Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
December 2013
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
12/04/13
1122 LESSON 51213 THURSDAY FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY chandrasekhara.tipitka@gmail.com Rector Jagatheesan Chandrasekharan 1) CLASSICAL PALI 1. 6 Paràbhavasuttaü-6. Paràbhava Sutta. The downfall.
Filed under: General
Posted by: site admin @ 10:32 pm

1122 LESSON 51213 THURSDAY

FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY

chandrasekhara.tipitka@gmail.com

Rector

Jagatheesan Chandrasekharan

1) CLASSICAL PALI

1. 6 Paràbhavasuttaü


Evaü me
sutaü: ekaü samayaü bhagavà savatthiyaü viyarati jetavane
anàthapiõóikassa àràme atha õe accatarà devatà abhikkantàya rattiyà
abhikkantavaõõà kevalakappaü jetavanaü obhàsetvà yena bhagavà
tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi.
Ekamantaü ñhità kho sà devatà bhagavantaü gàthàya ajjhabhàsi.

91. Paràbhavantaü purisaü mayaü pucchàma gotamaü,
Bhagavantaü puññhumàgamma kiü paràbhavato mukhaü.

92. Suvijàno bhavaü hoti suvijàno paràbhavo,
Dhammakàmo bhavaü hoti dhammadessã paràbhavo.

93 Iti hetaü vijànàma pañhamo so paràbhavo,
Dutiyaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

94. Asantassa pisà hontã sante na kuruta piyaü,
Asataü dhammaü roceti taü paràbhavato mukhaü.

95. Iti hetaü vijànàma dutiyo so paràbhavo,
Tatiyaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

96. Niddàsãlã [PTS Page 019] [\q  19/]      sabhàsãlã anuññhàtà ca yo naro,
Alaso kodhapa¤¤àõo taü paràbhavato mukhaü.

97. Iti hetaü vijànàma tatiyo so paràbhavo,
Catutthaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

98. Yo màtaraü và pitaraü và jiõõakaü gatayobbanaü,
Pahåsanta na bharati taü paràbhavato mukhaü.

99. Iti hetaü vijànàma catuttho so paràbhavo,
Pa¤camaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

110. Yo bràhmaõaü và samaõaü và a¤¤aü vàpi vaõibbakaü,
Musàvàdena va¤ceti taü paràbhavato mukhaü,

[BJT Page 34] [\x  34/]
101. Iti hetaü vijànàma pa¤camo so paràbhavo,


Chaññhamaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

102. Pahåtavitto puriso sahira¤¤o sabhojano,
Eko bhu¤jati sàdåni taü paràbhavato mukhaü.

103. Iti hetaü vijànàma chañaññhamo so paràbhavo,
Sattamaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

104. Jàtitthadadho dhana tthaddho gottatthaddho ca yo naro,
Sa¤¤àtiü atima¤¤eti taü paràbhavato mukhaü.

105. Iti hetaü vijànàma sattamo so paràbhavo,
Aññhamaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

106. Itthidhutto suràdhutto akkhadhatto ca yo naro,
Laddhaü laddhaü vinàseti taü paràbhavato mukhaü.

107. Iti [PTS Page 020] [\q  20/]      hetaü vijànàma aññhamo so paràbhavo,
Navamaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

108. Sohi dàrehasantuññho vesiyàsu padissati,
Dissati paradàresu taü paràbhavato mukhaü.

109. Iti hetaü vijànàma navamo so paràbhavo,
Dasamaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

110. Atãtayobbano poso àneti timbarutthaniü,
Tassà issà na supati taü paràbhavato mukhaü.

111. Iti hetaü vijànàma dasamo so paràbhavo,
Ekàdasamaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

[BJT Page 36] [\x  36/]
112. Itthisoõóiü vikiraõiü purãsaü vàpi tàdisaü,


Issarãyasmãü ñhàpeti taü paràbhavato mukhaü.

113. Iti hetaü vijànàma ekàdasamo so paràbhavo,
Dvàdasamaü bhagavà bråhi kiü paràbhavato mukhaü.

114. Appabhogo mahàtaõho khattiye jàyato kule,
Sodha rajjaü patthayati taü paràbhavato mukhaü.

115. Ete paràbhave loke paõóito pamavekikhiya,
Ariyo dassanasampanno sa lokaü bhajate sivanti.

Paràbhavasuttaü niññhità.


2) CLASSICAL SINHALA

   [\q
286]


uq,akau ;2kafokd udrA.ÈIsyq
yd iudk fkdfldg fufia oek jikakdjq ta .ssysf.hs jikakdf.a Y1Odj mjqlrK
mdm NsCIqyq oel;a fkd;iS’ jikakdf.a Y1Odj mgqlrK mdm NsCIqyq oel;a fkdkhs’
msrsisÈ uyKqka ;2kafok wmsrsiqÈ ;uka muKla Y1uKhd yd flfia
jkdys ku flfrAo$

8′ mrdNj iq;1h _+ 3′ ))
ud jsiska fufia wik ,os’ tla iufhlays Nd.Hj;2ka jykafia ieje;akqjr iusmfhysjq
fc;jk kuz jq wfka msvq uy isgqyq jsiska lrjk ,o jsydrfhys jev jdihk fial’
blans;af;ka tla;rd foj;dfjla rd;1sh iuznJO m1:u hduh blauqKq l,ays w;sYhska
hym;a YrSr jrAKfhka fc;jk jsydrh uq,q,a, nnqZMjd Nd.Hj;2ka jykafiag ukdfldg
jeo tl;amfil isgsfhah’ tl;amfil isgshdjq ta foj;djd Nd.Hj;2ka jykafiag
.d:djlska fufia oekquz Èkafkah’

4′ )) wms yeufoku msrsfykakdjq
mqreIhd f.#;uhka jykafiaf.ka widoek .kakd msKsi wdfjuq’ msrsfykakd jq iJjhdg
Bg fy;2 ljfrAodhs )) jspdf,ah’

5′ ))jefvkakdjq mqreIf;u
OrAuldus m1;sm;a;s j, yeisfrkq oelsfuka yd weisfuka iqjfia o; yels jkafkah’
msrsfykakd jq  mqreI f;u Ou!hg ffjrlrK m1;sm;a;a oY!kfhka yd Y1uKfhka
iqjfia o;yels jkafkah’ oY l2I,a Ou!hg fjIsj fkdleu;sj wid fkdms

    )) fuz
msrsfyk m

6′ ))Nd.Hj;2ka uykai fojeka
msrsfyk ldrKh jod< ueksjs’ msrsysug ldrKh ljfrAo$


ioaOrAuhg leu;s fkdjSfuka
msrsysug meusfKk mqreaihdyg mqrKldYHmdos usiÈgq .;a wi;amqreIfhda
m1shfj;s’ta msrsysug meusfKk mqreIf;u nqOdos i;a mqreIhka m1sh fkdlrkafkah’
hg lshk ,o ksjgqkf.a wi;amqreI OrAuhka repslrkhs’ wi;a mqreIhka

[\q 287]

fflrys ms1hjSu ” i;amqreI
wm1sh jsu wi;amqreIhkaf.a wiOu1hg keu;a jsuh hk uz ;2k msrsysug ldrKhhs’
jod

7′ ))Nd.Hj;2ka jykai” ;2kajeks
mrsydks ldrKh jod< uekjs’ msrsysug ldrKd ljfrAodhs)) jspdf

)) huzlsis iJjfhla f;u
ks;r ksokfkao fndfyda fok /iaj l:dlrK ;ekg t

8′ ))Nd.Hj;2ka jykai” i;r
fjks mrsydks ldrKh jodrKfialajd” iJjhd msrssug ldrKh ljfrAoehs jspdf,ah’

)) huzlsisfula crdjg .sh
lreK nj blaujq jeÈ uEkshka fyda mshdKKA fyda *;ud( fmdfydi;ajqfha
fmdIKh fkdflfrAo th msrsyugldrKhhs)) jod

 

9′ ))Nd.Hj;2ka jykai” miafjks
mrsydkd ldrKh jodrK uekj’ ljfrAoehs )) jspdf

))CI;1shdoS huzlsisfjka
neyer lrk ,o mjq we;s CIsKdY1j jq n1dyauKfhl2 fyda ikaisÈjk,o mjz
we;s tnÈ Y1uKhl2 fyda wms kej; wkqlsisjla b,ajk hdpl fhl2 fyda fndre
lsfuka jxpd flfrAo fof,djskau msrsysug ldrKhhs)) jod

0′ ))Nd.Hj;2ka jykai” ifjks
mrsydks ldrKh jod< uekj’ ljfrAoehs)) jspdf

)) fndfyda fmdfydi;a rkarsos
usKsrejk we;s fndfyda lyjkq iys; jq fkdfhla iqmjHCockfhka hqla; fndcqka
we;s mqreIfhla f;u ushqre ri we;s

[\q 288]


fNdack ;u wUqorejkag;a fkdoS
;ksju wkqNj flfrAo$ fuz ifjks mrsydks ldrKh jod< mrsoafokau oek.;2uzy’

-’ ))Nd.Hj;2ka jykai” i;afjks
mrsydks ldrAAKh ljfrAodhs)) jspdf

))huz iJjfhla cd;sh lrKflg
f.k ;oudkh we;af;a fjzo Okh fya;2 fldg f.k ;oudkh we;sf;a fuzo” f.d;1h
fy;2flg f.K ;o udkh we;af;a fjzo ;udf.a wjFYaI kEhka cd;s Ok f.d;1 jYfhka
my;a flg is;do” ta ish kehka hg;aflg oelsu ta iJjhd lyg mrsysug ldrKhhs’))
jod< fial’ fuz ))i;ajeks mrsydks ldrKh jod< mrsoafokau oek.;2uzy’))

3=’ ))Nd.Hj;2ka jykai”
wgfjks mrsydkd ldrKh jod< uekj’ ljfrAoe)) hs jspdf

))huz iJjfhla f;u mr ia;1ska
fiajkh flfrAo” iqrdnsfuys f,d,ajqfhao” È fl

33′))Nd.Hj;2ka jykai” kjjeks
mrsydkd ldrKh ljfrAodh)) jspdf

)) ;u ;ukaf.a NdhH!jka
fya;2 fldg f.k fkdi;2gq jq hfula ffjYHdjka flfrlys olakd ,efnhso mria;1ska
flfrys olakd ,efnzo th msrsysug ldrKhhs))’ jod< fial’ fuz kjjeks mrsydks
ldrKh jod< mrsoafokau oek.;2uzy’

34′ ))Nd.Hj;2ka jykai”
oYfjks mrsydks ldrKh jod< uekj’ ljfrAo$

))blau.sh fh#jk jhia we;s
mqreIfhla f;u ;sUsrs M< jeks ;k we;s ;reKshla irKmdjdf.k weh ;reK mqreIhl2
m;dfoda hk BIH!fjka rd;1sfhys fkdksodo” ta lrKh msrsysug ldrKhhs’)) jod<
fial’ ))fuz oYjeks mrsydks ldrkh jod< mrsoafokau oek.;2uzy’))

[\q 289]


35′   Nd.Hj;2ka
jykai” tfldf,diajeks mrsydks ldrKh jod< uekj’ ljfrAo$

))u;aiH udxy yd iqrdfjys
f,d,a jq ta udxYdosh ksid iuzm;a jsiqrejk iq,qjq ia;1shl fyda MnÈ
jq mqreIfhl2 fyda NdKZAvd.drdosh ndros tlS fofhys kshqla; flfrAo” tnkaoyq
msrsysug ldrKhhs)) jod

36′ ))Nd.Hj;2ka jykai”
fodf

))uo jq jia;2 we;s ;#IaKd
we;af;ala CI;1sh l2,fhys WmoSo” ta CI;1sh cd;s we;s w,amfNd. uyd ;#IaKd
we;af;a jkdys ;ud i;2jq fyda ;udg fkd,efnk wkqkq i;2jq fyda rdcHh m1drA:kd
flfrAo ta msrsysug ldrKhhs’”))


jod< fial’

)) m1{d we;s mqoa.,f;u
fuz iJjf,dlfhys jq hf:lakjq f;jsis mrsydkd lrKhka kqjkeis;a mrsCId fldg
oek tys wdoskj o;a ta m1{jka; jq mqoa.,f;u osjH f,dalh fiajkh lrkafkahhs’))
jod< fial’

9′ ji< iq;1h _+ 3′ ))
ud jsiska fufia ,os’ tla iufhlays Nd.Hj;2ka nqÈrcdKka jykafia ieje;akqjr
iusmfhys jq wfka msvq isgqyq jsiska lrjk ,o fcA;jk kuz jq jsydrfhlys jevjdih
lrk fial’ tla,ays jkdys Nd.Hj;2ka jkafia fmrjre fjzf,ys yeo fmdrjd md;1
isjqref.kieje;a kqjr msvq msKsi jevs fial’ w.a.sl Ndrjc kuz n1dyauKhdf.a
f.h huz ;efklayso t;ekg jevsfial’

4′ w.a.slNdroajdc kuz n1dyauK
f;u jevujka kdjq Nd.Hj;2ka jykafia Èr oSu Ègq fhauh’ oel
Nd.H j;2ka jykafiag fuz jpkh lsfhah’ uqKavlh” tysu

3) Classical English6. Paràbhava Sutta.

The downfall.

I heard thus.

At one time the Blessed One lived in the monastery offered by
Anàthapindika in Jeta’s grove in Sàvatthi When that night was waning a
certain deity, illuminating the whole of Jeta’s grove approached the
Blessed One, worshipped ,stood on a side and addressed the Blessed One
in verse.

91. O! Blessed Gotama, we came to ask about man’s downfall,

What are the causes for man’s downfall. “

92. “Know well the growth, so also the downfall

The lover of the Teaching grows and the hater has a downfall”.

93. “Now we know the first cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the second cause for man’s downfall. “

94. Becomes dear to the unappeased, and does not like the appeased

Desires the Teaching of the unappeased and has a downfall. “

95. Now we know the second cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the third cause for man’s downfall. “

96. If an effortless man becomes fond of sleep and company,

Lazy and angry he has a downfall. “

97. Now we know the third cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the fourth cause for man’s downfall. “

98 If someone does not support his mother and father,

Decayed and youthfulness gone, he has a downfall. “

99. “Now we know the fourth cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the fifth cause for man’s downfall. “

100. “If someone deceives a brahmin, a recluse or even a beggar,

Telling lies, he has a downfall. “

101 Now, we know the fifth cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the sixth cause for man’s downfall. “

102 A man with much wealth, gold and much food,

Partakes of it by himself and has a downfall. “

103. Now, we know sixth cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the seventh cause for man’s downfall.

104. A man proud about his birth, wealth , or clan ,

Belittles his relations and has a downfall. “

105. Now, we know the seventh cause for man’s downfall

May the Blessed One tell the eighth cause for man’s downfall. “

106. “A man indulging in women, intoxicating drinks or betting ,

Spends all his earnings and has a downfall”.

107. ” Now, we know the eighth cause for man’s downfall,

May the Blessed One tell the ninth cause for man’s downfall. “

108. “A man dissatisfied with his wife, is seen with whores,

And is seen with other’s wives, and has a downfall. “

109. Now, we know the ninth cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the tenth cause for man’s downfall. “

110. A man who is not young any more, brings along a young wife,

And jealous of her would not sleep, and has a downfall. “

111. “Now we know the tenth cause for man’s downfall.

May the Blessed One tell the eleventh cause for man’s downfall. “

112. “A man fond of women, a spendthrift, or such like one,

Is given supremacy and has a downfall. “

113. “Now, we know the eleventh cause for man’s downfall,

May the Blessed One tell the twelfth cause for man’s downfall. “

114. “A man with little means and much craving born to a warrior clan.

Wishes to be the ruler, and has a downfall. “

115 The wise see these as the causes for downfall,

The noble ones who have come to righteousness of view become happy. “

4) Klassiek Afrikaans

6 . Paràbhava Sutta .

Die ondergang.

Ek hoor so .

Op
een tydstip het die Geseënde Een het in die klooster wat aangebied word
deur Anàthapindika in Jeta se Grove in Sàvatthi Wanneer die nag is
besig om te kwyn ‘n sekere god , verlig die hele Jeta se Grove genader
die Geseënde Een , aanbid , staan ​​op ‘n kant en aangespreek die
Geseënde Een
vers .

91 . O ! Geseën Gotama , ons het om te vra oor die man se ondergang ,

Wat is die oorsake vir die mens se ondergang.

92 . “Weet goed die groei , so ook die ondergang

Die liefhebber van die Onderrig groei en die vyand het ‘n val ” .

93. ” Nou weet ons die eerste oorsaak vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die tweede rede vir die mens se ondergang.

94 . Word na aan die unappeased , en nie soos die bedaar

Begeer om die onderrig van die unappeased en het ‘n ondergang.

95. Nou weet ons die tweede rede vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die derde rede vir die mens se ondergang.

96. As ‘n moeiteloos man raak lief vir slaap en maatskappy,

Lui en kwaad hy het ‘n ondergang.

97. Nou weet ons die derde rede vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die vierde rede vir die mens se ondergang.

98 As iemand nie sy ma en pa ondersteun ,

Vervalle en jeugdigheid het, het hy ‘n ondergang.

99. ” Nou weet ons die vierde rede vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die vyfde rede vir die mens se ondergang.

100 . “As iemand mislei ‘n Brahmaan , ‘n kluisenaar of selfs ‘n bedelaar ,

Vertel leuens , hy het ‘n ondergang.

101 Nou, ons weet die vyfde rede vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die sesde rede vir die mens se ondergang.

102 ‘n man met baie rykdom , goud en baie kos ,

Deel aan dit deur homself en het ‘n ondergang.

103 . Nou weet ons sesde rede vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die sewende rede vir die mens se ondergang.

104. ‘N Man met trots oor sy geboorte, rykdom, of stam,

Verkleineer sy familie en het ‘n ondergang.

105 . Nou weet ons die sewende rede vir die mens se ondergang

Mag die Heilige Een vertel die agtste oorsaak vir die mens se ondergang.

106 . “‘N man te gee aan vroue , sterk drank of verbintenis ,

Spandeer al sy verdienste en het ‘n val ” .

107 . ” Nou weet ons die agtste oorsaak vir die mens se ondergang ,

Mag die Heilige Een vertel die negende rede vir die mens se ondergang.

108 . “‘N man wat ontevrede is met sy vrou , gesien word met hoere ,

En gesien word met ander se vroue , en het ‘n ondergang.

109 . Nou weet ons die negende rede vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die tiende oorsaak vir die mens se ondergang.

110. ‘N Man wat nie jong nie meer nie, bring langs ‘n jong vrou,

En jaloers op haar sou slaap nie , en het ‘n ondergang.

111. ” Nou weet ons die tiende oorsaak vir die mens se ondergang.

Mag die Heilige Een vertel die elfde rede vir die mens se ondergang.

112. “‘N man lief vir vroue , ‘n spandabelrige , of sodanige soos een ,

Gegee heerskappy en het ‘n ondergang.

113. ” Nou weet ons die elfde rede vir die mens se ondergang ,

Mag die Heilige Een vertel die twaalfde oorsaak vir die mens se ondergang.

114 . “‘N man met min middele en veel drang gebore om ‘n vegter clan .

Wil die leier te wees, en het ‘n ondergang.

115 Die wyse sien dit as die oorsake vir ondergang ,

Die edele mense wat aan die geregtigheid van die oog kom geword het gelukkig.

5 ) Shqip Klasike

6 . Paràbhava Sutta .

Rënie .

Kam dëgjuar në këtë mënyrë .


një kohë të Bekuarit jetuar në manastirin e ofruar nga Anàthapindika në
korije Jeta në Sàvatthi Kur atë natë u zbehur një hyjni të caktuar ,
duke e ndriçuar të gjithë të Asherahut Jeta e afrua të Bekuarit ,
adhuroi , qëndronte në një anë dhe të drejtuar të Bekuarit në
ajet .

91 . O ! Lum Gotama , kemi ardhur për të pyetur në lidhje me rënien e njeriut ,

Cilat janë shkaqet për rënien e njeriut .

92 . ” E di mirë rritjen , kështu edhe rënien

Dashnor i Mësimit rritet dheHater ka një rënie ” .

93 . ” Tani ne e dimë shkakun e parë për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e dytë për shkatërrimin e njeriut .

94 . Bëhet i dashur për tëunappeased , dhe nuk ka siqetësuar

Dëshiron Mësimdhënia eunappeased dhe ka një rënie .

95 . Tani ne e dimë shkakun e dytë për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e tretë për shkatërrimin e njeriut .

96 . Nëse një njeri i lehtë të bëhet dua e gjumit dhe kompanisë ,

Dembel dhe i zemëruar ai ka një rënie .

97 . Tani ne e dimë shkakun e tretë për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e katërt për shkatërrimin e njeriut .

98 Në qoftë se dikush nuk ka mbështetjen nënën dhe atin e tij ,

Kalbur dhe freski shkuar , ai ka një rënie .

99 . ” Tani ne e dimë shkakun e katërt për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e pestë për shkatërrimin e njeriut .

100 . ” Në qoftë se dikush mashtron një Brahmin , një i vetmuar apo edhe një lypës ,

Thënë gënjeshtra , ai ka një rënie .

101 Tani , ne e dimë shkakun e pestë për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun gjashtë për shkatërrimin e njeriut .

102 Një njeri me shumë pasuri , ari dhe ushqim shumë ,

Merr pjesë nga ajo vetë dhe ka një rënie .

103 . Tani , ne e dimë shkakun gjashtë për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e shtatë për shkatërrimin e njeriut .

104 . Një njeri krenar rreth lindjes së tij , pasurisë , apo të klanit ,

Poshtërson marrëdhëniet e tij dhe ka një rënie .

105 . Tani , ne e dimë shkakun e shtatë për rënien e njeriut

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e tetë për shkatërrimin e njeriut .

106 . ” Një njeri i kënaqin në gratë , pije dehëse , ose bast ,

Shpenzon të gjitha të ardhurat e tij dhe ka një rënie ” .

107 . ” Tani , ne e dimë shkakun e tetë për rënien e njeriut ,

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e nëntë për shkatërrimin e njeriut .

108 . ” Një burrë i pakënaqur me gruan e tij , është parë me whores ,

Dhe është parë me gratë e tjetrit , dhe ka një rënie .

109 . Tani , ne e dimë shkakun e nëntë për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e dhjetë për shkatërrimin e njeriut .

110 . Një njeri që nuk është i ri më, sjell me vete një bashkëshorte të re ,

Dhe xheloz e saj nuk do të fle , dhe ka një rënie .

111 . ” Tani ne e dimë shkakun e dhjetë për shkatërrimin e njeriut .

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e njëmbëdhjetë për shkatërrimin e njeriut .

112 . ” Një njeri i dhënë pas femrave , një xhymert , apo të tilla si një,

Është dhënë epërsinë dhe ka një rënie .

113 . ” Tani , ne e dimë shkakun e njëmbëdhjetë për rënien e njeriut ,

MundNjë Bekuar tregojë shkakun e dymbëdhjetë për shkatërrimin e njeriut .

114 . ” Një burrë me mjete të vogla dhe shumë dëshirë të lindur në një fis luftëtar .

Dëshiron të jetësundimtar , dhe ka një rënie .

115mençur shohin këto si shkaqet për rënien ,

Ato fisnike që kanë ardhur në drejtësinë e parë bëhet i lumtur .

6 ) العربية الكلاسيكية

6 . Paràbhava سوتا .

سقوط .

سمعت بذلك .

في
وقت واحد عاش المباركه واحدة في دير تقدمها Anàthapindika في بستان Jeta
في Sàvatthi عند تلك الليلة ، بدأت في التراجع ألوهية معينة ، وإلقاء الضوء
على كل من بستان Jeta اقترب المباركه واحدة ، تعبد ، وقفت على جانب و جهها
المباركه واحدة في
الآية.

91 . O ! Gotama المباركة ، وصلنا إلى يسأل عن سقوط الرجل،

ما هي أسباب سقوط الرجل.

92 . “اعرف جيدا النمو ، لذلك أيضا سقوط

ل محبي تدريس ينمو و كاره له سقوط ” .

93 . ” الآن نحن نعرف السبب الأول ل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركة السبب الثاني ل سقوط الرجل.

94 . يصبح عزيزا على unappeased ، ولا أحب استرضائه

يرغب تدريس من unappeased ولها سقوط .

95 . الآن نحن نعرف السبب الثاني ل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركة السبب الثالث ل سقوط الرجل.

96 . إذا أصبح رجل جهد مولعا النوم والشركة،

كسول والغضب لديه سقوط .

97 . الآن نحن نعرف السبب الثالث ل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركة السبب الرابع ل سقوط الرجل.

98 إذا كان شخص ما لا تدعم أمه وأبيه ،

التهاوي و نضارة ذهب ، لديه سقوط .

99 . ” الآن نحن نعرف السبب الرابع ل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركة السبب الخامس ل سقوط الرجل.

100 . ” اذا كان هناك من يخدع من براهمة ، في عزلة أو حتى متسول ،

الكذب ، لديه سقوط .

101 الآن ، ونحن نعرف السبب الخامس ل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركة السبب السادس لل سقوط الرجل.

102 رجل مع الكثير من الثروة والذهب و الكثير من الطعام ،

يشارك من ذلك بنفسه ولها سقوط .

103 . الآن ، ونحن نعرف السبب السادس لل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركة السبب السابع لل سقوط الرجل.

104 . رجل فخور عن ولادته ، والثروة، أو عشيرة ،

يستخف علاقاته ولها سقوط .

105 . الآن ، ونحن نعرف السبب السابع لل سقوط الرجل

قد يقول واحد المباركة السبب الثامن ل سقوط الرجل.

106 . ” رجل الانغماس في النساء ، المشروبات المسكرة أو الرهان،

تنفق كل دخله ، ولها سقوط ” .

107 . “والآن ، ونحن نعرف السبب الثامن ل سقوط الرجل،

قد يقول واحد المباركة السبب التاسع ل سقوط الرجل.

108 . ” رجل غير راضين عن زوجته ، ويعتبر مع عاهرات ،

وينظر مع زوجات الآخرين، ولها سقوط .

109 . الآن ، ونحن نعرف السبب التاسع ل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركه سبب العاشرة ل سقوط الرجل.

110 . الرجل الذي ليس الشباب أي أكثر من ذلك، يجلب على طول زوجة شابة ،

و يغار منها لن تنام ، ويحتوي على سقوط .

111 . ” الآن نحن نعرف السبب العاشرة ل سقوط الرجل.

قد يقول واحد المباركة السبب الحادي عشر ل سقوط الرجل.

112 . ” رجل مولعا النساء ، مبذر ، أو مثل هذه واحدة ،

وتعطى سيادة ولها سقوط .

113 . “والآن ، ونحن نعرف السبب الحادي عشر ل سقوط الرجل،

قد يقول واحد المباركة السبب الثاني عشر لل سقوط الرجل.

114 . ” رجل مع وسائل القليل والكثير شغف ولدوا ل عشيرة المحارب.

يود أن يكون حاكما ، ويحتوي على سقوط .

115 و الحكمة كما نرى هذه أسباب سقوط ،

تلك النبيلة الذين قدموا إلى بر الرأي تصبح سعيدة .

7) Classical հայերեն

6. Paràbhava Sutta .

The անկումը .

Ես լսել եմ, հետեւաբար ,

Մի
ժամանակ օրհնյալ է, ապրել է վանքում կողմից առաջարկվող Anàthapindika է
jeta ‘S GROVE - ին Sàvatthi Երբ այդ գիշեր էր Փոքրացող որոշակի
Աստվածության , illuminating ամբողջ jeta ‘S GROVE մոտեցավ օրհնյալ է ,
երկրպագեց, կանգնած է մի կողմ եւ հասցեագրված օրհնյալ է, որ
հատված.

91. O ! Օրհնված Gotama եկանք հարցնել մարդու անկման ,

Որոնք են պատճառները մարդու անկման.

92. « Գիտեմ, լավ աճի , այնպես էլ անկման

The lover է ուսումնառության աճում , եւ վառարան ունի անկումը ».

93. «Այժմ մենք գիտենք, որ առաջին պատճառը մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է, թե երկրորդ պատճառը մարդու անկման.

94. Դառնում սիրելի է unappeased , եւ չի սիրում appeased

Ցանկանում ուսուցումը unappeased եւ ունի անկումը.

95. Այժմ մենք գիտենք, որ երկրորդ պատճառը մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է, թե երրորդ պատճառն մարդու անկման.

96. Եթե ​​հեշտ մարդը դառնում է սիրում քնել եւ ընկերության,

Lazy եւ զայրացած նա ունի անկումը.

97. Այժմ մենք գիտենք, որ երրորդ պատճառն մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է, ասել է չորրորդ պատճառը մարդու անկման.

98 Եթե որեւէ մեկը չի սատարում նրա մայրն ու հայրը ,

Decayed եւ youthfulness գնացել, նա ունի անկումը.

99. «Այժմ մենք գիտենք, որ չորրորդ պատճառ մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է, թե հինգերորդ պատճառ մարդու անկման.

100. «Եթե ինչ - որ մեկը խաբում է հնդիկ քուրմ , մի ճգնավոր կամ նույնիսկ մուրացկան ,

Ասելով, նա ունի անկումը.

101 Հիմա, մենք գիտենք, որ հինգերորդ պատճառ մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է, ասել է վեցերորդ պատճառը մարդու անկման.

102 Մի մարդ շատ հարստության , ոսկու եւ շատ սնունդ,

Մասնակցել է իր կողմից եւ ունի անկումը.

103. Այժմ մենք գիտենք, վեցերորդ պատճառ մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է, թե յոթերորդ պատճառ մարդու անկման.

104. Մի մարդ հպարտ է իր ծննդյան , հարստությունը , կամ կլանի,

Նսեմացնում է իր հարաբերությունները եւ ունի անկումը.

105. Հիմա, մենք գիտենք, որ յոթերորդ պատճառ մարդու անկման

Թող օրհնյալ է, թե ութերորդ պատճառը մարդու անկման.

106. «Մի մարդ indulging է կանանց, ոգելից խմիչքների կամ Խաղադրույքներ ,

Ծախսում է իր բոլոր եկամուտների եւ ունի անկումը ».

107. «Այժմ , մենք գիտենք, ութերորդ պատճառ մարդու անկման ,

Թող օրհնյալ է, թե իններորդ պատճառ մարդու անկման.

108. «Մի մարդ դժգոհ է իր կնոջ , որը երեւում է whores,

Եւ երեւում այլ կանանց , եւ ունի անկումը.

109. Հիմա, մենք գիտենք, որ իններորդ պատճառ մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է ասել տասներորդ պատճառ մարդու անկման.

110. Մի մարդ, ով չի երիտասարդ այլեւս, բերում է նաեւ մի երիտասարդ կնոջ,

Եվ նախանձում նրան չէր քնում, եւ ունի անկումը.

111. «Այժմ մենք գիտենք, որ տասներորդ պատճառ մարդու անկման.

Թող օրհնյալ է, թե տասնմեկերորդ պատճառ մարդու անկման.

112. «Մի մարդ սիրում կանանց , մի շռայլծ վատնող մարդ , կամ նման մեկը,

Տրվում գերակայությունը եւ ունի անկումը.

113. «Այժմ , մենք գիտենք , որ տասնմեկերորդ պատճառ մարդու անկման ,

Թող օրհնյալ է, ասել տասներկուերորդ պատճառ մարդու անկման.

114. «Մի մարդ փոքր միջոցներով եւ շատ փափագ ծնվել է ռազմիկ կլանի.

Ցանկանում է, որ Քանոն , եւ ունի անկումը.

115 Իմաստուն տեսնել այդ , քանի որ պատճառներից անկման ,

Ազնվական նրանք, ովքեր գալիս են արդարության տեսանկյունից դառնում երջանիկ.

8) Klassik Azərbaycan

6 . Paràbhava Sutta .

Süqutundan .

Mən belə eşitdim.

Bir
zamanda Mübarək One , mübarək biri yaxınlaşdı Jeta nin meşəsi bütün
işıqlandıran , gecə müəyyən bir tanrınız çıxması zaman Sàvatthi ildə
Jeta nin oyuq Anàthapindika təklif monastır yaşamış ibadət , bir
tərəfində idi və Müqəddəs biri müraciət
ayə .

91 . O! Gotama mübarək, biz insanın süqutundan haqqında sual gəldi ,

Insanın süqutundan üçün səbəbləri hansılardır.

92 . “Da süqutundan yaxşı artım Bilin ki,

Tədrisi sevgilisi artır və qənim “a süqutundan var.

93 . “İndi biz insanın süqutundan üçün ilk səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın süqutundan ikinci səbəb deyə bilər.

94 . Bu unappeased üçün əziz olur , və təskinlik kimi deyil

Bu unappeased tədris istəyir və bir zaval var.

95. İndi biz insanın süqutundan ikinci səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün üçüncü səbəb deyə bilər.

96 . Bir çaba man yuxu və şirkətin fond olarsa,

Lazy və qəzəbli o süqutundan var.

97 . İndi biz insanın süqutundan üçün üçüncü səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın enişinin dördüncü səbəb deyə bilər.

98 Kimsə anasını və atasını dəstək deyil ,

Çürük və cavanlıq getdi , o süqutundan var.

99 . “İndi biz insanın enişinin dördüncü səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün beşinci səbəb deyə bilər.

100 . “Kimsə bir Brahmin , bir zahid və ya hətta bir dilənçi aldadır,

Yalan deyirəm, o bir zaval var.

101 İndi biz insanın süqutundan üçün beşinci səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün altıncı səbəb deyə bilər.

102 çox sərvət , qızıl və çox qida ilə bir adam,

Özü tərəfindən simvollardan qəbul və bir zaval var.

103 . İndi biz insanın süqutundan üçün altıncı səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün yeddinci səbəb deyə bilər.

104 . Onun doğum , sərvət , və ya qəbilə haqqında fəxr A man ,

Əlaqələrin belittles və bir zaval var.

105 . İndi biz insanın süqutundan üçün yeddinci səbəbini bilmək

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün səkkizinci səbəb deyə bilər.

106 . Içkilər və ya bahis məstedici qadın indulging “A man ,

” Bütün mənfəət sərf və bir zaval var.

107 . “İndi , biz insanın süqutundan üçün səkkizinci səbəb bilirik,

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün doqquzuncu səbəb deyə bilər.

108 . ” Həyat yoldaşı ilə narazı A man , whores ilə görülür

Və digər xanımları ilə görüldü , və bir zaval var.

109 . İndi biz insanın süqutundan üçün doqquzuncu səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün onuncu səbəb deyə bilər.

110 . Bir daha gənc bir adam , gənc həyat yoldaşı birlikdə gətirir

Və onun qısqanc yatmaq , və bir zaval var deyil.

111 . “İndi biz insanın süqutundan üçün onuncu səbəb bilirik.

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün on birinci səbəb deyə bilər.

112 . “A qadınların sevən adam , bir israfçı , və ya kimi ,

Aliliyini verilir və bir zaval var.

113 . “İndi , biz insanın süqutundan üçün on birinci səbəbini bilmək ,

Mübarək Bir insanın süqutundan üçün on ikinci səbəb deyə bilər.

114 . Az vasitələri və bir əsgər qəbilə dünyaya çox Özlem ilə “A man.

Hökmdarı olmaq istəyir, və bir zaval var.

115 müdrik, enişinin səbəbləri kimi bu bax

Baxımından yaxşı gəlmişəm edən nəcib olanları xoşbəxt olmaq .

9 ) Euskal Klasikoak

6 . Paràbhava Sutta .

Downfall .

Horrela entzun nuen .

Garai
batean dohatsua One gau hartan jainko jakin baten Noiz waning zen
Anàthapindika eskaintzen dituen Jeta en Sàvatthi in Grove monasterio
batean bizi izan , Jeta en Grove osoan argiztatzen dohatsua One hurbildu
, gurtzen , albo batean koa eta dohatsua batek zuzenduta
Elortza .

91 . O! Bedeinkatu Gotama , gizon downfall galdetzeko ginen ,

Zer dira gizonaren kondena arrazoiak .

92 . “Ondo ezagutu hazkundea , beraz , gainera downfall

Irakaskuntza du maitalea hazten eta hater du kondena bat dauka ” .

93 . “Orain gizonaren kondena lehen kausa ezagutzen dugun .

Baliteke gizakiaren kondena arrazoietan bigarrena esango dohatsua One .

94 . Bihurtzen maitea unappeased , eta ez du nahi izan appeased

Unappeased du Irakaskuntza desioak eta kondena bat dauka.

95 . Orain gizonaren kondena bigarren kausa ezagutzen dugun .

Baliteke hirugarren gizonaren kondena kausa kontatu dohatsua One .

96 . Effortless gizon bat lo eta enpresaren gustuko bihurtzen bada,

Alferrak eta haserre kondena bat du.

97 . Orain hirugarren gizonaren kondena kausa ezagutzen dugun .

Baliteke laugarren gizonaren kondena kausa kontatu dohatsua One .

98 Norbait ez badu , bere ama eta aita onartzen ,

Decayed eta youthfulness joan , kondena bat du.

99 . “Orain laugarren gizonaren kondena kausa ezagutzen dugun .

Baliteke gizon kondena bosgarren kausa kontatu dohatsua One .

100 . “Norbaitek brahmin bat , recluse edo are eskale bat engainatzen bada,

Gezurrak kontatzea , kondena bat du.

101 Orain, gizakiaren kondena bosgarren kausa ezagutzen dugun .

Baliteke seigarren gizon hondoratzearen kausa kontatu dohatsua One .

102 askoz aberastasuna , urrea eta janari askoz gizon batek ,

Hura partakes berak eta kondena bat dauka.

103 . Orain, seigarren gizon hondoratzearen kausa ezagutzen dugun .

Baliteke zazpigarren gizona hondoratzearen kausa kontatu dohatsua One .

104 . Gizon batek bere jaiotzaren , aberastasunaren edo klan buruz harro ,

Bere harremanak belittles eta kondena bat dauka.

105 . Orain, zazpigarren gizona hondoratzearen kausa ezagutzen dugun

Baliteke zortzigarren gizonaren kondena kausa kontatu dohatsua One .

106 . ” Gizon batek emakume indulging , edariak edo apustuak intoxicating ,

Bere irabaziak guztiak gastatzen eta kondena bat dauka ” .

107 . “Orain, zortzigarren gizonaren kondena kausa ezagutzen dugu ,

Baliteke bederatzigarren gizonaren kondena kausa kontatu dohatsua One .

108 . ” Bere emaztearekin dissatisfied Gizon bat , da whores ikusi ,

Eta beste emazteak ikusi , eta kondena bat dauka.

109 . Orain, bederatzigarren gizonaren kondena kausa ezagutzen dugun .

Baliteke gizakiaren kondena eman hamargarren kausa kontatu dohatsua One .

110 . Gizon bat nor ez da gazte gehiago , emazte gazte bat batera ekartzen ,

Eta bere jeloskor ez lukete lo , eta kondena bat dauka.

111 . “Orain gizonaren kondena eman hamargarren kausa ezagutzen dugun .

Baliteke hamaikagarren gizonaren kondena kausa kontatu dohatsua One .

112 . ” Gizon batek emakume gustuko , spendthrift bat, edo horrelako bat bezala ,

Da nagusitasuna eman eta kondena bat dauka.

113 . “Orain, hamaikagarren gizonaren kondena kausa ezagutzen dugu ,

Baliteke hamabigarren gizonaren kondena kausa kontatu dohatsua One .

114 . ” Baliabide gutxi eta gerlari klan bat jaio craving askoz gizon batek .

Nahiak agintaria izan da , eta kondena bat dauka.

115 The jakintsua ikusten horiek kondena arrazoien ondorioz ,

Dutenen ikuspegitik zuzentasuna etorri noble direnak zoriontsu bihurtu .


10) Класічная Беларуская

6 . Paràbhava Сутта .

Падзенне .

Такім чынам , я чуў.

У
свой час Блаславёны жыў у манастыры , прапанаваных Анатхапиндика ў гаі
Джэці ў Sāvatthi Калі ў тую ноч пайшла на змяншэнне пэўны бажаство ,
асвятляючы ўсю гай Джэці падышоў Дабраславёнага , пакланяліся , стаяў на
баку і звярнуўся Дабраславёнага ў
верш .

91. О! Дабрашчасныя Гаутама , мы прыйшлі , каб спытаць аб гібелі чалавека ,

Якія прычыны для падзення чалавека .

92. « Ведай жа рост , так і падзенне

Палюбоўнік Вучэнні расце і ненавіснік ёсць падзенне ” .

93. ” Цяпер мы ведаем , першы падстава для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць другую прычыну для падзення чалавека .

94. Становіцца дарог unappeased , і не любіць супакойвалася

Жадання Вучэнне unappeased і мае падзенне .

95. Цяпер мы ведаем , другі прычынай для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць трэці нагода для падзення чалавека .

96. Калі намаганняў чалавек становіцца любяць сну і кампаніі ,

Лянівы і злы , ён мае падзенне .

97 . Цяпер мы ведаем , трэці нагода для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць чацвёрты нагода для падзення чалавека .

98 Калі хто-то не падтрымаць яго маці і бацька ,

Decayed і маладосць сышла , ён мае падзенне .

99. ” Цяпер мы ведаем , чацвёрты нагода для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць пятую прычыну для падзення чалавека .

100. ” Калі хто-то падманвае Брамін , пустэльнікам ці нават жабрака ,

Хлусні , у яго ёсць падзенне .

101 Цяпер мы ведаем , пяты нагода для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць шостую прычыну для падзення чалавека .

102 чалавек з шмат багацця , золата і шмат ежы ,

Смакуе яго сам і мае падзенне .

103. Цяпер мы ведаем , шостая прычына для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць сёмы нагода для падзення чалавека .

104. Чалавек ганарыцца аб яго нараджэнні , багацця , або клана ,

Прыніжае свае адносіны і мае падзенне .

105. Цяпер мы ведаем , сёмы прычынай для падзення чалавека

Можа Блаславёны сказаць восьмае падставы для падзення чалавека .

106. “Чалавек аддаючыся жанчын , п’янючым напояў або заклад ,

Праводзіць ўвесь яго прыбытак і мае падзенне ” .

107. ” Цяпер мы ведаем , восьмае падставы для падзення чалавека ,

Можа Блаславёны сказаць дзевяты нагода для падзення чалавека .

108. “Чалавек незадаволены жонкай , відаць з шлюхамі ,

І відаць з жонкамі аднаго, і мае падзенне .

109. Цяпер мы ведаем , дзевяты нагода для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць дзясятую прычыну для падзення чалавека .

110. Чалавек , які не малады ўжо , прыносіць з сабой маладую жонку ,

І раўнаваў яе не будзе спаць , і мае падзенне .

111. ” Цяпер мы ведаем , дзясятую прычыну для падзення чалавека .

Можа Блаславёны сказаць адзінаццаты нагода для падзення чалавека .

112 . “Чалавек любіць жанчын , мантач , ці такія , як адзін ,

Дана перавагу і мае падзенне .

113. ” Цяпер мы ведаем , адзінаццаты нагода для падзення чалавека ,

Можа Блаславёны сказаць дванаццаты нагода для падзення чалавека .

114. “Чалавек з невялікімі сродкамі і шмат цягі , які нарадзіўся ў воіна клана .

Пажаданні, каб быць кіраўніком, і мае падзенне .

115 Мудры разглядаць усё гэта як прычын крушэння ,

Высакародныя тыя , хто прыходзяць да праўды гледжання стаць шчаслівым .

11) বাংলাদেশী বাংলা

6 . Paràbhava মিচ্ছাদিট্ঠি .

ছারখার .

আমি এইভাবে শুনেছেন .

এক
সময় ধন্য হল , ধন্য হল তটস্থ Jeta এর GROVE সমগ্র আলোকজ্জ্বল , যে রাতে
একটি নির্দিষ্ট দেবতা ক্ষীয়মাণ ছিল Sàvatthi মধ্যে Jeta এর উদ্যান মধ্যে
Anàthapindika দ্বারা দেওয়া আশ্রম মধ্যে বসবাস পূজা , একটি পাশ দিয়ে
দাঁড়িয়ে এবং ধন্য ওয়ান মধ্যে সুরাহা
পদ্য .

91 . হে ! Gotama ধন্য , আমরা মানুষের পতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল ,

মানুষের পতন জন্য কারণ কি কি .

92 . ” এছাড়াও পতন ভাল বৃদ্ধির জানুন , তাই

পড়াচ্ছে এর প্রেমিকা বৃদ্ধি এবং বিদ্বেষী পুরূষ “একটি পতন আছে.

93 . ” এখন আমরা মানুষের সর্বনাশ জন্য প্রথম কারণ জানেন .

ধন্য একজনকে এর পতন জন্য দ্বিতীয় কারণ বলতে পারি .

94 . অতুষ্ট করতে দুর্মূল্য হয়ে , এবং থামা পছন্দ করেন না

অতুষ্ট এর পড়াচ্ছে ইচ্ছা এবং একটি ছারখার আছে.

95. এখন আমরা মানুষের সর্বনাশ জন্য দ্বিতীয় কারণ জানি .

ধন্য একজনকে এর পতন এর জন্য তৃতীয় কারণ বলতে পারি .

96 . একটি অনায়াস মানুষের ঘুম এবং কোম্পানির অনুরাগী হয়ে থাকে,

অলস এবং রাগ তিনি একটি পতন আছে.

97 . এখন আমরা মানুষের সর্বনাশ জন্য তৃতীয় কারণ জানি .

ধন্য একজনকে এর পতন এর জন্য চতুর্থ কারণ বলতে পারি .

98 যদি কেউ তার মা এবং বাবা সমর্থন করে না,

জীর্ণ এবং youthfulness চলে গেছে , তিনি একটি পতন আছে.

99 . ” এখন আমরা মানুষের সর্বনাশ জন্য চতুর্থ কারণ জানি .

ধন্য একজনকে এর পতন এর জন্য পঞ্চম কারণ বলতে পারি .

100 . ” কেউ একটি ব্রাহ্মণ , একটি নিভৃত বা এমনকি একটি ভিক্ষুক deceives হলে,

মিথ্যা বলার , তিনি একটি পতন আছে.

101 এখন, আমরা মানুষ এর পতন এর জন্য পঞ্চম কারণ জানি .

ধন্য একজনকে এর পতন জন্য ষষ্ঠ কারণ বলতে পারি .

102 অনেক সম্পদ , স্বর্ণ এবং অনেক খাবার সঙ্গে একজন মানুষ ,

নিজেকে দ্বারা তা লাভের এবং একটি ছারখার আছে.

103 . এখন, আমরা মানুষ এর পতন জন্য ষষ্ঠ কারণ জানি .

ধন্য একজনকে এর পতন জন্য সপ্তম কারণ বলতে পারি .

104 . তার জন্ম, সম্পদ , বা বংশ সম্পর্কে গর্বিত একজন মানুষ ,

তার সম্পর্কের বিধি এবং একটি ছারখার আছে.

105 . এখন, আমরা মানুষ এর পতন জন্য সপ্তম কারণ জানতে

ধন্য একজনকে এর পতন এর জন্য অষ্টম কারণ বলতে পারি .

106 . পানীয় বা পণ উন্মাদক মহিলাদের ক্ষমশীল “একজন মানুষ , ,

” সব তার উপার্জন ব্যয় এবং একটি ছারখার আছে.

107 . ” এখন, আমরা মানুষ এর পতন এর জন্য অষ্টম কারণ জানি ,

ধন্য একজনকে এর পতন জন্য নবম কারণ বলতে পারি .

108 . ” তার স্ত্রীর সাথে অসন্তুষ্ট একজন মানুষ , , whores সঙ্গে দেখা হয়

এবং এর অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা , এবং একটি ছারখার হয়েছে.

109 . এখন, আমরা মানুষ এর পতন জন্য নবম কারণ জানি .

ধন্য একজনকে এর পতন জন্য দশম কারণ বলতে পারি .

110 . কোন তরুণ না যিনি একজন মানুষ , একটি অল্প বয়স্ক স্ত্রীর বরাবর এনেছে

তখন তার হিংসা নিদ্রা , এবং একটি ছারখার আছে না.

111 . ” এখন আমরা মানুষের সর্বনাশ জন্য দশম কারণ জানি .

ধন্য একজনকে এর পতন জন্য একাদশ কারণ বলতে পারি .

112 . “একজন নারী অনুরাগী মানুষ, একটি ডোকলা , অথবা যেমন এক মত ,

ঐশ্বর্য দেওয়া এবং একটি ছারখার হয়েছে.

113 . ” এখন, আমরা মানুষ এর পতন জন্য একাদশ কারণ জানি ,

ধন্য একজনকে এর পতন এর জন্য দ্বাদশ কারণ বলতে পারি .

114 . সামান্য অর্থ এবং একটি যোদ্ধা বংশ থেকে জন্ম অনেক ক্ষুধা সঙ্গে “একজন মানুষ .

শাসক হতে শুভেচ্ছা , এবং একটি ছারখার আছে.

115 অনুযায়ী , পতন জন্য কারণ হিসাবে এই দেখুন

দেখুন ন্যায়পরায়ণতা এসেছেন যিনি আর্যা বেশী খুশি হয়ে.


12 ) Klasična Bosanski

6 . Paràbhava Sutta .

Na pad .

Čuo sam na taj način .

U
jednom trenutku Blaženi živio u manastiru nudi Anàthapindika u Jeta gaj
u Sāvatthija Kad te noći je opadala određeni božanstvo ,
osvjetljavajući cijelu Jeta Gaju prišao Blaženi , obožavali , stao je na
stranu i obratio Blaženi u
stih .

91 . O ! Blagoslovljen Gotama , došli smo pitati o čovekovom pada ,

Koji su uzroci za čovjeka pada .

92 . ” Znaš dobro rast , tako da je pad

Ljubavnik Nastavno raste i mrzitelj ima pad ” .

93 . ” Sada znamo da je prvi razlog za čovjeka pada .

Može Blaženi reći drugi razlog za čovjeka pada .

94 . Postaje draga na unappeased , i ne sviđa mi se umirio

Želje Nastavno na unappeased i ima pad .

95 . Sada znamo drugi razlog za čovjeka pada .

Može Blaženi kaže treći razlog za čovjeka pada .

96 . Ako napora čovjek postaje fond sna i kompanija ,

Lazy i ljuti ima pad .

97 . Sada znamo treći razlog za čovjeka pada .

Može Blaženi reći četvrti razlog za čovjeka pada .

98 Ako neko ne podržava njegovu majku i oca ,

Raspao i mladosti otišao , on ima pad .

99 . ” Sada znamo četvrti razlog za čovjeka pada .

Može Blaženi reći peti razlog za čovjeka pada .

100 . ” Ako neko obmanjuje Bramin , pustinjak ili čak prosjak ,

Laže , on ima pad .

101 Sada , znamo peti razlog za čovjeka pada .

Može Blaženi reći šesti uzrok za čovjeka pada .

102 Čovjek s mnogo bogatstva , zlata i mnogo hrane ,

Učestvuje u to sam i ima pad .

103 . Sada , znamo šesti razlog za čovjeka pada .

Može Blaženi reći sedmi razlog za čovjeka pada .

104 . A čovjek ponosan o njegovom rođenju , bogatstvu ili klana ,

Omalovažava njegova odnosa i ima pad .

105 . Sada , znamo sedmi razlog za čovjeka pada

Može Blaženi reći osmi uzrok za čovjeka pada .

106 . ” Čovjek prepustiti ženama , opojnih pića ili klađenja ,

Provodi sve svoje zarade i ima pad ” .

107 . ” Sada , znamo osmi uzrok za čovjeka propast ,

Može Blaženi reći deveti uzrok za čovjeka pada .

108 . ” Čovjek nezadovoljni sa svojom suprugom , vidi se sa kurvama ,

I vidi se sa drugih žena , i ima pad .

109 . Sada , znamo deveti uzrok za čovjeka pada .

Može Blaženi reći deseti razlog za čovjeka pada .

110 . Čovjek koji nije mlad više , donosi zajedno mlada žena ,

I ljubomoran na nju ne bi spavao , i ima pad .

111 . ” Sada znamo deseti razlog za čovjeka pada .

Može Blaženi reći jedanaesti razlog za čovjeka pada .

112 . ” Čovjek fond žena , a rasipnik , ili kao kao jedna ,

Da li je s obzirom nadmoć i ima pad .

113 . ” Sada , znamo jedanaesti razlog za čovjeka propast ,

Može Blaženi reći dvanaesti razlog za čovjeka pada .

114 . ” Čovjek s malo sredstava i puno žudnja rođen na ratnika klana .

Želi da bude vladar , i ima pad .

115 Mudra te vide kao uzroka pada ,

Plemeniti oni koji su došli do pravednosti gledanja postaju sretni .

13 ) Класически български

6 . Paràbhava Sutta .

Падението .

Чух, че по този начин .

По
едно време Благословеният живял в манастира , предлагани от
Anàthapindika в горичка Йета в Sàvatthi Когато онази нощ беше угасвала
определено божество , осветявайки цялата горичка Йета се приближи
Благословения , поклониха , стоеше на страна и се обърна към
Благословения в
стих .

91 . O ! Благословен Готама , ние дойдохме да попитам за падението на човека ,

Какви са причините за падението на човека.

92 . “Знай и растежа , така и падението

Любовникът на Учението расте и мразещ има падение ” .

93 . ” Сега ние знаем, че първата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа втората причина за падението на човека.

94 . Става скъпи към непримирен , и не харесва умилостивен

Желанията на Учението на непримирен и има падение.

95 . Сега ние знаем, че втората причина за падението на човека.

Може Благословения кажа третата причина за падението на човека.

96 . Ако едно усилие човек става привърженик на сън и компания ,

Мързел и ядосан той има падение.

97 . Сега ние знаем, третата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа четвъртата причина за падението на човека.

98 Ако някой не поддържа майка си и баща си ,

Загнили и младостта си отиде, той има падение.

99 . ” Сега ние знаем, че четвъртата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа петата причина за падението на човека.

100. ” Ако някой се заблуждава брамин , отшелник или дори просяк ,

Казвам лъжи , той има падение.

101 Сега , знаем, че петата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа шестия причината за падението на човека.

102 Един човек с много богатство, злато и много храна ,

Е част от по него от себе си и има падение.

103 . Сега , ние знаем, шести причина за падението на човека.

Може Благословения кажа седмия причината за падението на човека.

104 . Един мъж се гордея за неговото раждане , богатство, или клан,

Омаловажава отношенията си и има падение.

105 . Сега , ние знаем, на седмия причината за падението на човека

Може Благословения кажа осмия причината за падението на човека.

106 . ” Един мъж се отдадат на жените , упойващи напитки или залагания ,

Прекарва всичките си доходи и има падение ” .

107 . “Сега ние знаем, че осмият причината за падението на човека ,

Може Благословения кажа деветия причината за падението на човека.

108 . ” Един човек недоволен от съпругата му , се вижда с курви ,

И се вижда с други жени , а има падение.

109 . Сега , ние знаем, на деветия причината за падението на човека.

Може Благословения кажа десета причината за падението на човека.

110 . Един човек, който не е млад вече, носи по една млада жена ,

И ревнува от нея няма да спя , и има падение.

111 . ” Сега ние знаем, че десетият причината за падението на човека.

Може Благословения кажа единадесетия причината за падението на човека.

112 . ” Един мъж обича жените , прахосник , или такъв като един ,

Се дава превъзходство и има падение.

113 . ” Сега ние знаем, единадесети причината за падението на човека ,

Може Благословения кажа дванадесетия причината за падението на човека.

114 . ” Един човек с малко средства и много жаден роден воин клан.

Желае да бъде владетел , и има падение.

115 Мъдрите видите тези като причините за провал ,

Благородната тези, които са дошли да правда оглед станат щастливи .

13 ) Класически български

6 . Paràbhava Sutta .

Падението .

Чух, че по този начин .

По
едно време Благословеният живял в манастира , предлагани от
Anàthapindika в горичка Йета в Sàvatthi Когато онази нощ беше угасвала
определено божество , осветявайки цялата горичка Йета се приближи
Благословения , поклониха , стоеше на страна и се обърна към
Благословения в
стих .

91 . O ! Благословен Готама , ние дойдохме да попитам за падението на човека ,

Какви са причините за падението на човека.

92 . “Знай и растежа , така и падението

Любовникът на Учението расте и мразещ има падение ” .

93 . ” Сега ние знаем, че първата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа втората причина за падението на човека.

94 . Става скъпи към непримирен , и не харесва умилостивен

Желанията на Учението на непримирен и има падение.

95 . Сега ние знаем, че втората причина за падението на човека.

Може Благословения кажа третата причина за падението на човека.

96 . Ако едно усилие човек става привърженик на сън и компания ,

Мързел и ядосан той има падение.

97 . Сега ние знаем, третата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа четвъртата причина за падението на човека.

98 Ако някой не поддържа майка си и баща си ,

Загнили и младостта си отиде, той има падение.

99 . ” Сега ние знаем, че четвъртата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа петата причина за падението на човека.

100. ” Ако някой се заблуждава брамин , отшелник или дори просяк ,

Казвам лъжи , той има падение.

101 Сега , знаем, че петата причина за падението на човека.

Може Благословения кажа шестия причината за падението на човека.

102 Един човек с много богатство, злато и много храна ,

Е част от по него от себе си и има падение.

103 . Сега , ние знаем, шести причина за падението на човека.

Може Благословения кажа седмия причината за падението на човека.

104 . Един мъж се гордея за неговото раждане , богатство, или клан,

Омаловажава отношенията си и има падение.

105 . Сега , ние знаем, на седмия причината за падението на човека

Може Благословения кажа осмия причината за падението на човека.

106 . ” Един мъж се отдадат на жените , упойващи напитки или залагания ,

Прекарва всичките си доходи и има падение ” .

107 . “Сега ние знаем, че осмият причината за падението на човека ,

Може Благословения кажа деветия причината за падението на човека.

108 . ” Един човек недоволен от съпругата му , се вижда с курви ,

И се вижда с други жени , а има падение.

109 . Сега , ние знаем, на деветия причината за падението на човека.

Може Благословения кажа десета причината за падението на човека.

110 . Един човек, който не е млад вече, носи по една млада жена ,

И ревнува от нея няма да спя , и има падение.

111 . ” Сега ние знаем, че десетият причината за падението на човека.

Може Благословения кажа единадесетия причината за падението на човека.

112 . ” Един мъж обича жените , прахосник , или такъв като един ,

Се дава превъзходство и има падение.

113 . ” Сега ние знаем, единадесети причината за падението на човека ,

Може Благословения кажа дванадесетия причината за падението на човека.

114 . ” Един човек с малко средства и много жаден роден воин клан.

Желае да бъде владетел , и има падение.

115 Мъдрите видите тези като причините за провал ,

Благородната тези, които са дошли да правда оглед станат щастливи .

14 ) Clàssic Català

6 . Paràbhava Sutta .

La caiguda .

He sentit així .

Hi
va haver un temps en el Beneït vivia al monestir que ofereix
Anathapindika a l’arbreda de Jeta en Sāvatthi Quan aquella nit estava
minvant certa deïtat , que il · lumini tot arbreda de Jeta va acostar al
Benaventurat , adoraven , estaven sobre un costat i es va dirigir al
Feliç en
vers.

91 . O ! Beneït Gotama , arribem a preguntar sobre la caiguda de l’home ,

Quines són les causes de la caiguda de l’home .

92 . “Coneix bé el creixement , de manera que també la caiguda

L’amant de l’Ensenyament creix i el que odia la seva caiguda ” .

93 . ” Ara sabem que la primera causa de la caiguda de l’home .

Que el Beneït explicar la segona causa de la caiguda de l’home .

94 . Esdevé car al insatisfet , i no li agrada la apaivagat

Els desitjos de l’Ensenyament de la insatisfet i té una caiguda .

95 . Ara sabem que el segon motiu de la caiguda de l’home .

Que el Beneït dir la tercera causa de la caiguda de l’home .

96 . Si un home sense esforç es converteix en amo del son i de l’empresa,

Mandrós i enfadat que té una caiguda .

97 . Ara sabem que el tercer motiu de la caiguda de l’home .

Que el Beneït dir la quarta causa de la caiguda de l’home .

98 Si algú no suporta que la seva mare i el seu pare ,

Decaigut i la joventut ha anat , ell té una caiguda .

99 . ” Ara sabem que la quarta causa de la caiguda de l’home .

Que el Beneït dir la cinquena causa de la caiguda de l’home .

100 . “Si algú enganya a un braman , un reclús o fins i tot un captaire ,

Dir mentides , té una caiguda .

101 Ara , sabem la cinquena causa de la caiguda de l’home .

Que el Beneït dir la sisena causa de la caiguda de l’home .

102 Un home amb molta riquesa , l’or i la quantitat de menjar ,

Participi d’ella per si mateix i té una caiguda .

103 . Ara , sabem sisena causa de la caiguda de l’home .

Que el Beneït dir la setena causa de la caiguda de l’home .

104 . Un home orgullós del seu naixement , la riquesa o el clan ,

Menysprea a les seves relacions i té una caiguda .

105 . Ara , sabem que la setena causa de la caiguda de l’home

Que el Beneït dir la vuitena causa de la caiguda de l’home .

106 . ” Un home de caure en les dones , begudes embriagadores o apostes ,

Gasta tots els guanys i té una caiguda ” .

107 . ” Ara , sabem que la vuitena causa de la caiguda de l’home ,

Que el Beneït dir la novena causa de la caiguda de l’home .

108 . ” Un home no està satisfet amb la seva dona , es veu amb putes ,

I es veu amb les esposes d’altres , i té una caiguda .

109 . Ara , sabem que la novena causa de la caiguda de l’home .

Que el Beneït dir la desena causa de la caiguda de l’home .

110 . Un home que no és jove més , comporta una jove esposa ,

I gelós d’ella no dormiria , i té una caiguda .

111 . ” Ara sabem que la desena causa de la caiguda de l’home .

Que el Beneït dir l’onzena causa de la caiguda de l’home .

112 . ” Un home aficionat a les dones , un malgastador , o potser com un,

Es dóna la supremacia i té una caiguda .

113 . ” Ara bé , sabem que l’onzena causa de la caiguda de l’home ,

Que el Beneït dir la causa dotzena part per la caiguda de l’home .

114 . ” Un home amb pocs mitjans i molt desig nascut d’un guerrer del clan .

Expressa el desig de ser el governant , i té una caiguda .

115 Els savis veuen aquestes com les causes de la caiguda ,

Els nobles que han acudit a la justícia de vista es fan feliç .

15 ) Classical Cebuano

6 . Paràbhava Sutta .

Ang pagkapukan .

Nadungog ko sa ingon .

Sa
usa ka panahon nga ang Bulahan Usa ka nagpuyo sa monasteryo nga
gitanyag sa Anàthapindika sa Jeta ni kakahoyan sa Sàvatthi Sa diha nga
kana nga gabii sa nagkaubos nga usa ka pagka-Dios , nagadan-ag sa sa
tibuok sa Jeta sa kakahoyan miduol sa Bulahan Usa , misimba , mitindog
sa usa ka kiliran ug gitawag sa mga Bulahan Usa sa
bersikulo .

91 . O! Bulahan Gotama , miadto kami sa pagpangutana mahitungod sa tawo pagkapukan ,

Unsa ang mga hinungdan sa tawo pagkapukan .

92 . ” Wala ba pag-ayo sa pagtubo , mao man usab sa pagkapukan

Ang mahigugmaon sa sa Pagtudlo motubo ug ang mga kaaway sa usa ka pagkapukan ” .

93 . “Karon kita nasayud nga ang una nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikaduha nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

94 . Nahimong minahal nga sa unappeased , ug dili ingon sa mga sa nahupay

Nagatinguha sa sa Pagtudlo sa mga unappeased ug adunay usa ka pagkapukan.

95 . Karon kita nasayud nga ang ikaduha nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikatulo nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

96 . Kon ang usa ka tawo nga mahimong effortless fond sa pagkatulog ug sa kompaniya,

Tapulan ug masuko siya sa usa ka pagkapukan .

97 . Karon kita nasayud nga ang ikatulo nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikaupat nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

98 Kon ang usa ka tawo dili mosuporta sa iyang inahan ug amahan ,

Nga kamingawan ug youthfulness na , siya adunay usa ka pagkapukan .

99 . “Karon kita nasayud nga ang ikaupat nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikalima nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

100 . ” Kon ang usa ka tawo sa usa ka nagalimbong brahmin , usa ka recluse o bisan sa usa ka makililimos,

Sa pagsulti sa mga bakak , siya adunay usa ka pagkapukan .

101 Karon , kita nasayud nga ang ikalima nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikaunom nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

102 Usa ka tawo uban sa daghanang bahandi , sa bulawan ug sa daghan nga pagkaon,

Nakig-ambit sa niini pinaagi sa iyang kaugalingon , ug may usa ka pagkapukan.

103 . Karon , kita nasayud ikaunom nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa pagsulti sa ikapito ka hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan .

104 . Ang usa ka tawo nga mapahitas-on sa iyang pagkatawo , bahandi , o clan ,

Belittles sa iyang mga relasyon ug adunay usa ka pagkapukan.

105 . Karon , kita nasayud nga ang ikapito ka hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa pagsulti sa ikawalo ka hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan .

106 . “Ang usa ka tawo nga nagpatuyang sa mga babaye , ang makahubog nga mga ilimnon o betting ,

Mogahin sa tanan sa iyang mga kinitaan , ug adunay usa ka pagkapukan ” .

107 . “Karon , kita nasayud nga ang ikawalo nga hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan ,

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikasiyam nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

108 . “Ang usa ka tawo nga paigo sa iyang asawa , ang nakita sa mga bigaon ,

Ug makita sa ubang mga mga asawa , ug adunay usa ka pagkapukan.

109 . Karon , kita nasayud nga ang ikasiyam nga hinungdan sa pagkapukan sa tawo .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikanapulo ka hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan .

110 . Ang usa ka tawo nga dili mga batan-on sa bisan unsa nga labaw pa , nagdala sa usa ka batan-ong asawa ,

Ug nasina sa iyang dili matulog , ug adunay usa ka pagkapukan.

111 . “Karon kita mahibalo sa ikanapulo ka hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan .

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikanapulo ug usa ka hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan .

112 . “Ang usa ka tawo nga fond sa mga kababayen-an , usa ka spendthrift , o sa ingon nga sama sa sa usa ka ,

Gihatag pagkalabaw ug adunay usa ka pagkapukan.

113 . “Karon , kita nasayud nga ang ikanapulo ug usa nga hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan ,

Hinaot nga ang mga Bulahan Usa sa pagsulti sa ikanapulo ug duha nga hinungdan alang sa tawo sa pagkapukan .

114 . “Ang usa ka tawo uban sa gagmay nga mga paagi ug mga daghan pangandoy natawo sa usa ka manggugubat clan .

Gusto nga mao ang punoan , ug may usa ka pagkapukan.

115 Ang maalamon nga tan-awa ang mga ingon nga ang mga hinungdan alang sa pagkapukan ,

Ang halangdon nga mga tawo nga mianhi aron sa pagkamatarung sa panglantaw mahimong malipayon .

16 )中国古典(简体)

6 。 Paràbhava SUTTA 。

垮台。

我听说这样。

有一次世尊住在由给孤独长者在JETA的树林在舍卫城提供当那天晚上被减弱了一定神寺院,照亮了整个JETA的树林走近世尊,崇拜,站在一侧,并解决在世尊诗句。

91 。噢!乔达摩有福了,我们来问关于人的倒台,

是什么原因,因为人的倒台。

92 。 “知道很好的成长,所以也倒台

教学中的恋人的增长和仇敌有垮台“ 。

93 。 “现在我们知道人的倒台的第一个原因。

愿世尊告诉第二个原因为人类的垮台。

94 。成为相亲unappeased ,和不喜欢的安抚

欲望unappeased教学并具有垮台。

95 。现在我们知道了第二个原因为人类的垮台。

愿世尊告诉的人的倒台的第三个原因。

96 。如果一个轻松的人变得喜欢睡觉和公司,

懒惰,愤怒的他有一个垮台。

97 。现在,我们知道人的倒台的第三个原因。

愿世尊告诉第四事业为人类的垮台。

98如果有人不支持他的母亲和父亲,

腐烂和青春走了,他有一个垮台。

99 。 “现在我们知道第四事业为人类的垮台。

愿世尊告诉第五事业为人类的垮台。

100 。 “如果有人欺骗一个婆罗门,一个隐士,甚至是乞丐,

说假话,他有一个垮台。

101现在,我们知道第五事业为人类的垮台。

愿世尊告诉第六事业为人类的垮台。

102一个人有多少财富,黄金和多的食物,

参与大也由他自己有一个垮台。

103 。现在,我们知道第六事业为人类的垮台。

愿世尊告诉第七事业为人类的垮台。

104 。一个人骄傲的对他的出身,财富或宗族,

贬低他的关系,有一个垮台。

105 。现在,我们知道第七事业为人类的堕落

愿世尊告诉第八事业为人类的垮台。

106 。 “男人沉醉于女人,醉人的饮料或投注,

花了他所有的收入和有垮台“ 。

107 。 “现在,我们知道第八事业为人类的堕落,

愿世尊告诉第九事业为人类的垮台。

108 。 “一个人不满意他的妻子,被认为是与妓女,

而被认为是与对方的妻子,有一个垮台。

109 。现在,我们知道了第九事业为人类的垮台。

愿世尊告诉第十事业为人类的垮台。

110 。一个人谁不年轻了,一起带来了一个年轻的妻子,

和嫉妒她也不会睡着,并具有垮台。

111 。 “现在我们知道了病因十分之一为人类的垮台。

愿世尊告诉第十一事业为人类的垮台。

112 。 “男人喜欢的女人,花钱大手大脚,或类似的,

给出至上并具有垮台。

113 。 “现在,我们知道了第十一事业为人类的堕落,

愿世尊告诉第十二事业为人类的垮台。

114 。 “一个人少的手段和天生的战士氏族太多的渴求。

希望成为统治者,并具有垮台。

115智者见这些的原因垮台,

高贵的人谁是来观义变得快乐。

17 )中國古典(傳統)

6 。 Paràbhava SUTTA 。

垮台。

我聽說這樣。

有一次世尊住在由給孤獨長者在JETA的樹林在舍衛城提供當那天晚上被減弱了一定神寺院,照亮了整個JETA的樹林走近世尊,崇拜,站在一側,並解決在世尊詩句。

91 。噢!喬達摩有福了,我們來問關於人的倒台,

是什麼原因,因為人的倒台。

92 。 “知道很好的成長,所以也倒台

教學中的戀人的增長和仇敵有垮台“ 。

93 。 “現在我們知道人的倒台的第一個原因。

願世尊告訴第二個原因為人類的垮台。

94 。成為相親unappeased ,和不喜歡的安撫

慾望unappeased教學並具有垮台。

95 。現在我們知道了第二個原因為人類的垮台。

願世尊告訴的人的倒台的第三個原因。

96 。如果一個輕鬆的人變得喜歡睡覺和公司,

懶惰,憤怒的他有一個垮台。

97 。現在,我們知道人的倒台的第三個原因。

願世尊告訴第四事業為人類的垮台。

98如果有人不支持他的母親和父親,

腐爛和青春走了,他有一個垮台。

99 。 “現在我們知道第四事業為人類的垮台。

願世尊告訴第五事業為人類的垮台。

100 。 “如果有人欺騙一個婆羅門,一個隱士,甚至是乞丐,

說假話,他有一個垮台。

101現在,我們知道第五事業為人類的垮台。

願世尊告訴第六事業為人類的垮台。

102一個人有多少財富,黃金和多的食物,

參與大也由他自己有一個垮台。

103 。現在,我們知道第六事業為人類的垮台。

願世尊告訴第七事業為人類的垮台。

104 。一個人驕傲的對他的出身,財富或宗族,

貶低他的關係,有一個垮台。

105 。現在,我們知道第七事業為人類的墮落

願世尊告訴第八事業為人類的垮台。

106 。 “男人沉醉於女人,醉人的飲料或投注,

花了他所有的收入和有垮台“ 。

107 。 “現在,我們知道第八事業為人類的墮落,

願世尊告訴第九事業為人類的垮台。

108 。 “一個人不滿意他的妻子,被認為是與妓女,

而被認為是與對方的妻子,有一個垮台。

109 。現在,我們知道了第九事業為人類的垮台。

願世尊告訴第十事業為人類的垮台。

110 。一個人誰不年輕了,一起帶來了一個年輕的妻子,

和嫉妒她也不會睡著,並具有垮台。

111 。 “現在我們知道了病因十分之一為人類的垮台。

願世尊告訴第十一事業為人類的垮台。

112 。 “男人喜歡的女人,花錢大手大腳,或類似的,

給出至上並具有垮台。

113 。 “現在,我們知道了第十一事業為人類的墮落,

願世尊告訴第十二事業為人類的垮台。

114 。 “一個人少的手段和天生的戰士氏族太多的渴求。

希望成為統治者,並具有垮台。

115智者見這些的原因垮台,

高貴的人誰是來觀義變得快樂。

18 ) Klasična Hrvatska

6 . Paràbhava Sutta .

Propast .

Čuo sam time .

U
jednom trenutkuBlažena Jedan je živio u samostanu nudi Anàthapindika u
Jeta gaja u Sàvatthi Kad te noći bio je slabi određeno božanstvo ,
osvjetljavajući cijeli jeta gaja prišao Blaženu jedan , obožavao , stao
na stranu i obratio Blaženu Jedan u
stih .

91 . O ! Blago Gotami , došli smo pitati o čovjekovu propast ,

Koji su uzroci za čovjekovu propast .

92 . ” Znate i rast , tako i propasti

Ljubitelj nauci raste imrzitelj ima pad ” .

93 . ” Sada znamo da prvi uzrok čovjekova pada .

NekaBlažena Jedan reći drugi uzrok čovjekova pada .

94 . Postaje dragunappeased , i ne sviđaappeased

Želi naukuunappeased i ima pad .

95 . Sada znamo da je drugi razlog za čovjekovu propast .

NekaBlažena Jedan reći treći uzrok čovjekova pada .

96 . Akonapora čovjek postaje sklon sna i tvrtke ,

Lijen i ljut on ima pad .

97 . Sada znamo treći uzrok čovjekova pada .

NekaBlažena Jedan reći četvrti uzrok čovjekova pada .

98 Ako netko ne podržava njegovu majku i oca ,

Istrunuo i mladosti otišao , on ima pad .

99 . ” Sada znamo četvrti uzrok čovjekova pada .

NekaBlažena Jedan reći peti uzrok čovjekova pada .

100 . ” Ako je netko vara Bràhmiç , pustinjak ili čak prosjaka ,

Laže , on ima pad .

101 Sada , znamo peti uzrok čovjekova pada .

NekaBlažena Jedan reći šesti uzrok čovjekova pada .

102čovjek s velikim blagom , zlatom i puno hrane ,

Sudjeluje u njemu sam i ima pad .

103 . Sada znamo šesti uzrok čovjekova pada .

NekaBlažena Jedan reći sedmi uzrok čovjekova pada .

104 . Čovjek ponosni zbog njegovog rođenja , bogatstva, ili klana ,

Omalovažava svoje odnose i ima pad .

105 . Sada , znamo sedmi uzrok čovjekova pada

NekaBlažena Jedan reći osmi uzrok čovjekova pada .

106 . “Čovjek se upušta u žena , opojna pića ili klađenje ,

Potroši sve svoje zarade i ima pad ” .

107 . ” Sada znamo osmi uzrok čovjekova pada ,

NekaBlažena Jedan reći deveti uzrok čovjekova pada .

108 . “Čovjek nezadovoljan sa svojom suprugom , vidi se s kurvama ,

I vidi se s tuđim ženama , a ima pad .

109 . Sada , znamo deveti uzrok čovjekova pada .

NekaBlažena Jedan reći deseti uzrok čovjekova pada .

110 . Čovjek koji nije mlad , donosi mladom ženom ,

I ljubomorna na nju ne bi spavao , a ima i propast .

111 . ” Sada znamo desetu uzrok čovjekova pada .

NekaBlažena Jedan reći jedanaestu uzrok čovjekova pada .

112 . “Čovjek koji voli žene ,raspikuća , ili kao kao jedan ,

Je dao nadmoć i ima pad .

113 . ” Sada znamo jedanaestu uzrok čovjekova pada ,

NekaBlažena Jedan reći dvanaesti uzrok čovjekova pada .

114 . “Čovjek s malim sredstvima i puno žudnja rođena u ratnika klana .

Želi bitivladar , i ima pad .

115mudri vidi ih kao uzroka pada ,

Plemenita one koji su došli na pravednosti gledišta postati sretni .


19 ) Klasická česká

6. . Paràbhava Sutta .

Pád .

Slyšel jsem tedy .

NajednouVznešený
žil v klášteře nabízené Anàthapindika v Jeta v háji Sàvatthi Kdy to
bylo v noci ubývá určité božstvo , osvětlující celou Jeta v háji
přiblížil Vznešený , klaněli se , stál na straně a oslovil Vznešeného v
verš .

91 . O ! Blahoslavení Gotama , přišli jsme se zeptat člověka pád ,

Jaké jsou příčiny mužské pádu .

92 . ” Víte dobře růst , tak i pád

Milovník výuky roste anenávidí je pád ” .

93 . ” Nyní víme, že první důvod pro muže pádu .

MůžeVznešený řekni druhou příčinu mužova pádu .

94 . Se stává drahýneutišená , a nemá ráduklidnil

Touží po Výukaneutišená a má pád .

95 . Nyní víme, že druhý důvod pro muže pádu .

MůžeVznešený řekni třetí příčinu mužova pádu .

96 . Pokudnámahy člověk stane zamilovaný spánku a společnosti ,

Lazy a naštvaný , že má pád .

97 . Nyní víme, že třetí důvod pro muže pádu .

MůžeVznešený řekl čtvrtý důvod pro muže pádu .

98 Pokud někdo nepodporuje jeho matku a otce ,

Decayed a mladistvost pryč , že má pád .

99 . ” Nyní víme, že čtvrtý důvod pro muže pádu .

MůžeVznešený řekl pátý důvod pro muže pádu .

100 . ” Pokud někdo klame brahmin , samotář , nebo dokonce žebráka ,

Říkat lži , že má pád .

101 Nyní víme, že pátý důvod pro muže pádu .

MůžeVznešený řekl šestý důvod pro muže pádu .

102muž s hodně bohatství, zlata a hodně jídla ,

Podílí se na ní sám a má pád .

103 . Nyní víme, že šestý důvod pro muže pádu .

MůžeVznešený řekl sedmý důvod pro muže pádu .

104 . Člověk hrdý na jeho narození , bohatství , nebo klanu ,

Znevažuje jeho vztahy a má pád .

105 . Nyní víme, že sedmý důvod pro muže pádu

MůžeVznešený řekni osmý důvod pro muže pádu .

106 . “Muž se oddávat žen , opojné nápoje nebo sázek ,

Tráví všechny své příjmy , a má pád ” .

107 . ” Teď víme, že osmý důvod pro muže pádu ,

MůžeVznešený řekl devátý důvod pro muže pádu .

108 . “Člověk nespokojený se svou ženou , je viděn s děvkami ,

A je vidět u jiných manželek , a má pád .

109 . Nyní víme, že devátý důvod pro muže pádu .

MůžeVznešený řekni desáté příčinu mužova pádu .

110 . Člověk, který není mladý nic víc , s sebou přináší mladou ženou ,

A žárlí na ni nebude spát , a má pád .

111 . ” Nyní víme, že desáté příčinu pro muže pádu .

MůžeVznešený řekni jedenáctý důvod pro muže pádu .

112 . “Muž měl rád ženy ,rozhazovačný , nebo například jako jeden ,

Je dána nadřazenost a má pád .

113 . ” Teď víme, jedenáctý důvod pro muže pádu ,

MůžeVznešený řekni dvanáctý příčinu mužova pádu .

114 . “Muž s malými prostředky a hodně touhy narozené válečník klanu .

Chce býtvládcem , a má pád .

115moudrý vidět to jako příčiny pádu ,

Šlechtické ti, kteří přicházejí do spravedlnosti pohledu být šťastní .

20 ) Klassisk dansk

6. . Paràbhava Sutta .

Undergang .

Jeg hørte derfor .


et tidspunkt boede den Velsignede One i klosteret , der tilbydes af
Anàthapindika i Jeta lund i Sàvatthi Da den aften var aftagende en
bestemt guddom , lysende hele Jeta lund nærmede Velsignede , tilbad ,
stod på en side og rettet den Velsignede i
vers .

91 . O! Velsignet Gotama , vi kom for at spørge om menneskets undergang ,

Hvad er årsagerne til menneskets undergang .

92 . “Kend godt vækst , så også undergang

Den elsker af Undervisning vokser og hater har en undergang . “

93 . “Nu ved vi, den første årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle den anden årsag til menneskets undergang .

94. . Bliver kær unappeased , og kan ikke lide det formildes

Desires undervisningen i unappeased og har en undergang .

95 . Nu ved vi, den anden årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle den tredje årsag til menneskets undergang .

96 . Hvis en ubesværet mennesket bliver glad for søvn og selskab ,

Doven og vred , han har en undergang .

97 . Nu ved vi den tredje årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle fjerde årsag til menneskets undergang .

98 Hvis nogen ikke støtte hans mor og far,

Henfaldet og ungdommelighed gået , har han en undergang .

99. . “Nu ved vi, den fjerde årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle femte årsag til menneskets undergang .

100 . “Hvis nogen bedrager en brahmin , en eneboer eller endda en tigger,

Fortælle løgne , han har en undergang .

101 Nu , vi kender den femte årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle sjette årsag til menneskets undergang .

102. En mand med megen rigdom , guld og meget mad ,

Partakes af den af ham selv og har en undergang .

103. . Nu ved vi, sjette årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle syvende årsag til menneskets undergang .

104 . En mand stolt om hans fødsel , rigdom , eller klan ,

Nedtoner sine relationer og har en undergang .

105. . Nu ved vi, den syvende årsag til menneskets undergang

Må den Velsignede fortælle ottende årsag til menneskets undergang .

106. . ” En mand, hengive sig til kvinder , berusende drikke eller væddemål ,

Tilbringer alle hans indtjening og har en undergang . “

107. . “Nu ved vi, den ottende årsag til menneskets undergang ,

Må den Velsignede fortælle niende årsag til menneskets undergang .

108. . ” En mand utilfreds med sin kone, er set med ludere ,

Og er set med andre koner , og har en undergang .

109 . Nu ved vi, den niende årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle tiende årsag til menneskets undergang .

110 . En mand, der er ikke ung mere, medbringer en ung kone ,

Og jaloux på hende ville ikke sove, og har en undergang .

111. . “Nu ved vi, den tiende årsag til menneskets undergang .

Må den Velsignede fortælle ellevte årsag til menneskets undergang .

112. . ” En mand glad for kvinder , en ødeland , eller sådan som en,

Gives overherredømme og har en undergang .

113. . “Nu ved vi, det ellevte årsag til menneskets undergang ,

Må den Velsignede fortælle tolvte årsag til menneskets undergang .

114. . ” En mand med små midler og meget trang født til en kriger klan .

Ønsker at være herskeren , og har en undergang .

115 kloge se disse som årsagerne til undergang ,

De ædle dem, der er kommet til retfærdighed opfattelse blive lykkelig .

21 ) Klassiek Nederlands

6 . Paràbhava Sutta .

De ondergang .

Ik hoorde dus .

Op
een gegeven moment de Gezegende leefde in het klooster aangeboden door
Anathapindika in Jeta bosje Sāvatthi Toen die avond was tanende een
bepaalde godheid , het verlichten van de hele Jeta grove benaderde de
Gezegende , aanbeden , stond op een zijde en sprak de Gezegende in
vers.

91 . O! Gezegend Gotama , kwamen we tot vragen over de mens de ondergang ,

Wat zijn de oorzaken voor de mens de val .

92 . ” Weet goed de groei , dus ook de ondergang

De liefhebber van het onderwijs groeit en de hater heeft een val ” .

93 . “Nu weten we dat de eerste oorzaak voor de mens de val .

Moge de Gezegende vertellen de tweede oorzaak voor de mens de val .

94. Wordt dierbaar het onbevredigde , en houdt niet van de gestild

Verlangt de Leer van de onbevredigde en heeft een val .

95 . Nu weten we de tweede oorzaak voor de mens de val .

Moge de Gezegende vertellen de derde oorzaak voor de mens de val .

96. Als een moeiteloze man wordt gek van de slaap en bedrijf,

Lui en boos dat hij een val .

97 . Nu weten we de derde oorzaak voor de mens de val .

Moge de Gezegende vertellen de vierde oorzaak voor de mens de val .

98 Als iemand niet ondersteunt zijn moeder en vader ,

Rotte en jeugdigheid gegaan , heeft hij een val .

99 . ” Nu weten we de vierde oorzaak voor de mens de val .

Moge de Gezegende vertellen de vijfde oorzaak voor de mens de val .

100 . ” Als iemand bedriegt een brahmaan , een kluizenaar of zelfs een bedelaar ,

Het vertellen van leugens , heeft hij een val .

101 Nu, wij weten de vijfde oorzaak van de mens ondergang .

Moge de Gezegende vertellen de zesde oorzaak voor de mens de val .

102 Een man met veel rijkdom , goud en veel eten ,

Deel aan het door hemzelf en heeft een val .

103 . Nu , we weten zesde oorzaak voor de mens ondergang .

Moge de Gezegende vertellen de zevende oorzaak voor de mens de val .

104 . Een man trots op zijn geboorte , rijkdom , of clan ,

Kleineert zijn relaties en heeft een val .

105 . Nu weten we dat de zevende oorzaak voor de mens de val

Moge de Gezegende vertellen de achtste oorzaak voor de mens de val .

106 . ” Een man overgeeft aan vrouwen , bedwelmende dranken of weddenschappen ,

Besteedt al zijn verdiensten en heeft een val ” .

107 . “Nu weten we dat de achtste oorzaak voor de mens de val ,

Moge de Gezegende vertellen de negende oorzaak voor de mens de val .

108 . ” Een mens ontevreden met zijn vrouw , wordt gezien met hoeren ,

En wordt gezien met andere echtgenotes , en heeft een val .

109 . Nu weten we dat de negende oorzaak voor de mens de val .

Moge de Gezegende vertellen de tiende oorzaak voor de mens de val .

110 . Een man die niet jong meer , brengt een jonge vrouw,

En jaloers op haar zou niet slapen , en heeft een val .

111 . ” Nu weten we de tiende oorzaak voor de mens de val .

Moge de Gezegende vertellen de elfde oorzaak voor de mens de val .

112 . ” Een man dol op vrouwen, een verkwister , of dergelijke een,

Wordt gegeven suprematie en heeft een val .

113 . “Nu weten we dat de elfde oorzaak voor de mens de val ,

Moge de Gezegende vertellen de twaalfde oorzaak voor de mens de val .

114 . ” Een man met weinig middelen en veel verlangen geboren om een krijger clan .

Wil de heerser , en heeft een val .

115 De wijze zien deze als de oorzaken voor de ondergang ,

De edele degenen die zijn gekomen om gerechtigheid van uitzicht geworden gelukkig .

22) Klasika Esperanto

6. Paràbhava Sutta .

La falon .

Mi aŭdis tiel.

Je
unu momento la Benato Unu vivis en la monaĥejo proponu Anàthapindika en
Jeta la arbareto en Sàvatthi Kiam tiunokte estis malkreskanta iu diaĵo,
lumigante la tuton de Jeta la arbareto alproksimigis la Benato Unu ,
adorklinigxis , staris sur flanko kaj alparolis la Benato Oni en
strofo.

91. Ho ! Benata Gotama , ni venis por demandi pri ies malfelicxo ,

Kiuj estas la kaŭzoj por ies falon .

92. ” Sciu bone la kresko , do ankaŭ la falon

La amanto de la Instruado kreskas kaj la Malamanto havas falon ” .

93. ” Nun ni scias la unua kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la dua kaŭzo por ies falon .

94. Iĝas karaj al la unappeased , kaj ne ŝatas la kvietigis

Deziroj la Instruado de la unappeased kaj havas falon .

95. Nun ni scias la dua kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la trian kaŭzo por ies falon .

96. Se penado viro igas ŝatis dormo kaj kompanio,

Mallaborema kaj kolera li havas falon .

97. Nun ni scias la tria kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la kvara kaŭzo por ies falon .

98 Se iu ne apogas lian patrinon kaj patron ,

Deprimita kaj youthfulness malaperis, li havas falon .

99. ” Nun ni scias la kvara kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la kvina kaŭzo por ies falon .

100. ” Se iu trompas a bramano , a Recluse aŭ eĉ almozulo ,

Rakontante mensogojn , li havas falon .

101 Nun ni scias la kvina kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la sesa kaŭzo por ies falon .

102 Homo kun granda ricxeco , oro kaj multe da manĝaĵo ,

Nutrigxas per ĝi per si mem kaj havas falon .

103. Nun , ni scias sesa kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la sepa kaŭzo por ies falon .

104. Homo fieras pri sia naskiĝo, riĉaĵo , aŭ klano,

Mokegas siaj rilatoj kaj havas falon .

105. Nun , ni konas la sepa kaŭzo por ies falon

Eble la Benato Oni diru la oka kaŭzo por ies falon .

106. ” Homo ne fali en la virinoj , ebriigan trinkaĵojn aŭ vetado,

Pasigas sian tutan gajnojn kaj havas falon ” .

107. ” Nu , ni scias la oka kaŭzo por ies malfelicxo ,

Eble la Benato Oni diru la naŭa kaŭzo por ies falon .

108. ” Homo, malkontenta kun sia edzino, estas vidita kun putinoj ,

Kaj estas vidita kun aliaj edzinoj , kaj havas falon .

109. Nun ni scias la nauxa kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la deka kaŭzo por ies falon .

110. Homo, kiu ne estas junaj plu alportas kune juna edzino,

Kaj jxaluzos sian ne dormas , kaj havas falon .

111. ” Nun ni scias la deka kaŭzo por ies falon .

Eble la Benato Oni diru la dekunuan kaŭzo por ies falon .

112. ” Homo ne amis la virinojn, oni derrochadora , aŭ tiaj kiel unu ,

Estas donita supereco kaj havas falon .

113. ” Nu , ni scias la dekunuan kaŭzo por ies malfelicxo ,

Eble la Benato Oni diru la dekdua kaŭzo por ies falon .

114. ” Viro kun iom rimedoj kaj multe avidon naskita por soldato klano.

Deziras esti la reganto, kaj havas falon .

115 La saĝa vidi tiujn kiel la kaŭzoj por pereo ,

La regantoj , kiuj venis por justeco de vido fariĝi feliĉa.

23 ) Klassikaline Eesti

6 . Paràbhava Sutta .

Vihmavaling .

Kuulsin seega .

Korraga
Õnnistatu elasid kloostri pakutud Anàthapindika sisse Jeta oma
metsatukk Sàvatthi Kui see öö oli nõrgenemas teatud jumaluse ,
valgustatud on kogu Jeta on salu lähenes Õnnistatu , kummardas ,
seisispool ja suunatud Õnnistatu sisse
salm .

91 . O ! Õndsad Gautama , tulime küsida mehe allakäik ,

Millised on põhjused mehe langusesse .

92 . “Tunne hästikasv , nii kalangusesse

Väljavalituõpetamine kasvab javihkaja onkokkuvarisemiseni ” .

93 . ” Nüüd me teame,esimene põhjus mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öeldateine ​​põhjus mehe langusesse .

94 . Muutub kallisunappeased , ja talle ei meeldivaikne

Desires õpetamistunappeased ja on langusesse .

95 . Nüüd me teame,teine ​​põhjus mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öeldakolmas põhjus mehe langusesse .

96 . Kuiväsimatu mees muutub kiindunud uni ja firma ,

Lazy ja vihane ta on langusesse .

97 . Nüüd me teame,kolmas põhjus mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öeldaneljas põhjus mehe langusesse .

98 Kui keegi ei toeta oma ema ja isa ,

Mädanenud ja nooruslikkus läinud , ta on langusesse .

99 . ” Nüüd me teame,neljas põhjus mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öeldaviies põhjus mehe langusesse .

100 . “Kui keegi petabbraahmin ,erak või isegikerjus

Valet , siis ta on langusesse .

101 Nüüd me teame,viies põhjus mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öeldakuues põhjus mehe langusesse .

102meest koos palju oma kuld ja palju toitu ,

Tarvitab ta ka ise on langusesse .

103 . Nüüd me teame, kuues põhjus mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öelda seitsmendal põhjust mehe langusesse .

104 . Mees uhke tema sünni -, omandi- või klann ,

Alavääristab oma suhteid ja on langusesse .

105 . Nüüd me teame,seitsmes põhjust mehe langusesse

Võib Õnnistatu öelda kaheksandat põhjust mehe langusesse .

106 . “Mees indulging naised, joovastavaid jooke või kihlvedusid,

Veedab kogu oma tulu ja onkokkuvarisemiseni ” .

107 . “Nüüd me teame,kaheksas põhjust mehe allakäik ,

Võib Õnnistatu öelda üheksandal põhjust mehe langusesse .

108 . “Mees rahul tema abikaasa on näinud hoorad ,

Ja on ka teiste naistega ja on langusesse .

109 . Nüüd me teame, üheksanda põhjust mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öeldakümnes põhjust mehe langusesse .

110 . Mees, kes ei ole noored enam , toob kaasanoor naine ,

Ja armukade tema ei maga , ja on langusesse .

111 . ” Nüüd me teame, kümnendal põhjust mehe langusesse .

Võib Õnnistatu öeldaüheteistkümnes põhjust mehe langusesse .

112 . “Mees armastab naist ,pillav , või selline , nagu üks ,

Kas antud ülemvõimu ning on langusesse .

113 . “Nüüd me teame,üheteistkümnes põhjust mehe allakäik ,

Võib Õnnistatu öelda kaheteistkümnendal põhjust mehe langusesse .

114 . ” Inimene on vähe vahendeid ja palju iha sündinudsõdalane klanni .

Soovib ollavalitseja , ja on langusesse .

115mõistlik näha neid nagu põhjuseid langusesse ,

Üllas need, kes on tulnud käsu vaade saada õnnelikuks .

24) Classical Pilipino

6. Paràbhava Sutta .

Ang malakas na ulan .

Narinig ko kaya .

Sa
isang pagkakataon ang Mapalad Isa nanirahan sa monasteryo na inaalok ng
Anàthapindika sa grove Jeta sa Sàvatthi Kapag gabing iyon ay Waning
isang tiyak na diyos , ng pagbibigay ng buong ng grove Jeta ni nilapitan
ang Mapalad One , sumamba , nakatayo sa isang gilid at natugunan ang
Mapalad Isa sa
taludtod .

91 . O ! Mapalad Gotama , dumating kami upang magtanong tungkol sa pagbagsak ng tao,

Ano ang mga dahilan para sa pagbagsak ng tao.

92 . ” May alam na rin ang pag-unlad , kaya din ang malakas na ulan

Ang magkasintahan ng Pagtuturo ay lumalaki at ang hater ay may isang malakas na ulan ” .

93 . ” Ngayon alam namin ang unang dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin ang ikalawang dahilan para sa pagbagsak ng tao.

94 . Nagiging mahal sa unappeased , at ang hindi nagkagusto ang pinalamig

Nais ang Pagtuturo ng unappeased at may malakas na ulan .

95 . Ngayon alam namin ang ikalawang dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin sa ikatlong dahilan para sa pagbagsak ng tao.

96 . Kung ang isang walang hirap ang tao ay nagiging hibang na hibang ng pagtulog at ng kumpanya,

Lazy at galit siya ay may isang malakas na ulan .

97 . Ngayon alam namin ang mga third dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin sa ika-apat na dahilan para sa pagbagsak ng tao.

98 Kung ang isang tao ay hindi sumusuporta sa kanyang ina at ama ,

Bulok at youthfulness nawala , siya ay may isang malakas na ulan .

99 . ” Ngayon alam namin ang ika-apat na dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin sa ikalimang dahilan para sa pagbagsak ng tao.

100 . ” Kung may isang taong deceives isang brahmin , isang nakaligpit o kahit na isang pulubi ,

Ang pagsasabi sa mga kasinungalingan , siya ay may isang malakas na ulan .

101 Ngayon , alam namin ang ikalimang dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin sa ika-anim na dahilan para sa pagbagsak ng tao.

102 Ang isang tao ng may higit na kayamanan , ginto at marami pagkain ,

Partakes ng ito sa pamamagitan ng kanyang sarili at may malakas na ulan .

103 . Ngayon , alam namin ikaanim dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin sa ikapitong dahilan para sa pagbagsak ng tao.

104 . Ang taong mapagmataas tungkol sa kanyang kapanganakan , kayamanan , o lipi ,

Belittles kanyang mga relasyon at may malakas na ulan .

105 . Ngayon , alam namin ang ikapitong dahilan para sa pagbagsak ng tao

Maaaring ang One Mapalad sabihin ang ikawalo dahilan para sa pagbagsak ng tao.

106 . “Isang tao indulging sa mga kababaihan , nakalalasing na inumin o pagtaya ,

Gumugol ang lahat ng kanyang mga kita at may malakas na ulan ” .

107 . ” Ngayon , alam namin ang ikawalo dahilan para sa pagbagsak ng tao,

Maaaring ang One Mapalad sabihin sa ika-siyam na dahilan para sa pagbagsak ng tao.

108 . ” Ang taong nasisiyahan sa kanyang asawa , ay nakikita na may whores ,

At ay nakikita sa iba pang mga asawang babae , at may malakas na ulan .

109 . Ngayon , alam namin ang ika-siyam na dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin ang ikasampung dahilan para sa pagbagsak ng tao.

110 . Ang isang tao na ay hindi na batang anumang higit pa, pinagsasama- kahabaan ng isang batang asawa ,

At naninibugho sa kanyang mga hindi makatulog , at may malakas na ulan .

111 . ” Ngayon alam namin ang ikasampung dahilan para sa pagbagsak ng tao.

Maaaring ang One Mapalad sabihin ang pang-onse dahilan para sa pagbagsak ng tao.

112 . ” Ang taong mahilig ng mga kababaihan , isang taong bulagsak , o tulad tulad ng isa ,

Ay ibinibigay kataas-taasang kapangyarihan at may malakas na ulan .

113 . ” Ngayon , alam namin ang pang-onse dahilan para sa pagbagsak ng tao,

Maaaring ang One Mapalad sabihin ang panlabindalawa dahilan para sa pagbagsak ng tao.

114 . ” Ang isang tao na may kaunti paraan at magkano ang labis na pananabik ipinanganak sa isang mandirigma lipi .

Nagnanais na maging pinuno , at may malakas na ulan .

115 Ang matalino makita ang mga ito bilang mga kadahilanan ng malakas na ulan ,

Ang marangal sa buhay na darating sa katuwiran ng pagtingin maging masaya .

25 ) Klassinen Suomi

6 . Paràbhava Sutta .

Kaatuminen .

Kuulin näin .

AikoinaanSiunattu
asuiluostarin tarjoamia Anàthapindika vuonna Jeta n lehdossa Sàvatthi
Kun sinä iltana oli hiipumassatiettyjä jumaluus , joka valaisee koko
Jeta Grove lähestyiSiunattu , palvoivat , seisoipuolella ja
osoitettuSiunattu vuonna
jae .

91 . O ! Siunattu Gotama , tulimme kysyä miehen kaatuminen ,

Mitkä ovat syyt miehen kaatuminen .

92 . “Tunne hyvinkasvua , joten myöskaatuminen

RakastajaOpetus kasvaa javihaaja onkaatuminen ” .

93 . ” Nyt tiedämmeensimmäinen syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoatoinen syy miehen kaatuminen .

94 . Tulee rakasunappeased , ja ei pidälepytteli

Halutopetusunappeased ja onkaatuminen .

95 . Nyt tiedämmetoinen syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoakolmas syy miehen kaatuminen .

96 . Josvaivaton ihminen tulee ihastunut unta ja yritys,

Laiska ja vihainen hän onkaatuminen .

97 . Nyt tiedämmekolmas syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoaneljäs syy miehen kaatuminen .

98 Jos joku ei tue hänen äitinsä ja isänsä ,

Rappeutunut ja nuorekkuutta mennyt, hänellä onkaatuminen .

99 . ” Nyt tiedämmeneljäs syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoaviidennen syy miehen kaatuminen .

100 . ” Jos joku pettääbrahmin ,erakko tai jopakerjäläinen,

Valehtelemalla , hänellä onkaatuminen .

101 Nyt tiedämmeviides syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoakuudes syy miehen kaatuminen .

102mies paljon vaurautta , kultaa ja paljon ruokaa ,

Osallinen se itse ja onkaatuminen .

103 . Nyt tiedämme kuudes syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoaseitsemäs syy miehen kaatuminen .

104 . Mies ylpeä hänen syntymästään , varallisuus tai klaanin ,

Vähättelee hänen suhteita ja onkaatuminen .

105 . Nyt tiedämmeseitsemäs syy miehen kaatuminen

VoiSiunattu kertoakahdeksas syy miehen kaatuminen .

106 . “Mies heittäytyvät naisilla , päihdyttävien juomien tai vedonlyöntiin ,

Viettää kaikki hänen tulokseen ja onkaatuminen ” .

107 . ” Nyt tiedämmekahdeksas syy miehen kaatuminen ,

VoiSiunattu kertoayhdeksännen syy miehen kaatuminen .

108 . “Mies tyytymätön vaimonsa on nähty huoria ,

Ja on nähty muiden vaimoja , ja onkaatuminen .

109 . Nyt tiedämmeyhdeksännen syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoakymmenes syy miehen kaatuminen .

110 . Mies, joka ei ole nuori enää , tuo mukanaannuori vaimo ,

Ja mustasukkainen hänestä ei nuku , ja onkaatuminen .

111 . ” Nyt tiedämmekymmenes syy miehen kaatuminen .

VoiSiunattu kertoayhdestoista syy miehen kaatuminen .

112 . “Mies ihastunut naisia ​​,tuhlari , tai vastaavissa yhden ,

Annetaan ylivalta ja onkaatuminen .

113 . ” Nyt tiedämmeyhdestoista syy miehen kaatuminen ,

VoiSiunattu kertoakahdennentoista syy miehen kaatuminen .

114 . “Mies vähän keinoja ja paljon himo syntynytsoturi klaani .

Haluaa ollahallitsija , ja onkaatuminen .

115viisas nähdä näitäsyitä kaatuminen ,

Jalo niitä, jotka ovat tulleet vanhurskauden katsottuna iloiseksi .


26 ) classique française

6 . Paràbhava Sutta .

La chute .

J’ai entendu ainsi .

À
un moment où le Bienheureux vivaient dans le monastère offert par
Anathapindika dans le bosquet de Jeta dans Sāvatthi Quand la nuit se
dissipait une certaine divinité illuminant l’ensemble du bosquet de Jeta
approché le Bienheureux , adoré , se tenait sur ​​un côté et adressée
le Bienheureux dans
verset .

91 . O ! Heureux Gautama , nous sommes arrivés à poser des questions sur la chute de l’homme ,

Quelles sont les causes de la chute de l’homme .

92 . ” Sachez bien la croissance , de même aussi la chute

L’amant de l’enseignement se développe et l’ ennemi a une chute ” .

93 . ” Maintenant, nous savons que la première cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la deuxième cause de la chute de l’homme .

94 . Devient cher à la inassouvi , et n’aime pas la apaisée

Désirs l’enseignement de l’ inassouvi et a une chute .

95 . Maintenant, nous savons que la deuxième cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la troisième cause de la chute de l’homme .

96 . Si un homme se prend d’affection effort de sommeil et de l’entreprise ,

Paresseux et en colère, il a une chute .

97 . Maintenant, nous savons que la troisième cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la quatrième cause de la chute de l’homme .

98 Si quelqu’un ne prend pas en charge sa mère et son père,

Délabré et la jeunesse passée , il a une chute .

99 . ” Maintenant, nous savons que la quatrième cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la cinquième cause de la chute de l’homme .

100 . ” Si quelqu’un trompe un brahmane , solitaire ou même un mendiant ,

Dire des mensonges , il a une chute .

101 Maintenant , nous savons la cinquième cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la sixième cause de la chute de l’homme .

102 Un homme avec beaucoup de richesse , l’or et beaucoup de nourriture ,

Participe de par lui-même et a une chute .

103 . Maintenant , nous savons sixième cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la septième cause de la chute de l’homme .

104 . Un homme fier de sa naissance , la richesse ou de clan ,

Rabaisse ses relations et sa chute .

105 . Maintenant , nous savons que la septième cause de la chute de l’homme

Que le Bienheureux dire la huitième cause de la chute de l’homme .

106 . “Un homme se livrant à des femmes , des boissons enivrantes ou paris ,

Passe tous ses gains et a une chute ” .

107 . ” Maintenant , nous savons que la huitième cause de la chute de l’homme ,

Que le Bienheureux dire la neuvième cause de la chute de l’homme .

108 . “Un homme mécontent de sa femme , est vu avec des putains ,

Et on le voit avec les femmes des autres , et a une chute .

109 . Maintenant , nous savons que la neuvième cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la dixième cause de la chute de l’homme .

110 . Un homme qui n’est pas plus jeune , apporte avec lui une jeune femme,

Et jaloux de son ne serait pas dormir , et a une chute .

111 . ” Maintenant, nous savons que la dixième cause de la chute de l’homme .

Que le Bienheureux dire la onzième cause de la chute de l’homme .

112 . “Un homme aime les femmes , un dépensier , ou comme comme un,

Est donné suprématie et a une chute .

113 . ” Maintenant , nous savons que la onzième cause de la chute de l’homme ,

Que le Bienheureux dire la douzième cause de la chute de l’homme .

114 . “Un homme avec peu de moyens et beaucoup envie née d’un clan guerrier .

Veut être la règle , et a une chute .

115 Le sage voir ceux-ci comme les causes de la chute ,

Les nobles qui sont venus à la justice de vue deviennent heureux.

27) galego Clásica

6. Paràbhava Sutta .

A caída.

Escoitei así.

Ao
mesmo tempo, o Bendicido viviu no mosteiro ofrecido por Anathapindika
no bosque de Jeta en Savathi Cando aquela noite estaba diminuíndo certa
divindade, iluminando toda a bosque de Jeta se achegou ó Bendicido ,
honrado , quedou nun lado e se dirixiu ao Bendicido en
verso.

91. O ! Bendito Gautama , chegamos a preguntar sobre a caída do home,

Cales son as causas para a caída do home.

92. ” Coñece ben o crecemento, así tamén a caída

O amantes do Ensino crece eo inimigo ten unha caída . “

93. “Agora sabemos que a primeira causa para a caída do home.

Que o Bendicido dicir a segunda causa para a caída do home.

94. Pasa a ser caro para o insatisfeito , e non lle gusta o apaziguado

Desexos de Ensino da insatisfeito e ten unha caída.

95. Agora sabemos que a segunda causa para a caída do home.

Que o Bendicido dicir a terceira causa de caída do home.

96. Se un home vólvese sen esforzo Amante de sono e da empresa,

Preguiceiro e rabia que ten unha caída.

97. Agora sabemos que a terceira causa de caída do home.

Que o Bendicido dicir a cuarta causa para a caída do home.

98 Se alguén non apoiar a súa nai e pai,

Deteriorado e xuventude foise , el ten unha caída.

99. “Agora sabemos que a cuarta causa para a caída do home.

Que o Bendicido dicir a quinta causa para a caída do home.

100. “Se alguén engana un Bramane , un contemplativo ou un mendigo,

Dicindo mentiras, el ten unha caída.

101 Agora, sabemos que a quinta causa para a caída do home.

Que o Bendicido dicir a sexta maior causa de caída do home.

102 Un home con moita riqueza , ouro e moita comida,

Participa del por el mesmo e ten unha caída.

103. Agora sabemos sexta maior causa de caída do home.

Que o Bendicido dicir a sétima causa para a caída do home.

104. Un home orgulloso sobre o seu nacemento, riqueza ou do clan,

Menospreza as súas relacións e ten unha caída.

105. Agora sabemos que a sétima causa para a caída do home

Que o Bendicido dicir a oitava causa para a caída do home.

106. “Un home entregándose a mulleres , bebidas intoxicantes ou apostas,

Gasta todo o seu salario e ten unha caída . “

107. “Agora, sabemos que a oitava causa para a caída do home,

Que o Bendicido dicir a novena causa de caída do home.

108. “Un home insatisfeito coa súa esposa, é visto con prostitutas,

E é visto con as esposas doutros , e ten unha caída.

109. Agora sabemos que a novena causa de caída do home.

Que o Bendicido dicir a décima causa para a caída do home.

110. Un home que non é máis novo, trae consigo unha nova esposa,

E celos dela non estaba durmir , e ten unha caída.

111. “Agora sabemos que a décima causa para a caída do home.

Que o Bendicido dicir a causa undécimo para a caída do home.

112. “Un home namorado por mulleres , un perdulário , ou como un,

É dada supremacía e ten unha caída.

113. “Agora , sabemos a causa undécimo para a caída do home,

Que o Bendicido dicir a causa duodécimo por caída do home.

114. “Un home con poucos medios e moito desexo nacido dun clan guerreiro.

Quere ser o gobernante , e ten unha caída.

115 O sabio ver estes como as causas para a caída,

Os nobres que viñeron para a xustiza de vista chegar a ser feliz.

28) Classical Georgian

6. Paràbhava sutta .

ვარდნა.

გავიგე ამით .

ერთ
დროს ნეტარ ერთი ცხოვრობდა მონასტერში მიერ შემოთავაზებული Anàthapindika
in jeta მიერ კორომებით in Sàvatthi როდესაც იმ ღამეს იყო მცირდება
გარკვეული ღვთაების, გასანათებელი მთელი jeta ‘S GROVE მიუახლოვდა ნეტარ
ერთი, თაყვანს, იდგა მხარეს და მიმართა ნეტარ ერთი
ლექსი.

91. O! ნეტარ Gotama , მოვედით გკითხოთ კაცი დაცემიდან ,

რა მიზეზების ადამიანის ვარდნა.

92. ” კარგად ვიცით, ზრდის , ასევე ვარდნის

Lover სასწავლო იზრდება და მოძულეს აქვს ვარდნა “.

93. ” ახლა ჩვენ ვიცით, პირველი მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეორე მიზეზი კაცის ვარდნა.

94. ხდება ძვირფასია unappeased , და არ მინდა დააშოშმინა

სურვილები სწავლებაunappeased და აქვს ვარდნა.

95. ახლა ჩვენ ვიცით, მეორე მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი ვუთხრა მესამე მიზეზი კაცის ვარდნა.

96. თუ effortless ადამიანი ხდება დაუახლოვდა ძილის და კომპანია,

Lazy და გაბრაზებული მას აქვს ვარდნა.

97. ახლა ჩვენ ვიცით, მესამე მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეოთხე მიზეზი კაცის ვარდნა.

98 თუ ვინმე არ უჭერს მხარს მისი დედა და მამა,

Decayed და youthfulness წავიდა , მას აქვს ვარდნა.

99. ” ახლა ჩვენ ვიცით, მეოთხე მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეხუთე მიზეზი კაცის ვარდნა.

100. “თუ ვინმე ატყუებსBrahmin ,recluse ან თუნდაც მათხოვარი,

ტყუილს , მას აქვს ვარდნა.

101 ახლა ჩვენ ვიცით, მეხუთე მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეექვსე მიზეზი კაცის ვარდნა.

102 ადამიანი, ბევრი სიმდიდრე , ოქრო და ბევრი საკვები,

Partakes იგი თავად და აქვს ვარდნა.

103. ახლა ჩვენ ვიცით, მეექვსე მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეშვიდე მიზეზი კაცის ვარდნა.

104. კაცი ამაყი მისი დაბადების, სიმდიდრე, ან კლანის,

Belittles თავისი ურთიერთობები და აქვს ვარდნა.

105. ახლა ჩვენ ვიცით, მეშვიდე მიზეზი man დაცემიდან

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ, მერვე მიზეზი კაცის ვარდნა.

106. “კაცი indulging ქალებში, intoxicating სასმელების ან წრე,

ხარჯავს მთელი თავისი მოგება და აქვს ვარდნა “.

107. “ახლა , ჩვენ ვიცით, მერვე მიზეზი კაცის ვარდნა,

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ, მეცხრე მიზეზი კაცის ვარდნა.

108. “ადამიანი უკმაყოფილო მისი ცოლი , რომელიც უნახავს whores,

და ჩანს სხვა ცოლები , და აქვს ვარდნა.

109. ახლა ჩვენ ვიცით, მეცხრე მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეათე მიზეზი კაცის ვარდნა.

110. კაცი , რომელიც არ არის ახალგაზრდა აღარ მოაქვს ერთად ახალგაზრდა მეუღლე,

და ეჭვიანი მისი არ სძინავთ , და აქვს ვარდნა.

111. ” ახლა ჩვენ ვიცით, მეათე მიზეზი კაცის ვარდნა.

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეთერთმეტე მიზეზი კაცის ვარდნა.

112. “კაცი უყვარდა ქალები, spendthrift , ან , როგორც ერთი ,

მოცემულია უზენაესობა და აქვს ვარდნა.

113. “ახლა , ჩვენ ვიცით, მეთერთმეტე მიზეზი კაცის ვარდნა,

შეიძლება ნეტარ ერთი გითხრათ მეთორმეტე მიზეზი კაცის ვარდნა.

114. “კაცი პატარა საშუალებებით და მრავალი craving დაიბადა მეომარი კლანის.

სურს იყოს მმართველი , და აქვს ვარდნა.

115 ბრძენი ვხედავ ამ როგორც მიზეზების ვარდნა,

კეთილშობილი , ვინც არ მოდის სიმართლე კალენდარი გახდეს ბედნიერი.

29) Klassik Deutsche

6 . Paràbhava Sutta .

Der Untergang.

Ich hörte damit .

Zu
einer Zeit lebte der Erhabene im Kloster von Anāthapindika im Jeta Hain
in Sāvatthi angeboten Wenn in dieser Nacht war das Abnehmen einer
bestimmten Gottheit , die Beleuchtung des ganzen Jeta- Hain näherte sich
dem Erhabenen , verehrt, stand auf einer Seite und adressiert den
Erhabenen in
Vers .

91 . O ! Selig Gotama , kamen wir auf des Menschen Untergang zu stellen,

Was sind die Ursachen für des Menschen Untergang.

92 . “Kennen Sie auch das Wachstum , so ist auch der Untergang

Der Liebhaber der Lehre wächst und die hater hat einen Untergang ” .

93 . “Jetzt wissen wir die erste Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen, die zweite Ursache für des Menschen Untergang.

94 . Wird sehr am ungestillt , und nicht wie die besänftigt

Wünsche , die Lehre der ungestillt und hat einen Untergang.

95 . Jetzt wissen wir, die zweite Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen, die dritte Ursache für des Menschen Untergang.

96 . Wenn eine mühelose Mensch wird gern von Schlaf und Unternehmen ,

Faul und wütend er hat einen Untergang.

97 . Jetzt wissen wir, die dritte Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen, die vierte Ursache für des Menschen Untergang.

98 Wenn jemand seine Mutter und sein Vater nicht unterstützt,

Verfallene und Jugendlichkeit gegangen , hat er einen Untergang.

99 . “Jetzt wissen wir das vierte Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen die fünfte Ursache für des Menschen Untergang.

100 . “Wenn jemand betrügt ein Brahmane , ein Einsiedler oder sogar ein Bettler ,

Lügen , er hat einen Untergang.

101 Nun, wir wissen das fünfte Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen, der sechste Grund für des Menschen Untergang.

102 Ein Mann mit viel Reichtum , Gold und viel zu essen,

Teil an sie selbst und hat einen Untergang.

103 . Nun, wir wissen sechsten Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen die siebte Ursache für des Menschen Untergang.

104 . Ein Mann, der stolz auf seine Geburt , Reichtum oder Clan,

Schmälert seine Beziehungen und hat einen Untergang.

105 . Jetzt kennen wir den siebten Ursache für Untergang des Menschen

Möge der Erhabene sagen die achte Ursache für des Menschen Untergang.

106 . “Ein Mann frönen Frauen , berauschende Getränke oder Wetten ,

Verbringt seine Ergebnis-und eine Untergang ” .

107 . “Jetzt wissen wir, das achte Ursache für Untergang des Menschen ,

Möge der Erhabene sagen die neunte Ursache für des Menschen Untergang.

108 . “Ein Mann mit seiner Frau unzufrieden mit Huren gesehen ,

Und mit den anderen Frauen gesehen, und hat einen Untergang.

109 . Nun wissen wir, die neunte Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen dem zehnten Ursache für des Menschen Untergang.

110 . Ein Mann, der nicht mehr jung ist, bringt eine junge Frau ,

Und eifersüchtig auf sie würde nicht schlafen, und hat einen Untergang.

111 . “Jetzt wissen wir den zehnten Ursache für des Menschen Untergang.

Möge der Erhabene sagen, die Ursache für die elfte des Menschen Untergang.

112 . “Ein Mann liebt Frauen, ein Verschwender , oder dergleichen ein ,

Ist die Vorherrschaft gegeben und hat einen Untergang.

113 . “Jetzt wissen wir, das elfte Ursache für Untergang des Menschen ,

Möge der Erhabene sagen, der zwölften Ursache für des Menschen Untergang.

114 . “Ein Mann mit wenig Mitteln und viel Verlangen, ein Krieger -Clans geboren.

Wünscht, dass der Herrscher zu sein, und hat einen Untergang.

115 Die Weisen sehen diese als die Ursachen für Untergang ,

Die edlen diejenigen, die Gerechtigkeit Ansicht gekommen sind glücklich werden .

30 ) Κλασική Ελληνική

6 . Paràbhava Sutta .

Η πτώση .

Άκουσα έτσι .

Σε
ένα χρόνο ο μακάριος ζούσαν στο μοναστήρι που προσφέρονται από
Anàthapindika στο άλσος Jeta στην Sàvatthi Όταν εκείνο το βράδυ ήταν
φθίνει μια ορισμένη θεότητα , φωτίζεται ολόκληρη άλσος Jeta πλησίασε την
μακάριος , λάτρευαν , στάθηκε σε μια πλευρά και ασχολήθηκε με το
Ευλογημένος σε
στίχο .

91 . O ! Μακάριοι Gotama , ήρθαμε για να ρωτήσω κάτι σχετικά με την πτώση του ανθρώπου ,

Ποιες είναι οι αιτίες για την πτώση του ανθρώπου .

92 . « Γνωρίζουν καλά την ανάπτυξη , έτσι και στην πτώση

Ο εραστής της Διδασκαλίας μεγαλώνει και η μισητής έχει μια πτώση » .

93 . ” Τώρα ξέρουμε την πρώτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πω την δεύτερη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

94 . Γίνεται αγαπητός στο ασίγαστο , και δεν του αρέσει η κατευναστεί

Επιθυμεί την Διδασκαλία του ασίγαστο και έχει μια πτώση .

95 . Τώρα γνωρίζουμε ότι η δεύτερη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πω την τρίτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

96 . Αν μια αβίαστη άνθρωπος γίνεται λάτρης του ύπνου και της εταιρείας ,

Lazy και θυμωμένος έχει μια πτώση .

97 . Τώρα ξέρουμε την τρίτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πω την τέταρτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

98 Αν κάποιος δεν υποστηρίζει τη μητέρα και τον πατέρα του ,

Σάπιοι και νεανικότητα φύγει , έχει μια πτώση .

99 . ” Τώρα ξέρουμε την τέταρτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πει την πέμπτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

100 . ” Αν κάποιος εξαπατά μια brahmin , ένα ερημίτη ή ακόμα ένα ζητιάνο ,

Λέγοντας ψέματα , έχει μια πτώση .

101 Τώρα , ξέρουμε την πέμπτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πω την έκτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

102 Ένας άνδρας με μεγάλο πλούτο , ο χρυσός και πολύ φαγητό ,

Μετέχει του από τον εαυτό του και έχει μια πτώση .

103 . Τώρα , ξέρουμε έκτη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πω την έβδομη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

104 . Ένας άνθρωπος υπερήφανος για τη γέννησή του , τον πλούτο , ή φυλή ,

Υποτιμάει τις σχέσεις του και έχει μια πτώση .

105 . Τώρα , ξέρουμε την έβδομη αιτία για την πτώση του ανθρώπου

Μπορεί ο μακάριος πω την όγδοη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

106 . “Ένας άνθρωπος επιδίδεται σε γυναίκες , τα αλκοολούχα ποτά ή στοιχημάτων,

Ξοδεύει όλα τα κέρδη του και να έχει μια πτώση » .

107 . ” Τώρα , ξέρουμε την όγδοη αιτία για την πτώση του ανθρώπου ,

Μπορεί ο μακάριος πω την ένατη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

108 . “Ένας άνθρωπος δυσαρεστημένοι με τη σύζυγό του , βλέπει με πόρνες ,

Και φαίνεται με τις συζύγους του άλλου , και έχει μια πτώση .

109 . Τώρα , ξέρουμε την ένατη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πει τη δέκατη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

110 . Ένας άνθρωπος που δεν είναι νέος πια , φέρνει μαζί του μια νεαρή γυναίκα ,

Και ζηλεύει , δεν θα κοιμηθεί , και έχει μια πτώση .

111 . ” Τώρα ξέρουμε την δέκατη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

Μπορεί ο μακάριος πει την ενδέκατη αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

112 . ” Ένας άνθρωπος λάτρης των γυναικών , σπάταλος , ή όπως σαν ένα ,

Είναι δεδομένη υπεροχή και έχει μια πτώση .

113 . ” Τώρα , ξέρουμε την ενδέκατη αιτία για την πτώση του ανθρώπου ,

Μπορεί ο μακάριος πει το δωδέκατο αιτία για την πτώση του ανθρώπου .

114 . « Ένας άνδρας με λίγα μέσα και πολύ λαχτάρα γεννήθηκε σε μια φυλή πολεμιστών .

Επιθυμεί να είναι ο κυβερνήτης , και έχει μια πτώση .

115 Ο σοφός δείτε ότι αυτές είναι οι αιτίες για την πτώση ,

Οι ευγενείς αυτοί που έχουν έρθει στη δικαιοσύνη άποψη να γίνει ευτυχισμένη .

31) ક્લાસિકલ ગુજરાતી

6. Paràbhava સુત્ત .

આ પતન .

હું આમ સાંભળ્યું.

એક
સમયે બ્લેસિડ એક, બ્લેસિડ એક સંપર્ક Jeta માતાનો GROVE સમગ્ર પ્રકાશિત ,
તે રાત્રે ચોક્કસ દેવતા અસ્ત કરવામાં આવી હતી Sàvatthi માં Jeta માતાનો
ઉપવન માં Anàthapindika દ્વારા ઓફર આશ્રમ રહેતા હતા પૂજા , એક બાજુ પર હતી
અને બ્લેસિડ એક સંબોધવામાં
શ્લોક .

91 . ઓ ! Gotama ધન્ય , અમે માણસ પતન વિશે પૂછવામાં આવ્યા ,

માણસ પતન માટે કારણો શું છે .

92 . ” પણ પતન સાથે સાથે વિકાસ જાણો , તેથી

શીખવવાનો આ પ્રેમી વૃદ્ધિ કરે છે અને hater ” એક પતન છે.

93 . ” હવે અમે માણસ પતન માટે પ્રથમ કારણ છે.

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે બીજા કારણ કહી શકે છે.

94 . પાંચ unappeased પ્રિય બની જાય છે , અને આહુતિ આપીને શાંત પસંદ નથી

પાંચ unappeased ના અધ્યાપન ઈચ્છાઓની અને પતન છે.

95 . હવે અમે માણસ પતન માટે બીજા કારણ છે.

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે ત્રીજા કારણ કહી શકે છે.

96 . એક સહેલું માણસ ઊંઘ અને કંપની શોખીન બની જાય છે,

સુસ્ત અને ગુસ્સો તેઓ એક પતન છે.

97 . હવે અમે માણસ પતન માટે ત્રીજા કારણ ખબર .

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે ચોથા કારણ કહી શકે છે.

98 કોઈ વ્યક્તિ તેની માતા અને પિતા આધાર ન થાય તો ,

કંગાળ અને youthfulness ગયો , તે એક પતન છે.

99 . ” હવે અમે માણસ પતન માટે ચોથા કારણ ખબર .

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે પાંચમા કારણ કહી શકે છે.

100 . “કોઈને એક બ્રાહ્મણ , એક એકાંતવાસી અથવા તો એક ભિક્ષુક લોકોને છેતરે છે , તો

ખોટા કહેવા , તે એક પતન છે.

101 હવે, અમે માણસ પતન માટે પાંચમા કારણ ખબર .

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે છઠ્ઠા કારણ કહી શકે છે.

102 ખૂબ સંપત્તિ, સોનું અને ખૂબ ખોરાક સાથે એક માણસ ,

પોતે તે પીએ અને એક પતન છે.

103 . હવે, અમે માણસ પતન માટે છઠ્ઠા કારણ ખબર .

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે સાતમી કારણ કહી શકે છે.

104 . તેમના જન્મ , સંપત્તિ, અથવા કુળ વિશે ગર્વ એક માણસ ,

તેના સંબંધો તુચ્છ અને પતન છે.

105 . હવે, અમે માણસ પતન માટે સાતમી કારણ ખબર

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે આઠમી કારણ કહી શકે છે.

106 . પીણાં અથવા શરત કેફી મહિલાઓમાં રચ્યાપચ્યા “એક માણસ ,

“પોતાની બધી કમાણી વિતાવે છે અને એક પતન છે.

107 . ” હવે, અમે માણસ પતન માટે આઠમી કારણ ખબર છે,

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે નવમી કારણ કહી શકે છે.

108 . ” તેની પત્ની સાથે અસંતોષ એક માણસ , whores સાથે જોવા મળે છે

અને અન્ય પત્નીઓ સાથે જોવા મળે છે, અને એક પતન છે.

109 . હવે, અમે માણસ પતન માટે નવમી કારણ ખબર .

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે દસમા કારણ કહી શકે છે.

110 . કોઈ વધુ યુવાન નથી જે એક માણસ , એક યુવાન પત્ની સાથે લાવે છે

અને તેના ઇર્ષ્યા ઊંઘ , અને એક પતન છે નથી.

111 . ” હવે અમે માણસ પતન માટે દસમા કારણ ખબર .

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે અગિયારમી કારણ કહી શકે છે.

112 . “એક મહિલા શોખીન માણસ, એક spendthrift , અથવા જેમ કે એક જેવી ,

સર્વોપરિતા આપવામાં આવે છે અને એક પતન છે .

113 . ” હવે, અમે માણસ પતન માટે અગિયારમી કારણ ખબર છે,

બ્લેસિડ એક માણસ પતન માટે બારમી કારણ કહી શકે છે.

114 . ગરીબ અને એક યોદ્ધા કુળ થયો જ તૃષ્ણા સાથે “એક માણસ .

શાસક હોય ઇચ્છા છે, અને એક પતન છે.

115 આ મુજબની , પતન માટે કારણો તરીકે આ જુઓ

દૃશ્ય ન્યાયીપણું આવ્યાં છે જે ઉમદા લોકો સુખી બની જાય છે.

32) Klasik kreyòl ayisyen

6. Paràbhava suta .

Tonbe a.

Mwen tande konsa .

Nan
yon sèl fwa Youn nan benediksyon te rete nan abei a ofri nan
Anàthapindika nan estati Achera Jeta a nan Sàvatthi Lè jou lannwit sa te
diminisyon yon Divinite sèten, limine tout la nan estati Achera Jeta a
pwoche bò kote Youn nan benediksyon , adore , te kanpe sou yon bò ak
adrese Yon a te beni nan
vèsè .

91. O ! Benediksyon Gotama , n ‘al mande enfòmasyon sou tonbe moun,

Ki sa ki kòz yo pou tonbe nonm lan.

92. ” Konnen byen kwasans lan , se konsa tou tonbe nan

Lover a nan Ansèyman a ap grandi ak lènmi an gen yon tonbe “.

93. “Koulye a, nou konnen kòz la premye pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la dezyèm pou tonbe nonm lan.

94. Vin renmen unappeased a , epi yo pa renmen aprezan la

Ta renmen Fòmasyon an nan unappeased la e li gen yon tonbe .

95. Koulye a, nou konnen kòz la dezyèm pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la twazyèm pou tonbe nonm lan.

96. Si yon nonm ki fasil vin fanatik nan dòmi ak konpayi,

Parese ak fache li te gen yon tonbe .

97. Koulye a, nou konnen kòz la twazyèm pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la katriyèm pou tonbe nonm lan.

98 Si yon moun pa sipòte manman l ‘ak papa l’,

Dekadans epi jenès ale, li te gen yon tonbe .

99. “Koulye a, nou konnen kòz la katriyèm pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la senkyèm pou tonbe nonm lan.

100. ” Si yon moun twonpe yon braman , yon solitèr oswa menm yon mandyan ,

Rakonte manti, li te gen yon tonbe .

101 Koulye a, nou konnen kòz la senkyèm pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la sizyèm pou tonbe nonm lan.

102 Yon nonm avèk anpil richès , lò ak anpil manje,

Partisip nan li pou kont li e li gen yon tonbe .

103. Koulye a, nou konnen kòz sizyèm pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la setyèm pou tonbe nonm lan.

104. Yon nonm fyè sou nesans li , richès, oswa fanmi ,

Rabès relasyon li e li gen yon tonbe .

105. Koulye a, nou konnen kòz la setyèm pou tonbe moun nan

Se pou Youn a te beni di kòz la wityèm pou tonbe nonm lan.

106. “Yon nonm livre nan fanm yo, ivrès bwason oswa parayj ,

Depanse tout salè li e li gen yon tonbe “.

107. “Kounye a, nou konnen kòz la wityèm pou tonbe moun,

Se pou Youn a te beni di kòz la nevyèm pou tonbe nonm lan.

108. “Yon nonm satisfè ak madanm li, se wè ak jennès ,

Apre sa, se wè ak madanm lòt la, e li gen yon tonbe .

109. Koulye a, nou konnen kòz la nevyèm pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la dizyèm pou tonbe nonm lan.

110. Yon nonm ki moun ki pa jenn ankò , pote ansanm yon madanm jenn ti gason,

Apre sa, fè jalouzi pou li pa t ‘vle dòmi, e li gen yon tonbe .

111. “Koulye a, nou konnen kòz la dizyèm pou tonbe nonm lan.

Se pou Youn a te beni di kòz la onzyèm pou tonbe nonm lan.

112. “Yon nonm fanatik nan fanm, yon prodig , oswa sa yo tankou yon sèl,

Yo bay sipremasi e li gen yon tonbe .

113. “Kounye a, nou konnen kòz la onzyèm pou tonbe moun,

Se pou Youn a te beni di kòz la douzyèm pou tonbe nonm lan.

114. “Yon nonm ki gen ti kras vle di ak anpil bzwen fèt nan yon fanmi vanyan sòlda .

Vle pran kòmandman peyi a , e li gen yon tonbe .

115 ki gen bon konprann nan wè sa yo kòm sa ki lakòz pou tonbe ,

Yo menm ki nòb ki te vini nan dwat devan Bondye de vi vin gen kè kontan.

33 ) עברית הקלסית

6 . Paràbhava Sutta .

נפילתו.

שמעתי כך .

בשלב
מסויםהמבורך התגוררבמנזר המוצע על ידי Anàthapindikaבמטע של JetaבSàvatthi
כאשר באותו הלילה היה דועךאלוהות מסוימת, מאיר את כל המטע של Jeta
פנהיתברך , סגד , עמדבצדוהתייחס למבורך ב
פסוק .

91 . O ! ברוך הפרוש , באנו לשאול על נפילתו של אדם,

מהן הסיבותלנפילתו של אדם.

92 . “דע היטב את הצמיחה , ולכן גםנפילתו

המאהב שלההוראה גדלויש לו את השונאנפילתו ” .

93 . “עכשיו אנחנו יודעים את הסיבה הראשונהלנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה השנייה לנפילתו של אדם.

94 . הופך להיות יקר ליהמפויס ,ולא אוהב את לפייס

רצונותההוראה שלמפויס ויש לו נפילה .

95. עכשיו אנחנו יודעים את הסיבה השנייהלנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הגורם השלישילנפילתו של אדם.

96 . אםאדם הופך להיות חסר מאמץ מחבב שינה וחברה,

עצלן וכועס שיש לונפילה .

97. עכשיו אנחנו יודעים את הסיבה השלישיתלנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה הרביעיתלנפילתו של אדם.

98 אם מישהו לא לפרנס את אמו ואביו ,

נרקב ונעורים נעלמו , יש לונפילה .

99 . “עכשיו אנחנו יודעים את הסיבה הרביעיתלנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה החמישיתלנפילתו של אדם.

100 . “אם מישהו מרמההברהמין , מתבודד או אפילוקבצן,

לספר שקרים , יש לונפילה .

101 עכשיו, אנחנו יודעים את הסיבה החמישיתלנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הגורם השישילנפילתו של אדם.

102איש עם הרבה עושר, זהב והרבה אוכל,

נוטל חלק שלובעצמו ויש לו נפילה .

103 . עכשיו, אנחנו יודעים גורם שישילנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה השביעיתלנפילתו של אדם.

104 . אדם גאה על הלידה , העושר, או שבט שלו ,

מזלזל יחסיו ויש לו נפילה .

105 . עכשיו, אנחנו יודעים את הסיבה השביעיתלנפילתו של האדם

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה השמיניתלנפילתו של אדם.

106 . “אדם מתמכר נשים, משכר משקאות או הימורים ,

מבלה את כל הרווחים שלו ויש לו נפילתו ” .

107 . “עכשיו, אנחנו יודעים את הסיבה השמיניתלנפילתו של אדם,

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה תשיעילנפילתו של אדם.

108 . “אדם לא מרוצה עם אשתו, הוא ראה עם זונות,

והוא ראה עם נשיו של אחרות, ויש לו נפילה .

109 . עכשיו, אנחנו יודעים את הסיבה תשיעילנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה העשיריתלנפילתו של אדם.

110 . אדם שאינו צעיר עוד, מביא איתואת אשתו צעירה ,

וקנאתי בה לא לישון, ויש לו נפילה .

111 . “עכשיו אנחנו יודעים את הסיבה העשיריתלנפילתו של אדם.

מי ייתן ויתברך לספר את הסיבה האחת עשרלנפילתו של אדם.

112 . “גבר אוהב נשים,בזבזן , או כאלה כמו אחד,

ניתן עליונות ויש לו נפילה .

113 . “עכשיו, אנחנו יודעים את הסיבה האחת עשרלנפילתו של אדם,

מי ייתן ויתברך לספר את סיבת י”ב לנפילתו של אדם.

114 . “אדם עם אמצעים קטניםוהרבה תשוקה שנולדהלשבט לוחם.

רוצה להיות השליט , ויש לו נפילה .

115החכמים לראות בם את הסיבותלנפילתו ,

האציליים אלה שהגיעו לצדקת המבט להיות מאושרים .

34) शास्त्रीय हिन्दी

6 . Paràbhava सुत्त .

पतन .

मैं इस प्रकार सुना .

एक
समय धन्य एक, धन्य एक संपर्क किया Jeta के ग्रोव के पूरे रोशन , उस रात एक
निश्चित देवता ढलते गया था जब Sàvatthi में Jeta के ग्रोव में
Anàthapindika द्वारा की पेशकश मठ में रहते थे पूजा की , एक तरफ खड़ा था और
धन्य एक में संबोधित
कविता .

91 . हे ! गौतम धन्य है, हम आदमी के पतन के बारे में पूछने के लिए आया था ,

आदमी के पतन के लिए कारण क्या हैं .

92 . ” भी पतन अच्छी तरह से विकास पता है, तो

टीचिंग के प्रेमी बढ़ता है और hater ” एक पतन है .

93 . “अब हम मनुष्य के पतन के लिए पहला कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए दूसरे कारण बता सकते हैं.

94 . Unappeased को प्रिय हो जाता है और संतुष्ट पसंद नहीं है

Unappeased की टीचिंग इच्छाओं और एक पतन है .

95 . अब हम मनुष्य के पतन के लिए दूसरा कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए तीसरा कारण बता सकते हैं.

96 . एक सरल आदमी नींद और कंपनी के शौकीन हो जाता है,

आलसी और गुस्से में वह एक पतन है .

97 . अब हम मनुष्य के पतन के लिए तीसरा कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए चौथा कारण बता सकते हैं.

98 किसी को अपनी मां और पिता का समर्थन नहीं करता है,

सड़ा हुआ और शबाब चला गया , वह एक पतन है .

99 . “अब हम मनुष्य के पतन के लिए चौथा कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए पांचवें कारण बता सकते हैं.

100 . “अगर किसी को एक ब्राह्मण , एक वैरागी या यहां तक ​​कि एक भिखारी को धोखा दे , तो

झूठ बोल रही है, वह एक पतन है .

101 अब, हम आदमी के पतन के लिए पांचवें कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए छठे कारण बता सकते हैं.

102 ज्यादा धन , सोना और ज्यादा भोजन के साथ एक आदमी ,

खुद से यह की partakes और एक पतन है .

103 . अब, हम आदमी के पतन के लिए छठे कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए सातवें कारण बता सकते हैं.

104 . अपने जन्म , धन , या कबीले के बारे में गर्व एक आदमी ,

अपने संबंधों के महत्व को कम करता है और एक पतन है .

105 . अब, हम आदमी के पतन के लिए सातवें कारण पता

धन्य एक आदमी का पतन के लिए आठवें कारण बता सकते हैं.

106 . पेय या सट्टेबाजी नशीली महिलाओं में लिप्त “एक आदमी ,

” अपनी सारी कमाई खर्च करता है और एक पतन है .

107 . “अब, हम आदमी के पतन के लिए आठवें कारण पता ,

धन्य एक आदमी का पतन के लिए नौवें कारण बता सकते हैं.

108 . ” अपनी पत्नी के साथ असंतुष्ट एक आदमी , आवारा लड़की के साथ देखा जाता है

और दूसरे पत्नियों के साथ देखा , और एक पतन है .

109 . अब, हम आदमी के पतन के लिए नौवें कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए दसवें कारण बता सकते हैं.

110 . किसी भी अधिक युवा नहीं है जो एक आदमी , एक युवा पत्नी के साथ लाता है

और उससे ईर्ष्या सो , और एक पतन है नहीं होगा .

111 . “अब हम मनुष्य के पतन के लिए दसवें कारण पता .

धन्य एक आदमी का पतन के लिए ग्यारहवें कारण बता सकते हैं.

112 . “एक महिलाओं के शौकीन आदमी , एक उड़ाऊ , या इस तरह के एक जैसे ,

वर्चस्व दिया और एक पतन है.

113 . “अब, हम आदमी के पतन के लिए ग्यारहवें कारण पता ,

धन्य एक आदमी का पतन के लिए बारहवें कारण बता सकते हैं.

114 . छोटे से मतलब है और एक योद्धा कबीले से जन्मे ज्यादा लालसा के साथ “एक आदमी .

शासक होना चाहती है , और एक पतन है .

115 बुद्धिमान , पतन के लिए कारण के रूप में इन देख

देखने की धार्मिकता के लिए आए हैं , जो महान लोगों को खुश हो जाते हैं.

35 ) Classical Hmong

6 . Paràbhava Sutta .

Cov kev poob .

Kuv hnov ​​li no .

Nyob
rau ntawm ib lub sij hawm lub Blessed Ib nyob hauv lub monastery muaj
los ntawm Anàthapindika nyob rau hauv Jeta lub koog nyob rau hauv
Sàvatthi Thaum hmo ntawd twb waning ib tug tej deity , illuminating tus
tag nrho ntawm Jeta lub koog approached lub Blessed Ib , pehawm , sawv
saum ib sab thiab chaw nyob rau lub Blessed Ib nyob rau hauv
nqe no .

91 . O ! Foom koob hmoov rau Gotama , peb los rau nug txog tib neeg txoj kev kev poob ,

Dab tsi yog qhov ua rau tib neeg txoj kev poob .

92 . ” Paub zoo txoj kev loj hlob , yog li kuj kev poob

Lub tus hlub ntawm lub Teaching hlob thiab lub hater muaj ib tug kev poob ” .

93 . ” Tam sim no peb paub thawj ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub thib ob ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

94 . Ua zoo mus rau unappeased , thiab tsis nyiam lub appeased

Xav lub Teaching ntawm lub unappeased thiab muaj ib tug kev poob .

95 . Tam sim no peb paub ob ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau peb ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

96 . Yog hais tias ib tug txiv neej ua effortless fond ntawm pw tsaug zog thiab lub tuam txhab,

Tub nkeeg thiab npau taws nws muaj ib tug kev poob .

97 . Tam sim no peb paub tias peb ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia plaub ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

98 Yog hais tias ib tug neeg tsis pab txhawb nws niam thiab leej txiv ,

Decayed thiab youthfulness ploj mus lawm, nws muaj ib tug kev poob .

99 . ” Tam sim no peb paub plaub ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub thib tsib ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

100 . ” Yog hais tias ib tug neeg dag ntxias ib tug brahmin , ib tug recluse los sis txawm ib tus thov nyiaj ,

Qhia lies , nws muaj ib tug kev poob .

101 Tam sim no , peb paub lub tsib ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub thib rau ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

102 Ib tug txiv neej nrog ntau wealth , kub thiab ntau cov zaub mov ,

Partakes ntawm nws los ntawm nws tus kheej thiab muaj ib tug kev poob .

103 . Tam sim no , peb paub thib rau ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub xya ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

104 . Ib tug txiv neej txaus siab txog nws yug los , muaj npe, los yog xeem ,

Belittles nws kev sib raug zoo thiab muaj ib tug kev poob .

105 . Tam sim no , peb paub lub xya ua rau tib neeg txoj kev kev poob

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub yim ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

106 . ” Ib tug txiv neej indulging hauv cov poj niam , intoxicating dej qab zib los yog betting ,

Siv tag nrho nws cov nyiaj khwv tau thiab muaj ib tug kev poob ” .

107 . ” Tam sim no , peb paub lub yim ua rau tib neeg txoj kev kev poob ,

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub cuaj ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

108 . ” Ib tug txiv neej txaus siab nrog nws tus poj niam , yog pom nrog whores ,

Thiab yog tau pom nrog rau lwm tus poj niam, thiab muaj ib tug kev poob .

109 . Tam sim no , peb paub lub cuaj ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub kaum ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

110 . Ib tug txiv neej uas tsis yog cov tub ntxhais hluas tej yam ntxiv , coj raws ib tug cov tub ntxhais hluas tus poj niam ,

Thiab khib siab ntawm nws yuav pw tsis tsaug zog , thiab muaj ib tug kev poob .

111 . ” Tam sim no peb paub kaum ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau lub thib kaum ib ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

112 . ” Ib tug txiv neej fond ntawm cov poj niam , ib tug spendthrift , los yog xws li ib tug,

Yog muab kev zoo tshaj plaws thiab muaj ib tug kev poob .

113 . ” Tam sim no , peb paub lub thib kaum ib ua rau tib neeg txoj kev kev poob ,

Tej zaum lub Blessed Ib qhia rau thiab kaum ob ua rau tib neeg txoj kev kev poob .

114 . ” Ib tug txiv neej nrog me ntsis thiab ntau txhais tau tias co uas yug los rau ib tug tub rog xeem .

Xav yuav tus kav , thiab muaj ib tug kev poob .

115 Tus ntse saib no raws li lub ua rau kev poob ,

Lub noble sawv daws uas tau tuaj mus rau kev ncaj ncees ntawm saib ua kev zoo siab.

36) Klasszikus magyar

6. . Paràbhava Sutta .

A bukását.

Hallottam így .

Egy
időben a Magasztos élt a kolostorban által kínált Anáthapindika a
Dzséta- ligetben Szávatthiban Amikor aznap este hanyatlik egy bizonyos
istenség , megvilágítva az egész Dzséta liget megközelítette a Magasztos
, imádott , állt egy oldalon, és szólt a Magasztos a
vers .

91. . O! Áldott Gótama jöttünk kérdezni ember bukását ,

Mi az oka az ember bukását.

92. . ” Jól ismerik a növekedés, így még a bukását

A szeretője a tanítás növekszik és az gyűlölő van bukását ” .

93. . ” Most már tudjuk, az első oka az ember bukását.

Május a Magasztos mondani a második ok az ember bukását.

94. . Válik kedves a unappeased , és nem szereti a lecsillapított

Vágyak a tanítás az unappeased , és a bukását .

95. . Most már tudjuk, hogy a második ok az ember bukását.

Május a Magasztos mondani a harmadik ok az ember bukását.

96. . Ha egy egyszerű ember válik szereti az alvás és a vállalati ,

Lusta , és dühös , hogy van egy bukását.

97. . Most már tudjuk, hogy a harmadik oka az ember bukását.

Május a Magasztos mondani a negyedik ok az ember bukását.

98. Ha valaki nem támogatja az anyja és apja,

Elhalt és a fiatalság ment , van egy bukását.

99. . ” Most már tudjuk, hogy a negyedik ok az ember bukását.

Május a Magasztos mondja az ötödik ok az ember bukását.

100 . ” Ha valaki becsapja a bráhmin , a remete, vagy akár egy koldus ,

A hazudozás , van egy bukását.

101. Most már tudjuk, hogy az ötödik , mert az ember bukását.

Május a Magasztos mondja a hatodik oka az ember bukását.

102 A férfi nagy vagyon , az arany és sok étel ,

Részesül belőle maga és a bukását .

103. . Most már tudjuk, hogy a hatodik , mert az ember bukását.

Május a Magasztos mondani a hetedik oka az ember bukását.

104. . Egy férfi büszke az ő születése , vagyon , vagy a klán ,

Belittles a kapcsolatok , és a bukását .

105. . Most már tudjuk, hogy a hetedik oka az ember bukása

Május a Magasztos mondani a nyolcadik oka az ember bukását.

106 . ” Egy ember elkényezteti a nők , bódító italokat vagy fogadás ,

Tölti minden a bevételeit , és a bukását . “

107. . ” Most már tudjuk, hogy a nyolcadik oka az ember bukása ,

Május a Magasztos mondani a kilencedik oka az ember bukását.

108. . ” Egy ember elégedetlen a feleségével , a látott kurvák ,

És látható más feleségei , és a bukását .

109. . Most már tudjuk, hogy a kilencedik oka az ember bukását.

Május a Magasztos mondani a tizedik oka az ember bukását.

110. . Egy ember, aki nem fiatal többé , együtt jár a fiatal feleség ,

És féltékeny rá nem alszik , és a bukását .

111. . ” Most már tudjuk, hogy a tizedik , mert az ember bukását.

Május a Magasztos mondani a tizenegyedik oka az ember bukását.

112. . “Az ember szereti a nőket , a pazarló , vagy hasonló egy ,

Adott fölény , és a bukását .

113. . ” Most már tudjuk, hogy a tizenegyedik oka az ember bukása ,

Május a Magasztos mondani a tizenkettedik oka az ember bukását.

114 . ” Egy ember , kevés eszközzel és még sok vágy született, hogy egy harcos klán .

Kívánja , hogy az uralkodó , és a bukását .

115 A bölcs látni ezeket az okokat a bukásához ,

A nemes is , akik azért jöttek , hogy igazságát nézet boldogok .

37 ) Classical Icelandic

6 . Paràbhava Sutta .

Fall .

Ég heyrði svona .

Á
einum tíma Blessuðu Einn bjó í klaustrinu í boði hjá Anàthapindika í
lundi Jeta í Sàvatthi Þegar það kvöld var hnignað ákveðna Goð , fræðandi
öllu lundi Jeta er nálgaðist alhelga Einn , tilbáðu , stóð á hlið og
beint alhelga Einn í
vers .

91. O! Sælir Gotama , kom við að spyrja um fall mannsins ,

Hverjar eru orsakir fyrir fall mannsins .

92. ” Vita vel vöxt , svo einnig fall

The elskhugi kennslunnar vex og hater hefur fall ” .

93 . ” Nú vitum við fyrsta orsök fyrir fall mannsins .

Megi Blessed Einn segja annað orsök fyrir fall mannsins .

94 . Verður kær unappeased , og er ekki eins og sefaðist

Langanir kenningu unappeased og hefur fall.

95 . Nú vitum við annað tilefni til falls mannsins .

Megi Blessed Einn segja þriðja barist fyrir fall mannsins .

96 . Ef áreynslulaus maður verður hrifinn af svefni og fyrirtæki ,

Latur og reiður að hann hefur fall.

97 . Nú vitum við þriðja barist fyrir fall mannsins .

Megi Blessed Einn segja fjórðu orsök fyrir fall mannsins .

98 Ef einhver styður ekki móður sína og föður ,

Skemmdar og youthfulness farinn , hann hefur fall.

99 . ” Nú vitum við fjórða orsök fyrir fall mannsins .

Megi Blessed Einn segja fimmta orsök fyrir fall mannsins .

100 . ” Ef einhver blekkja a Brahmani , a einsetukona eða jafnvel betlari ,

Að segja lygar , hann hefur fall.

101 Nú vitum við fimmta orsök fyrir fall mannsins .

Megi Blessed Einn segja sjötta orsök fyrir fall mannsins .

102 Maður með miklu fé , gull og mikið mat ,

Partakes það sjálfur og hefur fall.

103 . Nú vitum við sjötta tilefni til falls mannsins .

Megi Blessed Einn segja sjöunda orsök fyrir fall mannsins .

104 . Maður stoltur um fæðingu hans , auður, eða klan ,

Lítið úr samskiptum sínum og hefur fall.

105 . Nú vitum við sjöunda orsök fyrir fall mannsins

Megi Blessed Einn segja áttunda orsök fyrir fall mannsins .

106. . ” Maður indulging í konum , vímuefna drykki eða veðmál ,

Eyðir öllum tekjum sínum og hefur fall ” .

107 . ” Nú vitum við áttunda orsök fyrir fall mannsins ,

Megi Blessed Einn segja níunda orsök fyrir fall mannsins .

108 . ” Maður óánægður með konu sinni , er séð með whores ,

Og sést með konum annars , og hefur fall.

109 . Nú vitum við níunda orsök fyrir fall mannsins .

Megi Blessed Einn segja tíunda orsök fyrir fall mannsins .

110 . Maður sem er ekki ung lengur, koma með unga konu ,

Ofsa hennar myndi ekki sofa , og hefur fall.

111 . ” Nú vitum við tíunda orsök fyrir fall mannsins .

Megi Blessed Einn segja Ellefta orsök fyrir fall mannsins .

112 . ” Maður hrifinn af konum, spendthrift , eða svo eins og einn ,

Er gefið Supremacy og hefur fall.

113 . ” Nú vitum við Ellefta orsök fyrir fall mannsins ,

Megi Blessed Einn segja tólfta orsök fyrir fall mannsins .

114 . ” Maður með litla hætti og mikla þrá fæddur að kappi klan.

Óskar eftir að vera höfðingja , og hefur fall.

115 vitru sjá þessir sem orsakir fyrir fall ,

The Noble Þeir sem hafa komið til réttlætis skoðun orðið hamingjusamur .


38 ) Klasik Indonesia

6 . Paràbhava Sutta .

Kejatuhan .

Aku mendengar demikian .

Pada
suatu waktu Sang Bhagava tinggal di biara yang ditawarkan oleh
Anathapindika di grove Jeta di Savatthi Ketika malam itu mulai memudar
dewa tertentu , menerangi seluruh grove Jeta itu mendekati Sang Bhagava ,
menyembah , berdiri di sisi dan membahas Bhagava di
ayat .

91 . O! Berbahagialah Gotama , kami datang untuk bertanya tentang kejatuhan manusia ,

Apa penyebab kejatuhan manusia .

92 . ” Tahu baik pertumbuhan , demikian juga kejatuhan

Kekasih Pengajaran tumbuh dan pembenci memiliki kejatuhan ” .

93 . ” Sekarang kita tahu penyebab pertama untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab kedua untuk kejatuhan manusia .

94 . Menjadi sayang untuk tdk habis-habisnya , dan tidak seperti diredakan

Desires Ajaran Sang tdk habis-habisan dan memiliki kejatuhan .

95 . Sekarang kita tahu penyebab kedua untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab ketiga untuk kejatuhan manusia .

96 . Jika seorang pria mudah menjadi gemar tidur dan perusahaan,

Malas dan marah ia memiliki kejatuhan .

97 . Sekarang kita tahu penyebab ketiga untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab keempat untuk kejatuhan manusia .

98 Jika seseorang tidak mendukung ibu dan ayahnya ,

Membusuk dan kemudaan pergi , ia memiliki kejatuhan .

99 . ” Sekarang kita tahu penyebab keempat untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab kelima untuk kejatuhan manusia .

100 . ” Jika seseorang menipu seorang brahmana , seorang pertapa atau bahkan pengemis ,

Berbohong , ia memiliki kejatuhan .

101 Sekarang , kita tahu penyebab kelima untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab keenam untuk kejatuhan manusia .

102 Seorang pria dengan banyak kekayaan , emas dan banyak makanan ,

Mengambil bagian dari itu dengan dirinya sendiri dan memiliki kejatuhan .

103 . Sekarang , kita tahu penyebab keenam untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab ketujuh untuk kejatuhan manusia .

104 . Seorang pria bangga tentang kelahirannya , kekayaan , atau klan ,

Melecehkan hubungan dan memiliki kejatuhan .

105 . Sekarang , kita tahu penyebab ketujuh untuk kejatuhan manusia

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab kedelapan untuk kejatuhan manusia .

106 . ” Seorang pria terlibat dalam wanita , minuman memabukkan atau taruhan ,

Menghabiskan seluruh pendapatannya dan memiliki kejatuhan ” .

107 . ” Sekarang , kita tahu penyebab kedelapan untuk kejatuhan manusia ,

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab kesembilan untuk kejatuhan manusia .

108 . ” Seorang pria tidak puas dengan istrinya , terlihat dengan pelacur ,

Dan terlihat dengan istri-istri lain , dan memiliki kejatuhan .

109 . Sekarang , kita tahu penyebab kesembilan untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab kesepuluh untuk kejatuhan manusia .

110 . Seorang pria yang tidak muda lagi , membawa serta istri muda,

Dan cemburu tidak akan tidur , dan memiliki kejatuhan .

111 . ” Sekarang kita tahu penyebab kesepuluh untuk kejatuhan manusia .

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab kesebelas untuk kejatuhan manusia .

112 . ” Seorang pria menyukai wanita , boros , atau seperti seperti satu ,

Diberikan supremasi dan memiliki kejatuhan .

113 . ” Sekarang , kita tahu penyebab kesebelas untuk kejatuhan manusia ,

Semoga Sang Bhagava memberitahu penyebab kedua belas untuk kejatuhan manusia .

114 . ” Seorang pria dengan cara sedikit dan banyak keinginan yang lahir dari klan prajurit .

Ingin menjadi penguasa , dan memiliki kejatuhan .

115 Orang bijak melihat ini sebagai penyebab kejatuhan ,

Orang-orang mulia yang telah datang ke kebenaran pandang menjadi bahagia .

VOICE OF SARVA SAMAJ SADBHAVAN

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியால் சனி பெயர்ச்சி ராகு காலத்தில் இருந்து நாடு காக்கப்படும். இந்தியா டுடே கணிப்பு என்றுமே மேல் ஜாதினருக்கு சாதகமாகவே இருக்கும்.

A futile exercise ! RSS and VHP must become broad minded to handover the
MASTER KEY to BSP as desired by Dr.Ambedkar to distribute the wealth of
the country equally among all sections of the society for their
welfare, happiness and peace of the entire people. The people of US were
broad minded to elect Obama as President for the second time. Can we
expect RSS and VHP to be so. If it happens  here  all problems will be solved including Buddha Gaya and a national monument for Dr Ambedkar. RSS and VHP must stop supporting brahminical parties like BJP and congress and support BSP. Till such time nobody will believe them.

BSP will win provided the EVMs are not tampered. The SOURCE CODE of EVMs
were not made public by the EC which is biased. It draped all the
elephant statues in UP Assembly elections along with BSP’s SC/ST/OBC
statues. Where as it did not drape all the hands and statues of
congress’s upper caste leaders statues.

Believers believe that god has created man. But it man who created god
out of fear and to create fear in others to earn money. Valmiki a
Scheduled Caste created Ramayana and its hero Rama which was the duty of
any poet in those days to please the kings. SC/ST also build temples
but the brahmins control these temples and do not allow the people who
construct these temples. Everything only to earn money. Tirupati’s
original statue is of Buddha but now it is converted into a god just to
make money. Like wise Kanjipuram which was responsible for training
thousands of monks and sent allover the world to propagate Dhamma id
converted to todays state. Mahabharatha epic was again written by
another ST Muni. To day people started converting these gods for
political gains. all gods, rishis, sadhus, munis and saints have been
RSSised for
capturing the power to continue to stay in power. All good teachings of
the Buddha to  follow  Silas are being violated for the sake of greed
of power. People have to be awakened by intellectuals.

comments (0)