Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
December 2013
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
12/11/13
1125 LESSON 121213 THURSDAY FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY chandrasekhara.tipitka@gmail.com Rector Jagatheesan Chandrasekharan 9. Hemavata Sutta. To the Demon Hemavata. 1) Classical Pali 1. 9 Hemavatasuttaü
Filed under: General
Posted by: site admin @ 4:08 pm

1125 LESSON 121213 THURSDAY

FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY

chandrasekhara.tipitka@gmail.com

Rector Jagatheesan Chandrasekharan


9. Hemavata Sutta.

To the Demon Hemavata.1) Classical Pali


1. 9 Hemavatasuttaü

153. Ajja [PTS Page 027] [\q  27/]      paõõaraso uposatho (iti sàtàgiro yakkho)
Divya ratti upaññhità


Anomanàmaü sàttharaü


Handapassàma gotamaü.

154. Kacci mano supaõihito (iti hemavato yakkho)
Sabbabhåtesu tàdino,


Kacci iññheaniññhe ca


Saükappassa vasãkatà.

[BJT Page 48] [\x  48/]
155. Mano cassa supaõihito (iti sàtàgiro yakkho)


Sabbabhåtesu tàdino,


Atho iññhe aniññhe ca


Saïgappàssa vasãkatà.

156. Kacci adinnaü nàdiyati (iti hemavato yakkho)
Kacci pàõesu sa¤¤ato,


Kacci àrà pamàdamhà


Kacci jhànaü na ri¤cati.

157. Na so adinna àdiyati (iti sàtàgiro yakkho)
Atho pàõesu sa¤¤ato,


Atho àrà pamàdamhà


Buddho jhànaü na ri¤cati

158. Kacci musà na bhaõati (iti hemavato yakkho)
Kacci [PTS Page 028] [\q  28/]      na khiõavyappatho, 1


Kacci vebhåtiyaü nàha


Kacci samphaü na bhàsati.

159. Musà ca so na bhaõati (iti sàtàgiro yakkho)
Atho na khãõavyappatho1


Atho vebhåtiyaü nàha


Mantà atthaü so bhàsati.

160. Kacci na rajjati kàmesu (iti hemavato yakkho)
Kacci cittaü anàvilaü,


Kacci mohaü atikkanto2


Kacci dhammesu cakkhumà.

161. Na so rajjati kàmesu (iti sàtàgiro yakkho)
Atho cittaü anàvilaü,


Sabbamohaü atikkanto


Buddho dhammesu cakkhumà.

1 Na khãõà vyapapatho-sãmu. 2. Nàkhiõà vyapapatho-pu.
2 Abhàkkanto-sãmu. 2.

[BJT Page 50] [\x  50/]
162. Kacci vijjàya sampanno (iti hemavato yakkho)


Kacci saüsuddhacàraõo, 1


Kaccissa àsavà khãõà


Kacci natthi punabbhavo.

163. Vijjàya [PTS Page 029] [\q  29/]      ceva sampanno (iti sàtàgiro yakkho)
Atho saüsuddhacàraõo, 1


Sabbassa àsavà khãõà


Natthi tassa punabbhavo.

164. Sampannaü munino cittaü kammanà vyappathena ca,
Vijjàcaraõasampannaü dhammato naü pasaüsasi. *

165. Sammannaü munino cittaü kammanà vyappathena ca,
Vijjàcaraõasampannaü dhammato anumodasi. *

166. Sampannaü munino cittaü kammanà vyappathena ca,
Vijjàcaraõasampannaü handa passàma gotamaü. *

167. Eõãjaïghaü kisaü vãraü2 appàhàraü alolupaü,
Muniü vanasmi jhàyantaü ehi passàma gotamaü.

168. Sãhaüvekacaraü nàgaü kàmesu anapekkhinaü,
Upasaükamma pucchàma maccupàsà pamocanaü.

169. Akkhàtàraü pavattàraü sabbadhammàna pàraguü,
Buddhaü verabhayàtãtaü mayaü pucchàma gotamaü.

170. Kismãü loko samuppanno (iti hemavato yakkho)
Kismãü kubbati santhavaü,


Kissa loko upàdàya


Kismãü loko vi¤¤ati.

1 Saüsuddhavàraõo-sãmu. 2.
2 Dhãraü-sãmu. 2.


* Syàma potthake natthi.

[BJT Page 52] [\x  52/]
171. Chasså [PTS Page 030] [\q  30/]      loko samuppanno (hemavatàti bhagavà)


Chassu kubbati santhavaü,


Channameva upàdàya


Chassu loko viha¤¤ati.

172. Katamaü taü upàdànaü yattha loko viha¤¤ati,
Nãyyànaü pucchito bråhi kathaü dukkhà pamuccati.

173. Pa¤ca kàmaguõà loke mano chaññhà pamodità,
Ettha chandaü viràjetvà evaü dukkhà pamuccati.

174. Etaü lokakassa niyyànaü akkhàtaü vo yathà tathaü,
Etaü vo ahamakkhàmi evaü dukkhà pamuccati.

175. Ko sådha taratã oghaü ko sådha tarati aõõavaü,
Appatiññhe anàlambe ko gambhãre na sãdati.


176. Sabbadà sãlasampanno pa¤¤avà susamàhito,


Ajjhattacintã satimà oghaü tarati duttaraü. 1

177. Virato kàmasa¤¤àya sabbasaüyojanàtigo,
Nandã bhava parikkhãõo so gamabhãre na sãdati.

178. Gambhãrapa¤¤aü nipuõatthadassiü
Aki¤canaü kàmabhave asattaü,


Taü passatha sabbadhi vippamuttaü


Dibbe pathe kammànaü mahesiü.

1 Dukkaraü-sãmu. 2.

[BJT Page 54] [\x  54/]
179. Anomanàmaü nipuõatthadassiü


Pa¤¤àdadaü kàmàlaye asattaü


Taü [PTS Page 031] [\q  31/]      passatha sabbaviduü sumedhaü


Ariye pathe kamamànaü mahesiü.

180. Sudiññhaü vata no ajja suppabhàtaü suvuññhãtaü, 1
Yaü addasàma sambuddhaü oghatiõõamanàsavaü.

181. Ime dasasatà yakkhà iddhimanto yasassino,
Sabbe taü saraõaü yanti tvaü no satthà anuttaro.

182. Te mayaü vicarissàma gàmà gàmaü nagà nagaü,
Namassamànà sambuddhaü dhammassa ca sudhammatanti.

Hemavatasuttaü niññhitaü.


2) Classical Sinhala


[\q 295]


wdY1jfha CIh lrK ,oyqo” lsfulao”
ta irAj{hka jykafkai mqkre;am;s;sfhla keoaoehs)) fyujk m1YaK flf

33′ )) ta irAj{f;u jsoHdfjka
hqla;o$ kej;a msrsisÈ jrK Ou!hkq;a we;af;ah’ ta irAj{hka jykfia
jsiska ish,q wdY1jfhda CIh lrak ,oaooyqh’ ta irAj{dhka jykfiaf.a mqkre;am;a;shls
ke;ehs)) id;d.srs hla fifkjs lsfhah’

34′ ))uqksyqf.a is; iuzmqK!h”
ukd luzfhkao jdla lu!fhkao” is; iuzmqrKSh” jsoHd yd jrK OrAufhka hqla;
jq ta irAj{hka jykfiag we;s .2Kfhkaul id;d.srfhks” f;dms m1Yxid lrkfkysh’

35′ ))uqksyqf.a is; iuzmqKSh
ukx lrAufhkao jdla lrAufhkao iuzmqrKSh: jsOdprKfhka hqla;d jq ta irAj{hk
jykfidg kajNdjfhkau *f;dms fyuj;fhks( wkqfudaoka fjj))

36′ uqkayqf.a is; iuzmqKSh
ukx lrAuhfhkao jdla lrAufhkao iuzmqrKsh ” jsohdjrkfhka hqla; jq f.#;u f.d;1
we;s irAj{hka jykafia ksYaph fldg o;a nejska wms fokakfuda ol2uzyhs)) id;d.sr
lsfhah’

37′ )) MKs u#.fhl2g nÈjq
l1ufhka jgjq mdo e;s l#Yjq jSR mqreI jq w,dmdydr jq wyfrys f,d,a fkdjq
fufkhH .2Kfhka hqla; jq jkfhys OHdk lrK irAjPhka jykafia id;d.srfhks tj
f;ms;a uu;a oel2uzy’

38′ )) flYr isxyhd idodYjq
wiydh pdrS jq fY1I:jq jia;2 ldu laf,y ldufhys wd,h fldrK ij!{hka jykfia
iusmhg meusK uryqf.a u,sks jsosu jspdruzy’))

39′ ))wdhH! i;Hh lshkdkdjq
is;s i;ka mrsofofk aou!h mj;ajkdkjq ish,q OuZhkf.a mf;rg .sh nqoaO jq m1dK>d;doS
ffjrhka fyd Nhska blauqkdjq f.#;u irAj{hka jykafia wms

[\q 296]


30′ ))ljfrla Wmka l,ays iJj
ixialdr f,dalh Wmkafka fjzo$ o#iagsh yd tlajsfuka ;#Ikdj yd tlajsu;a ljr
lf,lsys flfrAo$ l2ula ksid f,dal kuz fjzo$ l2ula ksid f,dal kuz fjao” l2ula
we;sl,ays iJjf,dalfh f;u f

3-’ )) fyjjkh” ihla Wmka
l,ays iJj f,dlho ixialdr f,dlho Wmkafka fjhs’ ta fojeoereuz wdh;k ih flfrysu
;#Iakd o#Iags jYfhka neosuz iJj f,dlhd lrkafkah’ ta jsm1ldr Ivdhk;fhkau
ksid iJj ixialdr f,dlh w;amd jHjydrhg hkafkah’ ta Ivdh;khka we;s l,aysu
iJj f,dlhd fjfyikq ,nkafkah’ nqÈ rckdka uyiafia fufia jod

4=’ )) huz Wmdodkfhla we;s
l,ays iJj ixialdr f,dlh fjfyifo” ta wdh;k kuz ÈLh ljfrAo” kslau
hk u.!h jspdrK ,o ug irAj{hka jykafia jod

43′ ))iJj f,dlfhys jik
ijeks fldg we;s” rEmoS m{fjldu .2Kfhda m1ldY lrK ,oaodyqh’ fuz jdoYdh;kfhkf.a
jsIfhys ;#IaKdj irAjm1ldrhka kid fufia Èlska usfohs’

44′ ));1sjsO f,dlfhd. udrA.fhka
kslau hdu f;dmg lshk ,os’ fuz udrA.fhu f;dmg uu oyila jr jsPd,;a lshhyus’
fuz ÈLdoS p;2ii;Hh uu u;af;ys jsfYaIdOs.uh msKsi lshus’ fufiau Èlska
usfoakfkah’

45′ ))fuz f,dlfhys ljfrla
ldudoS i;r iev j;2frka t;rfjao$ fuz f,dlfhys ljfrla ixidr uqyqisla t;rfjzo”
hgsks msysgla ke;s ua;f;ys t,afnk ke;la ke;s .eUqre ixidr id.rfhys ljfrla
fkd.sf,ao$

))yeu l,ays Ys,fhka hqla;
o [dKka;o” iudOshg ud.!M,j, udkj msysgsfhao” jsoY!kd jYfhka is;k iqZMo’
isys we;af;ao” ;rKH l< fkdyels i;r T>h’ t;r lrhso$

[\q 297]

46′ ))ldu yeZ.sulska ÈrejSo”
ldu ix{dfjys fkdwe,qfkao” ish,q ixfhdckhka blau .sfhao” ;#IaKdj yd ;2ka
njh CIh flf

47′ )).eUqre jq kqjk WE;S
KSMQk wJ:hka olakd iqZMjq rd.doS m,sfndaO ke;s fojeoereuz ldufhys yd ;1sjsO
Yjfhys fkd.egqkdjq ish,q wruqKfys usÈkdjq osjH jsydr m:fhys yeisfrk
d idIsjrhd jq ta irAj{hka jykafia n,jz’

48′)),dul fkdjq kdufhka
we;s ishquz wrA: wkqkag olajk kqJk fok ldu ;#IaKdfjys fkdwe,qkq” ish,a,
okakdjq fYdaNk mdrus;d m1{d we;s M< iudm;a;sh kqJKska jsosk ta uyd idIsjrhd
n,jz’

49′ ))huz fyhlska i;r T>h
;rKh l< wdY1j rys; iuznqZOhka jykafia oelafluqo” wo wm jsiska hym;a
oelsula olakd ,os’ wo hym;a fia t

40′ ))i#vsfhka hq;a w.1
,dNfhka lyd w.1 mrsjdr fhka hqla; jq ish,q fjz oyila hlal2 Tn irKfldg fh;s”
Tn jykafia wmf.a thg jvd W;a;ufhla ke;s Ydi;#h’

4-’ ))iuHla iuznqohka ygo
Ou!hdf.a hym;a njgo kuialdr lrkfk jq wms yeufoku .uska .ug osjHmj!;fhka
ojH mj!;hg OrAu f>daId lrkafkdaj wejs oskafkuq’

3=’ wd,jl iq;1h _+ 3′ ))ud
jsiska fufia wik ,os” tla iufhlays Nd.Hj;2ka jykaffia w,jz kqjr iusmfhysjq
wd,jl hCIhdf.a Njkfhys jik fial’

4′ *fuys ixhqla; ksldfha
hlL ixhq;a;fha 34 iq;1h fhosh hq;2hs’(

5′ *fuys iq;1 ksmd;fha
3 WrZ. j.!fha 6 iq;1fha 0 fPAoh fhosh hq;2hs’(

4′ ta u Nj;a f.#;uhka jykfiao
Ou!ho iv>hdo irK fhus’ mskaj;a f/#;uhka jykfia wo mgka ud irak .sh Wmdilfhl2
fldg i,lk fialajd hkqhs’))

[\q 298]

33′ jsch iq;1h _+ 3′ hkafka
fyda boska isgskafka fyda ysosfka fyda fydafka fyda fjzo yl2ZZM jkafkao”
os.2 flfrAo” fudaf;dfuda rEm ldhhdf.a iE,Su jkafkah’

4′ lh wegska yd kyrska
hqla; nejska iuska yd uiamsvsks ;ejrSu we;s nejska isgsfhka jik ,o nejska
tys we;s ;;2 fkdfmfka’

5′ nvje,ska msrs;” fkdmeiqk
wyrska msrs; wlajd fjka msrs; uq;1fhka msrs; youiska mrsk mmq lekska msrs;
j.2.vqfjka msrsk” nvosfjka msrsk’

6′ fidgqfhka msrs;” fl

7′ kej;o fuz Yrsrhdf.aa
kj u.ska yeu ;kaysu wmjs;1 je.sfrkfkah’ foweia isZÈfrka lno” folka
isÈfrka lkska msgjk wmsrsisÈ foao je.sfrkafkah’

8′ fodkid isÈfrka
ierj jeks l2Kqo tla lf

9′ kej; fuz ldhhdf.a isÈrejq
ysi ysia fud,ska msfrk,o’ ta lh nd, ckf;u fkdoeksfuka fufyhk ,oafoa bIaG
fyhska i,lkafkah’

0′ kej;o ta lh uf

-’ u< lh n,af,dao” isj,ayqo”
pKav u#.fhdao” mKqfjdao” lmqgqfjdao .scq,sysKsfhdao” l;s’ wksl2;a huz iJj
flfkla weoao ta i;ayq lkakdy’

3=’ fuz Ydikfhys nqÈ
joka wid jsoY!kd kqjK we;s ta uyK jkdys ta lh msrsiso okafkah’ huz fylska
;;ajq mrsoafoka olSo tfyhsks’

33′ fuz is;a we;s wY2Nh
huz fia hduz isgSuz ysosuz fydjSuz flfrAo” is;a ke;s fuz wY2Nh m

3) Classical English


9. Hemavata Sutta.

To the Demon Hemavata.

153. The demon Sàtàgiri said:

ßToday is the fifteenth day of the waxing moon, it is the heavenly night. .

We will see Gotama the Teacher with perfect name. “

154. The demon Hemavata said:

ßHow, is his mind established is it alike towards all beings

Does he have power over agreeable and disagreeable thoughts”

155. The demon Sàtàgiri said:

ßHis mind is established, it is alike towards all beings,

He has power over thoughts agreeable and disagreeable”.

156. The demon Hemavata said:

ßDoes he not take what is not given, how, is he restrained towards beings

Is he far away from negligence, has he not abandoned jhàna. “

157. The demon Sàtàgiri said:

ßHe does not take what is not given, is restrained towards beings,

Is far away from negligence, the Blessed One has not abandoned jhàna.

158. The demon Hemavata said:

ß Does he not tell lies, has he come to the end of rough talk

Does he not curse, and talk frivolously

159. The demon Sàtàgiri said:

ßHe does not tell lies, has not come to the end of rough talk,

Does not curse and talks meaningful words. “

160. The demon Hemavata said:

ßDoes his mind not linger in sensuality and is it undisturbed,

Has he overcome delusion, and is he wise in the Teaching. “

161. The demon Sàtàgiri said:

ßHis mind does not linger in sensuality and it is undisturbed,

He has overcome all delusion, and the Enlightened One’s Teaching is wise”

162. The demon Hemavata said:

ß Is he endowed with knowledge and pure conduct .

Are his desires destroyed, and hasn’t he future rebirth. “

163. The demon Ssatàgiri said:

ß He is endowed with knowledge and pure conduct,

All desires destroyed, has no future rebirth.

163a. The sage is endowed with an action destroyed mind,

He is praiseworthy, for the endowment knowledge and conduct.

163b. The sage is endowed with an action destroyed mind,

We appreciate his endowment of knowledge and conduct.

164. The sage is endowed with an action destroyed mind,

Is endowed with knowledge and conduct, now we will see him.

165. Has thin limbs like an antelope, is wise and eats little food without greed,

Let’s go and see the sage Gotama, concentrating in the forest.

166. Is like a lion, not desiring sensuality is like a roaming single elephant.

Let’s approach and ask the release from Death

167. He is a preacher and practiser who has gone beyond all things.

We will ask enlightened Gotama, who has overcome anger and fear.

168. The demon Hemavata asked:

ßHow has the world arisen and how are acquaintances made,

On what is the world supported, and how does it get destroyed. “

169. The Blessed One said;

ßHemavata, the world arises in the six, and acquaintances are on the six

Supported on these same six, the world gets destroyed in the six”.

170. ßHow is that supportive condition, from where the world gets destroyed,

Explain the release, how is the release from unpleasantness. “

171. ßIn the world there are five strands of sense desires, the mind is the sixth

Cutting up interest there, comes the release from unpleasantness.

172. This is the release from the world, preached to you as it really is,

I tell you again, this is the release from unpleasantness. . “

173 ßWho will cross the flood, and who will cross the ocean,

Not taking a footing and not supported who will not sink in the deep. ” .

174. ßAlways endowed with virtues, wise and concentrated,

With mindfulness turned inwards, he crosses the flood. difficult to cross.

175. Turning away from sensual perceptions and reaching beyond all bonds

With the destruction of the interest `to be’, one does not sink in the deep. “

176. “With deep wisdom, cleverly sees the essential, not soiled by sensuality in any way,

The sage goes along the divine path, released in every way.

177. The sage with perfect name sees the essential cleverly, and gives wisdom

Not to be soiled in sensuality, he goes along the divine path released in every way.

178. Indeed, today we saw a great light and a great sacrifice,

That we saw the all Enlightened One, who has crossed the flood and has no desires.

179. We a thousand demons, all powerful and famous, take your refuge,

You are our Teacher incomparable.

180. Now we will go from village to village and from town to town

Worshipping the all Enlightened One and the goodness of the Teaching. “


http://themediaonline.co.za/2013/06/afrikaans-newspapers-continue-centralising-drive/

Avatar


Jagatheesan Chandrasekharan

4) Classical Afrikaans


5) Klassiek Afrikaans

9 . Hemavata Sutta .

Om die duiwel Hemavata .

153 . Die demoon Sàtàgiri gesê :

ßToday is die vyftiende dag van die waks maan, dit is die hemelse nag. .

Ons sal sien Gotama die onderwyser met perfekte naam .

154. Die demoon Hemavata gesê :

ßHow , is sy gedagtes gevestig is dit gelyk aan alle mense

Is hy het mag oor die aangename en onaangename gedagtes “

155. Die demoon Sàtàgiri gesê :

ßHis verstand is , is dit ‘ gelyk teenoor alle mense,

Hy het mag oor gedagtes aangenaam en onaangename ” .

156. Die demoon Hemavata gesê :

ßDoes hy nie vat wat nie gegee word nie , hoe is hy opgehou teenoor mense

Is hy ver weg van nalatigheid , het hy nie laat vaar jhàna .

157 . Die demoon Sàtàgiri gesê :

ßHe nie vat wat nie gegee word nie , opgehou teenoor wesens,

Ver weg van nalatigheid, het die Geseënde Een nie verlate jhàna .

158 . Die demoon Hemavata gesê :

SS Is hy nie leuens vertel , het hy aan die einde van ruwe praat kom

Is hy nie vloek nie , en praat ligsinnig

159 . Die demoon Sàtàgiri gesê :

ßHe nie leuens vertel , het nie aan die einde van ruwe praat kom ,

Maak nie vloek en praat betekenisvolle woorde .

160 . Die demoon Hemavata gesê :

ßDoes sy verstand nie talm in sensualiteit en is dit ongestoord ,

Het hy oorkom dwaling , en is hy wys in die onderrig.

161. Die demoon Sàtàgiri gesê :

ßHis verstand nie talm in sensualiteit en dit is ongestoord ,

Hy het oorwin al die dwaling , en die Verligte Een se Onderrig is wys “

162 . Die demoon Hemavata gesê :

SS is hy toegerus met kennis en suiwer gedrag .

Is sy begeertes vernietig , en het hy nie die toekoms wedergeboorte .

163 . Die demoon Ssatàgiri gesê :

SS Hy is toegerus met kennis en suiwer gedrag ,

Alle begeertes vernietig , het geen toekoms nie wedergeboorte .

163a . Die sage is toegerus met ‘n aksie vernietig gedagte,

Hy is prysenswaardig , vir die donasie kennis en gedrag .

163b . Die sage is toegerus met ‘n aksie vernietig gedagte,

Ons waardeer sy uitkeerpolis van kennis en gedrag.

164. Die sage is toegerus met ‘n aksie vernietig gedagte,

Is toegerus met kennis en gedrag , nou sal ons hom sien.

165. Het dun ledemate soos ‘n bok , is wys en eet min kos sonder gierigheid,

Kom ons gaan kyk na die wyse Gotama , konsentreer in die bos.

166 . Is soos ‘n leeu , onwillig sensualiteit is soos ‘n roaming enkele olifant.

Kom ons nader en vra vir die vrylating van die Dood

167. Hy is as ‘n prediker en practiser wat gegaan het bo alle dinge .

Ons sal vra verligte Gotama , wat woede en vrees te oorkom.

168. Die demoon Hemavata gevra :

ßHow het die wêreld ontstaan ​​het en hoe kennisse gemaak ,

Waarop is die wêreld ondersteun , en hoe dit vernietig word .

169 . Die Geseënde Een het gesê ;

ßHemavata , die wêreld ontstaan ​​het in die ses en kennisse is op die ses

Ondersteun op dieselfde ses , kry die wêreld vernietig in die ses ” .

170. ßHow is dat ondersteunende toestand , van waar die wêreld kry vernietig ,

Verduidelik die vrystelling , hoe is die vrystelling van onaangenaam .

171 . ßIn die wêreld is daar vyf stringe sin begeertes, die gedagte is die sesde

Sny belangstelling daar is, kom die vrylating van onaangenaam .

172. Dit is die vrylating van die wêreld , verkondig aan julle as wat dit werklik is ,

Ek sê jou weer, dit is die vrylating van onaangenaam . .

173 ßWho sal die vloed oorsteek, en wat die oseaan sal steek ,

Nie om ‘n voet en nie ondersteun wat nie in die diep sink . ” .

174 . ßAlways toegerus met deugde , wyse en gekonsentreerde ,

Met bewustheid na binne gekeer het, het hy gaan oor die vloed. moeilik om te steek.

175 . Wegdraai van sensuele persepsies en die bereiking van bo alle effekte

Met die vernietiging van die rente `te wees nie ‘, ‘n mens nie sink in die diepte.

176 . “Met diep wysheid , sien slim die noodsaaklike , nie deur sensualiteit vuil op enige manier,

Die sage gaan saam die Goddelike pad , vrygestel in elke opsig.

177. Die sage met perfekte naam sien die noodsaaklike slim , en gee wysheid

Nie in sensualiteit vuil word , gaan hy langs die Goddelike pad vrygestel in elke opsig.

178 . Trouens, vandag het ons het ‘n groot lig en ‘n groot offer ,

Wat ons gesien het die hele Verligte Een , wat die vloed gekruis en het geen begeertes.

179. Ons het ‘n duisend duiwels al die kragtige en bekende , neem jou toevlug ,

Jy is ons Meester besig .

180 . Nou sal ons gaan van dorp tot dorp en van dorp na dorp

Aanbidding die hele Verligte Een en die goedheid van die onderrig.


http://www.albnews.al/tirane-goditet-nga-kova-e-skrepit-vdes-punetori-i-gurores.htmlFotografia


Jagatheesan Chandrasekharan

5) Classical Albanian

5 ) Shqip Klasike

9 . Hemavata Sutta .

Për Demon Hemavata .

153 . Sàtàgiri demon tha :

ßToday është dita e pesëmbëdhjetë e hënës depilim , ajo ështënatë qiellor . .

Ne do të shohim GotamaMësuesi me emër të përsosur .

154 . Demon Hemavata tha :

ßHow , është mendja e tij është themeluar ajo njësoj ndaj të gjitha qenieve

A ai ka pushtet mbi mendimet këndshëm dhe i vrenjtur “

155 . Sàtàgiri demon tha :

Mendja ßHis është themeluar , ajo është njësoj ndaj të gjitha qenieve ,

Ai ka fuqi mbi mendimet e pranueshme dhe e papëlqyeshme ” .

156 . Demon Hemavata tha :

ßDoes ai nuk e marrin atë që nuk është dhënë , si , është ai i përmbajtur në drejtim të qenieve

A është ai larg nga pakujdesia , e ka braktisur ai nuk jhàna .

157 . Sàtàgiri demon tha :

ßHe nuk merr atë që nuk është dhënë , është e përmbajtur ndaj qenieve ,

A është larg nga neglizhenca ,Një Bekuar nuk e ka braktisur jhàna .

158 . Demon Hemavata tha :

ß A ai të mos thonë gënjeshtra , ai ka ardhur në fund të bisedës së ashpër

A ai të mos të të mallkojë dhe të flisni rrejshme

159 . Sàtàgiri demon tha :

ßHe nuk them gënjeshtra , nuk ka ardhur në fund të bisedës ashpër,

A nuk e mallkoj dhe flet fjalë kuptimplote .

160 . Demon Hemavata tha :

ßDoes mendjen e tij të mos zgjatem në ndjeshmëri dhe është i patronditur ,

Ai e ka kapërcyer mashtrim , dhe ai është i urtë në mësimdhënie .

161 . Sàtàgiri demon tha :

Mendja ßHis nuk zgjatem në ndjeshmëri dhe është i patronditur ,

Ai i ka kapërcyer të gjitha mashtrim , dhe Mësimdhënie e shkolluar dikujt është i urtë “

162 . Demon Hemavata tha :

ß A është ai i pajisur me njohuri dhe sjellje të pastër .

Janë shkatërruar dëshirat e tij , dhe ai nuk ka rilindje të ardhmen .

163 . Ssatàgiri demon tha :

ß Ai është i pajisur me njohuri dhe sjellje të pastër ,

Të gjitha dëshirat të shkatërruara , nuk ka rilindje të ardhmen .

163a . I urtë është i pajisur me një mendje të veprimit të shkatërruara ,

Ai është i lavdërueshëm , për njohuri të dhuruar dhe të sjelljes .

163b . I urtë është i pajisur me një mendje të veprimit të shkatërruara ,

Ne e vlerësojmë përzier e tij të dijes dhe sjelljes .

164 . I urtë është i pajisur me një mendje të veprimit të shkatërruara ,

Është i pajisur me njohuri dhe të sjelljes , tani ne do të shohim atë .

165 . Ka gjymtyrët e hollë si një antilopë e zënë , është i urtë dhe ha pak ushqim pa lakmi ,

Le të shkojë dhe të shohin urtë Gotama , përqëndruar në pyll .

166 . Është si një luan , duke dashur ndjeshmëri nuk është si një elefant roaming të vetëm .

Le të afrohet dhe të kërkojë lirimin nga Vdekjes

167 . Ai është një predikues dhe practiser që ka shkuar përtej të gjitha gjërat .

Ne do të kërkojmë shkolluar Gotama , i cili e ka kapërcyer zemërimin dhe frikën .

168 . Hemavata demon pyeti :

ßHow ka lindur në botë dhe se si janë bërë të njohurit ,

Në atë që është bota mbështetur , dhe si e bën atë të ketë shkatërruar .

169 . Bekuar Njëri tha ;

ßHemavata , bota lind në gjashtë , dhe të njohurit janë në gjashtë

Mbështetur në këto njëjtën gjashtë , bota merr shkatërruar në gjashtë ” .

170 . ßHow është se gjendja mbështetës , nga ku bota merr shkatërruar ,

Shpjegoni lirimin , se si është lirimi nga papëlqim .

171 . ßIn botë ka pesë fillesa e dëshirave shqisore , mendja është i gjashti

Prerje up interes atje , vjenlirimin nga papëlqim .

172 . Kjo është lirimi nga bota , predikuar për ju, ashtu siç është e vërtetë ,

Unë po ju them përsëri , kjo është lirimi nga papëlqim . .

173 ßWho do të kalojnë përmbytjes , dhe të cilët do të kalojnë të oqeanit ,

Jo duke marrë një bazë dhe nuk mbështeten të cilët nuk do të zhytet në humnerë . ” .

174 . ßAlways pajisura me virtyte , të urtë dhe të koncentruar ,

Me mindfulness u kthye nga brenda , ai kalon përmbytjen . vështirë për të kaluar .

175 . Duke u kthyer larg nga perceptimet sensuale dhe duke arritur përtej të gjitha bono

Me shkatërrimin e interesit ` për të qenë ‘ , e nuk futemthellë .

176 . ” Me urtësi të thellë , cleverly shehesenciale , nuk ndotura me ndjeshmëri në asnjë mënyrë ,

Urtë shkon së bashku rrugën hyjnore , të lëshuar në çdo mënyrë .

177 . Urtë me emrin e përsosur e shehesenciale me mjeshtëri , dhe jep diturinë

Për të mos ndotura në ndjeshmëri , ai shkon së bashku rrugën hyjnore të lëshuar në çdo mënyrë .

178 . Në të vërtetë , sot kemi parë një dritë të madhe dhe një flijim të madh ,

Sepse e pamë të gjithë shkolluar One, i cili e ka kaluar kufirin e përmbytjes dhe nuk ka dëshirat .

179 . Ne një mijë demonët , të gjitha të fuqishëm dhe të famshëm , gjejnë strehë tuaj ,

Ju jeni Mësuesi ynë i pashoq .

180 . Tani ne do të shkojmë nga fshati në fshat dhe nga një qytet në

Adhurimi i të gjitha shkolluar One dhe mirësinë e Mësimit .


http://www.arabacademy.com/en/arabic-online/arabic-courses


Arab Academy - Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

6) Classical Arabic
6 ) العربية الكلاسيكية

9 . Hemavata سوتا .

إلى شيطان Hemavata .

153 . قال Sàtàgiri شيطان :

ßToday هو اليوم الخامس عشر من القمر الصبح ، فمن الليل السماوية. .

سنرى Gotama المعلم مع اسم الكمال.

154 . قال Hemavata شيطان :

ßHow ، و عقله أنشأ هو على حد سواء تجاه جميع الكائنات

هل لديه السلطة على الأفكار مقبولة و بغيضة “

155 . قال Sàtàgiri شيطان :

يتم تأسيس ßHis العقل ، بل هو على حد سواء تجاه جميع الكائنات،

لديه السلطة على الأفكار مقبولة و بغيضة ” .

156 . قال Hemavata شيطان :

ßDoes انه لا تأخذ ما لم يعط ، وكيف، و كان ضبط النفس تجاه الكائنات

غير أنه بعيدا عن الإهمال ، و انه لم يتخل عن jhàna .

157 . قال Sàtàgiri شيطان :

ßHe لا تأخذ ما لم يعط ، و ضبط النفس تجاه الكائنات،

و بعيدا عن الإهمال ، لم يتخل عن واحد المباركة jhàna .

158 . قال Hemavata شيطان :

ß هل انه لا يكذب ، و أنه وصلنا إلى نهاية الحديث الخام

لا انه لا يلعن ، والحديث بطيش

159 . قال Sàtàgiri شيطان :

ßHe لا يكذب ، لم يأت إلى نهاية الحديث الخام ،

لا يلعن و يتحدث بكلمات ذات مغزى.

160 . قال Hemavata شيطان :

ßDoes عقله لا نطيل في شهوانية و ذلك دون عائق،

وقد كان التغلب على الوهم ، و أنه من الحكمة في تدريس .

161 . قال Sàtàgiri شيطان :

ßHis العقل لا نطيل في شهوانية ، ومن دون عائق،

وقال انه قد تغلب على كل الوهم ، والتعليم المستنير هو الحكيم “

162 . قال Hemavata شيطان :

ß هل هو هبوا المعرفة و السلوك النقي.

و رغباته المدمرة، و انه لم نهضة المستقبل.

163 . قال Ssatàgiri شيطان :

ß وهبت مع و المعرفة و السلوك النقي،

جميع الرغبات المدمرة، لا يوجد لديه ولادة جديدة في المستقبل.

163a . وهبت حكيم مع إجراء دمرت العقل،

انه لجدير بالثناء ، ل معرفة الوقف والسلوك.

163B . وهبت حكيم مع إجراء دمرت العقل،

ونحن نقدر الوقف له من المعرفة و السلوك.

164 . وهبت حكيم مع إجراء دمرت العقل،

وهبت مع المعرفة و السلوك ، والآن سوف نرى له .

165 . وقد أطرافه رقيقة مثل الظباء ، من الحكمة ويأكل القليل من الطعام دون الطمع ،

دعنا نذهب ونرى حكيم Gotama ، مع التركيز في الغابة.

166 . و مثل أسد ، وليس رغبة شهوانية يشبه الفيل واحد التجوال.

دعونا نقترب ونطلب الإفراج من الموت

167 . وهو واعظ و practiser الذين تجاوزت كل شيء.

سنطلب المستنير Gotama ، الذي تغلب على الغضب والخوف.

168 . طلب من Hemavata شيطان :

ßHow نشأت في العالم وكيف يتم معارفه المقدمة،

على ما هو العالم المعتمدة، و كيف يمكن الحصول على تدميره.

169 . قال تبارك واحدة ؛

ßHemavata ، دعت العالم في ستة ، و معارفه هي على ستة

معتمد على نفسه هذه الستة ، ويحصل على تدمير العالم في ستة ” .

170 . ßHow هو أن حالة داعمة، حيث يحصل من تدمير العالم،

شرح الإفراج عنهم، كيف هو إطلاق سراح من الأحداث غير السارة .

171 . ßIn العالم هناك خمسة فروع من رغبات المعنى، فإن العقل هو السادس

تقطيع الفائدة هناك ، ويأتي إطلاق سراح من الأحداث غير السارة .

172 . هذا هو الإصدار من العالم، بشر لكم كما هو حقا،

أقول لكم مرة أخرى ، وهذا هو الإصدار من الأحداث غير السارة . .

173 ßWho سوف عبور الفيضانات، و الذين سوف عبور المحيطات،

عدم اتخاذ أسس و أيد الذين لن تغرق في أعماق لا. ” .

174 . ßAlways هبوا الفضائل ، والحكمة ومركزة ،

مع تحول الذهن إلى الداخل ، وقال انه يعبر الفيضانات. من الصعب عبور .

175 . الابتعاد عن التصورات الحسية و التي تتجاوز كل السندات

مع تدمير مصلحة ` أن تكون ‘ ، واحدة لا تغرق في عمق .

176 . “مع الحكمة العميقة، يرى بذكاء الأساسية ، وليس من قبل المتسخة الشهوانية بأي شكل من الأشكال ،

حكيم يذهب على طول الطريق الإلهي ، الذي صدر في كل شيء.

177 . حكيم مع اسم الكمال يرى الأساسية بذكاء ، ويعطي الحكمة

عدم المتسخة في الشهوانية ، ويذهب على طول الطريق الإلهي الذي صدر في كل شيء.

178 . في الواقع ، اليوم رأينا نورا عظيما و تضحية كبيرة ،

أن رأينا كل المستنير ، الذي عبرت الطوفان و ليس لديه الرغبات.

179 . لدينا آلاف من الشياطين، كل قوية ومشهورة ، اللجوء الخاص بك،

كنت المعلم لدينا لا تضاهى.

180. الآن سوف نذهب من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة

عبادة كل المستنير و الخير من التدريس .


http://sport.news.am/eng/news/27936/armenian-national-squad-prepares-for-friendly-against-albania.html


Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

7) Classical Armenian

7) Classical հայերեն

9. Hemavata Sutta .

Դեպի Demon Hemavata .

153. The Demon Sàtàgiri ասել

ßToday է տասնհինգերորդ օրը էպիլյացիա լուսնի , դա երկնային գիշեր. :

Կտեսնենք Gotama Ուսուցիչ կատարյալ անունով.

154. The Demon Hemavata ասել

ßHow , նրա միտքը հաստատվում է, որ նման է բոլոր էակների

Արդյոք նա զորություն դուրեկան , եւ ոչ ձեռնտու մտքերը »:

155. The Demon Sàtàgiri ասել

SSHis միտքը հաստատվում է, որ նման է բոլոր էակների,

Նա ունի իշխանություն մտքերի դուրեկան եւ ոչ ձեռնտու ».

156. The Demon Hemavata ասել

ßDoes նա չի վերցնել այն, ինչ չի տրվում , թե ինչպես է նա չհանդիմանեց դեպի էակների

Արդյոք նա հեռու անփութության, որ նա չի հրաժարվել jhàna .

157. The Demon Sàtàgiri ասել

ßHe չի առնում այն, ինչ չի տրվում, որ զուսպ է էակների,

Հեռու անփութության , որ օրհնյալ է, չի լքել jhàna .

158. The Demon Hemavata ասել

ß Արդյոք նա չի ստում , որ նա եկել է վերջ կոպիտ խոսել

Արդյոք նա չի հայհոյում , եւ խոսել frivolously

159. The Demon Sàtàgiri ասել

ßHe չի ստում , չի եկել մինչեւ կոպիտ խոսել,

Չի հայհոյում , եւ խոսում է իմաստալից խոսքերը.

160. The Demon Hemavata ասել

ßDoes նրա մտքով չի դանդաղել է ցանկասիրություն եւ դա undisturbed ,

Արդյոք նա հաղթահարել մոլորություն է, եւ նա իմաստուն է ուսուցման .

161. The Demon Sàtàgiri ասել

SSHis միտքը չի դանդաղել է ցանկասիրություն , եւ դա undisturbed ,

Նա հաղթահարել բոլոր մոլորություն , եւ լուսավորյալ One ուսմունքի իմաստուն »

162. The Demon Hemavata ասել

ß Արդյոք նա օժտված գիտելիքների եւ մաքուր վարքով.

Են նրա ցանկությունները ոչնչացվում է, եւ ունի նա հետագա վերածնունդը.

163. The Demon Ssatàgiri ասել

ß Նա օժտված գիտելիքների եւ մաքուր վարքի ,

Բոլոր ցանկությունները ոչնչացվել, ապագա չունի վերածնունդ.

163 ա . The Sage օժտված գործողությունների ոչնչացվել միտքը,

Նա ողջունելի է, որ օժտումը գիտելիքների եւ վարքագծի.

163b . The Sage օժտված գործողությունների ոչնչացվել միտքը,

Մենք բարձր ենք գնահատում նրա օժտումը գիտելիքների եւ անցկացման .

164. The Sage օժտված գործողությունների ոչնչացվել միտքը,

Օժտված գիտելիքների եւ վարքագծի , հիմա մենք կտեսնենք նրան.

165. Ունի բարակ վերջույթների նման ANTELOPE, իմաստուն եւ ուտում քիչ ուտելիք առանց ագահություն,

Եկեք գնանք եւ տեսնենք, Որ գիտուն Gotama , կենտրոնանալով է անտառում.

166. Նման է առյուծի , այլ ոչ թե ցանկանալով ցանկասիրություն նման է ռոումինգ մեկ փիղ.

Եկեք մոտենում եւ խնդրել է ազատ արձակել մահվան

167. Նա քարոզիչ է եւ practiser ով գնացել է դուրս բոլոր բաները.

Մենք խնդրում ենք լուսավորյալ Gotama , ով հաղթահարել բարկությունը եւ վախը.

168. The Demon Hemavata հարցրեց.

ßHow է աշխարհի առաջացել եւ ինչպես են ծանոթներ են,

Ինչ է աշխարհը աջակցում է , եւ ինչպես է դա ստանում ոչնչացվել է.

169. Սուրբ One ասաց.

ßHemavata , աշխարհը ծագում է վեց, եւ ծանոթների են վեց

Աջակցում է այդ նույն վեց , աշխարհը ստանում է ավերվել է վեց ».

170. ßHow այն է, որ աջակցում է վիճակը , որտեղից աշխարհը քանդվում է,

Բացատրել է ազատ արձակել , թե ինչպես է , որ ազատվելու անդուրեկանություն .

171. ssiN աշխարհում կան հինգ strands իմաստով ցանկությունները, միտքը վեցերորդ

Կտրում են հետաքրքրություն կա , գալիս է ազատվելու անդուրեկանություն .

172. Սա ազատ աշխարհից , քարոզում եմ ձեզ , քանի որ դա, իրոք, կա,

Ասում եմ ձեզ նորից, սա ազատվելու անդուրեկանություն . :

173 ßWho կլինի անցնել ջրհեղեղ , եւ ով կարող է անցնել օվկիանոսի ,

Չէ որ հենակետ , եւ չի ապահովվում , ով չի սուզվել խոր. “.

174. ßAlways օժտված արժանիքներ , իմաստուն եւ կենտրոնացված,

With Mindfulness դիմել ներքուստ նա անցնում ջրհեղեղից. դժվար է անցնել.

175. Անդրադառնալով հեռու զգայական ընկալումների եւ հասնելու է բոլոր պարտատոմսերի

Հետ ոչնչացման է ` լինել , մեկը չի սուզվել խոր.

176. «Խոր իմաստություն, խելացիորեն տեսնում էական չի soiled է ցանկասիրություն որեւէ կերպ,

The Sage անցնում է աստվածային ուղին , ազատ է արձակվել ամեն կերպ.

177. The Sage կատարյալ անունով տեսնում էական խելացիորեն , եւ թույլ է տալիս իմաստություն

Չպետք է soiled է ցանկասիրություն , նա անցնում է աստվածային ճանապարհին թողարկվել ամեն կերպ.

178. Իրոք, այսօր մենք տեսանք մի մեծ լույս եւ մեծ զոհաբերություն ,

Որ մենք տեսանք բոլոր լուսավորյալ մեկը , ով անցել է ջրհեղեղից եւ չունի ցանկությունները:

179. Մենք հազար Դեմոններ, որովհետեւ հզոր ու անվանի, վերցրեք ձեր ապաստան ,

Դուք մեր Teacher անհամեմատելի .

180. Այժմ մենք գնում գյուղից գյուղ եւ քաղաքից քաղաք

Երկրպագելը , որ բոլոր լուսավորյալ մեկը եւ բարության դասախոսական .


http://www.politics.hu/20130902/agriculture-minister-awarded-hungarian-honorary-diploma/

politicshu.

Avatar


Jagatheesan Chandrasekharan

8) Classical Azerbaijani

8) Klassik Azərbaycan

9 . Hemavata Sutta .

Demon Hemavata üçün .

153 . Demon Sàtàgiri dedi:

ßToday Balmumu ile tüy ay on beşinci günü, bu səmavi gecə . .

Biz mükəmməl adı ilə müəllimi Gotama görəcəksiniz.

154 . Demon Hemavata dedi:

ßHow , onun mind müəyyən edilir ki, bütün insanların doğru eyni deyil

O, ” uyğun və xoşagəlməz fikirlər qadirdir yoxdur

155 . Demon Sàtàgiri dedi:

ßHis mind müəyyən edilir , bütün insanların doğru eyni deyil ,

O, ” uyğun və xoşagəlməz fikirlər qadirdir.

156 . Demon Hemavata dedi:

O verilmir nə almaq deyil ßDoes , necə , o insanların doğru təmkinli edir

O uzaq səhlənkarlıq , o jhàna tərk etmir.

157 . Demon Sàtàgiri dedi:

ßHe verilmir nə etmir , insanların doğru ehtiyatlı ,

Uzaq səhlənkarlıq , Mübarək One jhàna tərk olmamışdır .

158 . Demon Hemavata dedi:

ß o kobud müzakirəsi sonuna gəlib, yalan demək deyil

O lənət və frivolously danışmaq deyil

159 . Demon Sàtàgiri dedi:

ßHe , kobud danışıq sonuna gəlmək deyil , yalan demək deyil

Lənət və mənalı sözlər danışır deyil.

160 . Demon Hemavata dedi:

, onun mind erotika gecikmək ßDoes və rahat edir

O delusion aradan , və o tədrisi müdrik edir .

161 . Demon Sàtàgiri dedi:

, ßHis mind erotika uzanmaq deyil və rahat edir

” O, bütün aldanma dəf edib və aydın One tədrisi müdrik

162 . Demon Hemavata dedi:

ß o bilik və təmiz keçirilməsi ilə bəxş edir.

Onun arzuları məhv və o gələcək dirçəliş malikdir.

163 . Demon Ssatàgiri dedi:

ß O bilik və təmiz keçirilməsi ilə bəxş edilir ,

Məhv bütün arzu , heç bir gələcək dirçəliş var .

163a . Adaçayı bir hərəkət məhv ağıl ilə bəxş edilir ,

O, ianə bilik və davranış üçün , təqdirəlayiqdir.

163b . Adaçayı bir hərəkət məhv ağıl ilə bəxş edilir ,

Biz bilik və davranış onun ianə üçün təşəkkür edirik .

164 . Adaçayı bir hərəkət məhv ağıl ilə bəxş edilir ,

Bilik və davranış ilə bəxş edilir , indi biz onu görəcəksiniz .

165 . Bir antilop kimi nazik əzalarını , müdrik və xəsislik etmədən az yemək yeyir edib

Getmək və meşə konsentrə , adaçayı Gotama görmək edək .

166 . Aslan kimi deyil, istəyən erotika bir rouminq bir fil kimi edir .

Ölüm azad yanaşmaq və soruşaq

167 . O, hər şeyi kənarda getdi olan bir vaiz və practiser edir .

Biz qəzəb və qorxu dəf edən aydın Gotama , xahiş edəcək.

168 . Demon Hemavata soruşdu:

, ßHow dünya yaranıb və necə tanışlar edilir

Dünya nə dəstək, və necə məhv almaq deyil .

169 . Mübarək One etdi ;

ßHemavata , dünya altı yaranır və tanışları altı var

Bu eyni altı dəstəkləyən , dünya ” altı məhv olur .

170 . ßHow dünya məhv olur yerləşir ki, dəstəkləyici vəziyyəti, edir

Azad , necə xoşagəlməz olan azad edir izah edir.

171 . Dünyanın ßIn mənada arzularının beş liflər var, mind altıncı edir

Orada maraq qədər kəsici , xoşagəlməz olan azad gəlir.

172 . Bu dünyanın azad , o, həqiqətən kimi sizin təbliğ ,

Mən bir daha sizə , bu xoşagəlməz olan azad edir. .

173 ßWho daşqın keçmək və kim okean keçəcəklər

Dərin endirmək edəcək olan dəstəklənən footing alaraq deyil və . ” .

174 . virtues , müdrik və qatılaşdırılmış malik ßAlways ,

Zehinlilik içəri çevirdi , o, daşqın keçir . keçmək çətin .

175 . Üz şəhvətli hisslərimizin dönüş və bütün istiqrazlar kənarda çatan

Maraq məhv ` olmaq ilə , bir dərin endirmək deyil .

176 . “Dərin hikmət ilə , ağılla , əsas , hər hansı bir şəkildə erotika tərəfindən natəmiz deyil görür

Adaçayı hər şəkildə azad ilahi yolu boyunca gedir .

177 . Mükəmməl adı ilə adaçayı ağılla əsas görür və hikmət verir

Erotika natəmiz etmək deyil, o, hər şəkildə azad ilahi yolu ilə gedir .

178 . Həqiqətən , bu gün biz böyük bir işıq və böyük bir fədakarlıq gördüm,

Biz daşqın keçib və heç bir istəklərinə var olan bütün aydın bir , gördüm ki .

179 . Biz min Demons, bütün güclü və məşhur , sizin sığınıram ,

Siz eşsiz bizim müəllimi var .

180 . İndi biz kəndləri və şəhər mahalına gedəcək

Bütün aydın bir və tədrisi yaxşılıq Worshipping .

http://hellabasque.com/in-defense-of-aitzol-azurtza/#comment-583


Your comment is awaiting moderation.

9) Classical Basque

9 ) Euskal Klasikoak

9 . Hemavata Sutta .

Demon Hemavata da.

153 . Deabru Sàtàgiri esan zuen :

ßToday waxing ilargiaren eguna hamabosgarren da , zeruko gau da . .

Gotama ikusi Irakasleen egingo dugu izen perfektua .

154 . Deabru Hemavata esan zuen :

ßHow , da bere gogoan ezarritako alike da izaki guztiak bidean

Du atsegina eta desatsegina pentsamenduak gorako potentzia izan zuen “

155 . Deabru Sàtàgiri esan zuen :

ßHis kontuan ezartzen da , berdin da izaki guztiak bidean ,

Pentsamenduak atsegina eta desatsegina baino gehiago boterea du ” .

156 . Deabru Hemavata esan zuen :

ßDoes ez zuen hartu , zer ez da ematen , nola , da restrained izaki bidean zuen

Da , orain arte arduragabekeria urrun , izan zuen ez Jhana abandonatu .

157 . Deabru Sàtàgiri esan zuen :

ßHe ez hartzeko zer ez da ematen , da izaki bidean geldiarazi zuen ,

Urrun arduragabekeria urrun, dohatsua One ez Jhana abandonatu .

158 . Deabru Hemavata esan zuen :

ß Ez du gezurrik esan zuen , etorri zakarra eztabaida amaierara arte zuen

Ez du madarikazio zuen , eta hitz egin frivolously

159 . Deabru Sàtàgiri esan zuen :

ßHe ez du gezurrik esango , ez zakarra eztabaida amaieran etorri,

Ez du madarikazio eta hitz esanguratsu hitzaldiak .

160 . Deabru Hemavata esan zuen :

ßDoes bere gogoan ez sentsualitatea linger eta da undisturbed ,

Ha delusion gainditu zuen , eta da zuen jakintsua Irakaskuntza en.

161 . Deabru Sàtàgiri esan zuen :

ßHis adimena ez du sentsualitatea linger eta undisturbed da ,

Delusion guztiak gainditu ditu , eta ilustratuak One Irakaskuntza jakintsua da “

162 . Deabru Hemavata esan zuen :

ß hornitutako ezagutza eta jokabide purua zuen Is .

Dira bere desioak suntsitu , eta ez zuen etorkizun berpiztu ditu .

163 . Deabru Ssatàgiri esan zuen :

ß ezagutza eta jokabide purua He eurokoa ,

Suntsitu desio guztiak, no future berpiztu ditu .

163a . Salbia ekintza suntsitu mind bat eurokoa da ,

Txalogarria da , eta zuzkidura ezagutza eta jokabide .

163b . Salbia ekintza suntsitu mind bat eurokoa da ,

Bere ezagutza eta jokabide- zuzkidura eskertzen dugu .

164 . Salbia ekintza suntsitu mind bat eurokoa da ,

Dago ezagutza eta jokabide eurokoa , orain dugu ikusiko .

165 . Du gorputz mehe antilopea bat bezala , jakintsua da, eta janari gutxi jaten gutizia gabe,

Goazen ikusi eta salbia Gotama du , basoan baitute.

166 . Da lehoi bat bezala , ez desiratu sentsualitatea ibiltaritza bat elefante bakar bezala.

Dezagun hurbildu eta galdetu oharra Death etik

167 . Predikari eta practiser nork gauza guztiak gainditu ditu.

Ilustratuak Gotama , nork gainditu ditu haserrea eta beldurra galdetu egingo dugu .

168 . Deabru Hemavata galdetu :

ßHow munduan gero eta indar eta nola egiten dira ezagun ,

Zer munduko da onartzen, eta nola ez get suntsitu.

169 . Dohatsua bat esan zuen;

ßHemavata , munduko sei sortzen , eta ezagunen sei daude

Sei horiek berak onartzen, munduko lortzen sei suntsitu ” .

170 . ßHow baldintza solidarioa dela , non munduan erabat suntsitu , da

Azaldu askatzea , unpleasantness oharra nola da .

171 . munduko ßIn han bost zentzu desioak adar dira , gogoaren seigarrena da

Interes han sortu ebaketa , unpleasantness oharra dator .

172 . Hau mundutik askatzea da , zuretzat predikatu benetan da ,

Berriro esango dut, hau unpleasantness oharra da . .

173 ßWho uholde zeharkatuko , eta nor itsasoa zeharkatzen du,

Ez footing bat hartu eta ez duenak ez du sakon hondoratzea onartzen. ” .

174 . bertuteak , jakintsu eta kontzentratua eurokoa ßAlways ,

Rekin mindfulness aktibatuta barrurantz , uholde zeharkatzen zuen . zeharkatzeko zaila .

175 . Sentsual pertzepzioak kanpoan inflexio eta bonu guztiak haratago iritsi

Interes suntsipena ` izan ‘ batekin, inork ez du sakon hondoratzea .

176 . ” Jakituria sakon honekin, cleverly ikusten ezinbestekoa da , ez sentsualitatea by soiled inolaz ere ,

Salbia jainkozko bidea , zentzu guztietan kaleratu batera doa .

177 . Izen perfektua salbia ezinbestekoa ikusten cleverly , eta jakinduria ematen

Ez sentsualitatea beharreko soiled , jainkozko bidea zentzu guztietan kaleratu batera doa zuen .

178 . Izan ere, gaur egun, argi handi bat eta sakrifizio handi bat ikusi genuen ,

Hori guztia ilustratuak One , duen uholde zeharkatu eta desioak ez du ikusi genuen .

179 . Dugu , mila deabru, boteretsu eta ospetsua denak , zure aterpea hartu ,

Gure Irakasleen paregabe zara.

180 . Orain egingo herriz herri eta herri herri joaten gara

Guztian ilustratuak One eta Irakaskuntza de bondad Worshipping .


http://belarusdigest.com/story/fine-foreign-aid-ecotourism-official-blacklist-civil-society-digest-14729


Home

Avatar


Jagatheesan Chandrasekharan

10) Classical Belarusian

10) Класічная Беларуская

9 . Hemavata Сутта .

Для Дэмана Hemavata .

153. Дэман Sàtàgiri сказаў :

ßToday з’яўляецца пятнаццаты дзень прыбывае месяца , гэта нябеснае ноч. .

Мы ўбачым Гаутама Настаўнік з дасканалым імем.

154. Дэман Hemavata сказаў :

ßHow , з’яўляецца яго розум створаны гэта так да ўсіх істотам

Ці ёсць у яго ўладу над прыемных і непрыемных думак “

155. Дэман Sàtàgiri сказаў :

ßHis розум ўстаноўлена , што гэта так да ўсіх істот ,

Ён мае ўладу над думкамі прыемных і непрыемных ” .

156. Дэман Hemavata сказаў :

ßDoes ён не ўзяць тое , што не дадзена , як , з’яўляецца ён стрымаў да істот

Ён далёка ад халатнасці , ужо ён не адмовіўся джхана .

157. Дэман Sàtàgiri сказаў :

SSHE не ўзяць тое, што не дадзена , стрымліваецца да істот ,

Знаходзіцца далёка ад нядбайнасці , Блаславёны не адмовілася джхана .

158. Дэман Hemavata сказаў :

ß Хіба ён не схлусіць , ён прыйшоў да канца грубай размоў

Хіба ён не праклінаць , і казаць несур’ёзна

159. Дэман Sàtàgiri сказаў :

SSHE ня хлусіць , не прыйшоў да канца грубай гутаркі ,

Ці не праклінаць і кажа значныя словы .

160. Дэман Hemavata сказаў :

ßDoes яго галаву ня затрымлівацца ў пачуццёвасці і гэта спакойна ,

Няўжо ён пераадолець зман , і ён мудра ў галіне выкладання .

161. Дэман Sàtàgiri сказаў :

ßHis галаву ня затрымлівацца ў пачуццёвасці , і гэта спакойна ,

Ён пераадолеў усе памылкі, і навучанне прасветлены з’яўляецца мудрым “

162. Дэман Hemavata сказаў :

ß Ён надзелены ведамі і чыстага паводзін.

Руйнуюцца яго жадання , і ня ён будучага нараджэння .

163. Дэман Ssatàgiri сказаў :

ß Ён надзелены ведамі і чыстага паводзін ,

Усе жаданні знішчаныя , не мае будучыні нараджэння .

163а . Мудрэц надзелены дзеянняў знішчаныя ўвазе ,

Ён пахвальна , для ахвяраванняў ведаў і паводзін.

163b . Мудрэц надзелены дзеянняў знішчаныя ўвазе ,

Мы цэнім яго адоранасць ведаў і паводзін.

164. Мудрэц надзелены дзеянняў знішчаныя ўвазе ,

Надзелены ведамі і паводзін , зараз мы ўбачым яго .

165. Мае тонкія канечнасці , як антылопы , мудры і есць мала ежы без прагнасці ,

Пойдзем і ўбачыць мудрэц готам , канцэнтруючыся ў лесе.

166. Ці з’яўляецца , як леў , не жадаючы пачуццёвасць як роўмінгу аднаго слана.

Давайце падыходзіць і прасіць аб вызваленні ад смерці

167. Ён з’яўляецца прапаведнікам і practiser хто выйшаў за межы ўсіх рэчаў .

Мы будзем прасіць асвечаны Гаутама , які пераадолець гнеў і страх .

168. Дэман Hemavata спытаў:

ßHow свет не паўстаў і як знаёмыя зрабілі ,

На што гэта свет падтрымліваецца , і як гэта атрымаць знішчаны.

169. Блаславёны сказаў ;

ßHemavata , свет ўзнікае ў шэсць , і знаёмыя на шасці

Падтрымліваецца на гэтых жа шасці , свет руйнуецца ў шасці ” .

170. ßHow з’яўляецца тое , што падтрымліваюць стан , адкуль свет руйнуецца ,

Растлумачце рэліз , як з’яўляецца вызваленне ад непрыемнасцяў.

171. ßIn свеце існуе пяць пасмы пачуццяў жаданняў , розум з’яўляецца шостым

Рэзка цікавасць там , прыходзіць вызваленне ад непрыемнасцяў.

172. Гэта вызваленне ад свету , зьвеставаў вам , як яна ёсць ,

Я кажу вам , паўтаруся , гэта вызваленне ад непрыемнасцяў. .

173 ßWho перасячэ паводка , і хто будзе перасекчы акіян ,

Не прымаючы да апору і не падтрымліваецца , хто не патоне ў глыбіні . ” .

174. ßAlways надзеленыя цнотамі , мудрых і канцэнтраваных ,

З ўважлівасць ўнутр , ён перасякае струмень. цяжка перасекчы .

175. Адвярнуўшыся ад пачуццёвых успрыманняў і якія выходзяць за рамкі ўсіх аблігацый

З разбурэннем інтарэсах ` , каб быць ” , адзін не тоне ў глыбіні .

176. “З глыбокім мудрасцю , па-майстэрску бачыць істотны , ня пэцкацца пачуццёвасці ў любым выпадку ,

Мудрэц ідзе ўздоўж боскага шляху , выпушчаны ва ўсіх адносінах.

177. Мудрэц з дасканалым імя бачыць істотны разумна , і дае мудрасць

Ці не выпацкацца ў пачуццёвасці , ён ідзе разам боскага шляху , апублікаваным ва ўсіх адносінах.

178. Сапраўды , сёння мы ўбачылі святло вялікае і вялікую ахвяру ,

Тое , што мы ўбачылі ўсе прасветлены , які перасёк раку , і не мае жадання .

179. Мы тысячу дэманы , усё магутная і вядомая , вазьміце прытулак ,

Вы наш Настаўнік непараўнальныя.

180. Цяпер мы пойдзем ад вёскі да вёскі і ад горада да горада

Пакланенне ўсе прасветлены і дабрыню Вучэнні .

http://www.banglalive.com/News/Detail/7303/after-class-vi-pass-doctor-operates-patient-dies


Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

11) Classical Bengali

11) বাংলাদেশী বাংলা

9 . Hemavata মিচ্ছাদিট্ঠি .

দৈত্য Hemavata করুন.

153 . দৈত্য Sàtàgiri বলেন:

ßToday ওয়াক্সিং চাঁদের পনেরই দিন , এটা স্বর্গীয় রাতে হয় . .

আমরা নিখুঁত নামের সঙ্গে শিক্ষক Gotama দেখতে পাবেন.

154 . দৈত্য Hemavata বলেন:

ßHow , তার মন প্রতিষ্ঠিত হয় এটা সব মানুষ প্রতি সমভাবে হয়

তিনি বলেন, ” অমায়িক ও বিসদৃশ চিন্তাধারা উপর ক্ষমতা আছে

155 . দৈত্য Sàtàgiri বলেন:

ßHis মন প্রতিষ্ঠিত হয় , এটা সব মানুষ প্রতি সমভাবে হয় ,

তিনি বলেন, ” অমায়িক ও বিসদৃশ চিন্তাধারা উপর ক্ষমতাবান.

156 . দৈত্য Hemavata বলেন:

তিনি দেওয়া না হয় কি না নিতে ßDoes , কিভাবে , তিনি মানুষ প্রতি সংযত হয়

তিনি দূরে অবহেলা থেকে হয় , তিনি jhàna পরিত্যক্ত হয় নি.

157 . দৈত্য Sàtàgiri বলেন:

ßHe দেওয়া না হয় লাগবে না , মানুষ প্রতি সংযত হয় ,

দূরে অবহেলা থেকে , ধন্য এক jhàna পরিত্যক্ত হয় নি হয় .

158 . দৈত্য Hemavata বলেন:

এস এস আর রুক্ষ আলাপ শেষে আসা হয়েছে , মিথ্যা বলুন না

তিনি অভিশাপ , এবং frivolously কথা বলতে না

159 . দৈত্য Sàtàgiri বলেন:

ßHe , রুক্ষ আলাপ শেষে আসে নি , মিথ্যা বলতে হয় না

অভিশাপ এবং অর্থপূর্ণ শব্দ যেনো না.

160 . দৈত্য Hemavata বলেন:

, তার মন যৌনক্ষুধা চরিতার্থ - করণ মধ্যে গড়িমসি না ßDoes এবং এটি নির্বিঘ্ন হয়

তিনি বিভ্রম পরাস্ত , এবং তিনি পড়াচ্ছে মধ্যে জ্ঞানী হয়.

161 . দৈত্য Sàtàgiri বলেন:

, ßHis মন যৌনক্ষুধা চরিতার্থ - করণ মধ্যে গড়িমসি করে না এবং তা নির্বিঘ্ন হয়

“তিনি সব বিভ্রম অতিক্রম করেছে , এবং আলোকিত ওয়ান এর পড়াচ্ছে নেই

162 . দৈত্য Hemavata বলেন:

এস এস সে জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ কন্ডাক্ট সঙ্গে অন্বিত হয় .

তার ইচ্ছা ধ্বংস , এবং না তিনি ভবিষ্যতে পুনর্জন্মের আছে হয় .

163 . দৈত্য Ssatàgiri বলেন:

এস এস আর জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ কন্ডাক্ট সঙ্গে অন্বিত হয় ,

ধ্বংস সব ইচ্ছা , কোন ভবিষ্যত পুনর্জন্মের আছে.

163a . ঋষি একটি কর্ম ধ্বংস মনের সঙ্গে অন্বিত হয় ,

তিনি এনডাওমেন্ট জ্ঞান ও আচরণের জন্য , প্রশংসিত.

163b . ঋষি একটি কর্ম ধ্বংস মনের সঙ্গে অন্বিত হয় ,

আমরা জ্ঞান ও অফ কন্ডাক্ট তার প্রতিভা কৃতজ্ঞ.

164 . ঋষি একটি কর্ম ধ্বংস মনের সঙ্গে অন্বিত হয় ,

জ্ঞান ও আচরণের সঙ্গে অন্বিত হয় , এখন আমরা তাকে দেখতে হবে.

165 . একটি সারং মত পাতলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের , , প্রজ্ঞাময় এবং লোভ ছাড়া সামান্য খাদ্য eats হয়েছে

এর যান এবং বন মনোযোগ , ঋষি Gotama দেখতে দিন.

166 . সিংহের মত , না চাহন যৌনক্ষুধা চরিতার্থ - করণ একটি রোমিং একক হাতির মত বাড়িতে.

এর মৃত্যু থেকে মুক্তির যোগাযোগ এবং জিজ্ঞাসা করা যাক

167 . তিনি সবকিছুর পরেও চলে গেছে যারা ​​একটি প্রচারক এবং practiser হয় .

আমরা রাগ এবং ভয় অতিক্রম করেনি আলোকিত Gotama , জিজ্ঞাসা করবে.

168 . দৈত্য Hemavata জিজ্ঞাসা:

, ßHow বিশ্বের উদিত হয়েছে এবং কিভাবে পরিচিতদের তৈরি হয়

বিশ্ব কি সমর্থিত , এবং কিভাবে তা ধ্বংস করে .

169 . ধন্য একজন বলেন ;

ßHemavata , বিশ্বের ছয় মধ্যে দেখা দেয় দুটো কারণে , এবং পরিচিতদের ছয় হয়

এই একই ছয় সমর্থিত , দুনিয়া ” ছয় ধ্বংস পায় .

170 . ßHow বিশ্বের ধ্বংস পায় কোথায় থেকে যে সহায়ক শর্ত , , হয়

রিলিজ , কিভাবে রাগারাগি থেকে রিলিজ ব্যাখ্যা করুন .

171 . বিশ্বের ßIn জানার ইচ্ছা পাঁচটি strands আছে , মন ষষ্ঠ হয়

সেখানে সুদ আপ কাটিং , রাগারাগি থেকে মুক্তির আসে .

172 . এই দুনিয়া থেকে রিলিজ , সত্যিই এটা হিসাবে আপনার কাছে প্রচার ,

আমি আবার তোমাদের বলছি , এই রাগারাগি থেকে রিলিজ. .

173 ßWho বন্যা পার করবে , এবং যারা সমুদ্রের পার হবে ,

গভীর মধ্যে ডুবা হবে না যারা ​​সমর্থিত একটি পথ গ্রহণ এবং না না . ” .

174 . গুণাবলী , প্রজ্ঞাময় এবং গাঢ় সঙ্গে অন্বিত ßAlways ,

একাগ্র চিন্তায় পরিণত সঙ্গে, তিনি বন্যা পার . পারাপার করা কঠিন .

175 . দূরে যৌন অনুভূতি থেকে বাঁক এবং সমস্ত বন্ড অতিক্রম পৌঁছনো

সুদের ধ্বংসের ` ‘ হতে সঙ্গে, এক গভীর মধ্যে ডুবা না.

176 . ” গভীর জ্ঞান সঙ্গে, চালাকি , অপরিহার্য , কোন ভাবেই যৌনক্ষুধা চরিতার্থ - করণ দ্বারা ময়লা না সূচিত

ঋষি প্রতি ভাবে মুক্তি ঐশ্বরিক পাথ , বরাবর যায় .

177 . নিখুঁত নামের সাথে ঋষি চালাকি অপরিহার্য সূচিত , এবং জ্ঞান দেয়

যৌনক্ষুধা চরিতার্থ - করণ মধ্যে ময়লা হবে না , তিনি প্রতি ভাবে মুক্তি ঐশ্বরিক পাথ বরাবর যায় .

178 . প্রকৃতপক্ষে, আজ আমরা একটি মহান হালকা এবং একটি মহান আত্মাহুতি দেখেছি ,

আমরা বন্যা পার এবং কোন ইচ্ছা আছে যিনি সব আলোকিত এক, দেখেছি .

179 . আমরা হাজার হাজার ভূত , সব শক্তিশালী এবং বিখ্যাত , আপনার আশ্রয় নিতে ,

আপনি অনুপম আমাদের শিক্ষক আছেন .

180 . এখন আমরা গ্রাম থেকে গ্রামে ও শহরে থেকে শহরে যেতে হবে

সব আলোকিত এক এবং পড়াচ্ছে ধার্মিকতা WORSHIPPING .

12) Classical Bosnian

12 ) Klasična Bosanski

9 . Hemavata Sutta .

Za Demon Hemavata .

153 . Demon Sàtàgiri je rekao :

ßToday je petnaestog dana od depilacije Mesec , to je nebeski noći . .

Vidjet ćemo Gotama Učitelj sa savršeno ime .

154 . Demon Hemavata je rekao :

ßHow , je osnovan njegov um je podjednako prema svim bićima

Da li on ima moć nad prijatan i neprijatan misli “

155 . Demon Sàtàgiri je rekao :

ßHis um je osnovan , to je isto prema svim bićima ,

On ima moć nad mislima prijatan i neprijatan ” .

156 . Demon Hemavata je rekao :

ßDoes on nije uzeo ono što se nije dao , kako se on suzdržana prema bićima

Je li on daleko od nemara , je on nije napustio jhane .

157 . Demon Sàtàgiri je rekao :

SSHE ne uzeti ono što se ne daje , je suzdržana prema ljudima,

Daleko od nemara , Blaženi nije napustila jhane .

158 . Demon Hemavata je rekao :

ß li on lagati , je došao do kraja grube razgovora

Zar on ne psuje , i razgovarati pravnovaljan

159 . Demon Sàtàgiri je rekao :

SSHE ne govori laži , nije došao do kraja grubo razgovora ,

Ne psuje i govori smislene riječi .

160 . Demon Hemavata je rekao :

ßDoes njegov um ne zadržavaju u senzualnost i to nesmetano ,

Da li je prevazići zablude , i on je mudar u nastavi .

161 . Demon Sàtàgiri je rekao :

ßHis um ne zadržavaju u senzualnost i to je nesmetano ,

On je savlada sve obmana , i Prosvetljeni učenje je mudar “

162 . Demon Hemavata je rekao :

SS je obdarena znanjem i čistog ponašanja.

Da li su njegove želje uništene , a nema je budućnost preporod .

163 . Demon Ssatàgiri je rekao :

ß On je obdarena znanjem i čistog ponašanja ,

Sve želje uništena , nema budućnosti ponovno rođenje .

163A . Mudrac je obdarena akcije uništena uma ,

On je za svaku pohvalu , za znanjem zadužbinu i ponašanja.

163b . Mudrac je obdarena akcije uništena uma ,

Cijenimo svoje zadužbine znanja i ponašanja .

164 . Mudrac je obdarena akcije uništena uma ,

Da li je obdarena znanjem i ponašanjem , sada ćemo ga vidjeti .

165 . Da li je tanki udovi , kao antilopa , je mudar i jede malo hrane , bez pohlepe ,

Idemo vidjeti kadulje Gotama , koncentraciju u šumi .

166 . Je kao lav , ne želeći senzualnost je kao roaming jednu slona .

Da prići i pitati oslobađanje od smrti

167 . On je propovjednik i practiser koji je nestao iznad svih stvari .

Tražićemo prosvećene Gotama , koji je prevazišao bijes i strah .

168 . Demon Hemavata pitao :

ßHow je svijet nastao i kako se poznanika napravio ,

Na što je svijet podržali , i kako to dobiti uništena .

169 . Blaženi reče ;

ßHemavata , svijet nastaje u šest , i poznanika su na šest

Podržani na tim istim šest , svijet biva uništen u šest ” .

170 . ßHow je da podržava stanje , odakle svijeta biva uništena ,

Objasnite izdanje , kako je oslobađanje od neprijatnosti .

171 . ßIn svijetu postoji pet vlasi smislu želje , um je šesti

Cutting up interes postoji , dolazi oslobađanje od neprijatnosti .

172 . Ovo je izdanje iz svijeta , propovijedao da vas kao što je stvarno ,

I opet kažem , to je oslobađanje od neprijatnosti . .

173 ßWho će prijeći poplava , a koji će preći ocean ,

Ne izvodi ravnotežu i ne podržava koji neće potonuti u dubokom . ” .

174 . ßAlways obdaren vrlinama , mudri i koncentrovani ,

Sa sabranost okrenuo prema unutra , on prelazi poplava . teško prijeći .

175 . Okretanje od senzualne percepcija i postizanje izvan svih obveznica

Uz uništenje interesa ` da bude ‘ , jedna se ne potone u duboki .

176 . ” S dubokim mudrosti , pametno vidi bitne , ne zaprljane senzualnost na bilo koji način ,

Mudrac ide božanskom putu , pušten na svaki način .

177 . Mudrac sa savršeno ime vidi bitne pametno , i daje mudrost

Ne da se zaprlja u senzualnost , on ide uz božansku put pušten u svakom pogledu.

178 . Zaista , danas smo vidjeli veliku svjetla i veliku žrtvu ,

To smo vidjeli svi Prosvetljeni One , koji je prešla od poplava i nema želje .

179 . Mi hiljadu demone , sve moćni i poznati , uzeti utočište ,

Ti si naša učiteljica neuporedivo .

180 . Sada ćemo ići od sela do sela i od grada do grada

Obožavanje je sve Prosvetljeni i dobrotu nastave .


http://www.novinite.com/articles/155348/CIA+Exposed+Crimes+of+Key+Bulgarian+Liberal+MP+%E2%80%93+Report


Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

13) Classical Bulgarian

13 ) Класически български

9 . Hemavata Sutta .

Към Demon Hemavata .

153 . The демон Sàtàgiri каза :

ßToday е петнадесетия ден на нарастващата луна , тя е небесното нощта . .

Ние ще видим Готама Учителя с перфектна име.

154 . Hemavata The демон каза :

ßHow , е установено, умът му е еднакво към всички същества

Дали той има власт над приятни и неприятни мисли “

155 . The демон Sàtàgiri каза :

ума ßHis е установено , че е еднакво към всички същества ,

Той има власт над мислите приятни и неприятни ” .

156 . Hemavata The демон каза :

ßDoes той не вземат това, което не е дадено, как , той е сдържан към същества

Той далеч от небрежност , е той не изоставил jhàna .

157 . The демон Sàtàgiri каза :

ßHe не вземе това, което не е дадено , е сдържан към същества ,

Е далеч от небрежност , Благословения не е изоставена jhàna .

158 . Hemavata The демон каза :

ß Дали той не кажа лъжи , е дошъл до края на груб беседа

Не той прокълне , и говори лекомислено

159 . The демон Sàtàgiri каза :

ßHe не кажа лъжи , не дойде до края на груб беседа ,

Дали не проклина и говори смислени думи.

160 . Hemavata The демон каза :

ßDoes умът му не се задържат в чувственост и е спокоен ,

Да не е преодоляна заблуда , и той е мъдър в Учението .

161 . The демон Sàtàgiri каза :

ума ßHis не се задържа в чувственост и е спокоен ,

Той е преодоляла всички заблуда , и преподаване Просветления е мъдър “

162 . Hemavata The демон каза :

ß ли е надарен със знания и чисто поведение .

Са унищожени желанията си , и не е той бъдещото прераждане.

163 . The демон Ssatàgiri каза :

ß Той е надарен със знания и чисто поведение ,

Всички желания разрушени , няма бъдеще прераждане.

163а . Мъдрецът е надарен с действия унищожават ума,

Той е достоен за похвала , за познаването дарение и поведението .

163b . Мъдрецът е надарен с действия унищожават ума,

Ние ценим неговия дар на познание и поведение .

164 . Мъдрецът е надарен с действия унищожават ума,

Е надарен със знание и поведение , сега ще го видим .

165 . Има тънки крайници като антилопа , е мъдър и яде малко храна , без алчност,

Да отидем и да видим на мъдрец Готама , концентрирайки се в гората .

166 . Е като лъв , не желаейки чувственост е като роуминг единствен слон.

Нека подходим и да поиска освобождаването от Death

167 . Той е проповедник и practiser който е отишъл отвъд всички неща.

Ние ще поиска просветен Готама , който е преодолял гняв и страх.

168 . Попита демон Hemavata :

ßHow е света възникнали и как се правят познати,

На какво е светът подкрепи , и как тя се унищожават .

169 . Благословеният каза ;

ßHemavata , светът възниква в шест , и познати са на шест

С подкрепата на същите тези шест , светът бива разрушен в шест ” .

170 . ßHow е благоприятна състояние , от където света получава унищожени

Обяснете освобождаването , как е освобождаването от неприятности .

171 . ßIn света има пет направления на сетивните желания, умът е на шесто

Рязане на интерес там, идва освобождаването от неприятности .

172 . Това е освобождаването от света , проповядва на вас, тъй като наистина е ,

Пак ви казвам, това е освобождаването от неприятности . .

173 ßWho ще пресече реката , и които ще прекосят океана ,

Не е като на основа и не се поддържа , който няма да потъне в бездната . ” .

174 . ßAlways надарени с добродетели , мъдри и концентрирани ,

С внимателност се обърна навътре , той пресича реката . трудно да се пресече .

175 . Обръщайки далеч от чувствени възприятия и достигане отвъд всички облигации

С унищожаването на интереса ` да бъде” , един не потъва в бездната .

176 . ” С дълбока мъдрост , умело вижда същественото , не Замърсено с чувственост по никакъв начин ,

Мъдрецът върви по Божествения път , освободен по всякакъв начин.

177 . Мъдрецът с перфектна име вижда същественото хитро , и дава мъдрост

Не се Замърсено в чувственост , той върви по Божествения път освободената по всякакъв начин.

178 . Наистина, днес видяхме голяма светлина и голяма жертва ,

Това , което видяхме на всички Просветления , който е преминал на потопа и няма никакви желания.

179 . Ние хиляда демони , всемогъщ и известен , да си убежище ,

Ти си нашият Учител несравним .

180 . Сега ние ще отидем от село на село и от град на град

Хвалят на всички Просветления и добротата на Учението .


http://www.euractiv.com/health/commission-launches-new-research-news-531727#comment-19571

EurActiv Logo
14) Classical Catalan

14 ) Clàssic Català

9 . Hemavata Sutta .

Pel Dimoni Hemavata .

153 . El dimoni Sàtàgiri va dir :

ßToday és el quinzè dia de la lluna creixent , que és la nit celestial . .

Veurem Gotama el Mestre amb el nom perfecte .

154 . El Hemavata dimoni va dir :

sshow , s’estableix la seva ment és que per igual cap a tots els éssers

Ell té poder sobre els pensaments agradables i desagradables “

155 . El dimoni Sàtàgiri va dir :

S’estableix ßHis ment , és per igual cap a tots els éssers,

Ell té poder sobre els pensaments agradables i desagradables ” .

156 . El Hemavata dimoni va dir :

ßDoes no prendre el que no és donat , com, es va contenir cap als éssers

Està molt lluny de negligència , no ha abandonat jhāna .

157 . El dimoni Sàtàgiri va dir :

SEEH no pren el que no és donat , està restringit cap als éssers,

Està lluny de la negligència , el Beneït no ha abandonat jhāna .

158 . El Hemavata dimoni va dir :

ß És que no diuen mentides , ha arribat al final de la conversa en brut

És que no maleeixen , i parlar frívolament

159 . El dimoni Sàtàgiri va dir :

SEEH no dir mentides , no s’ha arribat al final de la conversa aspra ,

No maleir i parla paraules significatives .

160 . El Hemavata dimoni va dir :

ßDoes seva ment s’entreté en la sensualitat i és tranquil ,

S’ha superat la il · lusió , i és ell savi en l’Ensenyament .

161 . El dimoni Sàtàgiri va dir :

ßHis ment no s’atura en la sensualitat i és tranquil ,

Ell ha vençut tot engany i de la Il · luminat Ensenyament és savi “

162 . El Hemavata dimoni va dir :

ß Està dotat de coneixement i conducta pura .

Estan seus desitjos destruïts , i no ha de futur renaixement .

163 . El dimoni Ssatàgiri va dir :

ß L’ està dotat de coneixement i conducta pura ,

Tots els desitjos destruïts , no té futur renaixement .

163 . El savi està dotat d’una ment acció destruït ,

Ell és digne d’elogi , per al coneixement de dotació i conducta .

163b . El savi està dotat d’una ment acció destruït ,

Apreciem la seva dotació de coneixements i conducta .

164 . El savi està dotat d’una ment acció destruït ,

Està dotat de coneixement i conducta , ara anem a veure-ho.

165 . Ha extremitats primes com un antílop , és savi i es menja poc menjar i sense cobdícia ,

Anirem a veure el savi Gautama , concentrant-se en el bosc .

166 . És com un lleó , no desitjant la sensualitat és com un elefant sola itinerància .

Anem acosten i demanen l’alliberament de la Mort

167 . Ell és un predicador i practicant que ha anat més enllà de totes les coses .

Demanarem il · luminat Gautama , que ha superat la ira i la por .

168 . El dimoni Hemavata preguntar:

sshow ha sorgit el món i com estan els coneguts fets ,

En el que és el món el suport, i com es destrueix .

169 . El Beneït va dir ;

ßHemavata , sorgeix el món en els sis , i coneguts estan en els sis

Recolzat en aquests mateixos sis , el món és destruït al 6 . “

170 . sshow és que la condició de suport, des d’on es destrueix el món ,

Expliqueu l’alliberament, com és l’alliberament de desgrat .

171 . ssin el món hi ha cinc capítols dels desitjos dels sentits , la ment és el sisè

Tall de d’interès allà, ve l’alliberament de desgrat .

172 . Aquesta és l’alliberament del món , predicat a vostè com el que realment és ,

Et dic una vegada més , es tracta de l’alliberament de desgrat . .

173 ßWho creuarà el diluvi i que travessarà l’oceà ,

No tenir un peu i no s’admet que no s’enfonsarà en l’abisme . ” .

174 . ßAlways dotats de virtuts , sàvies i concentrats ,

Amb l’atenció es va tornar cap a l’interior , que creua el riu . difícil de creuar .

175 . Allunyant-se de les percepcions sensuals i arribar més enllà de tots els bons

Amb la destrucció dels interessos ` ser ‘ , no s’enfonsen en les profunditats .

176 . “Amb profunda saviesa , hàbilment veu l’essencial , no contaminada amb la sensualitat de cap manera ,

El savi va al llarg del camí diví , donat a conèixer en tots els sentits .

177 . El savi amb nom perfecte veu l’essencial intel · ligentment , i dóna la saviesa

Per no ser bruta a la sensualitat , ell va al llarg del camí diví llançat en tots els sentits .

178 . De fet , avui hem vist una gran llum i un gran sacrifici ,

Això vam veure el tot Il · luminat , que ha creuat la inundació i no té desitjos .

179 . Tenim mil dimonis , tot poderós i famós , porti al seu refugi ,

Vostè és el nostre Mestre incomparable .

180 . Ara anem a anar de poble en poble i de ciutat en ciutat

Adorar al tot aclarit i la bondat de l’Ensenyament .


http://www.sunstar.com.ph/cebu/opinion/2013/09/13/libre-bisaya-fest-303159


 Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India
15) Classical Cebuano
15 ) Classical Cebuano

9 . Hemavata Sutta .

Alang sa mga Demonyo Hemavata .

153 . Ang yawa Sàtàgiri miingon:

ßToday mao ang ikapulo ug lima ka adlaw sa bulan sa waxing , kini mao ang langitnong gabii . .

Kita tan-awa ang Gotama ang Magtutudlo uban sa hingpit nga ngalan.

154 . Ang demonyo Hemavata miingon:

ßHow , ang iyang hunahuna -on kini nga managsama ngadto sa tanan nga mga binuhat

Ba siya sa gahum sa ibabaw sa nga gikahimut-an ug bati nga mga hunahuna “

155 . Ang yawa Sàtàgiri miingon:

ßHis hunahuna natukod , kini mao ang nga managsama ngadto sa tanan nga mga binuhat,

Siya adunay gahum sa hunahuna nga gikahimut-an ug bati nga ” .

156 . Ang demonyo Hemavata miingon:

ßDoes siya dili kon unsa ang wala , sa unsa nga paagi , ang siya wala magbadlong ngadto sa mga binuhat

Ba siya sa halayo gikan sa negligence , nga siya wala gibiyaan jhàna .

157 . Ang yawa Sàtàgiri miingon:

ßHe dili kon unsa ang wala gihatag, ang gipugngan sa mga binuhat ,

Ang halayo gikan sa negligence , ang Bulahan Usa wala gibiyaan jhàna .

158 . Ang demonyo Hemavata miingon:

ß ba siya dili mosulti ug mga bakak , nga siya moanhi sa katapusan sa bagis apan mosangpot pakigpulong

Dili ba siya pagtunglo , ug makig-istorya frivolously

159 . Ang yawa Sàtàgiri miingon:

ßHe dili pagsulti sa bakak , wala moabut sa katapusan sa bagis apan mosangpot pakigpulong,

Dili ba pagpanunglo, ug mga pakigpulong makahuluganon nga mga pulong .

160 . Ang demonyo Hemavata miingon:

ßDoes sa iyang hunahuna nga dili magpabilin diha sa kalaw-ayan ug kini matugaw ,

Na siya sa pagbuntog limbong , ug siya nga maalamon sa Pagtudlo .

161 . Ang yawa Sàtàgiri miingon:

ßHis hunahuna dili magpabilin diha sa kalaw-ayan ug kini mao ang matugaw ,

Siya makabuntog sa tanan nga limbong , ug ang mga Nahayagan Usa sa Pagtudlo mao ang maalamon nga “

162 . Ang demonyo Hemavata miingon:

ß ba siya ma-endowed sa kahibalo ug sa putli nga panggawi.

Ang iyang mga tinguha gilaglag , ug wala siya sa umaabot nga pagkatawo pag-usab .

163 . Ang yawa Ssatàgiri miingon:

ß Siya gitugahan sa kahibalo ug sa putli nga paggawi,

Ang tanan nga mga tinguha nga malaglag , walay umaabot nga pagkatawo pag-usab .

163a . Ang mensahe matugahan sa usa ka aksyon nga gilaglag hunahuna,

Siya mao ang dalaygon, alang sa endowment nga kahibalo ug panggawi.

163b . Ang mensahe matugahan sa usa ka aksyon nga gilaglag hunahuna,

Kita makadayeg sa iyang endowment sa kahibalo ug panggawi.

164 . Ang mensahe matugahan sa usa ka aksyon nga gilaglag hunahuna,

Ang gitugahan sa kahibalo ug sa pamatasan, karon kita makakita kaniya .

165 . Ang manipis nga mga bahin sa lawas sama sa usa ka lagsaw , mao ang maalamon ug mokaon ug diyutay nga makaon nga walay kahakog ,

Atong moadto ug tan-awa ang mensahe Gotama , pagtutok sa kalasangan .

166 . Ang sama sa usa ka leon , dili nagtinguha kaulag sama sa usa ka nga nagsuroysuroy ka sa elepante .

Atong moduol ug mangayo sa pagpagawas gikan sa Kamatayon

167 . Siya mao ang usa ka magwawali ug practiser nga na sa unahan sa tanang mga butang .

Kita mangutana nalamdagan Gotama , nga pagbuntog sa kasuko ug sa kahadlok .

168 . Ang yawa Hemavata nangutana :

ßHow ang kalibutan nga mitindog ug sa unsa nga paagi ang mga kaila nga gihimo ,

Sa unsa ang kalibutan misuporta , ug sa unsa nga paagi kini og gilaglag .

169 . Ang Bulahan ang usa miingon ;

ßHemavata , ang kalibutan nga moabut sa unom ka , ug mga kaila anaa sa ibabaw sa unom ka

Supported niini nga mga sama nga unom ka , ang kalibutan gets gilaglag sa unom ka ” .

170 . ßHow mao nga nagsuporta nga kahimtang , nga gikan sa diin ang mga kalibutan gets gilaglag ,

Ipasabut sa pagpagawas , sa unsa nga paagi ang pagpagawas gikan sa dili maayo .

171 . ßIn sa kalibutan adunay mga lima ka hilo sa pagbati mga tinguha , sa hunahuna mao ang ika-unom

Pagputol sa interes didto, moabut ang pagpagawas gikan sa dili maayo .

172 . Kini mao ang pagpagawas gikan sa kalibutan , nagwali kaninyo ingon nga kini gayud mao ang,

Sultihan ko kamo pag-usab , kini mao ang pagpagawas gikan sa dili maayo . .

173 ßWho motabok sa baha, ug kinsa ang motabok sa dagat ,

Dili pagkuha sa usa ka footing ug dili gisuportahan nga dili unlod diha sa kahiladman. ” .

174 . ßAlways matugahan sa mga hiyas , maalamon ug tingub ,

Uban sa mindfulness mibalik sulod sa lawas , siya mitabok ang lunop . lisud nga sa pagtabok .

175 . -Usab gikan sa mahilayon panglantaw ug sa pagkab-ot sa unahan pa sa tanan nga mga talikala

Uban sa kalaglagan sa mga interes : nga mahimong ‘ , ang usa ka dili unlod diha sa kahiladman.

176 . ” Uban sa lawom nga kaalam, maalamong nakakita sa mahinungdanon nga , dili nahugawan sa kaulag sa bisan unsa nga paagi ,

Ang mensahe moadto sa daplin sa balaan nga dalan , nga gipagawas sa tanang paagi .

177 . Ang mensahe sa hingpit nga ngalan nakakita sa mahinungdanon nga nagtakuban , ug naghatag sa kaalam

Dili nga nahugawan sa kaulag, siya moadto sa daplin sa balaan nga dalan nga gipagawas sa tanang paagi .

178 . Sa pagkatinuod , karon kami nakakita sa usa ka daku nga kahayag ug usa ka dakung halad,

Nga kami nakakita sa tanan nga mga Nahayagan Usa ka , nga mitabok sa baha ug walay tinguha .

179 . Kita usa ka libo ka mga yawa , gamhanan sa tanan ug inila, kuhaa ang imong mga dalangpanan,

Ikaw ang sa atong Magtutudlo dili ikatandi nga .

180 . Karon kita moadto gikan sa balangay ug balangay , ug gikan sa lungsod sa lungsod

Pagsimba sa tanan nga Nahayagan Usa ug sa kaayo sa Pagtudlo .


http://blog.hootsuite.com/simplified-chinese-renren/

HootSource

Covering the world of Social Media Culture by HootSuiteChandrasekhara

16) Classical Chinese (Simplified)


16 )中国古典(简体)

9 。 Hemavata SUTTA 。

妖Hemavata 。

153 。妖Sàtàgiri说:

ßToday是打蜡的月亮十五日,是天上的夜晚。

我们将看到乔达摩教师与完美的名字。

154 。妖Hemavata说:

ßHow ,是他心中建立是一样走向众生

他是否有权力同意和不愉快的想法“

155 。妖Sàtàgiri说:

ßHis头脑成立的,是一样的朝众生,

他有权力的思想认同和不愉快的“ 。

156 。妖Hemavata说:

ßDoes他没有采取什么没有给出,怎么样,被他克制对众生

是他远离疏忽,他有没有放弃禅那。

157 。妖Sàtàgiri说:

SSHE并没有采取什么没有给出,则抑制对人类,

远离疏忽,世尊没有放弃禅那。

158 。妖Hemavata说:

SS难道他没有说假话,他来的粗糙的谈话结束

他不骂,聊轻浮

159 。妖Sàtàgiri说:

SSHE不说假话,还没有来的粗糙的谈话结束后,

不骂人和说话意味深长的话。

160 。妖Hemavata说:

ßDoes他心中的性感不流连,是它不受干扰,

他已经克服了错觉,并且是他明智的教学。

161 。妖Sàtàgiri说:

ßHis头脑不流连于淫荡,这是不受干扰的,

他克服了所有的妄想,而觉悟者的教学是明智的“

162 。妖Hemavata说:

SS是他赋予了知识和纯粹的行为。

被他的欲望摧毁,也没有他的未来重生。

163 。妖Ssatàgiri说:

SS他天生具有的知识和行为纯洁,

摧毁所有的欲望,是没有前途的重生。

163A 。圣人被赋予了一个行动摧毁的头脑,

他是值得称道的,对于养老知识和行为。

163B 。圣人被赋予了一个行动摧毁的头脑,

我们赞赏他的知识和行为的禀赋。

164 。圣人被赋予了一个行动摧毁的头脑,

被赋予了知识和行为,现在我们将看到他。

165 。已经瘦四肢像一只羚羊,是明智的,吃一点食物不贪婪,

让我们去看看圣人乔达摩,集中在森林里。

166 。是像狮子,不渴望淫荡就像一个漫游单的大象。

让我们从死亡接近,并要求释放

167 。他是一个牧师和实践者谁已经超越了所有的东西。

我们会问开明乔达摩,谁克服了愤怒和恐惧。

168 。妖Hemavata问:

ßHow拥有世界产生以及如何熟人做,

对什么是世界的支持,以及它是如何被摧毁。

169 。世尊说;

ßHemavata ,世界出现在六,和熟人都在六

支持这些相同的六,世界被破坏了六个“ 。

170 。 ßHow是支持条件,从那里的世界被毁灭,

解释的发布,是如何从不快的释放。

171 。 SSIN世界上有意识的欲望五个股,头脑是第六

切碎的兴趣在那里,来自不愉快的释放。

172 。这是从世界的发布,传福音给你们,因为它确实是,

我再告诉你,这是不愉快的释放。

173 ßWho将穿越洪水,谁还会越过大洋,

没有采取一个立足点,而不是支持谁也不会在深海沉没。 “ 。

174 。 ßAlways赋予美德,智慧和集中,

正念与向内翻,他穿过洪水。难以跨越。

175 。转离感性认知和深远超越了所有的债券

随着利益的破坏’是’ ,一个不中的深水槽。

176 。 “凭借深厚的智慧,巧妙地认为必要的,而不是淫荡以任何方式弄脏,

圣人伴随神圣的路径,发布了以各种方式。

177 。与完美的名字圣人认为必要的巧妙,给人智慧

不以淫荡被弄脏,他随之而来公布在各方面的神圣道路。

178 。事实上,今天我们看到了大光,一个伟大的牺牲,

我们看到了所有的觉者,谁已经越过了洪水,也没有欲望。

179 。我们一千个恶魔,全能而闻名,把你的避难所,

你是我们的老师无法比拟的。

180 。现在,我们会从村到村,从镇到镇

崇拜的所有觉悟者和教学的善良。

http://chronicle.com/article/Dao-Rising-Chinese-Philosophy/141693/

Avatar


Jagatheesan Chandrasekharan

17) Chinese (Traditional)

17 )中國古典(繁體)

9 。 Hemavata SUTTA 。

妖Hemavata 。

153 。妖Sàtàgiri說:

ßToday是打蠟的月亮十五日,是天上的夜晚。

我們將看到喬達摩教師與完美的名字。

154 。妖Hemavata說:

ßHow ,是他心中建立是一樣走向眾生

他是否有權力同意和不愉快的想法“

155 。妖Sàtàgiri說:

ßHis頭腦成立的,是一樣的朝眾生,

他有權力的思想認同和不愉快的“ 。

156 。妖Hemavata說:

ßDoes他沒有採取什麼沒有給出,怎麼樣,被他克制對眾生

是他遠離疏忽,他有沒有放棄禪那。

157 。妖Sàtàgiri說:

SSHE並沒有採取什麼沒有給出,則抑制對人類,

遠離疏忽,世尊沒有放棄禪那。

158 。妖Hemavata說:

SS難道他沒有說假話,他來的粗糙的談話結束

他不罵,聊輕浮

159 。妖Sàtàgiri說:

SSHE不說假話,還沒有來的粗糙的談話結束後,

不罵人和說話意味深長的話。

160 。妖Hemavata說:

ßDoes他心中的性感不流連,是它不受干擾,

他已經克服了錯覺,並且是他明智的教學。

161 。妖Sàtàgiri說:

ßHis頭腦不流連於淫蕩,這是不受干擾的,

他克服了所有的妄想,而覺悟者的教學是明智的“

162 。妖Hemavata說:

SS是他賦予了知識和純粹的行為。

被他的慾望摧毀,也沒有他的未來重生。

163 。妖Ssatàgiri說:

SS他天生具有的知識和行為純潔,

摧毀所有的慾望,是沒有前途的重生。

163A 。聖人被賦予了一個行動摧毀的頭腦,

他是值得稱道的,對於養老知識和行為。

163B 。聖人被賦予了一個行動摧毀的頭腦,

我們讚賞他的知識和行為的禀賦。

164 。聖人被賦予了一個行動摧毀的頭腦,

被賦予了知識和行為,現在我們將看到他。

165 。已經瘦四肢像一隻羚羊,是明智的,吃一點食物不貪婪,

讓我們去看看聖人喬達摩,集中在森林裡。

166 。是像獅子,不渴望淫蕩就像一個漫遊單的大象。

讓我們從死亡接近,並要求釋放

167 。他是一個牧師和實踐者誰已經超越了所有的東西。

我們會問開明喬達摩,誰克服了憤怒和恐懼。

168 。妖Hemavata問:

ßHow擁有世界產生以及如何熟人做,

對什麼是世界的支持,以及它是如何被摧毀。

169 。世尊說;

ßHemavata ,世界出現在六,和熟人都在六

支持這些相同的六,世界被破壞了六個“ 。

170 。 ßHow是支持條件,從那裡的世界被毀滅,

解釋的發布,是如何從不快的釋放。

171 。 SSIN世界上有意識的慾望五個股,頭腦是第六

切碎的興趣在那裡,來自不愉快的釋放。

172 。這是從世界的發布,傳福音給你們,因為它確實是,

我再告訴你,這是不愉快的釋放。

173 ßWho將穿越洪水,誰還會越過大洋,

沒有採取一個立足點,而不是支持誰也不會在深海沉沒。 “ 。

174 。 ßAlways賦予美德,智慧和集中,

正念與向內翻,他穿過洪水。難以跨越。

175 。轉離感性認知和深遠超越了所有的債券

隨著利益的破壞’是’ ,一個不中的深水槽。

176 。 “憑藉深厚的智慧,巧妙地認為必要的,而不是淫蕩以任何方式弄髒,

聖人伴隨神聖的路徑,發布了以各種方式。

177 。與完美的名字聖人認為必要的巧妙,給人智慧

不以淫蕩被弄髒,他隨之而來公佈在各方面的神聖道路。

178 。事實上,今天我們看到了大光,一個偉大的犧牲,

我們看到了所有的覺者,誰已經越過了洪水,也沒有慾望。

179 。我們一千個惡魔,全能而聞名,把你的避難所,

你是我們的老師無法比擬的。

180 。現在,我們會從村到村,從鎮到鎮

崇拜的所有覺悟者和教學的善良。

http://www.geocurrents.info/cultural-geography/linguistic-geography/serbo-croatian-a-tale-of-two-languages-or-three-or-four

Avatar


Jagatheesan Chandrasekharan

18) Classical Croatian

18 ) Klasična Hrvatska

9 . Hemavata Sutta .

Da Demon Hemavata .

153 . Demon Sàtàgiri rekao :

ßToday jepetnaesti dan od depilacije mjesec , to jenebeski noć . .

Vidjet ćemo GotamiUčitelj sa savršenom imenom .

154 . Demon Hemavata rekao :

ßHow , osnovana je njegov um je podjednako prema svim bićima

Ima li on moć nad ugodnim i antipatičan misli “

155 . Demon Sàtàgiri rekao :

ßHis um je utvrđeno , da je podjednako prema svim bićima ,

On ima moć nad mislima drag i neugodan ” .

156 . Demon Hemavata rekao :

ßDoes on ne uzeti ono što se ne daje , koliko je , on suzdržan prema bićima

Je li on daleko od nemara , nije on nije napustio jhàna .

157 . Demon Sàtàgiri rekao :

ßHe ne uzeti ono što se ne daje , je suzdržan prema bićima ,

Je daleko od nemara ,Blažena Jedan nije napustio jhàna .

158 . Demon Hemavata rekao :

ß li on ne lagati , je došao do kraja grubo razgovor

On ne psuju , i razgovarati frivolously

159 . Demon Sàtàgiri rekao :

ßHe ne lažu , nije došao do kraja grubo razgovor ,

Ne psuju i govori smislene riječi .

160 . Demon Hemavata rekao :

ßDoes njegov um ne zadržavaju u senzualnosti i to nesmetano ,

Je li prevladati zabludu , te je bio mudar u nastavu .

161 . Demon Sàtàgiri rekao :

ßHis um ne zadržavaju u senzualnosti i to je nesmetano ,

On je riješio sve zablude , i Prosvijetljeni učenja je pametno “

162 . Demon Hemavata rekao :

SS je obdaren znanjem i čistog ponašanja .

Jesu li njegove želje uništena , te ima li on u budućnosti ponovno rođenje .

163 . Demon Ssatàgiri rekao :

SS On je obdaren znanjem i čistog ponašanja ,

Sve želje uništene , nema budućnosti ponovno rođenje .

163a . Mudrac je obdarena akcijskog uništena uma ,

On je hvale , za obdarenost znanja i ponašanja .

163b . Mudrac je obdarena akcijskog uništena uma ,

Cijenimo svoje darovala znanja i ponašanja .

164 . Mudrac je obdarena akcijskog uništena uma ,

Obdarena znanjem i ponašanjem , sada ćemo ga vidjeti .

165 . Je tanki udovi poput antilope , mudar i jede malo hrane , bez pohlepe ,

Idemo vidjeti kadulje Gotami , koncentrirajući se u šumi .

166 . Je kao lav , ne želeći senzualnost je kao roaming jednog slona .

Idemo prići i pitati oslobađanje od smrti

167 . On jepropovjednik i practiser koji je otišao iznad svih stvari .

Tražit ćemo prosvijetljenog Gotami , koji je prevladati bijes i strah .

168 . Demon Hemavata upitao :

ßHow jesvijet nastao i kako su poznanici napravili ,

Na što jesvijet podržava , i kako to dobiti uništena .

169 . Blažena Jedan je rekao ;

ßHemavata ,svijet nastaje u šest, a poznanici su na šest

Podržani na tih šest ,svijet dobiva uništena u šest ” .

170 . ßHow je da podržavaju stanje , odaklesvijet dobiva uništena ,

Objasni izdanje , kako jeoslobađanje od neugodnosti .

171 . ßIn svijetu postoji pet pramenovi osjetilnih želja ,um ješesti

Rezanje interes je u pitanjupuštanje iz neugodnosti .

172 . To jeizdanje iz svijeta , propovijedao vama jer stvarno je ,

Ja ti opet kažem, to jeizdanje iz neugodnosti . .

173 ßWho će prijeći poplavu , a tko će prijeći ocean ,

Ne uzimajući uporište i nisu podržani koji neće potonuti udubine . ” .

174 . ßAlways obdareni vrlinama , mudrim i koncentriran ,

S pomnost okrenuo prema unutra , on prelazi poplavu . teško prijeći .

175 . Okretanje od senzualnih percepcije i dostizanje izvan svih obveznica

Uništenjem interesu ‘ da se’ , jedan ne potone udubine .

176 . ” S dubokom mudrošću , pametno vidibitna , nije onečišćena senzualnosti na bilo koji način ,

Mudrac ide uz božanskom putu , objavio je u svakom pogledu .

177 . Mudrac sa savršenom imenu vidibitna pametno , i daje mudrost

Ne smije se zaprlja u senzualnosti , on ide zajedno božanske put pušten u svakom pogledu .

178 . Doista , danas smo vidjeli veliku svjetlost i veliku žrtvu ,

To smo vidjeli sve Prosvijetljeni , koji je prešao rijeku i nema želje .

179 . Mi tisuću demoni , svemoćan i slavni , uzmite utočište ,

Vi ste naš učitelj neusporediv.

180 . Sada ćemo ići od sela do sela i od grada do grada

Obožavanje na sve Prosvijetljeni i dobrotu na nastavu .


http://aktualne.centrum.cz/czechnews/clanek.phtml?id=795405


 Jagatheesan Chandrasekharan · Bangalore, India

19) Classical Czech

19 ) Klasická česká

9 . Hemavata Sutta .

K Demon Hemavata .

153 . Démon Sàtàgiri řekl :

ßToday jepatnáctý den přibývajícího měsíce , to jenebeský noc . .

Uvidíme Gotamaučitel s dokonalým jménem .

154 . Démon Hemavata řekl :

ßHow , je jeho mysl založena , je to stejně ke všem bytostem

Má moc nad příjemných a nepříjemných myšlenek “

155 . Démon Sàtàgiri řekl :

ßHis mysl je založena , je stejně ke všem bytostem ,

On má moc nad myšlenkami příjemných a nepříjemných ” .

156 . Démon Hemavata řekl :

ßDoes se neberou to, co není dána , jak je ovládl směrem beings

Je to daleko od nedbalosti , již mu neopustil vnoru .

157 . Démon Sàtàgiri řekl :

SSHE nebere , co není uveden , je zdrženlivý vůči bytostem ,

Je daleko od nedbalosti ,Vznešený neopustil vnoru .

158 . Démon Hemavata řekl :

ß Má to lhát , se přišel na konci drsné řeči

Má to nadávat a mluvit lehkovážně

159 . Démon Sàtàgiri řekl :

SSHE nemá lhát , nepřišel na konci drsné řeči ,

Nebude nadávat a mluví smysluplných slov .

160 . Démon Hemavata řekl :

ßDoes jeho mysl nezdržovali v smyslnosti a je to v klidu ,

Už překonat iluzi , a je to moudrý ve výuce .

161 . Démon Sàtàgiri řekl :

ßHis mysl se nezdržovali v smyslnosti a to je v klidu ,

On překonat všechny bludy , a osvícený One Výuka je moudrý “

162 . Démon Hemavata řekl :

ß Je to obdařen znalostí a čisté jednání .

Jsou jeho touhy zničena , a má ne budoucí znovuzrození .

163 . Démon Ssatàgiri řekl :

ß Je vybaven znalostmi a čisté jednání ,

Všechny touhy zničené , nemá budoucí znovuzrození .

163a . Mudrc je vybaven akčním zničil mysl ,

Je chvályhodné , pro poznání nadační a chování .

163b . Mudrc je vybaven akčním zničil mysl ,

Vážíme si jeho obdarování znalostí a chování .

164 . Mudrc je vybaven akčním zničil mysl ,

Je vybaven znalostmi a chováním , nyní jsme ho vidět .

165 . Má tenké končetiny , jako jsou antilopy , je moudrý a jí málo jídla bez chamtivosti ,

Pojďme a vidět šalvěj Gotama , soustředit se v lese .

166 . Je jako lev , ne toužit smyslnost je jako roamingové jednoho slona .

Pojďme se obrátit a požádat o propuštění z Death

167 . On jekazatel a practiser , který šel za všemi věcmi .

Budeme se ptát osvícený Gotama , který má překonat hněv a strach .

168 . Démon Hemavata se zeptal:

ßHow sesvět vznikl a jak jsou známí vyrobeny ,

Na to, co je ve světě podporována , a jak to dostat zničeny .

169 . Vznešený řekl ;

ßHemavata ,svět vzniká v šest , a známí jsou na šesti

Podporované o těchto stejném šest ,svět dostane zničen v šesti ” .

170 . ßHow je , že podporuje podmínka , odkud se dostane zničilsvět ,

Vysvětlete uvolňování , jak jepropuštění z nepříjemností .

171 . ßIn světě existuje pět pramenů smyslových tužeb ,mysl ješestý

Řezání zájem tam , přicházízpráva z nepříjemností .

172 . Toto jeverze ze světa , kázal na vás, jak to opravdu je ,

Já tě zase říct , to jezpráva z nepříjemností . .

173 ßWho se přes záplavu , a kdo se přes oceán ,

Není brát půdu pod nohama a není podporován , kteří nebudou dřezhluboká . ” .

174 . ßAlways obdařen ctností , moudrými a koncentrované ,

Díky všímavosti se obrátil dovnitř , když překročí povodeň . obtížné překonat .

175 . Odvrátila se od smyslových vjemů a dosáhnout za všech dluhopisů

Se zničením zájmu ` bylo ” , člověk nemusí potopit dohloubky .

176 . ” S hlubokou moudrostí , chytře vidízásadní , není znečištěno smyslnosti v žádném případě,

Mudrc vede po božské cestě , povolený v každém směru .

177 . Mudrc s dokonalým jménem vidízásadní chytře , a dává moudrost

Nesmí být znečištěny smyslnosti , chodí po božské cestě vydané v každém směru .

178 . Opravdu , dnes jsme viděli velké světlo a velkou oběť ,

To jsme viděli všechny osvícený , který překročil řeku, a nemá žádné touhy .

179 . Máme tisíce démonů , všemocný a slavný , aby vaše útočiště ,

Jste náš učitel nesrovnatelné .

180 . Teď půjdeme od vesnice k vesnici a od města k městu

Uctívání na všechny osvícený a dobroty výuky .

20) Classical Danish

Dansk flag


Jagatheesan 12/11/2013Delete
20) Classical Danish

Dansk flag

20 ) Klassisk dansk

9. . Hemavata Sutta .

Til Demon Hemavata .

153 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßToday er den femtende dag i den tiltagende måne , er det himmelske natten. .

Vi vil se Gotama læreren med perfekte navn . “

154 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßHow , er hans sind etableret, er det ens over for alle væsener

Har han magt over behagelige og ubehagelige tanker “

155 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßHis sind er etableret, er det ens over for alle væsener ,

Han har magt over tanker behagelige og ubehagelige . “

156 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßDoes han ikke tage , hvad der er ikke givet , hvordan er han tilbageholdende mod væsener

Er han langt væk fra uagtsomhed , har han ikke forladt jhana . “

157 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

SSHE tager ikke hvad der ikke er givet , er fastholdt mod væsener ,

Er langt væk fra uagtsomhed har Velsignedes ikke opgivet jhana .

158 . Dæmonen Hemavata sagde:

ß Er han ikke fortælle løgne , er han kommet til slutninge
Er han ikke forbande , og tale frivolously

159 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

SSHE ikke fortælle løgne , ikke er kommet til slutningen af ​​uslebne snak ,

Ikke bande og taler meningsfulde ord.

160 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßDoes hans sind ikke dvæle i sensualitet og er det uforstyrret,

Har han overvinde vildfarelse , og er han klog i undervisningen.

161 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßHis sind ikke dvæle i sensualitet og det er uforstyrret,

Han har overvundet al illusion , og den oplyste Ens Undervisning er klog “

162 . Dæmonen Hemavata sagde:

ß Er han begavet med viden og ren adfærd .

Er hans ønsker ødelagt, og har han ikke fremtidig genfødsel .

163 . Dæmonen Ssatàgiri sagde:

ß Han er udstyret med viden og ren adfærd ,

Alle ønsker ødelagt , har ingen fremtid genfødsel .

163a . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Han er prisværdigt , for begavelse viden og adfærd.

163b . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Vi værdsætter hans begavelse af viden og adfærd.

164 . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Er udstyret med viden og adfærd , nu vil vi se ham .

165 . Har tynde lemmer som en antilope , er klog og spiser lidt mad uden grådighed ,

Lad os gå og se vismanden Gotama og koncentrerede sig i skoven.

166 . Er som en løve , der ikke ønsker sensualitet er som en roaming enkelt elefant .

Lad os nærme og bede frigivelsen fra Death

167 . Han er en prædikant og practiser der er gået ud over alle ting.

Vi vil bede oplyst Gotama , der har overvundet vrede og frygt.

168 . Dæmonen Hemavata spurgte:

ßHow har verden opstået og hvordan er bekendte foretaget,

På hvilket er verdens understøttes, og hvordan det bliver ødelagt.

169 . Sagde den Velsignede ;

ßHemavata opstår verden i seks, og bekendte er på seks

Understøttes på disse samme seks, bliver verden ødelagt i seks ” .

170 . ßHow er, at støttende tilstand , hvorfra verden bliver ødelagt ,

Forklar udgivelse, hvordan er udgivelsen fra ubehageligheder.

171. . ssin verden er der fem dele af fornuft begær , sindet er det sjette

Skæring op interesse der kommer frigivelsen fra ubehageligheder.

172 . Dette er udgivelsen fra verden, prædikede til dig, som det virkelig er ,

Jeg siger dig igen , det er den udgivelse fra ubehageligheder. .

173 ßWho vil krydse oversvømmelse, og som vil krydse havet,

Ikke at tage et fodfæste og ikke understøttet som ikke vil synke i dybet. ” .

174 . ßAlways udstyret med dyder , kloge og koncentrerede ,

Med mindfulness vendt indad , han krydser oversvømmelsen. vanskeligt at krydse.

175 . At vende sig bort fra sensuelle opfattelser og nå ud over alle obligationer

Med ødelæggelsen af ​​interesse `for at være” , man ikke synke i dybet.

176 . “Med dyb visdom , smart ser det væsentlige , ikke tilsmudset af sensualitet på nogen måde,

Vismanden går langs den guddommelige vej, udgivet på enhver måde.

177 . Vismanden med perfekte navn ser væsentlige behændigt , og giver visdom

Ikke at blive snavset i sanselighed , han går langs den guddommelige sti udgivet i enhver måde .

178 . Faktisk i dag oplevede vi en stor lys og et stort offer ,

At vi så alle Oplyste , der har passeret oversvømmelse og har ingen ønsker.

179 . Vi tusind dæmoner , almægtig og berømte , tage din tilflugt ,

Du er vor Lærer usammenlignelige.

180 . Nu vil vi gå fra landsby til landsby og fra by til by

Tilbede den alle Oplyste og godhed af undervisningen.


http://www.rnw.nl/english/article/digital-dutch-output-rnw-continue#comment-208957
Home

21) Classical Dutch


21 ) Klassisk hollandsk

9. . Hemavata Sutta .

Til Demon Hemavata .

153 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßToday er den femtende dag i den tiltagende måne , er det himmelske natten. .

Vi vil se Gotama læreren med perfekte navn .

154 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßHow , er hans sind etableret, er det ens over for alle væsener

Har han magt over behagelige og ubehagelige tanker “

155 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßHis sind er etableret, er det ens over for alle væsener ,

Han har magt over tanker behagelige og ubehagelige . “

156 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßDoes han ikke tage , hvad der er ikke givet , hvordan er han tilbageholdende mod væsener

Er han langt væk fra uagtsomhed , har han ikke forladt jhana .

157 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

SSHE tager ikke hvad der ikke er givet , er fastholdt mod væsener ,

Er langt væk fra uagtsomhed har Velsignedes ikke opgivet jhana .

158 . Dæmonen Hemavata sagde:

ß Er han ikke fortælle løgne , er han kommet til slutningen af ​​uslebne snak

Er han ikke forbande , og tale frivolously

159 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

SSHE ikke fortælle løgne , ikke er kommet til slutningen af ​​uslebne snak ,

Ikke bande og taler meningsfulde ord.

160 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßDoes hans sind ikke dvæle i sensualitet og er det uforstyrret,

Har han overvinde vildfarelse , og er han klog i undervisningen.

161 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßHis sind ikke dvæle i sensualitet og det er uforstyrret,

Han har overvundet al illusion , og den oplyste Ens Undervisning er klog “

162 . Dæmonen Hemavata sagde:

ß Er han begavet med viden og ren adfærd .

Er hans ønsker ødelagt, og har han ikke fremtidig genfødsel .

163 . Dæmonen Ssatàgiri sagde:

ß Han er udstyret med viden og ren adfærd ,

Alle ønsker ødelagt , har ingen fremtid genfødsel .

163a . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Han er prisværdigt , for begavelse viden og adfærd.

163b . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Vi værdsætter hans begavelse af viden og adfærd.

164 . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Er udstyret med viden og adfærd , nu vil vi se ham .

165 . Har tynde lemmer som en antilope , er klog og spiser lidt mad uden grådighed ,

Lad os gå og se vismanden Gotama og koncentrerede sig i skoven.

166 . Er som en løve , der ikke ønsker sensualitet er som en roaming enkelt elefant .

Lad os nærme og bede frigivelsen fra Death

167 . Han er en prædikant og practiser der er gået ud over alle ting.

Vi vil bede oplyst Gotama , der har overvundet vrede og frygt.

168 . Dæmonen Hemavata spurgte:

ßHow har verden opstået og hvordan er bekendte foretaget,

På hvilket er verdens understøttes, og hvordan det bliver ødelagt.

169 . Sagde den Velsignede ;

ßHemavata opstår verden i seks, og bekendte er på seks

Understøttes på disse samme seks, bliver verden ødelagt i seks ” .

170 . ßHow er, at støttende tilstand , hvorfra verden bliver ødelagt ,

Forklar udgivelse, hvordan er udgivelsen fra ubehageligheder.

171. . ssin verden er der fem dele af fornuft begær , sindet er det sjette

Skæring op interesse der kommer frigivelsen fra ubehageligheder.

172 . Dette er udgivelsen fra verden, prædikede til dig, som det virkelig er ,

Jeg siger dig igen , det er den udgivelse fra ubehageligheder. .

173 ßWho vil krydse oversvømmelse, og som vil krydse havet,

Ikke at tage et fodfæste og ikke understøttet som ikke vil synke i dybet. ” .

174 . ßAlways udstyret med dyder , kloge og koncentrerede ,

Med mindfulness vendt indad , han krydser oversvømmelsen. vanskeligt at krydse.

175 . At vende sig bort fra sensuelle opfattelser og nå ud over alle obligationer

Med ødelæggelsen af ​​interesse `for at være” , man ikke synke i dybet.

176 . “Med dyb visdom , smart ser det væsentlige , ikke tilsmudset af sensualitet på nogen måde,

Vismanden går langs den guddommelige vej, udgivet på enhver måde.

177 . Vismanden med perfekte navn ser væsentlige behændigt , og giver visdom

Ikke at blive snavset i sanselighed , han går langs den guddommelige sti udgivet i enhver måde .

178 . Faktisk i dag oplevede vi en stor lys og et stort offer ,

At vi så alle Oplyste , der har passeret oversvømmelse og har ingen ønsker.

179 . Vi tusind dæmoner , almægtig og berømte , tage din tilflugt ,

Du er vor Lærer usammenlignelige.

180 . Nu vil vi gå fra landsby til landsby og fra by til by

Tilbede den alle Oplyste og godhed af undervisningen.


http://www.economist.com/blogs/prospero/2013/09/esperanto-0#comment-form


22) Classical Esperanto

22 ) Klassisk esperanto

9. . Hemavata Sutta .

Til Demon Hemavata .

153 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßToday er den femtende dag i den tiltagende måne , er det himmelske natten. .

Vi vil se Gotama læreren med perfekte navn .

154 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßHow , er hans sind etableret, er det ens over for alle væsener

Har han magt over behagelige og ubehagelige tanker “

155 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßHis sind er etableret, er det ens over for alle væsener ,

Han har magt over tanker behagelige og ubehagelige . “

156 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßDoes han ikke tage , hvad der er ikke givet , hvordan er han tilbageholdende mod væsener

Er han langt væk fra uagtsomhed , har han ikke forladt jhana .

157 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

SSHE tager ikke hvad der ikke er givet , er fastholdt mod væsener ,

Er langt væk fra uagtsomhed har Velsignedes ikke opgivet jhana .

158 . Dæmonen Hemavata sagde:

ß Er han ikke fortælle løgne , er han kommet til slutningen af ​​uslebne snak

Er han ikke forbande , og tale frivolously

159 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

SSHE ikke fortælle løgne , ikke er kommet til slutningen af ​​uslebne snak ,

Ikke bande og taler meningsfulde ord.

160 . Dæmonen Hemavata sagde:

ßDoes hans sind ikke dvæle i sensualitet og er det uforstyrret,

Har han overvinde vildfarelse , og er han klog i undervisningen.

161 . Dæmonen Sàtàgiri sagde:

ßHis sind ikke dvæle i sensualitet og det er uforstyrret,

Han har overvundet al illusion , og den oplyste Ens Undervisning er klog “

162 . Dæmonen Hemavata sagde:

ß Er han begavet med viden og ren adfærd .

Er hans ønsker ødelagt, og har han ikke fremtidig genfødsel .

163 . Dæmonen Ssatàgiri sagde:

ß Han er udstyret med viden og ren adfærd ,

Alle ønsker ødelagt , har ingen fremtid genfødsel .

163a . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Han er prisværdigt , for begavelse viden og adfærd.

163b . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Vi værdsætter hans begavelse af viden og adfærd.

164 . Vismanden er udstyret med en handling ødelagt sind,

Er udstyret med viden og adfærd , nu vil vi se ham .

165 . Har tynde lemmer som en antilope , er klog og spiser lidt mad uden grådighed ,

Lad os gå og se vismanden Gotama og koncentrerede sig i skoven.

166 . Er som en løve , der ikke ønsker sensualitet er som en roaming enkelt elefant .

Lad os nærme og bede frigivelsen fra Death

167 . Han er en prædikant og practiser der er gået ud over alle ting.

Vi vil bede oplyst Gotama , der har overvundet vrede og frygt.

168 . Dæmonen Hemavata spurgte:

ßHow har verden opstået og hvordan er bekendte foretaget,

På hvilket er verdens understøttes, og hvordan det bliver ødelagt.

169 . Sagde den Velsignede ;

ßHemavata opstår verden i seks, og bekendte er på seks

Understøttes på disse samme seks, bliver verden ødelagt i seks ” .

170 . ßHow er, at støttende tilstand , hvorfra verden bliver ødelagt ,

Forklar udgivelse, hvordan er udgivelsen fra ubehageligheder.

171. . ssin verden er der fem dele af fornuft begær , sindet er det sjette

Skæring op interesse der kommer frigivelsen fra ubehageligheder.

172 . Dette er udgivelsen fra verden, prædikede til dig, som det virkelig er ,

Jeg siger dig igen , det er den udgivelse fra ubehageligheder. .

173 ßWho vil krydse oversvømmelse, og som vil krydse havet,

Ikke at tage et fodfæste og ikke understøttet som ikke vil synke i dybet. ” .

174 . ßAlways udstyret med dyder , kloge og koncentrerede ,

Med mindfulness vendt indad , han krydser oversvømmelsen. vanskeligt at krydse.

175 . At vende sig bort fra sensuelle opfattelser og nå ud over alle obligationer

Med ødelæggelsen af ​​interesse `for at være” , man ikke synke i dybet.

176 . “Med dyb visdom , smart ser det væsentlige , ikke tilsmudset af sensualitet på nogen måde,

Vismanden går langs den guddommelige vej, udgivet på enhver måde.

177 . Vismanden med perfekte navn ser væsentlige behændigt , og giver visdom

Ikke at blive snavset i sanselighed , han går langs den guddommelige sti udgivet i enhver måde .

178 . Faktisk i dag oplevede vi en stor lys og et stort offer ,

At vi så alle Oplyste , der har passeret oversvømmelse og har ingen ønsker.

179 . Vi tusind dæmoner , almægtig og berømte , tage din tilflugt ,

Du er vor Lærer usammenlignelige.

180 . Nu vil vi gå fra landsby til landsby og fra by til by

Tilbede den alle Oplyste og godhed af undervisningen.

comments (0)