Kushinara Nibbana Bhumi Pagoda- Free Online Analytical Research and Practice University for “Discovery of Buddha the Awakened One with Awareness Universe” in 116 Classical Languages
White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
04/01/13
2413 MONDAY LESSON 877-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Pacittiya 21 N-Pacittiya 21-30 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE THE ONLY BUDDHIST & SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative Media is: http://sarvajan.ambedkar.org-The Only Hope of the Nation is Elephant of BSP! People are just fed up with Congress, other regional parties and BJP! capture the MASTER KEY ! For Mayawati!
Filed under: General
Posted by: site admin @ 9:15 pm2413  MONDAY LESSON 877-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Pacittiya
 

21 

N-Pacittiya
21-30

Pali

English

Sinhalafrom FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE


THE ONLY BUDDHIST
& SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative
Media is: http://sarvajan.ambedkar.orgThe Only Hope of the Nation is Elephant of BSP!

People are just fed up
with Congress, other regional parties and BJP!
 capture the MASTER KEY !
For Mayawati!
14anim.gif

The Only Hope of the Nation is Elephant of BSP!

People are just fed up
with Congress, other regional parties and BJP!


 capture the MASTER KEY !
For Mayawati!


Pattavaggo.

5. 3. 1
Pattasikkhàpadaü.


1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå bahå patte sannicayaü
karonti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti khãyanti
vipàcenti: “kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà bahå patte sannicayaü
karissanti, pattavàõijjaü và samaõà sakyaputtiyà karissanti,
àmattikàpaõaü và pasàressanti”ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü manussànaü
ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå appicchà te
ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå
atirekapattaü dhàressantã”ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü
àrocesuü: “saccaü kira tumhe bhikkhave atirekapattaü dhàrethà”ti?
“Saccaü bhagavà”. Vigarahi buddho bhagavà: “kathaü hi nàma tumhe
moghapurisà atirekapattaü dhàressatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và
pasàdàya -pe- [PTS Page 243] [\q 243/] eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu atirekapattaü dhàreyya, nissaggiyaü pàcittiyanti. “

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhånaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

(Målapa¤¤atti. )

2. Tena kho
pana samayena àyasmato ànandassa atirekapatto uppanno hoti, àyasmà ca
ànando taü pattaü àyasmato sàriputtassa dàtukàmo hoti. âyasmà ca
sàriputto sàkete viharati. Atha kho àyasmato ànandassa etadahosi:
bhagavatà sikkhàpadaü pa¤¤attaü: “na atirekapatto dhàretabbo”ti. Aya¤ca
me atirekapatto uppanno, aha¤cimaü pattaü àyasmato sàriputtassa
dàtukàmo. âyasmà ca sàriputto sàkete viharati. Kathannu kho mayà
pañipajjitabbanti. ” Atha kho àyasmà ànando bhagavato etamatthaü
àrocesi.

[BJT Page 594] [\x 594/]

3. “Kãva ciraü
panànanda sàriputto àgacchissatã”ti. “Navamaü và bhagavà divasaü
dasamaü và”ti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü
kathaü katvà bhikkhå àmantesi. “Anujànàmi bhikkhave dasàhaparamaü
atirekapattaü dhàretuü”. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü
uddiseyyàtha:

“Dasàhaparamaü atirekapatto dhàretabbo, taü atikkàmayato, nissaggiyaü pàcittiyanti. “

(Dutiyapa¤¤ati. )

4. Dasàhaparamanti dasàhaparamatà dhàretabbo.

Atirekapatto nàma: anadhiññhito avikappito.

Patto nàma:
dve pattà: ayopatto mattikàpatto. Tayo pattassa vaõõà: ukkaññho patto
majjhimo patto omako patto. Ukkaññho nàma patto aóóhàëhakodanaü gaõhàti
catubhàgaü khàdanaü tadupiyaü ca vya¤janaü. Majjhimo nàma patto
nàëikodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiyaü ca vya¤janaü. Omako
nàma patto patthodanaü gaõhàti catubhàgaü khàdanaü tadupiyaü ca
vya¤janaü. Tato ukkaññho apatto. Omako apatto.

Taü
atikkàmayato nissaggiyaü pàcittiyaü hotiti (ekàdase puggalassa và.
Nissaggiyo hoti. ) Nissajitabbo saïghassa và gaõassa và aruõugga.
Maeve¤ca pana bhikkhave nissajitabbo: tena bhikkhunà saïghaü
upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde
vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: “ayaü
me bhante patto [PTS Page 244] [\q 244/] dasàhàtikkanto nissaggiyo.
Imàhaü saïghassa nissajàmã”ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena
bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

“Suõàtu me
bhante saïgho. Ayaü patto itthannàmassa bhikkhuno nissaggiyo saïghassa
nissaññho, yadi saïghassa pattakallaü, saïgho imaü pattaü itthannàmassa
bhikkhuno dadeyyà”ti.

Tena bhikkhunà
sambahule bhikkhå upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü
bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassu
vacanãyà: “ayaü me bhante patto dasàhàtikkanto nissaggiyo. Imàhaü
àyasmantànaü nissajàmã”ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena
bhikkhunà pañibalena àpatti pañiggahetabbà. Nissaññhapatto dàtabbo.

“Suõantu me
àyasmantà. Ayaü patto itthannàmassa bhikkhuno nissaggiyo àyasmantànaü
nissaññho yadàyasmantànaü pattakallaü, àyasmantà imaü pattaü
itthannàmassa bhikkhuno dadeyyu”nti.

( - ) Sãmu natthi.

[BJT Page 596] [\x 596/]

5. Tena
bhikkhunà ekaü bhikkhuü upasaïkamitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà
ukkuñikaü nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: “ayaü me àvuso
patto dasàhàtikkanto nissaggiyo. Imàhaü àyasmato nissajàmã”ti.
Nissajitvà àpatti desetabbà. Tena bhikkhunà àpatti pañiggahetabbà.
Nissaññhapatto dàtabbo: imaü pattaü àyasmato dammã”ti.

6.
Dasàhàtikkante atikkantasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Dasàhàtikkante
vematiko, nissaggiyaü pàcittiyaü. Dasàhàtikkante anatikkantasa¤¤ã,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite adhiññhitasa¤¤ã, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Avikappite vikappitasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü.
Avissajjite vissajjitasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anaññhe
naññhasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Avinaññhe vinaññhasa¤¤ã,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Abhinne bhinnasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü.
Avilutte viluttasa¤¤ã nissaggiyaü pàcittiyaü. Nissaggiyaü pattaü
anissajitvà paribhu¤jati, àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante
atikkantasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. Dasàhànatikkante vematiko àpatti
dukkañassa. Dasàhànatikkante anatikkantasa¤¤ã anàpatti.

7. Anàpatti
antodasàhaü adhiññhàti, -1 vikappeti, vissajjeti, nassati, vinassati,
bhijjati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, ummattakassa,
àdikammikassàti.

8. Tena kho
pana samayena chabbaggiyà bhikkhå nissaññhapattaü na denti. Bhagavato
etamatthaü àrocesuü: “na bhikkhave nissaññhapatto na dàtabbo. Yo na
dadeyya, àpatti dukkañassà”ti.

Pattasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 2.

ænapa¤cabandhana sikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà sakkesu viharati kapilavatthusmiü nigrodhàràme.
Tena kho pana samayena a¤¤atarena kumbhakàrena bhikkhå pavàrità honti:
“yesaü ayyànaü pattena attho ahaü pattenà” ti. Tena kho pana samayena
bhikkhå na mattaü jànitvà bahå patte vi¤¤àpenti. Yesaü buddakà pattà te
mahante patte vi¤¤àpenti. Yesaü mahantà pattà te buddake patte
vi¤¤àpenti. Atha kho so kumbhakàro bhikkhånaü bahå patte karonto na
sakkoti a¤¤aü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü. Attanàpi na yàpeti.
Puttadàràpissa kilamanti. Manussà ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü
hi nàma samaõà sakyaputtiyà na mattaü jànitvà bahå patte vi¤¤àpessanti:

1. Adhiññheti. Machasaü.

[BJT Page 598] [\x 598/]

Ayaü imesaü
bahå patte karonto [PTS Page 245] [\q 245/] na sakkoti a¤¤aü vikkàyikaü
bhaõóaü kàtuü. Attanàpi na yàpeti. Puttadàràpissa kilamantã”ti. Assosuü
kho bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye
te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
bhikkhå na mattaü jànitvà bahå patte vi¤¤àpessantã”ti.

2. “Atha kho
te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira bhikkhave bhikkhå
na mattaü jànitvà bahå patte vi¤¤àpentãti?” “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi
buddho bhagavà: “kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà na mattaü
jànitvà bahå patte vi¤¤àpessanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và
pasàdàya -pe- vigarahitvà dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: “na
bhikkhave patto vi¤¤àpetabbo, yo vi¤¤àpeyya, àpatti dukkañassàti. “

3. Tena kho
pana samayena a¤¤atarassa bhikkhuno patto bhinno hoti. Atha kho so
bhikkhu “bhagavatà pañikkhittaü pattaü vi¤¤àpetunti” kukkuccàyanto na
vi¤¤àpeti. Hatthesu piõóàya carati. Manussà ujjhàyanti khãyanti
vipàcenti: “kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà hatthesu piõóàya
carissanti, seyyathàpi a¤¤a-1 titthiyà”ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü
manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Atha kho te bhikkhå
bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü
pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: “anujànàmi bhikkhave
naññhapattassa và bhinnapattassa và pattaü vi¤¤àpetunti”.

4. Tena kho
pana samayena chabbaggiyà bhikkhå “bhagavatà anu¤¤àtaü naññhapattassa và
bhinnapattassa và pattaü vi¤¤àpetunti, ” te-2 appamattakenapi bhinnena
appamattakenapi khaõóena vilikhitamattenapi bahå patte vi¤¤àpenti. Atha
kho so kumbhakàro bhikkhånaü tatheva bahå patte karonto na sakkoti a¤¤aü
vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü. Attanàpi na yàpeti. Puttadàràpissa kilamanti.
Manussà tatheva ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma samaõà
sakyaputtiyà na mattaü jànitvà bahå patte vi¤¤àpessanti. Ayaü imesaü
bahå patte karonto na sakkoti a¤¤aü vikkàyikaü bhaõóaü kàtuü. Attanàpi
na yàpeti. Puttadàràpissa kilamantã”ti.

5. Assosuü kho
bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
chabbaggiyà bhikkhå appamattakenapi [PTS Page 246] [\q 246/] bhinnena
appamattakenapi khaõóena vilikhitamattenapi bahå patte vi¤¤àpessantã”ti.
Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira tumhe
bhikkhave appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaõóena
vilikhitamattenapi bahå patte vi¤¤àpethà”ti? “Saccaü bhagavà”. Vigarahi
buddho bhagavà: “kathaü hi nàma tumhe moghapurisà appamattakenapi
bhinnena appamattakenapi khaõóena vilikhitamattenapi bahå patte
vi¤¤àpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca
pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

1. ‘A¤¤a’ iti ca 2. ‘Te’ iti ca machasaü nadissate.

[BJT Page 600] [\x 600/]

“Yo pana
bhikkhu ånapa¤cabandhanena pattena a¤¤aü navaü pattaü cetàpeyya,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Tena bhikkhunà so patto bhikkhuparisàya
nissajitabbo. Yo ca tassà bhikkhuparisàya pattapariyanto so tassa
bhikkhuno padàtabbo ‘ayaü te bhikkhu patto yàva bhedanàya dhàretabbo’ti.
Ayaü tattha sàmãcã”ti.

6. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

ænapa¤cabandhano
nàma patto: abandhano và ekabandhano và dvibandhano và tibandhano và
catubandhaõo và. Abandhanokàso nàma patto: yassa dvaïgulà ràji na hoti.
Bandhanokàso nàma patto: yassa dvaïgulà ràji hoti. Navo nàma patto:
vi¤¤attiü upàdàya vuccati.

Cetàpeyyàti
vi¤¤àpeti, payoge dukkañaü, pañilàbhena nissaggiyo hoti. Saïghamajjhe
nissajitabbo. Sabbeheva adhiññhitapattaü gahetvà sannipatitabbaü. Na
làmako patto adhiññhàtabbo “mahagghaü pattaü gahessàmã”ti. Sace làmakaü
pattaü adhiññhàti “mahagghaü pattaü gahessàmã”ti, àpatti dukkañassa.

Eva¤ca pana
bhikkhave nissajitabbo: tena bhikkhunà saïghaü upasaïkamitvà ekaüsaü
uttaràsaïgaü karitvà buóóhànaü bhikkhånaü pàde vanditvà ukkuñikaü
nisãditvà a¤jaliü paggahetvà evamassa vacanãyo: ‘ayaü me bhante patto
ånapa¤cabandhanena pattena cetàpito nissaggiyo. Imàhaü saïghassa
nissajàmã”ti. Nissajitvà àpatti desetabbà. Byattena bhikkhunà pañibalena
àpatti pañiggahetabbà.

Pa¤cahaïgehi
samannàgato bhikkhu pattagàhàpako sammannitabbo. Yo na chandàgatiü
gaccheyya, na dosàgatiü gaccheyya, na mohàgatiü gaccheyya, na bhayàgatiü
gaccheyya, gahitàgahita¤ca [PTS Page 247] [\q 247/] jàneyya. Eva¤ca
pana bhikkhave sammannitabbo: “pañhamaü bhikkhu yàcitabbo, yàcitvà
byattena bhikkhunà pañibalena saïgho ¤àpetabbo. “

“Suõàtu me bhante saïgho. Yadi saïghassa pattakallaü, saïgho itthannàmaü bhikkhuü pattagàhàpakaü sammanneyya. Esà ¤atti.

Suõàtu me
bhante saïgho. Saïgho itthannàmaü bhikkhuü pattagàhàpakaü sammannati.
Yassàyasmato khamati itthannàmassa bhikkhuno pattagàhàpakassa sammuti,
so tuõhassa, yassa nakkhamati, so bhàseyya.

Sammato saïghena itthannàmo bhikkhu pattagàhàpako, khamati saïghassa, tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmã”ti.

[BJT Page 602] [\x 602/]

Tena sammatena
bhikkhunà patto gàhetabbo. Thero vattabbo: “gaõhàtu bhante thero
patta”nti. Sace thero pattaü-1 gaõhàti, therassa patto dutiyassa
gàhetabbo. Na ca tassa anuddayatàya na gahetabbo. Yo na gaõheyya, àpatti
dukkañassa. Apattakassa na gàhetabbo eteneva upàyena yàva saïghanavakà
gàhàpetabbo. Yo ca tassà bhikkhuparisàya pattapariyanto so tassa
bhikkhuno padàtabbo: “ayaü te bhikkhu patto yàva bhedanàya
dhàretabbo”ti. Tena bhikkhunà so patto na adese nikkhipitabbo, na
abhogena bhu¤jitabbo, na vissajjetabbo, ‘kathàyaü patto nasseyya và
vinasseyya và bhijjeyya và’ti. Sace adese và nikkhipati abhogena và
bhu¤jati vissajjeti và, àpatti dukkañassa.

Ayaü tattha sàmicãti ayaü tattha anudhammatà.

7. Abandhanena
pattena abandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Abandhanena
pattena ekabandhanaü pattaü -pedvibandhanaü pattaü -pe- tibandhanaü
pattaü -pe- catubandhanaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

8.
Ekabandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe-
dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü
cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

9.
Dvibandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe-
dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü
cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

10.
Tibandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe-
dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü
cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

11.
Catubandhanena pattena abandhanaü pattaü-pe-ekabandhanaü pattaü -pe-
dvibandhanaü pattaü -pe-tibandhanaü pattaü-pe-catubandhanaü pattaü
cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

12.
Abandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü cetàpeti, pàcittiyaü.
Abandhanena pattena ekabandhanokàsaü pattaü nissaggiyaü. -Pe-
dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü
pattaü cetàpeti. Nissaggiyaü pàcittiyaü.

13.
Ekabandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü
-pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe-
catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

1. Pattaü machasaü nadissate.

[BJT Page 604] [\x 604/]

14.
Dvibandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü
-pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe-
catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

15.
Tibandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü
-pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe-
catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

16.
Catubandhanena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü pattaü
-pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe-
catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü,

17. [PTS Page
248] [\q 248/] abandhanokàsena pattena abandhanaü pattaü -pe-
ekabandhanaü pattaü -pe- dvibandhanaü pattaü -petibandhanaü pattaü -pe-
catubandhanaü pattaü -peekabandhanokàsena pattena -pe- dvibandhanokàsena
pattena -pe- tibandhanokàsena pattena -pecatubandhanokàsena pattena
abandhanaü pattaü -pe- ekabandhanaü pattaü -pecatubandhanaü pattaü -pe-
abandhanokàsena pattena abandhanokàsaü pattaü -pe- ekabandhanokàsaü
pattaü -pedvibandhanokàsaü pattaü -pe- tibandhanokàsaü pattaü
-pecatubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

18.
Ekabandhanokàsena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü
pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe-
catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

19.
Dvibandhanokàsena pattena -pe- tibandhanokàsena pattena abandhanokàsaü
pattaü -pe- ekabandhanokàsaü pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -pe-
tibandhanokàsaü pattaü -pe- catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti,
nissaggiyaü pàcittiyaü.

20.
Catubandhanokàsena pattena abandhanokàsaü pattaü -peekabandhanokàsaü
pattaü -pe- dvibandhanokàsaü pattaü -petibandhanokàsaü pattaü -pe-
catubandhanokàsaü pattaü cetàpeti, nissaggiyaü pàcittiyaü.

21. Anàpatti
naññhapattassa, bhinnapattassa, ¤àtakànaü, pavàritànaü. A¤¤assatthàya,
attano dhanena, ummattakassa, àdikammikassàti.

ænapa¤cabandhanasikkhàpadaü niññhitaü.

[BJT Page 606] [\x 606/]

5. 3. 3.

Bhesajjasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena àyasmà pilindivaccho ràjagahe pabbhàraü
sodhàpeti leõaü kattukàmo. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro
yenàyasmà pilindivaccho tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü
pilindivacchaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi, ekamantaü nisinno kho ràjà
màgadho seniyo bimbisàro àyasmantaü pilindivacchaü etadavoca: “kiü
bhante thero kàràpetã”ti. Pabbhàraü mahàràja, sodhàpemi leõaü
kattukàmo”ti. “Attho bhante ayyassa àràmikenà”ti. Na kho mahàràja
bhagavatà àràmiko anu¤¤àto”ti. “Tena hi bhante bhagavantaü pañipucchitvà
mama àroceyyàthà”ti. “Evaü mahàràjà”ti kho àyasmà pilindivaccho ra¤¤o
màgadhassa seniyassa bimbisàrassa paccassosi. Atha kho àyasmà
pilindivaccho ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü dhammiyà kathàya
sandassesi samàdapesi samuttejesi sampahaüsesi. Atha kho ràjà màgadho
seniyo bimbisàro àyasmatà pilindivacchena dhammiyà kathàya sandassito
samàdapito samuttejito sampahaüsito uññhàyàsanà àyasmantaü
pilindivacchaü abhivàdetvà padakkhiõaü katvà pakkàmi.

2. Atha kho
àyasmà pilindivaccho bhagavato santiko dåtaü pàhesi: “ràjà bhante
màgadho seniyo bimbisàro àràmikaü dàtukàmo. Kathaü nu kho bhante mayà
pañipajjitabba”nti. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe
dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: “anujànàmi bhikkhave àràmika”nti.
Dutiyampi kho ràjà màgadho [PTS Page 249] [\q 249/] seniyo bimbisàro
yenàyasmà pilindivaccho tenupasaïkami upasaïkamitvà àyasmantaü
pilindivacchaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho ràjà
màgadho seniyo bimibisàro àyasmantaü pilindivacchaü etadavoca: “anu¤¤àto
bhante bhagavatà àràmiko”ti. “Evaü mahàràjà”ti. “Tena hi bhante ayyassa
àràmikaü dammã”ti. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro àyasmato
pilindivacchassa àràmikaü pañissuõitvà vissaritvà cirena satiü
pañilabhitvà a¤¤ataraü sabbatthakaü mahàmattaü àmantesi: “yo mayà bhaõe,
ayyassa àràmiko pañissuto, dinno so àràmiko”ti. “Na kho dve ayyassa
àràmiko dinno”ti. “Kãva ciraü nu kho bhaõe ito hi taü hotã”ti. Atha kho
so mahàmatto rattiyo vigaõetvà-1 ràjànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü
etadavoca: “pa¤ca deva rattisatànã”ti. “Tena hi bhaõe, ayyassa pa¤ca
aràmikasatàni dehã”ti. “Evaü devà”ti kho so mahàmatto ra¤¤o màgadhassa
seniyassa bimbisàrassa pañissuõitvà àyasmato pilindivacchassa pa¤ca
àràmikasatàni pàdàsi. -2 Pàñiyekko gàmo nivisi. “âràmikagàmako”tipi naü
àhaüsu “pilindigàmako”tipi naü àhaüsu.

1. Gaõetvà. Machasaü. 2. Adàsã. Syà.

[BJT Page 608] [\x 608/]

3. Tena kho
pana samayena àyasmà pilindivaccho tasmiü gàmake kulåpago hoti. Atha kho
àyasmà pilindivaccho pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya
pilindigàmaü piõóàya pàvisi. Tena kho pana samayena tasmiü gàmake ussavo
hoti. Dàrakà-1 alaïkatà màlàkità kãëanti.

4. Atha kho
àyasmà pilindivaccho pilindigàmake sapadànaü piõóàya caramàno yena
a¤¤atarassa àràmikassa nivesanaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa¤¤atte
àsane nisãdi. Tena kho pana samayena tassà àràmikiniyà dhãtà a¤¤e dàrake
alaïkate màlàkite passitvà rodati: “màlà me detha, alaïkàraü me
dethà”ti. Atha kho àyasmà pilindivaccho taü àràmikãniü etadavoca:
“kissàyaü dàrikà rodatã”ti. “Kissàyaü dàrikà rodatã”ti. “Ayaü bhante
dàrikà a¤¤e dàrake alaïkate màlàkite passitvà rodati: “màlaü me detha
alaïkàraü me dethà”ti. “Kuto amhàkaü duggatànaü màlà, kuto alaïkàrà”ti.
-2 Atha kho àyasmà pilindivaccho a¤¤ataraü tiõaõóupakaü gahetvà taü
àràmikiniü etadavoca: “handimaü tiõaõóupakaü tassà dàrikàya sãse
pañimu¤cà”ti. Atha kho sà àràmikinã taü tiõaõóupakaü gahetvà tassà
dàrikàya sãse pañimu¤ci, sà ahosi suvaõõamàlà abhiråpà [PTS Page 250]
[\q 250/] dassanãyà pàsàdikà, natthi tàdisà ra¤¤epi antepure
suvaõõamàlà. Manussà ra¤¤o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa àrocesuü:
“amukassa deva àràmikassa ghare suvaõõamàlà abhiråpà dassanãyà pàsàdikà,
natthi tàdisà devassàpi antepure suvaõõamàlà. Kuto tassa duggatassa,
nissaüsayaü corikàya àbhatà”ti. Atha kho ràjà màgadho seniyo bimbisàro
taü àràmikakulaü bandhàpesi.

5. Dutiyampi
kho àyasmà pilindivaccho pubbanhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya
pilindigàmakaü piõóàya pàvisi. Pilindigàmike sapadànaü piõóàya caramàno
yena tassa àràmikassa nivesanaü tenupasaïkami, upasaïkamitvà pañivissake
pucchi: “kahaü idaü àràmikakulaü gata”nti. “Etissà bhante suvaõõamàlàya
kàraõà ra¤¤à bandhàpita”nti.

6. Atha kho
àyasmà pilindivaccho yena ra¤¤o màgadhassa seniyassa bimbisàrassa
nivesanaü, tenupasaïkami, upasaïkamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi. Atha kho
ràjà màgadho seniyo bimbisàro yenàyasmà pilindivaccho tonupasaïkami,
upasaïkamitvà àyasmantaü pilindivacchaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi.
Ekamantaü nisinnaü kho rajànaü màgadhaü seniyaü bimbisàraü àyasmà
pilindivaccho etadavoca: “kissa mahàràja àràmikakulaü bandhàpita”nti.
Tassa bhante àràmikassa ghare suvaõõamàlà abhiråpà dassanãyà pàsàdikà,
natthi tàdisà amhàkampi antepure suvaõõamàlà, kuto tassa duggatassa,
nissaüsayaü corikàya àbhatà”ti. Atha kho àyasmà pilindivaccho ra¤¤o
màgadhassa seniyassa bimbisàrassa pàsàdaü suvaõõanti adhimucci, so ahosi
sabbasovaõõamayo. “Idaü pana te mahàràja tàvabahuü suvaõõaü kuto”ti.
“A¤¤àtaü bhante, ayyasseva so iddhànubhàvo”ti taü àràmikakulaü
mu¤càpesi.

1. Dàrikà. Machasaü. 2. Alaïkàroti. Machasaü.

[BJT Page 610] [\x 610/]

7. Manussà
ayyena kira pilindivacchena saràjikàya parisàya uttarimanussadhammà-1
iddhipàñihàriyaü dassitanti attamanà abhippasannà àyasmato
pilindivacchassa pa¤cabhesajjàni abhihariüsu. Seyyathãdaü: “sappi
navanãtaü telaü madhu phàõitaü” pakatiyàpi ca àyasmà pilindivaccho làbhã
hoti pa¤cannaü bhesajjànaü, laddhaü laddhaü parisàya vissajjeti. Parisà
cassa hoti bàhulikà, laddhaü laddhaü koëambepi ghañepi puretvà
pañisàmeti. Parissàvanànipi thavikàyopi påretvà vàtapànesu laggeti. Tàni
olãnavilãnàni tiññhanti. Undurehipi vihàrà [PTS Page 251] [\q 251/]
okiõõavikiõõà honti. Manussà vihàracàrikaü àhiõóantà passitvà ujjhàyanti
khãyanti vipàcenti: “antokoññhàgàrikà ime samaõà sakyaputtiyà,
seyyathàpi ràjà màgadho seniyo bimbisàro”ti. Assosuü kho bhikkhå tesaü
manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te bhikkhå
appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma bhikkhå
evaråpàya bàhullàya cetessantã”ti.

8. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira bhikkhave bhikkhå
evaråpàya bàhullàya cetentã”ti? “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho
bhagavà: “kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà evaråpàya bàhullàya
cetessanti” netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana
bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: “

“Yàni kho pana
tàni gilànànaü bhikkhånaü pañisàyanãyàni bhesajjàni seyyathãdaü: sappã
navatãtaü telaü madhu phàõitaü, tàni pañiggahetvà sattàhaparamaü
sanatidhikàrakaü paribhu¤jitabbàni. Taü atikkàmayato nissaggiyaü
pàcittiyanti”.

9. Yàni kho pana tàni gilànànaü bhikkhånaü pañisàyanãyàni bhesajjànãti-

Sappi nàma: gosappi và ajikàsappi và mahisasappi và-2 yesaü maüsaü kappati tesaü sappi.

Navanãtaü nàma: tesaü yeva navanãtaü.

Telaü nàma: tilatelaü sàsapatelaü madhukatelaü eraõóakatelaü vasàtelaü.

Madhu nàma: makkhikà madhu.

Phàõitaü nàma: ucchumbhà nibbattaü.

Tàni pañiggahetvà sattàhaparamaü sannidhikàrakaü paribhu¤jitabbàni sattàhaparamatà paribhu¤jitabbàni.

Taü
atikkàmayato nissaggiyaü hotãti aññhame aruõuggamane nissaggiyaü hoti.
Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva¤ca pana
bhikkhave nissajitabbaü: “idaü me bhante bhesajjaü sattàhàtikkantaü
nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã”ti - dadeyyanti - dadeyyunti -
àyasmato dammã”ti.

1. Dhammaü. Machasaü. 2. Mahiüsasappi. Machasaü.

[BJT Page 612] [\x 612/]

10.
Sattàhàtikkante atikkantasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü. Sattàhàtikkante
vematiko, nissaggiyaü pàcittiyaü. Sattàhàtikkante anatikkantasa¤¤ã,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite adhiññhitasa¤¤ã, nissaggiyaü
pàcittiyaü.

11.
Avissajjite vissajjitasa¤¤ã, anaññhe naññhasa¤¤ã, -1 avinaññhe
vinaññhasa¤¤ã, [PTS Page 252] [\q 252/] adaóóhe daóóhasa¤¤ã, avilutte
viluttasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü:

12. Nissaññhaü
pañilabhitvà na kàyikena paribhogena paribhu¤jitabbaü. Na
ajjhoharitabbaü, padãpe và kàlavaõõe và upanetabbaü. A¤¤ena bhikkhunà
kàyikena paribhogena paribhu¤jitabbaü, na ajjhoharitabbaü.

13.
Sattàhànatikkante atikkantasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. Sattàhànatikkante
vematiko, àpatti dukkañassa sattàhànatikkante anatikkantasa¤¤ã,
anàpatti.

14. Anàpatti
antosattàhaü adhiññhàti, vissajjeti, nassati, vinassati, óayhati,
acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, anåpasampannassa vattena,
vattena, muttena, anapekkho datvà pañilabhitvà paribhu¤jati,
ummattakassa, àdikammikassàti.

Bhesajjasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 4.

Vassikasàñika sikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena bhagavatà bhikkhånaü vassikasàñikà
anu¤¤àtà hoti. Chabbaggiyà bhikkhå “bhagavatà vassikasàñikà anu¤¤àtà”ti
pañigacceva-2. Vassikasàñikacãvaraü pariyesanti, pañigacceva katvà
nivàsenti. Jiõõàya vassikasàñikàya naggà kàyaü ovassàpenti. Ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
chabbaggiyà bhikkhå pañigacceva vassikasàñikacãvaraü pariyesissanti,
pañigacceva katvà nivàsessanti, jiõõàya vassikasàñikàya naggà kàyaü
ovassàpessantã”ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü
“saccaü kira tumhe bhikkhave pañigacceva vassikasàñikacãvaraü
pariyesatha, pañigacceva katvà nivàsetha, jiõõàya vassikasàñikàya naggà
kàyaü ovassàpethà”ti? “Saccaü bhagavà. ‘ Vigarahi buddho bhagavà:
“kathaü hi nàma tumhe moghapurisà pañigacceva vassikasàñikacãvaraü
pariyesissatha, pañigacceva katvà nivàsessatha, jiõõàya vassikasàñikàya
naggà kàyaü ovassàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya
-pe- eva¤ca na bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha”.

1. Anaññhasa¤¤i. Machasaü. 2. Pañikacceva machasaü.

[BJT Page 614] [\x 614/]

“Màso seso
gimhànanti bhikkhunà vassikasàñikacãvaraü pariyesitabbaü. Addhamàso seso
gimhànanti katvà [PTS Page 253] [\q 253/] nivàsetabbaü. Orena ce màso
seso gimhànanti vassikasàñikacãvaraü pariyeseyya, orenaddhamàso seso
gimhànanti katvà nivàseyya, nissaggiyaü pàcittiya”nti.

2. Màso seso
gimhànanti bhikkhunà vassikasàñikacãvaraü pariyesitabbanti ye manussà
pubbepi vassikasàñikacãvaraü denti. Te upasaïkamitvà evamassu vacanãyà:
“kàlo vassikasàñikàya, samayo vassikasàñikàya, “a¤¤epi manussà
vassikasàñikacãvaraü dentã”ti. Na vattabbà: “detha me
vassikasàñikacãvaraü, àharatha me vassikasàñikacãvaraü, parivattetha me
vassikasàñikacãvaraü, cetàpetha me vassikasàñikacãvaranti. “

Addhamàso seso gimhànanti katvà nivàsetabbanti addhamàse sese gimhàne katvà nivàsetabbaü.

Orena ce màso seso gimhànanti atirekamàse sese gimhàne vassikasàñikacãvaraü pariyesati, nissaggiyaü pàcittiyaü.

Orenaddhamàso
seso gimhànanti atirekaddhamàse sese gimhàne katvà nivàseti, nissaggiyaü
hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva¤ca pana
bhikkhave nissajitabbaü: “i daü me bhante vassikasàñikacãvaraü
atirekamàse sese gimhàne pariyiññhaü, atirekaddhamàse sese gimhàne katvà
paridahitaü-1 nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã”ti -dadeyyàti-
dadeyyunti - àyasmato dammi”ti.

3. Atirekamàse
sese gimhàne atirekasa¤¤ã, vassikasàñikacãvaraü pariyesati, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Atirekamàse sese gimhàne vematiko vassikasàñikacãvaraü
pariyesati, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekamàse sese gimhàne ånakasa¤¤ã,
vassikasàñikacãvaraü pariyesati, nissaggiyaü pàcittiyaü.

4. Atirekamàse
sese gimhàne atirekasa¤¤ã katvà nivàseti, nissaggiyaü pàcittiyaü.
Atirekaddhamàse sese gimhàne vematiko katvà nivàseti nissaggiyaü
pàcittiyaü. Atirekaddhamàse sese gimhàne ånakasa¤¤ã, katvà nivàseti,
nissaggiyaü pàcittiyaü.

5. Satiyà
vassikasàñikàya naggo kàyaü ovassàpeti, àpatti dukkañassa. ænakamàse
sese gimhàne atirekasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. ænakamàse sese gimhàne
vematiko, àpatti dukkañassa. ænakamàse sese gimhàne ånakasa¤¤ã,
anàpatti.

6.
ænakaddhamàse sese gimhàne atirekasa¤¤ã, àpatti dukkañassa.
ænakaddhamàse sese gimhàne [PTS Page 254] [\q 254/] vematiko, àpatti
dukkañassa. ænakaddhamàse sese gimhàne ånakasa¤¤ã. Anàpatti.

1. Nivàsatthaü. Katthavi.

[BJT Page 616] [\x 616/]

7. Anàpatti
màso seso gimhànanti vassikasàñikacãvaraü pariyesati, addhamàso seso
gimhànanti katvà nivàseti, ånakamàso seso gimhànanti
vassikasàñikacãvaraü pariyesati. ænakaddhamàso seso gimhànanti katvà
nivàseti, pariyiññhàya vassikasàñikàya vassaü ukkaóóhãyati, nivatthàya
vassikasàñikàya vassaü ukkaóóhãyati, dhovitvà nikkhapitabbaü. Samayena
nivàsetabbaü. Acchinnacãvarassa, naññhacãvarassa, àpadàsu, ummattakassa,
àdikammikassàti.

Vassikasàñikasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 5.

Cãvaraacchindana sikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena àyasmà upanando sakyaputto bhàtuno
saddhivihàrikaü bhikkhuü etadavoca: “ehàvuso janapadacàrikaü
pakkamissàmà”ti. “Nàhaü bhante gamissàmi, dubbalacãvaromhi”ti. “Ehàvuso
ahante cãvaraü dassàmã”ti tassa cãvaraü adàsi. Assosi kho so bhikkhu:
“bhagavà kira janapadacàrikaü pakkamissatã”ti. Atha kho tassa bhikkhuno
etadahosi: - “nadànàhaü-1 àyasmatà upanandena sakyaputtena saddhiü
janapadacàrikaü pakkamissàmi, bhagavatà saddhiü janapadacàrikaü
pakkamissàmã”ti. Atha kho àyasmà upanando sakyaputto taü bhikkhuü
etadavoca; “ehidàni àvuso janapadacàrikaü pakkamissàmà”ti. “Nàhaü bhante
tayà saddhiü janapadacàrikaü pakkamissàmi, bhagavatà saddhiü
janapadacàrikaü pakkamissàmã”ti. “Yampi tyàhaü àvuso cãvaraü adàsiü mayà
saddhiü janapadacàrikaü pakkamissatã”ti kupito anattamano acchindi.

2. Atha kho so
bhikkhå bhikkhånaü etamatthaü àrocesi. Ye te bhikkhå appicchà te
ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma àyasmà upanando
sakyaputto bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito anattamano
acchindissatã”ti? Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.
“Saccaü kira tvaü upananda bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito
anattamano acchindã”ti. “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho bhagavà:
“kathaü hi nàma tvaü moghapurisa [PTS Page 255] [\q 255/] bhikkhussa
sàmaü cãvaraü datvà kupito anattamano acchindissasi. Netaü moghapurisa
appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü
uddiseyyàtha: “

1. Nàhaü, katthami.

[BJT Page 618] [\x 618/]

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito anattamano acchindeyya và acchindàpeyya và nissaggiyaü pàcittiyanti”.

3. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Bhikkhussàti a¤¤assa bhikkhussa.

Sàmanti sayaü datvà

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü vikappanåpagapacchãmaü.

Kupito anattamanoti anabhiraddho àhatacitto khilajàto.

Acchindeyyàti sayaü acchindati, nissaggiyaü-1 pàcittiyaü.

Acchindàpeyyàti
a¤¤aü àõàpeti, àpatti dukkañassa. Sakiü àõatto bahukampi acchindati,
nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và.
Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü. “Idaü me bhante cãvaraü bhikkhussa
sàmaü datvà acchinnaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã”ti -
dadeyyàti - dadeyyunti - àyasmato dammã”ti.

4. Upasampanne
upasampannasa¤¤ã cãvaraü datvà kupito anattamano acchindati và
acchindàpeti và, nissaggiyaü pàcittiyaü. Upasampanne vematiko -pe-
upasampanne anupasampannasa¤¤ã cãvaraü datvà kupito anattamano
acchindati và acchindàpeti và, nissaggiyaü pàcittiyaü.

5. A¤¤aü
parikkhàraü datvà kupito anattamano acchindati và acchindàpeti và,
àpatti dukkañassa. Anupasampannassa cãvaraü và a¤¤aü và parikkhàraü
datvà kupito anattamano acchindati và acchindàpeti và, àpatti
dukkañassa. Anupasampanne upasampannasa¤¤ã, àpatti dukkañassa.
Anupasampanne vematiko, àpatti dukkañassa. Anupasampannasa¤¤ã, àpatti
dukkañassa.

6. Anàpatti so và deti, tassa và vissasanto gaõhàti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Cãvaraacchindana sikkhàpadaü niññhitaü.

1. Nissaggiyaü hoti, syà.

[BJT Page 620] [\x 620/]

5. 3. 6.

[PTS Page 256] [\q 256/] suttavi¤¤attisikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakanivàpe. Tena
kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhå cãvarakàrasamaye bahuü suttaü
vi¤¤àpesuü. Katepi cãvare bahusuttaü avasiññhaü hoti. Atha kho
chabbaggiyànaü bhikkhånaü etadahosi: “handa maü àvuso a¤¤ampi suttaü
vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpemà”tã. Atha kho chabbaggiyà bhikkhå
a¤¤ampi suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpesuü. Vãtepi cãvare
bahusuttaü-1 avasiññhaü hoti. Dutiyampi kho chabbaggiyà bhikkhå a¤¤ampi
suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpesuü. Vãtepi cãvare
bahusuttaü avasiññhaü hoti. Tatiyampi kho chabbaggiyà bhikkhå a¤¤ampi
suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpesuü. Manussà ujjhàyanti
khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà sàmaü suttaü
vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpessantã”ti.

2. Assosuü kho
bhikkhå tesaü manussànaü ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü. Ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: - “kathaü hi nàma
chabbaggiyà bhikkhå sàmaü suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü
vàyàpessantã”ti. Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü:
“saccaü kira tumhe bhikkhave sàmaü suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü
vàyàpethàti “saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho bhagavà: ‘kathaü hi nàma
tumhe moghapurisà sàmaü suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü
vàyàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca
pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu sàmaü suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti”.

3. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Sàmanti sayaü vi¤¤àpetvà.

Suttaü nàma: cha suttàni: khomaü kappàsikaü koseyyaü kambalaü sàõaü bhaïgaü.

Tantavàyehãti
pesakàrehi vàyàpeti, payoge payoge dukkañaü, pañilàbhena nissaggiyaü
hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. [PTS Page
257] [\q 257/] eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü: “idaü me bhante
cãvaraü sàmaü suttaü vi¤¤àpetvà nattavàyehi vàyàpitaü nissaggiyaü,
imàhaü saïghassa nissajàmã”ti. - Dadeyyàti - dadeyyunti - àyasmato
dammã”ti.

1. Bahuüsuttaü ma. Cha. Sa.

[BJT Page 622] [\x 622/]

4. Vàyàpite
vàyàpitasa¤¤i, nisassaggiyaü pàcittiyaü. Vàyàpite vematiko, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Vàyàpite avàyàpitasa¤¤ã, nissaggiyaü pàcittiyaü.

5. Avàyàpite vàyàpitasa¤¤i, àpatti dukkañassa. Avàyàpite vematiko, àpatti dukkañassa. Avàyàpite avàyàpitasa¤¤i, anàpatti.

6. Anàpatti
cãvaraü sibbetuü, àyoge, kàyabandhane, aüsavaññake, -1. Pattatthavikàya,
parissàvane, ¤àtakànaü, pavàritànaü, a¤¤assatthàya, attano dhanena,
ummattakassa, àdikammikassàti.

Suttavi¤¤attisikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 7.

Mahàpesakàrasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena a¤¤ataro puriso pavàsaü gacchanto
pajàpatiü etadavoca: “suttaü dhàrayitvà amukassa tantavàyassa dehi.
Cãvaraü vàyàpetvà nikkhipa. âgato ayaü upanandaü cãvarena
acchàdessàmã”ti. Assosi kho a¤¤ataro piõóacàriko bhikkhu tassa purisassa
imaü vàcaü bhàsamànassa. Atha kho so bhikkhå yenàyasmà upanando
sakyaputto tenupasaïkami. Upasaïkamitvà, àyasmantaü upanandaü
sakyaputtaü etadavoca: “mahàpu¤¤osi tvaü àvuso upananda, amukasmiü okàse
a¤¤ataro puriso pavàsaü gacchanto pajàpatiü etadavoca: “suttaü
dhàrayitvà amukassa tantavàyassa dehi. Cãvaraü vàyàpetvà nikkhipa. âgato
ayyaü upanandaü cãvarena acchàdessàmã”ti. “Atthàvuso maü so
upaññhàko”ti. Sopi kho tantavàyo àyasmato upanandassa sakyaputtassa
upaññhàko hoti.

2. Atha kho
àyasmà upanando sakyaputto yena so tantavàyo tenupasaïkami,
upasaïkamitvà tantavàyaü etadavoca: “idaü kho àvuso cãvaraü maü uddissa
viyyati, àyata¤ca karohi, vitthata¤ca appita¤ca suvãta¤ca suppavàyita¤ca
suvilekhita¤ca suvitacchita¤ca karohã”ti. “Ete kho me bhante suttaü
dhàrayitvà adaüsu iminà suttena cãvaraü vinàhãti. Na bhante sakkà àyataü
và vitthataü và appitaü và kàtuü, [PTS Page 258] [\q 258/] sakkà ca kho
bhante suvãta¤ca suppavàyita¤ca suvilekhita¤ca suvitacchita¤ca kàtunti.
” “Iïgha tvaü àvuso àyata¤ca karohi vitthata¤ca appita¤ca, na te-2
suttena pañibaddhaü bhavissatã”ti.

1. Aüsabaddhake. Machasaü. 2. Na tena suttena. Ma. Cha. Saü.

[BJT Page 624] [\x 624/]

3. Atha kho so
tantavàyo yathàbhåtaü suttaü tante upanetvà yena sà itthã
tenupasaïkami, upasaïkamitavà taü itthiü etadavoca: “suttena ayye
attho”ti. “Nanu tvaü ayyo mayà vutto: iminà suttena cãvaraü vinàhã”ti.
“Saccàhaü ayye tayà vutto: iminà suttena cãvaraü vinàhã”ti, apica maü
ayyo upanando evamàha: “iïgha tvaü àvuso àyata¤ca karohi vitthata¤ca
appita¤ca, na te suttena pañibaddhaü bhavissatãti. ” Atha kho sà itthi
yattakaü yeva suttaü pañhamaü adàsi, tattakaü pacchà adàsi.

4. Assosi kho
àyasmà upanando sakyaputto: “so kira puriso pavàsato àgatoti. ” Atha kho
àyasmà upanando sakyaputto yena tassa purisassa nivesanaü
tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi. Atha kho so puriso
yenàyasmà upanando sakyaputto tenupasaïkami, upasaïkamitvà àyasmantaü
upanandaü sakyaputtaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno
kho so puriso pajàpatiü etadavoca: “taü vàyàpitaü-1. Cãcaranti?” “âmayya
vàyàpitaü taü cãcaranti”. “âhara ayyaü upanandaü cãvarena
acchàdessàmã”ti. Atha kho sà itthã taü cãvaraü nãharitvà sàmikassa datvà
etamatthaü àrocesi. Atha kho so puriso àyasmato upanandassa
sakyaputtassa cãvaraü datvà ujjhàyati khãyati vipàceti: “mahicchà ime
samaõà sakyaputtiyà asantuññhà, nayime sukarà cãvarena acchàdetuü.
Kathaü hi nàma ayyo upanando mayà pubbe appavàrito tantavàye
upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã”ti.

5. Assosuü kho
bhikkhå tassa purisassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
àyasmà upanando sakyaputto pubbe appavàrito gahapatikassa tantavàye
upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjissatã”ti. Atha kho te bhikkhå
bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira tvaü upananda pubbe
appavàrito gahapatikassa tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü
àpajji”ti? “Saccaü bhagavà. ” “¥àtako te upananda a¤¤àtako”ti?
“A¤¤àtako bhagavà”ti. “A¤¤àtako moghapurisa a¤¤àtakassa na jànàti
patiråpaü và appatiråpaü và santaü và asantaü và. Tattha nàma tvaü
moghapurisa pubbe appavàrito a¤¤àtakassa gahapatikassa [PTS Page 259]
[\q 259/] tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikippaü àpajjissasi. Netaü
moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Bhikkhuü
paneva uddissa a¤¤àtako gahapati và gahapatànã và tantavàyehi cãvaraü
vàyàpeyya, tatra ce so bhikkhu pubbe appavàrito tantavàye upasaïkamitvà
cãvare vikappaü àpajjeyya: ‘idaü kho àvuso cãvaraü maü uddissa viyyati,
àyata¤ca karotha citthata¤ca appita¤ca suvãta¤ca suppavàyita¤ca
suvilekhita¤ca suvitacchita¤ca karotha, appevanàma mayampi àyasmantànaü
ki¤cimattaü anupadajjeyyàmà’ti, eva¤ca so bhikkhu vatvà ki¤cimattaü
anupadajjeyya antamaso piõóapàtamattampi, nissaggiyaü pàcittiyanti. “

1. Cãtaü. Katthaci.

[BJT Page 626] [\x 626/]

6. Bhikkhuü paneva uddissàti bhikkhussatthàya bhikkhuü àrammaõaü karitvà bhikkhuü acchàdetukàmo.

A¤¤àtako nàma: màtito và pitito và yàva sattamà pitàmahayugà asambaddho.

Gahapati nàma: yo koci agàraü ajjhàvasati.

Gahapatànã nàma: yà kàci agàraü ajjhàvasati.

Tattavàyehãti pesakàrehi.

Cãvaraü nàma: channaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü vikappanåpagapacchimaü.

Vàyàpeyyàti vinàpeti.

Tatra ce so bhikkhåti yaü bhikkhuü uddissa cãvaraü viyyati so bhikkhu.

Pubbe appavàritoti pubbe avutto hoti. “Kãdisena te bhante cãvarena attho, kãdisaü te cãvaraü vàyàpemã”ti.

Tantavàye upasaïkamitvàti gharaü gantvà yattha katthaci upasaïkamitvà

Cãvare
vikappaü àpajjeyyàti “idaü kho àvuso cãvaraü maü uddissa viyyati.
âyata¤ca karotha, vitthata¤ca appita¤ca sucãta¤ca suppavàyita¤ca
suvilekhita¤ca sucitacchita¤ca karotha. “

Appevanàma
mayampi àyasmantànaü ki¤cimattaü anupadajjeyyàmàti eva¤ca so bhikkhu
vatvà ki¤cimattaü anupadajjeyya antamaso piõóapàtamattampãti. Piõóapàto
nàma: yàgupi bhattampi khàdanãyampi [PTS Page 260] [\q 260/]
cuõõapiõóopi dantakaññhampi dasikasuttampi antamaso dhammampi bhaõati.

7. Tassa
vacanena àyataü và vitthataü và appitaü và karoti, payoge dukkañaü.
Pañilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và
puggalassa và. Eva¤ca pana bhikkhave nissajitabbaü: “idaü me bhante
cãvaraü pubbe appavàrito a¤¤àtakassa gahapatikassa tantavàye
upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpannaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa
nissajàmã”ti. -Pedadeyyàti -pe- dadeyyunti -pe- àyasmato dammi”ti.

[BJT Page 628] [\x 628/]

8. A¤¤àtake
a¤¤àtakasa¤¤ã pubbe appavàrito gahapatikassa tantavàye upasaïkamitvà
cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü. A¤¤àtake vematiko -pe-
a¤¤àtake ¤àtakasa¤¤ã pubbe appavàrito gahapatikassa tantavàye
upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjati, nissaggiyaü pàcittiyaü.

9.
¥àtake a¤¤àtakasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. ¥àtake vematiko
àpatti dukkañassa. ¥àtake ¤àtakasa¤¤i, anàpatti.

10. Anàpatti
¤àtakànaü, pavàritànaü, a¤¤assatthàya, attano dhanena mahagghaü
vàyàpetukàmassa appagghaü vàyàpeti, ummattakassa, àdikammikassàti.

Mahàpesakàrasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 8.

Accekacãvarasikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena a¤¤ataro mahàmatto pavàsaü gacchanto
bhikkhånaü santike dåtaü pàhesi: “àgacchantu bhadantà, vassàvàsikaü
dassàmã”ti. Bhikkhå vassaü vutthànaü bhagavatà vassàvàsikaü anu¤¤àta”nti
kukkuccàyantà nàgamaüsu. Atha kho so mahàmatto ujjhàyati khãyati
vipàceti: “kathaü hi nàma bhadantà mayà dåte pahite nàgacchissanti”
“ahaü hi senàya gacchàmi, dujjànaü jãvitaü, dujjànaü maraõa”nti. Assosuü
kho bhikkhå tassa mahàmattassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa.
Atha kho te bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà
etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi:
“anujànàmi bhikkhave accekacãvaraü pañiggahetvà nikkhipitu”nti.

2. Tena kho
pana samayena bhikkhå “bhagavato anu¤¤àtaü accekacãvaraü pañiggahetvà
nikkhipitunti. ” [PTS Page 261] [\q 261/] accekacãvaràni pañiggahetvà
cãvarakàlasamayaü atikkàmenti. Tàni cãvaràni cãvaravaüse
bhaõóikàbaddhàni tiññhanti. Addasà-1 kho àyasmà ànando senàsanacàrikaü
àhiõóanto tàni cãvaràni cãvaravaüse bhaõóikàbaddhàni tiññhante, disvà
bhikkhå etadavoca: “kassimàni àvuso cãvaràni cãvaravaüse
bhaõóikàbaddhàni tiññhantã”ti? “Amhàkaü àvuso accekacãvarànã’ti. “Kãva
ciraü panàvuso imàni cãvaràni nikkhittànã”ti. Atha kho te bhikkhå
àyasmato ànandassa yathànikkhittaü àrocesuü. âyasmà ànando ujjhàyati
khãyati vipàceti: “kathaü hi nàma bhikkhå accekacãvaraü pañiggahetvà
cãvarakàlasamayaü atikkàmessantã”ti. Atha kho àyasmà ànando bhagavato
etamatthaü àrocesi.

1. Addasa. Machasaü

[BJT Page 630] [\x 630/]

3. Saccaü kira
bhikkhave bhikkhå accekacãvaraü pañiggahetvà cãvarakàlasamayaü
atikkàmentã”ti. ? “Saccaü bhagavà. ” Vigarahi buddho bhagavà: “kathaü hi
nàma te bhikkhave moghapurisà accekacãvaraü pañiggahetvà
cãvarakàlasamayaü atikkàmessanti”. Netaü bhikkhave appasannànaü và
pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: “

“Dasàhànàgataü
kattikatemàsikapuõõamaü bhikkhuno paneva accekacãvaraü uppajjeyya,
accekaü ma¤¤amànena bhikkhunà pañiggahetabbaü, pañiggahetvà yàva
cãvarakàlasamayaü nikkhipitabbaü. Tato ce uttariü nikkhipeyya.
Nissaggiyaü pàcittiyanti. “

4. Dasàhànàgatanti dasàhànàgatàya pàvàraõàya.

Kattikatemàsikapuõõamanti pavàraõà kattikà vuccati.

Accekacãvaraü
nàma: senàya và gantukàmo hoti, pavàsaü và gantukàmo hoti, gilàno và
hoti. Gabbhinã và hoti, assaddhassa và saddhà uppannà hoti, appasannassa
và pasàdo uppanno hoti. So ce bhikkhånaü santike dåtaü pahiõeyya:
“àgacchantu bhadantà, vassàvàsikaü dassàmãti” etaü accekacãvaraü nàma.

Accekaü
ma¤¤amànena bhikkhunà pañiggahetabbaü, pañiggahetvà yàva
cãvarakàlasamayaü nikkhipitabbanti sa¤¤ànaü katvà nikkhipitabbaü,
accekacãvaranti.

Cãvarakàlasamayo nàma: anatthate kañhine vassànassa pacchimo màso, anatthate kañhine pa¤camàsà.

[PTS Page 262]
[\q 262/] tato ce uttariü nikkhipeyyàti anatthate kañhine vassànassa
pacchimaü divasaü atikkàmeti, nissaggiyaü-1 pàcittiyaü. Atthate kañhine
kañhinuddhàradivasaü atikkàmeti, nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü
saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva¤ca pana bhikkhave
nissajitibbaü: “idaü me bhante accekacãvaraü cãvarakàlasamayaü
atikkàmitaü nissaggiyaü. Imàhaü saïghassa nissajàmã”ti. -Pe- dadeyyàti
-pe- dadeyyunti -peàyasmato dammã”ti.

5.
Accekacãvare accekacãvarasa¤¤ã cãvarakàlasamayaü atikkàmeti, nissaggiyaü
pàcittiyaü. Accekacãvare vematiko cãvarakàlasamayaü atikkàmeti,
nissaggiyaü pàcittiyaü. Accekacãvare anaccekacãvarasa¤¤ã
cãvarakàlasamayaü atikkàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Anadhiññhite
adhiññhitasa¤¤ã -pe- avikappite vikappitasa¤¤ã, avissajjite
vissajjitasa¤¤ã, anaññhe naññhasa¤¤ã, avinaññhe vinaññhasa¤¤ã, adaóóhe
daóóhasa¤¤ã, avilutte viluttasa¤¤ã, cãvarakàlasamayaü atikkàmeti,
nissaggiyaü pàcittiyaü.

1. Nissaggiyaü hoti. Syà.

[BJT Page 632] [\x 632/]

6. Nissaggiyaü
cãvaraü anissajitvà paribhu¤jati, àpatti dukkañassa. Anaccekacãvare
accekacãvarasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. Anaccekacãvare vematiko, àpatti
dukkañassa. Anaccekacãvare anaccekacãvarasa¤¤ã, anàpatti.

7. Anàpatti
antosamayaü-1. Adhiññheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati
óayhati, acchinditvà gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, ummattakassa,
àdikammikassàti.

Accekacãvarasikkhàpadaü niññhitaü.

5. 3. 9.

Sàsaïkasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena bhikkhå vutthavassà-2 àra¤¤akesu
senàsanesu viharanti. Kattikacorakà “bhikkhå laddhalàbhàti” paripàtenti.
Bhagavato etamatthaü àrocesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü
pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhå àmantesi: “anujànàmi bhikkhave
àra¤¤akesu senàsanesu viharantena tiõõaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü
antaraghare nikkhipitu”nti.

2. Tena kho
pana samayena bhikkhå bhagavatà anu¤¤àtaü àra¤¤akesu senàsanesu
viharantena tiõõaü cãvarànaü [PTS Page 263] [\q 263/] a¤¤ataraü cãvaraü
antaraghare nikkhipitunti” te tiõõaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü
antaraghare nikkhipitvà atirekachàrattaü vippavasanti. Tàni cãvaràni
nassantipi óayhantipi vinassantipi undårehipi khajjanti. Bhikkhå duccolà
honti låkhacãvarà. Bhikkhå evamàhaüsu: “kissa tumhe àvuso duccolà
låkhacãvarà”ti. Atha kho te bhikkhå bhikkhånaü etamatthaü àrocesuü. Ye
te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
bhikkhå tiõõaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitvà
atirekachàrattaü vippavasissantã”ti.

3. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira bhikkhave bhikkhå
tiõõaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitvà
atirekachàrattaü vippavasantã”ti? “Saccaü bhagavà” vigarahi buddho
bhagavà: “kathaü hi nàma te bhikkhave moghapurisà tiõõaü cãvarànaü
a¤¤ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipitvà atirekachàrattaü
vippavasissanti. Netaü bhikkhave appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca
pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha: “

1. Antosamaye. Ma. Cha. Sa. 2. Vuññhavassà machasaü.

[BJT Page 634] [\x 634/]

“Upavassaü kho
pana kattikapuõõamaü yàni kho pana tàni àra¤¤akàni senàsanàni
sàsaïkasammatàni sappañibhayàni, tathàråpesu bhikkhu senàsanesu
viharanto àkaïkhamàno tiõõaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü antaraghare
nikkhipeyya. Siyà ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cãvarena
vippavàsàya, chàrattaparamaü tena bhikkhunà tena cãvarena
vippavasitabbaü. Tato ce uttariü vippavaseyya a¤¤atra bhikkhusammutiyà,
nissaggiyaü pàcittiyanti. “

4. Upavassaü kho panàti vutthavassànaü

Kattikapuõõamanti kattikacàtumàsinã vuccati.

Yàni kho pana tàni ara¤¤akàni senàsanànãti àra¤¤akaü nàma senàsanaü pa¤cadhanusatikaü pacchimaü.

Sàsaïkaü nàma:
àràme àràmåpacàre corànaü niviññhokàso dissati. Bhuttokàso dissati.
òhitokàso dissati. Nisinnokàso dissati. Nipannokàso dissati.

Sappañibhayaü nàma: àràme àràmåpacàre corehi manussà hatà dissanti. Viluttà dissanti. âkoñità dissanti.

Tathàråpesu bhikkhu senàsanesu viharantoti evaråpesu bhikkhå senàsanesu viharanto.

[PTS Page 264] [\q 264/] àkaïkhamànoti icchamàno.

Tiõõaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaranti saïghàñiü và uttaràsaïghaü và antaravàsakaü và.

Antaraghare nikkhãpeyyàti samantà gocaragàme nikkhipeyya

Siyà ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cãvarena vippavàsàyàti siyà paccayo siyà karaõãyaü.

Chàrattaparamaü tena bhikkhunà tena cãvarena vippavasitabbanti chàràttaparamatà vippavasitabbaü.

A¤¤atra bhikkhusammutiyàti ñhapetvà bhikkhusammutiü.

Tato ce
uttariü vippavaseyyàti sattame aruõuggamane nissaggiyaü hoti.
Nissajitabbaü saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva¤ca pana
bhikkhave nissajitabbaü: “idaü me bhante cãvaraü atirekachàrattaü
vippavutthaü a¤¤atra bhikkhusammutiyà nissaggãyaü. Imàhaü saïghassa
nissajàmã”ti - dadeyyàti - dadeyyunti - àyasmato dammã”ti.

[BJT Page 636] [\x 636/]

5.
Atirekachàratte atirekasa¤¤ã vippavasati a¤¤atra bhikkhusammutiyà,
nissaggãyaü pàcittiyaü. Atirekachàratte vematiko vippavasati a¤¤atra
bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü. Atirekachàratte ånakasa¤¤ã
vippavasati a¤¤atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü.
Apaccuddhañe paccuddhañasa¤¤i -pe- avissajjite vissajjitasa¤¤i, anaññhe
naññhasa¤¤ã, avinaññhe vinaññhasa¤¤i, adaóóhe daóóhasa¤¤ã, avilutte
viluttasa¤¤ã vippavasati a¤¤atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü
pàcittiyaü.

6. Nissaggiyaü
cãvaraü anissajitvà paribhu¤jati, àpatti dukkañassa. ænakachàratte
atirekasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. ænakachàratte vematiko, àpatti
dukkañassa. ænakachàratte ånakasa¤¤ã, anàpatti.

7. Anàpatti
chàrattaü vippavasati, ånakachàrattaü vippavasati, chàrattaü
vippavasitvà puna gàmasãmaü okkamitvà vasitvà pakkamati, antochàrattaü
paccuddharati, vissajjeti nassati vinassati óayhati, acchinditvà
gaõhanti, vissàsaü gaõhanti, bhikkhusammutiyà, ummattakassa,
àdikammikassàti.

Sàsaïkasikkhàpadaü [PTS Page 265] [\q 265/] niññhitaü.

5. 3. 10.

Pariõatasikkhàpadaü.

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena sàvatthiyaü a¤¤atarassa pågassa saïghassa
sacãvarabhattaü pañiyattaü hoti: “bhojetvà cãvarena acchàdessàmà”ti.
Atha kho chabbaggiyà bhikkhå yena so pågo tenupasaïkamiüsu,
upasaïkamitvà taü pågaü etadavocuü: “dethàvuso amhàkaü imàni
cãvarànã”ti. “Na mayaü bhante dassàma amhàkaü saïghassa anuvassaü
sacãvarabhikkhà pa¤¤attà”ti, “bahå àvuso saïghassa dàyakà, bahå
saïghassa bhaddà-1. Mayaü tumhe nissàya tumhe sampassantà idha viharàma.
Tumhe ce amhàkaü na dassatha atha ko carahi amhàkaü dassati? “Dethàvuso
amhàkaü imàni cãvarànã”ti. Atha kho so pågo chabbaggiyehi bhikkhåhi
nippiëiyamàno yathàpañiyattaü cãvaraü chabbaggiyànaü bhikkhånaü datvà
saïghaü bhattena parivisi. Ye te bhikkhå jànanti saïghassa
sacãvarabhattaü pañiyattaü, na ca jànanti. Chabbaggiyànaü bhikkhånaü
dinnanti, te evamàhaüsu:

[BJT Page 638] [\x 638/]

2.
“Onojethàvuso saïghassa cãvara”nti. “Natthi bhante yathàpañiyattaü
cãvaraü ayyà chabbaggiyà attano pariõàmesu”nti. Ye te bhikkhå appicchà
te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhå
jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmessantã”ti. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü. “Saccaü kira tumhe bhikkhave
jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmethà”ti? “Saccaü bhagavà”
vigarahi buddho bhagavà: “kathaü hi nàma tumhe moghapurisà jànaü
saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmessatha. Netaü moghapurisà
appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü
uddiseyyàtha. “

“Yo pana bhikkhu jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmeyya, nissaggiyaü pàcittiyanti.

3. Yo panàti yo sàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Jànanti nàma: sàmaü và jànàti a¤¤e và tassa àrocenti, so và àroceti.

[PTS Page 266] [\q 266/] saïghikaü nàma: saïghassa dinnaü hoti pariccattaü.

Làbho nàma: cãvarapiõóapàtasenàsanagilànapaccayabhesajjaparikkhàrà, antamaso vuõõapiõóopi dantakaññhampi dasikasuttampi.

Pariõataü nàma: dassàma karissàmàti vàcà bhinnà hoti.

4. Attano
pariõàmeti. Payoge dukkañaü, parilàbhena nissaggiyaü hoti. Nissajitabbaü
saïghassa và gaõassa và puggalassa và. Eva¤ca pana bhikkhave
nissajitabbaü: “idaü me bhante jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano
pariõàmitaü nissaggiyaü, imàhaü saïghassa nissajàmã”ti. -Pe- dadeyyàti
-pe- dadeyyunti, -pe- àyasmato dammã”ti.

5. Pariõate
pariõatasa¤¤ã attano pariõàmeti, nissaggiyaü pàcittiyaü. Pariõate
vematiko attano pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Pariõate apariõatasa¤¤ã
attano pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Saïghassa pariõataü a¤¤asaïghassa
và cetiyassa và pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Cetiyassa pariõataü
a¤¤acetiyassa và saïghassa và gaõassa và puggalassa và pariõàmeti,
àpatti dukkañassa. Puggalassa pariõataü a¤¤assa puggalassa và saïghassa
và gaõassa và cetiyassa và pariõàmeti, àpatti dukkañassa. Apariõate
pariõatasa¤¤ã, àpatti dukkañassa. Apariõate vematiko, àpatti dukkañassa.
Apariõate apariõatasa¤¤i anàpatti.

[BJT Page 640] [\x 640/]

6. Anàpatti
kattha demàti pucchiyamàno yattha tumhàkaü deyyadhammo paribhogaü và
labheyya pañisaïkhàraü và labheyya ciraññhitiko và assa, yattha và pana
tumhàkaü cittaü pasãdati tattha dethàti bhaõati, ummattakassa,
àdikammikassàti.

Pariõatasikkhàpadaü niññhitaü

Pattavaggo tatiyo.

Tassuddànaü:

Dve ca pattàni bhesajjaü vassikàdànapa¤camaü,

Sàmaü vàyàpanacceko sàsaïkaü saïghikena càti.

Uddiññhà kho
àyasmanto tiüsanissaggiyà pàcittiyà dhammà. Tatthàyasmante pucchàmi:
kaccittha parisuddhà? Dutiyampi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Tatiyampi pucchàmi: kaccittha parisuddhà? Parisuddhetthàyasmanto tasmà
tuõahã. Evametaü dhàrayàmãti.

(Atirekekaratta¤ca akàlaporàõadhovanaü,

Pañiggaha¤ca ta¤ceva vi¤¤atti ca tatuttari,

Dve appavàrità ceva tikkhattuü codanàya càti.

Missakaü suddhaka¤ceva tula¤ca anuvassakaü,

Puràõasanthata¤ceva lomànaü haraõena ca,

Dhovanaü rupiya¤ceva dve ca nànappakàrakàti.

Atireka¤ca patta¤ca ånena bandhanena ca,

Bhesajjaü sàñaka¤ceva kupitena acchindanaü,

Dve tantavàyà ceva accekacãvarena ca,

Chàrattaü vippavàsena attano pariõàmanàti. )

Tiüsakaü niññhitaü,

Pàràjikapàëi niññhità.

Imà atirekagàthàyo sãhala potthakesu yeva dissante.
 

5  m;a; j.a.h

3  m

3  *3( tl,ays jkdys
Nd.Hj;2ka jykafia iej;a kqjr wfkamsZvq uy isgdKka jsiska lrjd mQcdlrk ,o
fcA;jkdrdufha jdih lrkfial’*4( tl,ayss jkdyss Pnzn.a.sh NsCIQyq fndfyda
md;1 /ia lr;a’ ukqIHfhda

[ \ q 351 / ]
jsydrj, wejsoSfuys fhÈKdyq oel
fodia lSjdyqh”fkdi;2g m1ldY l


blans;ss ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykaafiag fuz ldrKh ie< l

5 ” huzlsis NsCIqjla jevs md;1hla ord kuz ksi.s mps;s fjz’ ” Nd.Hj;2ka jykafia jsiska fufiao jkdys YsCIdmo mKjk ,oafoa fjz’


tl,ays jkdys wdhqIau;a wdkFo ia:jsrhka jykafiag jevs md;1hla ,enqfKa
fjz’ wdhqIau;a wdkFo f;fuzo ta md;1h wdhqIau;a iershq;a f;rekag fokq
leue;af;a fjz’ wdhqIau;a YdrSmq;1 f;fuz idfla; kqjr jdih lrhss’ ”
blans;s wdhqIau;a wdkFo ia:jsrhkag fuz woyi jsh’ Nd.Hj;2ka jykafia
jsiska jevssmqr md;1 fkdoersh hq;2hhs YsCIdmo mKjk ,oS’ ug fuz w;sfrAl
md;1h ,enqfKAh’ uuo fuz md;1h wdhqIau;a YdrSmq;1 ia:jsrhkag fokq
leu;af;us’wdhqIau;a YdrSmq;1 f;fuzo idfla; kqjr jihs ‘ flfia kuz ud
jsiska ms


blans;s wdhqIau;a wdkFo ia:jsrhka jykafia Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh
ie< flf

[ \ q 352/ ]
tkafkaoehs ” weiQy’” Nd.Hj;2ka
jykai” kj fjks fyda oifjks oskhhs ” lSfhah’ blans;s Nd.Hj;2ka jykafia
fuz ksodkfhys fuz isoaOsfhyss oeyeus l:d fldg NsCIQka weu;@ fial’ ”
uyfKks” oi oskla iSud fldg ;nd wu;r md;1hla mrsfNda. lsrSug wjir fous’
uyfKks” fufiao jkdys fuz YsCIdmoh Wfoijz’

8  ” oi ojila mru fldg we;s ld,hla w;sfrAl md;1hla oersh hq;2hs’ th blaujkakdg kssiss.s mpss;s fjz’ “


‘ oi ojila iSSsud fldg ’ hkq oi ojila m1udK fldg oerssh hq;2h’ 
‘w;sfrAl md;1h ’ kuz wOsIGdk fkdl< ndr fkdÈka md;1hhs’ ‘ md;1h ’ kuz
md;1 folls’ f,day md;1h” uegss md;1h hk folhs’ md;1 jrA. ;2klsss’f,dl2
md;1h” uOHu md;1h” l2vd md;1h lshdhs’ f,dl2 md;1h iy,a ,dia Nd.hl ke,s
foll n;a w,a,hs’ *4( i;rska fldgil lejs


” uyfKks” fufiao jkdys Ndrosh hq;2h’*4( ta NsCIqj jsiska ixhd fj;
meusK” ;ksmg isjqr taldxY fldg fmdrjd jevsuyZM NsCIQkaf.a mdjeË
Wlal2gqlfhka ysË weËs
” ixf;u ud lshkakla widjd’fuz md;1h fukuz NsCIqjg ksis.s jsh’iXhdg Ndr fok,oS’boska iXzhdg

[ \ q 353 / ]
meussKs l,a we;af;a jS kuz ix
f;fuz fuz md;1h fukuz NssCIqjg fokafkah ” lshdhs’ ta NsCIqj jsiska
fndfyda NsCIQka fj; meusK ;ksmg isjqr taldxY fldg fmdrjd jevss uyZM
NsCIQkaf.a md jeË Wlal2gqlfhka ysË weËs


ta NsCIqj jsiska tla NsCIqla fj; meusK ;ksmg isjqr taldxY fldg
Wlal2gqlfhka ysË weËs
                                                                                                    (a)  23
 [\ q 354 / ]

3= 
“oi oji w;frys wOsIaGdk lrhso” Ndr fohso” w;ayrshso” kefiao” jekfiao”
nsfËao” meyer.kSo” jsYajdilug .kSo” Wu;2jQjyqgo” uq,ska jeroao
l4  W#k m[ap nFOk YsCIdmoh

33  tl,ays jkdys
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia YdlHckmofhys lsUq,aj;a kqjr ksf.1daOdrdufhys
jdih lrkfial’ tl,ays jkdys tla;rd l2uzNldrfhl2 jsiska ‘huz wdhH!flfkl2g
md;1fhka m1fhdack we;a kuz uu md;1fhka mqoushs’’  wdrdOkd lrk
,oafoafjhs’ tl,ays jkdys NsCIQyq m1udKh fkdoek fndfyda md;1 b,aj;a’ huz
flfkl2g l2vd md;1 fj;ao” Tjzyq uy;a md;1 b,aj;a’ huzflfkl2g uy;a md;1
fj;ao” Tjzyq l2vd md;1 b,aj;a’ *4( blans;s ta l2uzNldr f;u NsCIQkaag
fndfyda md;1 idokakdyq  wksla jslsKsh hq;2 nvq idokakg fkdyelsjsh’f;fuzo
fkdhefmhs’ wUqorefjdao la,dka; fj;s’ *5( ukqIHfhda fodia lsh;a” fkdi;2g
m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’  ” flfia kuz Y1uK YdlH mq;1fhda m1udKh
fkdoek fndfyda md;1 b,ajkakdyqo $ *6( fuz f;fuz fudjqkag fndfyda md;1
lrkafka wksla jslsKsh yels nvqjla lrkakg fkd,efnz’ f;fuzo fkdhefmhs’
wUqorefjdao la,dka; fj;ahhs ” *7( lssshhs’ NsCIQyq fodia lshkakdjQ
fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ fkdi;2gq jpk lshkakdjQ ta usksiqkaf.a jpk weiQy’
huz ta NsCIqflfkla w,afmpzP jQjdyqo Tjzyq ” flfia kuz NsCIQyq m1udKh
fkdoek fndfyda md;1 b,ajkakyqoehs ” fodia lsh;a” fkdi;2g mldY lr;a”
fkdi;2gq jpk lsh;a’

[ \ q 355/ ]
34  blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka
jykafiag fuz ldrKh ie< l

35 ” uyfKks” md;1h fkdb,ajss hq;2hss ‘hfula b,ajhss kuz Èl2,d weje;afjz”‘

36 
tl,ays jkdys tla;rd NsCIqjlf.a md;1h nsÌfka fjz’ blans;s ta NsCIqj
‘md;1 b,a,SSug Nd.Hj;2ka jykafia ;ykuz l

37 
blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

38 
tl,ays jkdys ij. NsCIQyq ke;sjQ md;1 we;a;kag fyda nsÌkq md;1 we;a;kag
md;1hla b,ajSug Nd.Hj;2ka jykafia jsiska wkqokakd ,oehs iaj,amhla
nsÌkdjQ iaj,amhla levqkdjQo ySreK muKlskqÈ fnfyda md;1 b,aj;a’ * fuys 3
*4( *5(( fodia lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’ fuz f;fuz
fudjqkag fndfyda md;1 yokakdjQ jslsKsh yels wfkla nvqjla lrkakg
fkdyelaflah’ f;fuzo fkdhefmhss’ Tyqf.a wUqorefjdao la,dka; fj;a ‘fodia
lshkakdjQ” fkdi;2gq jpk lshkakdjQ” fkdi;2gq nia lshkakdjQ Tjqkaf.a jpk
weiqjdyqh’ huz ta NsCIqflfkla w,afmpzPo

[ \ q 356 / ]
Tjzyq fodia lsh;a” fkdi;2g m1ldY
lr;a” fkdi;2gq jpk lssh;a’ flfia kuz ij. NsCIQyq iaj,am ud;1hla nsÌkq
levqKq brs weÌKq muKlska fndfyda md;1 b,ajkakdyqoehs ” lshdhs’

39 
blans;sss ta NssCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh
ie

30 
” huz uyfKla f;fuz jkdys nFOk mfilska wvq md;1hla we;sj wksla wZM;a
md;1hla b,ajd.kS kuz kssi.s mps;s fjz’ ta uyKyq jsiska ta b,ajd.;a md;1h
NsCIq msrsi fj; ;nd wd,h yermSu l

3- 
‘ md;1h wvq neÌuz mila we;af;a ’hkq nkaOk tllskaj;a hqla; fkdjq md;1h
o” tla neuzula we;af;ao” neus folla we;af;ao” neus ;2kla we;af;ao” neus
i;rla we;af;ao” neËSug bvla ke;ss md;1hhs’ huz md;1hl fowZ.2,a brla
ke;af;ao neuzug wjldY we;s md;1hhs’huz md;1hl fowZ.2,a brla keoao neuzug
bv we;s md;1hhs’ huz md;1hl fowZ.2,a brla we;ao wZM;a md;1hla b,ajSu
f.k lshkq ,efnz’ ‘b,ajkafkah ’ hkq wZ.jhs” m1fhda.fhys Èl2,dfjz’
,enSSSfuka ksi.s mps;s fjz’ ixhd ueo Ndr osh hq;2hs’ is,af,dau wOsIaGdk
lrk ,o md;2h /f.k wdhq;a;dy’ jgsskd md;1hla .kafkushs l2vd md;1h
wOsIaGdk l< hq;af;a fkdfjz’ f,dl2 md;1hla .kafkusshss boska l2vd
md;1h wOsIaGdk lrhs kuz Èl2,d weje;a fjz’ uyfKks” fufia o jkdys w;ay<
hq;2h’ ta NsCIqj ixhd fj; meusK ;ksmg isjqr taldxY fldg jevsuyZM

[ \ q 357 / ]
NsCIQka md jeË Wlal2gqlfhka ysË
weËs
* uyfKks” fufia jkdys iuzu; l< hq;2h’

4= 
m

  fm< yd iiËkak’

[ \ q 358 / ]

43 
bosska fkd;ekays oudo” mdjspzps fkdlr j<Ëdo” w;ayrSo Èl2,d weje;a
fjz’ fuz tys yrss l1uhhs’ fuz tys iajNdjhhs’ wKav fkdoeuQ md;1hlska
ms

44 
ms

45  * fuys 4 fPAoh fhoSfuzoS ‘ ms

46  * fuys 4 fPAofha ‘ ms

47  * fuys 4 fPAofha ‘ ms

48  * fuys 4 fPAofha ‘ ms

49  * fuys 4 fPAofha ‘ ms

40  tla ms

4-  ms

5= 
ms

53  mss

54  mss

[ \ q 359 / ]

55  tla ms

56  ms

57  ms

58  ms

59 
ms

50+6= 
* fuz fPao i;r iEoSug 49 fPaofha ms

63  
ke;sjQ md;1 we;a;yqg o” nsÌKq md;1 we;a;yqgo” kEhkago” mejerEjkago”
wksfll2 Wfoido” ;u Okfhkao” Wu;2jQjyqgo” uq,ska jeroao l
 
 5 fNicAc YsCIdmoh’

64  * fuys 3 wksh;fha
3*3(( tl,ays jkdys wdhqIau;a ms

[ \ q 360 /]
f;reka jykafia l2ula lrkafkaoehs
“weiQfjzh’” uyrc” f,kla lrkq leue;af;a mrAj; nEjqula iqoaOlrkafkushs”
lSfhah’” iajduSks” wdhH!hka jykafiag jevlrefjl2 wjYHoehs”   weiqfjzh’ ”
uyrc Nd.Hj;2ka jykafia jsiska jevlrefjl2 fkd wkqo;afialehs “lSfhah’ ”
tfia kuz iajduSkss”Nd.Hj;2ka jykkafia jspdrdug lshkakehs”  lSfhah’ ”
uyrc tfiahhs”  wdhqIau;a ms

65 
blans;s fiaKsh nsuznsidr u.O rcf;u wdhqIau;a mss

66 
blans;s Nd.Hj;2ka jykafia fuz ksodkfhyss fuz isoaOsfhys oeyeus l:d fldg
NsCIQka wduka;1Kh l

[ \ q 361 / ]
weiSh’ ” foajhkajykai” wdhH!hka
jykafiag jevlrefjl2 fkdhejzfjushss” lSfhah’ “i.h” wo isg Bg fldmuK l,la
.;jQfhaoehs “weiSh’ blans;s ta uydud;H f;u rd;1S .Kka fldg fiaKsh
nsuznsidr rcqg ” foajhka jykai” rd;1S mkaiShlehs

*
lSfhah’ “i.h” tfiakuz wdhH!hka jykafiag mkaiSShla jevlrejka fojhss ”
lSfhaah’ ” foajhka jykai” tfiahhs ” ta uydud;H f;u fiaKsh nsuznsidr rcqg
ms

67 
tl,ays wdhqIau;a ms

68 
blans;s wdhqIau;a ms

* jssuissh hq;2hs

[ \ q 362 / ]
u.O rcyg ‘ foajhka jykai” wij,a
luzlrejdf.a f.hs b;d rEu;a jQ” oel2uz lZM i;2g f.kfok rka ud,djla we;’
foajhka jykafiaf.a we;2ZM kqjr ;2< o tnÌ rka ud,djla ke;’ ta Èmam;dg
tjekakla fldhskao $ taldka;fhka fidrluska f.fkk ,oafoahss ’
lSjdyqh’blanssss;s fiaKsh nsuzznsssidr u.O rcf;u ta luzlrejd iy msssrsi
isrlr jQfhah’

69 
fojeks osk;a wdhqIau;a ms

60 
blans;s wdhqIau;a ms

6- 
blans;s wdhqIau;a ms

7=  ukqIHfhda wdhH! ms

[ \q 363 / ]
mdk ,oehs i;2gq jQjdyq meyeÈkdyq
wdhqIau;a ms

73 
ukqIHfhda jsydrf.hs wejsoSu lrkakdyq fodia lsh;a” fkdi;2gq jpk lsh;a”
fkdi;2g m1ldY lr;a’ fuz Y1uK YdlHmq;1fhda we;2<; fldgq .2,a
we;af;dah’ fiaKssh nsuznsidr u.O rc huzfiao tfuks’ NsCIQyq fodia
lshkakdjQ” fkdi;2gq jpk lshkakdjQ” fkd i;2g m1ldY lrkakdjQ ta
usksiqkaf.a jpk weiQy’ huz ta NsCIqflfkla w,afmpzPo *4( Tjzyq fodia
lsh;a ” fkdi;2gq jpk lsh;a fkdi;2g m1ldY lr;a’ *5( flfia kuz NsCIQyq
funÌ m1;Hnyq, Ndjh msKsi W;aidyj;a jkakdyqoehs ” lshdhsss’

74 
blanss;ss ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

75 
” .s,ka NsCIQka jsiska wkqNj lghq;2jQ huzz ta fnfy;la we;ao ” Tjzyq
ljryqo h;a .sf;,ah” fjZvreh” ;,f;,ah” uSh” WlameKsh hk fudyqhs’ ta
fnfy;a ms

76  ‘ .ss,ka NsCIQka jssiska wkqNj l

[ \ q 364 / ]
.sf;,a fyda huzlsis i;2kaf.a uia
lemo Tjqkaf.a .sf;,ao’ ‘ fjZZvre ’kuz Tjqkaf.au fjZvreh’ ‘ f;,a ’ kuz
;, f;,a “wn f;,a ” uS f;,a” tZvre f;,a” *i;2kaf.a ( uia f;,a hkqhs’‘uS’
kuz uS ueiaikaf.a uS meKs” ‘meKs’ kuz Wla meKs hkqhs’

77 
fuzjd ms

78 
” uyfKks” fufia jkdys Ndr osh hq;2hs’ iajduSks” uf.a fuz fnfy; i;a
ojila blau jQfhah’ ksi.s jsh’ uu fuh ixhdg Ndrfoushs lshdo ” fokafkah
lshdo” fokakdyqh lshdo “wdhqIau;2kag fous lshdo osh hq;2h’ i;a oji
blauqKq l,ays blauqfkah hk yeZ.Suz we;af;a ksi.s mps;s fjz’ i;aoji
blauSfuys jsu;s we;af;aa ksi.s mps;s fjz’ i;aojila blauqKq l,ays fkd
blauqfKah hk yeZ.Suz we;af;a ksi.s mps;s fjz’wOsIaGdk fkdl< l,ays
wOsIaGdk lf

[ \ q 365 / ]
uqok ,oaojqka jsiska n,d fmdfrd;a;2 rys;j oS ,en mrsfNd. lrhso Wu;2jQjyqgo” wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’

 
 


6  jiaisl idgsl YsCIdmoh’

79  * fuys 3 wksh;fha 3
*3(( tl,ays jkdys Nd.Hj;2ka jykafia jsiska NsCIQkag jeis iZMjla
wkqo;af;a jsh’  ‘ij. NsCIQyq  Nd.Hj;2ka jykafia jsiska jsis iZM isjqr
wkqokakd ,oafoahhs’ m1:ufhkau jeis iZM isjqr fidhhs’ l,skau uid yËs;a’
osrE jeis iZM isjqfrka k.ak YrSrh f;u;a’ huz ta NsCIqQka w,afmpzPo Tjzyq
flfia kuz ‘ij. NsCIQyq l,a we;sju jiaisl idgsl isjqre fidhkakdyqo$
l,skau fldg yËs;ao lshdhs’ osrE jeis iZM isjqfrka k.ak YrSrh f;u;aoehs
’lshd fodia lSjdyqh” fkdi;2g m1ldY l

70 
blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

7-
“.1SIau idr ui w;2frka uila fYaIj isgsfhahhs ’NsCIqj jsiska jeis iZM
isjqrla fijsh hq;af;ah’ .1SIau idr udihg wv uila we;af;ahhs fldg yekao
hq;2′ .1SIau idr udih w;2frka udihla b;srsjQfhahhs lsj hq;2′ l,g uE;ska
bosska jeis iZM isjqrla fidhkafkao” .1SIau idr udih w;2frka wrAO udihla
b;srsj isgssfhahhs lsjhq;2 l,g uE;u fldg yËskafka kuz ksi.s mps;s fjz’”

8=  ‘ .1SIau iD;2fjka udihla b;srsj we;af;ahhs NsCIqj jsiska jiaisl idgsl isjqrla fijssh hq;2h’’hkq huz

[ \ q 366 / ]
ukqIH flfkla fmro jeis
iZMissjqrla fo;ao” Tjqka fj; meusK” jeis iZMjlg l,ehso” jeis iZMjg iuh
hhso fufia lsh hq;2 jkafkah’ fiiq ukqIHfhdao jeis iZM isjqr fo;ao” ‘ug
jeis iZM isjqrla fojhsso” ug jeiss iZM isjqrla f.k tjhso” uf.a jiaisl
idgsl pSjrh udrelrjz udf.a jiaisl idgsl pSjrh us

83 
“uyfKks” fufiao jkdys Ndrosh hq;2hs’‘ iajduSks” uf.a fuz jeis iZM isjqr
.suzydkhg uilg jvd b;srsj we;s l,ays fidhk ,oS’ .1SIau ld,fhys wvuila
;snshoS wËsk ,oS’ uu fuh ixhdg Ndr foushso” fokafkahhso” fokakdyqhhsso”
wdhqIau;ayg foushso”"lshd oshhq;2hs’

84 
.1SIau ld,fhys uilg jvd b;srs l,ays b;srsh hk yeZ.Su we;af;a jeis iZM
isjqrla fidhhso ksi.s mpss;sfjz’ .1SIau ld,fhys uilg jvd b;srs l,ays
jsu;s we;sj jeis iZM isjqrla fidhhso ksi.s mpss;sfjz’ .1SIau ld,fhys
uilg jvd b;srs l,ays wvqjQfhah hk yeZ.Su we;af;a jeis iZM isjqrla
fidhhso ksi.s mpss;sfjz’

85 
.1SIau ld,fhys wvuilg jvd b;srs l,ays jevsh hk yeZ.Suz we;sj yËshso
ksi.s mpss;sfjz ‘.1SIau ld,fhys wvuilg jvd fiijq l,ays jsu;s we;sj
yËshso ksi.s mpss;sfjz’ .1SIau ld,fhys wvuilg jvd b;srs l,ays wvqh hk
yeZ.Suz we;sj yËshso ksi.s mpss;sfjz’

86 
jiaisl idgslh we;s l,ays ksrAjia;1j YrSrh fidaohso Èl2,d weje;a fjz’
.1SIau ld,fhys uilg jvd wvqj b;srsjQfhahhs jsu;s we;af;ao Èl2,d weje;a
fjz’ .1SIau ld,h uilska wvqh hs hk yeZ.Su we;af;a wej;a fkdfjz’

[ \ q 367 / ]

87 
.1SIau l,fhys wvuilg jvd wvqjQfha jevsjQfha hk ix{d we;af;a Èl2,d
weje;a fjz’ wvuilg jvd wvqfjka .1SIau ld,h b;srs l,ays jsu;s we;af;a
Èl2,d weje;a fjz’ .1SIau ld,fhys wvuilg jvd wvqjQfha wvqh hk yeZ.Suz
we;af;ao weje;a fkdfjz’

88 
.1SIau ld,hg udihla b;srshhs jeis iZM isjqrla fidhhso .1SIau ld,hg wv
uila b;srshhs uid wËSo “.1SIau ld,hg udihlg wvq ld,hla b;ssrshhso jeis
iZM isjqrla fidhhso” .1SIau ld,hg wvuilg jvd wvqj b;srs jQfhahhs uid
wËSo ” jeis iZM isjqr ksus l,ays ” ji miqjg ;nhso ” jeis iZM isjqr weËs
l,ays ji miq lrhso” fidaojd ;ensh hq;2hs’ld,fhys weËsh hq;2hs’ meyer .;a
isjqre we;a;dygo” ke;sjQ isjqr we;a;dygo” jsm;a;SkaysosSo” Wu;2jQjyqgo”
wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’

 
 


7  pSjr wpzPsFok YsCIdmoh

89  * fuys 3 wksh;fha 3
*3(( tl,ays jkdys wdhqIau;a WmFo YdlHmq;1 f;fuz ifydaorhdf.a
ioaOsjsydrsl NsCIqjg  ” weje;aks” wms okjq yeisrSug huqhs ” lSfhah’
“iajduSks” uu fkdhkafkaus’ ÈrAj, isjqre we;af;aushs ” lSfhah’ ”
weje;aks” tj” uu Tng isjqr foushs ” Tyqg isjqrla Èkafkah’ ” ta NsCIqf;u
Nd.Hj;2ka jykafia jkdys okjq yeisrSug jvskdfialehs weiqfhah’ blans;s ta
NssCIqjg ‘ uu oeka wdhqIau;a WmkFo YdlH mq;1hka yd okjq yeisrSug
fkdhkafkus’ Nd.Hj;2ka jykafia iuZ. okjq yeisrSug hkafkushs ’ fuz is;
jssh’ blans;s wdhqqqIau;a WmkFo YdlH mq;1 f;u ta NsCIqjg “weje;aks” oeka
tj” okjq iersierSug hkafkuqhs” lSfhah’ ” iajduSks” uu Tn iuZ. okjq
yeisrSug fkd tkafkus’ Nd.Hj;2ka jykafia iuZ. okjq yeisrSug hkafkushs ”
lSfhah’ ” weje;aks” uu f;dmg  ud iuZ. okjq yeisrSug hkafkahhs huz
isjqrla Èkafkuzhhs” lsmssfha fkdi;2gq jQfha issjqr meyer .;af;ah’

[ \ q 368/ ]

80 
blans;s ta uyK f;u NssCIQkag fuz ldrKh ie< fl

8- 
” huzlsis NsCIqjla NssCIqjlayg f;fuzu isjqrla oS lssmsfha fkdi;2gq is;a
we;sfha meyer .kS kuz fyda meyer .kajd kuz fyda ksi.s mps;s fjz’ “

9= 
” hfula jkdys ” hkq NsCIq hkq’ * fuys 3 mdrdcslfha moNdckssfha 3+4(‘
NsCIqjf.a ’ hkq wka NsCIqjlf.a hkqhs’ ‘ f;fuz ’ hkq f;fuz oS hkqhs’ ‘
isjqrla ’ kuz ihjeoEreuz isjqre w;rska ndroSug wka;su iqÈiqluz we;s
isjqre w;rska tlls’  ‘lsmsfha fkdi;gq is;a we;af;a ’ hkq fkdwe,qfKa myr
,enQ is;a we;af;a ;ojQ is;a we;af;a’ ‘ meyer .kafkah’ hkq f;fuz meyer
.kSo ksi.s mps;s fjz’‘meyer.kajkafkah ’ hkq wfkfll2g wK lrjhs  Èl2,d
weje;a fjz’ jrla weKjQfha fndfyda fldg meyer .kSo ksi.ss fjz’ ixhdg”
.Khdg” fyda mqoa.,fhl2g fyda Ndrosh hq;2hs’

93 
” uyfKkss” fufiao jkdys Ndrosh hq;2hs” ‘ iajduSks” uf.a fuz isjqr
NsCIqjlg ;ukau oS meyer.kakd ,oS ksi.s jsh’ uu fuh ixhdg Ndrfoushs
lsshdo” fokafkahhs lshdo” fokakdyqh lshdo ” wdhqIau;2kag fous lshdo osh
hq;2hs’

[ \ q 369/ ]

94 
‘ Wmimka jQfjl2g Wmimka jQfhah” hk yeZ.Suz we;af;a isjqrla oS lsmsfha
fkdi;2gq jQfha meyer.kSSS kuz fyda meyer .kajd kuz fyda ksi.s mps;s fjz’
WmiuzmodjQfjl2 flfrys jsu;s jQfha isjqrla oS lsmsfha fkdi;2gq jQfha
meyer .kS kuz fyda meyer .kajd kuz fyda ksi.s mps;s fjz’ Wmimka jQjyq
flfryss Wmimka fkdjqfhah hk yeZ.Suz we;af;a isjqrla oS lssmsfha
fkdi;2gqjQfha meyer .kS kuz fyda meyer .kajdkuz fyda ksi.s mps;s fjz’’

95 
wka msrslrla oS lsmsfha fkdi;2gqjQfha meyer .kS kuz fyda meyer .kajdkuz
fyda Èl2,d weje;a fjz’ Wmiuzmod fkdjQfjl2g isjqrla fyda wka msrslrla
fyda oS lsssmsfhaa fkdi;2gq jQfha meyer .kSkuz fyda meyer.kajd kuz fyda
Èl2,d weje;a fjz’ Wmimka fkdjQfjl2 flfrys jsu;s we;af;a Èl2,d weje;a
fjz’ Wmimka fkdjQfjl2 flfrys Wmimka fkdjQfhah hk yeZ.Suz we;af;a Èl2,d
weje;a fjz’ fyf;u fyda fohso” Tyq flfrys jsYajdYfhka .kShso” Wu;2jQjyqg
o” wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’


8  iQ;1 js{ma;s YsCIdmoh

96  tl,ays jkdys
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia rc.y kqjr f,fykqkag n;a jegqma Èka
fjZMjkdrdufha jdih lrkfial’ tl,ays jkdyss Pnzn.a.sh NsCIQyq isjqre lrk
ld,fha fndfyda kQ,a b,ajQjdyqh’ isjqrefldg ksus l,ayso fndfyda kQ,a
b;ssrsjQfhafjz’ blans;s Pnzn.a.sh NsCIQkag fuz woyi jsh’ ” weje;aks”
tfia kuz wms ;j kQ,a b,ajd fros jshkakka ,jd isjqrla jshjkafkuq ’
lshdhs’ blans;s Pnzn.a.sh NssCIQka ;j kQ,a b,ajd frosss jshkakka ,jd
isjqrla jsfhjzjdh’ isjqr jshQ l,ayso fndfyda kQ,a b;srsjQfha fjz’
;2kafjkqj;a Pnzn.a.sh NsCIQyq ;j;a kQ,a b,ajd fros jshkakka ,jd isjqrla
jsfhjzjdyqh’ ” Y1uK YdlHmq;1fhda flfia kuz f;fuzu kQ,a b,ajd fros
jshkakka ,jd isjqrla jshj;aoehs “

[ \ q 370/ ]                                                          (a)   24

fodia
lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’ NsCIQyq fodia lshkakdjQ”
fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ fkdi;2gq nia lshkakdjQ ta uskssiqkaf.a jpk
weiQy’ huz ta NsCIq flfkla w,afmpzPjQjdyqo Tjzyq ” flfia kuz Pnzn.a.sh
NsCIQyq f;fuzu kQ,a b,ajd fros jshkakka ,jd isjqrla jshj;aoehs ” fodia
lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’

97 
blans;s ta NssCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

98  “huzlsis NsCIqjla f;fuzu kQ,a b,ajd frosjshkakka ,jd isjqrla jshjhso ksi.s mps;s fjz’”

99 
‘ hfula jkdys ’ hkq NsCIQ hkq’ * fuys 3 mdrdcsslfha moNdckssfha 3+4(( ‘
f;fuzu ’ hkq ;ukau b,ajd’ ‘ kQ,a ’ kuz kQ,a ih jrA.hhs’ mgzgd” lmq”
fldaIj,ska .kakd kQ,a” f,duz” yK” jeyers’ ‘ fros jshkakka,jd ’ hkq Tjqka
,jd hkqhs’ jshjhso l1shdfjys Èl2,d weje;a fjz’ ,enSfuys ksi.s
mpsss;sfjz’ ixhdg fyda .Khdg fyda mqoa.,fhl2g fyda Ndrosh hq;2hs’

90 
” uyfKks” fufiao jkdys Ndrosh hq;2hs’ ‘ iajduSks” uf.a fuz pSjrh f;fuzu
kQ,a b,ajd fross jshkakka ,jd jshjk ,oS’ ksi.s jsh’ uu fuh ixhdg foushs
lshdo” fokafkah lshdo” fokakdyqh lshdo” wdhqIau;2kag fous lshdo osh
hq;2h’”

9-  jshjQ l,ays jshjQfhah hk yeZ.Suz we;af;ao ksi.s mps;s fjz’ jshjQ l,ays jsu;s we;af;ao ksi.ss mps;s fjz’

[ \ q 371 / ]
jshjQ l,ayss fkd jshjQfhah hk
yeZ.Suz we;af;ao ksi.s mps;s fjz’ fkdjshjQ l,ays jsshjQfhah hk yeZ.SSuz
we;a;dygo” Èl2,d weje;a fjz’ fkdjshjQ l,aysss jsu;s we;af;ao Èl2,d
weje;a fjz’ fkdjshjQ l,ays fkdjsshjQfhah hk yeZ.Suz we;a;dygo weje;a
fkdfjz’

0= 
isjqrla uikakg oSfuys” mgsfhys” wxilvfhys” md;1 miquzns oSfuyss”
fmrykalfvys” kEhkag oSSfuys” mejerEjkag oSfuys” wksfll2 iËyd
.ekSfuys”;ukaf.a Okfhka .ekSSfuyss” Wu;2jQjyqg” wdoslrAuslhdg hk
fudjqkag weje;a fkdfjz’

03 
* fuys 3 wksh;fha 3 *3(( tl,ays jkdys *4( tla;rd mqreIfhla rgska msg
hkafka NdhH!djg fufia lSh’ ” kQ,a /ia fldg wij,a fros jshkakdg foj”
isjqrla jshjd ;nj” wd l,ays wdhH! WmkFo f;reka isjqfrka wkaojkafkushs ”
lshdhs’*5( msZvq msKsi yeissfrk tla;rd NsCIqjla fuz jpk lshkakdjQ ta
mqreIhdf.a jpk weiqfhah’ blans;s ta uyKf;u WmkFo YdlH mq;1 f;u huz
;efklayso tys meusKsfhah’ meusK” wdhqIau;a WmkFo YdlH mq;1g ” weje;aks”
WmkFo” Tn uy mska we;af;ls’  wij,a m

04 
blans;s wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1 f;fuz ta fros jshkakd huz ;efklaysso
tys meussKsfhah’ meussK fross jsshkakdg *4(  ” weje;akss” fuz issjqr ud
Wfoid jshkafkyss kuz oslao lrj” m<,ao lrj” ko lrj” yeu;eku iufldg
jsjSuo lrj” yeu;eku kQ,a iufldg ;kays myrk ,oaolao lrj’ fudkjg brs .ik
,oaolao lrj’ fldiafika .id fudkjg uokd ,oaolao lrjhs ” *5( lSSfhah’ ”
iajduSks” ug fuz kQf,ka isjqrla jshjhs Tjzyq ug kQ,a /iafldg Èkakdy’
iajduSks” osslao

[ \ q 372/ ]
m<,ao ko fkd l

05 
blans;sss ta frosjshkakd f.kd mrsos kQ,a hka;1fhys oud ta ia;1sh huz
;efklayso tys meusKsfhah’ meusK ta ia;1shg ” wdhH!dfjkss” kQ,a uoshhs ”
lSSfhah’ “weje;aksss” ud jssiska Èka kQ,aj,ska isjqrla jshjhs ud lSSSjd
fkdfjzo$ ” ” wdhH!dfjks” Tn fuz kQ,aj,ska isjqrla  jshjhs lSfha we;a;h’
tf;l2Èjqj;a ug wdhH! WmkFo f;fuz weje;aks Tn boska oslao”m<,ao” ko”
lrkafka kuz ta kQ,am1udKj;a fkdfjzhhs lshjhs ” lSfjzh’ blanss;ss
ia;1Sf;dfuda huz;rula kQ,a m

06 
wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1 f;u ta mqreI f;u msgrg jsiSfuka wdmiq wdfhahhs
weiqfjzh’ blans;s wdhqIau;a WmkFo YdlH mq;1 f;u ta mqreIhdf.a jdiia:dkh
huz;efklayso tys meussKsfhah’ meusK mKjk,o wiafkys jevisgsfhah’ blans;s
ta mqreI f;u wdhqIau;a WmkFo f;fuz huz;efklaysso tys meusKsfhah’ meusK
wdhqIau;a WmkFo YdlHmq;1 jeË tl;amfil isgsfhah’ tl;amfil yqka ta
mqreIf;u NdhH!djg “ta isjqr jshjk ,oafoaoehs ” weiSh’ “wdhH!h” tfiah’ ta
isjqr jshjk ,oafoahhs ” lSfhah’ “f.fkj” wdhH! WmkFo f;reka isjqrska
wkaojkafkushs ” lSfhah’

07 
blans;s ta ia;1S f;fuda ta isjqr neyer fldg iajdushdg oSS fuz ldrKh
ie< lf

[ \ q 373/ ]
jsisska fmr fkdmjrk,oafoa
.Dym;sfhl2f.a fros jshkakd fj; meusK isjqfryss fkdfhla jsOdkhg
meusfKkafkaoehs ” lshhs’NsCIQyq fodia lshkakdjQ” fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ”
fkdi;2gq nia lshkakdjQ ta mqreIhdf.a jpk weiQy’ huz NsCIqflfkla
w,afmpzP jQjdyqo Tjzyq fodia lssh;a” fkdi;2g mqldY lr;a” fkdi;2gq nia
lsh;a’ “flfia kuz wdhqIu;a WmkkFo YdlHm1;1 f;u fmr fkdmejerefha
.Dym;sfhl2f.a fros jshkakka fj; meusK isjqfrys jsOdkhg meusfKkafkaoehss ”
lshdhs’

08 
blns;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

09 
NsCIqjla Wfoidu jkdys fkdkEjQ .Dym;sfhla fyda .Dym;skshla fross
jshkakka ,jd isjqre jia;1hla jshjd kuz ta uyK f;u fmr fkdmjrk ,oafoa tys
fros jsshkakka fj; meusK weje;aks” fuz isjqre ms

[ \ q 374/ ]

00 
” NsCIqj Wfoid jkdysss ” hkq NsCIq iXzhd Wfoid” NsCIqj wruqKq fldg”
NsCIqjla wËjkq leue;af;a hkqhs’ ‘ fkdkE kuz ’ * fuys 6 mqrdK pSjr
YsCIdmofha 75 *4(( ‘.Dym;shd ’ kuz huzlsisfjla f.h wOsm;s fldg fjfiao
Tyqhs’ ‘ .Dym;sks ’ hkq huz ia;1shla f.ys wOsm;sj fjfiao wehhs’ ‘
jshkakka ,jd ’ hkq fmIldrhka ,jdh’ ” isjqrla ” kuz isjqre ih w;2rska
tla;rd isjqrls’ mjrdoSug iqÈiq wka;su isjqrhs’ ‘ jshjkafkah ’ hkq
jshjhso ‘ tyss ta NssCIqj ’ hkq huz NsCIqjla Wfoid isjqr jshhsso ta
NsCIqjhs’ ‘ fmr fkdmejrE ’ hkq fmr fkdlshk ,oafoa hkqhs’ iajduSks”
kqUjykafiag flnÌ isjqrlska m1fhdck we;af;ao $ kqUjykafiag flnÌ isjqrla
jshjkafkaoehs lshdhs’ ‘ fros jshkakka fj; meussK ’ hkq f.g f.dia
huzlsisss ;efklayss t

0- 
” uyfKks” fufiao jkdys Ndrosh hq;2hs’ ‘ iajduSks” uf.a fuz isjqr fmr 
fkd mejrEfha kEfhl2 fkdjk .Dym;sfhl2f.a fross jssshkakka fj; isjqfrys
wOsl jsOdkhg meusKsfhus’ ksi.s fjz’ fuh uu ixhdg Ndrfoushs lshdo
fokafkah” lshdo” Èkakdyqh lshdo” wdhqIau;2kag foushs lsshdo osh hq;2h’
fkdkEfhl2 flfrys kEfhl2 fkdfjzh hk woyia we;ssj fmr fkdmejrE
.Dym;sfhl2f.a fros jshkakka fj; meusK issjqfrys wOsl jsOdkhg meusfKao
ksi.s mps;s fjz’ fkdkEjQfjl2 flfrys jsu;s we;af;a fmr fkdmjrk ,o

[ \ q 375/ ]
.Dym;sfhl2f.a fros jshkakka fj;
meusK isjqfrys jsOdkhg meusfKhso ksi.s mps;sfjz’ kE fkdjQfjl2 flfryss
kEfhlsss hk yeZ.Suz we;af;a fmr fkdmejrefha .Dym;sssfhl2f.a fros
jshkakka fj; meusssK isjqfrysss wOsl jsOdkhg meussfKao ksi.s mps;s
fjz’kEfhl2 flfrys kEfhl2 fkdfjzh hk yeZ.Suz we;a;dyg Èl2,d weje;a fjz’
kEfhl2 flfrys jsu;s we;af;a Èl2,d weje;a fjz’kEfhl2 flfrys kEfhlah hk
yeZ.Suz we;af;a weje;a fkdfjz’ kEhkag” mejerEjkag” wksfll2 iËyd” ;ukaf.a
Okfhka” jgskd tlla jshjkq leue;a;dg fkdjgskd tlla jshjdo” Wu;2 jQjyqg
“wdos lrAuslhdg weje;a fkdfjz’


 
 


0 wpzfpzl psjr YsCIdoh’

-=  * fuys 3 wksh;fha
3*3(( tl,ays jkdys tla;rd uydud;Hfhla msgrg hkafka NsCIQka iuSmhg ”
mskaj;ayq t;ajd ‘ jiaidjdissl isjqrla foushs “È;fhl2 hejSh’ NssCIqyq jia
jsiQjkag Nd.Hj;2ka jykafia jsisska jiaidjdisl issjqrla wkqokakd ,oafoa
hhs iel we;sj fkd.sshdy’blaanss;s ta uydud;H f;u ” flfia kuz NsCIQyq ud
jsiska È;fhl2 hejQ l,ays fkd tkafkaoehs ” fodia lshhss” fkdi;2g m1ldY
lrhs” fkdi;2gq jpk lsshhss’ uu fiakdj iuZ. fhuss ‘ cSSjss;h fkdiss;sh
yelssshs’ urKh fkd is;h yelsshs’ NssCIqyq fodia lshkakdjQ” fkdi;2gq
m1ldY lrkakdjQ” fkdi;2gq nia lshkakdjQ ta uydud;Hhdf.a jpk weiqjdyqh’

-3 
blans;s ta NssCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

[ \ q 376 / ]

-4 
wdhqIau;a wdkFo f;u jsydr pdrsldfjys wejssoskafka  ta jia;1 isjqre ouk
,Sfhys fmdos neË ;ssfnkq oel NsCIQkag ” weje;aks” isjqre ,Sfhys fmdoss
neË we;s jia;1 ljrlayqf.aoehs ” weiSh’ weje;aks” wfma blauka isjqrehhs”
lSjdyqh “weje;aks” fuz jia;1 fldmuK l,a issg ;nk ,oyqoehs weiSh’ blans;s
NssCIQyq wdhqIau;a wdkFo ia:jssrhkag ;enQ mrsoss ie,l

-5 
blans;s wdkFo f;fu Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< lf

-6 
jmaui ueos fmdfydh oi ojilska meusfKk l,ays NsCIqjlaygu jkdys blauka
isjqrla ,enqfKa jS kuz blauka isjqrlehs yZ.skakdjQ th NsCIqj jsiska
ms

-7 
” oi ojilska fkdmeusKs ” hkq mjdrKhg oi ojila ;snshoS hkqhs’ ‘jma ui
ueosss fmdfydh ’ hkq jma udifha mejrSSSSu lshkq ,efnz’ ‘ blauka isjqr ’
kuz fiakdfjys fyda hkq leue;af;a fjhso” rgska msg fyda hkq leue;af;a
fjhso” f,fvla fyda fjzo” .ensKshla fyda

[ \ q 376 / ]
fjzo” wY1oaOdjka;hdg fyda
Y1oaOdj we;sjQfha fjzo” fkdmeyeÈkyqg fyda meyeoSuz we;ssjQfhafjzo” fyf;u
boska NsCIQka iuSsssmhg È;fhl2 hjkafkah’ “msskaj;ayq t;ajd”
jiaidjdisslhla foushs ’ lshhs’ fuh blauka issjqr kuz fjz’ blauka hhs
yZ.skakdjQ uyK jsiska mss

-8 
” uyfKkss” fufiao jkdys Ndrossh hq;2h’ ‘ iajduSkss” uf.a fuz blauka
issjqr isjqre lrk ld,h blaujsh’ ksi.s jsh’ fuh uu ixhdg foushsss lshdo”
fokafkah lsshdo” Èkakdyqh lshdo” wdhqIau;2kag foushs lsshdo” osh hq;2h’

-9 
blauka issssjqfrys blauka isjqrh hk yeZ.Su we;af;a *4( isssjqr lrk ld,h
blaujhso ksi.s mps;s fjz’ *5( blauka isjqfrys jsu;s we;af;a isssjqr lrk
ld,h blaujhso ksi.s mps;s fjz’ blauka issssjqfrys blauka isjqr
fkdfjzhhs hk yeZ.Su we;af;a isssjqr lrk ld,h blaujhso ksi.s mps;s fjz’
wOsIaGdk fkdl< issssjqfrys wOsIaGdk lf

[ \ q 378/ ]
ld,h blaujhso ksi.s mps;s fjz’
ksi.s jQ isjqr w;afkdyer mrsfNda. lrhso Èl2,d weje;a fjz’ fkdblauka
isjqfrysblauka isjqrh hk woyia we;af;ao Èl2,d weje;a fjz’fkdblauka
isjqfrys jsu;s we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ fkdblauka isjqfryss fkdblauka
isjqrh hk yeZ.Suz we;af;ao weje;a fkdfjz’ ld,h we;2f

 
 -  idixl YsCIdmoh’

-0  * fuys 3 wksh;fha 3
*3(( tl,ays jkdys NsCIQyq jia jssiqjdyq wrKHfhys jQ fikiqkays jdih
lr;ao * b,aufiaoS ( fidre NsssCIQka ,enQ ,dN ke;s lr;a’

– 
Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

3== 
tl,ays jkdys NsCIQyq jk fikiqkayss jikakdjQ NsCIQkag ;2kaisjqr w;2rska
tla;rd issjqrla we;2ZM .fuys nyd ;nkakg wjir Èkafkahhs ;2kaisjqr w;2rska
tla;rd isjqrla we;ZM .fuys ;nd i/hlg jvd fjkaj ji;a’ ta isjqre kefi;a”
jekfi;a” oefj;a” uShka jsisskqÈ l;a” NsCIQyq jia;1 ÈrA,N jQjdyq fj;a’
rECI isjqre we;af;da fj;a’ NsCIQyq ‘weje;aks” f;dms l2ula fyhska ÈrA,N
isjqre we;a;dyqo rECI isjqre we;a;dyqoehs’ weiQy’  blans;s ta NssCIQyq
NsCIQkag fuz ldrKh oekajQy’ huz ta NsCIqflfkla w,afmpzP jQjdyqo Tjqyq
fodia lssh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a ” fkdi;2gq jpk lsh;a’ flfia kuz NsCIQyq
;2ka isjqr w;2rska tla;rd isjqrla we;ZM .fuys nyd ;nd i/hlg jvd fjkaj
ji;ao lsshdhs’’

[ \ q379/ ]

3=3 
blans;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

3=4 
fmr jia jsiSuz jei jkdys b,a ui ueos fmdfydh olajd jkfhys lrk ,o iel
iys;hhs okakd ,o nssh iys;jQ huz ta fikiqka flfkla we;ao”
*tnÌjQ
fikiqkaj, jdih lrkakdjQ NssCIqf;u leu;ss jQfha ;2kaissjqr w;2frka
tla;rd isjqrla f.dÈre .fuyss ;nkafkah’ ta NsCIqyg isjqfrka fjkaj jsiSug
lsis lghq;af;ala we;a kuz ta NsCIqj jsiska ? ihla jevsfldg we;s ld,hla
ta issjqfrka fjkaj jsish hq;2h’ix iuzuq;shla yer boska thska u;af;ys
fjkaj jsiqfha kuz ksi.ss mps;s fjz’

3=5 
‘ jia jei jkdyss ’ hkq jik ,o jia we;af;a hkqhs’ ‘ b,aui ueos fmdfydh ’
hkq b,a uisska wjikajk i;r udih lshkq ,efnz’ ‘ wrKHfhyss jQ huz ta
fikiqka flfkla fj;ao ’ hkq Èkq mkaishhla wka;su fldg we;s wrKHfiakdikh
kuzfjz’ ‘ Nh iys;jQ ’ hkq wdrdufhyso wdrduh wjgo fidre jdih l< ;ek
olSSo” wkqNj l< ;ek olSo” isgss ;ek olSo” yqka ;ek olSo” fyd;a ;ek
olSSo” nsh iys; jQ kuz wdrdufhyso wdrduh wjgo fidreka jssiska kik ,o
usksiqka olSo” ux meyer .;a;dyq ols;ao” ugzguz l< ;eka olSso” tnÌ
fikiqfkl jik NsCIq f;u hkq funÌ fikiqfkl jik NsCIqkuhs’ ‘leue;ssjkafka ’
hkq n,dfmdfrd;a;2jkafka hkqhs’ ‘ ;2ka isjqr w;2rska tla;rd isjqrla ’
hkq fomg isjqr fyda

*   jdlHh wmeyeos,shs’+ fm

[ \ q 380/ ]
;kssmg isjqr fyda wËkh fydahs’ ‘
we;2ZM .fuys nyd ;nkafkah ’ hkq yd;a mi f.dÈre .fuys ;nkafkah’ ‘ ta
NsCIqjg ta isjqfrka fjkajSsug lsis fya;2jla jkafkah ’ hkq fya;2jla we;”
lghq;a;la we; hkqhs’ ‘ ? ihla ta NsCIqj jsiska ta isjqfrka fjkaj jsish
hq;2h ’ hkq ? ihla iSud fldg fjkaj jsish hq;2h’‘ ix iuzuq;sh yer ’ hkq
ix iuzuq;sfhka msg hkqhs’ ‘ boska Bg;a u;af;ys fjkaj jikafkah ’ hkq
i;afjksss wreK kef.k l,ays ksi.s fjz’ ixhdg fyda .Khdg fyda mqoa.,fhl2g
fyda Ndr osh hq;2h’

3=6 
” uyfKks” fufiao jkdys Ndr osh hq;2h’ ‘ iajduSSks” uf.a fuz issjqr ?
ihlg jevss fkdfldg ix iuzu;hla ke;ssssj ksi.ss jsh’ uu fuh ixhdg Ndr
foushs lshdo” fokafkah lshdo” fokakdyqh lsshdo” wdhqIau;2kayg fous
lshd”o osh hq;2h’ ? ihlg jvd bl2;ajSS .sh isjqfrys ? ihlg jvd blau
.ssfhah hk yeZ.Suz we;af;a *4( ix iuzu;h yer fjkaj jihso ksis.s
mps;sfjz’ *5( ? ihlg jevs jQ isjqfrys jsu;s we;af;a ix iuzu;h yer fjkaj
jihso ksis.s mps;sfjz’ ? ihlg jevsjQ isjqfrys wvqh hk yeZ.Suz we;sj ix
iuzu;h yer fjkaj jihso ksis.s mps;sfjz’ mpzpqoaOrkh fkdl< l,ays
mpzpqoaOrkh lf

[ \ q 381/ ]
weje;a fkdfjz’ ? ihla fjkaj
jihso” ? ihlg jvd wvqfjka fjkaj jihso” ? ihla fjkaj jei kej; .ug nei
jihso” ? ihla w;r wOsssIaGdkh w;ayrSo” Ndr fohso” kefiao” jekfiao”
oefjzo” meyerf.k fhoao” jsYajdilug .ks;ao” iXz iuzuq;sfhka .ksoao”
Wu;2jQjyqgo” wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’


 
 


3=  mrsK; YsCIdmoh

3=7  * fuys3 wksh; 3
*3(( tl,ays jkdys ieje;a kqjr tla;rd mssrsila iXziuQyhlg issjqre iys;
odkhla j<Ëjd isjqre wkaojkafkuqhs ms

3=8 
blans;s fyf;u Pnzn.a.sh NsCIQka jsiska lror lrkq ,nkafka ilia lrk ,o 
isjqre ta NsCIQkaa  ifokdg oS ixhd n;ska je<ËjQfhah’ ixhdg isjqre
iys;j ms

3=9  blanss;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l

[ \ q 382/ ]
wh;a ixsl ,dNhla ;ukag fhduq
lrj;a hkq we;a;oehs ” weiQy’ “Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h’ ” Nd.Hj;a
nqÈrcdKka jykafia .rAyd l

3=0  ” huz lsis NsCIqjla okafka ixhdg wh;a ,dNhla ;uka i;2lrjd .kS kuz ksi.s mps;sfjz’ “

3=- 
‘ hfula jkdys ’ hkq NsCIq hkq’ * fuys 3 mrdcsfha moNdcksfha 3+4 ( ‘okS’
kuz f;fuz fyda okS wkHhka fyda Tyqg lsh;a’ fyf;u fyda lshhs’ ‘ ixhdg
wh;a ’ kuz ixhdg Èkafka fjz’ mrs;Hd. flf

33= 
” uyfKks” fufia jkdys Ndr osh hq;2fjhs’ ‘ iajduSks” ud jsiska ixhdg
whs;s ,dNh oek oek ;udg yrjd .kakd ,oS’ ksi.s jsh’ uu fuh ixhdg
Ndrfoushs lshdo” fokafkah lshdo” fokakdyqh lssshdo” wdhqIau;2kag fous ’
lshdo osh hq;2hs’ msrskeuQ foh msrskeuqfhah hk woyia we;sj ;udg yrjhso
ksis.s mps;sfjz’ msrskeuQ foh flfrys jsu;s we;af;a ;udg yrjhso ksi.s
mps;s fjz’ msrskeuQfofhys msrs fkdkeuqfjzh hk yeZ.Suz we;af;a ;udg
msrskujhso ksi.s mps;sfjz’ ixhdg msrsskeuQfoa wka ix msrsil fyda ffp;Hlg
fyda msrskujhso Èl2,d weje;a fjz’ ffp;Hlg msrskeuQjla wka ffp;Hlg fyda
ixhdg fyda .Khdg fyda mqoa.,fhl2g fyda msrskujhso Èl2,d weje;a fjz’
mqoa.,fhl2g

[ \ q 383/ ]
msrsskeuQjla wka mqoa.,fhl2g
fyda ixhdg fyda .Khdg fyda ffp;Hlg fyda msrskujhso Èl2,d weje;a fjz’
msrsfkdkeuQfofhys msrskeuqfjzh hk yeZ.Suz we;af;ao Èl2,d weje;a fjz’
msrs fkdkeuQfjys jsu;s we;af;ao Èl2,d weje;afjz’ msrsfkdkeuQ fofhys msrs
fkdkeuqfhah hk woyi we;af;ao weje;a fkdfjz’ ldg fouqoehs wikq ,nkafka
huz ;efklays f;dmf.a foah OrAuh m1fhdack fyda jkafkao ” i;aldr fyda
,efnkafkao” fndfyda l,a mj;afkao huz ;efklays fyda f;dmf.a ys; myoSo tys
fojhs lshhss’ Wu;2jQjyqg ” wdoslrAuslhdg o weje;a fkdfjz’


;2kajeks md;1 jrA.h ksus’

” weje;aks” ksi.s
mps;s ;si Wfoik ,oaody’ tys wdhqIau;2ka jspdrus lsu msrsisÈ jkakyqo”
fojkqj;a ;2kajkqj;a jspdruss” lsu msrsisÈ jkakyqo wdhqIau;ayqo fuys
msrsisÈh’ tfyhska ksYaYnzojyqh’ fuz msrsisÈlu fufia orus’ “

ksi.s mps;s ;si ksus’

* mdrdcsl md

 


THE ONLY BUDDHIST
& SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative
Media is: http://sarvajan.ambedkar.org

Please Visit and Practice

http://www.score.org/?gclid=CKm54eGEq7YCFYR66wod7lgASw

http://lp.bbinary.com/General/?campaign=79&p=edgetrackerid_97809&gclid=CKO4spqFq7YCFRER6wodsDsAmA
http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/a/small-business-ideas.htm

101 Small Business Ideas

A List of Small Business Ideas to Get You Inspired to Start a Business

By , About.com Guide

Ads

Get New Customers Onlinewww.Google.com/AdWordsAdvertise On Google. Get 2000 INR Advertising Credit When You Sign-Up

Make Huge income at Homewww.xforex.comSign Up to XForex ™ And Learn How To Increase Your Monthly Income.

Want to Work From Home?Quikr.com/Work-From-Home-JobsFind 1000’s of Jobs in your City. Connect with Employers. Apply Now!

Ads

Small business opportunitywww.hktdc.comTrusted suppliers verified by D&B. Source confidently now!

Twice The Ice Businesswww.myicehouseamerica.comFranchise Opportunities Available, No Employees Required!

If you are looking for a new small business opportunity, you are in
the right place. This list of 101 small business ideas includes
everything from personal services, to retail opportunities, to
environmental services, to pet-related ideas, to technology businesses.
Use this list to identify the business idea that is perfect for your
situation.

 1. Air Duct Cleaner
 2. Antique Furniture Sales
 3. App Developer
 4. Appliance Repair Technician
 5. Aquarium Maintenance
 6. Basement Remodeler
 7. Blog Consultant
 8. Bookkeeper
 9. Business Consultant
 10. Candle Maker
 11. Candy Maker
 12. Carpenter
 13. Catering Service
 14. Childproofing Expert
 15. Cloth Diaper Service
 16. Composting
 17. Computer Repair and Maintenance
 18. Computer Trainer
 19. Construction Cleanup
 20. Customer Service Professional
 21. Data Entry Service
 22. Desktop Publishing
 23. Direct Mail Marketing Service
 24. Disaster Planning and Prevention Service
 25. Dog Trainer
 26. Dog Treat Baker
 27. Dog Waste Remover (Pooper Scooper)
 28. Doula
 29. eBay Consultant
 30. eBay Seller
 31. Florist
 32. Freelance Writer
 33. Furniture Mover
 34. Gardener
 35. Genealogist
 36. Grant Writer
 37. Green Cleaner
 38. Green Consultant
 39. Gutter Cleaner
 40. Hair Salon Owner
 41. Handmade Crafter
 42. Handyman
 43. Hauling Services
 44. Holiday Decorator
 45. Home-Based Child Care Provider
 46. Home Stager
 47. Home Theater Designer
 48. Home Weatherization Professional
 49. House Painter
 50. Ice Cream Shop Business
 51. Image Consultant
 52. Ink and Toner Cartridge Refilling
 53. Interior Designer
 54. Internet Researcher
 55. Jewelry Maker
 56. Laundry Service
 57. Life Coach
 58. Locksmith
 59. Marketing Copywriter
 60. Massage Therapist
 61. Medical Transcriptionist
 62. Motivational Speaker
 63. Nutritionist
 64. Organic Hair Care Products Seller
 65. Organic Lawn Care Provider
 66. Party Planner
 67. Personal Chef
 68. Personal Concierge
 69. Personal Trainer
 70. Pest Control Professional
 71. Pet Couture Designer/Seller
 72. Pet Groomer
 73. Pet Sitter
 74. Photo Restoration Service
 75. Photographer
 76. Pizza Parlor
 77. Pool Cleaning and Maintenance Provider
 78. Private Tutor
 79. Professional Organizer
 80. Project Manager
 81. Proofreader
 82. Public Relations Agency
 83. Resume Writer
 84. Sales Consultant
 85. Scrapbooker for Hire
 86. Senior Care Provider
 87. SEO Consultant
 88. Snow and Ice Removal Service
 89. Soap Maker
 90. Social Media Consultant
 91. Speech Writer
 92. Tax Accountant
 93. Translation Service Provider
 94. Tree Farmer
 95. Video Producer
 96. Virtual Assistant
 97. Virtual Call Center
 98. Voice-Over Professional
 99. Web Designer
 100. Wedding Planner
 101. Yoga Instructor

Now that you have a few business ideas in mind, you’ve completed the
first step of starting a business: you’re inspired! It’s time to take
the next step, and research the business ideas that made it to the top
of your list.

Follow along with this step-by-step small business startup guide
to work on each of the remaining steps in the small business startup
process, and you’ll be on your way to starting a new business in no
time.

VOICE OF SARVAJAN


The Only Hope of the Nation is Elephant of BSP!
People are just fed up
with Congress, other regional parties and BJP!
 capture the MASTER KEY !
For Mayawati!
For
equal distribution of wealth of this country to Sarvajan i.e., for
SC/ST/OBC/Minorities and poor upper castes for peace,welfare and
happiness of the entire people and not just for corporate interests and
in - humanists
.


After the new 2014 BJP team has been announced by party
president Mr Rajnath Singh, contrary to what most media experts have
opined, the prospect of Mr Narendra Modi becoming Prime Minister has not
increased but in fact sharply declined. It appears this has happened
not by default but by design. And the author of the stratagem to spike
Mr Modi’s chances is the RSS chief. Mr Modi  had become
too big for his boots and had earlier challenged the RSS. His belated
overtures to Nagpur evidently bought him peace but not trust. RSS chief
Mr Mohan Bhagwat, it seems, does not forgive or forget very easily. In
the days to come, Mr Modi may learn this to his cost. It would be
instructive to see how precisely Mr Bhagwat has cut Mr Modi to size.

Mr
Modi’s rapid rise as a prime ministerial candidate coincided with his
conversion from being a Brand Hindutva icon to a Brand Development icon.
With a sharp eye at electoral prospects, Mr Modi assiduously and
systematically made his image switch. It earned him plaudits at home and
from distant abroad. His elevation to the BJP parliamentary board has
been hailed by analysts as his stepping stone to the PM’s post. These
analysts have missed the wood for the trees. Mr Rajnath Singh’s new team
of office bearers has made Mr Modi the captive of precisely the past
shackles he was trying to escape.

What image will Mr Modi project at
the end of the next poll when the entire BJP campaign will be conducted
by a perceived pro-Hindu and anti-Muslim team? One of the new general
secretaries, Mr Amit Shah, was jailed for alleged involvement in a
widely publicised false police encounter case, in which a Muslim had
been killed. Another, Mr Varun Gandhi, has thus far been cleared of
court cases alleging hate speeches but that has not altered popular
perception about his almost rabid pro-Hindu orientation. Other team
members like Miss Uma Bharati are known for their commitment to the
Hindutva ideology.

Unless the BJP, therefore, gets a single party
majority, it is most unlikely that coalition partners would accept Mr
Modi as leader even if the BJP is the largest coalition member. Few
would consider at this juncture that BJP is likely to get single party
majority. In that event, Mr LK Advani’s chances would be much greater.
Mr Advani’s blessing of the new team may not therefore be as reluctant
in private as might be publicly perceived. Did all such calculations
escape the notice of the RSS leader or was the team selected precisely
on the basis of these calculations? Circumstantial evidence suggests
that Mr Mohan Bhagwat knew exceedingly well what the impact of the new
team will most likely be. This becomes evident from the fact that within
Gujarat itself, where Mr Modi is desperately trying to woo the
minorities, his arch opponent Vishwa Hindu Parishad (VHP) leader Mr
Pravin Togadia is staging a ‘Hindu Sangam’ rally. The rally in Mr Modi’s
personal constituency seeks to counter the Chief Minister’s Sadbhavna
movement, which was  intended to woo the minorities. Not only the VHP
president Mr Raghav Reddy, but also Mr Mohan Bhagwat are expected to
grace the occasion, along with Mr Togadia.

In these circumstances,
if Mr Narendra Modi aspires to become the Prime Minister after 2014, he
will have to aim for a single party majority based on the Hindutva
plank, which precludes the need for any support to him by non-BJP
elements.

Is he ready for this challenge?


 

comments (0)