Kushinara Nibbana Bhumi Pagoda- Free Online Analytical Research and Practice University for “Discovery of Buddha the Awakened One with Awareness Universe” in 116 Classical Languages
White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
04/03/13
4413 THRSDAY LESSON 879-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Pacittiya 23 Pacittiya 11-20 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE THE ONLY BUDDHIST & SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative Media is: http://sarvajan.ambedkar.org The Only Hope of the Nation is Elephant of BSP! People are just fed up with Congress, other regional parties and BJP! capture the MASTER KEY ! For Mayawati! Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH For equal distribution of wealth of this country to Sarvajan i.e., for SC/ST/OBC/Minorities and poor upper castes for peace,welfare and happiness of the entire people and not just for corporate interests and in - humanists.Out source to IPD specialists in India who are involved in designing civil aircraft using latest CAD/CAM/CAE software in Concurrent engineering environment to encourage the manufacturing sector which is equally powerful to Service Sector and for Human resources development.- Air Duct Cleaning Small Business Idea The Pros and Cons of Starting a Air Duct Cleaning Business
Filed under: General
Posted by: site admin @ 9:35 pm


4413  THRSDAY LESSON 879-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Pacittiya
 

23 

Pacittiya
11-20

Pali

English

Sinhalafrom FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE


THE ONLY BUDDHIST
& SARVAJAN (SC/ST/OBC/MINORITIES/POOR UPPER CASTES) an Alternative
Media is: http://sarvajan.ambedkar.orgThe Only Hope of the Nation is Elephant of BSP!

People are just fed up
with Congress, other regional parties and BJP!
 capture the MASTER KEY !
For Mayawati!

Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH

For
equal distribution of wealth of this country to Sarvajan i.e., for
SC/ST/OBC/Minorities and poor upper castes for peace,welfare and
happiness of the entire people and not just for corporate interests and
in - humanists
.


http://www.metta.lk/tipitaka/1Vinaya-Pitaka/index.html14anim.gif
The Only Hope of the Nation is Elephant of BSP!

People are just fed up
with Congress, other regional parties and BJP!


 capture the MASTER KEY !
For Mayawati!


Maha Mayawati JI the next Prime Minister of PRABUDDHA BHARATH

AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE

Out source to IPD specialists in India who are involved in designing civil aircraft using latest CAD/CAM/CAE software in Concurrent engineering environment to encourage the manufacturing sector which is equally powerful to Service Sector and for Human resources development.

http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/qt/Air-Duct-Cleaning-Small-Business-Idea.htm


Air Duct Cleaning Small Business Idea

The Pros and Cons of Starting a Air Duct Cleaning Business

Air ducts, or vents, move air throughout almost all buildings,
including houses and commercial buildings. All of these ducts need to be
cleaned to remove dust, debris and mildew, and to provide clean
pollutant-free air to breathe.

Homes, especially those that have household members with breathing
problems, need the air ducts cleaned regularly. Because many homeowners
don’t have the equipment, time or knowledge needed to clean their air
ducts without help, an air duct cleaning business can be a very
lucrative and successful business idea.


Pros

If you decide to start an air duct cleaning business, some of the benefits you may experience include:

  • You can work as much or as little as you want.
  • There are numerous health benefits to customers.
  • There are franchise opportunities available.
  • It is relatively easy to establish an air duct cleaning business.
  • The overhead for materials and supplies is low.
  • You can offer other ancillary services, such as chimney cleaning.

Cons

Some of the challenges you may experience when starting an air duct cleaning business include:

  • Startup costs may be significant if you need to purchase vacuum equipment and a vehicle.
  • You may face a seasonal slow-down in business, depending on where you live.
  • Air duct cleaning may require two people to do effectively.
  • You will need a good knowledge of HVAC.

Recommended Resources

6. 2. 1
 Bhåtagàmasikkhàpadaü


1. Tena
samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye. Tena kho
pana samayena àëavakà bhikkhu navakammaü karontà rukkhaü chindanànipi
chedàpentipi. A¤¤ataropi àëavako bhikkhu rukkhaü chindati. Tasmiü rukkhe
adhivatthà devatà taü bhikkhuü etadavoca. ‘Mà bhante antano bhavanaü
katatukàmo mayihaü bhavanaü jinditi. So bhikkhu anàdiyanto chindiyeva
tassà ca devatàya dàrakassa bàhuü àkoñesi. Atha kho tassa, devatàya
etadahosi. ‘Yannunàhaü imaü bhikkhuü idheva jãvità voropeyya’nti. Atha
kho tassà devatàya etadahosi. Na kho metaü patiråpaü yàhaü imaü bhikkhuü
idheva jãvità voropeyyaü, yannunàhaü bhagavato etamatthaü àroceyya’nti.
Atha kho sà devatà yena bhagavà tenupasaükami. Upasaükamitvà bhagavato
etamatthaü àrocesi.

“Sàdhu sàdhu
devate sàdhu tvaü devate taü bhikkhuü jivatà na voropesi. Sacajja tvaü
devate taü bhikkhuü jãvità voropeyyàsi bahu¤ca tvaü devate apu¤¤aü
pasaveyyàsi. Gaccha tvaü devate apu¤¤aü pasaveyyàsi. Gacca tvaü devate
amukasmiü okàse rukkho vivitto tasmiü upagacchàti”.

2. Manussà
ujjhàyanti khãyanti vipàcenti “kathaü hi nàma samaõà sakyaputtiyà
rukkhaü chinidissanti pi chedàpessanti pi ekindriyaü samaõà sakyaputtiyà
jivaü viheñhessantã”ti. 1Assosuü kho bhikkhu tesaü sanussànaü
ujjhàyantànaü khãyantànaü vipàcentànaü ye te bhikkhu appicchà santuññhà
lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi
nàma àëavakà bhikkhu rukkhaü chindissanti pi chedàpessantipãti atha kho
te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü
nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhusaüghaü sannipàtetvà
chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira kumhe bhikkhave rukkhaü
chindathàpi chedàpethàpiti’ saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà
ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà rukkhaü
chandissathàpi chedàpessathàpi jivasa¤¤ino hi moghapurisà appasannànaü
và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya atha kho vataü moghapurisa
appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a¤¤athattàyàti.
Atha kho te bhikkhuü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya dupposanàya
mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü bhàsitvà
anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa santuññhassa
sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa vaõõaü
bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü katvà
bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤àpessàmi
dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya, dummaïkånaü
puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya,
diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü
pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya,
saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

Bhåtagàma pàtavyatàya pàcittiya”nti.

1. Viheñhentãti - machasaü

[BJT Page 108] [\x 108/]

3. Bhåtagàmo nàma: pa¤ca bãjajàtàni mulabãjaü khandhabãjaü eebãjaü aggabãjaü bãjabãjameva1- pa¤camaü.

[PTS Page 035]
[\q 35/] mulabãjaü nàma: haliddisaügiveraü vacaü2 vacatthaü
ativisaü3kañukarohiõã usãraü bhaddamuttakaü yàni và pana¤¤àni pi atthi
khandhe jàyanti khandhe sa¤ajàyanti etaü mulabãjaü nàma.

[BJT Page 108] [\x 108/]

3. Bhåtagàmo nàma: pa¤ca bãjajàtàni mulabijaü khandhabãjaü eebãjaü aggabãjaü bãjabãjameva1- pa¤camaü.

Mulabãjaü
nàma: haliddi siügiveraü vacaü2- vacatthaü ativisaü3 kañukarohiõi usiraü
bhaddamunnakaü yàni và pana¤¤àni pi atthi mule jàyanti mule sa¤ajàyanti
etaü mulabãjaü nàma.

Khandhabãjaü
nàma: assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako kapitthano, yàni và
pana¤¤àni pi atthi khandhe jàyanti khandhe sa¤ajàyanti etaü khandhabãjaü
nàma.

Ephabãjaü nàma: ucchu vepha vepha naëo yàni và pana¤¤ànipi atthi pabbe jàyanti pabbe sa¤ajàyanti etaü eebãjaü nàma.

Aggabãjaü nàma: ajjakaü4- phaõijjakaü5- hiriveraü yàni và pana¤¤ànipi atthi agge jàyanti agge sa¤ajàyanti etaü aggabãjaü nàma.

Bãjabãjaü nàma: pubbaõõaü aparaõõaü yàni và pana¤¤ànipi atthi bãje jàyanti bãje sa¤ajàyanti etaü bãjabãjaü nàma.

Bãje bãjasa¤¤i
chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pavati và pavàpeti và
àpatti pàcittiyassa. Bãje vematiko chindati và chedàpeti và bhindati và
bhedàpeti và pacati và pacàpeti và àpatti dukkañassa. Khije akhijasa¤¤i
chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và
anàpatti.

Abãje bãjayasa¤¤i àpatti dukkañassa. Abãje vematiko àpattidukkañassa. Abãje abãjasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: imaü
jàna imaü dehi àhàra iminà attho imaü kappiyaü karohãti bhaõati,
asa¤cicca asatiyà ajànantassa ummattakassa àdikammikassàti.

Bhåtagàmasikkhàpadaü pañhamaü

1. Khãja khija¤ceva - katthaci, 2. Vacà - machasaü

3. Ativisà machasaü 4. Ajjukaü - machaü,

5. Paõijjakaü - sã1

[BJT Page 110] [\x 110/]

6. 2. 2

A¤¤avàdakasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana
samayena àyasmà channo anàcàraü àcaritvà saüghamajjhe àpattiyà
anuyu¤jiyamàno a¤¤ena¤¤aü pañicarati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno
kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Ye te bhikkhu appicchà
santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti
kathaü hi nàma àyasmà channo saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
a¤¤ena¤¤aü paricarissati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü
àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti ujjhàyanti khiyanti vipàcenti;
“kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu harite accàrampi passàvampi kheëampi
karonti atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà
bhikkhusaüghaü sannipàtetvà chabbaggiye bhikkhu pañipucchi. Saccaü kira
tumhe bhikkhave harite uccàrampi passàvampi kheëampi karonti saccaü
bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa

Saccaü kira
tvaü channa saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno a¤¤ena¤¤aü pañicarasi,
ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü
bhaõathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü
moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü
kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
a¤¤ena¤¤aü pañicarissasi ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü
àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Netaü [PTS Page 036] [\q 36/]
moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya
athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca
ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi
bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana
bhikkhave ropetabbaü byattena bhikkhunà pañibalena saügho ¤àpetabbo.

2. Suõatu me
bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyucajiyamàno
a¤¤ena¤¤aü pañicarati yadi saüghassa pantakallaü saügho channassa
bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropeyya esà ¤atti,

Khandhabãjaü
nàma: assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako kapitthano, yàni và
pana¤¤àni pi atthi khandhe jàyanti khandhe sa¤ajàyanti khandhabãjaü
nàma.

Eebãjaü nàma: ucchu vepha nalo yani và pana¤¤àni pi atthi pabbe jàyanti pabbe sa¤ajàyanti etaü eebãjaü nàma.

Aggabãjaü nàma: ajjakaü4- phaõijjakaü 5- hiriveraü yàni và pana¤¤àni pi atthi agge jàyanti agge sa¤ajàyanti etaü aggabãjaü nàma.

Khãjabãjaü nàma: pubbaõõaü aparaõõaü yani và pana¤¤àni pi atthi bãje jàyanti bãje sa¤ajàyanti etaü bãjabãjaü nàma.

Bãje bãjasa¤¤i
chindati và chedàpeti và hindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và
àpatti pàcittiyassa. Bãje vematiko chindati và chedàpeti và bhindati và
bhedàpeti và pacati và pacàpeti và àpatti dukkañassa. Bãje abãjasa¤¤i
chindati và chedàpeti và bhindati và bhedàpeti và pacati và pacàpeti và
anàpatti.

Abãje bãjema¤¤i àpatti dukkañassa. Abãje vematiko àpattidukkañassa. Abãje abijasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: imaü
jàna imaü dehi imaü àhara iminà attho imaü kappiyaü karohãti bhaõati,
asa¤cicca asatiyà ajànantassa ummattakassa àdikammikassàti.

Bhåtagàmasikkhàpadaü pañhamaü

1. Bãja bãja¤ceca - katthavi, 2. Vacà - machasaü

3. Ativisà machasaü 4. Ajjukaü - machasaü

5. Paõijjakaü - sã1

[BJT Page 110] [\x 110/]

6. 2. 2

A¤¤avàdakasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme. Tena kho pana
samayena àyasmà channo anàcàraü àcaritvà saüghasajjhe àpattiyà
anuyu¤jiyamàno a¤¤ena¤¤aü pañicarati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno
kathaü hi àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Ye te bhikkhu appicchà
santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti
kathaü hi nàma àyasmà channo saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
a¤¤ena¤¤aü paricarissati ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü
àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti -pe-

Saccaü kira
tvaü channa saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno a¤¤ena¤¤aü pañicarasi,
ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü
bhaõathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü
moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü
kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
a¤¤ena¤¤aü pañicarissasi ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü
àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti. Netaü moghapurisà appasannànaü và
pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa,
appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà
dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho
channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave ropetabbaü
byattena bhikkhunà pañibalena saügho ¤àpetabbo.

2. Suõàtu me
bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
a¤¤ena¤¤aü pañicarati yadi saüghassa pattakallaü saügho channassa
bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropeyya phasà ¤atti,

3. Suõàtu me
bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
a¤¤ena¤¤aü pañicarati saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropeti,
yassàyasmato khamata channassa bhikkhuno a¤¤avàdakassa ropanà so
tuõhassa yassa nakkhamati so bhàseyya. Ropitaü saüghena channassa
bhikkhuno a¤¤avàdakaü, khamati saüghassa tasmà tuõhã evametaü
dhàrayàmãti.

[BJT Page 112] [\x 112/]

4. Atha kho
bhagavà àyasmantaü channaü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya
dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü
bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa
santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa
vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü
katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü
pa¤¤àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya,
dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya,
diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü
pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya,
saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“A¤¤avàdeke pàcittiya”nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

5. Tena kho
pana samayena àyasmà channo saüghamajjhe àpattiyi anuyujiyamàno
a¤¤ena¤¤aü pañicaranto àpattiü àpajjissàmiti tuõhãbhuto saüghaü
viheseti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà
te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àyasmà channo
saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno tuõahã bhuto saüghaü vihesessatãti.
- Pe -

Saccaü kira
tvaü channa saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno tuõhãbhuto saüghaü
vihesesãti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü
moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü
kathaü hi nàma tvaü moghapurisa saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
tuõbhãbhuto saüghaü vihesessasi. Netaü moghapurisà appasannànaü và
pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa,
appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà
dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho
channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave ropetabbaü
byattena bhikkhunà pañibalena saügho ¤àpetabbo.

6. Suõàtu me
bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
tuõhibhåto saüghaü viheseti, yadi saüghassa pattakallaü saügho channassa
bhikkhuno vihesakaü ropeyya phasà ¤atti,

7. Suõàtu me
bhante saügho ayaü channo bhikkhu saüghamajjhe àpattiyà anuyu¤jiyamàno
tuõhãbhuto saüghaü viheseti, saügho channassa bhikkhuno vihesakaü
ropeti, yassàyasmato khamata channassa bhikkhuno vihesakassa ropanà so
tuõhassa yassa nakkhamati so bhàseyya. Ropitaü saüghena channassa
bhikkhuno vihesakaü, khamati saüghassa tasmà tuõhã evametaü dhàrayàmãti.

8. Atha kho
bhagavà àyasmantaü channaü anekapariyàyena vigarahitvà duharatàya
dupposanàya mahicchatàyaya asantuññhiyà saügaõãkàya kosajjassa avaõõaü
bhàsitvà anekapariyàyena subharatàya supposatàya appicchassa
santuññhassa sallekhassa dhatassa pàsàdikassa apacayassa viriyàrambhassa
vaõõaü bhàsitvà bhikkhunaü tadanucchavikaü tadanulomikaü dhammiü kathaü
katvà bhikkhu àmantesi, tena hi bhikkhave bhikkhunaü sikkhàpadaü
pa¤¤àpessàmi dasa atthavase pañicca: saüghasuññhutàya saüghaphàsutàya,
dummaïkånaü puggalànaü niggahàya, pesalànaü bhikkhunaü phàsuvihàràya,
diññhadhammikànaü àsavànaü saüvaràya, samparàyikànaü àsavànaü
pañighàtàya, appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya,
saddhammaññhitiyà, vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü
sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“A¤¤avàdeke vihesake pàcittiya”nti.

1. Dubbharatàya - machasaü

[BJT Page 114] [\x 114/]

[PTS Page 037]
[\q 37/] a¤¤avàdako nàma: saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và
anuyu¤jiyamàno taü na kathekukàmo taü ugghàñetukàmo1a¤¤ena¤¤aü
pañicarati, ko àpanno kiü àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü
bhaõatha kiü bhaõathàti, eso a¤¤àvàdako nàma.

Vihesako nàma:
saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu¤jiyamàno taü na
kathetukàmo taü ugghàñetukàmo1tuõhibhuto saüghaü viheseti eso vihesako
nàma.

âropite
a¤¤avàdake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu¤jiyamàno taü na
kathetukàmo taü ugghàñetukàmo a¤¤ena¤¤aü pañicarati ko apanno kiü àpanno
kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti àpatti
dukkañassa.

âropite
vihesake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu¤jiyamàno taü na
kathetukàmo taü ugghàñetukàmo tuõhãbhuto saüghaü viheseti àpatti
dukkañassa.

Ropite
a¤¤avàdake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu¤jiyamàno taü na
kathetukàmo taü ugghàñetukàmo a¤¤ena¤¤aü pañicarati, ko àpatti kiü
àpanno kismiü àpanno kathaü àpanno kaü bhaõatha kiü bhaõathàti àpatti
pàcittiyassa.

Ropite
vihesake saüghamajjhe vatthusmiü và àpattiyà và anuyu¤jiyamàno taü na
kathetukàmo taü ugghàñetukàmo tuõhibhåto saüghaü viheseti àpatti
pàcittiyassa.

Dhammikamme
dhammakammasa¤¤i a¤¤avàdake vihesake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme
vematiko a¤¤avàdake vihesake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme
adhammakammasa¤¤ã a¤¤avàdake vihesake àpatti pàcittiyassa.

1. Na ugghàñetukàmo - machasaü,

[BJT Page 116] [\x 116/]

Adhammakamme
dhammakammasa¤¤i àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti
dukkañassa. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã àpatti dukkañassa.

Anàpatti:
ajànanto pucchati, gilàno và na katheti, saüghassa bhaõóanaü và kalaho
và viggaho và vivàdo và bhavissatãti na katheti, saükhabhedo và
saügharàjã1- và bhavissatãti na katheti, adhammena và vaggena và na
kammàrabhassa và kammaü karissatãti na katheti, ummattakassa
àdikammikassati.

A¤¤avàdakasikkhàpadaü dutiyaü.

6. 2. 3

Ujjhàpanasikkhàpadaü

. 11. Tena
samayena buddho bhagavà ràjagahe viharati veëuvane kalandakinivàpe. Tena
kho pana samayena àyasmà dabbo mallaputto saüghassa senàsana¤ca
pa¤¤àpeti2bhattàni ca uddisati. Tena kho pana samayena
vettiyabhummajakà3- bhikkhu navakà ceva honti appapu¤¤aca [PTS Page 038]
[\q 38/] yàni saüghassa làvakàni senàsanàni tesaü pàpuõanti. Làmakàni
ca bhattàni. Te àyasmantaü dabbaü mallaputtaü bhikkhu ujjhàpenti,
chandàya dabbo mallaputto senàsanaü pa¤¤àpeti chandàya ca bhattàni
uddisatãti. Ye te bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà
sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma
mettiyabhummajakà bhikkhu ayasmantaü dabbaü mallaputtaü bhikkhu
ujjhàpessantãti -pesaccaü kira tumhe bhikkhave dabbaü mallaputtaü
bhikkhu ujjhàpeti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü
moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü
kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü bhikkhu
ujjhàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và
bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya
pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü
ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave ropetabbaü byattena bhikkhunà pañibalena
saügho ¤àpetabbo.

. 1

“Ujjhàpanake pàcittiya”nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

1. Saügharàjivà - machaü, 3. Mettiyabhumajakà - machasaü,

2. Pa¤¤apeti - machasaü,

[BJT Page 118] [\x 118/]

Neta kho pana
samayena mettiyabhummajakà bhikkhu bhagavatà ujjhàpanakaü
pañikkhintanti. Ettàvatà bhikkhu sossantãti bhikkhunaü sàmantà
àyasmantaü dabbaü mallaputtaü khãyanti ‘chandàya dabbo mallaputto
senàsanaü pa¤¤àpeti, chandàya ca bhattàni uddisatã’ti. Ye te bhikkhu
appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti khiyanti
vipàcenti kathaü hi nàma mettiyabhummajakà bhikkhu ayasmantaü dabbaü
mallaputtaü khãyissantãti -pe- saccaü kira tumhe bhikkhave dabbaü
mallaputtaü khãyatàti saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà
ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü
khãyissatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và
bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya
pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü
ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Ujjhàpanake khiyanake pàcittiya”nti.

3.
Ujjhàpanakaü nàma: upasampannaü saüghena sammataü senàsana pa¤¤àpakaü và
bhattuddesakaü và yàgubhàjakaü và phalabhàjakaü và khajjabhàjakaü và
appamattakavissajjakaü và avaõõaü kattukàmo ayasaü kattukàmo
maükukattukàmo upasampannaü ujjhàpeti và khãyati và àpatti pàcittiyassa.

Dhammakamme
dhammakammasa¤¤i ujjhàpanake khãyanake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme
vematiko ujjhàpanake khãyanake àpatti pàcittiyassa. Dhammakamme
adhammakammasa¤¤ã ujjhàpanake khãyanake àpatti pàcittiyassa.

Anupasampannaü
ujjhàpeti và khãyati và àpatti và dukkañassa. Upasampannaü saüghena
asammataü senàpanapa¤¤àpakaü và bhattuddesakaü và yàgubhàjakaü và
phalabhàjakaü và khajjabhàjakaü. Và appamattakavissajjakaü và avaõõaü
kattukàmo ayassaü kattukàmo maükukakattukàmo upasampannaü và
anupasampannaü và ujjhàpeti và [PTS Page 039] [\q 39/] khãyati và àpatti
dukkañassa.

[BJT Page 120] [\x 120/]

Anupasampannaü
saüghena sammataü và asammataü và senàsana pa¤¤àpakaü và bhattuddesakaü
và yàgubhàjakaü và phalabhàjakaü và khajja bhàjakaü và
appamattakavissajjakaü và avaõõaü kattukàmo ayasaü kattukàmo
maükukattukàmo upasampannaü và anupasampannaü và ujjhàpeti và khãyati và
àpatti dukkañassa.

Adhammakamme
dhammakammasa¤¤i àpatti dukkañassa. Adhammakamme vematiko àpatti
dukkassaña. Adhammakamme adhammakammasa¤¤ã àpatti dukkañassa.

Anàpatti: pakatiyà chando dosà mohà bhayà karontaü ujjhàpeti và khãyati và ummattakassa àdikammissàtita

Ujjhàpanasikkhàpadaü tatiyaü.

. 46. 2. 4

Pañhamasenàsanasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa.
âràme tena kho pana samayena bhikkhu hemantike kàle ajjhokàse senàsanaü
pa¤¤àpetvà kàyaü otàpentà kàle àrocite taü pakkamantà neva uddhariüsu,
na uddharàpesuü. Anàpucchà pakkamiüsu, senàsanaü ovaññhaü heti. Ye te
bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti
khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma bhikkhu ajjhokàse senàsanaü pa¤¤àpetvà
taü pakkamantà neva uddharissanti na uddharàpessinti anàpucchà
pakkamissanti senàsanaü ovaññhanti. Atha kho te bhikkhu bhagavato
etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe
bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü
kira bhikkhave bhikkhu ajjhokàse saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà
ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisà dabbaü mallaputtaü
bhikkhu ujjhàpessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya
pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva
appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà
bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno
a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana
bhikkhu saüghikaü ma¤caü và pãñhaü và bhisiü và kocchaü và ajjhokàse
santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na
uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya pàcittiya”nti.

Eva¤cidaü bhagavatà bhikkhunaü sikkhàpadaü pa¤¤attaü hoti.

[BJT Page 122] [\x 122/]

2. Tena kho
pana samayena bhikkhu ajjhokàse vasitvà kàlasseva senàsanaü atiharanti.
Addasà kho bhagavà te bhikkhu kàlasseva senàsanaü atiharante. Dismà
etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe dhammiü kathaü katvà bhikkhu àmantesi.
Anujànàmi bhikkhave aññhamàse avassikasaüghekate [PTS Page 040] [\q 40/]
maõóape và rukkhamule và yattha kàkà và kulalà và na åhadanti tattha
senàsanaü nikkhipitunti.

3. Yo panàti:
yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo
yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo
panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto ‘bhikkhu’ti.

Saüghikaü nàma: saüghassa dinnaü hoti parivacattaü.

Ma¤evà nàma: cattàro ma¤avà masàrako, bundikàbaddho, kuëãrapàdako, àhaccapàdako.

Pãñhaü nàma: cattàri pãñhàni masàrakaü khundikàbaddhaü kuëirapàdakaü àhaccapàdakaü.

Bhisi nàma: pa¤cahisiyo uõõàhisi1- colabhisi vàkabhisi tiõahisi paõõahisi.

Kocchaü nàma: vàkamayaü và usãramayaü và mu¤ajamayaü và babbajamayaü2- và anto saüveñhetvà baddhaü hoti.

Santharitvàti:
sayaü santharitvà sanatharàpetvàti: a¤¤aü santharàpetvà anupasampannaü
santharàpeti tassa paëibodho, upasampannaü santharàpeti santhatassa3-
paëibodho.

Taü pakkamanto
neva uddhareyyàti: na sayaü uddhareyya. Na uddharàpeyyàti: na a¤¤aü
uddharàpeyya. Anàpucchaü và gaccheyyàti: bhikkhunaü và sàmaõeraü và
àràmikaü và anàpucchà majjhamassa purisassa leóóupàtaü atikkamantassa
àpatti pàcittiyassa.

Saüghike
saüghikasa¤¤i ajjhokàse santharitvà và sattharà petvà và taü pakkamanto
neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchà và gaccheyya àpatti
pàcittiyassa. Saüghike vematiko ajjhokàse santharitvà và sattharà petvà
và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchà và gaccheyya
àpatti pàcittiyassa. Saüghike puggagikasa¤¤i ajjhokàse santharitvà và
sattharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya
anàpucchà và gaccheyya àpatti pàcittiyassa.

1. Uõõahisi - sãmu1, machasaü 2. Pabbajamayaü - machaü 3. Santhàrakassa - machasaü

[BJT Page 124] [\x 124/]

Vilimikaü1- và
attarattharaõaü và bhummattharaõaü2- và taññikaü và cammakhaõóaü và
pàdapu ¤ajaniü và phalakapãñhaü và ajjhokàse santharitvà và
santharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya
anàpucchaü và gaccheyya àpatti dukkañassa.

Puggalike
saüghikasa¤¤i àpatti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa.
Puggalike puggalikasa¤¤i a¤¤assa puggalike àpatti dukkañassa. Attano
puggalike anàpatti.

Anàpatti:
uddharitvà gacchati, uddharàpetvà gacchati, àpacchitvà3gacchati,
otàpento gacchati, kenaci paëikhuddhaü hoti, àpadàsu ummattakassa
àdikammikassàti.

Pañhamasenàsanasikkhàpadaü catutthaü.

. 4

6. 2. 5

[PTS Page 041] [\q 41/] dutiyasenàsanasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa.
âràme tena kho pana samayena sattarasamaggiyà bhikkhu sahàyakà honti. Te
vasantàpi ekato vasanti, pakkamantàpi ekato pakkamanti te a¤¤atarasmiü
saüghike vihàre seyyaü santharitvà taü pakkamantà neva uddhariüsu. Neva
uddhariüsu. Na uddharàpesuü. Anàpucchà sakkamiüsu. Senàsanaü upavikàhi
khàyitaü hoti.

. 02. Ye te
bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti
khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma sattarasavaggiyà bhikkhu saüghike
vihàre seyyaü santharitvà taü pakkamantà neva uddharissanti na
uddharàpessanti anàpucchà pakkamissanti senàsanaü upacikàhi khàyitanti
atha kho te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà
etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü
sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave sattarasavaggiyà bhikkhu
saüghike vihàre seyyaü mantharigatvà taü pakkamantà neva uddhariüsu, na
uddharàpesuü, anàpucchà pakkamiüsu, senàsanaü upacikàhi khàyitanti.
Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa,
ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma
te bhikkhu moghapurisà saüghike vihàre seyyaü santharitvà taü
pakkamantà neva uddharissanti na uddharissanti na addharàpessanti
anàpacchà pakkamissanti senàsanaü upacikàhi khàyitaü. Netaü bhikkhave
appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü
moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü
vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave
saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave
imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

. 0

“Yo pana
bhikkhu saüghike vihàre seyyaü santharitvà và santharà petvà và taü
pakkamanto neva uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya
pàcittiya”nti.

1. Cimilikaü simu 1, machasaü

2. Bhåmattharaõaü - machasaü.

3. â pucchaü - machasaü, syà.

[BJT Page 126] [\x 126/]

3. Yo panàti:
yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo
yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo
panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto ‘bhikkhu’ti.

Saüghiko nàma: vihàro saüghassa dinnaü hoti pariccattaü.

Seyyaü nàma:
bhisi cilimikà uttarattharaõaü bhummattharaõaü taññikà cammakhaõóo
nisidanaü paccattharaõaü tiõasantharo paõõasanthàro.

Santharitvàti: sayaü santharitvà sanatharàpetvàti: a¤¤aü santharàpetvà

Taü pakkamanto
neva uddhareyyàti: na sayaü uddhareyya. Na uddharàpeyyàti: na a¤¤aü
uddharàpeyya. Anàpucchaü và gaccheyyàti: bhikkhunaü và sàmaõeraü và

Anàpucchaü và
gaccheyyàti: bhikkhuü và samaõeraü và àràmikaü và [PTS Page 042] [\q
42/] anàpucchà parikkhittassa àràmassa parikkhepaü atikkamantassa àpatti
pàcittiyassa. Aparikkhittassa àràmassa upacàraü atikkamantassa àpatti
pàcittiyassa.

Saüghike
saüghikasa¤¤i seyyaü santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva
uddhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti pàcittiyassa.
Saüghike vematiko seyyaü santhiritvà và santharàpetvà và taü pakkamanto
neva addhareyya na uddharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti
pàcittiyassa. Saüghake puggalikasa¤¤i seyyaü santharitvà và
santharàpetvà và taü pakkamanto neva addhareyya na addharàpeyya
anàpucchaü và gaccheyya àpatti pàcittiyassa.

Vihàrassa
upacàre và upaññhànasàlàyaü và maõóape và rukkhamule và seyyaü
santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamanto neva uddhareyya na
uddaràpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti dukkañassa. Ma¤caü và pãñhaü
và vihàre và vihàrassa upacàre và upaññhàna sàlàyaü và vaõóape và
rukkhamule và santharitvà và santharàpetvà và taü pakkamante neva
uddhareyya na uddaràpeyya na addharàpeyya anàpucchaü và gaccheyya àpatti
dukkañassa.

[BJT Page 128] [\x 128/]

Puggalike
saüghikasa¤¤i àpati dukkañassa. Puggalike vematito àpatti dukkañassa.
Puggalike puggalikasa¤¤i a¤¤assa puggalike àpatti dukkañassa. Antano
puggalike anàpatti.

Anàpatti:
uddharitvà gacchati, uddharàpetvà gacchati, àpucchitvà gacchati, kenaci
paëikhuddhaü hoti. Sàpekkho gantavà tattha ñhito àpucchati. Kenaci
paëikhuddho heti, àpadàsu ummattakassa

Dutiyasenàsanasikkhàpadaü pa¤camaü.

6. 2. 6

Anupakhajjasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa.
âràme tena kho pana samayena chabbaggiyà bhikkhu varaseyyàyo
paëikhuddhanti. 1- Therà2- bhikkhu vuññhapenti. Atha kho chabbaggiyànaü
bhikkhunaü etadahosi, kena nu kho mayaü upàyena idheva vaseyyàmàti. 3-
Atha kho chabbaggiyà bhikkhu there bhikkhu anupakhajja seyyaü kappenti.
Yassa sambàdho bhavisti so pakkamissatãti.

2. Ye te
bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti
khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu there bhikkhu
anupakhajja seyyaü kappessantã’ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato
etamatthaü [PTS page 043] àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne
etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü
pañipucchi. Saccaü kira bhikkhave there bhikkhu anupakhajjaü seyyaü
kappethàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü
moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü
kathaü hi nàma tumhe moghapurisà there bhikkhu anupakhajja seyyaü
kajjessatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và
bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya
pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno a¤¤avàdakaü
ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana
bhikkhu saüghike vihàre jànaü pubbupagataü bhikkhuü anupakhajja seyyaü
kappeyya yassa sambàdho bhavissati so pakkamissatãti etadeva paccayaü
karitvà ana¤¤aü pàcittiya”nti.

1. Palibuddhenti - machasaü 2. There - (aññhakathatàya) 3. Vassaü vaseyyàmàti-machasaü

. 0[BJT Page 130] [\x 130/]

3. Yo panàti:
yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo
yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo
panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto ‘bhikkhu’ti.

Saüghikaü nàma: vihàro saüghassa dinno hoti pariccatto.

. 0

Jànàti nàma: vuddhodi jànàti gilànoti jànàti saüghena dinnoti jànàti.

Anupakhajjati
anupavisitvà. Seyyaü kappeyyàti: ma¤cassa và pãñhassa và pavisantassavà
nikkhamantassa và upacàrare seyyaü santharati và santharàpeti và àpatti
dukkañassa. Abhinisidati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Etaceva paccayaü kiritvà ana¤¤anti: na a¤¤o koci paccayo hoti anubakhajja seyyaü kappetuü.

Saüghike
saüghikasa¤¤i anupakhajja seyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Saüghike
vematiko anupakhajja seyyaü kappeti àpatti pàcittiyassa. Saüghãke
puggalikasa¤¤i anupakhajja kappeti àpatti pàcittiyassa.

Ma¤cassa và
pãñhassa và pavisantassa và nikkhamantassa và upacàraü ñhapetvà seyyaü
santharati và santharàpeti và àpatti dukkañassa. Abhinisidati và
abhinipajjati và àpatti dukkañassa. Vihàrassa upacàre và
upaññhànasàlàyaü và maõóape và rukkhamule và ajjhonàse và seyyaü
santarati và santharàpeti và àpatti dukkañassa. Abhinisidati và
abhinipajjati và àpatti dukkañassa.

Puggalike
saüghãkasa¤¤i àpàtti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa.
Puggalike puggalikasa¤¤i a¤¤assa puggalike àpatti dukkañassa. Attano
puggalike anàpatti.

Anàpatti: gilàno pavisati sãtena và uõhona và pãëito pavisati àpadàsu ummattakassa àdikammikassàti’ti.

Anupakhajjasikkhàpadaü chaññhaü.

[BJT Page 132] [\x 132/]

6. 2. 1

[PTS Page 044] [\q 44/] nikkaóóhanasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthãyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyà bhikkhu a¤¤ataraü
paccantimaü mahàvihàraü pañisaükharonti idha mayaü vassaü vasissàmàti.
Addasaüsu kho chabbaggiyà bhikkhu sattarasavaggiye bhikkhu vihàraü
pañisaükharonte, handa ne vuññhàpessàmà”ti. Ekacce evamàhaüsu:
àgamethàvuso yàva pañisaükharonti pañisaükhate vuññhàpessàmàti. Atha kho
chabbaggiyà bhikkhu sattarasavaggiye bhikkhu etadavocuü: “uññhethàvuso
amhàkaü vihàro pàsuõàtã”ti. Nanu àvuso saüghiko vihàroti. âmàvuso
saüghiko vihàroti. Uññhethàvuso amhàkaü vihàro pàpuõàti’ti. Mahallako
àvuso vihàro. Tumhepi vasatha mahampi vasissàmàti. Uññhethàvuso amhàkaü
vihàro pàpuõàtã’ti kupità anattamanà gãvàya gahetvà nikkaóóhanti. Te
nikkaóóhayamànà rodanti. Bhikkhu evamàhaüsu: “kissa tumhe àvuso
rodathà”ti. Ime àvuso chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà amhe
saüghikà vihàrà nikkaóóhantãti.

2. Ye te
bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti
khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma chabbaggiyà bhikkhu kupità anattamanà
bhikkhu saüghikà vihàra nikkaóóhassantãti atha kho te bhikkhu bhagavato
etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe
bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü
kira tumhe bhikkhave tupità anattamanà bhikkhu saüghikà vihàrà
nikkaóóhathàti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü
moghapurisa, anulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü
kathaü hi nàma tumhe moghapurisà kupità anattamanà bhikkhu saüghikà
vihàrà nikkaóóhassatha. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya
pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva
appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà
bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno
a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana bhikkhu kupito anattamano saüghikà vihàrà nikkaóóheyya và nikkaóóhàpeyya và pàvittiya”nti.

1. Pañikacceva - machasaü

[BJT Page 134] [\x 134/]

3. Yo panàti:
yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo
yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo
panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto [PTS Page 045 [\q
45/] ‘]bhikkhu’ti.

Saüghiko nàma: vihàro saüghassa dinno hoti pariccatto.

Nikkaóóheyyàti:
gabhe gahetvà pamukhaü nikkaóóhati àpatti pàcittiyassa. Pamukhe gahetvà
bahi nikkaóóhati àpatti pàcittiyassa. Ekena payogena bahukepi dvàre
atikkameti àpatti pàcittiyassa. Nikkaóóhàpeyyàti: a¤¤aü àõàpeti àpatti
dukkañassa. 1- Sakiü àõanto bahukepi dvàre atikkameti àpati
pàcittiyassa.

Saüghike
saüghikasa¤¤i kupito anattamano nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti
pàcittiyassa. Saüghike vematiko kupito anattamano nikkaóóhati và
nikkaóàpeti và àpatti pàcittiyassa saüghike puggalikasa¤¤i kupito
anattamano nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti pàcittiyassa.

Tassa
parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và àpatti dukkañassa. Vihàrassa
upacàrà và upaññhànasàlàya và vaõóapà và rukkhamulà và ajjhokàsà và
nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và àpatti dukkañassa.

Anupasampannaü
vihàrà và vihàrassa upacàrà và upaññhànana sàlàya và vaõóapà và
rukkhumulà và ajjhokàsà và nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti
và àpatti dukkañassa. Tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóàpeti và
àpatti dukkañassa.

Puggalike
saüghisa¤¤i àpatti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa.
Puggalike puggalikasa¤¤i a¤¤assa puggalike àpatti dukkañassa. Antano
puggalike anàpatti.

Anàpatti:
alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa
parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và
nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và
bhaõóanakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü
nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na
sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü
nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti:
alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa
parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và
nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và
kalahakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü
nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na
sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü
nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti:
alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa
parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và
nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và
vivàdakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü
nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na
sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü
nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti:
alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa
parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và
nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và
bhassakàrakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü
nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na
sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü
nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Anàpatti:
alajjiü nikkaóóhati và nikkaóóhati và nikkaóóhapeti và, tassa
parikkhàraü nikkaóóhàti và nikkaóóhàpeti và ummattakaü nikkaóóhati và
nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và
saüghe adhikaraõakaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và, tassa parikkhàraü
nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và antevàsikaü và saddhivihàrikaü và na
sammàvantannaü nikkaóóhati và nikkaóóhàpeti và tassa parikkhàraü
nimmaóóhati và nikkaóóhàpeti và ummattakassa àdikammikassàti.

Nikkaóóhanasikkhàpadaü sattamaü.

1. Pàcittiyassa - machasaü.

[BJT Page 136] [\x 136/]

6. 2. 8

Vehàsakuñisikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana [PTS Page 046] [\q 46/] samayena dve bhikkhu
saüghike vihàre upari vehàsakuñiyà eko heññhà viharati, eko upari.
Uparimo bhikkhu àhaccapàdakaü ma¤caü sahasà abhinisãdi. Ma¤capàdo
nipatitvà1- heññhimassa bhikkhuno matthake avatthàsi. So bhikkhu vissara
makàsi. Bhikkhu upadhàvitvà taü bhikkhu etadavocuü: “kissa tvaü àvuso
vissaramakàsã”ti. Atha kho so bhikkhu bhikkhunaü etamatthaü àràcesi.

2. Ye te
bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti
khiyanti vipàcenti “kathaü hi nàma bhikkhu saüghike vihàre
uparivehàsakuñiyà àhaccapàdakaü ma¤caü sahasà abhinisãdissatãti atha kho
te bhikkhu bhagavato etamatthaü àrocesuü atha kho bhagavà etasmiü
nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaüghaü, sannipàtàpetvà hatthakaü
sakyaputtaü pañipucchi. Saccaü kira tvaü bhikkhu saüghike vihàre upari
vehàsakuñiyà àhaccapàdakaü ma¤caü sahasà abhinisidasiti. Saccaü bhagavà
vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, anulomikaü
appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tvaü
moghapurisa saüghike vihàre upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma¤caü
sahasà abhinisãdissasi. Netaü moghapurisà appasannànaü và pasàdàya
pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva
appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà
bhikkhu àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno
a¤¤avàdakaü ropetu. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhapadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana
bhikkhu saüghike vihàre upari vehàsakuñiyà àhaccapàdakaü ma¤caü và
pãñhaü và abhinisideyya và abhinipajjeyya và pàvittiya”nti.

3. Yo panàti:
yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo
yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo
panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto ‘bhikkhu’ti.

Saüghiko nàma: vihàro saüghassa dinno hoti pariccatto.

Vehàsakuñi nàma: majjhamassa purisassa asãsaghaññà.

âhaccapàdako nàma: ma¤co aüge vijjhatvà ñhito hoti.

âhaccapàdakaü nàma: pãñhaü aüge vijjhatvà ñhitaü hoti.

Abhinisideyyàti: tasmiü abhinisãdati àpatti pàcittiyassa.

Abhinipajjeyyàti: tasmiü abhinisãdati àpatti pàcittiyassa.

1. Nippatitvà - machasaü, patitvà - syà.

[BJT Page 138] [\x 138/]

Saüghike
saüghikasa¤¤i upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma¤caü và pãñhaü và
abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Saüghike vematiko upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma¤caü và pãñhaü và abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Saüghike
puggalikasa¤¤i upari vehàsa kuñiyà àhaccapàdakaü ma¤caü và pãñhaü và
abhinisãdati và abhinipajjati và àpatti pàcittiyassa.

Puggalike
saüghikasa¤¤i àpatti dukkañassa. Puggalike vematiko àpatti dukkañassa.
Puggalike puggalikassa¤¤i a¤¤assa puggalike àpatti dukkañassa. Attano
puggalike anàpatti.

Anàpatti:
vehàsakuñiyà sãsaghaññàya1- heññhà aparibhogaü hoti padarasa¤citaü hoti
pañàõi dinnà hoti, tasmiü ñhito gaõbhàti2 và laggeti và ummattakassa
àdikammikassàti.

Vehàsakuñisikkhàpadaü aññhamaü.

6. 2. 9

[PTS Page 047] [\q 47/]

Mahallakavihàrasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà kosambiyaü viharati ghositàràme tena kho pana
samayena àyasmato channassa upaññhàko mahàmanto àyasmato channassa
vihàraü kàràpeti. Atha kho àyasmà channo katapariyositaü vihàraü
punappunaü chàdàpesi. 3- Punappunaü lepàpesi. 4- Atihaürito vihàro
paripati. Atha kho àyasmà channo tiõa¤ca kaññha¤ca saükaóóhanto
a¤¤atarassa bràhmaõassa yavakhettaü dusesi. Atha kho so bràhmaõo
ujjhàyati khãyati vipàveti: kathaü hi nàma bhadantà amhàkaü yavakhettaü
dusessantã”ti. Assosuü kho bhikkhu tassa bràhmaõassa ujjhàyantassa
khãyantassa vipàcentassa.

1. Sisasaüghaññàya - machasaü, 3. Chàdàpeti - machasaü,

2. Gaõhati - machasaü 4. Lepàpeti - machasaü.

[BJT Page 140] [\x 140/]

2. Ye te
bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà, te ujjhàyanti
khiyanti vipàcenti “kathaü hi nàma àyasmà channo katapariyositaü vihàraü
punappunaü chàdàpessati punappunaü lepàssepati atibhàrito vihàro
paripatãti atha kho bhagavà etasmãü nidàne ekasmiü pakaraõe
bhikkhusaüghaü, santipàtàpetvà hatthakaü sakyaputtaü pañipucchi. “Saccaü
kira tvaü channa katapariyositaü vihàraü punappunaü chàdàpesi
punappunaü lepàpesi atibhàrito vihàro paripatãti. Saccaü bhagavà.
Vigarahi buddho bhagavà ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü
appatiråpaü assàmaõakaü akappiyaü akaraõiyaü “kathaü hi nàma tvaü
moghapurisa katapariyositaü vihàraü punappunaü chàdàpessasi punappunaü
lepàpessasi atibhàrito vihàro paripati. Netaü moghapurisaü appasannànaü
và pasàdàya pasannànaü và bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa,
appasannànaü ceva appasàdàya pasannànaü ca ekaccànaü a¤¤athattàyàti.

“Mahallakaü
pana bhikkhunà vihàraü kàrayamànena yàva dvàrakosà aggalaññhapanàya
àlokasandhiparikammàya dvatticchadanassa pariyàyaü appaharite ñhatena
adhiññhàtabbaü, tato ve uttariü appaharite pi ñhito adhiññhabheyya
pàcittiya”nti.

3. Mahallako nàma: vihàro sassàmiko vuccati. Vihàro nàma: ulalinto và hoti avalinto và ullintàvalitto và.

Kàrayamànenàti: karonto và kàràpento và.

Yàvadvàrakosàti: piññhasaghàñassa1- samantà hatthapàsà.

Aggalaññhapanàyàti: dvàraññhapanàya.

âlokasandhiparikammàyàti:
vàtapànaparikammàya. Setavaõõaü kàëavaõõaü gerukaparikammaü màlàkammaü
latàkammaü makaradantakaü pa¤capañikaü.

[PTS Page 048]
[\q 48/] dvatticchadanassa pariyàyaü appaharite ñhitena
adhiññhàtabbanti: haritaü nàma: pubbaõõaü aparaõõaü sace harite ñhito
adhiññhàti àpatti dukkañassa. Maggena chàdenatassa dve magge
adhiññhahitvà tatiyaü magge àõàpetvà pakkamitbbaü. Pariyàyena
chàdentassa dve pariyàye adhiññhahitvà tatiyaü pariyàyaü àõàpetvà
pakkamitabbaü.

1. Piññhisaüghàñassa - syà,

[BJT Page 142] [\x 142/]

Tato ce
uttariü appaharitepi ñhito adhiññhabheyyàti: iññhakàya chàdentassa
iññhakàyiññhakàya1- àpatti pàcittiyassa. Silàya chàdentassa silàya
silàya àpatti pàcittiyassa. Sudhàya chàdentassa piõóe piõóe àpatti
pàcittiyassa. Tiõena chàdentassa karaëe karaëe àpatti pàcittiyassa.
Paõõena chàdentassa paõõe paõõe àpatti pàcittiyassa.

Atirekadvattipariyàye
atirekasa¤¤i adhiññhàti àpatti pàcittiyassa. Atirekadvatti pariyàye
vematiko adhiññhàti àpatti pàcittiyassa. Atirekadvattipariyàye
ånakasa¤¤i adhiññhàti àpatti pàcittiyassa.

ænakadvattipariyàye
atirekasa¤¤i àpatti dukkañassa. ænakadvattipariyàye vematiko àpatti
dukkañassa. ænakadvatti pariyàye ånakasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti:
dvattipariyàye, ånakadvattipariyàye, 2- leõe guhàya, tiõakuñikàya
a¤¤assatthàya, antano dhanena vàsàgàraü ñhapetvà sabbattha anàpatti
ummantakassa àdikammikassati.

Mahallakavihàrasikkhàpadaü navamaü.

6. 2. 10

Sappànakasikkhàpadaü

1. Tena
samayena buddho bhagavà àëaviyaü viharati aggàëave cetiye. Tena kho pana
samayena àëavakà bhikkhu navakammaü karontà jànaü sappàõakaü udakaü
tiõampi mantikampi si¤cantipi si¤capentipi.

2. Ye te
bhikkhu appicchà santuññhà lajjino kukkuccakà sikkhàkàmà te ujjhàyanti
khiyanti vipàcenti kathaü hi nàma àëavakà bhikkhu jànaü sappàõakaü
udakaü tiõampi matatikampi si¤cissantipi si¤càpessantipã”nti - pe -
saccaü kira tumhe bhikkhave jànaü sappàõakaü udakaü tiõampi mattikampi
si¤cathà’pi si¤càpethàpiti. Saccaü bhagavà vigarahi buddho bhagavà
ananucchaviyaü moghapurisa, ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõiyaü kathaü hi nàma tumhe moghapurisa jànaü sappàõakaü
udakaü tiõampi mattikampi si¤cissàthàpi si¤càpessathàpi. [PTS Page 049]
[\q 49/] netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya pasannànaü và
bhiyyobhàvàya athakhvetaü moghapurisa, appasannànaü ceva appasàdàya
pasannànaü ca ekaccànaü vigarahitvà dhammikaü kathaü katvà bhikkhu
àmantesi. Tena hi bhikkhave saügho channassa bhikkhuno vihesakaü ropetu.
Appasantànaü pasàdàya pasannànaü bhiyyobhàvàya, saddhammaññhitiyà,
vinayànuggahàya. Eva¤ca pana bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

. 8

“Yo pana bhikkhu jànaü sappàõakaü udakaü tiõaü và mattikaü và si¤ceyya và si¤càpeyya và pàcittiya”nti.

1. Iññhatiññhakàya - machasaü, 2. ænakapariyàye - si 1, sãmu11,

[BJT Page 144] [\x 144/]

3. Yo panàti:
yo yàdiso yàtàyutto yathàjacco yathànàmo yathàgotte yathàsãlo
yathàvihàri yathàgocaro thero và tavo và majjhamo và eso vuccati ‘yo
panà’ti.

Bhikkhåti
bhikkhuko’ti bhikkhu, bhikkhàcàriyaü ajjhapagato’ti bhikkhu,
bhinnapañadharo’ti bhikkhu, sama¤¤àya bhikkhu, pañi¤¤àya bhikkhu, ehi
bhikkhu’ti bhikkhu, tãhi saraõagamanehi upasampanno’ti bhikkhu tatra
yvàyaü bhikkhu samaggena saüghena ¤atticatuttena kammena akuppena
ñhànàrahena upasampanno, ayaü imasmiü atthe adhippeto ‘bhikkhu’ti.

Janàti nàma: sàmaü và jànàti a¤¤e và tassa àrocenti.

Si¤ceyyàti:
sayaü si¤cati àpatti pàcittiyassa. Si¤càpyoti: a¤¤aü àõàpeti àpatti
pàcittiyassa. Pàcittiyassa. Sakiü àõanto bahukampi si¤cati àpatti
pàcittiyassa.

Sappàõake
sappàõakasa¤¤i tiõaü và mattikaü và si¤ca ti và si¤càpeti và àpatti
pàcittiyassa. Sappàõake vematiko tiõaü và mattikaü và si¤cati và
si¤càpeti và àpatti dukkañassa. Sappàõake appàõakasa¤¤i tiõaü và
mattikaü và si¤cati và si¤càpeti và anàpatti.

Appàõake sappàõakasa¤¤i àpatti dukkañassa. Appàõake vematiko àpatti dukkañassa. Appàõake appàõakasa¤¤i anàpatti.

Anàpatti: asa¤cicca asatiyà ajàtanantassa. Ummattakassa àdikammikassàti.

Sappàõakasikkhàpadaü dasamaü

Bhåtagàmavaggo 2- dutiyo.

Tassuddànaü:

Bhåtaü a¤¤àya ujjhàyaü pakkamantena te duve

Pubbe nikkaóóhanà’ bhaccadvàraü sappàõakenacà’ti.

1. Jànaü nàma - syà,

2. Senàsanavaggo - sãmu11


4 fiakdik j.a.


3   N@;.du YsCIdmoh

3 tl,ays jkdys Nd.Hj;a
nqÈrcdKka  jykafia w,jz kqjr w.a.d,j kuz ffp;Hia:dkfhys jdih lrkfial’
tl,ays jkdys w,jz kqjr NsCIQyq wZM;a lrAudka; lrkakdyq .ia isËSuo
iskaojSssuo lr;a’ tla;rd w,jz NsCIqjla o .ila issËshs’ ta jDCIfhys
wOs.Dys; foaj;dfjda ta NsCIqjg ” iajduSks” ;ukaf.a f.h lrkq leue;af;a
udf.a f.h fkdisÌjhss ” lSfhah’ ta NsCIqf;u fkdms

[\q 430/]

f;drlrkafkuz
kuz fhfylehs ’ is;Sh’ blans;s ta foaj;djdg ‘ huznÌjQ uu fuz NsCIqj
fuysu cSSjs;fhka f;drlrkafkuz kuz th ug iqÈiq fkdfjz’ uu fuz ldrKh
Nd.Hj;a nqÈcdKka jykafiag lshkafkuz kuz hym;ehs ’ iss;2fjzh’

4
blans;s ta foaj;djd Nd.Hj;2ka jykafia huz;efklaysso tys meusKsfhah’
meusK Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< flf


ukqIHfhda flfia kuz Y1uK YdlHmq;1fhda .ia isËsss;ao $ issËj;ao$ Y1uK
YdlH mq;1fhda tla bFÊsshla we;s m1dKSSska fjfyijkakyqoehs lssshd *4(
fodia lssssh;a’ fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’ *5( ta
uskssiqkaf.a jpk NsCIQyq weiQy’ huz NsCIqflfkla w,afmpzPjQjdyqo * 3
uqidjdo YsCIdmofha 4 *4( Tjzyq *fuyss *4(( flfia kuz w,jz kqjr NsCIQyq
.ia issËskakdyqo iskaojkakdyqoehs lshdhss’ Nd.Hj;2ka jykafiag fuh ie<
l

6 ” jDCI,;doSS N@usfha yg.;a cSj iuQyhdf.a keiSu fya;2fldg f.k mps;s weje;a fjz’”


‘ N@; iuQyh’ kuz nSc jrA. mihs’ uQ,nSSSc” LFOnSc” M,qnSSc” w.a.nSc”
nSsssc nSSsch miafjkshhs’ ‘ uQ, nSc ’ kuz ly” bZ.2re” joly” bjo”
lgqlfrdaik” iejkaord” l,dÌre” wksl2È huz uq,ska Wmos;ao” uq,ska
yg.ks;ao” fuz uQ, nSc

[\q 431/]

kuss’
‘LFOnSc’ kuz wei;’2 kq.” mq,s,” osTq,a” osjq,a huz wkslla lËska
me,fj;ao” lËska yg.ks;ao” fuz LFOnSc kuzfjz’ M,qnSc kuz Wla” yqK” ng
wksl2;a huz mqrelska me,fj;ao” fuz M,qnSc kuzfjz’ ‘ w.a.nSc ’ kuz
l2Tqla” uqrejd” brsfjzrsh” wksl2È huz wZ.ska me,fj;ao” wZ.ska
my,fj;ao”fuh w.a. nSc kuzfjz’‘nscnsc’ kuz jS” uqx” uE wdoSSS huz wefgys
yg.kakdyqfj;ao wegska my,jkakdyqfj;ao” fuh nSc nSc kuzfjz’


* 3= fjks YsCIdmofha w. mD:sjssfhys hk mofha isg wjikg mD:sjsfhys hkakg
nScfhys lshdo mD:sjsh fkdjkafkys hkakg nSc fkdjkafkys lsshdo fjkia fldg
fhdod.; hq;2′ (


4  w[a[jdol YsCIdmoh

3  tl,ays jkdys
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia fldiTEkqjr fdaIs;drdufha jdih lrkfial’ tl,ays
jkdys wdhqIau;a Pkak ia:jsr f;fuz wkdpdrfhys yeisr *4( ixhd ueo weje;ska
m1Yak lrkq ,nkafka ljfrla meusKsfhao” l2ula meusKsfhao” l2ulaysss
meusKfhao” flfia ms


huz ta NsCIqflfkla w,afmpzPjQjdyqo Tjzyq * 3 uqidjdo YsCIdmofha 4 *4((
flfia kuz wdhqIau;a Pkak f;fuz * fuys 3 *4(( we;a;oehs weiQfial’ *4(
“Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h” ” Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia .rAyd l


” uyfKks” tfiakuz ix f;u Pkak NsCIqjg wkslla lshkafkl hk jdoh wdfrdamkh
flfrAjd’ uyfKks” fufiao jkdys wdfrdamkh l

[\q 432/]

*5(
‘ boska ixhdg meussKs l,a we;af;a jSS kuz ix f;fuz Pkak NsCIqjg wksslla
lshkafkah hk jdoh wdfrdamkh lrjz’ fuz oekajSuhs’ iajduSks” ixf;u ud
lsshkakla widjd’ * fuys *4(( ixf;u Pkak f;rekag wkslla lshhss hk jdoh
bosrsm;a lrhs’ Pkak NsCIqjg wkslla lshhs hk jdoh bosrsm;a lsrSSug *6(
huz wdhqIau;a flfkl2g leue;sfjzo fyf;u ksYaYnzofjzjd’ hful2g leue;s
fkdfjz kuz fyf;u lshkafkah’ *7( ixhd jssiska Pkak NsCIqjg wkslla lshhs
wkslla lshhs hk l:dj k.k ,oS’ixhd leue;s fjhs’ tfiafyhssska ksYaYnzoh’
fufia fuz ;2IaKSSuzNdjh orushs ’ lshdhs’ blans;s wdhqIau;a Pkakg fkdfhla
wdldrfhka .rAyd fldg *fuys 3 uqidjdo YssssCIdmofha 5 *9( uyfKks” fufiao
jkdys fuz YsCIdmoh Wfoijz’


” iZ. ueo hula jspd< l, fl

7
tl,ays jkdys *4( wdhqIau;a Pkakf;fuz NsssCIQka ueo weje;sska jssspdrKq
,nkafka *m1Yakhg ms


” uyfKks” tfia kuz ix f;u Pkak NsCIqj fjfyikafkl2 fldg wdfrdamKh
flfrAjd’ uyfKks” fufiao jkdyss wdfrdamKh l

[\q 433/]

*5(
‘ boska ixhdg l,a we;af;a jSS kuz ix f;fuz Pkak NsCIqjg fjfyi
lrkafklehs wdfrdamkh lrjz’ fuz oekajSuhs’ iajduSks” * fuys *4(( ixf;u 
Pkak NsCIqj fjfyi lrkafkl2 fldg wdfrdamkh lrhs’ Pkak NsCIqjg fjfyi
lrkafkl2 fldg wdfrdamkh lsrSu huz wdhqIau;a flfkl2g leue;sfjzo fyf;u
ksYaYnzojkafkah’ hful2g fkdleue;af;a kuz fyf;u lshj’ ixhd jssiska Pkak
NsCIqj fjfyi lrkafklehs wdfrdamkh lrk,oS’*6( ixhd Bg leue;sh’
tfiafyhssska ksYaYnzoh’ fuz ;2IaKSSuzNdjh fufia orushs ’ *7( lshdhs’
blans;s Nd.Hj;2ka jykaafia wdhqIau;a Pkak f;rekag fkdfhla wdldrfhka .ryd
jerossjQ ldh fmdaIkfhys * uqidjdo YsCIdmofha 6 fPoh fhdoka;( uyfKks”
fufiao jkdys fuz YsCIdmoh Wfoijz’

9
“ixhdf.ka m1Yakhg ksshu ms


fjfyi lrkafklehs wdfrdamkh l< l,ays * fuys 3 *4(( Èl2,d weje;a fjz’
wkslla lshkafklehs * fodia ( mejerSu l< l,ays * fuys 3 *4(( mps;s
weje;a fjz’ fjfyi lrkafklehs * fodia ( mejerSu l< l,ays * fuys 3 *4((
mps;s weje;a fjz’ * fuz jdlH w.g ‘ mps;s weje;a fjz ’ fhdokak’ ( OrAu
lrAufhys OrAu lrAu hk yeZ.Suz we;af;a wkslla lSfuys fjfyi lsrSfuys” OrAu
lrAufhys jsu;sss we;af;a wkslla lSfuys fjfyi lsrSfuys” OrAu lrAufhys
OrAu lrAu hk yeZ.Suz we;af;a wkslla lSfuys fjfyi lsrSfuys” wOrAu
lrAufhys OrAu lrAu hk yeZ.Suz we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ wOrAu lrAufhys
jsu;s we;af;a *fuys *4((” wOrAu lrAufhys wOrAu lrAu hk yeZ.Suz we;af;a
*fuys *4(( fkdoek wihso” .s,ka nejska fyda fkdlshhso” ixhdf.a m,soaola
fyda l,yhla fyda jsreoaO

                                                                                                  (a) 28
[\q 434/]

.ekSu
fyda jsjdohla fyda jkafkahhs fkdlshdo ” ix fNohla fyda ixhdf.a wiu.shla
fyda jkafkahhs fkdlshhso” wOrAufhka fyda fldgia jSfuka fyda lrAuhg
kqiqÈiaidg fyda lrAuhla lrkafkahhs fkdlshhso” Wu;2jQjyqgo woslrAuslhdgo
weje;a fkdfjz’


5  WcACOdmkl YsCIdmoh

3  tl,ays jkdys
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia rc.y kqjr f

4  ” w.2K m1ldY lsrSSSfuys mpss;s weje;a fjz’” fufiao jkdys Nd.Hj;2ka jykafia jsssiska YsCIdmoh mKjk,oSS’

5
tl,ays jkdys fu;a;shN@uzucl NsCIQyq Nd.Hj;2kajykafia jsiska w.2K
m1ldYlsrsSu ;ykuz lrk,oaoSShhss fumKlska NsCIQyq wi;ahhs NsCIQka wjg isg
wdhqIau;a onznu,a,mq;1g fodia lsh;a’ leue;af;ka onznu,a,mq;1 f;u
fikiqka mkjhs’ leue;af;ka oka kshu lrhss hkdosfhks’ huz ta NsCIq flfkla
w,afmpzPjQjdyqo * fuyss3 uqidjdo YsCIdmofha 4 *4(( Tjzyq fu;a;shN2uzucl
NsCIQyq flfia kuz wdhqIau;a onznu,a,mq;1g fodia lshkakdyqoehs fodia
lSsy” fkdi;2g m1ldY l

[\q 435/]

lSy’
*5( Nd.Hj;2ka jykafiag fuh oekajQy’ * fuys 3 uqidjdo YsCIdmofha  5 *3(
/ialrjd hk ;ekg ( ” uyfKkss” f;ms onznu,a,mq;1g fodia lshkakdyq we;a;o $
” “Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h’ ” Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia .rAyd
l

6  ” wjuka lrSfuys kq.2K m11ldY lrSfuys mps;s weje; fjz’ “


‘ wjuka lrSu ’ kuz WmimkajQ ixhd jsiska iuzu; lrk ,o fifkiqka mKjkafkla
fyda oka kshu lrkafkla fyda leË fnokakfla fyda f.vs fnokafkla fyda
lejs,s fnokafkla fyda iaj,am ud;1hla fnokafkla fyda w.2Khg m;alrkq
leue;af;a “wmlSSrA;shg m;alrkq leue;af;a” f;acia ke;s lrkq leue;af;a”
WmiuzmodjQfjl2g fodia lsshdo” wjuka lrhso mps;s weje;a fjz’ OrAu
lrAufhys OrAu lrAuh hk yeZ.Suz we;af;a wjuka lssrSfuys kq.2K m1ldY
lrSfuys mps;s wej;a fjz’ OrAu lrAufhys jsu;s we;af;a wjuka jsfuys kq.2K
m1ldY lrSfuys mps;s wej;a fjz’ OrAu lrAufhys wOrAu lrAuh hk yeZ.Suz
we;af;a wjuka lssrSfuysys kq.2K m1ldY lrSfuys mps;s wej;a fjz’ Wmiuzmkak
fkdjQfjl2g wjuka lrhso Èl2,d weje;afjz’ WmuzmodjQ * fuys 7 fPAofha *4((
iuzu; jQ hkakg iuzu; fkdjQ lshd mps;s hkakg Èl2,d lshd fjkia lr fhdod
.;hq;2h’ ( Wmiuzmod fkdjQ ixhd jsiska iuzu; jQ fyda fkdjQ * fuys 7
fPAofha *4(( mps;s hkakg Èl2,d lshd fjkia lr wOrAu lrAufhys OrAu lrAuh
hk yeZ.Su we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ wOrAu lrAufhys jsu;s we;af;a Èl2,d
weje;a fjz’wOrAu lrAufhys wOrAu lrAuh hk yeZ.Su we;af;a Èl2,d weje;a
fjz’m1lD;sfhka ” PFofhka” fodifhka” Nfhka ” fudyfhka  lrkakyqg wjuka
lrhso” fodia lsshkakdgo”Wu;2jQjyqgo” wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’

[\q 436/]


6 m

3  * fuys 3 uqidjdo
YsCIdmofha 3 *3(( ta ld,fhys NsCIQyq ysu jefgk ld,fhys wjldYia:dkfhys
fikiqkla mkjd YrSrh ;jkakdyq ld,h oekajQ l,ays thska neyer hkakdyq
fkdyl2,d h;a’fkdjspdrd h;a’ fikiqka ysu jrAIdfjka f;uqfKa jsh’ huz ta
NssCIq flfkla w,afmpzP jQjdyqo * fuys 3 uqidjdo YsCIdmofha 4 *4( flfia
kuz NsCIQyq *4( wjldYia:dkfhys fikiqkla mkjd hkakdyq th /f.k
fkd;nkakdyqo” fkd;nznjkakdyqo” fkdjsspdrd hkakdyqoehs fikiqka f;fu;ahhs
fodia lsh;a’ fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’


blans;s ta NssCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh ie< l


” huz NsCIqjla f;u jkdys iZ.i;2jQ weËla fyda mqgqjla fyda nsiaila fyda
fldiaila fyda t


tl,ays jkdys NsCIQka jykafia,d wjldYia:dkfhys jei l,a we;2ju fikiqka
f.khhs’ l,a we;2ju fikiqka f.khkakjqka nqÈyq oel fuz ksodkfhys fuz
isoaOsfhyss oeyeus l:d fldg NsCIQkag wduka;1Kh l


* mdrdcsl md

[\q 437/]

wdypzpmdo
hk i;rhss’ nssiai kuz nssis myls’negZM f,duz nssiai” fros nsiai”
mgzgdj,ska l< nsis” ;Kfld< nsis” fld


*3( idxsl nvqfjlays idxslh hk yeZ.Su we;af;a *4( wjldYia:dkfhys  *5(
w;2rd fyda w;2rjd fyda hkafka th kZ.d fkd;nhso kZ.d fkd;nznjhsso
fkdjsspdrd fyda hhsso mps;s weje; fjz’ *6( idxsljQ fofhys jsu;s we;af;a *
fuys *6(( idxssl fofhys mqoa.,sl yeZ.Suz we;af;a *7( wjldYia:dkfhys
w;2rd fyda w;2rjd fyda hkafka th ;ekam;a fkdlrhso ;ekam;a fkdlrjhso
jspdrd
*
fyda hhso *8( mps;s weje;a fjz’fldgzg wdosfha Wrhla fyda we;srs,a,la
fyda l7  fofjks fiakdik YsCIdmoh

3  * fuys 3 uqidjdo
YsCIdmo 3 *3(( tl,ays jkdys ima; ri jrA.Sh NsCIQyq hyZMfjda fj;a’ Tjzyq
jia jikakdyqo tlg ji;a’ hkakdyqo tlg h;a’ Tjzyq tla;rd *4( idxsl
jsydrfhlays ihkhla w;2rd neyer hkafka

*

fm< yd iiËkak’

[\q 438/]

th
kZ.d fkd;nd *5( .shy’ fikiqk fjzhka jsiska lk ,oafoa jsh’ huz ta NssCIq
flfkla w,afmpzPjQjdyqo Tjzyq flfia kuz ima;ri jrA.Sh NsCIQyq *fuys *4((
kZ.d fkd ;nznjhso” fkdjspdrd h;ao fikiqk fjzhka jssika lk ,oafoahhs
fodia lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq  jpk lsh;a’ Nd.Hj;22ka
jykafiag fuh oekajQy’ * 3 uqidjdo YsCIdmofha 5 *3( /ialrjd hk ;ekg’ (


” uyfKks” ima;ri jrA.Sh NssCIQyq * fuys 3 *3(( fkd;snznjyqo$ fkdjspdrd
.shdyqo$  fikiqk fjzhka jsiska lk ,oafoa we;a;o $” weiQy’”Nd.Hj;2ka
jykai” we;a;h’ ” Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia .eryQfial’ ” uyfKks” flfia
kuz ta ysia mqreIfhda * fuys 4 *4(( uyfKks” fuh fkdmeyeÈkjqkaf.a meyeoSu
msKsio * fuys 3 uqidjdo YsCIdmofha 5 *8(( uyfKks” fufiao fuz YsCIdmoh
Wfoijz’ “


” huz lsiss NsCIqjla ixsl jsydrhl ihkhla w;2rd fyda hkafka th kZ.d
fkd;nhso kZ.d fkd;nznjhso fkdjspdrdhhso mpss;s weje;afjz’ “


* fuys 6 YsCIdmoh 7 *3(( ‘ ixsl jsydrh ’ kuz * fuys 6 YsCIdmofha  7
*4(( ‘ihkhla ’ kuz .2osrsh” fldgzgdosfha Wrh” we;srs,a,” nquq;2reK”
m;alvh” iuzlv” ksiSokh”Wv we;srs,a,” ;K we;srs,a,” fld< we;srs,a,h’ ‘
w;2rd ’hkq f;fuz w;2rd’ w;2rjd kuz wkqka ,jd w;2rjd ‘ hkafka th kZ.d
fkd;njd hhs ’ hkq f;fuz kZ.d fkd;nkafkao” ‘kZ.d fkd;nznjkafkao ’ hkq’
wksflfl2 ,jd kZ.d fkd;nznjkafkah’


‘  fkdjspdrd fyda hkafkah ’ hkq NsssCIqjla fyda idufKarfhla fyda
wdrduslfhla fyda fkdjspdrd jg  lrk ,o  wdrduhdf.a ta jg lsrSu blaujkakdg
*4( mps;s weje;a fjz’ *5( jg fkdlrk ,o wdrduhdf.a wdikakh blaujkakdg *
fuyss *4( * fuys 8 *3( ( ihkhla * fuys 8 *5(( ixssl fofhyss jsu;s
we;af;a *6( ihkhla w;2rd fyda w;2rjd fyda hkafka kZ.d fkd;nkafkao
fkd;nznjkafkao fkdjspdrd fyda hkafkao *7( * fuys *4(( idxsl fofhys
mqoa.,sl yeZ.Suz we;af;a * fuyss *6((

[\q 439/]

*
fuys *4(( fjz’ jsydrhg iuSmfhys fyda Wmia:dk Yd,dfjys fyda uKavmfhys
fyda .ila uq, fyda * fuys *6(( Èl2,d weje;a fjz’ weËla fyda mqgqjla fyda
jsydrfhys fyda jssydrh iuSSmfhys fyda Wmia:dk Yd,dfjys fyda uKavmfhys
fyda .ila uq, fyda w;2rd fyda w;2rjd fyda hkafka kZ.d fkd;nkafkao”
fkd;nznjkafkao fkdjspdrd hkafkao Èl2,d weje;a fjz’ mqoa.,sl fofhys ixslh
hk woyia we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ mqoa.,ssl fofhys jsu;sssss we;af;a
Èl2,d weje;a fjz’ mqoa.,sl fofhys mqoa.,slh hk woyia we;af;ao wka
flfkl2f.a mqoa.,sl fofhys Èl2,d weje;a fjz’ ;udf.a mqoa.,sl fofhys
weje;a ke;’ WÈrdf.k hhsso” WÈrjdf.k hhso” jspdrdhhso” lsissfjl2 jsiska
Wmo1j lrk ,oafoafjzo wfmCId iys;j f.dia  tys isgssfha jspdrhs’ lsisfjl2
jsiska jsm;a flf8  wkqmLcAc  YsssCIdmoh’

3  * fuys 3 uqidjdo
YsCIdmofha 3 *3(( tl,ays jkdys ij. NsCIQyq jgsskd weËka fodi iys; hhsss
ia:jsr NssCIQka ke.sgj;a’ blans;s ij. NsCIQyq wms lskuz Wmdhlsska fuysu
isgskafkuqoehs fuz is; jsh’ blans;s ij. NsCIQyq ia:jsr NssCIQka yemSSf.k
Yhkh lr;a’ ‘ hful2g wjldY ke;af;a kuz Tyq hkafkahhs’ lshdhs’


huz ta NsCIq flfkla w,afmpzP jQjdyqo * 3 uqidjdo YssssCIdmofha 4 *4((
flfia kuz ij. NsCIQyq ia:jsr NsCIQka yemSSf.k ihkh lr;aoehs fodia lsh;a”
fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’ Nd.Hj;2ka jykafiag fuh oekajQy’
” uyfKks” f;ms ia:jsr NsCIQka yemS f.k ihkh lr;a hkq we;a;oehs ”
weiQfial’ ” Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h’ ” Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia .rAyd
l

5 ” huz NsCIqjla f;u jkdys iZ.i;2 jsydrfhys ixhd jsisska fok ,o nj oek oek m

[\q 440/]
NsCIqjla .gdf.k hful2g .eyegla
jkafka kuz‘ fyf;u neyer hkafkahhs’ fuz ihkdikhu lreKq fldg f.k wkslla
lreKq fldg fkdf.k ihkh flf


* fuys 6 YssCIdmofha 7 *3(( ‘ ixsl jsydrh ’ kuz * fuys 6 YsCIdmofha 7
*4(( ‘okafka’   kuz jevsuyZMhhs okafka” .s,kahhs okshs” ixhdjsisska fok
,oafoahhs okS’ ‘.gdf.k ’ hkq jyd we;2,aj hkqhs’ ‘ ihkh lrkafkah ’ hkq
weËg fyda mqgqjg fyda m1jsIag jkakyqf.a fyda ksslafukakyqf.a fyda
iuSmfhys ihkhla w;2rhs fyda w;2rjhs fyda Èl2,d weje;a fjz’ jyd ysËshs
fyda jyd fydjhs fyda mps;s weje;a fjz’ ‘wkslla ke;sj fuhu fya;2fldf.k ’
hkq jyd we;2,aj ihkh lrkakg wkalsis fya;2jla fkdfjzo hkqhs’


idxslfhys ixsl hk yeZ.Suz we;af;a *4( yemamSf.k ihkh flfrA kuz mps;s
weje;a fjz’ *5( idxslfhys jsu;s we;af;a  * fuys *4(( idxsslfhys
mqoa.,slh hk yeZ.Suz we;af;a * fuys *4(( weËlg fyda mqgqjlg fyda we;2,a
jkakyqg fyda kslafukakyqg fyda bvla ;nd *6( ihkhla w;2rd kuz fyda w;2rjd
kuz fyda Èl2,d weje;a fjz’* 7 ( jssydrhdf.a yd;ami fyda Wmia:dk
Yd,dfjys fyda uKavmhl fyda .ila uq, fyda wjldYia:dkhl fyda * fuys *6((
ysËshs fyda fydjsshs fyda *8( Èl2,d weje;a fjz’ *9( mqoa.,slfhys ixslh
hk yeZ.Ssu we;af;a” * fuys 8(( mqoa.,slfhys jsu;s we;af;a” * fuys *8((
mqoa.,slfhys mqoa.,slh hk yeZ.Suz we;af;a wkssfll2f.a mqoa.,slfhys *
fuys *8(( ;udf.a mqoa.,slfhys weje;a ke;’ .s,ka jQfha we;2,a fjzo”
iS;fhka fyda WIaKfhka fyda fmZMfka we;2,a fjzo” wdmodjlayss fyda
Wu;2jQjyqg” fyda wdoslrAuslhdg weje;a fkdfjz’


9 kslalvzvk YsCIdmo

3  * fuys 3 uqidjdo
YssCIdmofha 3 *3(( tl,ays jkdys ima;ri jrA.Sh NsCIQkag wh;a NsCIQyq
tla;rd msgsirno uyd jsydrhla m1;sixialrKh lr;s’ fuys wms jia jiuqhs
lshdhs’ij. NsCIQyq jsydrh m1;sixialrKh

[\q 441/]
lrk ima;ri jrA.hg wh;a NsCIQka
oel ‘ weje;aks” fuz ima;ri jrA.Sh NssCIQyq jsydrhla m1;ssixialrKh lr;a ‘
oeka Tjqka mkakkafkuqhs ’ lSsjdyqh’ we;uz flfkla ‘weje;aks” huz;dla
m1;ssixialrKh flfr;ao ta ;dla kej;2k uekj” m1;sixialrKh l< l,ays
mkakkafkuqhs ’ lsjdyqh’ blanss;s ij. NssCIQyq ‘ weje;aks” ke.S hjz”
jsydrh wmg ,efnzhhs ’ lSjdyqh’ ‘ weje;aks” uq,skau lsjhq;2j ;snqkd
fkdfjzo’ tfia kuz wmso wkslla m1;sixialrKh lruqhs’’  ‘ weje;aks” idxsl
jsydrhla fkdfjzo ’$ ‘ weje;aks” tfiah” idxsl jsydrhls’ ’ ‘ weje;aks”
ke.sgssjz’ jsydrh wmg ,eefnzhhs ’ lSjdyqh’ ‘weje;aks” jsydrh jsYd,h’
f;dmsso jijz wmsso jiuqhs ’ lSSjdyqh’‘ weje;akss” ke.sgsjz jsydrh wmg
,efnzhhs’ lshd lsmshdyq fkdi;2gq jQjdyq fn,af,ka w,a,d weo ou;a’ weo
oukq ,nkakdjQ Tjzyq wZv;a’


NsCIQyq fufia lSsjdyqh’ ‘ weje;aks” flfia fyhsska f;mss wZvjzoehs ’
weiQ l,ays ‘ weje;aks fuz ij. NsCIQyq lsmS fkdi;2gqj wm idxsl jsydrfhka
weo oeuzudyhs ’ lSjdyqh’ huz ta NsCIqflfkla w,afmpzPjQjdyqo * fuyss 3
uqidjdo YsCIdmofha 4 *4(( ‘ flfia kuz ij. NsCIQyq lsmqkdyq fkdi;2gq is;a
we;a;dyq NsCIQka idxsl jsydrfhka neyrflfr;aoehs$’   * lSjdyqh (
Nd.Hj;2ka jykafiag fuh oekajQy’ ” uyfKks” f;ms lsmshdyq fkdi;2gq is;a
we;a;dyq NssCIQka idxsl jsydrfhka weo ou;aoehss $” weiQy’ ” Nd.Hj;2ka
jykai” we;a;h”" Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia .y!d l


” huz lsis NsCIqjla NsCIqqjlg lsmqfKa fkdi;2gq isss;a we;af;a idxsl
jssydrfhka neyer lrhs fyda neyer lrjd kuz fyda mpss;s weje;a fjz’ “


* fuys 6 YsCIdmofha 7*3(( ‘ lsmssfha fkdi;2gq jQfha ’ hkq fkdwe,qfKa”
mEreK is;a we;af;a” W,a we;sjQfha’ ‘ idxssl jssydrh ’ kuz * fuys 6
YsCIdmofha 7 *4((

[\q 442/]

7
‘neyer lrkafka ’ hkq we;2f,ysoS w,ajdf.k bosrsmsgg msglrhso mpss;s
weje;a fjz’ *fuz jdlH w.g ‘mpss;ss weje;a fjz’ hkak fhdokak’ ( f.hs
bossrsmssg oSSS f.k mssgg mssg lrhso” tla m1fhda.hlska fndfyda fodrj,a
blaujhso”wkssfll2g wKjhso” Èl2,d weje;a fjz’ fndfyda jdrhla weKjQfha
fndfyda fodrgq blaujhsso” idxslfhys idxslh hk yeZ.Suz we;af;a lsmsfha
fkdi;2gq jQfha *4( neyer lrhss fyda neyerlrjhss fyda *5( idxsslfhys
jssu;s we;af;a lsmsfha fkd i;2gqjQfha * fuys *4(( idxslfhys mqoa.,slh hk
yeZ.Suz we;af;a lsmsfha fkdi;2gqjQfha * fuys *4(( Tyqf.a msrslr* fuys
*4(( Èl2,d weje;afjz’ * fuz jdlH  w.g ‘Èl2,d weje;afjz’ hkak fhdokak’ (
jsydrhdf.a yd;amiska fyda Wmia:dk Yd,dfjka fyda uKavmfhka fyda
jDCIuQ,fhka fyda wjldYia:dkfhka fyda fuys *4(( Wmiuzmod fkdjQfjla
jsydrfhka fyda jsydr iuSmfhka fyda Wmia:dk Yd,dfjka fyda uKavmfhka fyda
jDCIuQ,fhka fyda wjldYia:dkfhka fyda *fuys *4(( Tyqf.a msrslr *fuys *4((
mqoa.,slfhys idxsslh hk yeZ.Suz we;af;a + mqoa.,slfhys jsu;s we;af;a+
mqoa.,slfhys mqoa.,lh hk yeZ.Suz we;af;a wksfll2f.a mqoa.,slfhys ;udf.a
mqoa.,slfhys weje;a fkdfjz’ ÈYaYS,fhl2″ * fuys *4(( Tyqf.a mssrsslr
*fuys *4(( msiafil2 *fuys *4(( Tyqf.a mssrslr *fuys *4(( vnr lrefjl2 *
fuys *4(( +flda,dy, lrefjl2+ jssjdolrefjl2+jdpd,fhl2+ixhd w;frys
jsjdolrefjl2 * fuys *4(( Tyqf.a msrslr *fuys *4(( hym;aj fkdmj;ssk
w;jeiail2 fyda iuZ. jikakl2 fyda * fuys *4(( Tyqf.a msrslr * fuys *4((
Wu;2jQfjl2g fyda wdossslrAuslhdg fyda weje;a fkdfjz’


0  fjydil2gs YsssssCIdmoh

3  * fuys 3 uqidjdo
YssCIdmofha 3 *3(( tl,ays jkdys NsCIQka fokula ixsl jsydrfhys ,E,s
fkdwe;2rE Wvquy,a ldurhla u;af;ys tla NsCIqjla hg udf,a isgshs’
NssCIqjla Wvqudf,a isgSS’ Wvq uyf,a NsCIqf;u weK fkd.id ijs  l< ll2,a
we;s weËl jeofyd;af;ah’ weËll2, .e,js hg issgsss NssCIqjf.a ysi u;
jegqfKah’ ta NsCIqj ÈlaLs; Ynzo meje;ajS’ NsCIQyq Èjuska ta NsCIqjg

[\q 443/]
” weje;aks” f;ms l2ulafyhska
ÈlaLs; Ynzo mj;ajdoehs ” weiQy’     blans;s ta NsCIqf;u ta NsCIQkag fuz
ldrKh lSfhah’ huz NsCIqflfkla w,afmpzPjQjdyqo  * fuys 3 uqidjdo
YssCIdmofha 4 *4(( flfia kuz NsCIQyq idxsl jsydrfhys fmdare fkd w;2, u;2
uy,a,fhys weK .id ijssl< ll2,a we;s weËl jyd ysËskafkaoehs fodia
lsh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lsh;a’ Nd.Hj;2ka jykafiag fuh
oekajQy’


” uyK” Tn idxsl jssydrfhyss u;2uy,a ;,fhyss weK fkd.id ijssl< md
we;s weËl jyd ysËSo$ “  “Nd.Hj;2ka jykai” we;a;h’ ” Nd.Hj;a nqÈrcdKka
jykafia .eryQfial’ *  fuys 3 uqidjdo YsssCIdmofha 5 *6((” ysia
mqreIfhks” f;ms flfia kuz idxsl jsydrfhys fmdare fkd w;2, u;2uy,a ;,fhys
weK fkd.id ijsl< md we;ss weËl jyd ysËskafkao $ ysia mqreIh” fuh
fkdmeyeÈkjqkaf.a meyeoSu msKsio * fuys 3 uqidjdo YsssCIdmofha 5 *8((
uyfKks” fufiao jkdys fuz YsCIdmoh Wfoijz’”


” huz lsiss NsCIqjla idxsl jsysrfhlays fmdare fkd w;2, u;2uy,a;,fhlays
weK fkd.id ijslrk ,o md we;s weËl fyda mqgqjl fyda jyd ysËsfka kuz fyda
fydjskafka kuz fyda mps;ss weje;a fjz’ “


‘ hfula jkdys ’ hkq * fuys mdrdcsl md


‘ idxslfhys jsu;ss we;af;a * fuys 6 *4(( idxslfhys mqoa.,sl woyia
we;af;a u;2uy,a ;,fhys j; jsso ijslrk ,o md we;s * weK fkd.eiQ ( weËl
fyda mqgqjl fyda ysËSkuz fyda mps;s weje;a fjz’

[\q 444/]
mqoa.,slfhys idxslh hk yeZ.Su
we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ mqoa.,slfhys mqoa.,slh hk yeZ.Su we;af;a
mqoa.,sl wksfll2f.a fofhys Èl2,d weje;a fjz’ ;udf.a mqoa.,slfhys weje;a
fkdfjz’ ysi .Efjk u;2uy,a;,hla fkdjkafkao” mrssfNd.hg fkd.kafkao” mqjre
w;2rk ,oafoafjzo” weK .ik ,oafoa fjzo” tys isgsfha hula .kS fyda t,ajhs
fyda Wu;2jQjyqgo” wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’


-  uy,a,l jsydr YsCIdmoh

3  tl,ays jkdyss
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia fldiTE kqjr fdIs;drdufhys jdih lrkfial’ tl,ays
jkdys wdhqIau;a Pkakf.a Wmia:dhl uydud;Hfhla wdhqIau;a Pkakg jsydrhla
lrjhss’ blans;s wdhqIau;a Pkak f;fuz wjika lrk ,o jsydrhla kej; kej;
fijs,ss lrjQfhah’ kej; kej; yqKq .EjQfhah’ b;d nrska jsydrh jegqfkah’
blanss;s wdhqIau;a Pkak f;fuzz ;Ko oro woskafka tla;rd n1dyauKfhl2f.a hj
fl;la mdZM flf


blans;ssss ta n1dyauK f;fuz ” flfia kuz mskaj;2ka jykafia,d wmf.a hj
fl; ÈIH lrkafkaoehs ” lshd fodia lshhs” fkdi;2g m1ldY lrhs” fkdi;2gq jpk
lshhs’ NsCIQyq fodia lsshkakdjQ” fkdi;2g m1ldY lrkakdjQ” fkdi;2gq jpk
lsshkakdjQ ta usksiqkaf.a jpk weiQy’ huz ta NssCIQ flfkla  w,afmpzP
jQjdyqo Tjzyq flfia kuz wdhqIau;a Pkak f;fuz wjika l< jsydrh kej;
kej; fijss,s lrjkafkao$$ kej; kej; yqKq .djkafkao$ b;d nrsska jsydrh
jegqfkahhss fodia lssh;a” fkdi;2g m1ldY lr;a” fkdi;2gq jpk lssh;a’


” Pkak Tn wjika l< jsydrh kej; kej; fijs,s lrjQfhyso” kej; kej; iqKq
mssrssshuz lf

[\q 445/]
fjfyr wdf,amkh lrjQfhyso b;d
nrska jsydrh jegqfkah’ ysia mqreIfhks” fuh fkdmeyeÈkjqkaf.a meyeoSu
msKsi meyeÈkjqkaf.a * fuys 3 uqidjdo YsCIdmofha 5 *8(( uyfKkss” fufiao
fuz YssCIdmoh Wfoijz’ “


” uy,a,l kuz jQ jsydrhla lrjkakdjQ NsCIqj jsiska jkdyss WZMjiafia isg
forshka yudr olajd ;ekla WZMjiai fyda fodr ia:ssr njg w.2,la oeuSug
ljqZM msrshuz lsrSsu mssKsi * bv ;ensh hq;2hs ( mshis w. issg rjquz
folla ;2klayqf.a nsu bvla * ;nd.; hq;2hs’ ( OdkH” uqoa.” uidosh yd
;DKdosh ke;s ;kays isgshyq jssiska f.hs jevj, jsOdkh lghq;af;ah’ boska
;DKdossh ke;s ;kaysso isgsfha bka tyd isg jsOdk flf

7
‘ uy,a,l jsydrh ’ kuz lrjd fok iajdusfhla we;s jsydrhhss lshkq ,efnz’ ‘
jsydrh ’kuz we;2<; yqKq msrshuz lrk ,oafoao” msg; iqKq msrshuz lrk
,oafoao” we;2<; msg; iqKq msrsshuz lrk ,oafoao fjz’ ‘ lrjkakyq jsiska
’hkq lrkafka fyda lrjkafka fydahs’ ‘fodrndj olajd ’ hkq WZMjiafia
miqmfia jfgzg w;a mila hkqhs’ ‘ fodr ia:srjkq msssKssi ’ hkq fodfrA
meje;au msKsi hkqhs’‘ mssrshuz lsrSu msKsi ’ hkq cfk,a mZM idhuz lssrSsu
msKsi hkqhs’ iqÈmdg” lZM mdg” ,dlv mdg” u,a jev” je,a jev” fudaroka”
leghuz mia wdldr mgssldo l< hq;2hs’ jy,g fo;2ka rjqula wE;ska lK ke;s
;ekays isg kshu l

[ \ q 446 / ]
mdid mpss;s weje;a
fjz’fld


 
 3=  imamdKl YssCIdmoh

3  tl,ays jkdys
Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykaafia w,jqkqjr w.a.d,j ffp;Hia:dkfhys jdih lrk fial
tl,ays jkdys *4( w,jqkqjr NsCIQyq wZM;a lrAudka; lrkakdyq oek oek
m1dKSka iys; c,h ;K fld


” huz NsCIqjla f;u jkdys oek oek m1dKSka iys;jQ c,h f.k ;DKfhys fyda
uegsfhyssss fyda biskafka kuz” biajjdkuz mps;s weje;a fjz’ “

[ \ q 447 / ]


‘ hfula jkdys ’ hkq NsCIq hkq’ * fuys mdrdcssl md


jrla weKjQfha fndfyda biSo mpss;s weje;a fjz’ m1dKSka iys; c,fhys
m1dKSh hk yeZ.Su we;af;a ;K fyda uegsj,g biSo biaijhso mpss;ss weje;a
fjz’ m1dKSka iys; c,fhys jsu;s we;af;a ;Kj,g fyda uegsj,g biSSo”
biaijhso Èl2,d weje;a fjz’ m1dKSka iys; c,fhys m1dKSSka ke; hk yeZ.Suz
we;af;a ;K fyda uegsj,g biSo” biaijhso weje;a fkdfjz’ m1dKSka ke;s
c,fhys m1dKSka we; hk yeZ.Suz we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ m1dKSka ke;s
c,fhys jsu;s we;af;a Èl2,d weje;a fjz’ m1dKska ke;s c,fhys m1dKSka ke;
hk yeZ.Suz we;af;a weje;a fkdfjz’ fkdoekSfuka ” fkdisysfhka” fkdokakdyg”
Wu;2jQjyqg” wdoslrAussslhdg weje;a fkdfjz’


* fofjks N@;.du j.!h ksus’ (


comments (0)