Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD ๐Ÿ˜Š PURIFY MIND.To live like free birds ๐Ÿฆ ๐Ÿฆข ๐Ÿฆ… grow fruits ๐Ÿ ๐ŸŠ ๐Ÿฅ‘ ๐Ÿฅญ ๐Ÿ‡ ๐ŸŒ ๐ŸŽ ๐Ÿ‰ ๐Ÿ’ ๐Ÿ‘ ๐Ÿฅ vegetables ๐Ÿฅฆ ๐Ÿฅ• ๐Ÿฅ— ๐Ÿฅฌ ๐Ÿฅ” ๐Ÿ† ๐Ÿฅœ ๐ŸŽƒ ๐Ÿซ‘ ๐Ÿ…๐Ÿœ ๐Ÿง… ๐Ÿ„ ๐Ÿ ๐Ÿฅ— ๐Ÿฅ’ ๐ŸŒฝ ๐Ÿ ๐Ÿซ‘ ๐ŸŒณ ๐Ÿ“ ๐ŸŠ ๐Ÿฅฅ ๐ŸŒต ๐Ÿˆ ๐ŸŒฐ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง ๐Ÿซ ๐Ÿ… ๐Ÿ ๐Ÿซ’Plants ๐ŸŒฑin pots ๐Ÿชด along with Meditative Mindful Swimming ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธ to Attain NIBBฤ€NA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBฤ€NA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
June 2024
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
07/09/13
975 LESSON 10-07-2013 WEDNESDAY FREE ONLINE eNฤlฤndฤ Research and Practice UNIVERSITY run through http://sarvajan.ambedkar.org 10-07-2013 PEACEFUL PROTEST AGAINST BOMBING OF HOLY MAHABODHI BUDDHAGAYA @ TOWN HALL BANGALORE @ 10:30AM. PL PARTICIPATE.- ANANDA BHANTE. Please SMS to your friends.
Filed under: General
Posted by: site admin @ 8:54 pm

975 LESSON 10-07-2013 WEDNESDAY

FREE ONLINE  eNฤlฤndฤ Research and Practice UNIVERSITY

run through http://sarvajan.ambedkar.org

10-07-2013
PEACEFUL PROTEST AGAINST BOMBING OF HOLY MAHABODHI BUDDHAGAYA @ TOWN
HALL BANGALORE @ 10:30AM. PL PARTICIPATE.-  ANANDA BHANTE.

Please SMS to
your friends.


Letter from the 17th Gyalwa Karmapa concerning the bomb attacks in Bodhgaya this morning

karmapa.org 7 July 2013


HindustanTimes

Mon,08 Jul 2013

Avatar

Jagatheesan Chandrasekharan

โ€ข

a minute ago

Bodh Gaya - a place symbolising peace being brutalised.

There wasn’t much damage to the World heritage Site.

Dukkha (Suffering) Exists. Dukkha Nirodha (end of Suffering) also exists.

Bodh Gaya
incidents awakened people for awareness. Every house will become a
Vihara. Such is the power of the teachings of Awakened One with
Awareness (AOA) for peace, welfare and happiness of the entire beings.

FIRSTPOST
INDIA

Jagatheesan Chandrasekharan

Bodh Gaya - a place symbolising peace being brutalised.

There wasn’t much damage to the World heritage Site.

Dukkha (Suffering) Exists. Dukkha Nirodha (end of Suffering) also exists.

Bodh Gaya
incidents awakened people for awareness. Every house will become a
Vihara. Such is the power of the teachings of Awakened One with
Awareness (AOA) for peace, welfare and happiness of the entire beings.

May the injured and their family members recover fast from their injuries.
http://in.news.yahoo.com/sri-lanka-deplores-attack-mahabodhi-temple-192627436.html

Jagatheesan
0users liked this commentThumbs UpThumbs Down0users disliked this comment
Jagatheesan โ€ข a second agoRemove
Bodh Gaya - a place symbolising peace being brutalised.

There wasn’t much damage to the World heritage Site.

Dukkha (Suffering) Exists. Dukkha Nirodha (end of Suffering) also exists.

Bodh Gaya

incidents awakened people for awareness. Every house will become a
Vihara. Such is the power of the teachings of Awakened One with
Awareness (AOA) for peace, welfare and happiness of the entire beings.
May the injured and their family members recover fast from their injuries.


Sri Lanka deplores attack on Mahabodhi temple

Colombo, July 8 (IANS) Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa deplored the attack on the 1,500-year-old Mahabodhi temple in Bihar Sunday.

Nine near-coordinated explosions shook the serenity of the
world-renowned Mahabodhi temple complex in Bodh Gaya early Sunday,
injuring two monks but not causing much damage.

The temple is annually visited by millions of pilgrims from all over the world, especially from Sri Lanka,
China, Japan and the Southeast Asia region. The temple complex has
direct association with the Buddha (566-486 BC) as it was the place
where he attained awakenment in 531 BC while
seated under the Bodhi tree.

In a statement President Rajapaksa said following the bomb explosions
at the Mahabodhi temple human beings of all faiths must hold hands
together to root out any acts against religions and places of worship
and veneration, Xinhua reported.

“Sri Lanka has undergone similar tragedies when the most venerated and sacred Temple of the Tooth and Sri Maha Bodhi
were mercilessly attacked by terrorists, some years ago. Therefore,
people and the Government of Sri Lanka will extend their fullest support
to the people and the Government of India in this hour of great
tragedy.

“We also wish speedy recovery to those who were injured due to these
blasts and offer prayers for quick restoration of normalcy of this most
venerated shrine in order that Buddhists and other pilgrims are able to
perform their religious observances as in the past,” the president said.

Several people were injured in the multiple-bomb explosions at the
Buddhist temple which is frequented by pilgrims from around the world
including Sri Lanka.

President Rajapaksa, who has visited the temple, said that acts of
sabotage, destruction and vandalism against any religious place of
worship must be totally condemned.

India’s Union Home Secretary Anil Goswami said that the blasts were a terror attack.
http://www.tipitaka.org/taml/


http://tripitakatamil.com/

Welcome To Tripitaka Tamil


Prof.Dr.K. Jayabalan,
Ph.D.,

Prof.T. Parthiban,
Ph.D.,


Mr.G. Chezhian,
M.A., M.Ed.,

Mr.E. Anban,
M.A., Dip. in Buddhist Studies

Mr.Yazhan Aathi,
M.A., B.Ed., M.A. (Mass Comn.)

Mr.N. Veeramani,
M.A., B.Ed.,

Mr.S. Ezhilarasu,
M.B.A.,Sinhala


[q\58/]

ucCOSu ksldh


4′ inzndij iQ;1h

3′
” ud jsiska fufia wik ,oS’ tla ld,fhlays Nd.Hj;2kajykafia ieje;a kqjr
iuSmfhys jQ fca;jkfha wfkamsvq uyisgqyq jsiska lrjk ,o wdrdufhys jev
jdih lr;s’ tl,ays Nd.Hj;2ka jykafiaโ€š “uyfKks” lshd NsCIQkag l:dl

4′
” ish,q ldudoS wdY1jhka *flf,ia( je,elajSu ms

[q\59/]

“tfiah
iajduSkSโ€š” lshd ta NsCIQyq Nd.Hj;2kajykafiag W;a;r oqkay’ Nd.Hj;2ka
jykafia fuz ldrKh jod

5′
” uyfKksโ€š l2ula okakyqf.a l2ula olakyqf.a wdY1jhka ke;sjSu fjzo$
kqjKska fufkys lsrSu;a kqkqjKska fufkys lsrSu;a hk folh’ uyfKksโ€š
kqkqjKska is;kakdjQ mqoa.,hdg kQmkakdjQ wdY1jfhdao Wmos;a’ WmkakdjQ
wdY1jfhdao jefv;a’ uyfKksโ€š kqjKska fufkys lrkakyqg kQmkakdjQ wdY1jfhdao
kQmos;a’ WmkakdjQ wdY1jfhdao oqrefj;a’

uyfKksโ€š
fidajdka ud.!fhka myl< hq;2jQ flf,ia we;a;dy’ i;sixjrfhka myl<
hq;2jQ flf,ia we;a;dy’ Z[dKixjrfhka myl< hq;2jQ flf,ia we;a;dy’
bjiSfuka myl< hq;2jQ flf,ia we;a;dy’ YS,ixjrfhka myl< hq;2jQ
flf,ia we;a;dy’ jShH!ixjrfhka myl< hq;2jQ flf,ia we;a;dy’ ilDod.duS
wkd.duS wy!;a hk ud.! ;2fkka myl< hq;2jQ flf,ia we;a;dy’

6′
“uyfKks” fidajdka u.ska myl< hq;2jQ flf,ia ljryqo$ uyfKks fuz
f,dalfhys nqZOdoS wdhH!hka kqjKeiska kqoqgqjdjQ wdhH! Ou!fhys woCIjQ
wdhH! Ou!fhys fkdyslauqKdjQ nqZOdoS i;amqreIhka kqjKeiska kqoqgqjdjQ
i;amqreI Ou!fhys woCIjQ i;amqreI Ou!fhys fkdyslauqKdjQ weiQ msrE ;eka
ke;a;djQ *kQ.;a( mD:.ack mqoa., f;uz fufkys l

[q\60/]

ta
Ou!hka fufkys fkdlrhs’ uyfKks” fufkys fkdl

7′
“uyfKks” fufkys fkdlrkakdjQ fufkys l

fufkys
fkdl

[q\61/]

;ud
flfrys tfiao fufiaoehs iel we;af;a fjhs’ flfiaoh;a $ uu hk lsisfjla
we;af;ao” uu hk lsisfjla ke;af;aoโ€š CI;s1hdoSka w;2frka ljfrla fjuzo$
lskuz igyKla we;af;la fjuzo$ fuz i;aj f;fuz fld;kska wdfhao$ fyf;u fldys
hkafkla jkafkao$ hkqfjks’ fufia kqkqjKska fufkys lrkakdjq Tyqg ih wdldr
oDIagSka w;2frka tla;rd oDIagshla Wmosh’s

8′
” i;H jYfhka ia:sr jYfhka wd;auhla we; hk Ydiaj; oDIagsh fyda Wmoshs’
i;H jYfhka ia:sr jYfhka wd;auh isfZoah hk WpzfPo oDIagsh fyda Wmoshs’
ix{dialkaOh m1Odk fldg we;s ialkaOhka wd;auhhs f.k ix{dialkaOh kue;s
wd;auh lrKfldgf.k b;srs ialJO kue;s wd;auh oksushhs lshd fyda i;H jYfhka
ia:sr jYfhka .ksuska oDIagsh Wmoshs’ ix{dj wd;auh fldg b;srs ialkaO
wd;auh jYfhka fkdf.k ix{dj kuzjQ wd;auh jsiska wd;auh fkdjk b;srs ialkaO
oksuehs lshd fyda i;H jYfhka oevs jYfhka .ksuska oDIagsh Wmoshs’
ix{dfjka wkH ialJOhka wkd;auh jYfhka f.k wd;auh fkdjk fjzokdoS ialkaOhka
lrKfldgf.k wd;auh jk ix{dialkaOh oksuehs fyda i;H jYfhka oevs jYfhka
.ksuska oDIagsh Wmoshs’ ke;fyd;a Tzyg funZoq oDIagshla fyda fjhs’
l:dlrkakdjQ iemoqla jsZoskakdjQ huz fuz wd;auhla ta ta cd;sfhys l<
l2Y, wl2Y, lrAuhkaf.a lu!hkaf.a jsmdlh jsZoshso” udf.a ta fuz wd;auh f;u
ks;Hh” ia:srh” yeuodu mj;shs’ fkdfmrf

“uyfKks”
fuz oDIagshhso oDIags,eyenhhso oDIagsldka;drhhso oDIagsyq,hhso
oDIagsluzmkhhso oDIagsixfhdckhhso lshkq ,efnz’ uyfKks” oDIags keu;s

[q\62/]

neZoqfuka
hqla;jQ weiQ msrE ;eka ke;a;djQ *kQ.;a( mD:.ack f;u W;am;a;sfhkao
crdfjka yd urKfhkao fidl lsrSfukao je

9′
” uyfKksโ€š nqZOdoS wdhH!hka oqgqjdjQ wdhH!Ou!fhys oCIjQ wdhH! Ou!fhys
yslauqKdjQ nqZOdoS i;amqreIhka oqgqjdjQ i;amqreI Ou!fhys oCIjQ i;amqreI
Ou!fhys ukd yslauqKdjQ fndfyda weiQ msrE ;eka we;s wdhH!Y1djl f;u fufkys
l
kQmka
ldudY1jh WmoSo” Wmka ldudY1jh jefvzo” kqmka NjdY1jh WmoSo” Wmka NjdY1jh
jefvzo” kQmka wjsoHdY1jh WmoSo” Wmka wjsoHdY1jh jefvzo” tnZoq OrAu
fufkys fkdl< hq;a;dyqh’

0′
“uyfKksโ€š fufkys l

[q\63/]

jspslspzPd
ixfhdackh *ielh( iS,nzn;mrdudi ixfhdackho” fuz Ydikfhka msg; is,a yd
j;a fijSuo hk ixfhdack *flf

“uyfKks” fuz wdY1jfhda m

“uyfKks”
i;sixjrfhka ke;sl

[q\64/]

lr
f.k jikakyqg ta fjfyi yd oejs,a, iys; flf

3=’
“uyfKks” isjzmi fiajkfhka myl, hq;2 flf,ia ljryqo$ uyfKks” fuz Ydikfhys
uyK f;u kqjKska i,ld YS; keiSu msKsi” WIaKh keiSu msKsi” ueis” uoqre”
iq

“uyfKks”
kqjKska i,ld isjzmih fiajkh fkdlsrSu ksid my

33′ ” uyfKks” wOsjdikfhka *bjiSfuka( ke;sl

[q\65/]

kqjKska
i,ld n,d YS;, bjikafka fjhs” WIaKh” nv.skak yd msmdih” ueis” uoqre”
iq,x” wjzj” irAm wdoS iamY! bjikafka fjhs’ kmqrefldg lshk ,o” kmqref,i
meusKs jpk bjikafka fjhs’ yg.;a oqlajQ” ;shqKqjQ” lDDrjQ” lgqljQ” i;2gla
kQmojkakdjQ” wukdmjQ” osjsmeyer.ekSug ;ruz jQ YrSr fjzokdjka bjikafka
fjhs’ uyfKks” fkdbjikakyqg fjfyi yd oejs,a, we;s flf,ia Wmoskakdyq kuz
fufia bjikakyqg ta flf,ia my, fkdfj;a’ uyfKks fuz flf,ia bjiSfuka
ke;sl< hq;a;dyqhehs lshkq ,n;a’

34′
“uyfKks” oqr,Sfuka ke;sl,hq;2 flf,ia ljryqo$ uyfKks fuz Ydikfhys uyKf;u
kqjKska i,ld kmqre we;2ka oqre lrhs’ j,a wiqka oqre lrhs’ ier f.dkqka
oqre lrhs’ kmqre n,a,ka oqre lrhs’ irAmhskao W,algq msysgs ;ekao
yd;amiska lvd.sh bjqreo tla mfilska lvd.sh m1md;o bZoq,a osh .emau,
wdosh ouk ia:dko tnZoq l2Kquv .,dniakd ;ekao oqre lrhs’ huznZoq kqiqoqiq
fiakdik j, yqkakdjQo wf.dpr ia:dkhkays yeisfrkakdjQo ,duljQ
us;1m1;srEml wus;1hka fijkh lrkakdjQ NsCIqj kqjKe;a;djq tlg uyKluz
lrkakdjq NslaIQyq mjsgq uyfKl2 fldg i,lkakdyqo tnZoq whq;2;eka yd tnZoq
wf.dpr ia:dko” tnZoq mjsgq us;2rkao kqjKska i,ld n,d oqrelrhs’ uyfKks”
tfia oqre fkdlrkakyqg fjfyi yd oejs,s iys; huz flf,ia Wmos;ao” tnZoq foa
oqrelrkakyqg ta flf

35′
“uyfKks jsfkdokfhka *fodI ie,lSuz iys; jShH!fhka oqr,Sfuka( ke;sl,
hq;2jQ2 flf,ia ljryqo$ uyfKks” fuz Ydikfhys uyKf;u kqjKska i,ld Wmkakdjq
ldu l,amkdj fkdbjihso” oqrelrhso” neyer lrhso”

[q\66/]

jskdY
lrhso” wNdjhg muqKqjhso” WmkakdjQ jHdmdo *keiSfuz( l,amkdj fkdbjihso”
oqrelrhso” neyer lrhso” jskdY lrhso” wNdjhg muqKqjhso” Wmkakdjq jsysxid
*ysxidlsrSfuz( l,amkdj fkdbjihso” oqrelrhso” neyer lrhso” jskdY lrhso”
wNdjhg muqKqjhso” Wmkakdjq ,dul wl2Y, Ou! fkdbjihso” oqrelrhso” neyer
lrhso” jskdY lrhso” wNdjhg muqKqjhso” huzfyhlska ta l,amkd
oqrefkdlrkakyqg fkdlrkakyqg fjfyi yd oejs,a, iys; huz flf,ia Wmos;ao ta
l,amkd oqr,kakyqg fjfyi yd oejs,a, iys; flf

36′
“uyfKks” Ndjkdfjka ke;sl

“kqjKska
i,ld” jsfjlh weiqrel

“kqjKska
i,ld” jsfjlh weiqrel

“kqjKska
i,ld” jsfjlh weiqrel

“kqjKska
i,ld” jsfjlh weiqrel

“kqjKska
i,ld” jsfjlh weiqrel

[q\67/]

“kqjKska
i,ld” jsfjlh weiqrel

“kqjKska
i,ld” jsfjlh weiqrel

37′
“uyfKks” huz lf,lmgka uyKyqf.a fidajdka udrA.fhka ke;s l< hq;2
flf,ia fidajdka ud.!fhka ke;s jQjdyq fj;ao” ixjrfhka ke;slfofjksjQ inzndij iQ;1h ksus’


fire

revolving globe


ZRECTOR

 Best aimated graphics

  Best animated graphics  Best animated graphics


Jagatheesan Chandrasekharan


movingthestill: Matthew Williams for Moving The Still: A GIF Festival. See this GIF and more at our live exhibition in Miami during Art Basel! And donโ€™t forget to RSVP to the party on Friday, Dec. 7th with DJ sets by Dan Deacon and Wild Nothing!<br />
 Presented by @MilkStudios @Paddle8 @Tumblr @Smartwater | #MovingTheStill #SmartBasel “><br />
</s></font></s></u></s></u></font></s></font></s></u></s></u></font></b></div>
	<p><font id=


Leave a Reply