Coffee: Tip jar goes to a different charity
  each week
 • Organic: Our coffee is grown in ways which sustain the environment
 • Fair Trade: Growers are paid a living
  wage and work in safe & healthy conditions. “Fair Trade” helps to
  end poverty one community at a time through long term commitment

Kid’s
Cafe

12oz
Dark Roast

$10.00

 

Mind (Flavor):

Flavorful blend of 3 of
the best Ethiopian coffee varieties. DARK ROAST. Supporting CASA of
Atlantic & Cape May Counties & The ALCOVE center for grieving
children

Body
(Local Charity):
Supporting the CASA of Atlantic & Cape May
Counties & The ALCOVE center for grieving
children…ALCOVE
& CASA

Spirit (Community
Support):

 • Bag of Coffee: All net profits ($2.00 per bag) go to the designated local charity
 • Cup of Coffee: Tip jar goes to a different charity
  each week
 • Organic: Our coffee is grown in ways which sustain the environment
 • Fair Trade: Growers are paid a living
  wage and work in safe & healthy conditions. “Fair Trade” helps to
  end poverty one community at a time through long term commitment

Cup a’ Compassion

12oz
Dark / Medium Blend

$10.00

 

Mind (Flavor):

Blend of Costa Rican,
& Peruvian (medium) & Nicaraguan (dark) Coffees. MEDIUM /DARK
BLEND. Supporting Hansen House & the Atlantic County Women’s Center

Body
(Local Charity):
Supporting Hansen House,
a residential treatment halfway house for adult males & the
Atlantic County Women’s Center,
a non-profit social service agency dedicated to empowering and supporting women, children and families.

Spirit (Community
Support):

 • Bag of Coffee: All net profits ($2.00 per bag) go to the designated local charity
 • Cup of Coffee: Tip jar goes to a different charity
  each week
 • Organic: Our coffee is grown in ways which sustain the environment
 • Fair Trade: Growers are paid a living
  wage and work in safe & healthy conditions. “Fair Trade” helps to
  end poverty one community at a time through long term commitment

Feed the Need

12oz
Light / Dark Blend

$10.00

 

Mind (Flavor):

Nicaraguan (French roast )
& full bodied Indonesian Sumatran (light roast). LIGHT/DARK BLEND.
Supporting Community Food Bank of New Jersey, Southern Division

Body
(Local Charity):
Supporting Community Food Bank of New Jersey, Southern Division,
a nonprofit organization that distributes food and grocery items to
where needy people seek help…FOOD
BANK

Spirit (Community
Support):

 • Bag of Coffee: All net profits ($2.00 per bag) go to the designated local charity
 • Cup of Coffee: Tip jar goes to a different charity
  each week
 • Organic: Our coffee is grown in ways which sustain the environment
 • Fair Trade: Growers are paid a living
  wage and work in safe & healthy conditions. “Fair Trade” helps to
  end poverty one community at a time through long term commitment

Birdwatcher’s Brew

12oz
Decaffeinated

$11.00

 

Mind (Flavor):

Guatemalan & Mexican
blend protecting critical song bird habitat. MEDIUM ROAST DECAFFEINATED.
Supporting the Forsythe Wildlife Refuge & their many environmental
advocates & The Atlantic County SPCA

Body
(Local Charity):
Supporting the Forsythe Wildlife Refuge & their many environmental advocates & The
Atlantic County SPCA.

Spirit (Community
Support):

 • Bag of Coffee: All net profits ($2.00 per bag) go to the designated local charity
 • Cup of Coffee: Tip jar goes to a different charity
  each week
 • Organic: Our coffee is grown in ways which sustain the environment
 • Fair Trade: Growers are paid a living
  wage and work in safe & healthy conditions. “Fair Trade” helps to
  end poverty one community at a time through long term commitment

Wake up/Shake up!

12oz
Dark Roast

$10.00

 

Mind (Flavor):

Highest Caffeine organic
coffee! from Northern Sumatra !!! High Test Coffee. DARK ROAST.
Supporting The ARC of Atlantic County & Their programs.

Body
(Local Charity):
Supporting The ARC of Atlantic County, a
private non-profit organization that has been making a difference in
the lives of people with developmental disabilities and their families
since its founding in 1961…MORE

Spirit (Community
Support):

 • Bag of Coffee: All net profits ($2.00 per bag) go to the designated local charity
 • Cup of Coffee: Tip jar goes to a different charity
  each weekfee is grown in ways which sustain the environment
 • Fair Trade: Growers are paid a living
  wage and work in safe & healthy conditions. “Fair Trade” helps to
  end poverty one community at a time through long term commitment
http://www.yoganine.com/store/chocolate-all.html


Organic
& Handmade Chocolates
 

   
Taza
Chocolates
   
-   
Cacao
Anansa

 

Taza
Chocolates

Taza is a true bean-to-bar
chocolate maker located in Somerville, Massachusetts, and is the only
maker of 100% stone ground chocolate in the United States. Taza sources
organically grown cacao beans directly from small farmer cooperatives
ensuring those farmers receive more than fair trade prices for their
high quality cacao. By putting care into the entire process, from the
sourcing of ingredients from our proud farmers, to molding finished
chocolate bars, Taza is dedicated to quality, and to serving our
customers, our local communities, and the environment. 

Cacao
Anasa

Chocolatier Anthony Ferguson
founded, Cacao Anasa Chocolates as a world tour of exotic spice blends,
flowers and fruits that evoke the flavors, smells and sounds of distant
lands. Using local ingredients in their organic chocolates, if you are
looking for an exotic detour from the beaten path, try Cacao Anasa
Afrodisiac Chocolate Bars and Chocolate Truffles. Cacao Anasa uses
local ingredients; proprietary blends of spice and their own secret
recipe for nut paste. Their confections bring the palate alive with
unique global blends never experienced before. With over 32 truffles and
numerous confectionary blends Cacao Anasa is the everything chocolate
experience for the discerning palate.

 

http://www.amazon.com/Neon-Buddha-Trade-Patchwork-Jacket/dp/B00BQMDTEA

Neon Buddha

Neon Awakened One with Awareness (AOA)Wm Fair Trade Patchwork JacketPrice: $109.90


Leave a Reply