FREE ONLINE UNIVERSITY TO OVERCOME HUNGER-GROW VEGETABLES 🥦 , 🫑 , 🥒 , 🥕 , BEANS IN POTS DWARF FRUITS 🍎 🍉 ALL OVER THE WORLD AND IN SPACE. BE ONE ☝️ OF BILLIONS MINDFUL AQUATICS CMJCBUDDHA, SUJATA MANIMEGALAI'S AMUDHA SURABHI, ASHOKA & MAYAWATI.
White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
November 2021
M T W T F S S
« Oct    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
08/30/21
𝓛𝓔𝓢𝓢𝓞𝓝 4078 Tue 31 Aug 2021 Mahaparinibbana and Mahasatipatthana Suttas in 90) Classical Sesotho-Seserbia ea boholo-holo,91) Classical Shona-Shona Shona,92) Classical Sindhi,93) Classical Sinhala-සම්භාව්ය සිංහල, Happy to see work progressing for renovating Rohni Buddha Vihara. Wish all Buddhists Donate Liberally for the Good Cause. Hunger is the worst kind of illness said Awakened One Let us encourage all people to Do Good. Grow Broccoli 🥦 Pepper 🫑 Cucumber 🥒 Carrots 🥕 Beans in Pots. Fruit 🍎 Bearing Trees 🌳 all over the world 🌎 and in Space. Purify Mind. Lead Hilarious 😆 Happy 😃 Life to Attain Eternal Bliss as Final Goal.- Universal Prabuddha Intellectuals Convention.
Filed under: General, Theravada Tipitaka , Plant raw Vegan Broccoli, peppers, cucumbers, carrots
Posted by: site admin @ 8:55 pm

𝓛𝓔𝓢𝓢𝓞𝓝  4078 Tue 31 Aug 2021

Mahaparinibbana and Mahasatipatthana Suttas in  90) Classical Sesotho-Seserbia ea boholo-holo,91) Classical Shona-Shona Shona,92) Classical Sindhi,93) Classical Sinhala-සම්භාව්ය සිංහල,


Happy to see work progressing for renovating Rohni Buddha Vihara. Wish all Buddhists Donate Liberally for the Good Cause.


Hunger is the worst kind of illness said Awakened One
Let us encourage all people to Do Good. Grow Broccoli 🥦 Pepper 🫑 Cucumber 🥒 Carrots 🥕 Beans in Pots. Fruit 🍎 Bearing Trees 🌳 all over the world 🌎 and in Space.
Purify Mind. Lead Hilarious 😆 Happy 😃 Life to Attain Eternal Bliss as Final Goal.- Universal Prabuddha Intellectuals Convention.


𝙆𝙪𝙨𝙝𝙞𝙣𝙖𝙧𝙖 𝙉𝙄𝘽𝘽Ā𝙉𝘼 𝘽𝙃𝙐𝙈𝙄 𝙋𝙖𝙜𝙤𝙙𝙖
18𝙛𝙩 𝘿𝙞𝙖. 𝙖 3𝘿 360 𝙙𝙚𝙜𝙧𝙚𝙚 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙋𝙖𝙜𝙤𝙙𝙖 𝙖𝙩
𝙒𝙝𝙞𝙩𝙚 𝙃𝙤𝙢𝙚,
668 5𝙩𝙝 𝘼 𝙈𝙖𝙞𝙣 𝙍𝙤𝙖𝙙,
8𝙩𝙝 𝘾𝙧𝙤𝙨𝙨, 𝙃𝘼𝙇 𝙄𝙄𝙄 𝙎𝙩𝙖𝙜𝙚,
𝙋𝙪𝙣𝙞𝙮𝙖 𝘽𝙃𝙐𝙈𝙄 𝘽𝙚𝙣𝙜𝙖𝙡𝙪𝙧𝙪,

𝙈𝙖𝙜𝙖𝙙𝙝𝙞 𝙆𝙖𝙧𝙣𝙖𝙩𝙖𝙠𝙖,
𝙋𝙧𝙖𝙗𝙪𝙙𝙙𝙝𝙖 𝘽𝙝𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡
𝙝𝙩𝙩𝙥://𝙨𝙖𝙧𝙫𝙖𝙟𝙖𝙣.𝙖𝙢𝙗𝙚𝙙𝙠𝙖𝙧.𝙤𝙧𝙜
𝙗𝙪𝙙𝙙𝙝𝙖𝙨𝙖𝙞𝙙2𝙪𝙨@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢
𝙟𝙘𝙨4𝙚𝙫𝙚𝙧@𝙤𝙪𝙩𝙡𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢
𝙟𝙘𝙝𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖𝙨𝙚𝙠𝙝𝙖𝙧𝙖𝙣@𝙮𝙖𝙝𝙤𝙤.𝙘𝙤𝙢

080-25203792
9449260443
944983597590) Classical Sesotho-Seserbia ea boholo-holo,

Public

रोमनलिप्याः देवनागरीलिप्याम् परिवर्तनम्
डो ङोओद् Pउरिfय् ंइन्द्
ःउन्गेर् इस् थे wओर्स्त् किन्द् ओf इल्ल्नेस्स् - Bउद्ध
ङ्रोw
Bरोच्चोलिस्, Pएप्पेर्स्, छुचुम्बेर्स्, छर्रोत्स्, Bएअन्स्, ड्wअर्f
Fरुइत् ट्रेएस् इन् पोत्स् अन्द् Fरुइत् Bएअरिन्ग् ट्रेएस् अस् आस्होक थे
ङ्रेअत् दिद् अल्ल् ओवेर् थे आमुध षुरभि Pलनेत् Eअर्थ् अन्द् इन् ष्पचे.
आप्प्रोअच्ह् ःओर्तिचुल्तुरे अन्द् Fओरेस्त् डेपर्त्मेन्त्स् fओर् सेएद्स्
अन्द् सप्लिन्ग्स्.
ड्ण् 16 - (ड् इइ 137)
ंअह्āपरिनिब्ब्āन षुत्त
{एxचेर्प्त्स्}
ठे लस्त् इन्स्त्रुच्तिओन्स् ब्य् Bउद्ध ओन् मह्ā-परिनिब्ब्āन
ठिस्
सुत्त गथेर्स् वरिओउस् इन्स्त्रुच्तिओन्स् थे Bउद्ध गवे fओर् थे सके ओf
fओल्लोwएर्स् अfतेर् हिस् पस्सिन्ग् अwअय्, wहिच्ह् मकेस् इत् बे अ वेर्य्
इम्पोर्तन्त् सेत् ओf इन्स्त्रुच्तिओन्स् fओर् उस् नोwअदय्स्.

wइल्ल् एxपोउन्द् थे दिस्चोउर्से ओन् थे ढम्म wहिच्ह् इस् चल्लेद्
ढम्म्āद्āस, पोस्सेस्सेद् ओf wहिच्ह् थे अरियस्āवक, इf हे सो देसिरेस्, चन्
देच्लरे ओf हिम्सेल्fः ‘Fओर् मे, थेरे इस् नो मोरे निरय, नो मोरे
तिरच्च्ह्āन-योनि, नो मोरे पेत्तिविसय, नो मोरे स्तते ओf उन्हप्पिनेस्स्,
ओf मिस्fओर्तुने, ओf मिसेर्य्, ई अम् अ सोत्āपन्न, ब्य् नतुरे fरेए fरोम्
स्ततेस् ओf मिसेर्य्, चेर्तैन् ओf बेइन्ग् देस्तिनेद् तो सम्बोधि.
आन्द् wहत्, Āनन्द, इस्
थत्
दिस्चोउर्से ओन् थे ढम्म wहिच्ह् इस् चल्लेद् ढम्म्āद्āस, पोस्सेस्सेद् ओf
wहिच्ह् थे अरियस्āवक, इf हे सो देसिरेस्, चन् देच्लरे ओf हिम्सेल्fः
‘Fओर् मे, थेरे इस् नो मोरे निरय, नो मोरे तिरच्च्ह्āन-योनि, नो मोरे
पेत्तिविसय, नो मोरे स्तते ओf उन्हप्पिनेस्स्, ओf मिस्fओर्तुने, ओf
मिसेर्य्, ई. अम् अ सोत्āपन्न, ब्य् नतुरे fरेए fरोम् स्ततेस् ओf मिसेर्य्,
चेर्तैन् ओf बेइन्ग् देस्तिनेद् तो सम्बोधि?
ःएरे, Āनन्द, अन् अरियस्āवक इस् एन्दोwएद् wइथ् Bउद्धे अवेच्चप्पस्āदः
ःए इस् एन्दोwएद् wइथ् ढम्मे अवेच्चप्पस्āदः
ःए इस् एन्दोwएद् wइथ् षṅघे अवेच्चप्पस्āदः
ःए इस् एन्दोwएद् wइथ् अ स्īल wहिच्ह् इस् अग्रेएअब्ले तो थे अरियस्,
ठिस्,
Āनन्द, इस् थे दिस्चोउर्से ओन् थे ढम्म wहिच्ह् इस् चल्लेद् ढम्म्āद्āस,
पोस्सेस्सेद् ओf wहिच्ह् थे अरियस्āवक, इf हे सो देसिरेस्, चन् देच्लरे ओf
हिम्सेल्fः ‘Fओर् मे, थेरे इस् नो मोरे निरय, नो मोरे तिरच्च्ह्āन-योनि, नो
मोरे पेत्तिविसय, नो मोरे स्तते ओf उन्हप्पिनेस्स्, ओf मिस्fओर्तुने, ओf
मिसेर्य्, ई अम् अ सोत्āपन्न, ब्य् नतुरे fरेए fरोम् स्ततेस् ओf मिसेर्य्,
चेर्तैन् ओf बेइन्ग् देस्तिनेद् तो सम्बोधि. 

षतो स्होउल्द् योउ रेमैन्, भिक्खुस्, अन्द् सम्पज्āनोस्. ठिस् इस् ओउर् इन्त्रुच्तिओन् तो योउ.
आन्द् होw, भिक्खुस्, इस् अ भिक्खु सतो? ःएरे, भिक्खुस्, अ भिक्खु
ठुस्, भिक्खुस्, इस् अ भिक्खु सतो. आन्द् होw, भिक्खुस्, इस् अ भिक्खु सम्पज्āनो? ःएरे, भिक्खुस्,
ठुस्,
भिक्खुस्, इस् अ भिक्खु सम्पज्āनो. षतो स्होउल्द् योउ रेमैन्, भिक्खुस्,
अन्द् सम्पज्āनोस्. ठिस् इस् ओउर् इन्त्रुच्तिओन् तो योउ.
– आनन्द, थे त्wइन् सल
त्रेएस्
अरे इन् fउल्ल् ब्लोओम्, थोउघ् इत् इस् नोत् थे सेअसोन् ओf fलोwएरिन्ग्.
आन्द् थे ब्लोस्सोम्स् रैन् उपोन् थे बोद्य् ओf थे टथगत अन्द् द्रोप् अन्द्
स्चत्तेर् अन्द् अरे स्त्रेwन् उपोन् इत् इन् wओर्स्हिप् ओf थे टथगत.
आन्द् चेलेस्तिअल् चोरल् fलोwएर्स् अन्द् हेअवेन्ल्य् सन्दल्wओओद् पोwदेर्
fरोम् थे स्क्य् रैन् दोwन् उपोन् थे बोद्य् ओf थे टथगत, अन्द् द्रोप्
अन्द् स्चत्तेर् अन्द् अरे स्त्रेwन् उपोन् इत् इन् wओर्स्हिप् ओf थे टथगत.
आन्द् थे सोउन्द् ओf हेअवेन्ल्य् वोइचेस् अन्द् हेअवेन्ल्य्
इन्स्त्रुमेन्त्स् मकेस् मुसिच् इन् थे ऐर् ओउत् ओf रेवेरेन्चे fओर् थे
टथगत.
ईत्
इस् नोत् ब्य् थिस्, Āनन्द, थत् थे टथ्āगत इस् रेस्पेच्तेद्, वेनेरतेद्,
एस्तेएमेद्, पैद् होमगे अन्द् होनोरेद्. Bउत्, आनन्द, अन्य् भिक्खु ओर्
भिक्खुनि, लय्मन् ओर् लय्wओमन्, रेमैनिन्ग् धम्म्’āनुधम्म’प्’पṭइपन्न,
स्āम्īचि’प्’पṭइपन्न,
लिविन्ग्
इन् अच्चोर्दन्चे wइथ् थे ढम्म, थत् ओने रेस्पेच्त्स्, वेनेरतेस्,
एस्तेएम्स्, पय्स् होमगे, अन्द् होनोर्स् थे टथ्āगत wइथ् थे मोस्त्
एxचेल्लेन्त् होमगे. ठेरेfओरे, Āनन्द, योउ स्होउल्द् त्रैन् योउर्सेल्वेस्
थुसः ‘Wए wइल्ल् रेमैन् धम्म्’āनुधम्म’प्’पṭइपन्न, स्āम्īचि’प्’पṭइपन्न,
लिविन्ग् इन् अच्चोर्दन्चे wइथ् थे ढम्म’.
ठ Bउहगwwअन् Bउद्ध अग् र्àध्
“ंओ
भ्र्àइथ्रेअन्, थ न द्à च्ह्र्ìओच्हन् सेओ अन्न् अ बु च्ह्òइर् दो धुइने
ऐर् अन् त्-स्लिघे अ स्हेअच्ह्नध्. ड्è अन् दिथिस्? ईस् ए अओन् अ भिथ् अ
‘तर्रैन्ग् अ-स्तेअच्ह् थु fह्èइन् गु तोइलेअच्हस् तिùर्रन्. आगुस् इस् ए
अम् fएअर् एइले अ भिथ् अ ‘च्लेअच्ह्दध् स्गेअदच्हध् अ थ अ’ च्लेअच्ह्दध्
चोर्प् अ fएउमलच्ह्दन्. Bइध् अन् द्à च्हेअन्न् सिन् अ ‘लेअन्तैन्न् गु
fàइल्लिगेअध्.
“ईस्
ए अन् त्-स्लिघे अ लोर्ग् मि अन् द्òइघ् मेअधनच्ह्, अ थ अ ‘सेअच्ह्नध् अन्
द्à च्ह्र्ìओच्ह् अगुस् थ चोमस् ऐगे अओन् अ स्तिùइरेअध् ऐर्सोन् तुइग्से,
सओर्स, अगुस् स्ìथ्. ईस् ए अन् तुइग्से fहद दे थुइग्से नेओ-स्होइल्लेइर्,
अन् òरैद् च्हेअर्त्, ग्न्ìओम्ह् च्हेअर्त्, बेò बेòथैद् च्हेअर्त्,
ओइधिर्प् च्हेअर्त् अगुस् द्ùम्ह्लच्ह्द् च्हेअर्त्. ठ मि ऐर् अन् रथद्
ओच्ह्द्-दिगे सेओ अ लेअन्तैन्न् अगुस् थ मि ऐर् तुइग्से, सओरध् अगुस् स्ìथ्
अ च्होइलेअनध्.

अ ‘च्हिअद् fहेअर् अन्न् अ भिथ् अन्न्. ठ ब्रेइथ्, सेअन्न् अओइस्,
तिन्नेअस्, अगुस् ब्àस् अ ‘fउलन्ग्. ठ ब्र्òन्, fएअर्ग्, एउद्, द्रघ्,
इओमगैन्, इओमगैन्, एअगल्, अगुस् एउ-द्òच्हस् अ ‘fउलन्ग्. ठ देअलच्हध् भो
लुच्ह्द्-ग्र्àइध् अ ‘fउलन्ग्. छेअन्गल् रिस् अन् fहेअधैन्न् नच्ह् तोइल्
लेअत् अ भिथ् अ ‘fउलन्ग्. ठ मिअन्न्, चेअन्गल्, अगुस् भिथ् अ ‘चुमैल् रिस् न
च्òइग् àर्द अ’ fउलन्ग्.
“Bर्àइथ्रेअन्, थ अन् द्àर्न fìरिन्न् अ ‘नोच्ह्दध् अध्भर् fउलन्गस्.
आइर् स्ग्àथ् ऐनेओलस्, च्हन् fहैच् दओइने अन् fह्ìरिन्न् मु भेअथ, अगुस्
बिध् इअद् गन् ग्लचध् अन्न् अन् लस्रैच्हेअन् मिअन्न्, एउद्, ब्र्òन्,
इओमगैन्, एअगल् अगुस् एउ-द्òच्हस्.
“Bर्àइथ्रेअन्, इस् ए अन् त्रेअस् fìरिन्न् स्तद् ऐर् fउलन्गस्.
ठ तुइग्से fहैघिन्न् ऐर् fìरिन्न् न बेअथ अ ‘तोइर्त् ऐर् स्तद् अ च्हुर् ऐर् अ ह्-उइले ब्र्òन् अगुस् ब्र्òन् अगुस् ऐदेअच्हध्.
“ईस् ए अन् चेअथ्रम्ह् स्गेउलच्ह्द् अन् त्-स्लिघे अ थ अ ‘लेअन्तैन्न्
गु स्तद् fउलन्गस्. ईस् ए अन् त्-स्लिघे णोब्ले णोब्ले, अ थ मि ऐर्
म्ìनेअच्हध्. ठ अन् त्-स्लिघे णोब्ले Oन्सिवे अ ‘fउइरेअच्ह् ले भिथ् अ’
fउइरेअच्ह् ले इन्न्तिन्न्. Bइध् द्ìथ् इन्न्तिन्न् अ ‘लेअन्तैन्न् गु
द्ùम्ह्लच्ह्द् अगुस् तुइग्से, ले भिथ् अ’ सओरध् धुत् भो गच्ह् पिअन् अगुस्
ब्र्òन् अगुस् अ ‘लेअन्तैन्न् गु स्ìथ् अगुस् अओइभ्नेइस्. Bहेइर् मि गद्
स्तिùइरेअध् ऐर् अन् त्-स्लिघे अ च्हैध् अ च्होइलेअनध्.
“ढ् ‘èइरिच्ह् ल्èइर्सिन्न्, ल्èइर्सिन्न्, ध्’ èइरिच्ह् ए, ध् ‘èइरिच्ह्
एòलस्, ध्’ èइरिच्ह् सोइल्ल्सेअच्हध् तओभ् अ-स्तैघ् मि अ-रिअम्हः ‘ठथस् अ’
च्लुइन्न्तिन्न् अच्ह् अन् fह्ìरिन्न् चुइदेअम् अ-रिअम्ह्. ‘
“आन्
fह्ìरिन्न् उअसल् दे स्तद्-लघ चुइदेअमः अन् लुघ्दच्हध् इओम्लन् & अन्
स्तद्, चेअस्नच्हध्, लेइगेइल् म स्गओइल्, लेइगेअस् àस् अ ‘च्ह्àइनेअध्.
छ्हैध् अन् fह्ìरिन्न् उअसल् सेओ दे स्तद् चुइदेअम् अ थोइर्त् गु बुइल्.
ईस् ए सेओ fìरिन्न् उअसल् अन् द्òइघ् सेओ अ ‘लेअन्तैन्न् गु स्तद्
चुइदेअम्.
“छ्हो
लुअथ् ‘स् अ थ म्’ एòलस् & Lèइर्सिन्न् अ थओभ् न ह्-fह्ìरिन्नेअन्
उअसल् सिन् ओइर् भ इअद् ध-र्ìरिभ् fìओर्-घिùलैन् गु द्ìरेअच्ह् गुन् अ भिथ्
अ ‘तोइर्त् द्ùस्गध् गु द्ìरेअच्ह् गुन् अ भिथ् अ’ स्तिùइरेअध् गुन्
fहिओस्त, मेòरच्हध् ओर्र, Bरह्मन्स्, अ र्ìओघलच्ह्द् &
चुइम्ह्नेअच्हैन्. Eòलस् & Lèइर्सिन्न् अ ध् ‘èइरिच्ह् अन्नमः’ इस् ए
अम् ब्रथैध् मि अ-मच्ह्. ईस् ए सेओ मो भ्रेइथ् मु धेइरेअध्. छ्हन् एइल्
àइते अथ्-नुअधैच्ह्ते अन्न् अ-निस्. “
Fहद्
‘स् अ भ षिद्धर्थ अ’ म्ìनेअच्हध् न चेइथिर् fìरिन्नेअन् उअसल्, गु
ह्-ओबन्न् भ Kओन्दन्न गु ह्-ओबन्न् अ ‘fऐरेअच्ह्दैन्न् गु म्òर् अ’
देàर्र्सध् म्òर् अ ‘देàर्र्सध् नन् इन्न्तिन्न् fह्èइन्. B ‘उर्रैन्न् ध
ब्लस् अ भ्लसच्हध् रिस् अन् स्हओरैर् अ भ ए ऐर् अ भिथ् अ’ सिरेअध् च्हो
fअद. Bह अन् अओदैन्न् ऐगे अ ‘गिùलन् ले तोइलेअच्हस्. छ्होम्हर्रैच्ह् अम्
Bउद्ध ऐर् अगुस् घ्लओध्, “Kओन्दन्न! ठ ए अगद्! ठ ए अगद्! “
छ्हैध्
Kओन्दन्न अ-स्तेअच्ह् ध न पल्म्स् ऐगे अगुस् अ ‘बोघ रो सिद्गर्थ. Lए
उर्रम् अस् दोइम्ह्ने, भ्रुइधिन्न् ए, “ङौतम Vएर्रब्ले, गभ् रिउम् मर् दो
धेइस्चिओबल्. ठ fइओस् अगम् ऐर् अन् स्तिùइरेअध् अगद्, रुइगिध् मि अन्
द्ùस्गध् म्òर्. “
छ्हैध्
न चेइथिर् मनैच्ह् अन्न् अन् चसन् ष्ìदे Bइर्धर्थ, अ ‘दोल् च्òम्ह्ल रि न
पल्म्स् अच, अगुस् ध्’ इअर्र् इअद् अ भिथ् ऐर् fहैघिन्न् मर् धेइस्चिओबैल्.
ठुइर्त् षिद्गर्थ, “Bर्àइथ्रेअन्! ठ च्लन्न् अ ‘भैले ऐर् अन् त्-ऐन्म्’
अम् Bउद्ध अ थोइर्त् धोम्ह्. ” Fअओदैध् तु चुइदेअच्ह्द् fइओस् अ च्हुइर्
थुगम् लेइस् अन् ऐन्म् सिन् म थोग्रस् तु. “
ढ् ‘fहैघ्निच्ह् Kओन्दन्न, “णच्ह् एइल्’ Bउद्ध ‘अ’ चिअल्लच्हध् ‘अ’ चिअल्लच्हध् ‘fएअर् अ ध्’ fहलैच्हेअस् ‘?”
“ठ सिन् चेअर्त्, अगुस् च्हन् ए इअद् अन् त्-स्लिघे अ लोर्ग् मि ‘सन् द्òइघ् द्ùम्हैल्.’ ड्è दो भेअच्ह्द् ऐर् अन् ऐन्म् सेओ?”
“‘Oने
अ थ्’ अन्न् अन् द्ùस्गध् ‘! ‘आन् त्-स्लिघे द्ùस्गध्’! ंìओर्भुइलेअच्ह्!
ंìओर्भुइलेअच्ह्! ठ न ह्-ऐन्मेअन् सिन् fìओर्, अच्ह् स्ìम्प्लिध्. छुइरिध्
सिन्न् fइओस् गु तोइलिच्ह्ते अम् बुद्ध, अगुस् अन् त्-स्लिघे अ लोर्ग् थु
स्लिघे नन् द्ùस्गध्. ंअर् अ थुइर्त् थु, अ ‘fउइरेअच्ह् गच्ह् लथ मर् अ थ
गु मथ् चुद्रोमच्ह् मर् भुनैत् ऐर् च्लेअच्ह्दध् स्पिओरदैल्. ” Bह न
च्òइग्न म्हनैच्ह् दे अओन् इन्न्तिन्न् ऐर्सोन् गभैल् रि ङौतम मर् अन्
तिद्सेअर् अगुस् अ भिथ् अ ‘गैर्म् ऐर् अ’ Bहुध.
ऋइन्न्
अम् Bउद्ध ग्àइरे ओर्र. ” Fएउच्ह्, अ ब्र्àइथ्रेअन्, ले स्पिओरद्
fओस्गैल्ते अगुस् तुइग्सेअच्ह्, अगुस् अन्न् अन् त्र्ì म्ìओसन् बिध् थु ऐर्
तोरध् सओरैध् अ च्होस्नध्. “
Manjushri Bodhisattva Mantra (Sankrit)
Phap Mon Tinh Do
1.83K subscribers
* Om A Ra Pa Sa Na Dih
Praise to Manjushri Bodhisattva:
“Wonderfully Auspicious” is replete with great kindness.
Mother of enlightened ones throughout the three periods of time, his wisdom is beyond measure.
His left hand brandishes a sharp sword that severs all afflictions;
And his right hand holds the blue lotus which reflects the mark of his virtue.
A peacock and lion-spirit act as his carriage,
Poisonous dragons and fierce beasts are subdued and become pure and cool.
The pure youth with the five topknots, this is a provisional manifestation.
Originally, he is the happy treasury of the Thus Come One.
Homage to Manjushri Bodhisattva of Great Wisdom, who dwells in the golden world of Pure Cool Mountain.
Homage to Wonderful Auspicious Bodhisattva.
Manjushri
Bodhisattva’s name is explained as “Wonderful Virtue” or “Wonderfully
Auspicious.” He is foremost in wisdom and holds the highest rank among
the Bodhisattvas.
When
Manjushri Bodhisattva was born, ten auspicious signs manifested and
they represent the Ten Paramitas: giving, morality, patience, vigor,
concentration, wisdom, skill in means, vows, determination, and
knowledge.
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
文殊菩薩心咒 (梵唱版)
Artist
蕭蔓萱, 羅天洲
Album
八十九年度國際供佛齋僧大會紀念專輯 (妙音獻供)
Licensed to YouTube by
Believe Music (on behalf of 愛華音樂出版社有限公司), and 1 Music Rights Societies
Manjushri Bodhisattva Mantra (Sankrit)
*
Om A Ra Pa Sa Na Dih Praise to Manjushri Bodhisattva:”Wonderfully
Auspicious” is replete with great kindness.Mother of enlightened ones
throughout the thre…

https://tenor.com/view/u23vi%E1%BB%87t-nam-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BB%91l%C3%AAn-c%E1%BB%95v%C5%A9-cdv-nh%E1%BA%A3y-gif-12450125
U23 Vietnam GIF - U23việt Nam Việt Nam Cốlên Cổvũ GIFs


qotsa Buddha ka boeena mantsoe ka ba teng ka temoho e
Maha + satipaṭṭhāna
Malumeli, merabe, Castes, ho se ho lekalekane,
ba le moo
Na ho na le
le
E tla tsoela pele ho ba teng!
Dr B.R.Ambedkar kharuma a “Main Bharat Baudhmay karunga.” (Ke tla etsa naha ena Buddhist)
All
Aboriginal tsosoa Mekhatlo Sealuma Hilariously “Hum Prapanch Prabuddha
Prapanchmay karunge.” (Re tla etsa lefatše lohle Prabuddha Prapanch
Sena se tla etsahala ka
Online
Free Prabuddha bahlalefi ba Convention ka mantsoe a tsosoa e ‘ngoe ka
boeena bakeng sa boiketlo, Thabo le Khotso Mekhatlo All le hore ba fihle
ka ho sa Feleng Bliss ka Pakane ea ho Qetela ka Maha + satipaṭṭhāna-
teng ka temoho e ka hlokomela ea Kaya Karolo ka ānāpāna, postures,
sampajañña, repulsiveness, ho Elements, mabaka robong charnel, ea Vedanā
le Citta
ebe
Malumeli, merabe, Castes le ho se ho lekalekane
O tla be a le sieo!
TIPITAKA
DN 22 - (D-ii 290)
Mahāsatipaṭṭhāna Sutta
Ba bileng teng ka temoho e By Buddha
Maha + satipaṭṭhāna
sutta ena e pharaletseng nkoa e le sa moo ho buuoang ka sehloohong ea ho thuisa mokhoa ona.
Selelekela
I. hlokomela ea Kaya
A. Karolo ka ānāpāna
B. Karolo ka postures
C. Karolo ka sampajañña
D. Karolo ka repulsiveness
E. Karolo ka Elements
F. Karolo ka lebaka robong charnel
II. Hlokomela ea Vedanā
Selelekela
Ka tsela eo ba le ke ile ka utloa:
Ka
lekhetlo le leng, ho Bhagavā neng a lula har’a Kurus ka Kammāsadhamma, e
leng motse ‘maraka oa Kurus. Ho na le, a ne a ngolla bhikkhus:
- Bhikkhus.
- Bhaddante araba bhikkhus. The Bhagavā ile a re:
- This,
bhikkhus, e tseleng e isang ha ho letho le empa ho itlhoekisa ya
libōpuoa,
ho kolongaka ha masoabi le lebaka la ho lla, ba nyamele
dukkha-domanassa, re fumana tsela e nepahetseng, ho phethahala ha
Nibbāna, ke ho re ho satipaṭṭhānas bane.
Eo a mane?
Mona, bhikkhus, e bhikkhu ahileng shebeletseng Kaya ka Kaya, ātāpī
sampajāno, satimā, kaha o tetse abhijjhā-domanassa ikutloeleng lefatše.
A
lulang ho boloka vedanā ka vedanā, ātāpī sampajāno, satimā, kaha o
tetse abhijjhā-domanassa ikutloeleng lefatše. A lulang ho boloka citta
ka citta, ātāpī sampajāno, satimā, kaha o tetse abhijjhā-domanassa
ikutloeleng lefatše. A lulang ho boloka dhamma · ’s ka dhamma · s, ātāpī
sampajāno, satimā, kaha o tetse abhijjhā-domanassa ikutloeleng lefatše.
I. Kāyānupassanā
A. Karolo ka ānāpāna
le
kamoo,
bhikkhus, ha e bhikkhu ho aha shebeletseng Kaya ka Kaya? Mona,
bhikkhus, e bhikkhu, kaha o le sieo ho moru kapa eka le sieo ka ba le
motso oa sefate kapa eka il’o kamoreng e se nang letho, lula fatše
phutha maoto crosswise, beha Kaya lokile, ‘me a behela sati parimukhaṃ.
Ho ba ka tsela eo Sato o phefumoloheng ka, ho ba ka tsela eo Sato o
phefumoloheng tsoa. Hema telele o utloisisa: ‘Ke hema telele’; ho hema
ntle nako e telele o utloisisa: ‘Ke hema ntle nako e telele’; hema
lekgutshwanyane o utloisisa: ‘Ke’ na hema lekgutshwanyane ‘; hema tsoa
lekgutshwanyane o utloisisa: ‘Ke hema tsoa lekgutshwanyane’; a koetlisa
ipolella ho re: ‘utloa Kaya, ke tla o hemang ka’; a koetlisa ipolella ho
re: ‘utloa Kaya kaofela, ke tla o hemang tsoa’; a koetlisa ipolella ho
re: ‘khutsisa fatše le Kaya-saṅkhāras, ke tla o hemang ka’; a koetlisa
ipolella ho re: ‘khutsisa fatše le Kaya-saṅkhāras, Ke tla hema tsoa’.
feela
e
le, bhikkhus, e Turner ea nang le tsebo kapa Apprentice e Turner o, a
etsa retelehelang ho nako e telele, o utloisisa: “Ke etsa hore e ba
retelehelang telele ‘; etsa e khutšoanyane lehlakoreng le leng, o
utloisisa: “Ke etsa hore e khutšoanyane ba retelehelang ‘; ka tsela e
tšoanang, bhikkhus, e bhikkhu, ho hema ka nako e telele, o utloisisa:
‘Ke hema telele’; hema ntle nako e telele o utloisisa: ‘Ke hema ntle
nako e telele’; hema lekgutshwanyane o utloisisa: ‘Ke’ na hema
lekgutshwanyane ‘; hema tsoa lekgutshwanyane o utloisisa: ‘Ke hema tsoa
lekgutshwanyane’; a koetlisa ipolella ho re: ‘utloa Kaya kaofela, ke tla
o hemang ka’; a koetlisa ipolella ho re: ‘utloa Kaya kaofela, ke tla o
hemang tsoa’; a koetlisa ipolella ho re: ‘khutsisa fatše le
Kaya-saṅkhāras, ke tla o hemang ka’; a koetlisa ipolella ho re:
‘khutsisa fatše le Kaya-saṅkhāras, Ke tla hema tsoa’.
Ka tsela eo a lulang ho boloka Kaya ka Kaya lekgotleng,
kapa
a lulang ho boloka Kaya ka Kaya kwa, kapa a lulang ho boloka Kaya ka
Kaya lekgotleng le kwa; a lulang ho boloka samudaya ea liketsahalo tsa
ka Kaya, kapa a lulang ho boloka feta ‘ea liketsahalo tsa ka Kaya, kapa a
lulang ho boloka samudaya le feta’ ea liketsahalo tsa ka Kaya; kapa ho
seng joalo, [hlokomela:] “ena ke Kaya!” sati se teng ho eena, feela ho
isa tekanyong ea Nana feela le paṭissati feela tjee, a lulang ho
iphapanyetsa bona, ‘me ha e le khomarele letho lefatšeng. Kahoo,
bhikkhus, e bhikkhu ahileng shebeletseng Kaya ka Kaya.
B. Iriyāpatha Pabba
Ho feta moo,
bhikkhus, e bhikkhu, ha ho tsamaea, o utloisisa: ‘Ke tsamaea’, kapa
ha le eme o utloisisa: “Ke eme ka ‘, kapa ha ba lutse a
utloisisa:
‘Ke lutse’, kapa ha a robetse o utloisisa: ‘Ke robetse’. Kapa ho seng
joalo, ka natswe hore ke efe boemo ba Kaya hae e ratang, o utloisisa
hore e loketseng.
C. Karolo ka sampajañña
Ho feta moo,
bhikkhus,
e bhikkhu, ha atamela ‘me ha ba tloha, sebetsang sebakeng sa hae le
sampajañña, ha batla pele’ me ha a ntse a batla ho pota, o nka khato ka
sampajañña, ha ba kobang le ha ikotlolla, o nka khato ka sampajañña, ha
apereng liaparo le seaparo sa ka holimo ‘me a ntse a nkile sekotlolo, o
nka khato ka sampajañña, ha a ntse a ja, ha ho noa, ha ho hlafuna
sethethefatsi, le hoja latsoa, ​​o nka khato ka sampajañña, ha ho ea ho
tsa khoebo tsa defecating le rota, o nka khato ka sampajañña, ha ho
tsamaea, a ntse a eme, ha a ntse a lutse, ha robetse, ha a ntse a ho ba
le falimehile, ha ho bua le ha a ntse a ho ba khutsa, o nka khato ka
sampajañña.
Ka tsela eo a lulang ho boloka Kaya ka Kaya lekgotleng, kapa a
ahileng
shebeletseng Kaya ka Kaya kwa, kapa a lulang ho boloka Kaya ka Kaya
lekgotleng le kwa; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa
le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho
Kāya.
D. Karolo ka Repulsiveness
Ho feta moo,
bhikkhus, e bhikkhu nahana ‘mele ona haholo, ho tloha bohatong ba
maoto
a ‘me a tloha moriri ka hlooho fatše, e leng e delimited ke letlalo la
eona le feletseng tsa mefuta e sa tšoaneng ea litšila: “Ka Kaya ena, ho
na le moriri oa hlooho, moriri oa’ mele oa, manala, meno, letlalo, nama ,
tendons, masapo, lesapo moko, liphio, pelo, sebete, pleura, spleen,
matšoafo, mala, mesentery, mala le litaba tsa eona, mantle, bile,
tlala likhohlela, boladu, mali, mofufutso, mafura, meokho, kirisi, mathe, nasal mucus,
mokelikeling mokelikeli le moroto. “
Feela
joalokaha haeba, bhikkhus, ho na le e ne e le mokotla le openings tse
peli ‘me ba tlatsa ka mefuta e sa tšoaneng ea lijo-thollo, tse kang
leralleng-Paddy, Paddy, linaoa mung, khomo-dierekisi, dipeo tsa sesame,
le husked raese. Monna e mong ea nang le mahlo a se nang molemo, kaha
unfastened e, o ne a ela hloko [litaba tsa eona]: “Sena se
leralleng-Paddy, sena ke Paddy, tseo ke mung linaoa, tseo ke
khomo-dierekisi, tseo ke tsa sesame, dipeo le ena e husked raese;” ka e
tšoanang tsela, bhikkhus, e bhikkhu nahana ena ‘mele haholo, ho tloha
bohato ba maoto a ka nyoloha’ me ho tloha moriri ka hlooho fatše,
eo e delimited ke letlalo la eona le feletseng tsa mefuta e sa tšoaneng ea litšila:
“Ka Kaya ena, ho na le moriri oa hlooho, moriri oa ‘mele,
manala,
meno, letlalo, nama, tendons, masapo, lesapo moko, liphio, pelo,
sebete, pleura, spleen, matšoafo, mala, mesentery, mala le lona
dikahare, mantle, bile, tlala likhohlela, boladu, mali, mofufutso,
mafura, meokho, kirisi, mathe, mucus nasal, mokelikeling mokelikeli le
moroto. “
Ka tsela eo a lulang ho boloka Kaya ka Kaya lekgotleng, kapa a
ahileng
shebeletseng Kaya ka Kaya kwa, kapa a lulang ho boloka Kaya ka Kaya
lekgotleng le kwa; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” sati e presentin eena, feela ho isa
tekanyong ea Nana feela le paṭissati feela tjee, a lulang ho
iphapanyetsa bona, ‘me ha e le khomarele letho lefatšeng. Kahoo,
Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho Kāya.
E. Karolo ka Elements
Ho feta moo,
bhikkhus, e bhikkhu bontša ka Kaya ena haholo, leha ho le joalo e beha,
Leha ho le joalo ho ke ke le tsekamelo: “Ka Kaya ena, ho na le ke elements lefatšeng,
metsi elements, e elements mollo le elements moea. “
Feela
joalokaha, bhikkhus, e selakheng ea nang le tsebo kapa Apprentice e
selakheng e, kaha o bolaoa khomo, ba ne ba lula ka le mateano a litsela
ka seha e likoto; ka tsela e tšoanang, bhikkhus, e bhikkhu bontša onthis
Kaya haholo, leha ho le joalo e beha, leha ho le joalo ke le tsekamelo:
“Ka thiskāya, ho na le karolo ea lefatše, le elements metsi, le
elements mollo le elements moea.”
Ka tsela eo a lulang ho boloka Kaya ka Kaya lekgotleng, kapa a lulang ho boloka Kaya ka Kaya kwa, kapa a lulang
sheba
Kaya ka Kaya lekgotleng le kwa; O lula samudaya ea liketsahalo tsa
liketsahalo tsa liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta
ha Peheya, kapa o lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang
kapa mang, a nahana ka:] “Sena ke Kāya!” sati se teng ho eena, feela ho
isa tekanyong ea Nana feela le paṭissati feela tjee, a lulang ho
iphapanyetsa bona, ‘me ha e le khomarele letho ka world.Thus a lulang ho
boloka Kaya ka Kaya;
(1)
Ho feta moo,
bhikkhus,
e bhikkhu, feela joalokaha eka o ne a ho bona setopo, tse entsoeng hang
ka fatše charnel, letsatsi le le leng bafu, kapa matsatsi a mabeli bafu
kapa matsatsi a mararo ba shoeleng, ho ruruha, type genus le festering,
o ile a nahana ka ena Kaya haholo: “Kaya Sena hape ke a tlhaho a joalo,
ho tla ba joaloka ena, ‘me ha se lokolohileng jwalo boemo. “
Kahoo
o lula Kāya ho Kāya ka hare ho Kāya ho Kāya ka ntle ho Kāya ho Kāya
Internaund le kantle; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa
le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho
Kāya.
(2)
Ho feta moo,
bhikkhus,
e bhikkhu, feela joalokaha eka o ne a ho bona setopo, tse entsoeng hang
ka fatše charnel, e ntse e jeoa ke lla, e ntse e jeoa ke Hawks, e ntse e
jeoa ke manong, e ntse e jeoa ke likokolofitoe, a jeoa ke lintja, e
ntse e jeoa ke litau, linkoe, e ntse e jeoa ke panthers, e ntse e jeoa
ke mefuta e sa tšoaneng ea libopuoa, o ile a nahana ka ena Kaya haholo:
“Kaya Sena hape ke a tlhaho a joalo, ho tla ba joaloka ena, ‘me ha se sa
lefelloeng boemong bo joalo.”
Kahoo
o lula Kāya ho Kāya ka hare ho Kāya ho Kāya ka ntle ho Kāya ho Kāya
Internaund le kantle; a lulang ho boloka samudaya ea liketsahalo tsa ka
Kaya, kapa a lulang ho boloka e ntse e feta hole ea liketsahalo tsa ka
Kaya, kapa a lulang ho boloka samudaya le
feta
‘ea liketsahalo tsa ka Kaya; Mang kapa mang, a nahana ka:] “Sena ke
Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa le ho isa Paṭistati, o
lula a tšohile, mme ha a khomarele letho lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus,
ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho Kāya.
(3)
Ho
feta moo, bhikkhus, e bhikkhu, feela joalokaha eka o ne a ho bona
setopo, tse entsoeng hang ka fatše charnel, e squeleton le nama le mali,
e neng e tšoaretsoe hammoho ke tendons, o ile a nahana ka ena Kaya
haholo: “Kaya Sena hape ke tsa e joalo tlhaho, e tlang ho ba joaloka
ena, ‘me ha se lokolohileng jwalo boemo. “
Ka tsela eo a lulang ho boloka Kaya ka Kaya lekgotleng, kapa a
ahileng
shebeletseng Kaya ka Kaya kwa, kapa a lulang ho boloka Kaya ka Kaya
lekgotleng le kwa; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa
le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho
Kāya.
(4)
Ho feta moo,
bhikkhus,
e bhikkhu, feela joalokaha eka o ne a ho bona setopo, tse entsoeng hang
ka charnel fatše, e squeleton ntle nama le netile ka mali, e neng e
tšoaretsoe hammoho ke tendons, o ile a nahana ka ena Kaya haholo: “Kaya
Sena hape ke tsa e joalo tlhaho, e tlang ho ba joaloka ena, ‘me ha se
lokolohileng jwalo boemo. “
Kahoo
o lula Kāya ho Kāya ka hare ho Kāya ho Kāya ka ntle ho Kāya ho Kāya
Internaund le kantle; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa
le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho
Kāya.
(5)
Ho
feta moo, bhikkhus, e bhikkhu, feela joalokaha eka o ne a ho bona
setopo, tse entsoeng hang ka fatše charnel, e squeleton ntle nama e le
‘kapa mali, e neng e tšoaretsoe hammoho ke tendons, o ile a nahana ka
ena Kaya haholo: “Kaya Sena hape ke tsa e joalo tlhaho, e tlang ho ba
joaloka ena, ‘me ha se lokolohileng jwalo boemo. “
Ka tsela eo a lulang ho boloka Kaya ka Kaya lekgotleng, kapa a
ahileng
shebeletseng Kaya ka Kaya kwa, kapa a lulang ho boloka Kaya ka Kaya
lekgotleng le kwa; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa
le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho
Kāya.
(6)
Ho
feta moo, Bhikkheus, Bihkkhu, joalo ka ha a bona setopo, o ile a
hasanya fatše, moo lesapo la maoto, moo lesapo la shin Hona joale serope
ke lesapo la sefoko, moo sethala, mona, lesapo le mokokotlo, mona,
lesapo la meno, le moo, lesapo la meno, o na le kāya e ngata haholo :
“Ena Kāya le eona e ea ba tlhaho e joalo, e tlo ba tjena, ‘me ha e
lokolloe ke boemo bo joalo.”
Kahoo
o lula Kāya ho Kāya ka hare ho Kāya ho Kāya ka ntle ho Kāya ho Kāya
Internaund le kantle; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa
le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho
Kāya.
(7)
Ntle le moo, Bhikkheus, Bhikkhu, joalokaha eka o joalo
Ha a bona setopo, a lahla sebakeng sa charnel, o ile a nahana joalo ka sehlekehleke sena, ‘me ha se na taba ea hore a boemo. “
(😎
Ntle le moo, Bhikkheus, Bhikkhu, joalokaha eka o joalo
Ha
a bona setopo sa bona, a lahlela masapo a lilemo tse ngata, a tšosa
sena: “Ena e tla ba joalo, ‘me ha e na taba ea hore e joalo boemo. “
Kahoo
o lula Kāya ho Kāya ka hare ho Kāya ho Kāya ka ntle ho Kāya ho Kāya
Internaund le kantle; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa,
Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho Kāya.
(9)
Ntle le moo, Bhikkheus, Bhikkhu, joalokaha eka o joalo
Ha
a bona setopo sa bona, a ahlamisa sebakeng sa chankaneng, o ile a
fokotsoa ke phofo, ‘me e tla ba ea kang ena,’ me ha e na ho tsoa boemong
bo joalo, ‘me ha e lokolohe boemong bo joalo . “
Kahoo
o lula Kāya ho Kāya ka hare ho Kāya ho Kāya ka ntle ho Kāya ho Kāya
Internaund le kantle; O lula samudaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa
liketsahalo tsa Phenomena ea Kāya, kapa o lula ho feta ha Peheya, kapa o
lula ho Phenomena ho Kāya ho Kāya ka Kāya ka Kr. Mang kapa mang, a
nahana ka:] “Sena ke Kāya!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba mpa
le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea shebang Bihkhu a lula Kāya ho
Kāya.
II. Ho shebella ha vevena
Ho feta moo, Bhikkhus, sebaka sa toropo ea Bhikkheu se ntse se shebile vevena ztanā?
Mona,
Bhikkhus, bhkkhu, a ntse a hlaheloa ke Sukhanā, e phahamisa: “Ke
thulana le Sukhaka”; Ho ba le dukkha Vetna Vevenā, Machabeng:
“Ke
ntse ke thulana le Dukkha Vetchā”; Ho ba le Adukām-Asukhā Vedanā, U:
“Ke ntse ke thulana Adukkham-Asukhā Vedanā”; Ho ba le sukha vevena
Vetanā Sāmashe, Mahlohonolo: “Ke thulana le Sukhanā Sāma”; Ho ba le
Sukhatero nirāmaISisa, lintlafatso:
“Ke
thulana la sukhatenro nrāmaisa”; Ho thulana le Dukkha Vvenkha Vanāma,
Mahahamafashe U: “Ke thulana le Dukkha Vevenā Sāma”; Ho ba le Dukkha
Vetā Nirāma, Mahaha oa: “Ke thulana le Dukkha Vevenā Nirāmaisa”; Bakuli
ba adukkham-adukhā iventha sāma, ba makatsang: “Ke thulana le
Aduksham-Asukhā iventa”; Ho ba le Adukkham-Asukā nirāmi nirāma,
Mahahaha: “Ke thulana le Aduksham-Nirāmaisa”.
Kahoo oa lula ventanā ka li-vevenā in Vvenā ka hare,
Kapa oa lula ventanā ka Vedanā ka ntle kapa eo a lulang a e lula
o shebile vetanā in Vetanā ka hare le kantle; oa lula
Ha
a bona Famidaya ea liketsahalo tsa liketsahalo tsa Vvedna, kapa o lula
Samdidana le tse fetang tsa liketsahalo tsa vevena. Ho seng joalo, ho
nahana ka:] “Sena ke Vvenanā!” Sati o teng ho eena, ho isa boholeng ba
mpa le ho isa Paṭistati, o lula a tšohile, mme ha a khomarele letho
lefatšeng. Kahoo, Bhikkhus, ngoana ea lulang Bhikkheu o lula a shebile
vevenā ka vevenā.
III. Hlokomela ea Citta
Le ho feta moo, bhikkhus, kamoo ha e bhikkhu ho aha shebeletseng citta ka citta?
Mona, bhikkhus, e bhikkhu utloisisa citta le rāga ka “citta le rāga”,
kapa o utloisisa citta ntle rāga ka “citta ntle rāga”, kapa o utloisisa
citta le dosa ka “citta le dosa”, kapa o utloisisa citta ntle dosa jwalo
“citta ntle dosa”, kapa o utloisisa citta le moha moha ka “citta le
moha moha”, kapa o utloisisa citta ntle moha moha ka “citta ntle moha
moha”, kapa o utloisisa le citta bokellwang e le “citta bokellwang”,
kapa o utloisisa ka hasane citta e le “citta hasane”, kapa o utloisisa
le citta atolosoa e le “citta atolosoa”, kapa o utloisisa le citta
unexpanded e le “citta unexpanded”, kapa o utloisisa le citta
surpassable e le “citta surpassable”, kapa o utloisisa e citta
unsurpassable e le “citta unsurpassable”, kapa o utloisisa le citta
khobokellane e le “citta khobokellane”, kapa o utloisisa le citta
unconcentrated e le “citta unconcentrated”, kapa o utloisisa le citta
lokolotsoeng e le “citta lokolotsoeng”, kapa o utloisisa le citta
unliberated ka “unli e berated citta “.
Ka tsela eo a lulang ho boloka citta ka citta lekgotleng, kapa a lulang
ho boloka citta ka citta kwa, kapa a lulang ho boloka citta ka citta
lekgotleng le kwa; a lulang ho boloka samudaya ea liketsahalo tsa ka
citta, kapa a lulang ho boloka feta ‘ea liketsahalo tsa ka citta, kapa a
lulang ho boloka samudaya le feta’ ea liketsahalo tsa ka citta; kapa ho
seng joalo, [hlokomela:] “ena ke citta!” sati se teng ho eena, feela ho
isa tekanyong ea Nana feela le paṭissati feela tjee, a lulang ho
iphapanyetsa bona, ‘me ha e le khomarele letho lefatšeng. Kahoo,
bhikkhus, e bhikkhu ahileng shebeletseng citta ka citta.
Molepe - Lerato La Favour
Dj Bookzen
3.48K subscribers
Happy Heritage Month
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
Lerato la favour
Artist
Molepe
Album
Bokhang ba Lilepe
Licensed to YouTube by
RouteNote (on behalf of Molepe Music)

youtube.com
Molepe - Lerato La Favour
Happy Heritage Month

91) Classical Shona-Shona Shona,

Ita Pfungwa dzakanaka
Nzara ndiyo mhando yakaipa yehurwere - Buddha
Gadzira
broccolis, pepper, makwenzi, mapoka emichero, miti yemichero yemichero
yemichero seinoita miti yeAshoka yakaita zvese pamusoro peAmudha Sanabhi
Planet Pasi uye mudenga. Svika pakukotamira uye madhipatimendi emasango
embeu uye sapyings.
DN 16 - (D II 137)
Mahāparinibbāna sutta
{Excerpts}
Mirayiridzo yekupedzisira neBuddha paMahā-Parinibbāna
Iyi
Sutta inounza mirayiridzo yakapihwa naBuddha Buddha nekuda kwevateveri
mushure mekunge vaenda, izvo zvinoita kuti ive yakakosha mirairo yedu
mazuva ano.
Ini
ndichatsanangura hurukuro pamusoro peDhamma inonzi Dhammādāvaka, kana
achidaro, kana achizvida, kana ini, hapachina Naracchāna-yoni, hapana
pettivisaya, aiwa Mazhinji mamiriro ekusafara, ane njodzi, enhamo, ini
ndiri sotāpanna, nechisikigo chisina kubva kunyika kusuwa, zvimwe
zvekutongerwa Sambhi.
Uye chii, ānanda, is
Iyo
hurukuro iri paDhamma inonzi Dhammādāda, yakavezwa neiyo Aleyasāvaka,
kana achida kuzvida, kana ini, kuti: ‘ Unguniness, yenhamo, yenhamo, I.
AM SOTāpanna, nemasikirwo akasununguka kubva kumatunhu enhamo, zvimwe
zvekutongerwa Sambhi?
Apa, ānanda, an iyayasāvaka inopihwa naBuddhe Aveccappasāda:
Akapihwa dhamme aveccappasāda:
Akapihwa saṅghe aveccappasāda:
Akapihwa sīla iyo inobvumirwa kuAriya,
This,
ānanda, ndiyo hurukuro paDhamma iyo inonzi Dhammādāvaka, kana ichidaro,
kana zvakadaro, ingazvidavirira: ‘Kwandino, hapana imwe
tiracchāna-yoni, hapana pettivisaya , Hapasisina mamiriro ekusafara,
kwenjodzi, yenhamo, ini ndiri sotāpanna, nemasikirwo emahara kubva
kumatunhu, zvimwe zvekutongerwa Sambhi.
SATO UNOFANIRA KUTI URI KUTI URI KUTI URI KUTI URI KUTI UYE SAMPAJāsos. Uku ndiko kugoverwa kwedu kwauri.
Uye sei, Bhikkhus, is a bhikkhu sato? Apa, bhikkhus, a bhikkhu
Saka, bhikkhus, is a bhikkhu sato. Uye sei, Bikkhusi, is a bhikkhu sampajāno? Pano, Bhikkhusi,
Saka,
bhikkhus, is a bhikkhu sampajāno. SATO UNOFANIRA KUTI URI KUTI URI KUTI
URI KUTI URI KUTI UYE SAMPAJāsos. Uku ndiko kugoverwa kwedu kwauri.
- Ananda, The Twin Sala
Miti
iri yakazara yakazara, kunyangwe isiri mwaka wekuyerera. Uye maruva
anonaya pane iyo tathagata uye kudonha uye kuparadzira uye anowirwa
pariri mukunamata kweTathagata. Uye maruva ezvekudenga emaruwa uye
sandarwood poda kubva kudenga pasi mvura pasi pane iyo tathagata, uye
donhedza uye nekupararira uye yakavezwa pairi mukunamata kweTathagata.
Uye kurira kwemanzwi ekudenga uye zviridzwa kwekudenga kunoita mimhanzi
mumhepo kunze kwekuremekedza iyo Tathagata.
Haisi
iyi, ānanda, kuti iyo Tatāata inoremekedzwa, inotaurwa, inozivikanwa,
yakaziviswa rukudzo uye rukudzwa. Asi, Ananda, chero bhikkhu, layman
kana likerman kana lamm’ānadhamma’p'paṭpi’p'panna,
Kurarama
maererano neDhamma, iyo inoremekedzwa, inotaurisa, inokoshesa,
inobhadhara rukudzo, uye inokudza tathāgata ine yakanakisa rukudzo.
Naizvozvo, ānanda, iwe unofanirwa kuzvidza zvakadaro: ‘Ticharamba
tichiramba tichiti:’ Tichasara Dhamm’ānhuma’p'paṭpi’p'p’panna, tichigara
zvinoenderana neDhamma ‘.
Bhagawan Buddha anodaro
“Hama
dzangu, pane izvi zviviri zvakanyanyisa kuti munhu ari munzira
anofanira kudzivirirwa. Ndeapi maviri? Imwe ndeyekubukira mazvine mafaro
engwaru. Uye imwe ndeyekudzidzira zvinhu zvakadzama izvo zvinonyima
muviri wezvakanaka. Zvese izvi zvese zvakanyanyisa zvinotungamira
kukundikana.
“Nzira
yandakawana ndiyo nzira yepakati, iyo inodzivirira zvese zvakanyanyisa
uye ine kugona kutungamira munhu kunzwisiso, kusunungurwa, uye rugare.
Iyi ndiyo nzira yakanaka kwazvo yehukuru hwenzwisiso, pfungwa yakanaka,
kutaura kwakakodzera, chiito chakarurama, kurarama chaiko, kushanda
kwakanaka, kufunga kwakakodzera uye kurongeka kwakanaka. Ndakatevera
nzira iyi yakanaka kwazvo serefu uye ndaona kunzwisisa, kusunungurwa
nerunyararo.
Yekutanga
kuvepo kwekutambura. Kuzvarwa, kuchembera, kurwara, uye kufa zviri
kutambudzika. Kusuruvara, kutsamwa, godo, kunetseka, kunetseka, kutya,
uye kupererwa nekutambura. Kuparadzaniswa nevadiwa vari kutambura.
Kushamwaridzana nevaya vausingafarire kuri kutambudzika. Kuda,
kushamwaridzana, uye kunamatira kune vashanu maAggregates vari
kutambura.
“Hama, chokwadi chechipiri chinoratidza chikonzero chekutambura.
Nemhaka yekusaziva, vanhu havaone chokwadi nezvehupenyu, uye vakabatwa
mumirazvo yechido, kutsamwa, godo, kushungurudzika, kunetseka, kutya,
uye kusuwa.
“Hama, chokwadi chechitatu ndiko kukosha kwekutambura.
Kunzwisisa chokwadi chehupenyu kunounza chirevo chekusuwa kwese uye kusuwa uye kunopa rugare uye mufaro.
“Hama, chokwadi chechina ndiyo nzira inoenda kuKesitation
yekutambudzika.” Iyo ndiyo yakanaka kwazvo nzira yemakumi masere, iyo
yandichangotsanangura. Iyo yakanaka yakanaka nzira inochengetedzwa
nekugara mupfungwa. Pfungwa inotungamira mukusangana uye nzwisiso,
nekukusunungura kubva pakurwadziwa kwese uye kusuwa uye kunotungamira
kurunyararo nemufaro. Ini ndichakutungamira munzira iyi yekuziva.
“Kuona kwakamuka, njere kwakamuka, zivo yakamuka, zivo yakamuka,
kuvhenekerwa mukati mangu nezvinhu zvakambonzwa: ‘Chokwadi ichi
chakanakisa chekushushikana chakanzwisiswa.’
“Chokwadi
chakanakisa cheKutenda kwekushushikana: Iyo Yakakwana Fading &
Cessation, Renuncation, RegQQution, Kusunungurwa, & Kurega Kuenda
Kwenyu Kuchiva. Chokwadi ichi chakanakisa chekutaurwa kwekushushikana
kwakaitwa. Iri ndiro chokwadi chakanakisa chemaitiro ekudzidzira
chinotungamira kuCessation yekushushikana.
“Kuziva
kwangu & pakuziva kwangu pamusoro pechokwadi chevana sezvavainge
vanyatsova - kwaive kwakanyatsomutswa nekuzvimutsa zvakananga mumatare
ake ese, anofungisisa, Brhmans, yayo yeumambo & yakajairika. Kuziva
& Vonje kwakamuka mandiri: ‘zvisingazungunuke ndiko kusunungurwa
kwangu. Uku ndiko kuberekwa kwangu kwekupedzisira. Hapano hapana
kuvandudzwa kuvandudzwa. “
Nepo
Siddhartha ichitsanangura chokwadi china chakanakisa, imwe yemamongi,
Kondanna akangoerekana awona kupenya kukuru mukati memoyo wake. Aigona
kuravira kusunungurwa kwaakanga awana kwenguva yakareba kudaro. Chiso
chake chakapenya nemufaro. Buddha akataura naye uye ndokuchema,
“Kondane! Iwe unayo! “Iwe unazvo!”
Kondanna
akabatana nemaoko ake uye akakotama pamberi peSiddhartha. Achitaura
zvakanyanyisa, akataura, “Gautama Anononoka, ndokumbirawo mugamuchire
semudzidzi wako. Ndinoziva kuti pasi penjodzi yako, ndichavamuka. “
Vamwe
vana vana vakapfugama vakapfugama kuSiddhharta tsoka, vakabatana
nemaoko avo, vakakumbira kugamuchirwa sevadzidzi. Siddhartha akati,
“Hama! Vana vemumusha vakandipa zita rekuti ‘Buddha. Iwewe unogona
kundifonera zita iro kana uchida. “
Kondanna akabvunza, “Haisi ‘Buddha’ zvinoreva ‘munhu akamutswa’?”
“Izvi ndizvo chaizvo, uye vanodana nzira yandakawana ‘nzira yekumuka.’ Unofungei nezvezita iri?”
“‘Mumwe
Akamutswa’! ‘Nzira yekumuka’! Zvinoshamisa! Zvinoshamisa! Mazita aya
ndeechokwadi, asi zviri nyore. Isu tichafara kukudaidza iwe The Buddha,
uye nzira iwe yawakawana nzira yekumuka. “Sezvo iwe uchangotaura, kugara
kwezuva rimwe nerimwe maitiro emweya.” Mamongi mashanu aya aive
emifungo imwe yekugamuchira Gautama semudzidzisi wavo uye kumudaidza iye
Buddha.
Buddha
akavapikisa. ” Ndapota, hama, dzidzira nemweya wakazaruka uye
wakangwara, uye mumwedzi mitatu uchave wawana michero yekusunungurwa. ”
Amazing Buddha Kiri (Mountain of 84,000 Golden Buddha Statues) - Cambodia
Knowledge Plus
14.2K subscribers
Amazing Buddha Kiri (Mountain of 84,000 Golden Buddha Statues) - Cambodia
Music - Youtube audio library

youtube.com
Amazing Buddha Kiri (Mountain of 84,000 Golden Buddha Statues) - Cambodia

0 comments


92) Classical Sindhi,
93) Classical Sinhala-සම්භාව්ය සිංහල,


Mazwi aBuddha aBuddha awakatora anopinda pakuziva
Mahā + Satipažhāna
Zvitendero, madzinza, zvinongedzo, kusaenzana,
Vaivapo
Zviriko
Uye
Icharamba iripo!
Dr B.r.ambedkar kutinhira “Main Bharat Baudhahmay Karunga.” (Ndichaita kuti nyika ino Buddhist)
Vese
Aborigine Vamutswa Sangano Kutinhira Hilariously “Hum prapanch
prabuddha prapanchmay karunge.” (Tichaita iyo nyika yese prabudhadha
prapanch
Izvi zvichaitika kuburikidza
Yemahara
Online Prabuddda Conseltacalengungano Yemunhu Pamwoyo Wourwere, Mufaro
uye Runyararo rweGogh Lovā + Satipažhāna kusvibisa, izvo zvinhu, iyo
pfumbamwe yeCharnel gadziro, yeVedanā neCitta
Ipapo
Zvitendero, madzinza, zvinongedzo uye kusaenzana
Hazvingadaroko!
Tipitaka
DN 22 - (D II 290)
Mahāsatipaṭṭhāna sutta
Kupinda pakuziva neBuddha
Mahā + Satipažhāna
Iyi sutta inoonekwa zvakanyanya sechirevo chikuru chekuita kwekufungisisa.
Nhanganyaya
I. Kuongorora Kāya
A. chikamu pa ānāpāna
B. chikamu pane zvikwangwani
C. Chikamu paSampajaña
D. Chikamu pane kupfumisa
E. Chikamu pane izvo zvinhu
F. Chikamu pamaperembudzi mapfumbamwe charnels
Ii. Kuongorora kweVedanā
Nhanganyaya
Ndozvinonzwa:
Pane imwe nguva, iyo Bhagavā yaive yekugara pakati peKammāsadhamma, guta remusika reKurus. Ikoko, akataura nezvebhikkhusi:
- bhikkhus.
- Bhandante akapindura bhikkhus. Bhagavā akati:
- izvi,
bhikkhus, ndiyo nzira inotungamira kune isina chinhu asi kucheneswa kwe
Zvisikwa,
kukunda kwekurwadziwa uye kuchema, kunyangarika kweDukkha-Domanassa,
kuwanika kwenzira kwayo, kuzadzikiswa kweNibbāna, ndiko kuti ina
SatIpažhānas.
Ndeapi mana?
Apa, Bhikkhus, a Bhikkhu Hwell anoona Kāya muKāya, ātāpī
Sampajāno, Satimā, ndasiya Abhijjhā-domanassa takananga pasi.
Iye
anogara achiona Vedanā muVedanā, ātāpă Sampajāno, Satimā, akarega
Abhijjhā-domanassa tursel. Iye anogara achiona citta mu citta, ātāpɨ
Sampajāno, Satimā, akarega Abhijjhā-domanassa tursel. Iye anogara
kuichengeta Dhamma · Dhamma · · · · · · · · sm
I. Kāyānupassanā
A. chikamu pa ānāpāna
Uye
Ko,
Bhikkhusi, ko bhikkhusi anowana kucherechedza Kāya muKāya? Pano,
bhikkhu, aenda kuusango kana aenda pamuti wemuti kana aenda kukamuri
isina chinhu, anogara pasi akapeta makumbo akayambuka, akaisa Kāya
akatwasuka, akaisa Sati Parimukhaṃ. Kuva saizvozvo anofema mukati,
achizofemera. Kufema mukureba anonzwisisa kuti: ‘Ndiri kufema kwenguva
refu’; kufema kunze iye anonzwisisa kuti: ‘Ndiri kufema kwenguva refu’;
kufema muchipfupi anonzwisisa: ‘Ndiri kufema muchidimbu’; kufema kupfupi
anonzwisisa kuti: ‘Ndiri kufema pfupi’; Anozvidzidza, ‘’ Kunzwa Kāya,
ini ndichafema mu ‘; Anozvidzidza pachavo: ‘Kunzwa Kāya yese, ini
ndichafema’; Anozvidzidza, ‘’ anodzora pasi kāya-saṅkhāras, ini
ndichafema mu ‘; Anozvidzidza, ‘’ anodzora pasi kāya-saṅkhāras, ini
ndichafema ‘.
Just
AS,
bhikkhus, mushanduro ane hunyanzvi kana mudzidzi weanoshandura,
achifamba-famba, anonzwisisa kuti: ‘Ndiri kugadzira nguva refu’;
Achinyora, anonzwisisa kuti: ‘Ndiri kuita pfupi pfupi’; Nenzira
imwecheteyo, Bhikkhu, a bhikkhu, kufema kwenguva refu, anonzwisisa kuti:
‘Ndiri kufema kwenguva refu’; kufema kwenguva refu anonzwisisa kuti:
‘Ndiri kufema kwenguva refu’; kufema muchipfupi anonzwisisa: ‘Ndiri
kufema muchidimbu’; kufema kupfupi anonzwisisa kuti: ‘Ndiri kufema
pfupi’; Anozvidzidza, ‘’ Kunzwa Kāya yese, ini ndichafema mu ‘;
Anozvidzidza pachavo: ‘Kunzwa Kāya yese, ini ndichafema’; Anozvidzidza,
‘’ anodzora pasi kāya-saṅkhāras, ini ndichafema mu ‘; Anozvidzidza, ‘’
anodzora pasi kāya-saṅkhāras, ini ndichafema ‘.
Saka anogara achiona Kāya muKāya mukati,
Kana
kuti anogara kuKāya muKāya kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya
mukati uye kunze; Aigara samudaya ye phenomena muKāya, kana anogara
achicherekedza kupfuura nePhenomena kuKāya, kana anogara samudaya uye
achipfuura phenomena ku Kāya; kana zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi
Kāya!” Sati aripo maAri, kungori kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere
Paṭissati, anogara akasungwa, uye haanamatira chero chinhu munyika.
Saka, bhikkhus, a bhikkhu rinogara kucherechedza Kāya muKāya.
B. Iriyāpatha pabba
Uyezve,
bhikkhus, a bhikkhu, achifamba, anonzwisisa kuti: ‘Ndiri kufamba’, kana
Paunenge wakamira anonzwisisa kuti: ‘Ini ndakamira’, kana ndakagara iye
anonzwisisa
kuti: ‘Ini ndagara’, kana ndakarara pasi anonzwisisa kuti: ‘Ini
ndakarara pasi’. Kana zvisakadaro, mune chero chinzvimbo chaPāya
chaanoona, anozvinzwisisa nenzira.
C. Chikamu paSampajaña
Uyezve,
Bhikkhus,
a Bhikkhu, achiswedera uye achienda naSampajaña, achitarisa-tarisa,
anokotama uye achiita sampajaña, achipfekedza nguo uye nejasi repamusoro
uye pavanenge vachitakura Iye ndiro, iye anoita Sampaaña, achinwa,
achinwa, achiravira, aipinda muSampajaña, anofamba, achifamba, achimira,
achiri kugere, nepo Kurara, uchiri kumuka, ndichiri kutaura uye
ndichinyarara, iye anoita sampajaña.
Saka iye anogara kāya muKāya mukati, kana iye
anogara
kuColling Kāya muKāya kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye
kunze; Aigara samudaya ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza
kupfuura nePhenomena kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura
phenomena ku Kāya; kana zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati
aripo maAri, kungori kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati,
anogara akasungwa, uye haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus,
a bhikkhu rinogara kucherechedza Kāya muKāya.
D. Chikamu pane kupfumisa
Uyezve,
bhikkhusi, a bhikkhu anofunga nezvemuviri uyu, kubva mumatsvene e
tsoka
kumusoro uye kubva kune vhudzi pamusoro peganda raro uye rinopera
neganda raro uye rizere nemhando dzakasiyana siyana dzoga: “Mune bvudzi
remuviri, zvipikiri, mazino, ganda, nyama, nyama, nyama, ,
tendon, mapfupa, pfupa marongo, itsvo, moyo, chiropa, chiropa, chiropa, spune,
mapapu, matumbo, mesenterery, dumbu nezvirimo, zvinyowani, bile,
phlegm, pus, ropa, ziya, mafuta, misodzi, mafuta, saliva, nasal mucus,
Synovial fluid uye urini. “
Sekuti
kana, Bhikkhusi, pakanga paine bhegi rakavhurika uye rakazadzwa
nemhando dzakasiyana yezviyo, dzakadai segomo rakatsetseka, paddy,
mhodzi dzemombe, mhodzi dzemombe uye yakashama mupunga. Munhu ane meso
akanaka, akanga asingazvikudzi, aifunga nezvake. Iyi ndiyo chikomo, idzo
dzine bhinzi, iwo mhodzi dzemombe uye izvi mhodzi uye izvi zvakanyorwa
mupunga; ” Nenzira imwe cheteyo, Bhikkhusi, a Bhikkhu anofunga
nezvemuviri uyu, kubva mumakumbo emakumbo kumusoro uye kubva kune vhudzi
riri pamusoro.
iyo inonyungudutswa neganda rayo uye izere nemhando dzakasiyana siyana dzekusachena:
“Mune iyi Kāya, kune bvudzi romusoro, bvudzi remuviri,
zvipikiri,
mazino, ganda, tendon, mafupa, zvipfuga, zvipfuyo, zviumbwa, bile, pus,
ropa, ropa, rive ziya, Misodzi, mafuta, saliva, nasal mucus, synovial
fluid uye urini. “
Saka iye anogara kāya muKāya mukati, kana iye
anogara
kuColling Kāya muKāya kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye
kunze; Aigara samudaya ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza
kupfuura nePhenomena kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura
phenomena ku Kāya; kana zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati
anomuperekedza, kungova kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati,
iye anogara akasungwa, uye haanamatira chero chinhu munyika. Saka,
bhikkhus, a bhikkhu rinogara kucherechedza Kāya muKāya.
E. Chikamu pane izvo zvinhu
Uyezve,
bhikkhus, a bhikkhu anoratidza pane ino kāya chaiyo, zvisinei yakaiswa,
Nekudaro zvinoratidzwa: “Mune ino Kāya, pane nyika yepasi, iyo
Chinhu chemvura, chinhu chemoto uye chinhu chemhepo. “
Sezvakangoita,
bhikkhus, bhekitiki rekudyara kana mudzidzi webhavhu, akauraya mombe,
agare pamharadzano dzinocheka kuita zvidimbu; Nenzira imwe cheteyo,
bhikkhu inoratidza Onthis chaizvo Kāya, asi inoiswa, asi inowa, pane iyo
nyika, iyo chinhu chemvura, chinhu chemoto uye chinhu chemhepo. “
Saka anogara achiona Kāya muKāya mukati, kana kuti anogara kuKāya muKāya kunze, kana kuti anogara
kucherechedza
Kāya muKāya mukati uye kunze; Aigara samudaya ye phenomena muKāya, kana
anogara achicherekedza kupfuura nePhenomena kuKāya, kana anogara
samudaya uye achipfuura phenomena ku Kāya; kana zvimwe, [chaichozing:]
“Ichi chi Kāya!” Sati aripo maAri, kungori kusvika pamwero wegore ñāṇa
uye mere paṭissati, iye anogara kune chero chinhu munyika.Iye anogara
pasi Kāya muKāya;
(1)
Uyezve,
Bhikkhus,
a Bhikkhu, sokunge kuti aiona chitunha, akakanda pasi pechigaro
chechigaro, rimwe zuva akafa, kana mazuva maviri akafa, anopararira,
anokwenenzvera kāya iyi: “Iyi Kāya Zvakare ndechechimiro chakadai,
zvichaita seizvi, uye hazvina kusununguka kubva mumamiriro akadaro. “
Saka
anogara achiona Kāya muKāya mukati, kana kuti anogara kuKāya ku Kāya
kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye kunze; Aigara samudaya
ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza kupfuura nePhenomena
kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura phenomena ku Kāya; kana
zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati aripo maAri, kungori
kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati, anogara akasungwa, uye
haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus, a bhikkhu rinogara
kucherechedza Kāya muKāya.
(2)
Uyezve,
Bhikkhus,
a Bhikkhu, sokunge kuti achiona chitunha, akakanda pasi pechigaro
chechizarava, achidyiwa nemachira, achidyiwa nehwanda, achidyiwa
nevarwi, achidyiwa nembwa, achidyiwa Tiger, kudyiwa nevarume, kudyiwa
nemhando dzakasiyana siyana, anoona izvi chaizvo Kāya chaizvo:
Saka
anogara achiona Kāya muKāya mukati, kana kuti anogara kuKāya ku Kāya
kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye kunze; anogara achiona
Samudaya yePhenomena muKāya, kana anogara achicherekedza kupfuudza
kwePhenomena kuKāya, kana anogara achiona Samudaya uye
kupfuudza
phenomena ku Kāya; kana zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati
aripo maAri, kungori kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati,
anogara akasungwa, uye haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus,
a bhikkhu rinogara kucherechedza Kāya muKāya.
(3)
Uyezve,
Bhikkhu, sokunge kuti achiona chitunha, akaraswa pasi peturu,
akabatanidzwa pamwe neRepa, anofunga izvi Kāya kāya. “Iyi Kāya zvakare
ndeye zvisikwa, zvichaita seizvi, uye hazvina kusununguka kubva
mumamiriro akadaro. “
Saka iye anogara kāya muKāya mukati, kana iye
anogara
kuColling Kāya muKāya kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye
kunze; Aigara samudaya ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza
kupfuura nePhenomena kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura
phenomena ku Kāya; kana zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati
aripo maAri, kungori kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati,
anogara akasungwa, uye haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus,
a bhikkhu rinogara kucherechedza Kāya muKāya.
(4)
Uyezve,
Bhikkhus,
a Bhikkhu, sekunge achiona mutumbi weCharel, Squelorton asina nyama uye
akabatanidzwa pamwe neTendon, anofunga izvi Kāya kāya. “Iyi Kāya
zvakare ndeye yakadaro zvisikwa, zvichaita seizvi, uye hazvina
kusununguka kubva mumamiriro akadaro. “
Saka
anogara achiona Kāya muKāya mukati, kana kuti anogara kuKāya ku Kāya
kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye kunze; Aigara samudaya
ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza kupfuura nePhenomena
kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura phenomena ku Kāya; kana
zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati aripo maAri, kungori
kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati, anogara akasungwa, uye
haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus, a bhikkhu rinogara
kucherechedza Kāya muKāya.
(5)
Uyezve,
Bhikkhu, sokunge kuti achiona chitunha, akaraswa pasi peturu, anobatwa
pamwe chete nema tendon, anofunga izvi Kāya kāya. zvisikwa, zvichaita
seizvi, uye hazvina kusununguka kubva mumamiriro akadaro. “
Saka iye anogara kāya muKāya mukati, kana iye
anogara
kuColling Kāya muKāya kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye
kunze; Aigara samudaya ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza
kupfuura nePhenomena kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura
phenomena ku Kāya; kana zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati
aripo maAri, kungori kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati,
anogara akasungwa, uye haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus,
a bhikkhu rinogara kucherechedza Kāya muKāya.
(6)
Uyezve,
Bhikkhus, a Bhikkhu, sokunge kuti aiona chitunha, akaraswa pasi
pechigadziko, mapfupa akaiswa ipapo, apa pfupa retsoka, pano pfupa
retsoka, ipapo ipapo imwe pfupa , heino chigaro chehucheche, ipapo pfupa
remubato, pano pane pfupa rimwe, pano pfupa retsipa, pano pfupa risina
bepa, apo iro detoti, anofunga izvi kāya : “Iyi Kāya zvakare
ndeyechimiro chakadai, ichaita seizvi, uye haina kusununguka kubva
mumamiriro akadaro.”
Saka
anogara achiona Kāya muKāya mukati, kana kuti anogara kuKāya ku Kāya
kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye kunze; Aigara samudaya
ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza kupfuura nePhenomena
kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura phenomena ku Kāya; kana
zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati aripo maAri, kungori
kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati, anogara akasungwa, uye
haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus, a bhikkhu rinogara
kucherechedza Kāya muKāya.
(7)
Uyezve, Bhikkhus, a Bhikkhu, sokunge kuti aive
Kuona
chitunha, iro rakaraswa pasi pechigaro, mapfupa akaremerwa segungwa,
anoona seashahiya iyi: “Iyi Kāya zvakare ndeyechimiro chakadai, ichava
seiyi, uye haina kusununguka kubva kune yakadaro mamiriro. “
(😎
Uyezve, Bhikkhus, a Bhikkhu, sokunge kuti aive
Kuona
chitunha, kuraswa mapfupa erudo, anounganidza mapfupa pamusoro pegore
rimwe, anofunga izvi Kāya Kāya chaizvo: “Iyi Kāya zvakare ndeyechimiro
chakadai, ichava seiyi, uye haina kusununguka mamiriro. “
Saka
anogara achiona Kāya muKāya mukati, kana kuti anogara kuKāya ku Kāya
kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye kunze; Aigara samudaya
ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza kupfuura nePhenomena
kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura phenomena ku Kāya; kana
zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati aripo maAri, kungori
kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati, anogara akasungwa, uye
haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus, a bhikkhu rinogara
kucherechedza Kāya muKāya.
(9)
Uyezve, Bhikkhus, a Bhikkhu, sokunge kuti aive
Kuona chitunha, kuraswa mundima yeCharel, anoperekedza kuupfu, anofunga izvi Kāya kāya. “
Saka
anogara achiona Kāya muKāya mukati, kana kuti anogara kuKāya ku Kāya
kunze, kana kuti anogara kuKāya muKāya mukati uye kunze; Aigara samudaya
ye phenomena muKāya, kana anogara achicherekedza kupfuura nePhenomena
kuKāya, kana anogara samudaya uye achipfuura phenomena ku Kāya; kana
zvimwe, [chaichozing:] “Ichi chi Kāya!” Sati aripo maAri, kungori
kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati, anogara akasungwa, uye
haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus, a bhikkhu rinogara
kucherechedza Kāya muKāya.
Ii. Kuongorora kweVedanā
Uyezve, Bhikkhus, iyo bhikkziva inogara sei kucherechedza Vedanā muVedanā?
Pano, bhikkhu, a bhikkhu, achisangana nesukota vedanā, undersands: “Ndiri kuona Sukha Vedanā”; Kuona Dukkha Vedanā, Undersands:
“Ndiri
kusangana neDukkha Vedanā”; Kusangana neAdukkham-Asukhā vedanā,
Undersands: “Ndiri kusangana neAdukkham-Asukhā Vedanā”; Kuona sukha
veedanā sāmisa, undersands: “Ndiri kuona sukha veedanā Sāmisa”; Kuona
sukha vedanā nirāmisa, undersands:
“Ndiri
kuona sukha vedanā nirāma”; Kusangana neDukkha Vedanā Sāmisa,
Undersands: “Ndiri kuona Dukkha Vedanā Sāmisa”; Kusangana neDukkha
Vedanā Nirāmisa, Undersands: “Ndiri kuona Dukkha Vedanā Nirāmisa”;
Kusangana neAdukkham-Ashukhā Vedanā Vedanā Sāmisa, Undersands: “Ndiri
kusangana neAdukkham-Asukhā vedyanā Sāmisa”; Kusangana
neAdukkham-Ashukhā vedanā Nirāmisa, Undersands: “Ndiri kusangana
neAdukkham-Asukhā vedanā Nirāmisa”.
Saka iye anogara achiona Vedanā muVedanā mukati,
kana kuti anogara achiona Vedanā muVedanā kunze, kana kuti anogara
Kuona Vedanā muVedanā mukati uye kunze; anogara
Kuona
Sumodaya yePedanā, kana kuti anogara achicherekedza kupfuudza muVedanā,
kana anogara achiona Samudaya uye achipfuura Phenomena muVedanā; kana
zvimwe, [chaichozing:] “Izvi zvino Vedanā!” Sati aripo maAri, kungori
kusvika pamwero wegore ñāṇa uye mere Paṭissati, anogara akasungwa, uye
haanamatira chero chinhu munyika. Saka, bhikkhus, a bhikkhu dwell anoona
Vedanā muVedanā.
III. Kuongorora kweCitta
Uyezve, Bhikkhusi, ko bhikkosha anowana sei anoona citta mu citta?
Apa, bhikkhu, a bhikkhu anonyatsonzwisisa citta neRāga seRāga “, kana
anonzwisisa citta asina” citta pasina chigunwe “, “Citta pasina Dosa”,
kana anonzwisisa Citta naMoha se “Citta naMoha”, kana anonzwisisa Citta
asina “citta asina kuunganidzwa”, Citta se “Citta yakapararira”, kana
anonzwisisa citta yakawedzerwa se “citta yakawedzerwa”, kana anonzwisisa
citta isingazivikanwe ” Citta isingatariswe se “chibvumirano
chisingaenzaniswi”, kana anonzwisisa citta fani “, kana anonzwisisa
citta” Anonzwisisa citta isina kufarirwa se “unli Citrated Citta “.
Saka anogara achiona citta muCitta mukati, kana kuti anogara kuchiona
Citta muCitta kunze, kana anogara achiona Citta muCitta mukati uye
kunze; Aigara samudaya ye phenomena muCitta, kana anogara achiona
kupfuudza kwechiitiko muCitta, kana anogara achiona Samudaya uye
achipfuura phenomena mu citta; Kana kuti zvimwe, [kuziva:] “Ichi
chiDitta!” Sati aripo maAri, kungori kusvika pamwero wegore ñāṇa uye
mere Paṭissati, anogara akasungwa, uye haanamatira chero chinhu munyika.
Saka, bhikkhus, a bhikkhu rinogara kuchengeta citta mu citta.
Peaceful Music, Calming Buddha Music, Deep Sleep - Meditation Music for Positive Energy
Buddhist Music - Music Attracts Fortune
3.83K subscribers
Peaceful Music, Calming Buddha Music, Deep Sleep - Meditation Music for Positive Energy
Buddha music
buddha bar
buddhism
namo amituofo
padme
tibetan buddhism
medicine buddha mantra
wallpapers
yoga
medicine buddha
imee ooi
wallpaper
namo amitabha
om mani padme hum
gautama buddha
zen
meditation music
relaxing music
healing
buddha bar secret love
buddhist
musica para dormir
sleep music
meditation
healing music
instrumental music
buddha bar lounge
background music
medicine buddha mantra tibetan
mantra
musica budista
chant
om
imee ooi om mani padme hum
yoga music
tibet
meditation music for positive energy
relax
calming music
relaxing music sleep
mindfulness meditation
zen music
mani
hum
sleeping music
sleeping music for deep sleeping
musica de relajacion
buddha mantra
lounge
buddha song
nature sounds
buddhist music
deep sleep music
peaceful music
peace
spa music
musica meditacion
calm
relaxation music
buddhist mantra
buddhist song
tibetan music
massage music
spiritual music
buddhist meditation music
tibetan
relaxation
positive energy
buddha dreamer
sleep aid
meditation for sleep
namo
chanting monks
buddha
chill house
chanting
zen meditation
zen music meditation
dharani
yoga meditation
beautiful music
12 hours
relaxing sounds
chakra meditation music
bar music
buddha meditation
music to help you sleep
deep meditation music
music for relaxation
buddha meditation music
buddhist mantras
buddha mantra meditation
sleeping songs
12 hours of relaxing music
healing meditation music
relax night and day
tranquil music
music for sleeping and deep relaxation
soothing
avalokiteśvara
relaxation technique
sleep music relax
sound of buddha
buddha sleep music
medicine buddha mantra sanskrit
meditation songs
relaxing music playlist
great compassion mantra imee ooi
buddhism music
buddha wallpaper
yoji water purification
yoga zen music
sleep aid music
zen music for relaxation
great buddha
yoga music meditation
great buddha music
musica budista tibetana
buddha dreamer - relaxing zen music - ☯ zen music ☯
buddhism mantra
buddhist mantra music
buddha bar sleep music
best of buddha luxury bar compilation
buddha music for peace
buddhist mantra song
buddha mantras
buddha music chinese
peaceful buddhist music
buddha music instrumental
buddha music meditation
buddha music relax
buddhist sleep music
buddha music tibet
music for insomnia
zen music for sleep
12 hour sleep music
deep sleep meditation music for insomnia
relax méditation
buddha mantra music
imee ooi medicine buddha mantra
buddhism wallpaper
buddha-statue
calming buddhist music
medicine buddha mantra 108 times
medicine buddha dharani imee ooi
medicine buddha dharani
buddha mantra song
relaxing buddhist music
buddhar bar mix 2
bes of buddha luxury bar
best of buddha luxury bar 2017
buddha luxury bar music
best medicine buddha mantra
medicine buddha mantra chant
zen buddhist meditation
medicine buddha mantra pronunciation
medicine buddha mantra words
medicine buddha mantra in english
medicine buddha mantra translation
healing music sleeping
imee ooi playlist
medicine buddha mantra meaning
medicine buddha mantra audio
imee ooi metta
zen music chakra
imee ooi great compassion mantra
prajna paramita heart sutra imee ooi
chanting buddhist
bhaisajyaguru mantra
buddha sleep
buddhism mantras
holistic practice
Gautama Buddha (Religious Leader)
amitoufo
Buddhism (Religion)
Amitābha (Deity)
Buddhist Music (Musical Genre)
Instrumental
great
relaxing
Avalokiteśvara (Deity)
Songs
Best
Prajna-Paramita Hrdaya Sutram
Mantra of Avalokiteshvara
Om Mani (Extened version)
Tibetan Incantation
Beschwörungsformel
espiritualidade
การร่ายมนตร์
Bodhisattvas
la relaxation
la méditation
The Buddha
spirituality
relaxamento
batesaurio
Mantera
Incanto
meditação
natureza
Bulong
musique
musica
nature
जादू
music
om chanting
417 hz
417hz
remove negative blocks
remove negativity
om mantra
om mantra meditation
om meditation
om meditation music
om meditation mantra
om mantra chanting
om chanting meditation
aum
remove negative emotions
om 417hz
om chanting 417 hz
om chanting 417hz
meditative mind
solfeggio
solfeggio frequencies
om chanting meditation youtube
om chanting music
om chanting and meditation
Peaceful Eastern Meditation Music
Meditation Song
Calming Relaxing Music
Harmonious Music Song
Asian Meditation Music
Eastern Meditation Song
Asian Buddhist Songs
Eastern Buddhist Music
बौद्ध संगीत
बौद्ध सांग
Chinese Buddhist Song
Chinese Buddhist Music
Buddhist Music for Sleeping and deep Relaxation
Calming Buddha Music
Deep Sleep
luxury
bar
2018
music to remove negative energy
remove negative energy
mahakala mantra
mantra to remove negative energy
Song
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
Overwhelme
Artist
Alexander MCqueen
Album
Overwhelme
Licensed to YouTube by
Menta Music (on behalf of Solar Wind Group), and 1 Music Rights Societies

youtube.com
Peaceful Music, Calming Buddha Music, Deep Sleep - Meditation Music for Positive Energy

Mazwi aBuddha aBuddha awakatora anopinda pakuziva Mahā + SatipažhānaPublic


سٺو دماغ کي پاڪ ڪيو
بک جو بدترين قسم جو بيمار آهي - ٻڌمت
وڏا
بروڪڪس، مرچ، ڪڪڙ، گاجر، گونگا وڻ، ٻوڙن جو ميوو ۽ ميوو پيئرس وڻن جي زمين
تي وڻن جي زمين ۽ خلا ۾. باغباني ۽ ٻيلن جي شعبن کي ٻج ۽ ٻلهن جي شعبن لاء
پهچايو.
ڊي 16 - (ڊي II 137)
مهاپربيبونا سٽا
{اقتباس}
مهاما طرفان آخري هدايتون مهام تي
هي سوسو مختلف هدايتن کي گڏ ڪري ٿو ته بوڏا هن جي گذرڻ کان پوء پوئلڳن جي محافظن جي تمام گهڻي اهم سيٽ ڏني وئي آهي.
مان
ڊحشي تي ڌيان ڏيڻ جنهن جي لاء ڊال ايمس ا apathatزا پيدا ڪندي، جيڪڏهن مان
مون لاء وڌيڪ آهيان، ڪجهه نن small نيا به نه، وڌيڪ هوٽيرا، نه بدحالي جي
وڌيڪ حالت، بدانتظامي جي قسمت، مان هڪ سوٽپانس، فصيح، فصيح حامي کان آزاد
ٿيڻ جو يقين ڏياريو.
۽ ڇا، ānanand، آهي
لاشا
تي غور جو سبب، جنهن جيormeralathatankankank آهي، جيڪڏهن هو چاهي ٿو:
‘منهنجي مائڪه، ڪجهه نه ٿو جي لاء هن کان وڌيڪهگي ناهي، جيڪڏهن مون لاء
وڌيڪ اقتصادي ناهي. بدحالي، بدقسمتي جي بدقسمتي، مان هڪ سترپهان جي بدحالي
کان آزاد آهيان، فطرت جي رياستن کان آزاد آهي، سمبڊو کي منزل تي آزاد ٿيڻ
جو يقين آهي؟
هتي، ānanatā، هڪ رشتها هڪ بلپيڊا سان گڏ حاوي آهي:
هن کي دمامي ايڪوپيسيڊا سان نوازيو ويو آهي:
هو ساهم جي aveccaccashdis سان لاتعلق آهي:
هو هڪ اگالا سان نوازيل آهي جيڪو قابليت به،
هي،
Bund2ukeath Thohal پرآشنه تي ڪو هيو، جيڪڏهن هو چاهي ٿو، جيڪڏهن مان وڌيڪ
معاتط! ‘واقعي، ڪوچوٽي، نه ئي ڪوٽيئليه، نه ئي ڪوٽاء، نه ئي ڪوٽ ولهاء
ناهي، ڪجهه کان ٽنگه، نه هو، “اي سنجيدگيه، ڪجهه کان وڌيڪ قابليت آهي،’ مون
لاء جيڪو ڪجهه مشغول ناهي:” منهنجي لاء اعلان ڪري سگهي ٿو: ‘اي ، بدحالي
جي وڌيڪ حالت ناهي، بدبخت جي بدمعاش، مان هڪ سوٽپانس، فصيح، فصيح حامي کان
آزاد ٿيڻ جو يقين رکان ٿو.
ستو توهان کي رهڻ گهرجي، بيخبرڪ، ۽ سامناسن. هي توهان جي لاء اسان جو تعين آهي.
۽ ڪيئن، خرچي، هڪ بائيچائو ستو آهي؟ هتي، بيخبر، هڪ بيڪار ماڪو
اهڙيء طرح رشق) هڪ ڪئنڪيرا شي شيٽو آهي. ۽ ڪيئن، خرچي، هڪ بائيچو سمپيمو آهي؟ هتي، بيگڪا،
اهڙي طرح مٺاڪو (ڀيڪااڪو سمپ جيو) آهي. ستو توهان کي رهڻ گهرجي، بيخبرڪ، ۽ سامناسن. هي توهان جي لاء اسان جو تعين آهي.
- انانڊا، ٽوئن سلاپ
وڻ
پوري بل ۾ آهن، جيتوڻيڪ اهو گلن جي موسم جو ناهي. ۽ تاتينگاتا ۽ drop اٽي
جي جسم جي جسم تي مينهن ۽ تاخات جي حدن تي. ۽ آسماني گلن ۽ آسماني گلن
آسمان تان آسمان جي آسمان تي تاخاتات جي جسم تي، ۽ drop اٽي ۽ اسٽرٿا جي
عبادت ۾ اڀري چڪا آهن. ۽ آسماني آوازن جو آواز ۽ آسماني آلات جو آواز هوا ۾
تتاتگاهن جي ڳولا ۾.
هي
هن جو نه آهي، ان کي اطمينان لاء جيڪو وعو هو امن بڻايو ويو آهي، تعماف ۽
عزت ڏيندڙ ۽ عزت وارو آهي. پر، اناڪرا، ڪا ڪڪاکش، حھرتي يا ذبح ڪرڻ، سا
finghyhyhyhyphyphyphanna،
حمماه
جي مطابق، اهو هڪ احترام، معزز، معزز، عزت، معزز، ۽ قميص کي ادا ڪري ٿو.
تنهن ڪري، vendathand، توهان کي پنهنجو پاڻ کي سکيا ڏيڻ گهرجي: ‘اسان زنده
هئاسين، Shamciap’papana جي مطابق رهنداسين’.
بگاگواندھھھھ چوي ٿو
“منهنجا
ڀائر، هتي اهي ٻئي انتها آهن ته هڪ ماڻهو جنهن رستي کان پاسو ڪرڻ گهرجي.
ڪهڙو ٻه؟ هڪ آهي پاڻ کي سنجيده خوشين ۾ وجهڻ. ۽ ٻيو اهو آهي ته داستانن کي
مشق ڪرڻ آهي جيڪي ان جي ضرورتن جي جسم کي محروم ڪن ٿا. اهي ٻئي انتهائي
ناڪامي جو سبب بڻجن ٿا.
“جو
نظريو مون وچ ۾ ٿي ڏنو، جيڪو ٻنهي انتتن کي to اڻڻ، آزادي، آزادي، آزادي،
آزادي، آزادين، آزادين، آزادي، آزادي، آزادي، آزادي، آزادين جي سمجهه کان
پاسو رکي. اهو صحيح سمجهاڻي، صحيح سمجهه، صحيح سمجهه، صحيح معزز، صحيح
معزز، صحيح معزز، صحيح ڪوشش، صحيح ڪوشش ۽ صحيح توجه. مون هن عظيم اٺن جي
رستي جي پيروي ڪئي آهي ۽ سمجهه ۾، آزادي ۽ امن کي محسوس ڪيو آهي.
پهرين
مصيبت جو وجود آهي. پيدائش، پراڻي دور، بيماري، ۽ موت ۾ تڪليف آهي. اداسي،
ڪاوڙ، ڪاوڙ، پريشاني، پريشاني، خوف، ۽ مايوسي مصيبت آهي. پيارن کان ڌار
ٿيڻ مصيبت آهي. انهن سان گڏ توهان کي ناپسند آهي. خواهش، منسلڪ، ۽ پنجن
مجموعين کي کلڻ ۾ مبتلا آهن.

“ڀائر، ٻئي سچ مصيبت جو سبب ظاهر ڪري ٿو. ٻڌو، ماڻھو پنھنجي رھنديء
جيڪري بابت سچ آھي، ۽ اھي خواھش، ۽ نسيشil تہ جا نظراين ٿي رھيا، غمبا،
افسوسا، غم کان، پريشان، پراڻي،.
“ڀائر، ٽيون سچ مصيبت جو خاتمو آهي.
زندگي جي سچائي کي سمجهڻ ۽ غم ۽ ڏک جي خاتمي جي خاتمي ۽ امن ۽ خوشي کي جنم ڏئي ٿو.

“ڀائر، چوٿون سچ جو رستو آهي جيڪو مصيبت جي خاتمي جو سبب بڻجي ٿو. اهو
سڀ کان وڏو اٺين فوٽ رستو آهي، جنهن کي مون صرف بيان ڪيو آهي. عظيم اٺن جو
رستو ذهني طور تي ذهني طور تي رهڻ سان گڏ آهي. ذهانت تي ڌيان ڏيڻ ۽ سمجھڻ
جو سبب بڻيو، توهان کي هر درد ۽ غم کان آزاد ڪري ٿو ۽ امن ۽ خوشي جو سبب
بڻائيندو آهي. مان توهان کي حقيقتن جي رستي تي رهنمائي ڪندس.
“ويزن آرو، بصيرت آل، سمجهاڻي ايروز، علم ايروز، شين جي حوالي سان اڀري، روشنيء جو اظهار نه ڪيو ويو آهي. ‘
“دٻاء
جي عظيم سچائي: مڪمل فنگنگ ۽ خاتمو، بحالي، رليشن، ڇڏڻ، جاري ڪرڻ، ۽ انهي
کي تمام گهڻو خواهش ڪرڻ. دٻاء جي تڪميل جو هي عظيم سچ محسوس ڪيو ويو آهي.
اهو دٻاء جي عمل کي ختم ڪرڻ جي رستي جي رستي جو بهترين سچ آهي.
“ا
today به انهن چ Fnss ا عظيم سچن بابت انهن کي صحيح طور تي ڪٿان آيو آهي،
ته جيئن هو صحيح طور تي Cosmos ۾ بيهو، غور سان ناخوشر، برنمين، ان جي
رائلٽي ۽ عام فول. علم ۽ ويژن مون ۾ اڀري: ‘بي ترتيب منهنجي رليز آهي. هي
منهنجو آخري جنم آهي. هاڻي ڪو نئون وجود نه آهي. “
جڏهن
ته سدھارتا چار عظيم سچن جي وضاحت ڪري رهيا هئا، هڪ ڌاڙيلن مان هڪ،
ڪينناناا اوچتو هن جي دماغ اندر هڪ عظيم چمڪ محسوس ڪيو. هو لشڪر کي مزو ڏئي
سگهي ٿو جيڪو هن گهڻو وقت تائين طلب ڪيو هو. هن جو چهرو خوشيء سان خوش
ٿيو. ٻڌ ڌرم هن ڏانهن اشارو ڪيو ۽ روئي، “ڪينڊنا! توهان حاصل ڪيو آهي!
توهان حاصل ڪيو آهي! “
ڪوڊينا
هن جي کجين ۾ شامل ٿيو ۽ سدھارت کان اڳ جھڪيو. گهڻي عزت سان، هن ڳالهايو،
“ضعيف گوٽاما، مهرباني ڪري مون کي پنهنجو شاگرد طور قبول ڪيو. مان that
اڻان ٿو ته توهان جي هدايت جي هيٺان، مان وڏي جاڳندي حاصل ڪندس. “
ٻين
ٻن چاڪڙ جي پيرن تي پڻ زور سر طور ۾ نظر ۾، ۽ هن شاگردن جو طور تي خوار
ٿيو. سدھارا چيو، “ڀائر! ڳوٺ جو اولاد مون کي نالو ڏنو آهي ‘ٻڌمت “. توهان
شايد انهي نالي کي انهي نالي سان ڪال ڪري سگهو ٿا جيڪڏهن توهان چاهيو ٿا. “
ڪونڊانانا پڇيو چيو “” نه توهان جو چوڻ آهي ‘جيڪو’ ڪير جاڳيل آهي ‘؟ “؟”؟ “؟
“اهو صحيح آهي، ۽ اهي رستو کي سڏين ٿا جيڪي مون کي جاڳڻ جو طريقو. ‘توهان هن نالي جو ڇا سوچيو ٿا؟”
“‘جيڪو
جاڳندو آهي! ‘جاڳڻ جو رستو’! عجيب! عجيب! اهي نالا صحيح آهن، اڃا تائين
سادو. اسان خوشيء سان توهان کي ٻڌ ڌرم سڏيندا، ۽ توهان جو جوش جنهن کي
توهان جاڳڻ جو رستو ڳولهيو آهي. جئين توهان صرف چيو، هر ڏينهن جي ذهن کي
ذهن ۾ رکڻ جو بنيادي بنياد آهي. ” پنجن جاڪرت جا هڪ ذهن انهن جو استاد ۽ هن
کي ٻڌائڻ لاء ۽ کيس ٻڌائڻ.
ٻڌ ڌرم انهن تي مسڪرايو. ” مهرباني، ڀ، به ،و بيٺل روح سان گڏ مشق سان ۽ ٽن مهن ۾ حاصل ڪري سگهندا.
Nagarjuna’s “Precious Garland of the Middle Way” & Mahamayuri Permission- Day 3
Dalai Lama Archive
34.3K subscribers
The
second day of His Holiness the Dalai Lama’s three day teaching on
Nagarjuna’s “Precious Garland of the Middle Way” at the request of a
group from Taiwan at the Main Tibetan Temple in Dharamsala, HP, India on
October 5, 2019. On the third day His Holiness gives the Mahamayuri
Permission. His Holiness speaks in Tibetan with an English translation
available.

youtube.com
Nagarjuna’s “Precious Garland of the Middle Way” & Mahamayuri Permission- Day 3Public


سٺو دماغ کي پاڪ ڪيو بک جو بدترين قسم جو بيمار آهي - ٻڌمت
Just now 
Shared with Public
Public

ٻڌمت جا پنهنجا لفظ شعور تي حاضري تي حوالا آهن
مهمان + سٽيپها
مذھب، ريس، ذات، ناانصافي،
تہ اھي ھجن
اتي آهن
۽
اتي جاري رهندو!
ڊاڪٽر بي .ام بينڊڪر “مين برطانوي بتي ڪارنگا.” (مان هن ملڪ جي ٻڌمت کي ٺاهيندس)
سڀ اصلي خليل معزز مزاحيه مزاج “همراهه پراچ پراپچا پريم ڪارون.” (اسان س world ي دنيا کي پربھه پرينچ ٺاهينداسين
اهو ذريعي ٿيندو
مفت
آن لائن پربھه جي دانشور کي ڀلائي، ڀلائي ۽ سڀني معاشرن لاء ساهپال لاء
امن ۽ سٿن لاء حامي. ڌمڪيون، عناصر، نوڪرين جا نون بنياد ۽ سٽيتا جا
پوء
مذهب، ريس، ذات ۽ بي معني
اتي نه هوندو!
ٽپوٽا
ڊي 22 - (ڊي II 290)
مهاٽساپاوا سٽا
ٻڌمت طرفان شعور تي حاضري
مهمان + سٽيپها
اهو سوٽ وڏي پيماني تي مراقبي جي مشق لاء بنيادي حوالي سان سمجهيو ويندو آهي.
شارف
I. ڪائيا جو مشاهدو
A. ānāpān تي سيڪشن
B. سيڪشن پوسٽن تي
سي سي پي ايجينا تي سيڪشن
ڊي سيڪشن تي حصو
E. عنصر تي سيڪشن
F. سيڪشن نون چارين ​​جي بنيادن تي
II. ويڊين جو مشاهدو
شارف
اهڙيء طرح مون ٻڌو آهي:
هڪ موقعي تي، ڀاووه ڪيمزسماامامما ۾ ڪنگس جي وچ ۾ رهي رهيو هو، ڪرس جو هڪ مارڪيٽ شهر. اتي هن رڪيل کي خطاب ڪيو:
- ڀائيڪي.
- بڊينٽ بيڪن کي جواب ڏنو. ڀاوو چيو:
- هي،
بيخلاز، اهو رستو آهي جيڪو اهو ڪجهه به نه آهي
مخلوق، غم ۽ تاخير جي ختم ٿيڻ، دبڪا-ڊومينا جي گمشدگي، نببنا جي حاصلات، اهو آهي ته نببونا جو احساس.
ڪهڙا چار؟
هتي، بيخبون، ڪوڪ ميڪا کي ڪوي ۾ ڪائيا جو مشاهدو ڪرڻ، ātap ۾ مشاهدو ڪندو آهي
SMPAZHONO، SHIMMASĀ، سيما کي دنيا جي طرف ڇڏي ڏنو آهي.
هو
werelinsā Vedana avishjozhno no sish sishish، sishimāa کي دنيا جي حوالي
ڪري رهيو آهي. هو سمٽ کي پيٽيتا جي پيپلٽي، @ satchmhmonononoconoc نه،
ابوال مجرغا کي پنهنجي دنيا جيان کي ڇڏي ڏنو آهي. هو حملي کان بدامنيء جو
مشاهدو ڪري ٿو، دمما ۾، سا semp ي و عرض ڪيو، جديمه کي ابومشہ جي، ابتي
ممتين کي ابيابا ۾ ابڙو مطالعي جو ڏنو آهي، سنسازي دنيا کي ابومڪرا) کان
وڌيڪ نجاتا، جيئن دنيا جي دنيا تائين ابڙو نوڪريا کي ابوعتا “کي هوڪي مجرم
کي هو، ابتي ميجاوا جي طرفان ابڙي ويو ته ابتي ممتا تي ابچي سنسڪرت جو)
ٻيهر جي نجڪاري کي ڇڏي ڏنو آهي.
مان ڪينپسن
A. ānāpān تي سيڪشن
۽
ڪئين،
ڀائيڪي سلوا، ڇا هڪ خرچي ڪوهيا ۾ ڪوي جو مشاهدو ڪندو رهيو آهي؟ هي، ناسٽ
مارڪ، جڑٽ ۾ وڃڻ، جهنگلي دوري تي وڃڻ يا وڻ سان گڏ وڃڻ يا خالي پارممو، کي
ترتيب ڏيڻ، ۽ گڏڙڻ، ترتيب ڏيڻ، سيزا به ترتيب ڏيڻ، جڙڻ ڏسڻ وارو، قارومي
سان گڏ ويٽ، ۽زا به پمڻڊا ۾ اچن ٿو. انهي ڪري ستو ٿي رهيو آهي، هو ان ڪري
ساهم ٿي رهيو آهي ته هو ساسا هن کي سانس ڪري ٿو. ڊگهي ۾ سانس وٺي رهيو آهي
هو سمجهي ٿو: ‘مان ڊگهي ۾ سانس وٺي رهيو آهيان’؛ سانس وٺي هن کي سمجهي ٿو:
‘مان ڊگهي سانس ڪري رهيو آهيان’؛ مختصر ۾ سانس وٺي هن سمجهي ٿو: ‘مان مختصر
۾ سانس ڪري رهيو آهيان’؛ نن seeming و ته هن کي سمجهي ٿو: مان مختصر ڪري
رهيو آهيان ‘؛ هو پنهنجو پاڻ کي ٽرينز ڪندو آهي: ‘ڪيا کي محسوس ڪرڻ، مان
اندر ۾ ايندس’؛ هو پنهنجو پاڻ کي ٽرين ٿو: ‘س k و ڪيا محسوس ڪندي، مان
ٻاهران ويندس’؛ هو پنهنجو پاڻ کي ٽرينز ڪندو آهي: ‘سلي سلوا کي خاموش ڪرڻ،
مان اندر ۾ ويندس’؛ هو پنهنجو پاڻ کي ٽرينز ڪندو آهي: ‘ڪيا سخرن کي خاموش
ڪرڻ، مان ٻاهر ويندس’.
بس
جيئن،
بيخبرس، هڪ مهارت وارو ٽرنر يا هڪ ٽرنر جي اپرنٽ، هڪ ڊگهي موڙ ٺاهڻ،
سمجهاڻي: ‘مان هڪ ڊگهو موڙ ٺاهي رهيو آهيان؛ هڪ مختصر موڙ ٺاهڻ، هو سمجهي
ٿو: ‘مان هڪ مختصر موڙ ٺاهي رهيو آهيان’؛ ساڳئي طريقي سان، هيڪ خاڪا، هڪ
بيڪ ماڪو، کي ڊگهي ۾ سانس وٺي رهيو آهي: ‘مان ڊگهي سانس وٺي رهيو آهيان.
مختصر ۾ سانس وٺي هن سمجهي ٿو: ‘مان مختصر ۾ سانس ڪري رهيو آهيان’؛ نن
seeming و ته هن کي سمجهي ٿو: مان مختصر ڪري رهيو آهيان ‘؛ هو پنهنجو پاڻ
کي ٽرينز ڪندو آهي: ‘س ca ي ڪوهيا محسوس ڪرڻ، مان اندر ۾ ايندس’؛ هو پنهنجو
پاڻ کي ٽرين ٿو: ‘س k و ڪيا محسوس ڪندي، مان ٻاهران ويندس’؛ هو پنهنجو پاڻ
کي ٽرينز ڪندو آهي: ‘سلي سلوا کي خاموش ڪرڻ، مان اندر ۾ ويندس’؛ هو پنهنجو
پاڻ کي ٽرينز ڪندو آهي: ‘ڪيا سخرن کي خاموش ڪرڻ، مان ٻاهر ويندس’.
اهڙيء طرح هو رويا ۾ ڪائيا ۾ ڪويا ۾ مشاهدو ڪندو آهي،
يا
هو خارجي طور تي ڪيا کي خارجي طور تي ڏسڻ جو مشاهدو ڪري ٿو، يا هو رويا
اندروني طور تي ۽ خارجي طور تي ڪوي ۾ ڏسڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. هو ڪويتا جي
شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽
هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:]
اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾ موجود آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن
کي خاص طور تي خراب ٿي ويندو آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن
aken و akkkhhheake Chavy کي ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
بي آئي اي اي آئي اي پي ايٿا پيببا
وڌيڪ،
ڀائيڪليس، هڪ بائيچو، هلندي، سمجهه ۾، “مان هلندو آهيان ‘، يا
جڏهن ته هو سمجهي رهيو آهي: ‘مان بيٺو آهيان’، يا جڏهن هو ويٺي هو
سمجھو:
‘مان ويٺو آهيان’، يا جڏهن ته ڪوڙ ڳالهائي رهيو آهي: ‘مان ليٽي پيو
آهيان’. يا ٻي صورت ۾، جيڪو به پنهنجي ڪيا کي رد ڪيو ويو آهي، هو ان کي
تسليم ڪري ٿو.
سي سي پي ايجينا تي سيڪشن
وڌيڪ،
bhikkhus،
هڪ bhikkhu، جڏهن ته اچڻ ۽ جڏهن ته جدا، sampajañña سان عمل، جڏهن ته اڳي
پيا ۽ جڏهن ته آس پاس پيا، هن چيو ته sampajañña سان، عمل، جڏهن ته bending
۽ جڏهن ڊگھو، هن چيو ته، sampajañña سان عمل، جڏهن ته سنڌ جي پوشاڪ ۽ اپر
شاھي پائي رهيو ۽ جڏهن کڻندو جي ٿانو، هن چيو ته، جڏهن کان پرهيز،
sampajañña سان عمل، جڏهن ته پيئڻ، جڏهن ته چيگم، جڏهن ته tasting، هن
sampajañña سان، جڏهن ته defecating ۽ پيشاب جي ڪاروبار کي شرڪت عمل، هن
sampajañña سان، عمل، جڏهن ته پنڌ، جڏهن ته بيٺو، جڏهن ته ويٺي، جڏهن ته
سمھڻ، جڏهن ته ستل پئي وڃي، جڏهن ته ڳالهائڻ ۽ جڏهن ته خاموش رهيو، هن چيو
ته sampajañña سان عمل.
اهڙي طرح هو رويا کي اندروني طور تي Kāai ۾ ڏسڻ جو ارادو ڪندو آهي، يا هو
Kāya
کي خارجي طور تي ڪيا ۾ ڏٺو ويو، يا هو رويا اندر ۽ خارجي طور تي ڪويا ۾
ڪويا کي ڏسڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا
هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو
مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾ موجود
آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي ويندو
آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake Chavy کي
ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
Repulsiveness تي المتوفي سيڪشن
وڌيڪ،
bhikkhus، هڪ bhikkhu هن تمام جسم ڄاتائين، هن جي soles کان
مٿي
۽ مٿي نازل ڪيو، جنهن ۽پليديء جي مختلف قسمن جي مڪمل ان جي جلد جي تڪ
بندين ۽ آهي پر سنڌ جي وارن کان پيرن: “هن kāya ۾، اتي جي سر جي ڳوڙھن، جسم
جي ڳوڙھن، ميخن واريء، ڏند، جلد، گوشت آهن ،
tendons، ھڏا، هڏن جي مک، بڪيون، دل، جگر، pleura، spleen،
ڦڦڙن، intestines، mesentery، ان جي موڪليل سان آنڊن، feces، پت،
بلغم، روڳ، رت، مٺو، ٿلهو، ڳوڙها، اوسا، لار، ان جي برعڪس بلغم،
synovial سيال ۽ پيشاب. “
بس
ڄڻ ته، bhikkhus، اتي هڪ بيگ جا ٻه openings گذارڻ ۽ اهڙي ٽڪريء-paddy،
paddy، mung مٽر، ڳئون-مٽريء، سيسم پوکون ۽ husked چانورن جي اناج جي مختلف
قسمن، سان ڀرجي ويو. سٺو اکين جو ٻيو ڪير سان هڪ شخص، unfastened ان
گذارڻ، ٻڌ ها [ان جي موڪليل]: “هن ٽڪريء-paddy آهي، هن paddy آهي، جن mung
مٽر آهن، تن کي ڳئون-مٽريء آهن، تن کي سيسم پوکون آهن ۽ هن husked چانور
آهي؛” ساڳيء طرح، bhikkhus ۾، هڪ bhikkhu مٿي ۽ مٿي نازل تي وار کان پيرن
جي soles کان هن تمام جسم ڄاتائين،
جنهن کي پنهنجي چمڙي جي تڪ بندين ۽ ۽پليديء جي مختلف قسمن جي مڪمل آهي:
“هن kāya ۾، اتي جي سر جي ڳوڙھن، جسم جي ڳوڙھن آهن،
ميخن
واريء، ڏند، جلد، گوشت، tendons، ھڏا، هڏن جي مک، بڪيون، دل، جگر، pleura،
spleen، ڦڦڙن، intestines، mesentery، ان جي موڪليل سان آنڊن، feces، پت،
بلغم، روڳ، رت، مٺو، ٿلهو، ڳوڙها، اوسا، لار، ان جي برعڪس بلغم، synovial
سيال ۽ پيشاب. “
اهڙي طرح هو رويا کي اندروني طور تي Kāai ۾ ڏسڻ جو ارادو ڪندو آهي، يا هو
Kāya
کي خارجي طور تي ڪيا ۾ ڏٺو ويو، يا هو رويا اندر ۽ خارجي طور تي ڪويا ۾
ڪويا کي ڏسڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا
هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو
مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي کيس presentin
آهي، بس راهيء نانا ۽ راهيء paṭissati جي حد تائين، هن چيو ته ون يونٽ سو،
۽ دنيا ۾ ڪا به ڪري ٿي ڪرندا نه رکندو آھي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake
Chavy کي ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
E. عنصر تي سيڪشن
وڌيڪ،
bhikkhus، هڪ bhikkhu هن تمام kāya تي هنگامن، تنهن هوندي به ان کي رکيل آهي،
تنهن هوندي به ان جي بالرن جي آهي: “هن kāya ۾، اتي جي زمين کي هدايت ڪئي آهي، ته
پاڻيء جي هدايت ڪئي، هن کي باهه هدايت ۽ هوائي هدايت ڪئي. “
بس،
جيئن bhikkhus، هڪ سڀئي ھوشيار ڪاسائي يا هڪ ڪاسائي جي apprentice، هڪ
ڳئون ڄڻا مارجي ويا پوڻ، هڪ سنگم ان کي ٽڪر ٽڪر ۾ واڍي تي ويھاريو ها؛
ساڳيء طرح ۾، bhikkhus، هڪ bhikkhu تمام kāya onthis جي هنگامن، تنهن هوندي
به ان کي پيل آهي، تنهن هوندي به ان جي بالرن جي آهي: “thiskāya ۾، اتي جي
زمين کي هدايت ڪئي، پاڻي هدايت، باھ هدايت ۽ هوائي هدايت ڪئي آهي.”
اهڙيء طرح هن اندروني kāya ۾ kāya مشاهدو سو، يا ته هو خارجي kāya ۾ kāya مشاهدو سو، يا اھو آھي سو سڀ
اندروني
۽ خارجي kāya ۾ kāya مشاهدو؛ هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا هو
ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو
مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي کيس ۾ موجود،
بس راهيء نانا ۽ راهيء paṭissati جي حد تائين، هن چيو ته ون يونٽ آھي سو سڀ
۽ world.Thus ۾ ڪجھ هن kāya ۾ kāya مشاهدو سو ڪري ٿي ڪرندا نه ڪندو آهي؛
(1)
وڌيڪ،
هن
مراجع، بيعت ڪيل لاشہ يا ٻه ڏينھن کي خراب ڪري رهيو آھي، هڪ ڏينھن پڻ اهڙي
فطرت جو آهي، اهو هن وانگر ٿيڻ وارو آهي، ۽ اهڙي حالت کان آزاد ناهي. “
اهڙي
طرح هو رويا اندروني طور تي Kāyially جي رويا ۾ رويا ڪري ٿو، يا هو خاره
کي خارجي طور تي ڪائيا ۾ رويا کي ڏسي ٿو. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي
ٿو، يا هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو
ڪرڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾
موجود آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي
ويندو آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake
Chavy کي ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
(2)
وڌيڪ،
ڪوڪا، ٽئگرز، پيترن سان کائي رهيا آهن، هن کي اها ڪاٺي آهي، ته هن اهو فطري آهي، اهو اهڙيء ريت وڃي رهيو آهي. “
اهڙي
طرح هو رويا اندروني طور تي Kāyially جي رويا ۾ رويا ڪري ٿو، يا هو خاره
کي خارجي طور تي ڪائيا ۾ رويا کي ڏسي ٿو. هو ڪويا ۾ رجحان جي شام جو ڏسڻ جو
مشاهدو ڪري ٿو، يا هو ڪويا ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪندي، يا هو سموڊيا
کي ڏسڻ جو مشاهدو ڪندو آهي
ڪويا
۾ رجحان کان پري وڃڻ؛ يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾
موجود آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي
ويندو آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake
Chavy کي ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
(3)
ٻيهر، بالوڪيولا، اٹ، هن وانگر نه ٿيڻ لڳي رهي آهي، ۽ اهڙي حالت کان آزاد نه آهي. “
اهڙي طرح هو رويا کي اندروني طور تي Kāai ۾ ڏسڻ جو ارادو ڪندو آهي، يا هو
Kāya
کي خارجي طور تي ڪيا ۾ ڏٺو ويو، يا هو رويا اندر ۽ خارجي طور تي ڪويا ۾
ڪويا کي ڏسڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا
هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو
مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾ موجود
آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي ويندو
آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake Chavy کي
ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
(4)
وڌيڪ،
ڪوڪا،
هڪ ڀيڪچو، جيئن ته هڪ مئل جسم کي ڏسڻ، ته هن ڪتي پڻ تي غور ڪيو اٹ، هن
وانگر نه ٿيڻ لڳي رهي آهي، ۽ اهڙي حالت کان آزاد نه آهي. “
اهڙي
طرح هو رويا اندروني طور تي Kāyially جي رويا ۾ رويا ڪري ٿو، يا هو خاره
کي خارجي طور تي ڪائيا ۾ رويا کي ڏسي ٿو. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي
ٿو، يا هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو
ڪرڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾
موجود آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي
ويندو آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake
Chavy کي ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
(5)
وڌيڪ، بيڪن، اٹ، هن وانگر نه ٿيڻ لڳي رهي آهي، ۽ اهڙي حالت کان آزاد نه آهي. “
اهڙي طرح هو رويا کي اندروني طور تي Kāai ۾ ڏسڻ جو ارادو ڪندو آهي، يا هو
Kāya
کي خارجي طور تي ڪيا ۾ ڏٺو ويو، يا هو رويا اندر ۽ خارجي طور تي ڪويا ۾
ڪويا کي ڏسڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا
هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو
مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾ موجود
آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي ويندو
آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake Chavy کي
ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
(6)
ٻيهر
شکوکو پوء جيڪو حقيو ميدان ۽ لوڻ زمين ۾، مرندو هاڻي ۽ اتي هڪ وڏن گندو
سوار، هتي هڪ ڳاڙهي گروهه، هتي اڇلايو، هتي هڪ آهي هتي هڪ سڄا جي گھڙي، اتي
موجود آهي، هتي ڪ and و پی هنن جيڪو ڪو بهتريء کي “ڪو هڏائين، هو به وڌيڪ
and ائو، هو به وڌيڪ and ی سنجيار، هو : “هي ڇا هڪ آسٽريلين پڻ آهي، اهو
اها اها آدم ٿيڻ لڳي، ۽ هڪ اه ڻ وانگر آزاد آهي.”
اهڙي
طرح هو رويا اندروني طور تي Kāyially جي رويا ۾ رويا ڪري ٿو، يا هو خاره
کي خارجي طور تي ڪائيا ۾ رويا کي ڏسي ٿو. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي
ٿو، يا هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو
ڪرڻ جو مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾
موجود آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي
ويندو آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake
Chavy کي ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
(7)
ان کان سواء، بيخبرس، هڪ بيڪارخو، جيئن ته هو هيو
مئل جسم کي ڏسڻ، لاڳايل زمين ۾ تباهي هئي، هڏن کي به اهڙي ڪي فطري طور تي آهي، هو ان کي سمجهندو آهي، حالت. “
(😎
ان کان سواء، بيخبرس، هڪ بيڪارخو، جيئن ته هو هيو
کي)
مئل لاادي کي ڏسڻ کي ڏسڻ لاء، هڪ اڪثر پراڻين تي چيلان، هو اهو قيا جي ئي
فندتي پڻ آهي، هو ان وانگر اچي ٿو، هو ڏسڻ ۾ اچي ويو آهي ۽ اهڙيء کان سواء
هڪ حالت. “
اهڙي طرح هو
رويا اندروني طور تي Kāyially جي رويا ۾ رويا ڪري ٿو، يا هو خاره کي خارجي
طور تي ڪائيا ۾ رويا کي ڏسي ٿو. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا
هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو
مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾ موجود
آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي ويندو
آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake Chavy کي
ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
(9)
ان کان سواء، بيخبرس، هڪ بيڪارخو، جيئن ته هو هيو
کي
مئلن سان ڏسڻ ڏسڻ، هڪ ڪلينن زمين ۾ تباهي تباهي پھاناهه پيل آهن، سترا پڻ
اهو ئي فهميء ۾ آهي، هو ته هن طبيعت تي مشتمل هجي، هو به آزاد ٿيڻ وارو
آهي. . “
اهڙي طرح هو
رويا اندروني طور تي Kāyially جي رويا ۾ رويا ڪري ٿو، يا هو خاره کي خارجي
طور تي ڪائيا ۾ رويا کي ڏسي ٿو. هو ڪويتا جي شام جو ناجامي جو ڏسي ٿو، يا
هو ڪوهن ۾ رجحان جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ ۽ هوميا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪرڻ جو
مشاهدو ڪندو آهي. يا سواء، [پنهنجوجهڙو:] اهو ڪيه آهي! ” ستي هن ۾ موجود
آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص طور تي خراب ٿي ويندو
آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. ان ڪري نن aken و akkkhhheake Chavy کي
ڪوا جي مشاهدو ڪرڻ.
II. ويڊين جو مشاهدو
۽ وڌيڪ، بيڪارخو، هڪ بيخرو، ڪئين Veedy ۾ ويڊين جو مشاهدو ڪري ٿو؟
هتي،
بيخوقوڪ، مرحو مائڪ جڑو ته پوء سان سشد، ۾ ڪوشش ڪندي آهيان، “مان شناڪيسس
کي سعوسڙي کي سختڙي اچي ٿي”. هڪ دوکيه ويڊين کي تجربو ڪري رهيو آهي:
“مان
هڪ دوکي ويڊين جو تجربو ڪري رهيو آهيان”؛ adukhamhh-asuadā Vedanāsā،
Idukansās جو تجربو ڪندي: “مان هڪ ايڊڪکم-اسوخاد کي محسوس ڪري رهيو آهيان”؛
هڪ سخي Vedanā sāmisa جو تجربو ڪندي: “مان هڪ سوڀي Vedanaāchāsa جو تجربو
ڪري رهيو آهيان”؛ سخا Vedanaānā Virāais، انڊرينڊس جو تجربو:
“مان
هڪ سوڀي Vivanaā niruāis” جو تجربو ڪري رهيو آهيان “؛ هڪ دکاه ويڊين سادسا
جو تجربو: “مان هڪ دوکي ويکي سعومانا ايس ايم ايزيا” جو تجربو ڪري رهيو
آهيان “؛ هڪ دکاه Vivanaā Viruāiss کي تجربو ڪندي: “مان هڪ دوکي
Vikeanavavaānā Vivanaāaa کي تجربو ڪري رهيو آهيان”؛ adukkhamh-asukhā
Vedanā sāmisa کي تجربو ڪندي: “مان هڪ ايڊڪکم-اسواسلا ساسا ايس اي ايم
ڪيوسيا” جو تجربو ڪري رهيو آهيان “؛ adukkhamhā-asuadā Vidanā Vivanisha،
“Idukhamham Vivanhā Vivanhā Vivanāa
اهڙيء طرح هو Vedanuly اندروني طور تي Vedanan جي مشاهدو ڪري ٿو،
يا هو ويدان کي خارجي طور تي ويڊيو جي مشاهدو ڪري ٿو، يا هو ڊوڙي ٿو
Vedanuly اندروني ۽ خارجي طور تي ويڊيو جو مشاهدو ڪرڻ؛ هو ڊوڙي ٿو
VOURANAA
جي سامويا جو مشاهدو ڪيو، يا هو Vedanan ۾ رجحان جي گذرڻ جو انتظار ڪرڻ ۽
هو سموڊيا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪري ٿو، يا ٻي صورت ۾، [احساس ڪرڻ:] اهو
Vesidanā: ” ستي هن ۾ موجود آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي
خاص طور تي خراب ٿي ويندو آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. اهڙي طرح،
بيقانشي، ڪتيخو dlevens swevanā جو مشاهدو ڪيو ويو.
III. سٽا جو مشاهدو
۽ ان کان علاوه، بيخبرس، هڪ بيڪار توهان کي سٽيٽا ۾ سيٽيٽا جو مشاهدو ڪيئن ڪندو آهي؟
ھتي، بيخبر، هڪ بيکا کي رگگا “رگا” رگا “سان گڏ” سٽيگا “کي” cāta “سان گڏ”
سٽا “جي طور تي سيٽيگا سمجهي ٿو “DASS کان سواء” سٽي “، يا هو موهن سان”
ساها “سان citat” يا هو ڪئٿا “کي نه ڪيو ويو آهي، يا هو هڪ sittatent” کي
سمجهي ٿو citta “attactered Stata”، يا هو وڌايل سٽيٽا “کي” وڌايل citta
“سمجهندو آهي، يا هو هڪ غير محفوظ ڪيلٽيٽا” سمجهي ٿو، يا هو سمجهي ٿو هڪ
ناقابل قبول سٽيتا “هڪ ناقابل قبول سٽيتا” طور “هڪ ناجائز citta” طور “هڪ
مرحوم ڪيلٽيٽا” سمجهي ٿو، يا هو هڪ بي ترتيب ڪيل سٽا “سمجهي ٿو، يا هو هڪ
بي ترتيب ڪيلٽيٽا” هو هڪ ناقابل اعتبار سٽيتا سمجهي ٿو “هڪ لولي سٽيٽيا “.
اهڙيء طرح هو ڪئپتا اندروني طور تي سيٽيا ۾ سيٽيا کي ڏسي ٿو، يا هو خارش
کي سٿرا ۾ سيٽيٽا ۾ سيٽيٽا ۾ متراگ ڪرڻ جو مشاهدو ڪري ٿو، يا هن کي اندروني
طور تي سيٽيا ۾ سيٽيٽا ۾ مٽاگتا جو مشاهدو ڪرڻ؛ هو شرارتا جي خواهش جو
سامويا آهي، يا هو سامايا جي جذبي جي پاسن کان پري ٿيڻ جو مشاهدو ڪري ٿو،
يا هو سيٽيايا جي گذرڻ جو مشاهدو ڪري ٿو. يا ٻئي، [بيان ڪري رهيو:] “هي سٽا
آهي!” ستي هن ۾ موجود آهي، صرف صرف اهو صرف مصيبت جي حد تائين، هن کي خاص
طور تي خراب ٿي ويندو آهي، ۽ دنيا ۾ ڪجهه نه ملندو آهي. اھڙي، بيقانشي،
ڪيڪندھ کي سينٽٽا ۾ سيٽيٽا جو مشاهدو ڪرڻ.
लालची पंचर वाली और चोर Greedy Puncture Wali Comedy Video हिंदी कहानिय Hindi Kahaniya Comedy Video
MaJa Tv Hindi Stories
10.2M subscribers
लालची
पंचर वाली और चोर Greedy Puncture Wali Comedy Video हिंदी कहानिय Hindi
Kahaniya Comedy Video. For More Stories To Watch Please Subscribe To
This Channel

youtube.com
लालची पंचर वाली और चोर Greedy Puncture Wali Comedy Video हिंदी कहानिय Hindi Kahaniya Comedy Video
लालची
पंचर वाली और चोर Greedy Puncture Wali Comedy Video हिंदी कहानिय Hindi
Kahaniya Comedy Video. For More Stories To Watch Please Subscribe To
This Channel…
 • 93) Classical Sinhala-සම්භාව්ය සිංහල,
 • 5 m 
  Shared with Public

  Public
  Public


  හොඳ පිරිසිදු කරන්න
  කුසගින්න යනු නරකම රෝගාබාධයකි - බුදුන්
  බ්රොකොලිස්,
  ගම්මිරිස්, පිපි umbers ් umbers ා, කැරට්, බෝංචි, බෝංචි වල පලතුරු ගස්
  වගා කරන්න, මහා අශෝකගේ මහා අශෝක, පෘථිවිය සහ අභ්යවකාශයේ. බීජ හා පැළ සඳහා
  උද්යාන විද්යමය හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යන්න.
  DN 16 - (D II 137)
  මහපරිනිබ්බානා සූත්රය
  {උපුටා ගැනීම්}
  මහ-පරිනිබ්බාන මත බුදුන් විසින් කරන ලද අවසාන උපදෙස්
  මෙම
  සූත්රය බුදුරජාණන් වහන්සේ අභාවයෙන් පසු අනුගාමිකයින් වෙනුවෙන් දුන් විවිධ
  උපදෙස් රැස් කරයි. එය වර්තමානයේ අපට ඉතා වැදගත් උපදෙස් මාලාවක් බවට පත්
  කරයි.
  ධම්මදකා
  නම් ධම්මදා නම් ධම්මතාගේ දේශනය මම පැහැදිලි කරමි. එහිදී අරියසාවකා, ඔහු
  කැමති නම්, ‘මට, තවත් නිරයික්චනා-යෝනි නැත, තවත් පෙටිවාසයක් නැත, නැත
  අවාසනාවෙන්, අවාසනාවෙන්, අවාසනාවෙන්, අවාසනාවෙන්, මම ස්වභාවයෙන්ම සොල්
  කැමනා යනු, සම්බොඩි වෙත ළඟා වී ඇති කාලකණ්ණි තත්වවලින් තොගයක් නිදහස් කරමි.
  මොකක්ද, ආනන්ද,
  ආරියසාවකා
  නම් ධම්මතාගේ එම කතිකාව නිසා, ආරියස්වාකා නම්, ඔහු කැමති නම්, ‘මට, තවත්
  නිරයික්චනා-යෝනි නැත, තවත් පරතරයක් නැත, තවත් ඕනෑම තත්වයක් නැත අවාසනාවෙන්,
  අවාසනාවෙන්, අවාසනාවෙන්, අවාසනාවෙන්, මම, ස්වභාවයෙන්ම සොබාදහමෙන්
  සොල්ටන්නන, සාපේක්ෂම සම්බොඩිට, අවාසනාවන්ත තත්වයෙන් තොරයි.
  මෙන්න, ආරියසාවකා, බුද්ධසැපසැඩා ඇත:
  ඔහු ධම්වම් aweccappappasāda සමඟ රාජකීයත්වය ලබා ඇත:
  ඔහු සාගී අන්වක්කැපසැඩා ගැන ආයාචනා කරයි:
  ආරියස්ට එකඟ වන සලා සමඟ ඔහු සලා දාව දැක්විය හැකිය.
  මේ
  වන විට, ආරියසුවාකා නම් ධම්මදකා නම් කතිකාව, එනම්, ආරියස්වාචා නම්, තමාටම
  තමාටම ප්රකාශ කළ හැකි ධම්මසා නම් දේශනයයි. “මට, තවත් නිරයක්චනා-යෝනි නැත,
  තවත් ටිරාචනා-යෝ අවාසනාව, අවාසනාවෙන්, අවාසනාවෙන් තවත් අසතුටුදායක තත්වය,
  මම සොබාදහමෙන් සොල් පිත්තපාන ජාතිකයෙකු වන අතර, සමහර විට සම්බොඩිට,
  අවාසනාවන්ත තත්වයෙන් තොරයි.
  සැටෝ ඔබ රැඳී සිටිය යුතුද, භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ සම්පක්ෂනෝස්. මෙය ඔබට අපගේ අනුග්රහයයි.
  භික්ෂූන් වහන්සේලා භික්ෂු සැටෝ කෙනෙක්ද? මෙන්න, භික්ෂූන්, භික්ෂුක්
  මේ අනුව, භික්ෂූන් වහන්සේලා භික්ෂු සැටෝ ජාතිකයෙකි. භික්ෂූන් වහන්සේලා භික්ෂු සම්පන්නෝ කෙනෙක්ද? මෙන්න, භික්ෂූන්,
  මේ
  අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා භික්ෂු සම්පන්නෝ ය. සැටෝ ඔබ රැඳී සිටිය යුතුද,
  භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ සම්පක්ෂනෝස්. මෙය ඔබට අපගේ අනුග්රහයයි.
  - ආනන්ද, නිවුන් සලා
  මල්
  පිපෙන සමය නොවේ. පච්ච කොටා ගැනීම ටැටගටා ශරීරයේ ශරීරය මත වැස්ස සහ අතින්
  අතින් විසිරී විසිරී ඇති අතර එය ටැටගතාට නමස්කාර කිරීමේදී එය මතට ගෙන යයි. ඒ
  වගේම කොරල් මල් සහ අහසෙන් අහසෙන් ස්වර්ගීය සඳුන් කුඩු, ටැටගතා වල සිරුරේ
  වැස්ස, අතහරින්න, විසිරී යන්න, ටාගටා වලට නමස්කාර කිරීමේදී එය විසුරුවා
  හරිනු ලැබේ. ස්වර්ගීය හ o සහ ස්වර්ගීය උපකරණවල ශබ්දය ටාතගටා ගැන භීතියෙන්
  සංගීතය වාතයේ වාතාවරණය කරයි.
  මේ
  නිසා මෙය නොවේ, ටත් ගේටා ගෞරවනීය, ගෞරවය, ගෞරවය, ගෞරවය සහ ගෞරවයට පාත්ර
  වේ. එහෙත්, ආනන්ද, භික්ෂු හෝ භික්ෂූනි, ගිෂ් ෛත්ර හෝ ගිහියන්, ඉතිරිව
  ධම්මෙනූනුහෝම්මාපිපන්නපාන, සර්මාසිපාපානපත,
  ධර්මයට
  අනුකූලව ජීවත් වීම, එක් ගෞරවයක්, ගෞරවය, ගෞරවය, උපහාර දැක්වීම, සුප්රසිද්ධ
  උපහාරය සමඟ ටත් ගටාවට ගෞරව කරන්න. ඒ නිසා, ඔබ මේ අනුව පුහුණු කළ යුතුයි:
  ‘අපි ධර්මය හා සලකමින් ජීවත් වන ධර්මා ධම්මනුහමාපාත්මාපපිපන්නිපන්නපාන,
  සර්මාසිපාපිපයිපිතිනා හි රැඳී සිටිමු.
  භගවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පවසයි
  “මගේ
  සහෝදරයෙනි, මේ අන්ත දෙකේ අන්තයේ මාර්ගයේ සිටින පුද්ගලයෙක් වැළකී සිටිය
  යුතුය. මොන දෙකද? එකක් නම්, ආවේණික සැප සම්පත් වලට ඇදී යාමයි. අනෙක එහි
  අවශ්යතා ශරීරය අහිමි කරන කප්පාදු පුහුණු කිරීම ය. මෙම අන්ත දෙකම අසාර්ථක
  වීමට හේතු වේ.
  “මා
  සොයාගත් මාවත වන්නේ අන්ත දෙකෙන්ම වළක්වා ගත් මැද මාර්ගය වන අතර එය
  අවබෝධයක්, විමුක්තිය සහ සාමය ඇති කර ගැනීමට හැකියාවක් ඇති මැද මාර්ගයයි.
  නිවැරදි අවබෝධයේ උතුම් අට ගුණයකින් යුත් මාවත, නිවැරදි චින්තනය, නිවැරදි
  කථාව, නිවැරදි කථනය, නිවැරදි ජීවනෝපාය, නිවැරදි දැවැන්ත උත්සාහය, නිවැරදි
  සිහිය සහ නිවැරදි සාන්ද්රණයයි. මම මෙම උතුම් අට ගුණයකින් යුත් මාවත අනුගමනය
  කර ඇති අතර අවබෝධය, විමුක්තිය සහ සාමය අවබෝධ කරගෙන සිටියෙමි.
  පළමුවැන්න
  දුක් විඳීමේ පැවැත්මයි. උපත, මහලු විය, අසනීප හා මරණය දුක් විඳීමකි. දුක,
  කෝපය, ඊර්ෂ්යාව, කනස්සල්ල, කනස්සල්ල, බිය සහ බලාපොරොත්තු සුන්වීම දුක්
  වේදනා. ආදරණීයයන්ගෙන් වෙන්වීම දුක් වේදනා. ඔබ අකමැති අය සමඟ ඇසුරු කිරීම
  දුක් වේදනා. ආශාව, ඇමුණුම සහ සමස්ථ පහකට ඇලී විඳීම දුක් වේදනා.
  “සහෝදරවරුනි, දෙවන සත්යය දුක් විඳීමට හේතුව හෙළි කරයි. නොදැනුවත්කම
  නිසා, මිනිසුන්ට ජීවිතය පිළිබඳ සත්යය නොපෙනෙන අතර, ආශාව, කෝපය, ඊර්ෂ්යාව,
  කනස්සල්ල, කනස්සල්ල, බිය සහ බලාපොරොත්තු සුන්වීම.
  “සහෝදරවරුනි, තුන්වන සත්යය නම් දුක් වේදනා නැවැත්වීමයි.
  ජීවිතයේ සත්යය අවබෝධ කර ගැනීම සෑම දුකක්ම හා ශෝකයක් නැවැත්වීම හා සාමය හා ප්රීතිය ඇති කරයි.
  “සහෝදරවරුනි, සිව්වන සත්යය නම් දුක් වේදනා නැවැත්වීමට තුඩු දෙන
  මාර්ගයයි. මම දැන් පැහැදිලි කළ උතුම් අට ගුණයකින් යුත් මාවතයි. උතුම් අට
  ගුණයකින් යුත් මාවත සිහියෙන් ජීවත් වීමෙන් පෝෂණය වේ. සිහිය සාන්ද්රණය හා
  අවබෝධයට මඟ පාදයි, සෑම වේදනාවක්ම හා ශෝර්ෂණයෙන් ඔබව නිදහස් කර සාමයෙන් හා
  ප්රීතියට ඔබව නිදහස් කරයි. මෙම සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ මාවත ඔස්සේ මම ඔබට මග
  පෙන්වන්නෙමි.
  “දැක්ම පැනනැලි, තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය, විචාර බුද්ධිය ඇති වූ විට, දැනුම ඇති වූ
  අතර, දැනුම ඇති වූ අතර, මීට පෙර කවදාවත් අසා නැති දේවල් ගැන මා තුළ
  ආලෝකකරණයක් මා තුළ ආසන්නය ගත්තේය: ‘ආතතියේ මේ උතුම් සත්යය වටේ.’
  “මානසික
  ආතතිය නැවැත්වීමේ උතුම් සත්යය: සම්පූර්ණ මැකී යාම සහ නතර කිරීම,
  ප්රතික්ෂේප කිරීම, අතහැර දැමීම, අතහැර දැමීම, එම තෘෂ්ණාව අතහැර දැමීමට ඉඩ
  දීම. ආතතිය නැවැත්වීමේ මෙම උතුම් සත්යය සාක්ෂාත් කර තිබේ. ආතතිය නැවැත්වීමට
  තුඩු දෙන පුහුණු මාවතේ උතුම් සත්යය මෙයයි.
  “මෙම
  උතුම් සත්යයන් හතර ගැන මගේ දැනුම සහ දැක්ම ඉතා ඉක්මණින් පිරිසිදු වූ
  විගසම, එය සැබවින්ම පිරිසිදු ය. බ්රාහ්මන්ස්, එහි රාජකීයත්වය සහ පොදු
  රාජ්යය. දැනුම සහ දැක්ම මා තුළ ආසානයක්: ‘මගේ නිදහස් නොවේ. මෙය මගේ අවසාන
  උපතයි. දැන් අලුත් වූ පැවැත්මක් නැත. “
  සිද්ධාර්ථ
  උතුම් සත්යයන් හතර පැහැදිලි කරන අතර, එක් භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් එක්
  භික්ෂූන් වහන්සේලාට හදිසියේම තමාගේම මනස තුළ විශාල බැබළීමක් ඇති විය. ඔහු
  මෙතරම් කාලයක් සොයන විමුක්තිය රස බැලීමට ඔහුට හැකි විය. ඔහුගේ මුහුණ
  ප්රීතියෙන් බැඳී ඇත. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමා දෙස ඇහුවා “කොණ්ඩානා! ඔබට එය
  තිබේ! ඔයාට ඒක තේරුණා! “
  කොන්න්දනා
  තම අත් වලට බැඳ වූ අතර සිද්ධාර්ථය ඉදිරියේ හිස නමා ආචාර කළේය. ගැඹුරුම
  ගෞරවයෙන් ඔහු කතා කළේ, “ගෞරවනීය ගෞතාමා, කරුණාකර මාව ඔබේ ශ්රාවකයා ලෙස
  පිළිගන්න. ඔබේ මඟ පෙන්වීම යටතේ මම ඉතා පිබිදීම අත් කර ගන්නා බව මම දනිමි. “
  අනෙක්
  භික්ෂූන් වහන්සේලා සිව්දෙනා සිද්ධාර්ථයේ පාමුල වැඳ වැටී, ඔවුන්ගේ අත්
  දෙකෙන් හිස නමා, ගෝලයන් ලෙස පිළිගන්නා බව ඉල්ලා සිටියහ. සිද්ධාර්ථ,
  “සහෝදරවරුනි! ගමේ දරුවන් මට ‘බුදුන් වහන්සේ’ යන නම ලබා දී තිබේ. ඔබ කැමති
  නම් ඔබත් එම නාමයෙන් මට කතා කළ හැකිය. “
  කොන්ඩානා ඇසුවේ “බුදුන් වහන්සේ ‘බුදුන් වහන්සේ’ ‘අදහස් කරන්නේ’ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ‘යන්නයි.
  “එය නිවැරදි ය, ඔවුන්” පිබිදීමේ මාර්ගය ‘මා සොයාගත් මාවත ලෙස හඳුන්වයි. මේ නම ගැන ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද? “
  “‘අවදි
  වූ කෙනෙක්’! ‘පිබිදීමේ මාර්ගය’! අපූරු! අපූරු! මෙම නම් සත්ය, නමුත් සරල ය.
  අපි සතුටින් ඔබට බුදුන් වහන්සේ ලෙස හඳුන්වමු. පිබිදීමේ මාර්ගය සොයාගත්
  මාර්ගය. ඔබ දැන් පැවසූ පරිදි, සෑම දිනකම ජීවත් වීම අධ්යාත්මික භාවිතයේ පදනම
  සිහියෙන් මැනවින්යි. ” භික්ෂූන් වහන්සේලා පස්දෙනා ගෞතම ඔවුන්ගේ ගුරුවරයා
  ලෙස පිළිගැනීමට සහ ඔහුට බුදුන් වහන්සේ ලෙස හැඳින්වීමට එක් මනසකින් සිටියහ.
  බුදුරජාණන්
  වහන්සේ ඔවුන් දෙස සිනාසුණාය. ” කරුණාකර, සහෝදරයන්, විවෘත හා බුද්ධිමත්
  ස්වභාවයක් සමඟ පුහුණු වන්න, මාස තුනකින් ඔබ විමුක්තියේ fruit ල ලබා ගනු ඇත.
  කේන්තිය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse…
  Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!
  139K subscribers
  මෙම ධර්ම දානමය කුසල් බෙලෙන් අප සැමට උතුම් දහම් මඟ පෙන්වා දෙන සිල්වත් වු, ගුණවත් වු, උත්තම පුණ්ය ක්ෂේත්රයක් බඳු වු, ඉතා දුර්ලභව අප ලද බුද්ධ පුත්රයන්
  වහන්සේ වන අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළුව උතුම්
  සදහම් මග අප සැමට විවර කර දෙනු ලබන මහා සංඝරත්නයට නිදුක් නිරෝගී සුවය
  ලැබේවා!!!
  එම
  කුසලයන් සියලු දෙවියන්ටත් මෙම උතුම් වූ දුර්ලභ ධර්ම කරුණු පටිගත කළ,
  විකාශය කළ සහ අන්තර්ජාලයට එක්කළ සියලුම සත්පුරුෂයන්ටත්,අපටත් අප
  දෙමාපියන්ටත්, අනන්ත සක්වළ පුරා වෙසෙන සියලු සත්වයන්ටත් අනුමෝදන් වෙත්වා!!!
  මේ ජීවිතයේදීම ඔබ අප සැමටත් මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ වේවා!!!
  ධර්ම දානය උදෙසා මෙම උතුම් වූ දුර්ලභ ධර්ම කරුණු බෙදා හරින්න…
  තෙරුවන් සරණයි..

  youtube.com
  කේන්තිය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse…
  MP3
  ගොනුව
  -http://download2014.mediafireuserdownload.com/n1qwcebpyr4g/gwd402yiwr3oihg/kenthiya+palanaya.mp3මෙම
  ධර්ම දානමය කුසල් බෙලෙන් අප සැමට උතුම් දහම් මඟ …  Public


  හොඳ පිරිසිදු කරන්න කුසගින්න යනු නරකම රෝගාබාධයකි - බුදුන්  Ta Chegando GIF - Ta Chegando Sexta GIFs

  බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනම දැනුවත් කිරීමේ පැමිණීම ගැන උපුටා දැක්වීම්
  මහ + සැට්රිපේනා
  ආගම්, රේස්, කුල, අසමානතා,
  එහි සිටියා
  එහේ
  හා
  දිගටම එහි සිටියා!
  ආචාර්ය බී. ආර්. ගිබ්ඩ්කර් ගිගුරුම් දුන්නේ “ප්රධාන භාරත් බොහොමඩ් කතුංග” ය. (මම මේ රට බෞද්ධයෝ කරන්නම්)
  සියලුම
  ආදිවාසී අවදි සමාජයන් හාස්යජනක ලෙස හාස්යජනක ලෙස “හුපාං ප්රබුද්ධ ප්රබුද්ධ
  ප්රප්පුධාචාමේ කරුවේගේ ගිගුරුම්” (අපි මුළු ලෝකයම ප්රබුද්ධප්ත පරිච්ඡේදය
  බවට පත් කරන්නෙමු
  මෙය සිදුවනු ඇත
  සියලුම
  සමාජයන් සඳහා සහයංචි, ඉරියව්, ඉරියව්, සාප්පගීනනා පිළිබඳ සුභසාධනය, සතුට
  සහ සාමය වැනි අවසාන ඉලක්කය ලෙස නොමිලේ මාර්ගගත ප්රබුද්දා බුද්ධිමතුන්ගේ
  සම්මුතිය. පිළිකුල, අංග, වේදනා සහ සීඅටටා හි චානල් ක්රීඩාංගණයන් නවය
  ඉන්පසු
  ආගම්, රේස්, කුල සහ අසමානතා
  එහි නොසිටිනු ඇත!
  ටිපුකා
  Dn 22 - (D II 290)
  මහසැසැටිපමානා සූත්රය
  බුදුන් විසින් දැනුවත් කිරීමේ පැමිණීම
  මහ + සැට්රිපේනා
  මෙම සූත්රය භාවනා පුහුණුව සඳහා ප්රධාන සඳහනක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.
  හැදින්වීම
  I. කයා නිරීක්ෂණය
  පිළිතුර - රයනාපානා හි කොටස
  B. ඉරියව්වල කොටස
  C. SA. කොටස සම්පනස් පිළිබඳ කොටස
  D. පරිමාණය මත කොටස
  විද්යුත් මූලද්රව්ය මත කොටස
  ජර්මාන ක්රීඩාංගණ නවයේ එෆ්.
  Ii. වෙදන්ගේ නිරීක්ෂණය
  හැදින්වීම
  මේ අනුව මට ඇසුණි:
  එක් අවස්ථාවක භගාව මහතා කුරුස්ගේ වෙළඳපල නගරයක් වන කමසදහමා හි කුරයන් අතර රැඳී සිටියේය. එහිදී ඔහු භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇමතූ:
  - භික්ෂූන් වහන්සේලා.
  - භඩ්ඩන්ටේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට පිළිතුරු දුන්නේය. භගාවයේ මෙසේ පැවසීය.
  - මේ,
  භික්ෂූන් වහන්සේලා, පිරිසිදු කිරීම හැර අන් කිසිවක් නැති මාවතකි
  ජීවීන්,
  ශෝකය හා විලාපය ජය ගැනීම, දුක්කා-ඩාමසස්ගේ අතුරුදහන් වීම, නිවැරදි මාර්ගය
  ලබා ගැනීම, නිබ්බානාගේ අතුරුදහන් වීම, එනම්, සතිපහනාවරුන් සතර දෙනා
  පැවසීමයි.
  මොන හතරද?
  මෙන්න, භික්ෂූන්, භික්ෂූන් කයියා කයියා හි කායා, ātāpī නිරීක්ෂණය කරයි
  බලශානෝ, සතිමි ලෝකය දෙසට අභිජාජා-දමන්සා අතහැර දමා ඇත.
  ඔහු
  වෙදනා, ද අනුප්ගම්නා, සයිම්හය, ලෝකය කෙරෙහි අභිජාචා - දමන්සා ලබා දී ඇති
  වාසය කරයි. ඔහු සීට්ටා, ඒපාස් හි අනුප්ලාම්, සයිම්හි සීට්ටි, සයිම්හය, ලෝකය
  දෙසට අභිථ-දමන්සා ලබා දී ඇති වාසය කරයි. ලෝකය දෙසට අභිථ-දමන්සා අතහැර දමා,
  ධර්මූස් හි ධම්මගේ ධම්ම සංගවා නිරීක්ෂණය කරයි.
  I. කායනුපස්සනා
  පිළිතුර - රයනාපානා හි කොටස
  හා
  භික්ෂූන්,
  භික්ෂූන්, කායිලවල කායා කයියා නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද? මෙන්න, භික්ෂූන්,
  භික්ෂූන්, වනාන්තරයට ගිය හෝ ගසක මුල හෝ හිස් කාමරයකට ගිය භික්ෂූන්, කකුල්
  හරස් අතට නැමී, කාදය කෙළින් සිට සැතිරි පරිමූකුක් සැකසීම. මේ අනුව මේ අනුව
  ඔහු හුස්ම ගන්නවා, මේ අනුව ඔහු ආසන ආශ්වාස කරයි. දිගු කලක් තිස්සේ හුස්ම
  ගැනීමෙන් ඔහු මෙසේ තේරුම් ගනී: ‘මම දිගු කලක් හුස්ම ගන්නෙමි’; දිගු කලක්
  තිස්සේ හුස්ම ගැනීමෙන් ඔහු තේරුම් ගනී: ‘මම දිගු කලක් හුස්ම ගන්නෙමි’;
  කෙටියෙන් හුස්ම ගැනීම ඔහුට තේරුම් ගනී: ‘මම කෙටියෙන් හුස්ම ගන්නවා’;
  කෙටියෙන් හුස්ම ගැනීමෙන් ඔහු තේරුම් ගනී: ‘මම හුස්ම හෙළමි’; ඔහු පුහුණු
  කරයි: ‘කායා දැනෙනවා, මම හුස්ම ගන්නම්’; ඔහු පුහුණු කරයි: ‘මුළු කාදය
  දැනෙනවා, මම හුස්ම ගන්නම්’; ඔහු පුහුණු කරයි: ‘කයියා-සැක්ඛාරාස් සන්සුන්
  කිරීම, මම හුස්ම ගන්නෙමි’; ඔහු පුහුණු කරයි: ‘කයියා-සැක්ඛාස් සන්සුන්
  කිරීම, මම හුස්ම ගන්නෙමි’.
  සාධාරණ
  බුද්ධිමත්
  ටර්නර් හෝ ටර්නර්ගේ ආධුනිකයෙකු හෝ ටර්නර්ගේ ආධුනිකයෙකු සෑදෙන්නෙකු ලෙස
  භික්ෂූන් වහන්සේලා, දිගු හැරීමක් ඇති කරන විට, ‘මම දිගු හැරීමක් කරමි’;
  කෙටි වාරයක් කරමින්, ‘මම කෙටි වාරයක් කරමි’: ‘මම කෙටි වාරයක් කරමි’; එලෙසම,
  භික්ෂූන්, දිගු කලක් හුස්ම ගැනීම, ‘මම දිගු කලක් තිස්සේ හුස්ම ගන්නෙමි’ යන
  භික්ෂූන් වහන්සේව තේරුම් ගනී. කෙටියෙන් හුස්ම ගැනීම ඔහුට තේරුම් ගනී: ‘මම
  කෙටියෙන් හුස්ම ගන්නවා’; කෙටියෙන් හුස්ම ගැනීමෙන් ඔහු තේරුම් ගනී: ‘මම
  හුස්ම හෙළමි’; ඔහු පුහුණු කරයි: ‘මුළු කාදය දැනෙනවා, මම හුස්ම ගන්නවා’; ඔහු
  පුහුණු කරයි: ‘මුළු කාදය දැනෙනවා, මම හුස්ම ගන්නම්’; ඔහු පුහුණු කරයි:
  ‘කයියා-සැක්ඛාරාස් සන්සුන් කිරීම, මම හුස්ම ගන්නෙමි’; ඔහු පුහුණු කරයි:
  ‘කයියා-සැක්ඛාස් සන්සුන් කිරීම, මම හුස්ම ගන්නෙමි’.
  මේ අනුව ඔහු අභ්යන්තරව කායාහි කායා නිරීක්ෂණය කරමින් වාසය කරයි,
  නැතහොත්
  ඔහු කයරයේ කවායාවේ කායා නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු අභ්යන්තරව හා
  බාහිරව කයියර්ව පැවැත්වීම වාසය කරයි. ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි
  සංසිද්ධිවල සමුපුව, හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට,
  නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි.
  නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන් වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ,
  මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande marre Pazissati වන දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන
  අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික්
  කයියා කායා කයා නිරීක්ෂණය කරයි.
  ආ. ඉරියāpatha pabba
  තවද,
  භික්ෂූන්, භික්ෂූන්, ඇවිදින විට, ‘මම ඇවිදිනවා’, හෝ
  ‘මම සිටගෙන සිටිමි’, නැතහොත් ඔහු වාඩි වී සිටියදී තේරුම් ගනී
  ‘මම
  වාඩි වී සිටිමි’, හෝ පහළට වැතිර සිටින විට ඔහු තේරුම් ගනී: ‘මම බොරු කියමි
  “. නැතහොත්, ඔහුගේ කායා බැහැර කරන ඕනෑම තැනක, ඔහු ඒ අනුව එය තේරුම් ගනී.
  C. SA. කොටස සම්පනස් පිළිබඳ කොටස
  තවද,
  භික්ෂූන්,
  භික්ෂූන්, පිටත්ව යන අතරතුර සහ පිටත්ව යන අතරතුර, පෙරළෙන අතර, නැමීමේදී හා
  දිගු කරමින් සිටියදී ක්රියා කරන අතර, ඔහු සැරිසරන අතර, ඔහු සැරිසරන අතර,
  සිවුරු හා ඉහළ සිවුර පැළඳ සිටියදී ඔහු ක්රියා කරයි පාත්රය, ඔහු සම්පන් සමඟ
  ක්රියා කරන විට, කෑම කමින්, කඩා වැටෙන අතරතුර, ඔහු සම්පන්ගර් සමඟ ක්රියා
  කරයි, ඔහු සමගිය සමඟ ක්රියා කරයි, ඔහු සම්පන්ගර් සමඟ ක්රියා කරන විට, වාඩි
  වී සිටියදී ඇවිදිමින් සිටියදී නිදාගෙන, අවදිව සිටියදී, කතා කරන අතරතුර, නිහ
  quiet ව අතරතුර, ඔහු සම්පන්ජා සමඟ ක්රියා කරයි.
  මේ අනුව ඔහු අභ්යන්තරව කායායේ කයරයර්ව නිරීක්ෂණය කරයි, නැතහොත් ඔහු
  කයා
  හි කායා කයාව නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු අභ්යන්තරව කායාහි කායා
  පිළියෙළව සිටින වාසය කරයි. ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව,
  හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය
  නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර
  ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන් වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea
  andre ande marre Pazissati වන දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම
  දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා
  නිරීක්ෂණය කරයි.
  D. පරිමාණය මත කොටස
  තවද,
  භික්ෂූන්, භික්ෂූන් වහන්සේ මෙම ශරීරය මෙම ශරීරය අනුව සලකයි
  පාද ඉහළට සහ හිස මත හිස ඔසවා, “මේ කායායේ හිසකෙස් ඇති, ශරීරයේ හිසකෙස්, නියපොතු, දත්, මස්, මාංශ ,
  කණ්ඩරාවන්, ඇටකටු, ඇට මිදුළු, වකුගඩු, හදවත, අක්මාව, ප්ලාබු, ප්ලීහාව,
  පෙනහළු, බඩවැල්, මේන්ට්රි, එහි අන්තර්ගතය සහිත බඩ, මළ මූත්රා, මළ මූත්රා, කෝපය,
  සෙම්, පුස්, රුධිරය, මේදය, මේදය, කඳුළු, ග්රීස්, ලවණ, ලවණ, නාසික ශ්ලේෂ්මල, නාසික ශ්ලේෂ්මල,
  සාසක තරලය හා මුත්රා. “
  භික්ෂූන්
  වහන්සේලා මෙන්, විවෘත කිරීම් දෙකක් ඇති බෑගයක් තිබෙන මල්ලක් හිල්-වී, වී,
  මුං බෝංචි, තල ඇට සහ බත්, ගව බීජ හා බත් වැනි විවිධ වර්ගවල ධාන්ය වලින්
  පිරී තිබුණි. හොඳ ඇස් පෙනීම ඇති මිනිසෙක්, එය පිළිකුල් සහගත මිනිසෙක් [එහි
  පිවිසුම්], “මෙය හිල්-වී, මෙය ගව-ඇට, ඒවා ගස්වල බීජ වන අතර මෙය බත්.” ඒ
  ආකාරයෙන්ම භික්ෂූන්, භික්ෂූන් වහන්සේ මෙම ශරීරය, පාදවල සිට ඉහළට සහ හිසකෙස්
  හිස මත හිසකෙස් සිට පහළට සලකයි,
  එය සමෙන් සම, විවිධ වර්ගයේ අපද්රව්ය වලින් පිරී ඇත:
  “මේ කායායේ, හිස කෙස්, ශරීරයේ හිසකෙස් ඇති,
  නියපොතු,
  දත්, මස්, ෆ්රෙන්ඩන්, ටෙන්ඩන්ස්, ටෙන්ඩන්ස්, ඇට මර්ආනය, වකුගඩු, හදවත,
  පෙණහලු, පෙණහලු, පෙණහලු, පස, සුදු, දහඩිය, මේදය, කඳුළු, ග්රීස්, ලවණ, නාසික
  ශ්ලේෂ්මල, සීනික් තරලය සහ මුත්රා. “
  මේ අනුව ඔහු අභ්යන්තරව කායායේ කයරයර්ව නිරීක්ෂණය කරයි, නැතහොත් ඔහු
  කයා
  හි කායා කයාව නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු අභ්යන්තරව කායාහි කායා
  පිළියෙළව සිටින වාසය කරයි. ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව,
  හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය
  නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර
  ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති ඔහුව නිරන්තරයෙන් ඉදිරිපත් වන අතර, මෙරාවේ ñree
  ñree thre pazissati දක්වා ඔහු වෙන්වූවන්ට වෙන් වී ඇති අතර, ලෝකයේ ඕනෑම
  දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා
  නිරීක්ෂණය කරයි.
  විද්යුත් මූලද්රව්ය මත කොටස
  තවද,
  භික්ෂූන්, භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ කාමය ගැන පිළිබිඹු කරයි, කෙසේ වෙතත් එය තබා ඇත, කෙසේ වෙතත්,
  කෙසේ වෙතත් එය බැහැර කරනු ලැබේ: “මේ කායායේ, පෘථිවි මූලද්රව්යය තිබේ,
  ජල මූලද්රව්ය, ගිනි මූලද්රව්යය සහ වායු මූලද්රව්යය. “
  එළදෙනක්
  මරා දැමූ බුද්ධ මස් හෝ ආධුනිකයෙකු වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා එය සන්ධිස්ථානයක
  වාඩි වී කෑගැසීම්වල වාඩි වී සිටිති. එලෙසම භික්ෂූන්, භික්ෂූන් වහන්සේව
  ඔන්ති ඉතා කායාව පිළිබිඹු කරයි, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ
  වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ
  වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, කෙසේ වෙතත්, පෘථිවි මූලද්රව්යය, ජල
  මූලද්රව්යය, ගිනි අංගය සහ වායු මූලද්රව්යය ද ඇත. “
  මේ
  අනුව ඔහු අභ්යන්තරව කායායේ කයර්වර් කිරීම වාසය කරයි, නැතහොත් ඔහු කායායේ
  කයර්ව පැවැත්වීම බාහිරව නිරීක්ෂණය කරයි, නැතහොත් ඔහු වාසය කරයි
  අභ්යන්තරව
  හා බාහිරව කායාහිදී කයර්ව නිරීක්ෂණය කිරීම; ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි
  සංසිද්ධිවල සමුපුව, හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට,
  නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි.
  නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන් වහන්සේ තුළ සිටින අතර,
  මෙරෙරේ ñarea ñaṇa සහ madre pazissati දක්වා ඔහු වෙන්වූ අතර, ඔහු
  වෙන්වූවන්ට වාසය කරයි, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට ඇලී සිටී. ඔහු කයියා ඛියා
  නිරීක්ෂණය කරයි.
  (1)
  තවද,
  භික්ෂූන්,
  භික්ෂූන්, ඔහු මළ සිරුරක් දුටුවේය, චැනල් බිමක දමා, දින දෙකක් හෝ දින
  දෙකක් මිය ගොස් ඇත, ඉදිමුණු, නිල් පැහැය, ඉදිමුණු, “මේ කාදය එසේම එවැනි
  ස්වභාවයක් ඇති වන අතර එය මේ ආකාරයට වනු ඇති අතර එවැනි තත්වයකින් නිදහස්
  නොවේ. “
  මේ අනුව ඔහු කායා
  අභ්යන්තරව කායායේ කායා පිළියෙළ කර ඇති අතර, නැතහොත් ඔහු කායායේ කයර්වස්ව
  පැවැත්වීම කායාහිදී බාහිරව හා බාහිරව කායාව නිරීක්ෂණය කරයි; ඔහු කයාමේනාහි
  සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව, හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම
  නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි
  සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන්
  වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande marre Pazissati වන
  දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන්
  වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා නිරීක්ෂණය කරයි.
  (2)
  තවද,
  භික්ෂූන්
  වහන්සේලා මළ සිරුරක් දුටු භික්ෂූන් කුකුළෙකු උකුස්සන්වලින් පලා යමින්,
  උකුස්සන්වලින් අනුභව කරමින්, උකුස්සන් ළඟට අනුභව කරමින් හෙරොන්වරුන් විසින්
  අනුභව කරනු ලැබේ කොටින්, පැන්තර්ස් විසින් අනුභව කරනු ලැබේ, විවිධ වර්ගවල
  ජීවීන් අනුභව කරනු ලැබේ, “මේ කාදය ද එවැනි ස්වභාවයක් ඇති වන අතර, එය මෙවැනි
  තත්වයක්ගෙන් නිදහස් නොවනු ඇත.”
  මේ
  අනුව ඔහු කායා අභ්යන්තරව කායායේ කායා පිළියෙළ කර ඇති අතර, නැතහොත් ඔහු
  කායායේ කයර්වස්ව පැවැත්වීම කායාහිදී බාහිරව හා බාහිරව කායාව නිරීක්ෂණය
  කරයි; ඔහු කායායේ සංසිද්ධිවල සමුදය නිරීක්ෂණය කරයි, නැතහොත් කයාහි
  සංසිද්ධීන්ගෙන් පහව යාම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය
  කරන වාසය කරයි
  කයියාහි
  සංසිද්ධීන්ගෙන් පලා යාම; නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන්
  වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande marre Pazissati වන
  දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන්
  වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා නිරීක්ෂණය කරයි.
  (3)
  තවද,
  භික්ෂූන්, භික්ෂූන් වහන්සේලා මළ සිරුරක් දුටුවක් මෙනිම් වූ රඳුරෙකු, මාංශ
  හා රුධිරය සහිත චානල් බිමක, කණ්ඩන්ඩන් විසින් එකට තබා ඇත, “මේ කාදය ද එවැනි
  අ සොබාදහම, එය මේ ආකාරයෙන් සිදුවනු ඇති අතර එවැනි තත්වයක්ගෙන් නිදහස්
  නොවේ. “
  මේ අනුව ඔහු අභ්යන්තරව කායායේ කයරයර්ව නිරීක්ෂණය කරයි, නැතහොත් ඔහු
  කයා
  හි කායා කයාව නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු අභ්යන්තරව කායාහි කායා
  පිළියෙළව සිටින වාසය කරයි. ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව,
  හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය
  නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර
  ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන් වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea
  andre ande marre Pazissati වන දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම
  දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා
  නිරීක්ෂණය කරයි.
  (4)
  තවද,
  භික්ෂූන්
  මළ සිරුරක්, මාංශ රහිත චතුරස්රයක්, රුධිරයෙන් නොසැලකිලිමත් ලෙස ගල් ගසා
  මරා දමන ලද චිකිත්සාවක, කණ්ඩරාවෙන් එකට ගිලී ය. සොබාදහම, එය මේ ආකාරයෙන්
  සිදුවනු ඇති අතර එවැනි තත්වයක්ගෙන් නිදහස් නොවේ. “
  මේ
  අනුව ඔහු කායා අභ්යන්තරව කායායේ කායා පිළියෙළ කර ඇති අතර, නැතහොත් ඔහු
  කායායේ කයර්වස්ව පැවැත්වීම කායාහිදී බාහිරව හා බාහිරව කායාව නිරීක්ෂණය
  කරයි; ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව, හෝ කයාහි
  සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය
  කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ
  කාදය!” සාති උන් වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande
  marre Pazissati වන දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ.
  මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා නිරීක්ෂණය
  කරයි.
  (5)
  තවද,
  භික්ෂූන්, භික්ෂූන් වහන්සේලා මළ සිරුරක් දුටුවක් මෙනි. සොබාදහම, එය මේ
  ආකාරයෙන් සිදුවනු ඇති අතර එවැනි තත්වයක්ගෙන් නිදහස් නොවේ. “
  මේ අනුව ඔහු අභ්යන්තරව කායායේ කයරයර්ව නිරීක්ෂණය කරයි, නැතහොත් ඔහු
  කයා
  හි කායා කයාව නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු අභ්යන්තරව කායාහි කායා
  පිළියෙළව සිටින වාසය කරයි. ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව,
  හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය
  නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර
  ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන් වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea
  andre ande marre Pazissati වන දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම
  දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා
  නිරීක්ෂණය කරයි.
  (6)
  තවද,
  භික්ෂූන්, භික්ෂූන්, චිල්කේ, චිල්කයෙක්, චාන්ද්ශුයකු, චැනල් බිමක දමා එහි
  විසිරී ගිය ඇටකටු අත් අස්ථියක්, එහි අත් අස්ථියක්, මෙහි වළලුකර අස්ථියක්,
  ෂින් අස්ථියක් ඇත , මෙන්න කලවා අස්ථියක්, ඉළප් අස්ථියක්, මෙහි ඉළ ඇටයක්,
  එහිදී කොඳු ඇට පෙළ අස්ථියක් මෙහි, එහි හකු අස්ථියක්, එහි හකු අස්ථියක් හෝ
  හිස් කබලක් ඇත, නැතහොත් හිස් කබලේ : “මේ කායා එවැනි ස්වභාවයකින්මද, එය මේ
  ආකාරයෙන් සිදුවනු ඇති අතර එවැනි තත්වයක්ගෙන් නිදහස් නොවේ.”
  මේ
  අනුව ඔහු කායා අභ්යන්තරව කායායේ කායා පිළියෙළ කර ඇති අතර, නැතහොත් ඔහු
  කායායේ කයර්වස්ව පැවැත්වීම කායාහිදී බාහිරව හා බාහිරව කායාව නිරීක්ෂණය
  කරයි; ඔහු කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව, හෝ කයාහි
  සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය
  කරමින් කයියාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ
  කාදය!” සාති උන් වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande
  marre Pazissati වන දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ.
  මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා නිරීක්ෂණය
  කරයි.
  (7)
  තවද, භික්ෂූන්, භික්ෂූන්, ඔහු මෙන්
  මළ
  සිරුරක් දැක, චානල් බිමක් දුටු ඇටකටු මුහුදක් මෙන් විසි කළේය, “මේ කාදය ද
  එවැනි ස්වභාවයක් ඇති අතර, එය මේ ආකාරයෙන් නිදහස් වනු ඇත, එවැනි අ තත්වය. “
  (
  තවද, භික්ෂූන්, භික්ෂූන්, ඔහු මෙන්
  මළ
  සිරුරක් දැක, චානල් භූමියක දී, අවුරුද්දකට වඩා අස්ථි ගොඩ ගසා, “මේ කාදය ද
  එවැනි ස්වභාවයක් ඇති වන අතර, එය මෙවැනි නොවේ, එවැනි අයගෙන් නිදහස් වේ
  කොන්දේසියක්. “
  මේ අනුව
  ඔහු කායා අභ්යන්තරව කායායේ කායා පිළියෙළ කර ඇති අතර, නැතහොත් ඔහු කායායේ
  කයර්වස්ව පැවැත්වීම කායාහිදී බාහිරව හා බාහිරව කායාව නිරීක්ෂණය කරයි; ඔහු
  කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව, හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත්
  වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි
  සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන්
  වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande marre Pazissati වන
  දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන්
  වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා නිරීක්ෂණය කරයි.
  (9)
  තවද, භික්ෂූන්, භික්ෂූන්, ඔහු මෙන්
  මළ
  සිරුරක් දැක, චැනල් බිමක් දුටු, කුණු වූ ඇටකටු කුඩු දක්වා අඩු වූ බව ඔහු
  මෙම කාදය, “මේ කාදය ද එවැනි ස්වභාවයක් ඇති වන අතර එවැනි තත්වයක්ගෙන් නිදහස්
  නොවේ . “
  මේ අනුව ඔහු
  කායා අභ්යන්තරව කායායේ කායා පිළියෙළ කර ඇති අතර, නැතහොත් ඔහු කායායේ
  කයර්වස්ව පැවැත්වීම කායාහිදී බාහිරව හා බාහිරව කායාව නිරීක්ෂණය කරයි; ඔහු
  කයාමේනාහි සමුදය, කායාහි සංසිද්ධිවල සමුපුව, හෝ කයාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් ඉවත්
  වීම නිරීක්ෂණය කරන විට, නැතහොත් ඔහු සමුදය නිරීක්ෂණය කරමින් කයියාහි
  සංසිද්ධීන්ගෙන් පිටව යයි. නැත්නම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ කාදය!” සාති උන්
  වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande marre Pazissati වන
  දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන්
  වහන්සේලා, භික්ෂූන් කයික් කයියා කායා කයා නිරීක්ෂණය කරයි.
  Ii. වෙදන්ගේ නිරීක්ෂණය
  තවද, භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂු, වෙදන්ගේ වේදනා වල වාසය කරන්නේ කෙසේද?
  මෙන්න, භික්ෂූන්, සුඛ වෙයානා, යටි දණ්ඩකන්තයන් අත්විඳින භික්ෂූන්: “මම සුඛ ද දඩන්ගේ”; දුක්කා වෙඩන්ගේ අත්විඳීම, යටි දඟර:
  “මම
  අතුකා වෙඩන්ගේ අත්විඳිමි”; අද්ක්කම්-අස්කුකාහාත් වෙකුතානා, යටි දසුන්
  අත්විඳින්නන්: “මම අද්ක්කම්-අස්කුකුකා වෙදනා අත්විඳිමි”; සුඛා වෙදනා
  සාමාිසා අත්විඳිමින්, “මම සුඛා වෙදනා සාමිසා අත්විඳිමි:” මම සුහාහා වෙදනකා
  “; සුඛා වෙදනා නාරමාිසා අත්විඳිමින්, යටි දබර කරයි:
  “මම
  සුඛා වෙදනා නාර්මා රෝගය අත්විඳිමින් සිටිමි”; දුක්කා වෙදනා සාමාිසා
  අත්විඳිමින්, “මම අසුචි වෙදනා සාමිසා” අත්විඳිමි; දුක්කා වෙදනා නාර්මා රෝගය
  අත්විඳිමින්, “මම අසුචි වෙදනා නාරිමා රෝගය අත්විඳිමි”; ඇඩක්හැම්-අස්ක්ෂා
  වෙකුෂා වෙදනාරා සාමිසා, “මම අද්ක්කම්-අස්කුකුසු වෙදනා සාමිසා” අත්විඳිමි.
  ඇඩක්හැම්-අස්කුකාහාත් නාර්මා රෝගය අත්විඳිමින්, “මම අද්දක්හැම්-අස්කුකාත්ම
  වෙදනා නාරමිසා” අත්විඳිමි.
  මේ අනුව ඔහු වෙදනා හි දී අභ්යන්තරව වෙදව නිරීක්ෂණය කරයි,
  නැතහොත් වෙදනා හි බාහිරව, හෝ ඔහු වාසය කරන දේ දඩනා නිරීක්ෂණය කරන විට ඔහු වාසය කරයි
  වෙදනා වල අභ්යන්තරව හා බාහිරව; ඔහු වාසය කරයි
  වේදනා
  වල සංසිද්ධිවල සමුදායා, හෝ වේදනා වල ඇති සංසිද්ධි පිටවීම හෝ ඔහු සමුදාරයා
  නිරීක්ෂණය කර වේදනාහි සංසිද්ධීන්ගෙන් වාසය කරයි. නැතහොත්, [අවබෝධ කර
  ගැනීම:] “මේ වෙදන්!” සාති උන් වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea
  andre ande marre Pazissati වන දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම
  දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා, භික්ෂූන් වහන්සේ වෙදනා හි වෙදනා
  පිළියෙළ කරයි.
  III. සීට්ටා නිරීක්ෂණය කිරීම
  තවද, භික්ෂූන් වහන්සේලා, සීට්ටුවේ සීට්ටේවා නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද?
  මෙන්න, භික්ෂූන්, රෝගගි, රෝගගි රැත්තා “රංගා සමඟ සීට්ටා” ලෙස, නැතහොත්
  රංගා “රංගා නොමැතිව සීට්ටා” හෝ ඔහු ඩෝසා සමඟ “දෝසා සමඟ සීට්ටා” තේරුම් ගෙන
  ඇත, නැතහොත් දෝසා නොමැතිව සීටිටා තේරුම් ගනී “දෝසා නැති සීට්ටා”, නැතහොත්
  ඔහු සමඟ ටැබ්ලටාව “මොහා සමඟ ටැබ්ලතාවය” ලෙස හෝ ඔහු “මොහාස් නොමැතිව සීට්ටා”
  ලෙස තේරුම් ගනී, නැතහොත් එකතු කරන ලද සීටීයාවක් “එකතු කරන ලද සීටීයාවක්”
  ලෙස හෝ ඔහු විසිරී ඇති බව තේරුම් ගනී සීටියා “විසිරී ඇති කැට්ටියක්” ලෙස,
  නැතහොත් පුළුල් කර ඇති සීට්ටා “පුළුල් කර ඇති සීට්ටා” ලෙස, හෝ ඔහු “වෙනස්
  කර නැති සටන්කරුවෙකු” ලෙස, හෝ ඔහු “ඉක්මවා යා හැකි සින්ටා” ලෙස වටහාගෙන
  තිබේද? නැතහොත් ඔහු තේරුම් ගනී අසමසම කැට්ටියක් “අකමැති කැට්ටියක්” ලෙස,
  නැතහොත් ඔහු “සාන්ද්රිත පටියක” ලෙස සංකේන්ද්රණය නොවූ ක්රිටා “හෝ ඔහු”
  සංජානනීය සටන්කරුවෙකු “ලෙස තේරුම් ගෙන ඇත, නැතහොත්” නිදහස් පත්තාවක් “ලෙස
  ඔහු තේරුම් ගනී ඔහු “එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයක්” ලෙස ස්නානය නොකළ
  සීට්ටියක් තේරුම් ගනී බෙට්ටා ​​”.
  මේ අනුව ඔහු සීට්ටා හි ඇති සීට්ටේවා අභ්යන්තරව බලත්තව නිරීක්ෂණය කරන විට
  හෝ ඔහු සීට්ටා හි සීට්ටේවා නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිනවා, නැතහොත්, නැතහොත්
  බාහිරව සීට්ටේ සහ බාහිරව සහ බාහිරව සහ බාහිරව සහ බාහිරව; ඔහු සීට්ටියේ
  සංසිද්ධිවල සමුදය නිරීක්ෂණය කළ විට, නැතහොත් සීට්ටියේ සංසිද්ධි නිරීක්ෂණය
  කිරීම හෝ ඔහු සමුදාරයාව නිරීක්ෂණය කර සීටීටීඒ හි සංසිද්ධීන්ගෙන් පදිංචි වී
  ඇති බව ඔහු වාසය කරයි. නැතිනම්, [අවබෝධ කර ගැනීම:] “මේ සීට්ටි!” සාති උන්
  වහන්සේ තුළ පෙනී සිටින්නේ, මෙරෙරේ ñrea ñaea andre ande marre Pazissati වන
  දුරට ඔහු වෙන්වූවන්ට වන අතර, ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට නොගැලපේ. මේ අනුව, භික්ෂූන්
  වහන්සේලා, භික්ෂූන් වහන්සේලා සීටීටා හි සීට්ටි නිරීක්ෂණය කරයි.
  The Attitude Of Fearlessness | Ajahn Brahm | 21-11-2008
  Buddhist Society of Western Australia
  164K subscribers
  Fear
  creates so much suffering and unnecessary problems in our lives, and
  for many people a key aim is to overcome fear and experience a state of
  fearlessness. Ajahn Brahm explains how it’s important to understand fear
  and even to understand why we are addicted to fear.
  The Attitude Of Fearlessness | Ajahn Brahm | 21-11-2008
  Fear
  creates so much suffering and unnecessary problems in our lives, and
  for many people a key aim is to overcome fear and experience a state of
  fearlessnes…
  භගවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පවසයි
  How many languages are there in the world?  • 7,117 languages are spoken today.  • That number is constantly in flux, because we’re
   learning more about the world’s languages every day. And beyond that,
   the languages themselves are in flux. They’re living and dynamic, spoken
   by communities whose lives are shaped by our rapidly changing world.
   This is a fragile time: Roughly 0% of languages are now endangered,
   often with less than 1,000 speakers remaining. Meanwhile, just 23
   languages account for more than half the world’s population.

   When
   a just born baby is kept isolated without anyone communicating with the
   baby, after a few days it will speak and human natural (Prakrit)
   language known as 


  • Classical Magahi Magadhi/


  • Classical Chandaso language

   /
  • Magadhi Prakrit,


  • Classical Hela Basa (Hela Language),


  • Classical Pāḷi 


  • which
   are the same. Buddha spoke in Magadhi. All the 7111 languages and
   dialects are off shoot of Classical Magahi Magadhi. Hence all of them
   are Classical in nature (Prakrit) of Human Beings, just like all other
   living speices have their own naturallanguages for communication. 116
   languages are translated by https://translate.google.com


   in 01) Classical Magahi Magadhi,
   02) Classical Chandaso language,  03)Magadhi Prakrit,  04) Classical Hela Basa (Hela Language),


  05) Classical Pāḷi,


  06) Classical Devanagari,Classical Hindi-Devanagari- शास्त्रीय हिंदी,
  07) Classical Cyrillic
  08) Classical Afrikaans– Klassieke Afrikaans

  09) Classical Albanian-Shqiptare klasike,
  10) Classical Amharic-አንጋፋዊ አማርኛ,
  11) Classical Arabic-اللغة العربية الفصحى
  12) Classical Armenian-դասական հայերեն,


  13) Classical Assamese-ধ্ৰুপদী অসমীয়া  14) Classical Azerbaijani- Klassik Azərbaycan,
  15) Classical Basque- Euskal klasikoa,
  16) Classical Belarusian-Класічная беларуская,

  17) Classical Bengali-ক্লাসিক্যাল বাংলা,

  18) Classical  Bosnian-Klasični bosanski,
  19) Classical Bulgaria- Класически българск,


  20) Classical  Catalan-Català clàssic
  21) Classical Cebuano-Klase sa Sugbo,

  22) Classical Chichewa-Chikale cha Chichewa,
  23) Classical Chinese (Simplified)-古典中文(简体),

  24) Classical Chinese (Traditional)-古典中文(繁體),

  25) Classical Corsican-Corsa Corsicana,

  26) Classical  Croatian-Klasična hrvatska
  27) Classical  Czech-Klasická čeština
  28) Classical  Danish-Klassisk dansk,Klassisk dansk,  29) Classical  Dutch- Klassiek Nederlands,


  30) Classical English,Roman,
  31) Classical Esperanto-Klasika Esperanto,

  32) Classical Estonian- klassikaline eesti keel,

  33) Classical Filipino klassikaline filipiinlane,
  34) Classical Finnish- Klassinen suomalainen
  ,
  35) Classical French- Français classique,
  36) Classical Frisian- Klassike Frysk,
  37) Classical Galician-Clásico galego,
  38) Classical Georgian-კლასიკური ქართული,
  39) Classical German- Klassisches Deutsch,
  40) Classical Greek-Κλασσικά Ελληνικά,
  41) Classical Gujarati-ક્લાસિકલ ગુજરાતી,
  42) Classical Haitian Creole-Klasik kreyòl,

  43) Classical Hausa-Hausa Hausa,
  44) Classical Hawaiian-Hawaiian Hawaiian,

  45) Classical Hebrew- עברית קלאסית
  46) Classical Hmong- Lus Hmoob,
  47) Classical Hungarian-Klasszikus magyar,

  48) Classical Icelandic-Klassísk íslensku,
  49) Classical Igbo,Klassískt Igbo,
  50) Classical Indonesian-Bahasa Indonesia Klasik,

  51) Classical Irish-Indinéisis Clasaiceach,
  52) Classical Italian-Italiano classico,
  53) Classical Japanese-古典的なイタリア語,
  54) Classical Javanese-Klasik Jawa,
  55) Classical Kannada- ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ,
  56) Classical Kazakh-Классикалық қазақ,

  57) Classical Khmer- ខ្មែរបុរាណ,

  58) Classical Kinyarwanda
  • 59) Classical Korean-고전 한국어,

   60) Classical Kurdish (Kurmanji)-Kurdî (Kurmancî),
   61) Classical Kyrgyz-Классикалык Кыргыз,
   62) Classical Lao-ຄລາສສິກລາວ,
   63) Classical Latin-LXII) Classical Latin,

   64) Classical Latvian-Klasiskā latviešu valoda,
   65) Classical Lithuanian-Klasikinė lietuvių kalba,
   66) Classical Luxembourgish-Klassesch Lëtzebuergesch,

   67) Classical Macedonian-Класичен македонски,
   68) Classical Malagasy,класичен малгашки,
   69) Classical Malay-Melayu Klasik,
   70) Classical Malayalam-ക്ലാസിക്കൽ മലയാളം,

   71) Classical Maltese-Klassiku Malti,
   72) Classical Maori-Maori Maori,
   73) Classical Marathi-क्लासिकल माओरी,

   74) Classical Mongolian-Сонгодог Монгол,

   75) Classical Myanmar (Burmese)-Classical မြန်မာ (ဗမာ),

   76) Classical Nepali-शास्त्रीय म्यांमार (बर्मा),
   77) Classical Norwegian-Klassisk norsk,

   78) Classical Odia (Oriya)

   79) Classical Pashto- ټولګی پښتو
   80) Classical Persian-کلاسیک فارسی

   81) Classical Polish-Język klasyczny polski,
   82) Classical Portuguese-Português Clássico,

   83) Classical Punjabi-ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ,
   84) Classical Romanian-Clasic românesc,

   85) Classical Russian-Классический русский,

   86) Classical Samoan-Samoan Samoa,
   87) Classical Sanskrit छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्
  • 88) Classical Scots Gaelic-Gàidhlig Albannach Clasaigeach,


  89) Classical Serbian-Класични српски,
  90) Classical Sesotho-Seserbia ea boholo-holo,
  91) Classical Shona-Shona Shona,
  92) Classical Sindhi,
  93) Classical Sinhala-සම්භාව්ය සිංහල,

  94) Classical Slovak-Klasický slovenský,

  95) Classical Slovenian-Klasična slovenska,

  96) Classical Somali-Soomaali qowmiyadeed,

  97) Classical Spanish-Español clásico,
  98) Classical Sundanese-Sunda Klasik,
  99) Classical Swahili,Kiswahili cha Classical,

  100) Classical Swedish-Klassisk svensk,
  101) Classical Tajik-тоҷикӣ классикӣ,

  102) Classical Tamil-102) கிளாசிக்கல் தமிழ்


  103) Classical Tatar


  104) Classical Telugu- క్లాసికల్ తెలుగు,
  105) Classical Thai-ภาษาไทยคลาสสิก,
  106) Classical Turkish-Klasik Türk,  107) Classical Turkmen  108) Classical Ukrainian-Класичний український,
  109) Classical Urdu- کلاسیکی اردو

  110) Classical Uyghur,

  111) Classical Uzbek-Klassik o’z,

  112) Classical Vietnamese-Tiếng Việ,

  113) Classical Welsh-Cymraeg Clasurol,

  114) Classical Xhosa-IsiXhosa zesiXhosa,

  115) Classical Yiddish- קלאסישע ייִדיש

  116) Classical Yoruba-Yoruba Yoruba,

  117) Classical Zulu-I-Classical Zulu

  90) Classical Sesotho-Seserbia ea boholo-holo,
  91) Classical Shona-Shona Shona,
  92) Classical Sindhi,
  93) Classical Sinhala-සම්භාව්ය සිංහල,

  G
  M
  T
  Y
  Text-to-speech function is limited to 200 characters

  Leave a Reply