FREE ONLINE UNIVERSITY TO OVERCOME HUNGER-GROW VEGETABLES 🥦 , 🫑 , 🥒 , 🥕 , BEANS IN POTS DWARF FRUITS 🍎 🍉 ALL OVER THE WORLD AND IN SPACE. BE ONE ☝️ OF BILLIONS MINDFUL AQUATICS CMJCBUDDHA, SUJATA MANIMEGALAI'S AMUDHA SURABHI, ASHOKA & MAYAWATI.
White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
November 2021
M T W T F S S
« Oct    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
09/19/21
87) Classical Sanskrit छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्
Filed under: General, Theravada Tipitaka , Plant raw Vegan Broccoli, peppers, cucumbers, carrots
Posted by: site admin @ 5:17 am87) Classical Sanskrit छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्

87) छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित् छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्
ह्त्त्प्सः//www.बुद्ध-वचन.ओर्ग्/…/खन्ध/स्न्22-024.ह्त्म्ल्
आभिज्āन षुत्त इन् छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित् छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्
— डिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् —
[अभिज्āनति]
ट्wओ
चोन्दितिओन्स् (दोउब्लेद् अस् fओउर् wइथ् स्य्नोन्य्म्स्) fओर् थे
देस्त्रुच्तिओन् ओf सुffएरिन्गः fउल्ल् उन्देर्स्तन्दिन्ग् अन्द्
अबन्दोनिन्ग्. Oने स्होउल्द् रेमैन् अwअरे नोत् तो fओचुस् ओन् ओन्ल्य् ओने
ओf थेसे त्wओ.
Eन्ग्लिस्ह्
ठे (सुत्त) ओपेनिन्ग् अत् ष्āवत्थ्ī.{न्}
Wइथोउत्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग् Fओर्म्,
भिक्खुस्, wइथोउत् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स् इत् अन्द्
अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् उनब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्; wइथोउत्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग् Fएएलिन्ग्,
भिक्खुस्, wइथोउत् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स् इत् अन्द्
अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् उनब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्; wइथोउत्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग् Pएर्चेप्तिओन्,
भिक्खुस्, wइथोउत् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स् इत् अन्द्
अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् उनब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्; wइथोउत्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग्
छोन्स्त्रुच्तिओन्स्, भिक्खुस्, wइथोउत् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते
तोwअर्द्स् थेम् अन्द् अबन्दोनिन्ग् थेम्, ओने इस् उनब्ले तो देस्त्रोय्
सुffएरिन्ग्; wइथोउत् दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य्
उन्देर्स्तन्दिन्ग् छोन्स्चिओउस्नेस्स्, भिक्खुस्, wइथोउत् गेत्तिन्ग्
दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स् इत् अन्द् अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् उनब्ले तो
देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्.
Bय्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग् Fओर्म्,
भिक्खुस्, ब्य् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स् इत् अन्द्
अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् अब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्; ब्य्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग् Fएएलिन्ग्,
भिक्खुस्, ब्य् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स् इत् अन्द्
अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् अब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्; ब्य्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग् Pएर्चेप्तिओन्,
भिक्खुस्, ब्य् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स् इत् अन्द्
अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् अब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्; ब्य्
दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग्
छोन्स्त्रुच्तिओन्स्, भिक्खुस्, ब्य् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स्
थेम् अन्द् अबन्दोनिन्ग् थेम्, ओने इस् अब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्;
ब्य् दिरेच्त्ल्य् क्नोwइन्ग् अन्द् fउल्ल्य् उन्देर्स्तन्दिन्ग्
छोन्स्चिओउस्नेस्स्, भिक्खुस्, ब्य् गेत्तिन्ग् दिस्पस्सिओनते तोwअर्द्स्
इत् अन्द् अबन्दोनिन्ग् इत्, ओने इस् अब्ले तो देस्त्रोय् सुffएरिन्ग्.
ठे Kअरनिय ंएत्त षुत्तः ङोओद् Wइल्ल् (ट्ừ Kइन्ह्)
𝓛𝓔𝓢𝓢𝓞𝓝 4098 ंओन् 20 षेप् 2021
ह्त्त्प्सः//www.बुद्ध-वचन.ओर्ग्/
ट्रेए
Bउद्ध Vअचन
ह्त्त्पः//www.बुद्धनेत्.नेत्/धम्मपद/द्_एविल्.ह्त्म्
ठे ईल्लुस्त्रतेद् ढम्मपद ट्रेअसुर्य् ओf ट्रुथ् छ्हप्तेर् 9 EVईL इन् छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित् छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्
— ठे wओर्द्स् ओf थे Bउद्ध —
Vएर्से 116. णेवेर् ःएसितते टो डो ङोओद्
ंअके हस्ते तोwअर्द्स् थे गोओद्
अन्द् च्हेच्क् थे मिन्द् fओर् एविल्.
ठे ओने wहो’स् इस् स्लोw तो मके मेरित्
देलिघ्त्स् इन् थे एविल् मिन्द्.
Exप्लनतिओनः
ईन् थे मत्तेर् ओf पेर्fओर्मिन्ग् विर्तुओउस्, मेरितोरिओउस् अच्तिओन्स्,
बे अलेर्त् अन्द् अच्त् qउइच्क्ल्य्. ङुअर्द् थे मिन्द् अगैन्स्त् एविल्.
ईf ओने wएरे तो पेर्fओर्म् मेरितोरिओउस् अच्तिओन्स् हेसितन्त्ल्य्, हिस्
मिन्द् wइल्ल् बेगिन् तो तके देलिघ्त् इन् एविल् थिन्ग्स्.
Vएर्से 118. आच्चुमुलतेद् ंएरित् Lएअद्स् टो ःअप्पिनेस्स्
ईf ओने स्होउल्द् सोमे मेरित् मके
दो इत् अगैन् अन्द् अगैन्.
Oने स्होउल्द् wइस्ह् fओर् इत् अनेw
fओर् मेरित् ग्रोwस् तो जोय्.
Exप्लनतिओनः
आ पेर्सोन् मय् दो सोमे मेरितोरिओउस् अच्तिवित्य्. ःए मुस्त् केएप् ओन्
रेपेअतिन्ग् इत्, ओवेर् अन्द् ओवेर्. ःए मुस्त् तके देलिघ्त् इन् थत्
मेरितोरिओउस् अच्तिओन्. आच्चुमुलतिओन् ओf मेरित् लेअद्स् तो हप्पिनेस्स्.
Vएर्से 122. ंएरित् ङ्रोwस् Lइत्त्ले Bय् Lइत्त्ले
ठिन्क् लिघ्त्ल्य् नोत् ओf गोओद्नेस्स्,
‘ईत् wइल्ल् नोत् चोमे तो मे’,
fओर् ब्य् थे fअल्लिन्ग् ओf wअतेर् द्रोप्स्
अ wअतेर् जर् इस् fइल्लेद्.
ठे सगे wइथ् गोओद्नेस्स् fइल्ल्स् हिम्सेल्f,
हे सोअक्स् उप् लित्त्ले ब्य् लित्त्ले.
Exप्लनतिओनः
षोमे तेन्द् तो थिन्क् थत् विर्तुए चन् बे तकेन् लिघ्त्ल्य्, अन्द् थत्
विर्तुए प्रच्तिचेद् इस् नोत् लिकेल्य् तो ब्रिन्ग् अबोउत् अन्य्
स्पेच्तचुलर् गोओद् रेसुल्त्स्. ठिस् विएw इस् नोत् qउइते चोर्रेच्त्. ठे
गोओद् दोने ब्य् अन् इन्दिविदुअल् अच्चुमुलतेस् लित्त्ले ब्य् लित्त्ले. ठे
प्रोचेस्स् इस् वेर्य् मुच्ह् लिके थे fइल्लिन्ग् ओf अ wअतेर्-पोत्,
द्रोप् ब्य् द्रोप्. आस् तिमे गोएस् ओन्, थे लित्त्ले अच्त्स् ओf विर्तुए
अच्चुमुलते, उन्तिल् थे दोएर् ओf गोओद् इस् तोतल्ल्य् fइल्लेद् wइथ् इत्.
9 PAPA VAGGA The Evil kejahatan 116 128 1 13
Dhamma Televisi
11.4K subscribers
memberikan informasi hiburan dan pendidikan
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
บทสรรเสริญแห่งผู่เหมิน
Artist
่JINGPING
Album
Buddha Spa Music, Vol. 5/5 (บรรเลงเพื่อสมาธิ และปฏิบัติธรรม)
Licensed to YouTube by
Believe Music (on behalf of Ocean Media)
9 PAPA VAGGA The Evil kejahatan 116 128 1 13
memberikan informasi hiburan dan pendidikan


Leave a Reply