WordPress database error: [Table './sarvajan_ambedkar_org/wp_comments' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT ID, COUNT( comment_ID ) AS ccount FROM wp_posts LEFT JOIN wp_comments ON ( comment_post_ID = ID AND comment_approved = '1') WHERE ID IN (2178,2177) GROUP BY ID

Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
March 2013
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
03/18/13
19313 TUESDAY LESSON 864 -THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa 07 Sanghadisesa 03 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org BUDDHA’S TEACHINGS FOR THE CONTEMPORARY WORLD -II A Buddhist Response to Contemporary Dilemmas of Human Existence-PROGRAMS-Mahabodhi Dhammaduta Vihara
Filed under: General
Posted by: site admin @ 6:29 pm

19313 TUESDAY LESSON 864
-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa

07

Sanghadisesa
03

Pali

English

Sinhalafrom FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org


3. 3.
Duññhullavàcàsikkhàpadaü


1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyã ara¤¤e viharati. Tassàyasmato
vihàro abhiråpo hoti dassanãyo pàsàdiko. Tena kho pana samayena
sambahulà itthiyo àràmaü agamaüsu vihàrapekkhikàyo. Atha kho tà itthiyo
yenàyasmà udàyã, tenupasaïkamiüsu. Upasaïkamitvà àyasmantaü udàyiü
etadavocuü: “icchàma mayaü bhante ayyassa vihàraü pekkhitu”nti. Atha kho
àyasmaü udàyã tà itthiyo vihàraü pekkhàpetvà tàsaü itthãnaü vaccamaggaü
passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati. Yàcati’pi
àyàcati’pi, pucchati’pi pañipucchati’pi, àcikkhati’pi, anusàsati’pi,
akkosati’pi. Yà tà [PTS Page 128] [\q 128/] itthiyo chinnakà dhuttikà
ahirikàyo tà àyasmatà udàyinà saddhiü åhasanti’pi ullapanti’pi
ujjhagghanti’pi uppaõóenti’pi. Yà pana tà itthiyo hirimanà tà
nikkhamitvà bhikkhå ujjhàpenti: “idaü bhante nacchannaü nappatiråpaü,
sàmikenapi mayaü evaü vuttà na iccheyyàma, kimpanayyena udàyinà”ti. Ye
te bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
àyasmà udàyã màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi ohàsissatã”ti. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àrocesuü.

2. Atha kho
bhagavà etasmiü nidàne etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà
àyasmantaü udàyiü pañipucchi: “saccaü kira tvaü udàyã màtugàmaü
duññhullàhi vàcàhi obhàsã”ti. “Saccaü bhagavà. Vigarahi buddho bhagavà:
“ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmaü
duññhullàhi vàcàhi obhàsissasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena
viràgàya dhammo desito, no saràgàya -pe- kàmapariëàhànaü våpasamo
akkhàto netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- evaü ca pana
bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana
bhikkhå otiõõo vipariõatena cittena màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi
obhàseyya yathà taü yuvà yuvatiü methunåpasaühitàhi, saïghàdiseso’ti.

3. Yo panà’ti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

Otiõõo nàma sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

[BJT Page 322] [\x 322/]

Vipariõatanti
rattampi cittaü vipariõataü, duññhampi cittaü vipariõataü, måëahampi
cittaü vipariõataü. Api ca rattaü cittaü imasmiü atthe adhippetaü
vipariõatanti.

Màtugàmo nàma:
manussitthi, na yakkhã na petã na tiracchànagatà, vi¤¤å pañibalà
subhàsitadubbhàsitaü duññhullàduññhullaü àjànituü.

Duññhullà vàcà nàma: vaccamaggapassàvamaggamethunadhammapañisaüyuttà vàcà.

Obhàseyyàti ajjhàcàro vuccati.

Yathà taü yuvà yuvatinti daharo dahariü taruõo taruõiü kàmabhogã kàmabhoginiü.

[PTS Page 129] [\q 129/] methunåpasaühitàhãti methunadhammapañisaüyuttàhi.

Saïghàdiseso’ti -pe- tenapi vuccati saïghàdiseso’ti.

4. Dve magge
àdissa vaõõampi bhaõati, avaõõampi bhaõati, yàcati’pi, àyàcati’pi,
pucchati’pi, pañipucchati’pi, àcikkhati’pi, anusàsati’pi, akkosati’pi.

Vaõõaü bhaõati nàma: dve magge thometi vaõõeti pasaüsati.

Avaõõaü bhaõati nàma: dve magge khuüseti vamheti garahati.

Yàcati nàma: dehi me arahasi me dàtunti.

âyàcati nàma:
kadà te màtà pasãdissati, kadà te pità pasãdissati, kadà te devatàyo
pasãdissanti, kadà-1 sukhaõo sulayo sumuhutto bhavissati, kadà te
methunaü dhammaü labhissàmã-2. Ti.

Pucchati nàma: kathaü tvaü sàmikassa desi-3 kathaü jàrassa desã-3 ti.

Pañipucchati nàma: evaü kira tvaü sàmikassa desi-3 evaü jàrassa desã-3 ti.

âcikkhati nàma: puññho bhaõati “evaü dehi, evaü dentã-4 sàmikassa piyà bhavissasi manàpà cà”ti.

Anusàsati nàma: apuññho bhaõati, “evaü dentã-1. Sàmikassa piyà bhavissati manàpà cà”ti.

Akkosati nàma:
animittà’si nimittamattà’si alohità’si dhuvalohità’si dhuvavolà’si
paggharantã’si sikhariõi’si itthipaõóakà’si vepurisikà’si sambhinnà’si
ubhatobya¤janàsãti.

1. Kadà te. Syà. 2. Labhissasãti. Sã. Mu. 3. Dehi, dehãti. Sã. Mu. 4. Dentà, machasaü

[BJT Page 324] [\x 324/]

1. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhå ca naü itthiyà vaccamaggaü
passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati, yàcati’pi
àyàcati’pi pucchati’pi pañipucchati’pi, àcikkhati’pi, anusàsati’pi,
akkosati’pi, àpatti saïghàdisesassa -pe-*

2. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i, sàratto ca bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi
bhaõati -pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü saïghàdissonaü -pe-

3. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü
vaccamaggaü passàvamaggaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati
-pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü saïghàdissesena dukkañassa -pe-

4. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà vaccamaggaü
passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àdissa vaõõampi
bhaõati avaõõampi bhaõati [PTS Page 130 [\q 130/] -@]pa-akkosati’pi,
àpatti thullaccayassa-pe-

5. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i, sàratto ca bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü vaccamaggaü passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü
ubbhajàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati -pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü
thullaccayànaü -pe-

6. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü
vaccamaggaü passàvamaggaü ñhapetvà adhakkhakaü ubbhajàõumaõóalaü àdissa
vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati’pi àpatti thullaccayena
dukkañassa -pe. 7. Itthã ca hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü
itthiyà ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi
bhaõati -pe- akkosati’pi, àpatti dukkañassa -pe-

8. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati
avaõõampi bhaõati -pe- akkosati’pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

9. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca bhikkhu ca naü ubhinnaü
ubbhakkhakaü adhojàõumaõóalaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati
-pe-akkosati’pi àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

10. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã, sàratto ca. Bhikkhu ca naü itthiyà kàyapañibaddhaü
àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-akkosati’pi, àpatti
dukkañassa -pe

* Peyyàlamukhena kàyasaüsagge vuttanayova veditabbo.

[BJT Page 326] [\x 326/]

11. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i, sàratto ca. Bhikkhu ca naü
divinnaü itthinaü kàyapañibaddhaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi
bhaõati -pe- akkosati’pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

12. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã, sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyapañibaddhaü àdissa vaõõampi bhaõati avaõõampi bhaõati -pe-
akkosati’pi, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

13. Anàpatti atthapurekkhàrassa, dhammapurekkhàrassa, anusàsanãpurekkhàrassa, ummattakassa, àdikammikassàti.

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Lohitaü kakkasàkiõõaü kharaü dãgha¤ca vàpitaü kacci saüsãdati-1 maggo saddhà dànena kammunà’ti.

1. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã navarattaü kambalaü pàrutà hoti. A¤¤ataro
bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “lohitaü kho te bhaginã”ti. Sà na
pañivijàni. “âmayya, navaratto kambalo”ti. Tassa kukkuccaü ahosi. “Kacci
nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno”ti. Bhagavato etamatthaü
àrocesi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti.
(1)

2. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã kharakambalaü pàrutà hoti. A¤¤ataro bhikkhu
sàratto taü itthiü etadavoca: “kakkasalomaü kho te bhaginã”ti. Sà na
pañivijàni. “âmayya, kharakambalako”ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti. (2)

3. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã navàvutaü kambalaü pàrutà hoti. A¤¤ataro
bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “àkiõõalomaü kho te bhaginã”ti. Sà
na pañivijàni. “âmayya, navàvuto kambalo”ti. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà”ti. (3)

4. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthi kharakambalakaü pàrutà hoti. A¤¤ataro
bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “kharalomaü kho te bhaginã”ti. Sà
na pañivijàni, “àmayya, kharakambalako”ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti dukkañassà”ti. (4)

1. Saüsãrati. Sã. Mu. Syà.

[BJT Page 328] [\x 328/]

5. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã pàvàraü-1 pàrutà hoti. A¤¤ataro bhikkhu
sàratto taü itthiü etadavoca: “dãghalomaü kho te bhaginã”ti. Sà na
pañivijàni, “àmayya, pàvàro”-2. Ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti
bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti dukkañassà”ti. (5)

6. [PTS Page
131] [\q 131/] tena kho pana samayena a¤¤atarà itthã khettaü vapàpetvà
àgacchati. A¤¤ataro bhikkhu sàratto taü itthiü etadavoca: “vàpitaü kho
te bhaginã”ti. Sà na pañivijàni “àmayya, no ca kho pañivutta”nti. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa, àpatti
dukkañassà”ti. (6)

7. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu paribbàjikaü pañipathe passitvà sàratto
taü paribbàjikaü etadavoca: “kacci te bhagini maggo saüsãdatã”. Sà na
pañivijàni. “âma bhikkhu, pañipajjissasã”ti. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-
“anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti thullaccayassà”ti. (7)

8. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto a¤¤ataraü itthiü etadavoca:
“saddhà’si tvaü bhagini api ca yaü tvaü sàmikassa desi taü nàmbhàkaü
desã”ti. “Kiü bhante”ti. “Methunaü dhamma”nti. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa”nti. (8)

9. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto a¤¤ataraü itthiü etadavoca:
“saddhà’si tvaü bhagini. Api ca yaü aggadànaü taü nàmbhàkaü desã”ti.
“Kiü bhante aggadàna”nti. “Methunaü dhamma”nti. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe- “àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa”nti. (9)

10. Tena kho
pana samayena a¤¤atarà itthã kammaü karoti. A¤¤ataro bhikkhu sàratto taü
itthiü etadavoca: “tiññha bhagini ahaü karissàmã”ti. -Pe- “nisãda
bhagini ahaü karissàmã”ti -pe-”nipajja bhagini, ahaü karissàmã”ti. Sà na
pañivijàni. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu
saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti. (10-11-12)

Duññhullavàcàsikkhàpadaü niññhitaü

1. Dãghapàvàraü. Syà. 2. Dãghapàvàro. Syà. 3. Saüsãratãti. Sã. Mu.


5   ix>dosfiaih* fuys 3 *3( fhdokak’( tl,ays jkdyss wdhqiau;a Wodhs ia:jssr f;fuz
jkfhyss jdih lrhs’ ta wdhqiau;ayqf.a jsydrh jsYsIag iajNdjfhka hq;a;
jQfha oY!kSh jQfha m1idocklo fjhs’ tiufhys jkdysss fndfyda jQ ia;1Ssyq
jsydrh n,kq leue;sj jsydrhg .shdyqh’tl,ays ta ia;1Syq wdhqIau;a Wodhs
ia:jsrfhda huz ;efklayso t;ekg t


tl,ays wdhqIau;a Wodhs ia:jsr f;fuz ta ia;S1kag jsydrh fmkajd ta
ia;S1kaf.a u, ud.! uQ;1 ud.!hkaf.a jK!kdj lshhs’ .2Ko kq.2Ko lshhs’
b,a,hs ” jsfYaIfhka b,a,hs’jspdrhs’ kej; jspdrhs’ lshhs’ wkqYdikd
lrhs’wdfl1dI lrhs’huznÌ jQ ta ia;S1yq fj;ao Tjqka Nh ke;sj fflrdgsl .;s
we;sj ,ecacd ke;sj wdhqIau;ajQ Wodhs ia:jsssrhka iuZ. isskdiSuz o Wiia
jYfhka l:d lsrSuz o uy iskdiSuz o ljgluz lsrSuz o flfr;a’ ,cAcdj we;s
huz ia;S1yq fj;a o Tjqka t;ekska msg jS NsCIqkag fodia lshkag jkay’
“iajduSks” fuz jkdys kqiqÈiqh fkd.e,fmah” iajdushd jsiska o fufia
lshkakdyq

[\q 179 /]
kuz wms fkd leue;af;uq’wdhH! jq
Wodhs ia:jsrhka jsiska lS l, lsfulao i;2gq fjuqoehs ” lshdhs’ huznÌ
w,fmpzP NsCIQyq fj;a o Wkajykafia,d fodia lsh;a’ wi;2g m1ldY lr;a’fkd
i;2g wZ.jk jpk lsh;a’ ” flfia kuz wdhqIau;a Wodhs ia:jsrfhda ia;S1kag
wiNH jpk lsh;a o $ hkqhs’ tl,ays ta NsCIQka jykafia,d Nd.Hj;2ka jykafiag
fuz ldrKh ie< l


tl,ays Nd.Hj;qka jykafia fuz ldrKfhys fuz ksodkfhys NsCIQka /ialrjd
wdhqiau;ajQ Wodhs ia:jsrhka w;ska ” Wodhs” f;da ia;S1kag wiNH l:djka
lSfha hkq ienEo$”   ” Nd.Hj;22la jykai” ienEh’” Nd.Hj;a nqÈrcdKka
jykafia .eryQfial’ “ysia mqreIh” fkdukdjQ o” Ydikhg wkqf,duz kqjQo”
kqiqÈiqjQo Y1uKhkag fkd .e,fmk wlemjQo” fkdl


“huz NsCIqjla rd.fhka nei.kakd ,oafoa fmZMkdjQ is;ska hqla;j ;reKfhla
;reKshla yd ffu:qkh msdosfiai weje;a jkafkahhs” lshdhs’

7
“hfula ” jkdys hkq ” NsCIqj”hkq * fuys 3 mdrdcslfha *3+4( fPo fhdokak’(
‘ rd.fhka nei .;a’ hkq rd.fhka r;a jQfha n,dfmdfrd;a;2 iys; jQfha
ms

[\q 180 /]
is; fmrZMfkahs’ oafjzIfhka
ÈIsss;jQ is;o fmrZMfkahs’ fudayfhka uQ,djQ is;o fmrZMfkahs’tf;l2Èjqj;a
fuz wF:!fhys ‘ fmrZMkq’ kuz rd.fhka r;a jQ is; woyia lrkq ,efnz’*4( ‘
ia;s1h’ kuz ukqIH ia;1shla hkqhs’hlskakla fkdfjhs” fm1a;shla o fkdfjhs”
;srsika fOkqjlao fkdfjhs’ iqNdIs; ÈrANdis; folo ioaOu! wioaOu! folo oek
.ekSug m1n,jQ ukqIH ia;1shla jsh hq;2h’*5( ‘wiNH’ jpk kuz u, ud.! uQ;1
ud.! ffu:qk Ou! iËyka jk jpkfhdahs’ ‘ lshkafkah’ hkq rd. jYfhka neif.k
iSudj blau jSu hkqhs'’ ;reKfhla ;reKshlg fuka ‘ hkq oyfrla oyrshla iuZ.o
;reKfhla  ;reKshla iuZ.o ldu fNda.sfhla ldufNda.skshla iuZ.o hkqhs'’
ffu:qkfhka hqla;’ hkq ffu:qk Ou!!fhka hq;a hkqhs’


“ix>dosfiai “hkq *fuys3 ix>dosfiaifha - fPAofha *4( fhdokak’(
thskao ix>dosfiaih lshk,oS’ ” ud.! fol ” u, ud.! uq;1 hkq ud.!
folhs’” .2K lshhs’ ” hkq ud.! fol jK!kd m1ldY lsrSuhs’ ” kq.2K ” lshhs
hkq foud.!h ms

[\q 181 /]
mKavlo” mqreIfhl2f.a fuka Wv
msysgsfhao” nsÌkdjQ u, ud.! iy uQ;1 ud.!  we;af;ao” ia;S1ksus;s mqreI
ksuss;s folu we;af;ao” hkdoS jYfhka wdfl1daI lsrSuhs’


ia;1Shla fjzo” ia;1S ix{d we;a;shla fjzo”*4(rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta
ia;s1hf.a *5( u, ud.! uQ;1 ud.! wdosfhys .2K lshdo” w.2K lshdo” b,ajdo”
fkd b,ajdo” wido fkd wido” wkqYdikd flfrAo” wdfl1daI
flfrAo”*6(ix>dosfiai weje;a fjz’


ia;S1ka fokafklaa fjzo” ia;S1ka fokakd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a*4(
fjzo”*4( rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta ia;S1ka fofokd *5( * fuys 9 *5((
ix>dosfiai follg meussfKa’

 

-
ia;s1hl2ka  fjzo” mKavlhl2;a fjzo  fofokd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a
fjzo” * fuys 0 *4( 9 *5(( ix>dosfiaifhka Èl2,d weje;a fjz’

3=  
ia;1Shl2;a  fjzo” ia;1S ix{d we;af;ao”*4( rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta
ia;s1hf.a *5( u, ud.! uQ;1 ud.! yer bZ.gsfhka my, oKysfika Wv *6( .2K
lshdo” w.2K lshdo” b,ajdo” fkd b,ajdo” wido fkd wido” wkqYdikd flfrAo
wdfl1daI flfrAo”*7( :q,eis weje;a fjz’

33 
ia;S1ka fofofklaa fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a *4( 
rd.fhka r;a jQ NsCIqj ta ia;S1ka fofokdf.a  * fuys 3= *5( *6( ( :q,eis
weje;a follg meussfKa’

34 
ia;s1hla fjzo” mKavlfhl2;a fjzo” ta fofokd flfrys ia;1S ix{d
we;af;ao”*4( rd.fhka * fuys 3= *5( *6(( :q,isfhka  Èl2,d wej;a fjz’

  35  ia;s1hl2ka fjzo” ia;S1S ix{d we;af;a * fuys 3= *4( *4( (bZ.gsfhka by,;a oKuZvf,ka my,;a * fuys 3= *6(( Èl2,d weje;a fjz’

[ \ q 182 / ]

36
ia;1Ska fofofkla  fjzo” ia;S1ka fofokd flfrys  ia;1S ix{d we;af;a
fjzo”*  fuys 33 *4( 35 *4( iy 3= *6(( Èl2,d weje;a follg meusfKa’

37 
ia;s1hl2ka fjzo” mKavlfhl2;a fjzo ta fofokd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a *
fuys 33 *4( 35  *4( iy 3= *6( (  Èl2,d weje;a follgmeusfKa’

38 ia;1shl2;a  fjzo” ia;1S ix{d we;af;a  * fuys 3= *4(( lh ms

39   ia;1Ska fofofkla  fjzo” ia;S1ka fofokd flfrys  ia;1S ix{d we;af;a * fuys 33 *4( lh ms

30 
ia;1shl2;a  fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofkd flfryss ia;1S ix{d we;af;a  *
fuys 33* 4( lh ms

3-   wF:!l:d icACOdhkd lrkakyqgo” fm< lshkakyqgo “wkqYdikd lrkakyqgo” Wu;2jQjyqgo” wdoslrAuslhdgo weje;a fkdfjz’

f,ajka
jQo” rZM f,duz we;a;djQo” rZMf,duska .ejeiS .;a;djQo” ;o f,duz
we;a;djQo” osla f,duz we;a;djQo” ud.!h wejqrejdjQo” Y1oaOdj we;a;djQo”
w.1 odkh fokakdjQo” lu!dka;fhys fhÈkdjQo” ia;S1 l:d ms l:dtiufhys jkdys tla;rd ia;1shla wZM;a r;2 luznsdosfiai wej;g meusksfhuzoehs”lshdhs’ *7( ” uyK”
ix>dosfiai weje;a fkdfjz Èl2,d weje;ahhs” jod

[ \183 /]


tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla rZM luzns


tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla wZM; f.d;k ,o luzns


tiufhys jkdys tla;rd ia;1sshla ;o luzns,sshla fmdrjk ,oaoSh’ * fuys 3
*4(( “keZ.Ksh” f;dms ;o f,duz we;a;shlaoehs ” lshdhss’ wE oek fkd
.;a;dh’  wdhH! mq;11h” tfiah’ ;o f,duz we;sss luzns


tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla osla f,duz we;ss luzns

8
tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla fl;la jmqrd ths’* fuys 3 *4( “keZ.Ksh”
f;dms jmqf

9
tiufhys jkdys tla;rd NsCIqjla udrA.fhys mrsn1dcsldjla oel rd.fhka
r;ajQfha ta mrsn1dcsldjg fufia lSh’ ” keZ.Ksh” lsfulao$ udrA.h
wejqrefKafjzoehs”lsshdhs’ wE oek fkd .;a;dh’” uyK” tfiah hjhs” lSjdh’
*fuys 3*4(( ” uyK”ix>dosfiai weje;a fkdfjz :q,eis weje;ahhs”
jod

0
tufhys jkdys tla;rd NsCIQjla rd.fhka r;a jQfha tla ia;1shlg fufia
lSfjzh”keZ.Ksh” ;S Y1oaOd we;a;shla fjyso$ hula iajdushdg fokafkyso wmg

[\q 184 /]
fkd fokafkysso $” lshdhs’ iajduSks” lsfulao fu:qk Ou!ho$ * fuys 3 *6(( “uyK” f;da ix>dosfiai weje;g meusKsfhahhs” jod


tiufhys jkdys * fuys3 *4(( ” keZ.Ksh” ;S ieoey we;af;yso tfia kuz
huznÌjQ w.1 odkhla fjzo th wmg fkd fokafkysso $” lshdhs ‘” iajduSks” ljr
w.1 odkhlao $ ” “ffu:qk Ou!hhhs” lSh’ * fuys 3 *6( ” uyK” Tn 
ix>dosfiai weje;g meusKsfhyshhs” jod

3=+34 
tiufhys jkdys tla;rd ia;1shla huzlsis lu!dka;hla lrhs’* fuys 3 * 4((
“keZ.Ksh” issgqj uu lrushs ” lshdhs’” keZ.Ksh ysÌj ” ” keZ.Ksh fydj” wE
oek fkd .;a;dh’*fuys 3 *6(( ” uyK” ix>dosfiai weje;a fkdfjz Èl2,d
weje;ahhs” jod *;2kajk ix>dosfiaih ksus’(

WordPress database error: [Table './sarvajan_ambedkar_org/wp_comments' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2178 AND comment_approved = '1';

WordPress database error: [Table './sarvajan_ambedkar_org/wp_comments' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT COUNT(*) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '2178' AND comment_approved = '1'

comments (0)
18313 MOINDAY LESSON 863 -THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa 06 Sanghadisesa 02 Pali English Sinhala from FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.org MAHA BODHI SOCIETY -DHAMMAPADA FESTIVAL-BUDDHA’S TEACHINGS FOR THE CONTEMPORARY WORLD- We condemn brutal attack on Holy Buddhist Monk research student - SMS sent by BLIA Chennai.-VOICE OF SARVAJAN Sarvajan BSP ELEPHANT’s loyal hard working Caders’ approach to SC/ST/OBC/Minorities/ Poor Upper castes will win with 20000 votes and become owners of the MASTER KEY as Congress, BJP, JD(S) and their factions divide society by caste, religion and responsible for the ever rising prices of essential commodities and vote buying era ending.
Filed under: General
Posted by: site admin @ 12:50 am

18313 MOINDAY LESSON 863
-THE TIPITAKA-Vinaya Pitaka-Sanghadisesa

06

Sanghadisesa
02

Pali

English

Sinhalafrom FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY through http://sarvajan.ambedkar.orgMAHA BODHI SOCIETY

14,
Kalidasa Road, Gandhinagar, Bengaluru-560009
Tel: 080-22250684, 09343158020, 09343774921 Fax: 080-22264438
Email: info@mahabodhi.info, www.mahabodhi.info

We, the monks and members of the
Maha Bodhi Organisations
cordially request the pleasure of your participation in the

DHAMMAPADA FESTIVAL

which marks the 92nd Birthday of our beloved Bada Bhanthe the

Most Venerable Acharya Buddharakkhita
Abhidhaja Aggamaha Saddhammajotika D.Lit
Rector, Bhagavan Buddha University of Pali and Theravada Buddhism
The Founder President of Maha Bodhi Society Bengaluru
and its sister organisations

From 24-27 March 2013

At Maha Bodhi Society, Gandhinagar, Bngaluru

All are Welcome

Everyday there will be special puja and Deepa puja at 6:00 PM

Donate generously for Dhamma Services.
We gratefully acknowledge your donations.


BUDDHA’S TEACHINGS FOR THE CONTEMPORARY WORLD-I

Buddhism

Siddhattha Gotama 490-410 BCE

During what has been called the second urbanization of north-eastern India, emerging small kingdoms caused upheaval in all areas: economic, social and religious. Brahmin priests no longer retained the level of prestige and power they had as Vedic rituals and religious traditions lost their value, and more people turned their focus inwardly. They sought to know the true nature of reality that was at the bases of religious practice and the very foundation of life.

Men and women of all castes gave up everything to live a life of meditation, yoga, contemplation, starvation, self-mortification and deprivation of all kinds, in order to find this freedom, self-knowledge and fulfillment. Known as Samanas, there were so many of them that they were regarded as a fifth caste (apart from 1st rate, 2nd rate, 3rd rate and 4th rate Atmans). These ascetics and sages lived alone in caves or forests, or with their families in communities. They were supported by those who felt unable to do the same but who, by helping them, believed that they gained Kammic benefits.

Standing BuddhaGotama Buddha, 1st century CE,
Kingdom of Gandhara (northern
Pakistan and eastern Afghanistan)

One Samana was Siddattha Gotama (Siddhartha Gautama), who would eventually become known as Buddha – the “Awakened One with Awareness.”

“Having it all is not Enough” – the legend of Siddattha Gotama

Siddattha Gotama, legend has it, was a royal Prince whose father had protected him from any kind of suffering. From the time of his birth until the age of 29, he was given everything that one could possibly want: looks and riches, a beautiful wife, a healthy son. Then, at 29 he encountered sickness, old age, and death for the first time. Overcome by what he saw, Gotama recognized that all beings were subject to these things, no matter how much they had of worldly goods and splendor. He could no longer ignore the realities of life: suffering and death. Then he met a Samana who had renounced everything but appeared happy nonetheless, so, following his example, he left his home forever, and took up the begging bowl and staff of the Samana, to seek the end of his samsara the constant cycle of births, deaths and rebirths. Tradition refers to this episode as the “Four Sights.”


Buddha, Jesus, Zoroaster, Izkhiel, Guru-Nanak – stories about them
all say that their transformative insights took place around the age of
30.

For six years Gotama practiced the ascetic arts, traveling throughout the cities of the Ganges basin, studying with teachers who could impart the disciplines that would end his samsara. He learned yogic meditation and other practices but refused to believe that the temporary states arrived at were the highest realization possible to man. He deprived himself of food until he became emaciated, but concluded that this method only intensified suffering, it did not release one from it.

Map of the Ganges BasinHe realized that neither the pleasures of life nor the ascetic practices of the Samana offered him the wisdom he sought. He needed to find a way between these two extremes – this he called the Middle Way.

According to the Buddhist tradition, Gotama sat beneath a huge tree that was later called the “wisdom,” or “Bodhi” tree and vowed not to leave it until he achieved the liberating knowledge he sought.
Bodhi Tree at the Mahabodhi TempleThe Bodhi Tree at the Maha Bodhi Temple.
Propagated from the Sri Maha Bodhi, which
in turn is propagated from the original
Bodhi Tree at this location.

Unlike his teachers, whose practices focused on achieving extra-sensory perceptions of the mind, Gotama’s emphasis was on the quality of ‘mindfulness’ – awareness, without judgment, of mind, body and environment. He remembered that as a child he had meditated and focused on his breath and that this had brought him a sense of both pervading calmness and awareness. He undertook a long and arduous period of meditation and contemplation that culminated in his acquiring deep insights into the human condition. Finally, in overcoming the temptations of the demonic Mara, he believed he did attain nibbana (or nirvana) – the understanding that liberated him from samsara.

“In that instance the knowledge and the vision arose in me, unshakable is the realization in my mind, this is my last birth,” At this moment he earned the title Buddha – the Awakened One.

For 49 days, we are told, he enjoyed this liberation, and pondered whether he could teach others how to attain it. Finally, he traveled on foot to Benares to seek the five ascetics who had deserted him when he gave up the samsara way. They recognized that something had changed in him, and, following his Dhamma (Dharma: teachings) became the first arahants of Buddhism. Buddha taught for several decades throughout the cities of the Gangetic basin, building a community of followers. In 410 BCE at the age of 80 he became mortally ill, his last words, tradition has it, being:
“All compounded things are subject to decay, work out your salvation with diligence.”

The Four Noble Truths

Buddha's entry into ParinirvanaAn artist’s portrayal of Buddha’s entry into
Parinibbana (the final nibbana)

Dhamma or teachings of the Buddha – the truth that leads to liberation.

1. Life is suffering (Dukkha) –
our desires and expectations do not conform to the reality of the world, which is in a constant state of flux (Anicca), so we experience Dukkha.

2. The origin of suffering is attachment – not only do we fail to know reality but we 
mis-know it. We attribute permanence to impermanence. The physical universe is constant change, but we know it as permanent – change is the only thing there is. Our ideas, the objects that surround us, and our perceptions, are all transient. Even our idea of “self” is a delusion since there is no permanent self. Craving and clinging to these inevitably leads to suffering.

3. It is possible to end suffering in this life – 
Like the moksha in Hinduism, nibbana can be realized in life, through discipline and effort. Nibbana means freedom from troubles, worries, ideas, and the annihilation of the illusion of the self where one understands Dhamma – the Buddha’s teaching and becomes an arahant.

4. The path to cessation of suffering – 
The Middle Way – is a path between the extremes of clinging and aversion, both expressions of attachment, arriving at a state of complete equanimity. It is achieved through the Eightfold Path.


The Eightfold Path

Summa – “right,” or that which promotes the end of suffering has traditionally been divided into three sections:

A. STUDY – CULTIVATING WISDOM

1. Right Understanding – a person becomes acquainted with the basic principles of Dhamma, the Buddha’s teachings, and enters the path, gradually awakening an understanding of the wisdom he or she can attain at the end.

2. Right Intention –
One contemplates the desire for all beings to be happy and free from suffering. One cultivates goodwill, harmlessness and non-attachment, avoiding tendencies towards greed, hatred and harm.

B. ETHICAL CONDUCT – DEVELOPING MORAL CONDUCT

3. Right Speech – I will refrain from false speech – not only lying or slandering, but gossip, cursing, swearing or meaningless babble. I will communicate in kind, gentle and direct speech.

4. Right Action –
there are 5 precepts of non-harming (ahimsa) – these are ideals that one vows to live by: to refrain from harming sentient beings; to refrain from taking what is not offered; to refrain from sexual misconduct; to refrain from false speech; to refrain from stupefying drink.

5. Right Livelihood – to earn a living in a way that benefits humanity.

C. MENTAL DEVELOPMENT – DISCIPLINING THE MIND

By ‘Mind’ the Buddha meant the totality of thoughts, sensations, feeling and consciousness, that are experienced at each moment. The mind has great potential, but the undeveloped mind is like a wild horse: difficult to stay attentive, it craves stimulation, jumping from thought to thought, dwelling in the past or in the future, with thoughts that often cause anxiety or fear. When this undisciplined mind does pay attention to the present, it does so with opinions and emotional reactions rather than being in the present. To bring the mind under control is necessary, but it requires patience, skill, and
persistent training.

6. Right Effort –
since deluded thinking hinders the ability to understand the world, the student pays deliberate attention to developing positive thoughts that alleviate suffering and to letting go negative ones, he or she practices generosity and patience.

7. Right Mindfulness –
taking meditative awareness into everyday life. Doing so can restrain the mind’s proclivity to make immediate judgments, reduce its tendency to need stimulation, and sharpen its awareness in the present moment.

8. Right Concentration –
it is necessary to take time each day to practice
meditative awareness.


The Dhamma (Dharma) WheelThese eight elements are symbolized by a wheel and practiced simultaneously, since the practice of one supports the practice of the others. The Buddha maintained that one could develop the virtues described as one would develop any skill, with regular practice.

Buddha did not want his teaching to be accepted on his authority. Anything can become an object of attachment, even his own teaching. He encouraged the individual to take responsibility for his own beliefs. For the Buddha Karma was rooted in intentional acts, it was not absolute as in the Hindu conception. He advised that pupils should not accept anything simply because it is traditional or hearsay; or because it comes from sacred text, because it seems rational, logical, or comes from a teacher who is competent, or charismatic. He emphasized that one should check ones views, test ideas and guard against the possibility of bias.
Buddha emphasized spiritual self-sufficiency and responsibility, rather than depending upon the Brahmin priests. He taught that spiritual attainment was no longer limited to certain castes, but possible for everyone, without discrimination based on gender, age, social status, or moral standing.
He saw himself as a healer, not a god. He was never represented in human form until 300 - 400 yrs after death. When asked how he should be described, the Buddha said “Remember me as one who is awake.”

This story is an exemplar of his teaching:


The Mustard Seed
Once there was a woman named Kisagotami, whose only son died. With the dead child in her arms, she ran from house to house begging, “Please give me medicine for my son.” Seeing her, the people shook their heads in pity. “Poor Kisagotami, you have lost your senses. Your son is dead. He is beyond the help of medicine.” She, however, refused to accept this and went on wandering in the streets asking everyone she met for help. A gentle old man took pity on her and said, “Go to the Buddha. He will help you.” In haste, Kisagotami took her dead son to the Buddha and asked, “Is there a medicine to cure my son?” He looked at the closed eyes of the child and understood, “I will heal your son if you bring me a handful of mustard seed.” Joyfully, Kisagotami started off to get them. Then the Buddha added, “But the seeds must come from a house where no one has died.” Kisagotami went to every house in the city and asked for the mustard seed. “We have plenty of mustard seed,” everyone said. “Take all that you need.” Then she asked, “Has anyone ever died in this house?” “But of course,” she was told. “There have been many deaths here.” “I lost my father,” “I lost my sister,” “I lost my daughter.” “There are more dead here than living.” She could not find one house that had not been visited by death. Weary and with all hope gone, Kisagotami sat on a hilltop and watched the fires of the city flicker up and die out. Suddenly she came to her senses and said, “The lives of people flicker up and go out like fire. My son is not the only one who has died. Everyone dies. How selfish I am in my grief!” She buried her son amid the wildflowers and returned to the Buddha, “Now I understand your teaching,” she said, holding out an empty hand. Kisagotami joined the sanga [community] and became an arahant. (To Be Contd.)

VOICE OF SARVAJAN

Sarvajan BSP ELEPHANT’s  loyal hard working Caders’ approach to SC/ST/OBC/Minorities/ Poor Upper castes will win with 20000 votes and become owners of the MASTER KEY as Congress, BJP, JD(S) and their factions divide society by caste, religion and responsible for the ever rising prices of essential commodities and vote buying era ending.

Kerosene 1 liter costs Rs 45.
Sugar is sold at Rs 13.50 per kg

Raw Rice - Traditional Ponni -Rs. 65 /kg
Parboiled Rice (for meals) - vellai ponni-
Rs. 50 /kg
Raw Rice - Jeeraga samba - Rs. 90 /kg
Wheat grain - Atta.-Rs. 45 /kg
Groundnut oil -Rs. 190/ ltr
Gingelly Oil -Rs. 220/ ltr
Sunflower oil -Rs. 160 /ltr
Hill Vegetables - Carrot, Beetroot, Cabbage, Cauliflower, Potatoes,
Onions, small onions, Chowchow, Knolkhol, Radish, Beans, Avarai-Rs. 48 / Kg
Hill Premium Vegetables - Green peas, Broccoli -Rs. 125 / Kg
Greens-Rs. 12 to 15 / kat
Bananas ,Lemons -Rs. 4 to 6 /pc
Drumstick - Rs.6 /pc
Mung Dal without skin - Rs. 110 /kg
Tur Dal - Rs. 108 /kg
Urad Whole (w/o skin) -Rs. 108 /kg
Karamani -Rs. 40 /500 gm


http://restore.org.in/Product-Price-List/102

FRESH PRODUCE
(Available only at Veg Bazaars; no delivery)


Hill Vegetables - Carrot, Beetroot, Cabbage, Cauliflower, Potatoes,
Onions, small onions, Chowchow, Knolkhol, Radish, Beans, Avarai
Rs. 48 / Kg
Local Vegetables - All Gourds, Tomatoes, Brinjal, Kovakkai, Cluster beans, Cucumber, Pumpkins, Lady’s Finger, Papaya Rs. 38 / Kg
Hill Plus Vegetables - Capsicum, Ginger, Saathukudi, Avocados Rs. 70 / Kg
Hill Special Vegetables - Pear Rs. 90 / Kg
Hill Premium Vegetables - Green peas, Broccoli Rs. 125 / Kg
Greens Rs. 12 to 15 / kat
Bananas
Rs. 4 to 7 /pc
Lemons
Rs. 4 to 6 /pc
Drumstick
Rs.6 /pc

FLOURS

Bajra Flour - Kambu maavu Rs. 22/ 500gm
Jowar Flour - Chola maavu Rs. 30/ 500gm
Multigrain Kanji mix
Our inhouse nutritional porridge!
Rs. 50/ 500 gm
Ragi Flour - Kezhvaragu maavu Rs. 22 /500 gm
Sprouted Ragi Flour Rs. 26/ 500 gm
Wheat flour Rs. 45 /kg
Rice flour Rs. 22 /500 gm
Besan flour - Kadalai maavu Rs. 30 /500 gm

MILLETS

Bajra grain
Pearl millet - Kambu
Rs. 18 / 500 gm
Jowar grain
Sorghum - Cholam
Rs. 24 / 500 gm
Kuthiraivali boiled
Barnyard millet
Rs. 42 / 500 gm
Kuthiraivali raw
Barnyard millet
— NO STOCK —
Ragi
Finger millet - Kezhvaragu
Rs. 18/ 500 gm
Saamai
Little millet
Rs. 33 / 500 gm
Thinai
Foxtail millet
Rs. 33 / 500 gm
Varagu raw
Kodo millet
Rs. 36 /500 gm
Varagu boiled
Kodo millet
— NO STOCK —

PULSES

Brown channa Rs. 41 / 500gm
Channa Dal Rs. 50 /500 gm
Green gram Rs. 45 / 500 gm
Horsegram Rs. 28 / 500 gm
Kollu
Mung Dal without skin Rs. 110 /kg
Tur Dal Rs. 108 /kg
Urad Dal (broken w/ skin) — NO STOCK –
Urad Dal (broken w/o skin) Rs. 40 /500 gm
Urad Whole Black — NO STOCK –
Urad Whole (w/o skin) Rs. 108 /kg
Mocchai Rs. 39 /500 gm
Karamani Rs. 40 /500 gm
Soya beans Rs. 25 /500 gm

RICES

 

Idly Rice  Rs. 45 /kg
Parboiled Rice (for meals) - vellai ponni Rs. 50 /kg
Handpounded Molagulugulu rice Rs. 50 /kg
Handpounded Sonamasuri rice – NO STOCK –
Raw Rice - Traditional Ponni Rs. 65 /kg
Raw Rice - Belgam Basmati Rs. 88 /kg
Raw Rice - Jeeraga samba Rs. 90 /kg
Red Rice Parboiled Kullakaar
semi-polished, suitable for idly-dosa and meals
— NO STOCK —
Red Rice Raw Mappilai Samba
strength giving variety, suited to making adai and cooking for meals
Rs. 90/ kg
Mappilai samba Red Rice Aval 45 /500 gm
Ponmani White Rice Aval 45 /500 gm
Rice Uppuma mix 44 /500 gm

WHEAT & CORN

Wheat grain - Atta. Rs. 38 /kg
Samba Wheat rava
— NO STOCK —
Corn Rava Rs. 20 /500 gm

COLD-PRESSED OILS (please bring containers)

Coconut oil Rs. 160/ ltr
Gingelly Oil Rs. 220/ ltr
Groundnut oil Rs. 190/ ltr
Castor oil Rs. 180/ ltr
Sunflower oil Rs. 160 /ltr

SPICES

Black Pepper Rs. 60 / 100 gms
Dhania  Rs. 31 / 200 gms
Jeera Rs. 30 / 100 gms
Methi seeds Rs. 12/ 100 gm
Mustard seeds Rs. 10/ 100 gm
Red Chilly Powder Rs. 25 / 100 gm
Red Chillies - Dried Rs. 65 / 250 gm
Turmeric Powder Rs. 30 / 100 gm
Cinnamon sticks Rs. 12 /25 gm
Cardamom Rs. 50 /25 gm
Cloves Rs. 42 /25 gm

DRIED FRUITS

Raisins - golden Rs.85 / 250 gms
Figs Rs.240 / 250 gms
Black currants Rs.100 / 100 gms

NUTS

Groundnuts Rs. 60 /500 gm
Cashew nuts Rs 180 / 250 gm
Native almonds Rs 100 / 100 gm
Walnuts — NO STOCK –

TEA & COFFEE

Herbitea - Navadarshanam Mild herbal leaf-tea; one pk makes 100 cups! Rs. 115
Sri Lakshmi Organic Estates Black leaf tea Rs. 60/ 100 gm
Sri Lakshmi Organic Estates Green leaf tea
Rs. 60 /100 gm
Sri Lakshmi Organic Estates Cardamom tea
Rs. 90 /100 gm
Sri Lakshmi Organic Estates Masala tea
Rs. 95 /100 gm
Sri Lakshmi Organic Estates Arabic Coffee
Rs. 125 /200 gm
Organic Depot - filter coffee
Rs. 100 /200 gm

HONEY
Honey - Plain
Last Forest Honey from the Nilgiris
Rs. 205/ 500 gm
Last Forest Honey - Bitter Rs. 115 / 250 gm
Last Forest Honey - Spiced
Pepper / Ginger spices
Rs. 120/ 250 gm

SWEETENERS

Jaggery blocks Rs. 60 / kg
Jaggery powder Rs. 60 / kg
Palm crystals
“panam kalkandu”
Rs. 35 / 250gms
Palm sugar
“panam kalkandu podi”
Rs. 50 / 250gms
Palm jaggery
“karupetti”
140 per kg
Palm jaggery w/ dried ginger
“sukku karupetti”
Rs. 55 / 250gms

SNACKS & MISC

Moon salt - Himalayan rock salt Rs. 55/ 500 gm
Vadam big
from traditional rices
Rs. 35 /100gms
Vadam small
from traditional rices
Rs. 25 /100gms
Spaghetti
Kambu / Ragi / Wheat
Rs. 60 /packet
Peanut butter
Processed by hand!
Rs. 115 / 300gm
TERRA
EARTHFOODS VEGAN WHOLE-GRAIN SNACKS - Thinai Ribbon Pakoda, Brown rice
murukku, mullumurukku, thattai, Red rice omam murukku, seepu pakoda,
millet mixture, green mixture, millet-flakes mixture, karaboondi etc
250 gm
Roasted peanuts with Salt / Chilly / Pepper — NO STOCK –
Peanut balls / chikki with jaggery – NO STOCK —
Idly podi / Rice-mix podi 250gm
Tamarind Rs. 70 / 500gm

PERSONAL & HOUSEHOLD CARE

 

 

TUGIL
: organic cotton shirts and kurtas - natural dyed, handwoven and manually stitched!
Rs. 650- 700 each
TUGIL
: organic cotton material - natural dyed, handwoven
Rs. 225 /meter
KRYA
: natural laundry detergent for machine or hand-wash , based on organic soapberries
Rs. 290 /pack
AEM
: effective microorganisms promote decomposition of organic matter. Used dilute as a household cleaner and composting aid
Rs. 25 /ltr
Bath powder
: organic green gram ground with Kasturi manjal and herbs promoting healthy skin
Rs.45/ 250 gm
Kambha Composting pot
SUPPLIED BASED ON ORDER
Large - Rs. 1000, Small - Rs. 800
Soap - Nature
Lavender * Sandal * * Saffron * Neem * Tulsi * Rosemary * 21 Herb * Turmeric * Aloevera
Rs. 32 each
Neev Herbal Handmade Soaps

Aloe-Lavender
Lemongrass
Almond-Rose
Olive-Rose
Patchouli
Neem-Tulsi

Rs. 80 each
Neev Herbal Handmade Liquid Soaps

Rose-Olive bodywash
Lemongrass handwash
Olive-neem shampoo

Sold in bulk into your own containers — NO STOCK —
Shopping bag
Reuse hundreds of times and avoid the waste of plastic! 
Rs. 15
Canvas bag
Heavy duty large size
Rs. 125

 

BOOKS & CDs

Know Your Millets - Booklet in English or Tamil Rs. 10
Gardening Booklets in English - Grow your own Greens & Gourds / Home Composting / Living Soil / Healthy Herbs Rs. 50 (Set of 4 booklets)
Pasumai Puratchiyin Kathai - the Story of the Green Revolution in Tamil by Sangeetha Sriram Rs. 200
Thalanmai - Tamil agricultural and environmental mag. Rs. 15

  

The above list is supposed to be fair price. What about unfair price list?

STOP this by throwing out Congress, BJP, JD(S) & thier factions and instal BSP.

It is common practice that Holy Monks and learned people all over the world attempt to do research work on Buddha’s teachings in this land where he is born.

But

We condemn brutal attack on Holy Buddhist Monk research student - SMS sent by BLIA Chennai.

The attackers  have been given special brainwashing in certain
schools and colleges.


Their Oath

“I
furthermore promise and declare that I will, when opportunity presents,
make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, as I am directed to do, to extirpate and
exterminate them from the face of the whole earth; and that I will spare
neither age, sex or condition; and that I will hang, waste, boil, flay,
strangle and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs
and wombs of their women and crush their infants’ heads against the
walls, in order to annihilate forever their execrable race. That when
the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup,
the Strangulating cord, the steel of the poniard or the leaden bullet,
regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or
persons, whatever may be their condition in life, either public or
private, as I at
any time may be directed so to do by any agent.

Innocent students out of ignorance join such fanatics without knowing the oath they have taken.


3. 2.
Kàyasaüsaggasikkhàpadaü


1. Tena
samayena buddho bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa
àràme. Tena kho pana samayena àyasmà udàyi ara¤¤e viharati. Tassàyasmato
vihàro abhiråpo hoti dassanãyo pàsàdiko, majjhe gabbho samantà
pariyàgàro. Supa¤¤attaü ma¤capãñhaü bhisibimbohanaü, pànãyaü
paribhojanãyaü såpaññhitaü, pariveõaü susammaññhaü. Bahå manussà
àyasmato udàyissa vihàrapekkhakà àgacchanti.

2. A¤¤ataro’pi
bràhmaõo sapajàpatiko yenàyasmà udàyi, tenupasaïkami. Upasaïkamitvà
àyasmantaü udàyiü etadavoca: “icchàmi mayaü bhoto udàyissa vihàraü
pekkhitu”nti. “Tena hi bràhmaõa pekkhasså”ti avàpuraõaü àdàya ghañikaü
ugghàñetvà kavàñaü panàmetvà vihàraü pàvisi. So’pi kho bràhmaõo àyasmato
udàyissa piññhito pàvisi. Sàpi kho bràhmaõi tassa bràhmaõassa piññhito
pàvisi. Atha kho àyasmà udàyi ekacce vàtapàne vivaranto ekacce vàtapàne
thakento gabbhaü anuparigantvà piññhito àgantvà tassà bràhmaõiyà
aïgamaïgàni paràmasi. Atha kho so bràhmaõo àyasmatà udàyinà saddhiü
pañisammoditvà àgamàsi.

3. Atha kho so
bràhmaõo attamano attamanavàcaü nicchàresi; “uëàrà ime samaõà
sakyaputtiyà ye ime evaråpe ara¤¤e viharanti. Bhavampi udàyã uëàro yo
evaråpe ara¤¤e viharatã”ti. Evaü vutte sà bràhmaõi taü bràhmaõaü
etadavoca: [PTS Page 120] [\q 120/] “kuto tassa uëàratà? Yatheva me tvaü
aïgamaïgàni paràmasi. Evameva me samaõo udàyi aïgamaïgàni paràmasã”ti.

[BJT Page 294] [\x 294/]

4. Atha kho so
bràhmaõo ujjhàyati khãyati vipàceti: “alajjino ime samaõà sakyaputtiyà
dussãlà musàvàdino. Imehi nàma dhammacàrino samacàrino brahmacàrino
saccavàdino sãlavanto kalyàõadhammà pañijànissanti. Natthi imesaü
sàma¤¤aü, natthi imesaü brahma¤¤aü, naññhaü imesaü sàma¤¤aü, naññhaü
imesaü brahma¤¤aü, kuto imesaü sàma¤¤aü, kuto imesaü brahma¤¤aü, apagatà
ime sàma¤¤à, apagatà ime brahma¤¤à kathaü hi nàma samaõo udàyã mama
bhariyàya aïgamaïgàni paràmasissati. Nahi sakkà kulitthihi kuladhitàhi
kulakumàrãhi kulasuõahàhi kuladàsãhi àràmaü và vihàraü và gantuü.
Sace-1. Kãlitthiyo kuladhitaro-2 kulakumàriyo kulasuõhàyo kuladàsiyo
àràmaü và vihàraü và gaccheyyuü, tàpi samaõà sakyaputtiyà duseyyu”nti.

5. Assosuü kho
bhikkhå tassa bràhmaõassa ujjhàyantassa khãyantassa vipàcentassa ye te
bhikkhå appicchà te ujjhàyanti khãyanti vipàcenti: “kathaü hi nàma
àyasmà udàyã màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjissatã”ti.

6. Atha kho te
bhikkhå bhagavato etamatthaü àràcesuü. Atha kho bhagavà etasmiü nidàne
etasmiü pakaraõe bhikkhusaïghaü sannipàtàpetvà àyasmantaü udàyiü
pañipucchi: “saccaü kira tvaü udàyi màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü
samàpajji”ti. “Saccaü bhagavà” ti. Viharahi buddho bhagavà:
“ananucchaviyaü moghapurisa ananulomikaü appatiråpaü assàmaõakaü
akappiyaü akaraõãyaü. Kathaü hi nàma tvaü moghapurisa màtugàmena saddhiü
kàyasaüsaggaü samàpajjissasi. Nanu mayà moghapurisa anekapariyàyena
viràgàya dhammo desito no saràgàya -pe- kàmapariëàhànaü våpasamo
akkhàto. Netaü moghapurisa appasannànaü và pasàdàya -pe- eva¤ca pana
bhikkhave imaü sikkhàpadaü uddiseyyàtha:

“Yo pana
bhikkhu otiõõo vipariõatena cittena màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü
samàpajjayya: hatthagàhaü và veõigàhaü và a¤¤atarassa và a¤¤atarassa và
aïgassa paràmasanaü, saïghàdiseso”ti.

7. Yo panàti yo yàdiso -pe-

Bhikkhåti -pe- ayaü imasmiü atthe adhippeto bhikkhåti.

[PTS Page 121] [\q 121/] otiõõo nàma: sàratto apekkhavà pañibaddhacitto.

1. Sacehi: syà 2. Kuladhãtaro. Machasaü. Kuladhãtàyo sãmu.

[BJT Page 296] [\x 296/]

Vipariõatanti
rattampi cittaü vipariõataü, duññhampi cittaü vipariõataü, muëhampi
cittaü vipariõataü. Api ca rattaü cittaü imasmiü atthe adhippetaü
vipariõatanti.

Màtugàmo nàma manussitthi, na yakkhã, na petã, na tiracchànagatà. Antamaso tadahujàtàpi dàrikà, pageva mahattarã.

Saddhinti ekato.

Kàyasaüsaggaü samàpajjeyyàti ajjhàcàro vuccati.

Hattho nàma kapparaü upàdàya yàva agganakhà.

Veõi nàma suddhakesà và suttamissà và màlamissà và hira¤¤amissà và suvaõõamissà và muttàmissà và maõimissà và.

Aïgaü nàma hattha¤ca veõi¤ca ñhapetvà avasesaü aïgaü nàma.

8. âmasanà paràmasanà omasanà ummasanà olaïghanà ullaïghanà àkaóóhanà patikaóóhanà abhiniggaõhanà abhinippãëanà gahaõaü jåpanaü.

âmasanà nàma àmaññhamattà.

Paràmasanà nàma itocito ca sa¤copanà.

Dhamasanà nàma heññhà oropanà.

Ummasanà nàma uddhaü uccàraõà.

Olaïghanà nàma heññhà onamanà.

Ullaïghanà nàma uddhaü uccàraõà.

âkaóóhanà nàma àvi¤janà-1.

Patikaóóhanà nàma patipanàmanà.

Abhiniggaõhanà nàma aïgaü gahetvà nippãëanà.

Abhinippãëanà nàma kenaci saha nippãëanà.

Gahaõaü nàma gahitamattaü.

Jupanaü nàma phuññhamattaü.

Saïghàdisesoti -pe- tenapi vuccati saïghàdiseso’ti.

1. âvi¤janaü. Machasaü. Syà.

[BJT Page 298] [\x 298/]

1. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati
paràmasati omasati ummasati olaïgheti ullaïgheti àkaóóhati patikaóóhati
abhiniggaõhàti abhinippãëeti gaõhàti jupati, àpatti saïghàdisesassa.

2. Itthã ca
hoti, vematiko sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati
paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa. Itthi ca hoti,
paõóakasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati
paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa. Itthi ca hoti,
purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü àmasati
paràmasati -pe- gaõhàti chupati. âpatti thullaccayassa. Itthi ca hoti,
tiracchànagatasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena kàyaü
àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa.

3. Paõóako ca
hoti, paõóakasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü [PTS Page 122] [\q 122/]
paõóakassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti
thullaccayassa.

Paõóako ca
hoti, vematiko sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena kàyaü
àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

Paõóako ca
hoti, purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena kàyaü
àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

Paõóako ca
hoti, tiracchànagatasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena
kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

Paõóako ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü paõóakassa kàyena kàyaü
àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa.

4. Puriso ca
hoti, purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü purisassa kàyena kàyaü
àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dukkañassa; puriso ca
hoti, vematiko -pe- puriso ca hoti, tiracchànagatasa¤¤i -pe- puriso ca
hoti, itthisa¤¤i -pe- puriso ca hoti, paõóakasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu
ca naü purisassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati,
àpatti dukkañassa.

[BJT Page 300] [\x 300/]

5.
Tiracchànagato ca hoti tiracchànagatasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü
tiracchànagatassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati,
àpatti dukkañassa. Tiracchànagato ca hoti, vematiko -pe- tiracchànagato
ca hoti, itthisa¤¤i -pe- tiracchànagato ca hoti paõóakasa¤¤i -pe-
tiracchànagato ca hoti, purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü
tiracchànagatassa kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati,
àpatti dukkañassa.

Ekamålakaü
 
 

1. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati àpatti
dvinnaü saïghàdisesànaü.

2. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü vematiko sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthãnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati àpatti
dvinnaü thullaccayànaü.

3. Dve itthiyo
dvinnaü itthãnaü paõóakasa¤¤i -pe- purisasa¤¤i -pe-tiracchànagatasa¤¤ã
sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü itthãnaü kàyena kàyaü àmasati
paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü thullaccayànaü.

4. Dve
paõóakà, dvinnaü paõóakànaü paõóakasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü
dvinnaü paõóakànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati,
àpatti dvinnaü thullaccayànaü.

5. Dve
paõóakà, dvinnaü paõóakànaü vematiko -pe-purisasa¤¤ã -pe-
tiracchànagatasa¤¤ã -pe- itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
paõóakànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
dvinnaü dukkañànaü.

[BJT Page 302] [\x 302/]

6. Dve purisà,
dvinnaü purisànaü purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca, naü dvinnaü
purisànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
dvinnaü dukkañànaü.

7. Dve purisà,
dvinnaü purisànaü vematiko -pe-tiracchànagatasa¤¤i -pe-itthisa¤¤i -pe-
paõóakasa¤¤i sàratto ca bhikkhu ca, naü dvinnaü purisànaü kàyena kàyaü
àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

8. Dve
tiracchànagatà, dvinnaü tiracchànagatànaü tiracchànagatasa¤¤i sàratto
ca, bhikkhu ca naü dvinnaü tiracchànagatànaü kàyena kàyaü àmasati
paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

9. Dve
tiracchànagatà, dvinnaü tiracchànagatànaü vematiko -pe-itthisa¤¤i
-pe-paõóakasa¤¤i -pe- purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
tiracchànagatànaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati,
àpatti dvinnaü dukkañànaü.

10. Itthi ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
saïghàdisesena dukkañassa.

11. Itthi ca
paõóako ca, ubhinnaü vematiko sàratto ca, bhikkhu [PTS Page 123] [\q
123/] ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti
chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa.

12. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü paõóakasa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyena kàyaü àmasati paràmati chupati -pe-gaõhàti, àpatti dvinnaü
thullaccayànaü.

13. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu naü ubhinnaü kàyena
kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena
dukkañassa.

14. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü tiracchànagatasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü
ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
thullaccayena dukkañassa.

[BJT Page 304] [\x 304/]

15. Itthã ca
puriso ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
saïghàdisesena dukkañassa.

16. Itthã ca
puriso ca, ubhinnaü vematiko -pe- paõóakasa¤¤ã -pe- purisasa¤¤i -pe-
tiracchànagatasa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü
àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena
dukkañassa.

17. Itthã ca
tiracchànagato ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü
ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
saïghàdisesena dukkañassa.

18. Itthã ca
tiracchànagato ca, ubhinnaü vematiko -pe-paõóakasa¤¤i -pe-purisasa¤¤ã
-pe- tiracchànagatasa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena
kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena
dukkañassa.

19. Paõóako ca
puriso ca, ubhinnaü paõóakasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
thullaccayena dukkañassa.

20. Paõóako ca
puriso ca, ubhinnaü vematiko -pe-purisasa¤¤ã -pe-tiracchànagatasa¤¤ã
-pe- itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati
paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

21. Paõóako ca
tiracchànagato ca, ubhinnaü paõóakasa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü
ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
thullaccayena dukkañassa.

22. Paõóako ca
tiracchànagato ca, ubhinnaü vematiko -pe-purisasa¤¤ã
-pe-tiracchànagatasa¤¤ã -pe- itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü
ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
dvinnaü dukkañànaü

[BJT Page 306] [\x 306/]

23. Puriso ca
tiracchànagato ca, ubhinnaü purisasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü
ubhinnaü kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
dvinnaü dukkañànaü.

24. Puriso ca
tiracchànagato ca, ubhinnaü vematiko -pe-tiracchànagatasa¤¤ã
-pe-itthisa¤¤i -pe- paõóakasa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü
dukkañànaü.

Dumålakaü niññhitaü

1. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyena
kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti
thullaccayassa. -Pe-

2. Dve
itithiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthinaü kàyena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti
chupati, àpatti dvinnaü thullaccayànaü. -Pe-

3. [PTS Page
124] [\q 124/] itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca,
bhikkhu ca naü ubhinnaü kàyena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati
-pe-gaõhàti chupati, àpatti thullaccayena dukkañassa -pe-

4. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyapañibaddhena
kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati, àpatti thullaccayassa.
-Pe-

5. Dve
itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthinaü kàyapañibaddhena kàyaü àmasati paràmasati -pe- gaõhàti chupati,
àpatti dvinnaü thullaccayànaü. -Pe-

6. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyapañibaddhena kàyaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
thullaccayena dukkañassa -pe-

7. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà kàyapañibaddhena
kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati, àpatti
dukkañassa. -Pe-

[BJT Page 308] [\x 308/]

8. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthinaü kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe-
gaõhàti chupati, àpatti dvinnaü dukkañànaü. -Pe-

9. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati -pe-gaõhàti chupati,
àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

10. Itthã ca hoti, itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dukkañassa. -Pe-

11. Dve
itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthinaü nissaggiyena kàyaü àmasati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.
-Pe-itthinaü

12. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
nissaggiyena kàyaü àmasati àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

13. Itthã ca hoti, itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati, àpatti dukkañassa. -Pe-

14. Dve
itithiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthinaü nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dvinnaü dukkañànaü
-pe-

15. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasati àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

16. Itthã ca hoti, itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü itthiyà nissaggiyena nissaggiyaü àmasati àpatti dukkañassa. -Pe-

17. Dve
itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü dvinnaü
itthinaü nissaggiyena nissaggiyaü àmasati, àpatti dvinnaü dukkañànaü
-pe-

18. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã sàratto ca, bhikkhu ca naü ubhinnaü
nissaggiyena nissaggiyaü àmasati, àpatti dvinnaü dukkañànaü.

Bhikkhupeyyàlaü niññhitaü

[BJT Page 310] [\x 310/]

1. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa kàyena kàyaü
àmasati paràmasati omasati ummasati olaïgheti ullaïgheti àkaóóhati
patikaóóhati abhiniggaõhàti abhinippãëeti gaõhàti chupati,
sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
saïghàdisesassa. -Pe-

2. Dve
itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤i sàratto ca, itthiyo ca naü
bhikkhussa kàyena kàyaü àmasanti paràmasanti omasanti ummasanti
olaïghenti ullaïghenti àkaóóhanti patikaóóhanti abhiniggaõhanti
abhinippãëenti gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati,
phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü saïghàdisesànaü -pe-

3. [PTS Page
125] [\q 125/] itthã ca paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, ubho
ca naü bhikkhussa kàyena kàyaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti
chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
saïghàdisesena dukkañassa -pe-

4. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa kàyena
kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati omasati ummasati olaïgheti ullaïgheti
àkaóóhati patikaóóhati abhiniggaõhàti abhinippãëeti gaõhàti chupati,
sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
thullaccayassa. -Pe-

5. Dve
itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤i sàratto ca, itthiyo ca naü
bhikkhussa kàyena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti omasati ummasati
olaïgheti ullaïgheti àkaóóhanti patikaóóhanti abhiniggaõhanti
abhinippãëenti gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati,
phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü thullaccayànaü -pe-

6. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa
kàyena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti chupanti,
sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
thullaccayena dukkañassa -pe-

7. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena
kàyaü àmasati paràmasati-pe- gaõhàti chupati, sevanàdhippàyo kàyena
vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti thullaccayassa -pe-

8. Dve
itthiyo, dvinnaü itthinaü itthisa¤¤i sàratto ca, itthiyo ca naü
bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyaü àmasanti paràmasanti -pe- gaõhanti
chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
dvinnaü thullaccayànaü -pe-

[BJT Page 312] [\x 312/]

9. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa
kàyapañibaddhena kàyaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti chupanti,
sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
thullaccayena dukkañassa -pe-

10. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, itthã ca naü bhikkhussa kàyapañibaddhena
kàyapañibaddhaü àmasati paràmasati-pe-gaõhàti chupati, sevanàdhippàyo
kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dukkañassa -pe-

11. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i sàratto ca, itthiyo ca naü
bhikkhussa kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti -pe-
gaõhanti chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti,
àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

12. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa
kàyapañibaddhena kàyapañibaddhaü àmasanti paràmasanti -pe-gaõhanti
chupanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
dvinnaü dukkañànaü -pe-

13. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa nissaggiyena kàyaü
àmasati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti
dukkañassa -pe-

14. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤ã sàratto ca, itthiyo ca naü
bhikkhussa nissaggiyena kàyaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati
phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

15. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa
nissaggiyena kàyaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü
pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

16. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤ã sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa nissaggiyena
kàyapañibaddhaü àmasati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü
pañivijànàti, àpatti dukkañassa -pe-

[BJT Page 314] [\x 314/]

17. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i sàratto ca, itthiyo ca naü
bhikkhussa nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena
vàyamati phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

18. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤i sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa
nissaggiyena kàyapañibaddhaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati
phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

19. Itthã ca
hoti, itthisa¤¤i sàratto ca, itthi ca naü bhikkhussa nissaggiyena
nissaggiyaü àmasati, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati na ca phassaü
pañivijànàti, àpatti dukkañassa -pe-

20. Dve
itthiyo, dvinnaü itthãnaü itthisa¤¤i sàratto ca, itthiyo ca naü
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaü àmasanti sevanàdhippàyo kàyena
vàyamati, na ca phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

21. Itthã ca
paõóako ca, ubhinnaü itthisa¤¤ã sàratto ca, ubho ca naü bhikkhussa
nissaggiyena nissaggiyaü àmasanti, sevanàdhippàyo kàyena vàyamati
phassaü pañivijànàti, àpatti dvinnaü dukkañànaü -pe-

22.
Sevanàdhippàyo kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti àpatti
saïghàdisesassa. Sevanàdhippàyo kàyena vàyamati na ca phassaü
pañivijànàti, àpatti dukkañassa. Sevanàdhippàyo na ca kàyena vàyamati
phassaü pañivijànàti, anàpatti. Sevanàdhippàyo na ca kàyena vàyamati na
ca phassaü [PTS Page 126] [\q 126/] pañivijànàti, anàpatti,
mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, anàpatti.
Mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, anàpatti.
Mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati phassaü pañivijànàti, anàpatti.
Mokkhàdhippàyo na ca kàyena vàyamati na ca phassaü pañivijànàti
anàpatti.

23. Anàpatti asa¤cicca, asatiyà, ajànantassa; asàdiyantassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanaññassa-1. âdikammikassàti.

1. Vedanàññassa. Machasaü

[BJT Page 316] [\x 316/]

Vinãtavatthu

Uddànagàthà:

Màtà dhãtà ca bhaginã ca chàyà yakkhã ca paõóako,

Suttà matà tiracchànà dàrudhãtalikàya ca.

Sampiëe saïkamo maggo rukkho nàvà ca rajju ca,

Daõóo pattaü panàmesi vande vàyàmi nacchupeti.

1. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu màtuyà màtupemena àmasi. Tassa kukkuccaü
ahosi -pe- kacci nu kho ahaü saïghàdisesaü àpattiü àpanno, ti. Bhagavato
etamatthaü àrocesi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
dukkañassà”ti (1)

2. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu dhãtuyà dhãtupemena àmasi -pe- bhaginiyà
bhaginipemena àmasi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu
saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti. (2-3)

3. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu puràõadutiyikàya kàyasaüsaggaü samàpajji.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno
saïghàdisesa”nti. (4)

4. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu yakkhiyà kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa; àpatti
thullaccayassà”ti. (5)

5. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu paõóakassa kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
thullaccayassà”ti. (6)

6. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu suttitthiyà kàyasaüsaggaü samàpajji.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno saïghàdisesa”nti.
(7)

7. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu matitthiyà kàyasaüsaggaü samàpajji. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
thullaccayassà”ti. (8)

8. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu tiracchànagatitthiyà kàyasaüsaggaü
samàpajji. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa.
âpatti dukkañassà”ti. (9)

9. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu dàrudhãtalikàya kàyasaüsaggaü samàpajji.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
dukkañassà”ti. (10)

[BJT Page 318] [\x 318/]

10. Tena kho
pana samayena sambahulà itthiyo a¤¤ataraü bhikkhuü sampiëetvà
bàhàparamparàya -1 neseü. Tassa kukkuccaü ahosi. “Sàdiyi tvaü
bhikkhå”ti. “Nàhaü bhagavà sàdiyi”nti “anàpatti bhikkhu
asàdiyantassà”ti. (11)

11. [PTS Page
127] [\q 127/] tena kho pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiyà
abhiruëhaü saïkamaü sàratto saücàlesi. Tassa kukkuccaü ahosi
-pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti dukkañassà”ti. (12)

12. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiü pañipathe passitvà sàratto
aüsakåñena pahàraü adàsi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “àpattiü tvaü
bhikkhå àpanno saïghàdisesa”nti. (13)

13. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiyà abhiruëhaü rukkhaü sàratto
sa¤càlesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa.
âpatti dukkañassà”ti. (14)

14. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiyà abhiruëhaü nàvaü sàratto
sa¤càlesi. Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa.
âpatti dukkañassà”ti. (15)

15. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiyà gahitaü rajjuü sàratto àvi¤ji.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
thullaccayassà”ti. (16)

16. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiyà gahitaü daõóaü sàratto àvi¤ji.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
thullaccayassà”ti. (17)

17. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu sàratto itthiü pattena panàmesi. Tassa
kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
thullaccayassà”ti. (18)

18. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu ittiyà vandantiyà sàratto pàdaü uccàresi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe-”àpattiü tvaü bhikkhu àpanno
saïghàdisesa”nti. (19)

19. Tena kho
pana samayena a¤¤ataro bhikkhu itthiü gahessàmãti vàyamitvà na chupi.
Tassa kukkuccaü ahosi -pe- “anàpatti bhikkhu saïghàdisesassa. âpatti
dukkañassà”ti. (20)

Kàya saüsaggasikkhàpadaü niññhitaü. -2

1. ânesuü. Machasaü 2. Kàyasaüsaggasikkhàpadaü niññhitaü dutiyaü machasaü.


4 ix>dosfiaih

3  
tiufhys Nd.Hj;a nqÈrcdKka jykafia iej;a kqjr fcA;jk kuz jQ wfkamsZvq uy
isgqyq jsiska lrjk ,o wdrdufhys jevjikfial’tl,ays jkdys wdhqIau;a jQ
Wodhs ia:jsr f;fuz jkfhys fjfihs’ta wdhqIau;ayqf.a jsydrh jsYsIagjQfha
o  oY!KShjqfha o i;2g

[\q 164 /]
f.kfokafka o fjhs’ ueo ldurhla we;af;a
yd;ami rjquz Yd,dfjka hqla; jQfha fjhs’ ukd fldg mKjk ,o weË mqgq
wdosfhka .2osrs yd fugzg wdosfhka o hqla;fjhs’ mrsfNda. lghq;2 mdKSh
j.!hkaf.ka hqla; jQfha o ukdfldg Tmugzguz lrk  msrsfjka Yd,dj,ska o
hqla;jsh’ fndfydajQ ukqIHfhda wdhqIau;a Wodhs ia:jsrhkaf.a jsydrh ne,Sug
tkakdyqh’


tla;rd n1dyauKfhla o NhH!dj;a iuZ. Wodhs ia:jsrhka jykafia huz ;ekl o
t;ekg t


” YdlHmq;1 jQ o Wodr Ndjfhka hqla; jQ o fuz Y1uKhka jykafia,d funÌ
jkhkays jdih flfr;a o Nj;a Wodhs ia:jsrhka jykafia o uy;a jQfha funÌ
wdrKHfhys jdih flfrAhhs” lshdhs’ fufia lS l,ays ta neusKs”ta n1dyauKhdg
fufia lSjdh’ “Tyqf.a uy;anj l2ulao$ kqU jkdys uf.a wZ.miZ. huz
mrsoafolska mrduY!kh lrkafkao tmrsoafokau Wodhs Y1uKhdo uf.a wZ.miZ.
mrduY!kh flf

[\q 165 /]
hhso” n1yaupdrSyqhhso”
i;HjdoSyqhhso”YS,jka;fhdahhso” l


 


*3( blans;s ta NsCIQka jykafia,d fuz ldrKh Nd.Hj;2ka jykafiag ie<
lhd /ialrjd *4( wdhqIau;a Wodhs ia:jsrhkaf.ka jspdf

[\q 166 /]
foaYkd lrk,oafoa fkdfjzo” ta Ou!h ird.h
msKsi fkdjkafkah’ * 3ix>dosfiaifha 6 *4((  ldu oejs,s ixisËjSu
lshk,oafoa fkdfjzo” ysia mqreIh” fuz ldrKh wm1ikak jQjkaf.a meyeoSugo
fya;2 fkdjkafkah’ * fuys 4 mdrdcslfha 6 fPAofha *4( fuh hk ;ek isg
fhdokak’(

7  
” uyfKks” fufiao fuz YsCIdmoh Wfoijz’ huz NsCIqjla jkdys rd.fhka
nei.kakd ,oafoa” fmrZMkdjQ is;ska hqla;j usksia ia;1sh iuZ. ldh ixi.!hg
meusfkkafkao” w;ska w,ajd .ekSu fyda flaY l,dmfhka w,ajd .ekSu fyda
wksla fjk;a fohlska wZ.miZ. we,ajSula flfrA kuz ta NsCIqjg ix>dosfiai
weje; jkafkahs” jod

8  
hfula jkdys hkq * fuys 3 mdrdcslfha moNdcksfha 3 fPAofha ( NsCIqjla hk
fuz wF:!fhys woyia lrk,o NsCIqjhs’ ” ms

[\q 167 /]
” w;.Eu” kuz tyd fuyd fikh ” kuz
hgg my;a lsrSuhs’ “W,a,x>kh ” kuzWvg tijSuhs’ ” wdjs[ackh ” kuz
dosfiai” hkq *fuys 3 ix>dosfiaifha   - fjks fPAofha
*4( thskao ix>dosfiaih lshk ,oS’(

9  
ia;1shla fjzo” ia;1shl hk yeZ.Sul2;a we;sfjzo” *4( rd.fhka r;ajQfha;a
fjzo” NsCIqjl2;a fjzo ” ta NsCIqj ia;1shlf.a lhska lh we,a,Su w;.Eu
flfrAo” *5( ix>dosfiai weje;a fjz’ ia;1shl2;a fjzo” * 4(
ix>dosfiifha - fjks fPAofha *4( fju;slfhl2;a fjzo” *fuys 8 *4(( .ekSu
iamI! lsrSu flfrAo :q,is weje;a  fjz’mKavl hk yeZ.Sul2;a fjzo”  *fuys 8
*4(( .ekSu iamI! lsrSu flfrAo :q,is weje;a fjz’ia;1shl2;a fjzo” mqreI
ix{d we;af;a * fuys 8 *4(( .ekSu iamI! lsrSu flfrAo :q,is weje;a fjz’
ia;1S j.!hg wh;a fjzo ;srsika.; yeZ.Sul2;a fjzo” * fuys 8 *4(( .ekSu
iamI! lsrSu hkdosh flfrA kuz :q,is weje;a fjz’

0
mKavlfhl2;a fjzo” mKavlfhl2 hk yeZ.Suz we;af;la fjzo” *4( rd.h uZvkd
is;a we;af;ao” NsCIqjl2;a fjzo” ta NsCIqj mKavlhdf.a lhska lh  wduY!k
mdrduY!kdosh flfrAo” *5( .kSo” iamI! flfrAo” *5( :q,is weje;a fjz’
*6(mKavlfhl2;a  fjzo” * fuys *4(( .kSo” iamI! flfrAo”Èlalg weje;a
fjz’*6( mKavlfhl2;a fjzo” mqreI ix{d we;af;a *fuys *4( *5(( mKavlfhl2;a
fjzo” ;srsika .; yeZ.Suz  we;af;a * fuys *4(*5(( mKavlfhl2;a fjzo”
ia;1sfhla hk ix{d we;af;a o * fuys *4( fuys *5((’

[\ 168 /]

-
mqreIfhl2;a fjzo” mqreIfhl2 hk yeZ.Suz we;af;a” *4( rd.fhka uZvkd ,o
is;a we;af;ao” NsCIqjl2;a fjzo” Tyq mqreIhdf.a lhska lh  wduY!k mdrduY!k
flfrAo” .kSo” iamI! flfrAo” Èlalg weje;a fjz’

3=+
30  *fuz fPAo .ekSfuzoS ta ta fPAo iEoSug ” mqreIfhla ” fjkqjg “fju;sl
mqreIfhla  fjzo” ” mqreIfhl2;a fjzo”  ;srsika .; yeZ.Suz we;af;ao”" 
“mqreIfhl2;a fjzo ” ia;1S ix{d we;af;ao”  mqreIfhl2;a fjzo” mKavl
ix{dwe;af;ao”" ;srsika.;slfhl2;a fjzo”  ;srsika .; ix{dj  we;af;a o”" 
;srpzPdk.;slfhla fjzo ” “fju;slfhl2;a fjo ;srsika.;slfhla fjzo “ 
“ia;1s  ix{dj we;af;ao ;srsika.;slfhla fjzo”"  “mKavl ix{dj we;af;ao  
;srsika.;slfhla fjzo mqreI ix{dj we;af;ao” hkq fhdokak’(
*taluQ,slhhs’ (


3- ia;1Sjre fofofkla fjzo”
ia;1Sjre fofofkl hk ix{dj we;af;ao” *4( rd.fhka uZvkd ,o is;a we;af;ao”
NsCIqjl2;a fjzo” Tyq ia;1Ska fokakdf.a lhska lh  wduY!k mdrduY!k
flfrAo”* fuys 9 *4( ( .kSo” iamI! flfrAo”*5( ix>dosfiai weje;a  follg
meusfKa’

4= ia;1Ska fofofkla fjzo” ia;1Ska fofokd ms

43 ia;1Ska fofofkla fjzo” ia;1Ska fofokd flfrys mKavl ix{d we;a;f;ao  * fuys 3- *4(( *5(

44  * fuys 43 fPAoh fhoSfuzoS ” mKavl ix{dj” fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak ( mqrsi ix{dj+;srsika.; ix{dj+

45 
mKavlfhda fofofklaa fj;ao” mKavlhka fofokd ms

 [\q 169 /]

46
mKavlfhda fofofklaa fj;ao” mKavlhka fofokd ms

47  * fuys 45 fPAoh fhoSfuzoS ” mKavl ” fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( ;srsika.; ix{dj+ ia;1S ix{dj+ Èl2,d weje;a follg meusfKa


48 mqreIfhda fokafkla fj;ao” mqreIhka
fofokd ms

49 mqreIfhda fokafklaa fj;ao” mqreIhka fofokd ms

40 
* fuys 48 fPAoh fhoSfuzoS ” mqreI ix{dj ” fjkqjg ;rsika.; ix{dj+  ia;1S
ix{dj+mKavl ix{dj+ wduY!k mrduY!!k flfrAo* fuys 9 *4( ( .kSo” iamI!
flfrAo” *4(  Èl2,d weje;a follg meusfka (

4-  
;srsika .;slfhda fokafkla  fj;ao” ;srsikka.;sl fokakd flfrys  ;srsika.;
ix{dj we;af;a”   NsCIqjo”  ta ;srsika.;slhka   fofokdf.a  lhska lh 
wduY!k mdrduY!k flfrAo”  *fuys 40 *4(( ;srsika .;slfhda fofofkla fj;ao
;srsika.;sssl fofokd flfrys iel iys; jQfha * fuys 9 *4( iy 40 *4((

5= * fuys 4- fPAofha “  ;srsika.; ix{d “fjkqjg fuys olajk jpk fhoshhq;2hs (’+  ia;1S ix{dj+mKavl ix{dj+mqreI ix{dj+

 53  *3( ia;1shl2;a fjzo mKavlfhl2;a fjzo fofokd flfrys ia;1S ix{dj we;af;a * fuys 9  *4(( ix>dosfiai  *Èl2,d weje;a fjz’

54 ia;1shl2;a fjzo” mKavlfhl2;a fjzo” fofokd flfrys iel iys; jQfha   *fuys 9  *4(( :q,isfhka  Èl2,dfhka weje;a fjz’

55 * fuys 53 *3( fhoSfuzoS “  ia;1S ix{dj” fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak(+mKavl ix{d+* :q,is weje;a

* wmeyeos,shs’

[\q170 /]
follg meusfKa ia;1S  mqreIix{dj+ :q,isfhka Èl2,d weje;a fjz+ ( “;srssika.; ix{d ” :q,isfhka Èl2,d weje;a fjz’

56  ia;1shl2;a fjzo” mqreIfhl2;a fjzo “fofokd flfrys ia;1S ix{dj*fuys9*4(( *4( ix>dosfiaifhka Èl2,d weje;a fjz’ *5(

57 ‘ ia;1shl2;a fjzo” mqreIfhl2;a fjzo” fofokd  iel iy;jQfha * fuys 9 *4((   :q,isfhka Èl2,d weje;a fjz’

 58 
* fuys 56 fPAofha  “  ia;1S ix{dj” fjkqjg fuys olajk jpk o
“ix>dosfiaifhka Èl2,d weje;a fjz’”fjkqjg ” :q,isfhka Èl2,d weje;a
fjz’” fhdokak( mKavl ix{dj + mqreIix{dj+ ;srpzPdk.; ix{dj+

59  ia;1shl2;a fjzo” ;ssrsika.;slfhl2;a fjzo” fofokd  flfrys ia;1S ix{dj we;af;a *fuys 9 *4( iy56 *4((

50 
ia;1shl2;a fjzo” ;ssrsika.;slfhl2;a fjzo” fofokd  flfrys iel iys; jQfha
mKavl  ix{dj we;af;a  * fuys 9 *4(( fuys olajk jpk fhdod.; hq;2hs’(
mqreI ix{dj ” ;srsika.;sl ix{dj ” :q,isfhka Èl2,d weje;a fjz’

5-  mKavlhl2;a fjzo” mqreIfhl2;a fjzo”  fofokd flfrysss mKavl  ix{dj we;af;a  *fuys 9 *4((  :q,isfhka Èl2,d weje;a fjz’

6= 
mKavlhl2;a fjzo” mqreIfhl2;a fjzo”  fofokd flfrysss iel iys; jQfha   *
fuys 5- fPAofha ‘mKavl  ix{dj’ fjkqjg fuys olajk jpk fhdokak’( mqreI
ix{dj ” ;srpzPdk.; ix{dj” ia;1S ix{dj

63  mKavlhl2;a fjzo” ;srpzPdk.;slfhl2;a fjzo”  fofokd flfrysss mKavl  ix{dj we;af;a  * fuys 9 *4((  :q,isfhka Èl2,d weje;a fjz’

[\q 171 /]

64 
mKavlhl2;a fjzo” ;ssrpzPdk.;slfhl2;a fjzo”  fofokd flfrysss iel iys;
jQfha   * fuys 63  fPAofha ‘mKavl  ix{dj’ fjkqjg fuys olajk jpk
fhdokak’( mqreI ix{dj ” ;srsika.; ix{dj” ia;1S ix{dj” Èl2,d weje;a follg
meusfKa’

65  mqreIfhl2;a fjzo” ;srsika .;slhl2;a fjzo”   fofokd flfrys mqreI ix{dj we;af;a * fuys 9 *4((  Èl2,d weje;a follg meusfKa’

66 
mqreIfhl2;a fjzo”  ;ssraika .;slfhl2;a fjzo”  fofokd flfrysss iel iys;
jQfha   *fuys 65  fPAofha ‘mqreI  ix{dj’ fjkqjg fuys olajk jpk
fhdokak’(  ;srsika.; ix{dj” ia;1S ix{dj” mKavl ix{dj “Èl2,d weje;a follg
meusfKa’
oajsuQ,sslhhs’


 67  ia;1shl2;a fjzo”ia;1S hk ix{dj we;f;a o *fuys 9 *4 (( :q,iss weje;a fjz’

68  ia;1Ska fofofklaa fjzo”ia;S1ka fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a  *fuys 9 *4( ( :q,iss weje;a follg meusfKa ‘

69  ia;1Ska fofofklaa fjzo”mKavlfhl2;a fjzo” ta fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a  *fuys 9 *4(( :q,isfhka Èl2,d  weje;a fjz’

60  ia;1Shl2;a  fjzo”ia;1S ix{dj  we;af;a  *fuys 9 *4(( :q,iss weje;a fjz’

 6-  ia;1Ska fofofklaa fj;ao” ia;S1ka fofofkd flfrys ia;S1S ix{dj we;af;a  *fuys 9 *4( ( :q,iss weje;a follg meusfKa’

7=    ia;1Shl2;a  fjzo” mKavlfhl2;a fjzo”  fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a  *fuys 9 *4(( :q,isfhka Èl2,d  weje;a fjz’

[\q 172 /]

73  ia;1shl2;a  fjzo”ia;1S1S ix{d we;af;ao  *fuys 9 *4(( Èl2,d weje;a fjz’

 74  ia;1Ska fofofklaa fj;ao” ia;SS1ka fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a  *fuys 9 *4(( Èl2,d  weje;a follg meusfKa’

 75  ia;1shl2;a  fjzo” ia;S1S ix{d we;af;a  *fuys 9 *4( ( Èl2,d weje;a fjz’

 76  ia;1Ska fofofklaa fjzo” ia;SS1ka fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;ao” *fuys 9 *4 (( Èl2,d weje;a follg meusfKa'’

77  ia;s1hl2;a  fjzo”mKavlhl2;a fjzo” fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a o fuys 9 *4(( Èl2,d weje;a fjz’

78 
ia;1shl2;a fjzo” ia;S1S ix{d we;af;a o” *4( rd.fhka r;a jQ NsCIqjl2;a
fjzo” Tyq ia;1shf.a kssi.sfhka lh ms
 

 79  ia;1Ska fofofklaa fjzo” ia;S1ka fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;ao *fuys 78 *4 (( Èl2,d  weje;a follg meusfKhs’

70  ia;1shl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a   *fuys 78 *4 ( *5((’

7- 
ia;1shl2;a fjzo” ia;S1S ix{d we;af;a” *4( rd.fhka r;a jQ NsCIqjla fjzo”
Tyq ia;1shf.a kssi.sfhka ksi.sh” wduI!Kh flfrAo * 5 ( Èl2,dweje;a fjz’
*6(’

8=  ia;1Ska fofofklaa fjzo” ia;S1ka fofofkd flfrys ia;S1S ix{d we;af;a *fuys 7-  *4(( *4( Èl2,d weje;a follg meusfKa'’

83  ia;1shl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a *fuys 7- *4( iy 8= *4( ( NslaLq fmhHd,h ksus’


[\q 173 /]

84 
ia;1shl2la fjzo” ia;S1 ix{d we;af;a *4( rd.fhka r;ajQfha ia;S1h *5(
NsCIqjf.a lhska lh iamI! flfrAo” w;.Euz flfrAo” hgg ;oflfrAo” Wvg Tijdo”
;o lsrSuz tijSuz flfrAo” fuydg weoSu tydg weoSu flfrAo” wNsks.a.kay”
wNsksmamS,k flfrAo”iamI! flfrAo” fiajkh lsrSfuz woyia we;af;a lhska
jHdhdu flfrAo” iamI!h oek.kSo” *6( ix>dosfiai weje;a fjz’

85 
ia;S1ka fofofkla fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a *4(
rd.fhka r;a jQfha ia;S1yq *fuys 84 *5( 9 ix>dosfiai follg meusfKa’

86  ia;S1hl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a *fuys 84 *4(( *5( ix>dosfiaifhka Èl2,d weje;afjz’

87  ia;S1hl2;a fjzo” ia;S1 ix{d we;af;a *4( rd.fhka r;ajQfha ia;s1h *5(  *fuys 84 *5(( :q,is weje;a fjz’

88 
ia;S1ka fofofkla fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a” r;a
jQfha” ia;S1yq ta NsCIqjf.a *fuys 84 *5(( :q,is weje;a fofllg meusfKa’

89  ia;S1hl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a *fuys 84 *4(( *5( :q,isfhka  Èl2,d weje;a fjz’

80  ia;S1hl2;a fjzo” ia;S1 ix{d we;af;a *4( rd.fhka r;ajQfha ia;s1h  *fuys 84 *5(( :q,is weje;a fjz’

8- 
ia;S1ka fofofkla fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;a jQfha” ia;S1yq o ta *fuys 84 *5( :q,is weje;a fofllg
meusfKa’

9= 
ia;S1hl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;ajQfha” ta fofok *fuys 84  *5(( :q,isfhka  Èl2,d weje;a fjz’

93 ia;S1hl2;a fjzo” ia;S1 ix{dj we;af;a” rd.fhka r;ajQfha” ia;s1h *fuys 84 *5(( Èl2,d weje;a fjz’

[\q174 /]

94 
ia;S1yq fofofkla fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;a jQfha ia;S1yq o *fuys 84 *5(( Èl2,d weje;a fofllg meusfKa’

95 
ia;S1hl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a
rd.fhka r;ajQfha Tjqka  fofokd *fuys 84  *5(( Èl2,d weje;a follgmeusfKa

96 
ia;1sshl2;a fjzo”ia;1SSs ix{dj we;af;a” rd.fhka r;a jQfha” ta ia;1sh
*4( NssCIqjf.a ksi.sfhka lh wduY!kh flfrAo” fiajkh woyia we;af;a” lhska
jHdhdu flfrAo” iamY!h oek.kSo”*5( Èl2,d  weje;a fjz’

97
ia;S1yq fofofkla fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;a jQfha ia;S1yq o *fuys 96 *4( fhosh hq;2h ( Èl2,d weje;a
fofllg meusfKa’

98 
ia;S1hl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;ajQfha” Tjqka fofokd *fuys 96  *4(( Èl2,d weje;a follgmeusfKa

99  ia;s1hl2;a fjzo” ia;S1 ix{d we;af;a” rd.fhka r;a jQfha ia;s1h *fuys96 *4(( Èl2,d weje;a fjz ‘

90 
ia;S1ka fofofkla fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;a jQfha” ia;S1yq o *fuys 96 *4(( Èl2,d weje;a fofllg meusfKa’

9- 
ia;S1hl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;ajQfha” fofokd *fuys 96  *4(( Èl2,d weje;a follgmeusfKa

0=  ia;s1hl2;a fjzo” ia;S1 ix{d we;af;a” rd.fhka r;a jQfha ia;s1h *fuys96 *4(( Èl2,d weje;a fjz ‘

03
ia;S1yq fofofkla fj;ao” ia;S1ka fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;a jQfha” ia;S1yq o *4( ta NsCIqqjf.a kssi.sfhka  ksi.sh
wduY!lh flfrAo fiajk woyia we;af;a” lhska jhHdhdu flfrAo” iamY!h oek
fkd.kSo”*5( Èl2,d  weje;a fofllg meusfKa’

[\q 175 /]

04 
ia;S1hl2;a fjzo” mKavlhl2;a fjzo” fofokd flfrys ia;S1 ix{d we;af;a”
rd.fhka r;ajQfha” ta  fofokd *fuys 03*4(( Èl2,d weje;a follgmeusfKa’

05 
fiajk woyia we;af;a lhska jHdhdu flfrAo” iamY!h oek.kSo” ix>dosfiai
weje;a fjz’ fiajk woyia we;af;a lhska jHdhdu flfrAo” iamY!h oek fkd.kSo”
Èl2,d weje;a fjz’ fiajk woyia we;af;a lhska jHdhdu fkd flfrAo” iamY!h
oek fkd .kSo”  weje;a fkd fjz’ fiajk woyia we;af;a lhska jHdhdu
fkdflfrAo” iamY!h oek fkd .kSo”  weje;a fkdfjz’

06 
usoSfuz woyia we;af;a lhska jHdhdu flfrAo” iamY!h oek.kSso”weje;aa
fkdfjz’usoSfuz woyia we;af;a lhska jHdhdu flfrAo” iamY!h oek
fkd.kSso”weje;aa fkdfjz’usoSfuz woyia we;af;a lhska jHdhdu fkd flfrAo”
iamY!h oek.kSso”weje;aa fkdfjz’usoSfuz woyia we;af;a lhska jHdhdu fkd
flfrAo” iamY!h oek fkd .kSo weje;a fkdfjz’ix{dj ke;a;yqgo” isys
ke;a;yqgo” fkd okakyqgo” bjiSu ke;a;yqgo” Wu;2jQjyqgo” jsiqreKdjQ is;a
we;a;yqgo”fjzokdfjka fmf

07 
uj flfryso” Èj flfryso” ifydaorS flfryso” NdhH!dj flfryso” hlskak
flfryso” mKavlhd flfryso” ksoshdyq flfryso” u l:d


3  
tl,ays jkdyss tla;rd NsCIqjla uj flfrys ud;D fm1ufhka wduY!kh
flfdosdiai weje;g

[\q 176 /]
meusksfha “oehs lshdhs’Nd.Hj;2ka
jykafiahg fuz ldrKh ie< ldosfiai weje;a
fkdfjz’Èl2,d weje;a fjzhhs” jod

4  tiufhys tla;rd NsCIqjla Èj OsS;2 fmaufhka wduY!kh flf


ifydaorshla ifydaor  fm1aufhka wduY!kh flfdossfiai weje; fkdfjz’ Èl2,d weje;a jkafkahhs” jod


tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla mqrdK É;sldj iuZ. ldh ixi.!hg
meuKsshdyqh’Tyqg ielhla we;s jsh’ ” uyK” f;da ix>dosfiai weje;g
meusKsfhahhs” jod


tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla hlskakla iuZ. ldh ixi.!hg meusKsshdyqh’
Tyqg ielhla we;ajsh’ ” uyK”  ix>dosfiai weje;a fkdfjz’:q,is weje;a
jkafkahhs” jod

8
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla mKavlfhl2 yd ldh ixi.!hg meusKsshdyqh’
Tyqg ielhla Wmk’ ” uyK” ix>dosfiai weje;a fkdfjz :q,is weje;a hhs”
jod


tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla ksok ia;1Sfhla yd ldh ixi.!hg
meuKsshdyqh’ Tyqg ielhla we;ajsh’ ” uyK” f;da ix>dosfiai weje;g
meusKsfhahhss” jod


tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla u< ia;1shl iuZ. ldh ixi.!hg
meuKsshdyqh’ Tyqg ielhla we;ajsh’ ” uyK” ix>dosfiai weje;a fkfjz
:q,is weje;a jkafkahhs” jod


tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla ;srsika .; ia;1sfhl iuZ. ldh ixi.!hg
meuKsshdyqh’Tyqg ielhla Wmkafkah’ ” uyK”  ix>dosfiai weje;a fkfjz 
Èl2,d weje;a hhs” jod

[\q 177 /]

3= 
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla ,Sfhka lrk ,o ia;S1 rEmhla iuZ. ldh
ixi.!hg meuKsshdyqh’Tyqg ielhla Wmk’ ” uyK” ix>dosfiai weje;a fkdfjz
Èl2,d weje;a hhs” jod

33 
tiufhys jkdys ia;S1yq fndfyda fofkla tla;rd NsCIqjla fm

34 
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla ia;1shla keZ.s ixl1uK jdykhla rd.fhka
r;ajQfha fif,jzfjzh’Tyqg ielhla WmK’ ” uyK”  ix>dosfiai weje;a fkfjz 
Èl2,d weje;a hhs” jod

35 
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla bosrsmsg ud.!fhyss tk ia;1shl2 oel
rd.fhka r;ajQfha Wrysfika myrla .eiSh’Tyqg ielhla WmK’ ” uyK” f;da
ix>dosfiai weje;g meusKsfhahhs” jod

36 
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla ia;1shla keZ.s .ilaa rd.fhka r;ajQfha
fif,jzfjzh’Tyqg ielhla WmK’ ” uyK” ix>dosfiai weje;a fkdfjz  Èl2,d
weje;a hhs” jod

37 
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla ia;1shla keZ.s kejla rd.fhka r;ajQfha
fif,jzfjzh’Tyqg ielhla WmK’ ” uyK”  ix>dosfiai weje;a fkdfjz  :q,is
weje;a hhs” jod

38 
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla ia;1shla .;a je,la rd.fhka r;ajQfha
meyer.;af;ah’ Tyqg ielhla WmK’ ” uyK” ix>dosfiai weje;a fkdfjz :q,iss
weje;a hhs” jod

39  ia;s1hla .;a oKavla * 38 fPAoh fuks’(

30 
tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla rd.fhka r;ajQfha ia;1sfhl2 md;1fhka
mejerSula lfdosfiai weje;a fkdfjz
:q,iss weje;a hhs” jod
                                                                             (a) 12

[\q 178 /]

3-  tiufhys jkdys tla;rd NssCIqjla
rd.fhka r;ajQfha jËskq ,nk ia;1sfhlf.a mdohla tijSh’ Tyqg ielhla WmK’ ”
uyK” f;da ix>dosfiai weje;g meusKsfhahhs” jod
4=  tl,ays jkdys tla;rd
NssCIqjla ia;s1hla .ksushs jEhuz fldg iamY! fkdflfdosfiai weje;a fkfjz Èl2,d weje;ahhs” jod *fofjks ix>dosfiaih ksus’(

WordPress database error: [Table './sarvajan_ambedkar_org/wp_comments' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2177 AND comment_approved = '1';

WordPress database error: [Table './sarvajan_ambedkar_org/wp_comments' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT COUNT(*) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '2177' AND comment_approved = '1'

comments (0)