Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
January 2014
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
01/03/14
1133 LESSON 4114 SATURDAY FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY chandrasekhara.tipitka@gmail.com Rector Jagatheesan Chandrasekharan 1. 10 âëavakasuttaü 10. âlavaka Sutta. To âlavaka the Demon.-Pl write on walls elephants symbol appealing the ‘Sarv Samaj’ to prepare for “Savadhan Vishal Maha Rally” at Lucknow on Ms Mayawati’s Birthday on 15-1-2014
Filed under: General
Posted by: site admin @ 6:59 pm

1133 LESSON 4114 SATURDAY

FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY
chandrasekhara.tipitka@gmail.com

Rector Jagatheesan Chandrasekharan


1. 10 âëavakasuttaü

10. âlavaka Sutta.

To âlavaka the Demon.


Pl write on walls elephants symbol appealing the discriminated  ‘Sarv
Samaj’(All Society) worst than race apartheid 
to prepare for “Savadhan Vishal Maha Rally” at Lucknow on Ms Mayawati’s Birthday on 15-1-20141) CLASSICAL PALI

1. 10 âëavakasuttaü

Evaü me
sutaü: ekaü samayaü bhagavà àëaviyaü viharati àëavakassa yakkhassa
bhavane atha kho àëavako yakkho yena bhagavà tenupasaïkami,
upasaïkamitvà bhagavantaü ekadavoca: nikkhama samaõàti,

Sàdhàvusoti bhagavà nikkhamã,
Pavisa samaõàti,


Sàdhàvusoti bhagavà pàvisi,

Dutiyampi kho àlavako yakkho bhagavantaü etadavoca, nikkhama samaõàti,

Sàdhàvusoti bhagavà nikkhami,
Pavisa samaõàti,


Sàdhàvusoti bhagavà pàvisi,

1 Suhuñañhitaü-sãmu. 2.

[BJT Page 56] [\x  56/]
Tatiyampi kho àëavako yakkho bhagavantaü etadaveca: nikkhama samaõàti,

Sàdhàvusoti bhagavà nikkhami,
Pavisa samaõàti,


Sàdhàvusoti bhagavà pàvisi,

Catutthampi khe àëavako yakkho bhagavantaü etadavoca: nikkhama samaõàti,

Nakhvàhaü taü àvuso [PTS Page 032] [\q  32/]      nikkhamissàmi yaü te karaõãyaü taü karohãti,

Pa¤haü taü
samaõa pucchissàmi, sace me na vyàkarissasi cittaü và te khipissàmi.
Hadayaü và te phàlessàmi, pàdesu và gahetvà pàragaïgàya khipissàmãti,

Nakhvàhaü taü
àvuso passàmà sadevake loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõiyà
pajàya sadevamanussàya yo me cittaü và khipeyya hadayaü và phàleyya
pàdesu và gahetvà pàragaïgàya khipeyya, api ca tvaü àvuso puccha,
yadàkaïkhasãti.

Atha kho àëavako yakkho bhagavantaü gàthàya ajjhabhàsi:

183. Kiü sådha cittaü purisassa seññhaü
Kiü så suciõõaü1 sukhamàvahàti,


Kiüså bhave sàdutaraü2 rasànaü


Kathaü jãviü jãvitamàhu seññhaü.

184. Sadadhãdha cittaü puesassa seññhaü
Dhammo suciõõo sukhamàvahàti


Saccaü bhave sàdutaraü rasànaü


Pa¤¤àjãviü jãvitamàhu3 seññhaü.

185. Kathaü su tarati oghaü kathaü su tarati aõõavaü,
Kathaü su dukkhaü acceti kathaü su parisujjhati.

1 Suciõõo-sãmu. 2.
2 Sàdhutaraü-pu, syà.


3 Jãvanamàhu-pu.

[BJT Page 58] [\x  58/]
186. Saddhàya [PTS Page 033] [\q  33/]      taratã oghaü appamàdena aõõavaü,


Viriyena dukkhamacceti1 pa¤¤àya parisujjhati.

187. Kathaü su labhate pa¤¤aü katha su vindate dhanaü,
Kathaü su kittiü pappoti kathaü mittàni ganthati.


Asmà lokà paraü lokaü kathaü pecca na socati.

188. Saddàhàno arahataü dhammaü nibbànapattiyà,
Sussåsà labhate pa¤¤aü appamatto vicakkhaõo.

189. Patiråpakàrã dhuravà uññhàtà vindate dhanaü,
Saccena kãttiü pappoti dadaü mintàni ganthati.

190. Yassete caturo dhammà saddhassa gharamesino,
Saccaü dhammo dhitã càgo sa ve pecca na socati.

191. Iïgha a¤¤epi pucchassu puthu samaõabràhmaõe,
Yadi saccà damà càgà khantyà bhãneyà vijjati.

192. Kathaü nu dàni puccheyyaü puthu samaõabràhmaõe,
So haü ajja pajànàmi yattha dinnaü mahapphalaü.

193. Atthàya vata me buddho vàsàyà’ëavimàgamã,
So haü ajja pajànàmi yattha dinnaü mahapphalaü.

194. So ahaü vivarissàmi gàmà gàmaü puràpuraü,
Namassamàno sambuddhaü dhammassa ca sudhammatanti.

1 Dukkhaü acce ti-sãmu. 2.

[BJT Page 60] [\x  60/]
Evaü vutte àëavako yakkho bhagavantaü etadavoca.
Abhikkantaü bho gotama, abhikkantaü bho gotama, seyyathàpi bho gotama
nikkujjitaü và uttujjeyya pacicchannaü và vivareyya måëhassa và maggà
àcikkheyya andhakàre và telapajjotaü dhàreyya cakkhumanto råpàni
dakkhintãti, evamevaü bhotà gotamena anekapariyàyena dhammo pakàsito,
esàhaü bhagavantaü gotamaü saraõaü gacchàmi, dhamma¤ca bhikkhusaïgha¤ca.
Upàsakaü maü bhavaü gotamo dhàretu ajjatagge pàõepetaü saraõaü gatanti.

âëavakasuttaü niññhitaü.

2) CLASSICAL SINHALA


[\q 295]


wdY1jfha CIh lrK ,oyqo” lsfulao”
ta irAj{hka jykafkai mqkre;am;s;sfhla keoaoehs)) fyujk m1YaK flf

33′ )) ta irAj{f;u jsoHdfjka
hqla;o$ kej;a msrsisÈ jrK Ou!hkq;a we;af;ah’ ta irAj{hka jykfia
jsiska ish,q wdY1jfhda CIh lrak ,oaooyqh’ ta irAj{dhka jykfiaf.a mqkre;am;a;shls
ke;ehs)) id;d.srs hla fifkjs lsfhah’

34′ ))uqksyqf.a is; iuzmqK!h”
ukd luzfhkao jdla lu!fhkao” is; iuzmqrKSh” jsoHd yd jrK OrAufhka hqla;
jq ta irAj{hka jykfiag we;s .2Kfhkaul id;d.srfhks” f;dms m1Yxid lrkfkysh’

35′ ))uqksyqf.a is; iuzmqKSh
ukx lrAufhkao jdla lrAufhkao iuzmqrKSh: jsOdprKfhka hqla;d jq ta irAj{hk
jykfidg kajNdjfhkau *f;dms fyuj;fhks( wkqfudaoka fjj))

36′ uqkayqf.a is; iuzmqKSh
ukx lrAuhfhkao jdla lrAufhkao iuzmqrKsh ” jsohdjrkfhka hqla; jq f.#;u f.d;1
we;s irAj{hka jykafia ksYaph fldg o;a nejska wms fokakfuda ol2uzyhs)) id;d.sr
lsfhah’

37′ )) MKs u#.fhl2g nÈjq
l1ufhka jgjq mdo e;s l#Yjq jSR mqreI jq w,dmdydr jq wyfrys f,d,a fkdjq
fufkhH .2Kfhka hqla; jq jkfhys OHdk lrK irAjPhka jykafia id;d.srfhks tj
f;ms;a uu;a oel2uzy’

38′ )) flYr isxyhd idodYjq
wiydh pdrS jq fY1I:jq jia;2 ldu laf,y ldufhys wd,h fldrK ij!{hka jykfia
iusmhg meusK uryqf.a u,sks jsosu jspdruzy’))

39′ ))wdhH! i;Hh lshkdkdjq
is;s i;ka mrsofofk aou!h mj;ajkdkjq ish,q OuZhkf.a mf;rg .sh nqoaO jq m1dK>d;doS
ffjrhka fyd Nhska blauqkdjq f.#;u irAj{hka jykafia wms jspdruzy’

[\q 296]


30′ ))ljfrla Wmka l,ays iJj
ixialdr f,dalh Wmkafka fjzo$ o#iagsh yd tlajsfuka ;#Ikdj yd tlajsu;a ljr
lf,lsys flfrAo$ l2ula ksid f,dal kuz fjzo$ l2ula ksid f,dal kuz fjao” l2ula
we;sl,ays iJjf,dalfh f;u f

3-’ )) fyjjkh” ihla Wmka
l,ays iJj f,dlho ixialdr f,dlho Wmkafka fjhs’ ta fojeoereuz wdh;k ih flfrysu
;#Iakd o#Iags jYfhka neosuz iJj f,dlhd lrkafkah’ ta jsm1ldr Ivdhk;fhkau
ksid iJj ixialdr f,dlh w;amd jHjydrhg hkafkah’ ta Ivdh;khka we;s l,aysu
iJj f,dlhd fjfyikq ,nkafkah’ nqÈ rckdka uyiafia fufia jod

4=’ )) huz Wmdodkfhla we;s
l,ays iJj ixialdr f,dlh fjfyifo” ta wdh;k kuz ÈLh ljfrAo” kslau
hk u.!h jspdrK ,o ug irAj{hka jykafia jod

43′ ))iJj f,dlfhys jik
ijeks fldg we;s” rEmoS m{fjldu .2Kfhda m1ldY lrK ,oaodyqh’ fuz jdoYdh;kfhkf.a
jsIfhys ;#IaKdj irAjm1ldrhka kid fufia Èlska usfohs’

44′ ));1sjsO f,dlfhd. udrA.fhka
kslau hdu f;dmg lshk ,os’ fuz udrA.fhu f;dmg uu oyila jr jsPd,;a lshhyus’
fuz ÈLdoS p;2ii;Hh uu u;af;ys jsfYaIdOs.uh msKsi lshus’ fufiau Èlska
usfoakfkah’

45′ ))fuz f,dlfhys ljfrla
ldudoS i;r iev j;2frka t;rfjao$ fuz f,dlfhys ljfrla ixidr uqyqisla t;rfjzo”
hgsks msysgla ke;s ua;f;ys t,afnk ke;la ke;s .eUqre ixidr id.rfhys ljfrla
fkd.sf,ao$

))yeu l,ays Ys,fhka hqla;
o [dKka;o” iudOshg ud.!M,j, udkj msysgsfhao” jsoY!kd jYfhka is;k iqZMo’
isys we;af;ao” ;rKH l< fkdyels i;r T>h’ t;r lrhso$

[\q 297]

46′ ))ldu yeZ.sulska ÈrejSo”
ldu ix{dfjys fkdwe,qfkao” ish,q ixfhdckhka blau .sfhao” ;#IaKdj yd ;2ka
njh CIh flf

47′ )).eUqre jq kqjk WE;S
KSMQk wJ:hka olakd iqZMjq rd.doS m,sfndaO ke;s fojeoereuz ldufhys yd ;1sjsO
Yjfhys fkd.egqkdjq ish,q wruqKfys usÈkdjq osjH jsydr m:fhys yeisfrk
d idIsjrhd jq ta irAj{hka jykafia n,jz’

48′)),dul fkdjq kdufhka
we;s ishquz wrA: wkqkag olajk kqJk fok ldu ;#IaKdfjys fkdwe,qkq” ish,a,
okakdjq fYdaNk mdrus;d m1{d we;s M< iudm;a;sh kqJKska jsosk ta uyd idIsjrhd
n,jz’

49′ ))huz fyhlska i;r T>h
;rKh l< wdY1j rys; iuznqZOhka jykafia oelafluqo” wo wm jsiska hym;a
oelsula olakd ,os’ wo hym;a fia t

40′ ))i#vsfhka hq;a w.1
,dNfhka lyd w.1 mrsjdr fhka hqla; jq ish,q fjz oyila hlal2 Tn irKfldg fh;s”
Tn jykafia wmf.a thg jvd W;a;ufhla ke;s Ydi;#h’

4-’ ))iuHla iuznqohka ygo
Ou!hdf.a hym;a njgo kuialdr lrkfk jq wms yeufoku .uska .ug osjHmj!;fhka
ojH mj!;hg OrAu f>daId lrkafkdaj wejs oskafkuq’

3=’ wd,jl iq;1h _+ 3′ ))ud
jsiska fufia wik ,os” tla iufhlays Nd.Hj;2ka jykaffia w,jz kqjr iusmfhysjq
wd,jl hCIhdf.a Njkfhys jik fial’

4′ *fuys ixhqla; ksldfha
hlL ixhq;a;fha 34 iq;1h fhosh hq;2hs’(

5′ *fuys iq;1 ksmd;fha
3 WrZ. j.!fha 6 iq;1fha 0 fPAoh fhosh hq;2hs’(

4′ ta u Nj;a f.#;uhka jykfiao
Ou!ho iv>hdo irK fhus’ mskaj;a f/#;uhka jykfia wo mgka ud irak .sh Wmdilfhl2
fldg i,lk fialajd hkqhs’))

[\q 298]

33′ jsch iq;1h _+ 3′ hkafka
fyda boska isgskafka fyda ysosfka fyda fydafka fyda fjzo yl2ZZM jkafkao”
os.2 flfrAo” fudaf;dfuda rEm ldhhdf.a iE,Su jkafkah’

4′ lh wegska yd kyrska
hqla; nejska iuska yd uiamsvsks ;ejrSu we;s nejska isgsfhka jik ,o nejska
tys we;s ;;2 fkdfmfka’

5′ nvje,ska msrs;” fkdmeiqk
wyrska msrs; wlajd fjka msrs; uq;1fhka msrs; youiska mrsk mmq lekska msrs;
j.2.vqfjka msrsk” nvosfjka msrsk’

6′ fidgqfhka msrs;” fl

7′ kej;o fuz Yrsrhdf.aa
kj u.ska yeu ;kaysu wmjs;1 je.sfrkfkah’ foweia isZÈfrka lno” folka
isÈfrka lkska msgjk wmsrsisÈ foao je.sfrkafkah’

8′ fodkid isÈfrka
ierj jeks l2Kqo tla lf

9′ kej; fuz ldhhdf.a isÈrejq
ysi ysia fud,ska msfrk,o’ ta lh nd, ckf;u fkdoeksfuka fufyhk ,oafoa bIaG
fyhska i,lkafkah’

0′ kej;o ta lh uf

-’ u< lh n,af,dao” isj,ayqo”
pKav u#.fhdao” mKqfjdao” lmqgqfjdao .scq,sysKsfhdao” l;s’ wksl2;a huz iJj
flfkla weoao ta i;ayq lkakdy’

3=’ fuz Ydikfhys nqÈ
joka wid jsoY!kd kqjK we;s ta uyK jkdys ta lh msrsiso okafkah’ huz fylska
;;ajq mrsoafoka olSo tfyhsks’

33′ fuz is;a we;s wY2Nh
huz fia hduz isgSuz ysosuz fydjSuz flfrAo” is;a ke;s fuz wY2Nh m


http://themediaonline.co.za/2013/12/person-of-the-year-public-protector-thuli-madonsela/

themediaonline
3) CLASSICAL AFRIKAANS


Jagatheesan Chandrasekharan

3 ) Klassieke AFRIKAANS

10 . âlavaka Sutta .

Om âlavaka die demoon.

So ek gehoor het.

Op een tydstip het die Geseënde Een geleef het in die domein van die
duiwel Aalavaka . Toe het die duiwel Aalavaka genader die Geseënde Een
en gesê :

ßRecluse , gaan uit . “

Die Geseënde Een het gesê : ßAlright vriend. ” En uitgegaan.

Toe het hy gesê ßRecluse , betree. “

Die Geseënde Een het gesê ßAlright vriend ” en het .

Vir die tweede keer , die duiwel gesê ßRecluse , gaan uit . “

Die Geseënde Een het gesê : ßAlright , vriend ” en weer uit ,

die duiwel het gesê , ßRecluse , betree. “

Die Geseënde Een het gesê : ßAlright vriend ” en het .

Vir die derde keer dat die duiwel gesê : ßRecluse , gaan uit . “

Die Geseënde Een het gesê : “Goed, vriend” en uitgegaan.

Weereens het die duiwel gesê ßRecluse , betree. “

Die Geseënde Een het gesê : ßAlright , vriend ” en het .

Vir die vierde keer die duiwel gesê : ßRecluse , gaan uit “

Die Geseënde Een het gesê : ßFriend , ek sal nie uitgaan , doen wat jy kan doen. “

ßRecluse
, sal ek vra jou ‘n vraag , as jy nie kan verduidelik nie , sal ek jou
gedagtes verwar, of jou hart verdeel , of sal jy deur die voete en gooi
na die ander kant van die rivier. “

ßIn
hierdie wêreld van die gode en die mense saam met Maras , Brahmas , en
die gemeenskap van recluses en Brahmins ek sien nie iemand wat my
gedagtes kon verwar, of verdeel my hart , of geneem word deur die voete
kon my gooi na die ander oewer van die rivier. Tog , moenie vra nie, alles wat jy wil .

Toe het die duiwel Aalavaka aangespreek die Geseënde Een in vers .

181 . ” Van wealths wat is die voorste ‘n man , wat goed geoefen lieflike bring

Van smaak wat is die eerste, en bly hoe is die voorste lewensbestaan ​​. “

182. . “Geloof , is die voorste rykdom aan die mens , die Onderrig goed geoefen bring lieflike .

Smake waarheid is die plek die bestaan ​​van een lewende oordeelkundig word gesê dat die voorste wees . “

183. ßHow is die vloed gekruis het, hoe is die oseaan oorgesteek het,

Hoe onaangenaam uitlaat, en hoe suiwer gekom . “

184 . ßWith geloof , is die vloed gekruis , met ywer die oseaan ,

Met moeite onaangenaam raak uitgeput is, en met wysheid suiwerheid kom oor “

185 . “Hoe is wysheid verwerf het en hoe word die rykdom ervaar ,

Hoe bekend geword , en hoe word vriende gebind .

Weg van dit na die volgende wêreld, hoe is daar geen hartseer. “

186. ßPlacing geloof in die perfekte toestand en die Onderrig -uitwissing te bereik ,

Diegene wat luister na dit ywerig en oordeelkundige wysheid kan kry .

187. Diegene toepaslik trek saam met gewek poging ervaring van die onderrig

Deur waarheid een raak bekende en deur vriende is gebind .

188 . Om ‘n huiseienaar met geloof, as daar waarheid, opleiding,

Regte siening en vrygewigheid , sou hy nie daarna treur .

189 . Nou kom op, die vraag ander recluses en Brahmins , om te weet ,

Of is daar baie waarheid, opleiding, vrygewigheid en verdraagsaamheid duidelik hier .

190. ßWhat ​​is daar nou die vraag van recluses en Brahmins

Vandag weet ek wat noodsaaklik is vir die volgende geboorte.

191 : Dit is vir my goed dat die Verligte Een gekom Aalavi ,

Nou weet ek dat , aan wie is veel vrug .

192öow Ek gaan van dorp tot dorp en van dorp tot dorp ,

Aanbidding die hele Verligte Een en die goedheid van die onderrig. “

193 . Toe loop , staan, sit of selfs lê , is dit buig en strek ,

Dit is die bewegings van die liggaam.

194. Bene en are saamgebind word gedek met vlees en vel,

Die liggaam is bedek met die vel, en die ware toestand is nie gesien het nie.

195 . Die binnekant is vol, die maag vol is met die lewer en seksuele organe

So ook met die hart , longe , niere en die milt.

196 . Dit is ook vol van snot , speeksel , sweet en olie van die liggaam,

Met bloed , olie van die gewrigte, gal en die geharde olie.

197. Dan van die nege eksterne deure skei vullis al die tyd.

Deur die oë en ore is daar afskeidings

198 . Daar is snot uit die neus en deur die mond braak ,

So ook gal gebraak of slym is , van oor die hele liggaam sweet drup

199 . Sy geperforeerde skedel is gevul met murg

Die dwaas mislei dink dit is iets aangenaam.

200 . Toe hy lê op sy rug dood is, opgeblase en het blou

En gooi dit in die grond soortgelyk , is hy nie in besit van sy familie.

201. Dit word geëet deur honde , jakkalse , wolwe en wurms,

Kraaie en valke te eet nie , en watter ander diere daar te wees.

202 Die bhikkhu die woorde van die Verligte Een gehoor, word wys,

Kyk na die liggaam soos dit werklik is , en leer dit deeglik.

203. . As ek nou is, hierdie liggaam was ook : as hierdie liggaam is , so ek sal wees ,

So het hy verdryf belang vir die liggaam intern en externally1

204. Die bhikkhu wegneem rente en gierigheid vir die liggaam raak wyse

Realises deathless verligting en ervaar uitwissing

205 . Hierdie twee pote is vullis gee uit ‘n slegte reuk

Dit is vol van verskillende soorte vullis en strews hulle hier en daar.

206 . Met so ‘n liggaam , as ‘n mens dink waan ,

Of as hy praat lae van ander, - wat is dit anders as wysheid kortkom .


http://www.noa.al/artikull/paloka-rama-zgerdhihet-me-votat-e-blera-dhe-viktimat-te-henen-proteste/377384.html


4) CLASSICAL ALBANIAN


4 ) SHQIPTARE KLASIKE

10 . âlavaka Sutta .

Për të âlavaka demoni .

Kështu kam dëgjuar .

Në një kohë të Bekuarit jetuar në fushën e Aalavaka demon . Pastajdemon Aalavaka afrua të Bekuarit dhe tha :

ßRecluse , shkojnë jashtë . “

Bekuar Njëri tha : shoku ßAlright . ” Dhe doli.

Pastaj ai tha ßRecluse , të hyjë . “

Bekuar Njëri tha ßAlright mik ” dhe hyri .

Për herë të dytë ,demon tha ßRecluse , të shkojnë jashtë . “

Bekuar Njëri tha : ßAlright , mik “, dhe doli Përsëri ,

demon tha , ßRecluse , të hyjë . “

Bekuar Njëri tha : mik ßAlright ” dhe hyri .

Për herë të tretëdemon tha : ßRecluse , të dalë . “

Bekuar Njëri tha : ” Mirë , mik “, dhe doli jashtë .

Përsëridemon tha , ßRecluse , të hyjë . “

Bekuar Njëri tha : ßAlright , mik ” dhe hyri .

Për herë të katërtdemon tha : ßRecluse , të dalë “

Bekuar Njëri tha : ßFriend , unë nuk do të shkojnë jashtë , të bëjë çdo gjë që ju mund të bëni . “

ßRecluse
, unë do t’ju bëj një pyetje , në qoftë se ju nuk e shpjegojnë atë, unë
do të ngatërruar mendjen tuaj , apo do të ndahet zemrën tuaj , ose do
të ju nga këmbët dhe hedhin në bankë tjetër të lumit . “

ßIn
këtë botë të perëndive dhe burrave , së bashku me Marash , Brahmas ,
dhe komunitetin e recluses dhe Brahmins Unë nuk e shoh të gjithë ata që
do të mund të ngatërruar mendjen time , apo të ndarë zemrën time , apo
të marrë nga këmbët mund të hedhin më në bankë tjetër të lumi . Megjithatë , mos pyesni , çfarë të doni për të .

Pastaj Aalavakademon drejtuar të Bekuarit në vargun .

181 . ” Nga wealths çfarë ështëmë kryesorja për një njeri , ajo që praktikohet edhe sjell ëmbëlsi

E shije të asaj që ështëmë kryesorja , dhe duke jetuar si ështëjetesa kryesorja . “

182 . . ” Besimi , ështëpasuria më kryesorja për njeriun ,Teaching praktikuar edhe sjell përzemërsi.

Nga shijet e vërteta ështëkryesorjajetesa e një jetese mençuri është e thënë të jetëmë kryesorja . “

183 . ßHow është përmbytja kaluar , si ështëoqean kaluar ,

Si e bën shter papëlqim , dhe si pastërti të ndodhë . “

184 . ßWith besimit ,përmbytjet përshkohet , me zell oqean ,

Me përpjekje papëlqim merr rraskapitur , dhe me urtësi pastërtinë vjen rreth “

185 . ” Si është urtësi marrë dhe sa ështëpasuria me përvojë ,

Si nuk e bëhet i famshëm , dhe se si janë të detyruar miq.

Shkuar nga kjo në botën tjetër , se si nuk ka ndonjë hidhërim . “

186 . ßPlacing besim në gjendje të përsosur dhe Mësimdhënie për të arritur zhdukjen ,

Ata që dëgjojnë atë me zell dhe discriminatingly të fituar dituri .

187 . Ata yoked përshtatshme me ngjallur përvojë përpjekjetë Mësimit

Nëpërmjet vërtetësinë e të bëhet i njohur dhe duke i dhënë miqtë janë të lidhur .

188 . Për të një shtëpie me besim , në qoftë se ka sinqeriteti , trajnimi ,

Pamje të drejtë dhe bujaria , ai nuk do të brengosen më pas .

189 . Tani eja , pyetje recluses tjera dhe Brahmins , të dijë ,

Nëse ka shumë sinqeriteti , trajnim , bujaria dhe vetëpërmbajtje e qartë këtu .

190 . ßWhat ​​është atje në pyetje tani , nga recluses dhe Brahmins

Sot unë e di se çfarë është e domosdoshme për lindjen e ardhshme .

191 ` Kjo është për të mirën time qënjë shkolluar erdhi në Aalavi ,

Tani unë e di se , duke pasur parasysh për të cilin është i shumë frutave .

192öow unë do të shkojë nga fshati në fshat dhe nga qyteti në qytet ,

Adhurimi i të gjitha shkolluar One dhe mirësinë e Mësimit . “

193 . Kur ecje , në këmbë , ulur apo edhe shtrirë , kjo është lakimi dhe shtrihen ,

Këto janë lëvizjet e trupit .

194 . Bones dhe venat lidhura së bashku janë të mbuluara me mishin dhe lëkurën ,

Trupi është i mbuluar me lëkurë , dhe shteti i vërtetë nuk është parë .

195 . Brenda është e plotë ,stomaku është plot me të mëlçisë dhe organeve seksuale

Pra, edhe me zemër , mushkëritë , veshkat dhe shpretkës .

196 . Ajo është gjithashtu plot me shami , pështymë , djersën dhe vaj e trupit ,

Me gjak , vaj i nyjeve , bile dhe vajin thekur .

197 . Pastaj nga nëntë dyert e jashtme të fshehtë ndyrësi gjithë kohës .

Nëpërmjet sytë dhe veshët ka sekrecione

198 . Nuk është shami vjen nga hunda dhe me anë të vjellat gojë ,

Pra, edhe bile ose gëlbazë është vjellë , nga të gjithë më rrjedh djerse të trupit

199 . Lopatë e tij shpuar është e mbushur me palcë

Budallai mashtruar mendon se kjo është diçka e pranueshme .

200 . Kur ai shtrihet në shpinë të tij të vdekur , fryrë dhe u kthye blu

Dhe hedhur në tokë gropë e varrit , ai nuk është në pronësi të afërmit e tij .

201 . Ajo është ngrënë nga qentë, çakejtë , ujqërit dhe krimbat ,

Crows dhe skifterët shumë të hani atë , dhe çfarëdo krijesa të tjera atje të jetë .

202 të dëgjuar fjalët e të shkolluar Njëbhikkhu , bëhet i urtë ,

Shikon trupin si ajo me të vërtetë është , dhe mëson atë tërësisht .

203 . . Si unë jam tani , ky organ gjithashtu ishte : si ky organ është , kështu do të jem ,

Kështu ai e shpërndan interesin për trupin brenda dhe externally1

204 . Bhikkhu shpërndarë interesin dhe lakmi për të trupit bëhet i urtë

Realises pajtimit pavdekshme dhe përvojat zhdukjen

205 . Kjo dy këmbë gjë është pisllëku i dhënë një erë të keqe

Ajo është e plotë të llojeve të ndryshme të ndyrësi dhe strews e tyre këtu dhe atje .

206 . Me një trup të tillë , në qoftë se dikush mendon conceitedly ,

Ose në qoftë se ai flet të ulët të të tjerëve , - çfarë është ajo të tjera se mungon me dituri .


http://www.frontpagemag.com/2014/caroline-glick/the-new-york-times-destroys-obama/


5) CLASSICAL ARABIC5 ) اللغة العربية الفصحى

10 . âlavaka سوتا .

ل âlavaka شيطان .

مما سمعت .

في وقت واحد عاش المباركه واحدة في مجال شيطان Aalavaka . ثم اقترب شيطان Aalavaka المباركه واحدة ، وقال:

ßRecluse ، والخروج . “

قال تبارك واحدة : صديق ßAlright . ” و خرجت.

ثم قال ßRecluse ، أدخل . “

قال تبارك واحدة ßAlright صديق ” ودخلت.

للمرة الثانية ، قال الشيطان ßRecluse ، والخروج . “

قال تبارك واحدة : ßAlright ، صديق ” وخرج مرة أخرى،

قال شيطان ، ßRecluse ، أدخل . “

قال تبارك واحدة : صديق ßAlright ” ودخلت.

للمرة الثالثة وقال الشيطان : ßRecluse ، والخروج . “

قال تبارك واحدة : ” حسنا، صديق” و خرجت.

مرة أخرى قال شيطان ، ßRecluse ، أدخل . “

قال تبارك واحدة : ßAlright ، صديق ” ودخلت.

للمرة الرابعة وقال الشيطان : ßRecluse ، والخروج “

قال تبارك واحدة : ßFriend ، وأنا لن أخرج، القيام بكل ما يمكن القيام به . “

ßRecluse
، وسوف أسألك سؤالا ، إذا كنت لا تفسر ذلك، وأنا سوف تخلط عقلك، أو سوف
تقسيم قلبك ، أو سوف يأخذك من أقدام ورمي إلى الضفة الأخرى من النهر. “

ßIn
هذا العالم من الآلهة و الرجال ، جنبا إلى جنب مع ماراس ، Brahmas ،
والمجتمع من المعتكفون و البراهمة وأنا لا أرى أي شخص يمكن أن تخلط ذهني ،
أو تقسيم قلبي، أو التي اتخذتها القدمين يمكن أن يلقي بي إلى الضفة الأخرى
من النهر. بعد، لا تسأل ، مهما كنت ترغب في .

ثم شيطان Aalavaka موجهة المباركه واحدة في الآية.

181 . ” من الثروات ما هو قبل كل شيء رجل، ما يمارس بشكل جيد يجلب اللطف

من الأذواق ما هو قبل كل شيء، و كيف يعيش هو كسب الرزق قبل كل شيء. “

182 . . “الإيمان ، هو قبل كل شيء ثروة للإنسان، يمارس تدريس جيدا يجلب اللطف .

من الأذواق الحقيقة هو قبل كل شيء و معيشة معيشة واحدة بحكمة ويقال أن تكون قبل كل شيء. “

183 . ßHow هو الطوفان عبرت ، وكيف يتم عبرت المحيط،

كيف العادم الأحداث غير السارة ، وكيف يتحقق النقاء . “

184 . ßWith الإيمان، و عبرت الطوفان، مع الحرص على المحيط،

مع الأحداث غير السارة يحصل استنفاد الجهد ، و بالحكمة النقاء يأتي عن “

185 . ” كيف يتم الحصول على الحكمة وكيف يتم الثروة من ذوي الخبرة،

كيف يمكن للمرء أن تصبح مشهورة ، وكيف يتم أصدقاء ملزمة .

انتقلنا من هذا العالم المقبلة ، وكيف لا يوجد الحزن. “

186 . ßPlacing الإيمان في ولاية الكمال، و تدريس لتحقيق الانقراض،

تلك التي يستمعون إليها بجد و discriminatingly اكتساب الحكمة.

187 . تلك يربطها مناسب مع خبرة أثارت جهد تدريس

من خلال الصدق واحدة يصبح مشهورا و بإعطاء ملزمة الأصدقاء.

188 . إلى رب بيت مع الإيمان، واذا كان هناك الصدق ، والتدريب،

عرض الحق والكرم ، وقال انه لا تحزن بعد ذلك.

189 . الآن هيا ، سؤال المعتكفون و البراهمة الأخرى ، لمعرفة ،

ما إذا كان هناك الكثير من الصدق ، والتدريب ، والكرم و الصبر واضحا هنا.

190 . ßWhat ​​هناك السؤال الآن، من المعتكفون و البراهمة

اليوم وأنا أعلم ما هو ضروري لولادة القادمة.

191 ` ومن لبلدي الخير الذي جاء واحد المستنير ل Aalavi ،

الآن وأنا أعلم أنه نظرا لمن هو من الكثير من الفاكهة .

192öow سوف أذهب من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة ،

عبادة كل المستنير و الخير من التدريس . “

193 . عند المشي والوقوف و الجلوس أو حتى الكذب ، فإنه الانحناء و تمتد، و

هذه هي حركات الجسم .

194 . وتغطي العظام و الأوردة تربطهم مع اللحم و الجلد،

يتم تغطية الجسم مع الجلد ، ولا ينظر إلى الحالة الحقيقية .

195 . الداخل هو الكامل، و المعدة ممتلئة مع الكبد و الأعضاء الجنسية

وذلك ايضا مع القلب والرئتين والكلى و الطحال.

196 . بل هو أيضا كامل من المخاط واللعاب والعرق و النفط من الجسم،

مع الدم والنفط من المفاصل ، والصفراء و تصلب النفط.

197 . ثم من تسعة أبواب الخارجية تفرز القذارة في كل وقت.

من خلال عيون و آذان هناك إفرازات

198 . هناك المخاط القادمة من الأنف و الفم من خلال القيء ،

هكذا أيضا يتم تقيأ الصفراوية أو البلغم ، من جميع أنحاء الجسم العرق يتقطر

199 . شغل له سكل مثقبة مع نخاع

أحمق مخدوع يعتقد أنه هو شيء مقبول .

200 . عندما تقع على ظهره ميتا، منتفخة و تحول إلى اللون الأزرق

و ألقيت في الأرض charnel ، ليست ملكا عليه من قبل أقاربه .

201 . يؤكل من قبل الكلاب وابن آوى والذئاب و الديدان ،

الغربان والصقور أكله أيضا ، ومهما كانت هناك مخلوقات أخرى يكون.

202 و bhikkhu سماع كلام المستنير واحد، يصبح من الحكمة ،

يبحث في الجسم كما هو حقا، ويتعلم فيه بدقة.

203 . . كما أنا الآن، كما كان هذا الجسم : لأن هذا الجسد هو ، ولذا فإنني سوف يكون،

وبالتالي انه يبدد الفائدة للجسم داخليا و externally1

204 . و bhikkhu تبديد الفائدة و الجشع ل يصبح الجسم الحكمة

Realises الاسترضاء خالد و يواجه الانقراض

205 . هذا الشيء القدمين اثنين و القذارة إعطاء رائحة سيئة

فمن الكامل من أنواع مختلفة من القذارة و ينثر لهم هنا وهناك.

206 . مع مثل هذا الجسم، و إذا كان أحد يعتقد conceitedly ،

او ما اذا كان يتحدث منخفضة من الآخرين، ما هو عليه ، بخلاف من نقص في الحكمة.


http://news.am/eng/news/185832.html


6) CLASSICAL ARMENIAN

 Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India
6) հայ դասական

Pl
գրել պատերին Փիղ խորհրդանիշ դիմում է « Sarv Samaj ‘ նախապատրաստվելու
համար” Savadhan Vishal Maha հանրահավաքը » - ին Lucknow է MS Mayawati ի
ծննդյան 15-1-2014

Դասական հայերեն

10. âlavaka Sutta .

To âlavaka է Demon.

Այսպիսով, ես լսել.

Մի ժամանակ օրհնյալ է, ապրել է տիրույթում է demon Aalavaka . Այնուհետեւ Demon Aalavaka մոտեցավ օրհնյալ է, եւ ասաց.

ßRecluse , գնա դուրս.

Սուրբ One ասաց ßAlright ընկեր. »Եւ դուրս եկավ .

Այնուհետեւ նա ասել է, ßRecluse , մուտքագրեք .

Սուրբ One ասել ßAlright ընկեր »եւ մտել.

Երկրորդ անգամ , որ սատանա է ßRecluse , գնա դուրս.

Սուրբ One ասաց ßAlright , բարեկամ » եւ դուրս եկավ Again,

The Demon ասել է, ßRecluse , մուտքագրեք .

Սուրբ One ասաց ßAlright ընկեր »եւ մտել.

Արդեն երրորդ անգամ Demon ասաց ßRecluse , գնա դուրս.

Սուրբ One ասաց. « Լավ, բարեկամ» եւ դուրս եկավ .

Կրկին սատանա է, ßRecluse , մուտքագրեք .

Սուրբ One ասաց ßAlright , ընկերը “եւ մտել.

Արդեն չորրորդ անգամ Demon ասաց ßRecluse , դուրս »,

Սուրբ One ասաց ßFriend , ես չեմ գնա դուրս, անելու այն, ինչ դուք կարող եք անել .

ßRecluse
, ես խնդրում եմ ձեզ մի հարց, եթե դուք չեք բացատրել այն , ես շփոթում ձեր
միտքը, թե պառակտել ձեր սիրտը , կամ Ձեզ կտանի մինչեւ ոտքերի եւ նետում
մյուս ափին գետը.

ssiN
այս աշխարհում աստվածների եւ տղամարդկանց հետ միասին Maras , Brahmas եւ
համայնքի recluses եւ Brahmins Ես չեմ տեսնում որեւէ մեկին, ով կարող է
մոլորության մեջ գցել իմ միտքը , կամ պառակտում իմ սիրտը , կամ ընկալվում է
ոտքերը կարող է գցել ինձ մյուս ափին
գետը. Սակայն , չեն հարցնում, ինչ եք ցանկանում .

Այնուհետեւ Demon Aalavaka ելույթ օրհնյալ է չափածո .

181. « Of wealths ինչ առաջին հերթին մի մարդու , թե ինչ լավ է զբաղվել բերում ցնծություն

Նախասիրություններում արտացոլված են , թե ինչ է առաջ, եւ կենդանի ինչպես է առաջին հերթին ապրուստ .

182. : «Հավատքը , այն առաջին հերթին հարստությունը մարդուն , Մանկավարժական նաեւ կիրառվում է բերում ցնծություն .

Of ճաշակին Ճշմարտությունն այն է , որ առաջին հերթին ապրուստ մեկ ապրելու իմաստուն է, որ պետք է առաջին հերթին .

183. ßHow է ջրհեղեղ անցել , թե ինչպես է օվկիանոսը հատել ,

Ինչպես է անդուրեկանություն ծծել, եւ ինչպես է մաքրության գալու մասին .

184. ßWith հավատով, ջրհեղեղը , որը հատել է, աշխատասիրությունն օվկիանոսում,

Ջանք անդուրեկանություն ստանում սպառել է, եւ իմաստության մաքրության գալիս մոտ “

185. « Ինչպես է իմաստություն ձեռք բերել եւ ինչպես է հարստությունը փորձառու են,

Ինչպես կարելի է դառնալ հայտնի , եւ թե ինչպես են ընկերներ պարտավորված.

Գնացել է այս հաջորդ աշխարհում , ինչպես չկա վիշտ .

186. ßPlacing հավատը կատարյալ պետության եւ ուսուցման հասնելու ոչնչացման,

Նրանք են, որ լսել այն ջանասիրաբար եւ discriminatingly ձեռք բերել իմաստություն.

187. Նրանք համապատասխան yoked հետ առաջացրել ջանքերի փորձ դասախոսական

Միջոցով ճշմարտացիության մեկը դառնում հայտնի եւ տալով ընկերները կապված.

188. Մի տանտիրոջ հավատքով , եթե լինի ճշմարտացիությունը , ուսուցում,

Right Դիտել եւ մեծահոգություն , նա չի վշտացնի հետո.

189. Այժմ գալիս է , հարց այլ recluses եւ Brahmins , իմանալ,

Անկախ նրանից, թե շատ ճշմարտացիությունը , ուսուցում, մեծահոգություն եւ համբերատարություն ակնհայտ այստեղ.

190. ßWhat ​​կա հարց է, recluses եւ Brahmins

Այսօր ես գիտեմ, թե ինչ կարեւոր է հաջորդ ծնունդը.

191 ` Դա իմ լավ է, որ լուսավորյալ One եկավ Aalavi ,

Հիմա ես գիտեմ, որ , հաշվի առնելով, որուն է շատ միրգ.

192öow Ես կգնամ գյուղից գյուղ եւ քաղաքից քաղաք,

Երկրպագելը է ամբողջ լուսավորյալ մեկը եւ բարության դասախոսական .

193. Երբ քայլում , կանգնած , նստած կամ նույնիսկ պառկած , այն կռում եւ ձգվում,

Սրանք շարժումները մարմնի.

194. Ոսկորներ եւ երակների պարտավորված միասին ծածկված է մարմնի եւ մաշկի վրա,

Մարմինը ծածկված է մաշկը, եւ ճշմարիտ պետությունը չի երեւում.

195. Գործընկերներ լի է, որ ստամոքսի լի է լյարդի եւ սեռական օրգանների

Այնպես որ, նաեւ սրտի, թոքերի , երիկամների եւ չարություն.

196. Այն նաեւ լի է snot, թուքը, քրտինքը եւ նավթի մարմնի,

Արյունով, նավթի հոդերի, դառնություն եւ Անուղղելի նավթի.

197. Ապա, ինը արտաքին դռների արտազատել Filth ամբողջ ժամանակ.

Աչքերով ու ականջներով կան secretions

198. Կա snot գալիս քթի միջոցով բերանը փոխում,

Նոյնպէս ալ դառնություն կամ լորձ է փսխել , ամբողջ մարմնի քրտինք trickles

199. Նրա perforated scull է լցված Ոսկրածուծի

The հիմար դելուդեդ կարծում է, որ ինչ - որ բան հաճելի .

200. Երբ նա գտնվում է նրա մեջքին մահացած , ճարպակալած ու շրջվել կապույտ

Եւ նետում charnel գետնին, նա չի պատկանում իր հարազատների .

201. Այն կերել են շներ, բադը, գայլեր եւ ճիճուներ,

Crows եւ Հոքս շատ ուտել այն , եւ ինչ այլ արարածներ կան .

202 The bhikkhu լսում խոսքերը լուսավորյալ մեկը , դառնում իմաստուն,

Նայում մարմնի , քանի որ այն իսկապես , եւ սովորում այն մանրակրկիտ.

203. : Քանի որ Ես այժմ , այդ մարմինը նույնպես : Քանի որ այս մարմինը , այնպես որ ես պետք է,

Այսպիսով, նա փարատում է մարմնի ներքին եւ externally1

204. The bhikkhu dispelling հետաքրքրություն ու ագահությունը համար մարմինը դառնում է իմաստուն

Բացառապես անմահ մեղմացում եւ զգում մարելը

205. Այս երկու footed բան կեղտ տալով դուրս է վատ հոտ

Այն լի է տարբեր տեսակի կեղտ ու strews նրանց այստեղ , եւ այնտեղ.

206. Նման մարմին, եթե մեկը կարծում է մեծամտորեն ,

Կամ, եթե նա խոսում է ցածր ուրիշների , - ինչ է այն այլ կերպ, քան պակասում է իմաստությամբ.

http://www.visions.az/history,112/


7) CLASSICAL AZERBAIJANI


7) CLASSICAL AZƏRBAYCAN

Pl
15-1-2014 xanım Mayawati ad günü Lucknow da ” Savadhan Vishal Maha
Rally ” üçün hazırlamaq üçün ‘ Sarv Samaj ‘ müraciət divarları filler
simvolu yazmaq

Klassik English

10 . âlavaka Sutta .

Demon âlavaka üçün .

Beləliklə, mən eşitdim.

Bir zamanda Mübarək One demon Aalavaka domain yaşadı. Sonra Aalavaka mübarək biri yaxınlaşdı və cin dedi:

ßRecluse , çıxmaq .

Mübarək biri dedi : ßAlright dost . “Və getdi .

Sonra ßRecluse daxil etdi .

Mübarək One ßAlright dost “və girdi.

İkinci dəfə demon ßRecluse , çıxmaq bildirib.

, ßAlright , dost “və Yenə getdi : The Blessed biri dedi

demon ßRecluse daxil etdi.

Mübarək biri dedi: ßAlright dostu ” girdi.

Üçüncü dəfə demon dedi: ßRecluse , çıxmaq .

” Alright, dost ” və getdi : Mübarək biri dedi .

Yenə demon ßRecluse daxil etdi.

Mübarək biri dedi: ßAlright , dostu ” girdi.

Dördüncü dəfə demon dedi: ßRecluse , çıxmaq “

Mübarək biri dedi: ßFriend , mən nə edə bilər nə , çıxmaq olmaz .

ßRecluse
, mən onu izah yoxsa , Mən sizin fikrinizi çaşdırmaq olacaq , sizə bir
sual , və ya ürək split edəcək , ya ayaq ilə sizi və çayın digər bank
atmaq edəcək.

tanrıların
və birlikdə Maraş, Brahmas və mən fikrimi çaşdırmaq , və ya mənim ürək
split , və ya ayaqları ilə bilər hər kəs görmürəm Recluses və Brahmins
icma ilə kişilərin , bu dünyada ßIn mənə başqa bankın üçün atmaq bilər
çay . Lakin , siz istədiyiniz hər hansı , xahiş yoxdur.

Sonra demon Aalavaka ayədə mübarək biri çıxış edib.

181 . ” Bir insan üçün növbədə nə Wealths , nə də tətbiq pleasantness gətirir

Növbədə nə dadlı , və qabaqcıl yaşayış necə yaşayır.

182 . . “Faith , insan qabaqcıl sərvət , yaxşı tətbiq Təlim xoşluq gətirir.

Zövqə həqiqət bir yaşayış yaşayışı ağıllı qabaqcıl olduğu ifadə edilir qabaqcıl edir.

183 . ßHow , okean keçərək necə keçdi sel edir

Necə tatsızlığın işlənmiş edir və təmizlik haqqında gelir .

184 . iman ßWith , daşqın , okean səy ilə keçdi edir

Səy tatsızlığın canı və hikmət təmizliyi ilə bağlı “gəlir olur ilə

185 . , “Necə hikmət əldə edilir və necə sərvət təcrübəli

Necə məşhur olmaq deyil , və necə dost bağlıdırlar.

Bu növbəti dünya getdi , necə heç bir kədər var.

186 . , extinction qovuşması üçün mükəmməl dövlət və tədrisi iman ßPlacing

Səylə ona qulaq asmaq və discriminatingly hikmət qazanmaq ki.

187 . Uyğun oyandırdı səy təcrübəsi Təlim eyni boyunduruğa olanlar

Həqiqiliyinə vasitəsilə bir məşhur və dostları bağlıdırlar verərək olur.

188 . Iman ilə ev sahibi üçün, düzgünlük var , təlim ,

Sağ görünüşü və alicənablıq , o sonra qəm deyil.

189 . İndi sual digər recluses və Brahmins bilmək , gəlib ,

Burada çox doğruçuluq , təlim , alicənablıq və dözüm aydın olub olmadığını .

190 . ßWhat ​​Recluses və Brahmins , indi sual var

Bu gün mən növbəti doğum üçün vacibdir nə .

191 ` Bu aydın biri Aalavi gəldi ki, yaxşı üçün,

İndi kimə verilən çox meyvə ki, bilirik.

Mən kənd kənd və şəhər mahalına gedəcək 192öow ,

Bütün aydın bir və tədrisi yaxşılıq Worshipping .

193 . , Duran, oturan və ya hətta yalançı , bu əyilmə və uzanan , gəzinti zaman

Bu bədən hərəkatlar var.

194 . Birlikdə bağlı Bones və damarlar , əti və dəri ilə əhatə olunur

Bədən dəri ilə əhatə olunur , və əsl dövlət görünmür.

195 . Daxili dolu, mədə qaraciyər və cinsi orqanları ilə doludur

Beləliklə də ürək, ağ ciyər , böyrək və dalaq .

196 . O, həmçinin bədən snot , tüpürcək, tər və neft doludur ,

Qan ilə , oynaqların , öd və bərkimiş neft neft .

197 . Sonra doqquz xarici qapıların Filth bütün vaxt, zaman ifraz .

Gözləri və qulaqları vasitəsilə ifraz var

198 . Snot , burun və ağız qusma vasitəsilə var gəlir

Beləliklə də öd və ya bəlğəm bütün bədən tər trickles dən , küstü olunur

199 . Onun perforasiya avar iliyi ilə dolu

Aldatdı axmaq bu uyğun bir şey olduğunu düşünür.

200 . O, geri , ölü bloated haqqında yalan və mavi çıxdı zaman

Və charnel yerə atılan, o, onun qohumlarına məxsus deyil.

201 . Bu , itlər, çaqqal, canavar və qurdlar tərəfindən yeyilmiş olunur

Crows və şahinləri çox yemək , və orada hər hansı digər canlılar .

Bu Maarifləndirici sözləri eşitmə 202 bhikkhu , müdrik olur

Həqiqətən , və hərtərəfli öyrənir kimi bədən baxır.

203 . . Indi am kimi , bu orqan idi : bu orqan kimi , mən olacaq,

Beləliklə, o, məcburi bədən və externally1 maraq dispels

204 . Bədən üçün maraq və xəsislik dispelling bhikkhu müdrik olur

Ölməz sakitləşdirmə Realises və extinction yaşayır

205 . Bu iki ayaqlı şey kir pis bir qoxu həyata verir

Bu kir müxtəlif növ doludur və burada və orada strews .

206 . Belə bir orqanı ilə , bir conceitedly düşünür əgər ,

O, digər aşağı danışır, əgər və ya , nə hikməti əksikdirsə başqa.

8) CLASSICAL BASQUE


8) klasikoa Euskal

Pl
hormak elefante sinbolo den ” Savadhan Vishal Maha Rally ” Lucknowen
prestatzeko andreak Mayawati Birthday 15-1-2014 on on the ‘ Sarv
bidearen ‘ erakargarria idatzi

English klasikoa

10 . âlavaka Sutta .

Demon da âlavaka izateko .

Horrela entzun nuen .

Garai batean dohatsua One deabru Aalavaka domeinua bizi izan zen. Gero deabru Aalavaka dohatsua bat hurbildu eta esan zuen:

ßRecluse , irteten .

Dohatsua batek esan zuen : lagun ßAlright . ” Eta alde egin zuen .

Ondoren , esan zuen ßRecluse , sartu .

Dohatsua One esan ßAlright lagun ” eta sartu .

Bigarren aldiz , deabru esan ßRecluse , irteten .

Dohatsua batek esan zuen : ßAlright , lagun ” eta alde egin zuen berriz ere,

deabru esan , ßRecluse , sartu .

Dohatsua batek esan zuen : lagun ßAlright ” eta sartu .

Hirugarren aldiz deabru esan zuen: ßRecluse , irteten .

Dohatsua batek esan zuen : ” Bale , lagun” eta alde egin zuen .

Berriro deabru esan , ßRecluse , sartu .

Dohatsua batek esan zuen : ßAlright , lagun ” eta sartu .

Laugarren aldiz deabru esan zuen: ßRecluse , joan “

Dohatsua batek esan zuen : ßFriend , ezin izango dut joan , edozein dela ere egin ahal izango duzu .

ßRecluse
, eskatzen dut egingo galdera bat , ez duzu azaldu bada , zure kontuan
nahastu egingo dut , edo zure bihotza zatitu egingo , edo eramango zaitu
oinak, eta ibaiaren beste bankura bota .

jainkoak
eta gizonak , elkarrekin Maras , Brahmas , eta recluses eta Brahmins Ez
dut nor nire buruan nahastu liteke , edo nire bihotza zatitu , edo
oinak hartzen duen edonork ikusiko du komunitatearekin mundu honetan ßIn
dit bota lezake bestearen bankura
ibaia . Oraindik , ez eskatu , nahi duzuna .

Gero deabru Aalavaka jorratzen dohatsua One bertsoz .

181 . ” Of wealths zer den gizon bat behin , zer ongi praktikatzen ekartzen pleasantness

Zapore zer da behin , eta bizi nagusietan bizibidea nola da .

182 . . “Fedea , behin gizon aberastasuna da , Irakaskuntza ondo praktikatzen pleasantness ekartzen .

Gustu egia behin bizi baten bizibidea The zentzuzkoa esaten da behin izaten da .

183 . ßHow zeharkatu uholdea , nola dago itsasoak zeharkatzen da ,

Nola unpleasantness ihes egiten du, eta nola ez inguru etorriko garbitasuna .

184 . fede ßWith , uholde zeharkatzean, ozeanoaren Garaiz

Batera ahalegin unpleasantness agortu jarriko da eta jakinduria garbitasun batekin dator “buruz

185 . “Nola lortzen da jakinduria eta aberastasuna nola bizi da ,

Nola ez, famatu bihurtu da, eta lagunei lotuak dira .

Honetatik hurrengo mundura joan, nola da mina ez .

186 . estatu perfektua eta Irakaskuntza fede ßPlacing desagertzeko lortzeko ,

Entzun duten arduratsuan eta discriminatingly jakinduria irabazten dutenentzat .


187 . Egoki piztu ahalegin esperientzia Irakaskuntza batera yoked horiek

Egiazkotasun bidez bat bihurtzen ospetsua eta lagunak lotuak dira emanez .

188 . Fede familiako bat , ez dago egiazkoak izan balitz , prestakuntza,

Eskuin ikuspegi eta eskuzabaltasuna, ez zuen grieve gutxira.

189 . Orain goazen, galdera beste recluses eta Brahmins , jakin ,

Han askoz egiazkotasun , prestakuntza, eskuzabaltasuna eta forbearance agerikoa da hemen ala ez .

190 . ßWhat ​​dago gaur egun zalantzan jartzea , recluses eta Brahmins

Gaur hurrengo jaiotza ezinbestekoa zer den jakin dut .

191 ` nire ona da ilustratuak One Aalavi izatera iritsi da,

Orain badakit nori eman , fruta askoz da .

192öow egingo herriz herri eta herri herri joaten naiz ,

Guztian ilustratuak One eta Irakaskuntza de bondad Worshipping .

193 . , Oinez, eserita , zutik edo baita etzanda , okertuz da eta luzatzen ,

Horiek gorputzaren mugimenduak dira .

194 . Elkarrekin loturik hezurrak eta zainak estalita daude haragi eta azal ,

Gorputza da estalita azala , eta benetako egoera ez da ikusten .

195 . Barrutik betea da , urdaila , gibela eta sexu-organoen beteta dago

Beraz , era berean, bihotza , birikak , giltzurrunak eta spleen batera .

196 . Halaber snot , listua, izerdia eta olioa gorputz- betea da ,

Odolez , artikulazioetan , behazun eta gogortu olio olio .

197 . Ondoren, bederatzi kanpoko ateak etatik jariatzen maite denbora guztian.

Begiak eta belarriak bidez daude secretions

198 . Ez dago snot sudurra eta ahoa Vomit bidez datozen,

Beraz ere behazun edo Flem vomited da , guztiak gorputz izerdi txorrostadak osoko

199 . Bere scull zulatua muineko beteta

Deluded ergela pentsatzen zerbait atsegina da .

200 . Bizkarrean hildako, bloated datza zuen eta piztuta urdina

Eta charnel lurrera bota zuen bere senide jabetzakoa ez .

201 . Da, txakurrak, txakal , otso eta zizareak jaten,

Bele eta belatzak gehiegi jan , eta beste edozein dela izaki han egon .

202 Bhikkhu ilustratuak One hitzetan entzumena , jakintsu bihurtzen ,

Gorputza benetan da , eta ondo ikasten du begiratzen.

203 . . Orain nagoen bezala , gorputz honetan ere izan zen : gorputz hau da , beraz, egingo dut ,

Interes horrela dispels zuen gorputza barrutik eta externally1 egiteko

204 . Bhikkhu interes eta gutizia dispelling gorputza jakintsu bihurtzen

Deathless appeasement Realises eta desagertzeko esperientziak

205 . Nik aitona bi gauza hau da banatzea usain txarra filth

Filth mota ezberdinak beteta eta han eta hemen strews horiek .

206 . Hala nola, gorputz bat , conceitedly pentsatzen badugu,

Edo besteen baxua hitz egiten bada zuen , - zer da jakinduria falta baino beste .


9) CLASSICAL BELARUSIAN


9) класічнай беларускай

Pl
пісаць на сценах сланоў сімвал абскарджання ‘ Sarv Самадж ‘ для
падрыхтоўкі да ” Savadhan Вішал Маха ралі ” у Лакхнау на Дзень
нараджэння спадарыні Майавати па 2014/01/15

класічная Англійская

10 . âlavaka Сутта .

Для âlavaka дэмана.

Такім чынам , я чуў.

У свой час Блаславёны жыў у галіне дэмана Aalavaka . Тады дэман Aalavaka падышоў Дабраславёнага і сказаў :

ßRecluse , выходзіць на вуліцу.

Блаславёны сказаў : ßAlright сябар. “І выйшаў .

Тады ён сказаў ßRecluse , увядзіце .

Блаславёны сказаў ßAlright сябар ” і ўвайшоў.

Ужо ў другі раз , дэман сказаў ßRecluse , выходзіць на вуліцу.

Блаславёны сказаў : ßAlright , сябар ” і выйшаў зноў ,

дэман сказаў , ßRecluse , увядзіце .

Блаславёны сказаў : ßAlright сябар ” і ўвайшоў.

Ужо ў трэці раз дэман сказаў : ßRecluse , выходзіць на вуліцу.

Блаславёны сказаў : “Добра , сябар” і выйшаў.

Зноў дэман сказаў , ßRecluse , увядзіце .

Блаславёны сказаў : ßAlright , сябар ” і ўвайшоў.

Ужо ў чацвёрты раз дэман сказаў : ßRecluse , выйсці “

Блаславёны сказаў : ßFriend , я не выйду , рабіць усё , што вы маглі б зрабіць.

ßRecluse
, я задаць вам пытанне , калі вы не растлумачыць гэта , я буду блытаць
свой ​​розум, ці падзеляць ваша сэрца , або будзе ў вас за ногі і кінуць
на другі бераг ракі .

ßIn
гэтым свеце багоў і людзей , разам з Māras , Брахма , і супольнасцю
пустэльнікаў і брахманаў я не бачу нікога , хто мог збянтэжыць мой розум
, або падзяліць маё сэрца , або прынятае ног мог кінуць мяне на другі
бераг
рака . Тым не менш , просім , што вы жадаеце , каб .

Тады дэман Aalavaka звярнуўся Дабраславёнага ў вершах.

181. “З багаццяў , што з’яўляецца асноўным для чалавека , тое, што добра практыкуецца прыносіць прыемнасць

З густ , што з’яўляецца асноўным , і жыць , як з’яўляецца асноўным сродкаў да існавання.

182. . “Вера , з’яўляецца асноўным багаццем для чалавека , вучэнне добра практыкуецца прыносіць прыемнасць .

З густаў праўда з’яўляецца асноўным сродкаў да існавання аднаго жыцця мудра , як кажуць , за ўсё.

183. ßHow з’яўляецца паводка на нагу , як у акіян перасеклі ,

Як непрыемнасці выхлапных газаў , і як чысціня адбылося.

184. ßWith веры , паводка на нагу , з працавітасць акіяна ,

З намаганні непрыемнасці высільваецца , і з чысцінёй мудрасці ўзнікае “

185. ” Як мудрасць атрыманы і як багацце зведаў,

Як можна стаць знакамітым , і як сябры звязаныя.

Пайшоў з гэтага на той свет , як не там ніякай гары .

186. ßPlacing веру ў выдатным стане і Вучэнні дасягнуць выміранне ,

Тыя , што слухаць яго старанна і discriminatingly здабыць мудрасць.

187. Тыя , адпаведным чынам пад чужое ярмо з выклікала вопыту намаганняў выкладання

Праз праўдзівасці чалавек становіцца вядомым і , даючы сябры абавязаныя.

188. Для домагаспадара з верай , калі ёсць праўдзівасць , навучанне ,

Выгляд справа і шчодрасць , ён не будзе гараваць потым .

189. Цяпер давай , дапытаць іншых пустэльнікі і брахманы , ведаць ,

Ці ёсць шмат праўдзівасць , навучанне , шчодрасць і цярпенне відавочна тут.

190. ßWhat ​​ёсць на пытанне цяпер , ад пустэльнікаў і брахманаў

Сёння я ведаю , што мае важнае значэнне для наступнага нараджэння .

191 ` Гэта для майго дабра , што Прасветлены прыйшоў да Aalavi ,

Цяпер я ведаю , што , улічваючы , каму мае шмат плёну.

192öow я пайду ад вёскі да вёскі і ад горада да горада ,

Пакланенне ўсе прасветлены і дабрыню Вучэнні .

193. Пры хадзе , стоячы , седзячы або нават лежачы , ён выгіб і расцяжэнне ,

Такія руху цела.

194. Косці і вены звязаны адзін з адным , пакрываюцца з целам і скурай ,

Цела пакрыта з скуры , і сапраўдны стан не відаць.

195. Унутры поўна , страўнік поўны з печанню і палавых органаў

Гэтак жа і з сэрца , лёгкіх , нырак і селязёнкі.

196. Ён таксама поўны сопляў , сліны , поту і масла цела ,

Крывёю , алей з суставаў , жоўці і зацвярдзелага алею.

197. Тады з дзевяці вонкавых дзвярэй вылучаюць Filth ўвесь час.

Праз вочы і вушы ёсць вылучэння

198. Там будзе соплі з носа і праз рот ванітамі ,

Так і жоўці або мокроты з’яўляецца вырвала , з усяго цела потовых струменьчыкі

199. Яго перфараваная чэрап запоўнены мозгу

Дурань зман думае , што гэта нешта прыемнае.

200. Калі ён ляжыць на спіне мёртвага , раздзьмутай і пасінеў

І кінулі ў склеп зямлі , ён не належыць яго сваякам .

201. Яго ядуць з дапамогай сабак , шакалаў , ваўкоў і чарвякоў ,

Вароны і ястрабы занадта з’есці яго , і якімі б ні былі іншыя істоты там быць.

202 манах слуханьня слоў Прасветленага , становіцца мудрым ,

Глядзіць на целе , як гэта на самай справе , і пазнае яго старанна.

203. . Як я зараз , гэта цела таксама было : як гэта цела , так што я буду ,

Такім чынам , ён рассейвае цікавасць для цела ўнутрана і externally1

204. Манах развеяць цікавасць і прагнасць для цела становіцца мудрым

Рэалізуе несмяротны супакаенне і адчувае выміранне

205. Гэта дзве нагой рэч бруд выдаючы непрыемны пах

Яна поўная розных відаў бруду і сыпле іх тут і там .

206. З такога органа , калі хто-небудзь думае , саманадзейна ,

Ці, калі ён кажа нізкім іншых , - што гэта такое , акрамя хапае мудрасьці .


Ihttp://www.banglalive.com/News/Detail/7488/former-lok-sabha-speaker-somnath-chatterjees-grandson-to-turn-director

10) CLASSICAL BENGAL

Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

10) শাস্ত্রীয় একটি বাংলা

Pl 15-1-2014 নেভিগেশন Ms মায়াবতী জন্মদিনে লক্ষ্ণৌ এ ” Savadhan Vishal
Maha রেলি ” জন্য প্রস্তুতি ‘ Sarv সমাজ ‘ মর্মস্পর্শী দেয়াল হাতি প্রতীক
নেভিগেশন লিখুন

শাস্ত্রীয় ইংরেজি

10 . âlavaka মিচ্ছাদিট্ঠি .

দৈত্য âlavaka করুন.

সুতরাং আমি শুনেছি .

এক সময় ধন্য এক দৈত্য Aalavaka ডোমেইনের বাস করতেন . তারপর Aalavaka ধন্য এক তটস্থ এবং দৈত্য বলল,

ßRecluse , বাইরে যান . “

ধন্য একজন বলেন, ßAlright বন্ধু . “এবং চলে গেলেন.

তারপর তিনি ßRecluse , লিখতে বলেন . “

ধন্য এক ßAlright বন্ধু বলেন, ” ও প্রবেশ .

দ্বিতীয় সময় জন্য, দৈত্য ßRecluse , বাইরে যেতে বলেন . “

, ßAlright , বন্ধু “এবং আবার গেলাম : ধন্য ওয়ান বলেছেন

দৈত্য ßRecluse , লিখুন না. “

ধন্য একজন বলেন, ßAlright বন্ধু “এবং প্রবেশ .

তৃতীয় সময়ের জন্য দৈত্য বলল, ßRecluse , বাইরে যান . “

” ঠিক আছে , বন্ধু ” এবং গেলাম : ধন্য এক বলেন .

আবার দৈত্য ßRecluse , লিখুন না. “

ধন্য একজন বলেন, ßAlright , বন্ধু “এবং প্রবেশ .

চতুর্থ সময়ের জন্য দৈত্য বলল, ßRecluse , আউট যান “

ধন্য একজন বলেন, ßFriend , আমি আপনাকে যা করতে পারে যাই হোক না কেন , বাইরে যেতে হবে না . “

ßRecluse , আমি আপনাকে এটা ব্যাখ্যা না, আমি আপনার মনের গুলান হবে, আপনি
একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে , অথবা আপনার হৃদয় বিভক্ত হবে , অথবা ফুট
দ্বারা আপনি নিতে এবং নদীর অন্যান্য ব্যাংক থেকে নিক্ষেপ করা হবে. “

দেবতাদের এবং একসঙ্গে Maras ব্রহ্মা , এবং আমি আমার মন গুলান , অথবা আমার
হৃদয় বিভক্ত , বা পায়ের কর্তৃক গৃহীত পারে যারা দেখতে না recluses এবং
ব্রাহ্মণদের এর সম্প্রদায়ের সাথে পুরুষ, এই বিশ্বের ßIn আমার অন্যান্য
ব্যাংকের যাও নিক্ষেপ করা হতে পারে নদী . তবুও, আপনি ইচ্ছা যাই হোক না কেন ,
জিজ্ঞাসা করবেন না.

তারপর দৈত্য Aalavaka আয়াত ধন্য এক উদ্দেশ্য.

181 . ” একজন মানুষ করতে সর্বাগ্রে কি wealths , কি ভাল চর্চা মাধুরী এনেছে

এর মধ্যে সর্বাগ্রে কি মজা , এবং সর্বাগ্রে জীবিকা কিভাবে জীবিত . “

182 . . “বিশ্বাস , মানুষ সর্বাগ্রে সম্পদ হল , ভাল চর্চা পড়াচ্ছে মাধুরী এনেছে.

কাণ্ডকীর্তি সত্য এক জীবনযাত্রার জীবিকা বিজ্ঞতার সর্বাগ্রে মনে করা হয় সর্বাগ্রে হয় . “

183 . ßHow , সমুদ্রের পার হয় কিভাবে পার বন্যা , হয়

কিভাবে রাগারাগি নিষ্কাশন করে , এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আসে না . “

184 . বিশ্বাসের ßWith , বন্যা , সমুদ্রের অধ্যবসায় সঙ্গে , পার হয়

প্রচেষ্টা রাগারাগি ক্লান্ত , এবং আক্কেল বিশুদ্ধতা সাথে সম্পর্কে ” আসে পরার সাথে

185 . ” , কিভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কিভাবে সম্পদ অনুভব করা

কিভাবে এক বিখ্যাত হয়ে আছে , এবং কিভাবে বন্ধু আবদ্ধ হয়.

এই থেকে পরের জগতে চলে গেছে , কিভাবে কোন বিষাদ আছে. “

186 . , বিলুপ্তির সাধা নিখুঁত রাষ্ট্র এবং পড়াচ্ছে বিশ্বাস ßPlacing

সযত্নে তা শুনতে এবং discriminatingly প্রজ্ঞা লাভ করে যারা .


সততা মাধ্যমে এক বিখ্যাত এবং বন্ধুদের আবদ্ধ হয় দিয়ে হয়ে .

188 . বিশ্বাসের সঙ্গে একটি গৃহস্থ করার জন্য, সততা হতে হলে , প্রশিক্ষণ,

রাইট ভিউ এবং মহত্ত্ব , তিনি পরে দুঃখ না.

189 . এখন প্রশ্ন অন্যান্য recluses এবং ব্রাহ্মণদের জানতে , , চলো ,

এখানে অনেক সততা , প্রশিক্ষণ, বদান্যতা এবং নিবৃত্তি স্পষ্ট হয় কিনা .

190 . ßWhat recluses এবং ব্রাহ্মণদের থেকে , এখন প্রশ্ন নেই

আজ আমি পরের জন্মের জন্য অপরিহার্য জানতে .

191 ` এটা আলোকিত এক Aalavi আসেন যে আমার ভাল জন্য হয় ,

এখন আমি যাকে দেওয়া অনেক ফল হয় , জানি .

আমি গ্রাম থেকে গ্রামে ও শহরে থেকে শহরে যেতে হবে 192öow ,

সব আলোকিত এক এবং পড়াচ্ছে ধার্মিকতা WORSHIPPING . “

193 . , , স্থায়ী বসা বা এমনকি মিথ্যা , এটা নমন হয় এবং stretching , হাঁটা যখন

এই শরীরের আন্দোলন হয় .

194 . একসাথে আবদ্ধ হাড় ও শিরা , মাংস ও চামড়া নিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়

শরীরের চামড়ার সঙ্গে আপ আবৃত , এবং সত্য রাষ্ট্র দেখা না হয়.

195 . ভিতরে পূর্ণ , পেট লিভার ও যৌন অঙ্গ সঙ্গে পূর্ণ

সুতরাং এছাড়াও হার্ট, ফুসফুস , কিডনি ও প্লীহা সঙ্গে .

196 . এটি শরীরের কফ , লালা , ঘাম ও তেল পূর্ণ ,

রক্ত দিয়ে, সন্ধি , পিত্ত এবং কঠিনীভূত তেল তেল .

197 . তারপর নয়টি বাইরের দরজা থেকে অশ্লীলতা সব সময় ঝরানো .

চোখ ও কান মাধ্যমে secretions আছে

198 . কফ , নাক থেকে এবং মুখের বমন মাধ্যমে এখন পর্যন্ত আসছে

সুতরাং এটাও পিত্ত বা কফ সব শরীরের ঘাম trickles পৃথিবী থেকে , vomited হয়

199 . তাঁর সচ্ছিদ্র Scull মজ্জা দিয়ে পূর্ণ

Deluded বোকা এটা অমায়িক কিছু বিষয় মনে করে .

200 . তিনি তার পিঠ , মৃত স্ফীত নেভিগেশন মিথ্যা এবং নীল পরিণত হলে

এবং মৃত ব্যক্তিদের অস্থি রাখার স্থল মধ্যে নিহিত , তিনি তার আত্মীয় মালিকানাধীন নয়.

201 . এটা কুকুর, jackals , নেকড়ে এবং কৃমি দ্বারা খাওয়া হয়

Crows এবং Hawks খুব এটা খেতে , এবং সেখানে যাই হোক না কেন অন্যান্য প্রাণী হতে .

আলোকিত এক শব্দ শ্রবণ 202 bhikkhu , , জ্ঞানী হয়ে

এটি সত্যিই , এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটি learns হিসাবে শরীর দেখে.

203 . . আমি এখন কোথায় , এই শরীর ছিল : এই শরীরের হিসাবে , তাই আমি হতে হবে,

সুতরাং তিনি অভ্যন্তরীণভাবে শরীর ও externally1 জন্য সুদ dispels

204 . শরীরের জন্য আগ্রহ ও লোভ অপনোদন bhikkhu জ্ঞানী হয়ে

অমর তুষ্টি Realises ও বিলুপ্তির অভিজ্ঞতা

205 . এই দুটি সপাদ জিনিস অশ্লীলতা একটি খারাপ গন্ধ খুঁজে প্রদান করা হয়

এটা অশ্লীলতা বিভিন্ন ধরণের পূর্ণ এবং এখানে - সেখানে তাদের strews .

206 . যেমন একটি শরীরের সঙ্গে, এক conceitedly মনে করে থাকেন,

তিনি অন্যদের কম আলোচনা অথবা, যদি - কি এটা জ্ঞান উদাসীন ছাড়া অন্য রয়েছে.

11) CLASSICAL BOSNIAN


11 ) Klasična BOSANSKI

Pl
pisati na zidovima slonova simbol žaliti na ‘ Sarv Šamaj ‘ da se
pripremi za ” Savadhan Vishal Maha Rally ” u Lucknow o gđi Mayawati
rođendan na 15-1-2014

Klasična English

10 . âlavaka Sutta .

Za âlavaka Demona .

Tako sam čuo .

U jednom trenutku Blaženi živio u domenu demona Aalavaka . Tada je demon Aalavaka prišao Blaženi i rekao :

ßRecluse , izlaze .

Blaženi reče : ßAlright prijatelj . ” I izašli .

Onda je rekao ßRecluse , unesite .

Blaženi reče ßAlright prijatelj ” i ušao .

Po drugi put , demon rekao ßRecluse , izlaze .

Blaženi reče : ßAlright , prijatelju “, i izašli opet ,

demon rekao , ßRecluse , unesite .

Blaženi reče : ßAlright prijatelj ” i ušao .

Po treći put demon je rekao : ßRecluse , izlaze .

Blaženi reče : ” U redu , prijatelju “, i izašli .

Opet je demon rekao , ßRecluse , unesite .

Blaženi reče : ßAlright , prijatelju ” i ušao .

Za četvrti put demon je rekao : ßRecluse , izlaze “

Blaženi reče : ßFriend , neću izaći , učiniti sve što može da uradi .

ßRecluse
, ja ću vam postaviti pitanje , ako ne objasnim, ja ću zbuniti tvoj um ,
ili će podijeliti svoje srce , ili će vas odvesti do noge i baciti na
drugu obalu rijeke .

ßIn
ovom svijetu bogova i ljudi , zajedno sa Maraš , Brahma i zajednici
recluses i bramani ja nikoga ko bi mogao da zbuni moj um , ili
podijeliti moje srce , ili koje stopala ne vidim da bi mogao baciti na
drugu obalu
rijeke . Ipak , nemojte pitati , kako god želite da .

Tada je demon Aalavaka obratio Blaženi u stihu .

181 . ” Od bogatstvima ono što je najvažnije da muškarac , ono dobro prakticira donosi prijatnost

Ukusa ono što je najvažnije , i žive kako je najvažnije za život .

182 . . ” Vera , je prije svega bogatstvo čovjeka , Nastavno i prakticira donosi prijatnost .

Ukusa Istina je najistaknutiji u život jedne dnevnog mudro je rekao da je najvažnije .

183 . ßHow je poplava prešli , kako je okean palo ,

Kako neprijatnosti izduvnih , i kako se čistoće došlo .

184 . ßWith vjeri , poplava je prešla , marljivo okeana ,

Uz trud neprijatnosti biva iscrpljena , i mudrošću čistoće dolazi o “

185 . ” Kako je mudrost dobiti i kako se bogatstvo iskusni ,

Kako se postaje poznat, i kako su prijatelji vezani .

Gone od ovog u drugi svet , koliko je nema tuge .

186 . ßPlacing veru u savršenom stanju i nastave da se postigne izumiranja ,

Oni koji slušaju ga marljivo i discriminatingly steći mudrosti .

187 . Oni odgovarajuće yoked sa pobudila napora iskustva u nastavi

Kroz istinitosti jedne postaje poznata i dajući prijatelji su vezani .

188 . Da je domaćin sa verom , ako se istinitost , obuke ,

Pravo na more i velikodušnost , ne bi nakon toga žalosti .

189 . Hajde , pitanje druge recluses i bramani , da zna ,

Da li postoji mnogo istinitost , obuku , velikodušnost i strpljenje evidentno ovdje .

190 . ßWhat ​​je tu sad pitanje , od recluses i bramani

Danas znam što je od suštinskog značaja za sljedeći rođenja .

191 ` To je za moje dobro da Prosvetljeni došao u Aalavi ,

Sada znam da je , s obzirom kome je mnogo ploda .

192öow ću ići od sela do sela i od grada do grada ,

Obožavanje je sve Prosvetljeni i dobrotu nastave .

193 . Kada hoda , stoji , sjedi ili čak laže , to je savijanje i istezanje ,

To su pokreti tijela .

194 . Bones i vene povezane su pokriveni sa mesa i kože ,

Tijelo je pokriveno sa kožom , a pravo stanje se ne vidi .

195 . Unutrašnjost je pun , želudac je pun sa jetre i seksualnih organa

Dakle, i sa srca , pluća , bubrega i slezene .

196 . To je također puna sline , pljuvačke , znoja i ulja za tijelo ,

Krvlju , ulja zglobova , žuči i kaljenog ulja .

197 . Zatim iz devet vanjskih vrata luče prljavštine stalno .

Kroz oči i uši postoje sekreta

198 . Tu se sline iz nosa i kroz usta bljuvotine ,

Tako i žuči ili sluz je povraćao , iz cijelog tijela znoj curi

199 . Njegov perforirani Ćele je ispunjen srži

Budala zabludi misli da je nešto prijatan .

200 . Kada je leži na leđima mrtvih , naduta i poplavila

I bačen u kosturnica zemlju , on nije u vlasništvu njegovog rođaka .

201 . To je pojeli psi , hijene , vukovi i crva ,

Vrane i jastrebovi previše jesti , i sve druge stvorenja postoji .

202 bhikkhu sluha riječima Prosvetljeni , postaje mudar ,

Izgleda na tijelu kao što je stvarno , i uči ga temeljito .

203 . . Kao što sam sada , ovo tijelo je bilo : što je ovo tijelo , tako da će biti ,

Tako je on otklanja interesa za tijelo interno i externally1

204 . U bhikkhu razbijanje interesa i pohlepe za tijelo postaje mudar

Realises Deathless smirivanja i doživljava izumiranje

205 . Ova dva platila stvar prljavštine davanje loš miris

To je puna raznih vrsta prljavštine i strews ih tu i tamo .

206 . Uz takvo tijelo , ako se misli kočoperno ,

Ili, ako on govori niske drugih , - šta je to , osim nedostaje mudrosti .


http://www.novinite.com/articles/156958/Serbia+Proposes+Joint+Balkan+Embassies+in+Asia%2C+Africa%2C+Latin+America

12) CLASSICAL BULGARIAN

Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

12 ) КЛАСИЧЕСКИ БЪЛГАРСКИ

Pl пишат по стените слонове символ обжалване на ” Sarv Самадж “, за да
се подготвят за ” Savadhan Вишал Maha Rally ” в Лакнау на рождения ден
на г-жа Mayawati по 15-1-2014

Classical English

10 . âlavaka Sutta .

За да âlavaka демона .

Така съм чувал .

По едно време Благословеният живели в областта на демона Aalavaka . Тогава демонът Aalavaka приближи Благословения и каза :

ßRecluse , излизам . “

Благословеният каза : ßAlright приятел . ” И излезе.

Тогава той каза ßRecluse , въведете . “

Благословеният каза ßAlright приятел ” и влезе .

За втори път , демонът каза ßRecluse , излизам . “

Благословеният каза : ßAlright , приятел ” и излезе отново ,

демонът каза , ßRecluse , въведете . “

Благословеният каза : ßAlright приятел ” и влезе .

За трети път демонът каза : ßRecluse , излизам . “

Благословеният каза : ” Добре, приятел” и излезе.

Отново демонът каза , ßRecluse , въведете . “

Благословеният каза : ßAlright , приятел ” и влезе .

За четвърти път демонът каза : ßRecluse , излезте “

Благословеният каза : ßFriend , аз няма да излизам , правя каквото бихте могли да направите . “

ßRecluse , аз ще ви задам един въпрос, ако не го обясни , аз ще обърка
ума си, или ще се раздели сърцето си , или ще ви отведе от краката и се
хвърлят към другия бряг на реката. “

ßIn този свят на богове и
хора , заедно с Марас , Brahmas , и общността на отшелници и брамини не
виждам някой, който може да обърка мислите ми , или се разделят сърцето
ми , или , взето от краката може да ме хвърли на другия бряг на реката. И
все пак, питайте , каквото и да желаят да .

Тогава демонът Aalavaka адресирано Благословения в стих .

181 . ” От богатствата какво е най-значимият за човек , това, което добре се практикува носи приятни

От вкусове , което е най-важно, и живеят , как е най-значимият поминък . “

182 . . “Вярата , е най-значимият богатство за човека, за Учението и практикува носи приятни .

От вкусове истината е най-значимият поминъка на един жив мъдро се казва, че най-предната . “

183 . ßHow е потопа пресича , как се пресича океана ,

Как неприятности изпускателна система, и как дойде за чистота . “

184 . ßWith вяра , потопът е премината с усърдие океана ,

С неприятности усилия получава изчерпани, и с мъдрост чистота идва за “

185 . ” Как се получава мъдрост и как се преживява богатството ,

Как се става известен , и как са обвързани приятели.

Отнесени от това на другия свят , как е там, не мъка. “

186 . ßPlacing вяра в перфектно състояние и Учението за постигане на изчезване,

Тези, които да го слушате, усърдно и discriminatingly придобием мъдрост .


187 . Тези, подходящо впрегнати с възбуден опит усилия Учението

Чрез истинност човек става известен и чрез даване на приятели са обвързани .

188 . За един стопанин с вяра , ако има истинност , обучение,

Изглед отдясно и щедрост , той не ще скърбят след това.

189 . Сега хайде, въпросителни други отшелници и брамини , да знаете ,

Дали там е много истинност , обучение, щедрост и търпение очевидно тук .

190 . ßWhat е там, за да постави под въпрос сега, от отшелници и брамини

Днес знам, че това, което е от съществено значение за следващото раждане.

191 ` Тя е за моя добър , че Просветления дойде да Aalavi ,

Сега знам , че предвид на кого е на много плодове.

192öow аз ще ида от село на село и от град на град ,

Хвалят на всички Просветления и добротата на Учението . “

193 . При ходене , изправено, седнало или дори лъже, че е свиване и разтягане ,

Те са движенията на тялото .

194 . Кости и вени , обвързани заедно са покрити с плът и кожа,

Тялото е покрито с кожа, и истинското състояние не се вижда .

195 . Вътрешността е пълна, стомахът е пълен с черния дроб и половите органи

Също така и със сърцето , белите дробове , бъбреците и далака .

196 . Също така е пълен с сополи , слюнка , пот и масло от тялото,

С кръв, масло на ставите, жлъчката и втвърдено масло .

197 . Тогава от деветте външни врати секретират мръсотия през цялото време.

Чрез очите и ушите има секрети

198 . Има сополи , идващи от носа и чрез повръщане на устата,

Така и жлъчката или храчки е повърнал , от всички краища потните струйки на тялото

199 . Неговата перфорирана скул е изпълнен с мозък

Безумният заблудени мисли, че това е нещо, приятен.

200 . Когато той лежи на гърба си мъртъв , подут и посинял

И хвърля в костница земята , той не е собственост на неговите роднини .

201 . Тя е изяден от кучета , чакали , вълци и червеи ,

Crows и ястреби също го ядат , и каквито и да било други същества да има .

202 bhikkhu изслуша думите на Просветления , става мъдър,

Изглежда в тялото, тъй като тя наистина е , и това се учи добре.

203 . . Тъй като аз съм сега, този орган също е : тъй като това тяло е , така че аз ще бъда ,

По този начин той се разсейва интерес за тялото вътрешно и externally1

204 . The bhikkhu разсейването интерес и алчността за тялото става мъдър

Осъзнава, безсмъртен помиряване и преживява изчезване

205 . Това две крачета нещо е мръсотия давате лош мирис

Тя е пълна с различни видове мръсотия и ги strews тук и там.

206 . С такъв орган , ако човек мисли conceitedly ,

Или, ако той говори ниска от другите, - какво е различна от лишени от мъдрост.

Get ready to show progress
in strengthening BSP’s base among the ‘ALL SOCIETY‘ and 
prepare for “CAREFUL HUGE GRAND RALLYRally” slated for on January
15.


comments (0)