FREE ONLINE UNIVERSITY TO OVERCOME HUNGER-GROW VEGETABLES 🥦 , 🫑 , 🥒 , 🥕 , BEANS IN POTS DWARF FRUITS 🍎 🍉 ALL OVER THE WORLD AND IN SPACE. BE ONE ☝️ OF BILLIONS MINDFUL AQUATICS CMJCBUDDHA, SUJATA MANIMEGALAI'S AMUDHA SURABHI, ASHOKA & MAYAWATI.
White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
May 2020
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
05/01/20
LESSONS 3342 Sat 2 May 2020 29) Classical English,Roman Free Online NIBBANA TRAINING from KUSHINARA NIBBANA BHUMI PAGODA -PATH TO ATTAIN PEACE and ETERNAL BLISS AS FINAL GOAL DO GOOD! PURIFY MIND AND ENVIRONMENT! Even a seven year old can Understand. A seventy year old must practice. May all surviving 7,781,618,898 Current World Population and COVID-19 Coronavirus Pandemic Recovered: 1,081,526 COVID-19 Coronavirus Pandemic Last updated: May 02, 2020, 01:26 GMT out of Coronavirus Cases: 3,400,595 be ever happy, well and secure! May all live long! May all be calm, quiet, alert, attentive, and have equanimity mind with a clear understanding that everything is changing !
Filed under: General
Posted by: site admin @ 5:12 pm
LESSONS 3342 Sat 2 May 202086) Classical Sanskrit छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्
,
     
  86) छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित् छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्

Fरेए Oन्लिने णीBBआणा टृआईणीण्ङ्
 fरोम्
 Kऊषःईणाऋआ णीBBआणा Bःऊंई Pआङ्Oडा -Pआटः ट्O आट्टाईण् PEआछ्E अन्द् Eट्EऋणाL BLईष्ष् आष् FईणाL ङ्OआL ड्O ङ्OOड्! PऊऋईFY ंईण्ड् आण्ड् Eण्VईऋOणंEण्ट्!
 Eवेन् अ सेवेन् येअर् ओल्द् चन् ऊन्देर्स्तन्द्. आ सेवेन्त्य् येअर् ओल्द् मुस्त् प्रच्तिचे.

ंअय् अल्ल् सुर्विविन्ग् 7,781,618,898 छुर्रेन्त् Wओर्ल्द् Pओपुलतिओन् अन्द् छ्OVईड्-19 छोरोनविरुस् Pअन्देमिच्
ऋएचोवेरेदः
1,081,526
छ्OVईड्-19 छोरोनविरुस् Pअन्देमिच्
Lअस्त् उप्दतेदः ंअय् 02, 2020, 01ः26 ङंट्

ओउत् ओf
छोरोनविरुस् छसेसः
3,400,595
बे एवेर् हप्प्य्, wएल्ल् अन्द् सेचुरे!
 ंअय् अल्ल् लिवे लोन्ग्!
 ंअय् अल्ल् बे चल्म्, qउइएत्, अलेर्त्, अत्तेन्तिवे, अन्द् हवे एqउअनिमित्य् मिन्द् wइथ् अ च्लेअर् उन्देर्स्तन्दिन्ग् थत् एवेर्य्थिन्ग् इस् च्हन्गिन्ग् !

ंअय् थे ऊनितेद् णतिओन्स् Oर्गनिशतिओन् अन्द् Wओर्ल्द् ःएअल्थ् Oर्गनिशतिओन् wइथ् थे सुप्पोर्त् ओf अल्ल् चोउन्त्रिएस् च्रेअते अ सेपरते णतिओन् wइथ् अल्ल् लतेस्त् औतोमतिच् रोबोत्स् तो सेर्वे थे छोरोनविरुस् छसेसः3,220,225  !!

षय् YEष् तो Pअपेर् Bअल्लोत्स्
 ण्O तो EVंस्/VVPआट्स् तो सवे डेमोच्रच्य्, Lइबेर्त्य्, Eqउअलित्य् अन्द् Fरतेर्नित्य् fओर् थे wएल्fअरे, हप्पिनेस्स् अन्द् पेअचे fओर् अल्ल् आwअकेनेद् अबोरिगिनल् सोचिएतिएस्.
 इस् थे
 ःOण्Eष्ट् VOईछ्E ओf आLL आBOऋईङीणाL आWआKEण्Eड् ष्OछीEटीEष् (ःVओआआआष्)
 ड्र् B.ऋ.आम्बेद्कर् थुन्देरेद् “ंऐन् Bहरत् Bऔध्मय् करुन्ग.” (ई wइल्ल् मके ईन्दिअ Bउद्धिस्त्)
 
आल्ल् आबोरिगिनल् आwअकेनेद् षोचिएतिएस् ठुन्देर् ” ःउम् Pरपन्च्ह् Pरबुद्ध Bहरत्मय् करुन्गे.” (Wए wइल्ल् मके wओर्ल्द् Pरबुद्ध Pरपन्च्ह्) आwअकेनेद् Oने wइथ् आwअरेनेस्स् थे Bउद्ध सैद् थत् “हुन्गेर् इस् थे wओर्स्त् किन्द् ओf इल्ल्नेस्स्.

ह्त्त्प्सः//www.wओर्ल्दोमेतेर्स्.इन्fओ/चोरोनविरुस्/
डेअथ्सः
239,583
छोरोनविरुस् ऊप्दतेस्
Wओर्ल्द् Pओपुलतिओन्

7,781,618,898छुर्रेन्त् Wओर्ल्द् Pओपुलतिओन्
46,934,945Bइर्थ्स् थिस् येअर्
111,657Bइर्थ्स् तोदय्
19,704,414डेअथ्स् थिस् येअर्
46,876डेअथ्स् तोदय्
27,230,531णेत् पोपुलतिओन् ग्रोwथ् थिस् येअर्
64,781णेत् पोपुलतिओन् ग्रोwथ् तोदय्
ङोवेर्न्मेन्त् & Eचोनोमिच्स्
$ 4,371,613,160Pउब्लिच् ःएअल्थ्चरे एxपेन्दितुरे तोदय्
$ 2,992,423,350Pउब्लिच् Eदुचतिओन् एxपेन्दितुरे तोदय्
$ 1,364,185,467Pउब्लिच् ंइलितर्य् एxपेन्दितुरे तोदय्
26,300,105छर्स् प्रोदुचेद् थिस् येअर्
50,426,495Bइच्य्च्लेस् प्रोदुचेद् थिस् येअर्
84,039,804छोम्पुतेर्स् प्रोदुचेद् थिस् येअर्

षोचिएत्य् & ंएदिअ

896,417णेw बोओक् तित्लेस् पुब्लिस्हेद् थिस् येअर्
138,680,560णेwस्पपेर्स् चिर्चुलतेद् तोदय्
194,176ट्V सेत्स् सोल्द् wओर्ल्द्wइदे तोदय्
1,882,809छेल्लुलर् फोनेस् सोल्द् तोदय्
$ 84,455,262ंओनेय् स्पेन्त् ओन् विदेओगमेस् तोदय्
4,547,545,717ईन्तेर्नेत् उसेर्स् इन् थे wओर्ल्द् तोदय्
75,953,302,984Eमैल्स् सेन्त् तोदय्
1,983,794Bलोग् पोस्त्स् wरित्तेन् तोदय्
225,007,084ट्wएएत्स् सेन्त् तोदय्
2,072,789,310ङोओग्ले सेअर्च्हेस् तोदय्

Eन्विरोन्मेन्त्

1,742,323Fओरेस्त् लोस्स् थिस् येअर् (हेच्तरेस्)
2,345,638Lअन्द् लोस्त् तो सोइल् एरोसिओन् थिस् येअर् (ह)
12,108,567,622छ्O2 एमिस्सिओन्स् थिस् येअर् (तोन्स्)
4,020,339डेसेर्तिfइचतिओन् थिस् येअर् (हेच्तरेस्)
3,280,723 टोxइच् च्हेमिचल्स् रेलेअसेद्
इन् थे एन्विरोन्मेन्त् थिस् येअर् (तोन्स्)

Fओओद्

842,694,227ऊन्देर्नोउरिस्हेद् पेओप्ले इन् थे wओर्ल्द्
1,692,622,724Oवेर्wएइघ्त् पेओप्ले इन् थे wओर्ल्द्
755,716,644Oबेसे पेओप्ले इन् थे wओर्ल्द्
8,913Pएओप्ले wहो दिएद् ओf हुन्गेर् तोदय्
$ 167,721,529ंओनेय् स्पेन्त् fओर् ओबेसित्य् रेलतेद्
दिसेअसेस् इन् थे ऊषा तोदय्
$ 55,098,498ंओनेय् स्पेन्त् ओन् wएइघ्त् लोस्स्
प्रोग्रम्स् इन् थे ऊषा तोदय्

Wअतेर्

1,457,993,004Wअतेर् उसेद् थिस् येअर् (मिल्लिओन् L)
282,110डेअथ्स् चौसेद् ब्य् wअतेर् रेलतेद्
दिसेअसेस् थिस् येअर्
801,479,294Pएओप्ले wइथ् नो अच्चेस्स् तो
अ सfए द्रिन्किन्ग् wअतेर् सोउर्चे

Eनेर्ग्य्

136,036,985Eनेर्ग्य् उसेद् तोदय् (ंWह्), ओf wहिच्हः
115,802,363- fरोम् नोन्-रेनेwअब्ले सोउर्चेस् (ंWह्)
20,485,983- fरोम् रेनेwअब्ले सोउर्चेस् (ंWह्)
852,414,506,584 षोलर् एनेर्ग्य् स्त्रिकिन्ग् Eअर्थ् तोदय् (ंWह्)
27,901,155Oइल् पुम्पेद् तोदय् (बर्रेल्स्)
1,510,082,140,453Oइल् लेfत् (बर्रेल्स्)
15,748डय्स् तो थे एन्द् ओf ओइल् (~43 येअर्स्)
1,096,181,545,964णतुरल् ङस् लेfत् (बोए)
57,694डय्स् तो थे एन्द् ओf नतुरल् गस्
4,317,004,542,926छोअल् लेfत् (बोए)
148,862डय्स् तो थे एन्द् ओf चोअल्

ःएअल्थ्

4,348,939छोम्मुनिचब्ले दिसेअसे देअथ्स् थिस् येअर्
163,019षेअसोनल् fलु देअथ्स् थिस् येअर्
2,546,391डेअथ्स् ओf च्हिल्द्रेन् उन्देर् 5 थिस् येअर्
14,242,111आबोर्तिओन्स् थिस् येअर्
103,546डेअथ्स् ओf मोथेर्स् दुरिन्ग् बिर्थ् थिस् येअर्
41,756,774ःईV/आईड्ष् इन्fएच्तेद् पेओप्ले
563,165डेअथ्स् चौसेद् ब्य् ःईV/आईड्ष् थिस् येअर्
2,751,370डेअथ्स् चौसेद् ब्य् चन्चेर् थिस् येअर्
328,601डेअथ्स् चौसेद् ब्य् मलरिअ थिस् येअर्
4,411,750,794छिगरेत्तेस् स्मोकेद् तोदय्
1,674,701डेअथ्स् चौसेद् ब्य् स्मोकिन्ग् थिस् येअर्
837,879डेअथ्स् चौसेद् ब्य् अल्चोहोल् थिस् येअर्
359,242षुइचिदेस् थिस् येअर्
$ 134,018,334,456ंओनेय् स्पेन्त् ओन् इल्लेगल् द्रुग्स् थिस् येअर्
452,222ऋओअद् त्रffइच् अच्चिदेन्त् fअतलितिएस् थिस् येअर्

ठे wओर्ल्द् wइल्ल् बे हप्प्य् इf थे सेच्रेत् अस् तो होw अन्द् wइथ् wहत् वच्चिनेओर् मेदिचिने हवे थेय् बेएन् चुरेद् wहिच्ह् हस् तो बे पुब्लिस्हेद्.ठिस् wइल्ल् सवे त्रेअत्मेन्त् चोस्त् ओf ऋस् 7.5 Lअख्स् इन् ङोवेर्न्मेन्त् अन्द् ऋस्.15 लख्स् इन् Pरिवते ःओस्पितल्स्. आल्ल् ङोवेर्न्मेन्त्स् अन्द् थेइर् त्रुस्त्स् fओर्मेद् fओर् छ्OVईड्-19 मुस्त् अन्द् स्होउल्द् पय् थे ःओस्पितल् च्हर्गेस् अन्द् प्रोविदे ओन्लिने fओओद् अन्द् स्हेल्तेर् fओर् मिग्रन्त्wओर्केर्स् ब्य् दिस्त्रिबुतिन्ग् थे wएअल्थ् ओf थे चोउन्त्रिएस् एqउअल्ल्य् अमोन्ग् अल्ल् सेच्तिओन्स् ओf थे सोचिएतिएस् fओर् थेइर् wएल्fअरे, हप्पिनेस्स् अन्द् पेअचे अस् अ च्होइचे इस् बेत्wएएन् स्तर्वतिओन् अन्द् इन्fएच्तिओन् अन्द् fओर् थेम् तो अत्तैन् Eतेर्नल् Bलिस्स् अस् Fइनल् ङोअल्.

Fएअर् Wहत् दो आwअकेनेद् Oने wइथ् आwअरेनेस्स् qउओतेस् तेअच्ह् उस् अबोउत् fएअर्?
ट्रदे योउर् fएअर् fओर् fरेएदोम्.“Eवेन् देअथ् इस् नोत् तो बे fएअरेद् ब्य् ओने wहो हस् लिवेद् wइसेल्य्.”
“ठे wहोले सेच्रेत् ओf एxइस्तेन्चे इस् तो हवे नो fएअर्.
णेवेर् fएअर् wहत् wइल्ल् बेचोमे ओf योउ, देपेन्द् ओन् नो ओने. Oन्ल्य् थे मोमेन्त् योउ रेजेच्त् अल्ल् हेल्प् अरे योउ fरेएद्.” “Wहेन् ओने हस् थे fएएलिन्ग् ओf दिस्लिके fओर् एविल्, wहेन् ओने fएएल्स् त्रन्qउइल्, ओने fइन्द्स् प्लेअसुरे इन् लिस्तेनिन्ग् तो गोओद् तेअच्हिन्ग्स्; wहेन् ओने हस् थेसे fएएलिन्ग्स् अन्द् अप्प्रेचिअतेस् थेम्, ओने इस् fरेए ओf fएअर्.

”Pऐन् इस् अ ङिfत्
 ईन्स्तेअद् ओf अवोइदिन्ग् इत्,
 Lएअर्न् तो एम्ब्रचे इत्.
 Wइथोउत् पैन्,
 थेरे इस् नो ग्रोwथ् wहत् इस् गैनेद् ब्य् प्रच्तिचिन्ग् चोन्चेन्त्रतिओन्.रेप्ल्य् इस्, “णोथिन्ग्!”“ःओwएवेर् ,
 wहत् इस् लोस्त् इस्
 आन्गेर्,आन्xइएत्य्,डेप्रेस्सिओन्,ईन्सेचुरित्य्,Fएअर् ओf Oल्द् आगे अन्द् डेअथ्.”

ठे रिघ्त् तो लिfए, मेअनिन्ग्लेस्स् wइथोउत् थे रिघ्त् तो लिवेलिहोओद्, हस् बेएन् सुस्पेन्देद् ब्य् इन्वोकिन्ग् थे डिसस्तेर् ंअनगेमेन्त् आच्त् wहिच्ह् दोएस् नोत् एम्पोwएर् थे किन्द् ओf स्wएएपिन्ग् रेस्त्रिच्तिओन्स् नोw इन् प्लचे

ह्त्त्प्सः//थेwइरे.इन्/…/इस्-थे-नतिओनल्-लोच्क्दोwन्-इन्-इन्दिअ-चोन्स्… णतिओनल् छुर्fएw इस् नोत् छोन्स्तितुतिओनल्ल्य् Vअलिद्. Eवेन् इf wए अरे चोम्पेल्लेद् तो अच्त् बेयोन्द् थे fओउर् चोर्नेर्स् ओf ओउर् बसिच् लw, लेत् उस् नोत् लोसे fओचुस् ओन् थे एqउअल्ल्य् च्रितिचल् मन्दते ओf थे डिसस्तेर् ंअनगेमेन्त् आच्त् – नमेल्य्, रेलिएf अन्द् रेहबिलिततिओन् ओf थे दिसस्तेर् अffएच्तेद्, इ.ए. थे पोओर् अन्द् मर्गिनलिसेद्. Fइर्स्त्, थिस् इस् अ सेqउएल् अस् थे चोन्स्तितुतिओनल् स्च्हेमे तो अद्द्रेस्स् अन् एपिदेमिच् लिके थे ओने अत् हन्द्. षेचोन्द्, थेरे इस् नो रेअसोन् fओर् अलर्म्. Eवेन् इf योउ wएरे तो चोन्च्लुदे थत् अल्ल् थत् इस् बेइन्ग् दोने तो प्रोतेच्त् योउ मय् नोत् बे लेगितिमते, थे च्हन्चे ओf अ चोन्स्तितुतिओनल् चोउर्त् बेइन्ग् वेxएद् wइथ् थेसे qउएस्तिओन्स् इस् अस् रेमोते अस् योउ देचिदिन्ग् उपोन् Wउहन् अस् योउर् fइर्स्त् वचतिओन् देस्तिनतिओन् पोस्त् छुर्fएw.

ईन् fअच्त्, ओउर् चोन्स्तितुतिओनल् चोउर्त्स्, एवेन् थे विदेओ-चोन्fएरेन्चे वेर्सिओन्स् ओf थेम्, हवे अल्मोस्त् fओल्देद् उप् इन् थे wअके ओf थिस् उनिमगिनब्ले नतिओनल् च्रिसिस्. ंइल Vएर्स्तेएग्, प्रोfएस्सोर् ओf लw अत् थे ऊनिवेर्सित्य् ओf Vइर्गिनिअ, wरितेस् इन् ठे आत्लन्तिच् थत् wहिले थे चोन्स्तितुतिओनल् वलिदित्य् ओf थे लोच्क्दोwन् इन् थे ऊनितेद् ष्ततेस् इस् दोउब्त्fउल्, इत् हस् बिपर्तिसन् सुप्पोर्त् अन्द् पेओप्ले, स्चरेद् ओउत् ओf थेइर् wइत्स्, अरे अल्सो wइल्लिन्ग् तो वोलुन्तरिल्य् सच्रिfइचे थेइर् रिघ्त्स्.

ठिस् इस् नोत् अ नेw फेनोमेनोन्. ंअन्य् wओउल्द् रेमेम्बेर् होw, इन् थे wअके ओf थे fएल्लिन्ग् ओf थे Wओर्ल्द् ट्रदे छेन्त्रे, आमेरिच, थे लन्द् ओf लिबेर्त्य्, वोलुन्तरिल्य् अच्चेप्तेद् थे द्रचोनिअन् Pअत्रिओत् आच्त् fओर् थे सके ओf होमेलन्द् सेचुरित्य्. ठेरेfओरे, एवेन् प्रेसुमिन्ग् थत् नोने ओf थे पर्तिएस् इन् ईन्दिअ – थे छेन्त्रे, थे स्ततेस् ओर् थे पेओप्ले – हवे अन्य् ओब्जेच्तिओन् तो थे विर्तुअल् होउसे अर्रेस्त् ओf थे एन्तिरे नतिओन्, स्होउल्द् थत् हिन्देर् उस् fरोम् एxअमिनिन्ग् wहेथेर् सुच्ह् अ चोउर्से इस् चोन्स्तितुतिओनल्ल्य् कोस्हेर्?Oरिगिनल् एमेर्गेन्च्य् प्रोविसिओन्स् अन्द् ईन्दिर’स् मिसुसे Bएfओरे इत् wअस् अमेन्देद् इन् 1978, आर्तिच्ले 352 ओf थे ईन्दिअन् चोन्स्तितुतिओन् पेर्मित्तेद् थे देच्लरतिओन् ओf अन् एमेर्गेन्च्य् ओन् थ्रेए ग्रोउन्द्स् – wअर्, एxतेर्नल् अग्ग्रेस्सिओन् अन्द् इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चे.

Fओर् म्य्स्तेरिओउस् रेअसोन्स्, थे एमेर्गेन्च्य् इम्पोसेद् ब्य् ईन्दिर ङन्धि दुरिन्ग् थे Bअन्ग्लदेस्ह् Wअर् इन् 1971 हद् नोत् बेएन् रेस्चिन्देद् एवेन् अस् ओन् थत् सुम्मेर् दय् इन् ञुने 1975 wहेन् थे षुप्रेमे छोउर्त् वचतिओन् सिन्ग्ले जुद्गे V.ऋ. Kरिस्ह्न ईयेर्, हेअर्द् णनि Pअल्खिवल fओर् अ wहोले दय् इन् अ पच्केद् चोउर्त्रोओम्. ईत् wअस् अ च्हल्लेन्गे ब्य् ईन्दिर ङन्धि तो थे आल्लहबद् हिघ् चोउर्त् वेर्दिच्त् सेत्तिन्ग् असिदे हेर् एलेच्तिओन् अन्द् उन्सेअतिन्ग् हेर् अस् प्रिमे मिनिस्तेर्. ञुस्तिचे ईयेर् दिद् नोत् ग्रन्त् अ ब्लन्केत् स्तय् थत् दय्. ःए मेरेल्य् अल्लोwएद् ंर्स् ङन्धि तो पर्तिचिपते इन् थे होउसे बुत् नोत् वोते. ठे एमेर्गेन्च्य् थत् fओल्लोwएद् अत् मिद्निघ्त् wअस् इन्वोकेद् ओन् थे ग्रोउन्द्स् ओf “इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चे” – ओने ओf थे थ्रेए पेर्मिस्सिब्ले ग्रोउन्द्स्.

ठे चोन्स्तितुतिओन् इस् सिलेन्त् ओन् wहेथेर्, wहिले अन् एमेर्गेन्च्य् देच्लरतिओन् इस् अल्रेअद्य् इन् fओर्चे (wइथ् थे एxचेप्तिओन् ओf अ सेपरते किन्द् ओf एमेर्गेन्च्य्, नमेल्य् Fइनन्चिअल् Eमेर्गेन्च्य् उन्देर् आर्तिच्ले 360), अनोथेर् चन् ओर् इस् अत् अल्ल् रेqउइरेद् तो बे प्रोमुल्गतेद्.ठेन् चमे थे इन्fअमोउस् आडं ञबल्पुर् चसे. आस् ओवेर्निघ्त् मोस्त् ओप्पोसितिओन् लेअदेर्स् wएरे अर्रेस्तेद्, मन्य् ओf थेम् सुच्चेस्स्fउल्ल्य् सेचुरेद् हबेअस् चोर्पुस् रेलेअसे ओर्देर्स् fरोम् वरिओउस् हिघ् चोउर्त्स्. ठेसे चसेस् लन्देद् उप् बेfओरे अ चोन्स्तितुतिओन् बेन्च्ह् ओf थे षुप्रेमे छोउर्त्. आत्तोर्नेय् ङेनेरल् णिरेन् डे रेपोर्तेद्ल्य् wअस् नोत् केएन् तो देfएन्द् थे स्तन्द् ओf थे ईन्दिर गोवेर्न्मेन्त् थत् दुरिन्ग् अन् एमेर्गेन्च्य् एवेन् थे रिघ्त् तो लिfए चोउल्द् बे सुस्पेन्देद्. ईत् इस् सैद् थत् ओब्लिqउए हिन्त्स् अत् रेवोचतिओन् ओf थे रेसिदेन्च्य् रिघ्त्स् ओf हिस् Bरितिस्ह् wइfए wएरे अल्सो इन्स्त्रुमेन्तल् इन् एन्सुरिन्ग् डे’स् अप्पेअरन्चे इन् चोउर्त्.

ःए लतेर् च्लैमेद् थत् हे त्रिएद् हिस् बेस्त् तो स्होच्क् थे जुद्गेस् इन्तो रेअसोन्, अर्गुइन्ग् थे प्रोपोसितिओन् थत् दुरिन्ग् अन् एमेर्गेन्च्य् एवेन् इf अ पेर्सोन् wएरे तो बे किल्लेद् ब्य् थे सेचुरित्य् fओर्चेस् इन् थे प्रेसेन्चे ओf थे जुस्तिचेस्, थेय् wओउल्द् रेमैन् हेल्प्लेस्स्. षद्ल्य्, थे मजोरित्य् जुद्गेस् दिद् नोत् बिते थे बैत् बुत् तिमिद्ल्य् चोन्चुर्रेद्. ञुस्तिचे Kहन्न पेन्नेद् हिस् fअमोउस् दिस्सेन्त्, अर्गुइन्ग् थत् थे रिघ्त् तो लिfए wअस् अ नतुरल् लw रिघ्त् अन्द् थे रेमेद्य् ओf हबेअस् चोर्पुस् प्रेचेदेद् थे चोन्स्तितुतिओन्.

ठेरेfओरे, थे रिघ्त् तो लिfए अन्द् थे रेमेद्य् ओf मोविन्ग् अ हबेअस् चोर्पुस् पेतितिओन् इन् चोउर्त् fओर् रेलेअसे अगैन्स्त् इल्लेगल् देतेन्तिओन् चोउल्द् नोत् एवेन् बे सुस्पेन्देद् दुरिन्ग् एमेर्गेन्च्य्. Bउत् हे wअस् थे सोले वोइचे ओf रेअसोन् अन्द् थे मजोरित्य् ओपिनिओन् प्रेवैलेद्. ञनत’स् चोन्स्तितुतिओनल् पुर्गे अन्द् थे नेw लेगल् रेगिमे Fओर् अल्ल् थे ब्रोउहह मदे ब्य् थे चोउर्त् इन् रेचेन्त् तिमेस् ओf बुर्यिन्ग् आडं ञबल्पुर् सिx fएएत् उन्देर्, थे ञनत Pअर्त्य् गोवेर्न्मेन्त् हद् दोने थत् अल्रेअद्य् इन् 1978 थ्रोउघ् थे 44थ् चोन्स्तितुतिओनल् अमेन्द्मेन्त्.

णोत् ओन्ल्य् दिद् ंओरर्जि डेसै’स् गोवेर्न्मेन्त् सुब्स्तितुते “इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चे” wइथ् “अर्मेद् रेबेल्लिओन्” बुत् इत् अल्सो च्लरिfइएद् इन् आर्तिच्ले 359 थत् थे रिघ्त् तो लिfए (आर्तिच्ले 21) अन्द् थे रिघ्त् अगैन्स्त् दोउब्ले जेओपर्द्य् अन्द् सेल्f इन्च्रिमिनतिओन् (आर्तिच्ले 20) चोउल्द् नोत् बे सुस्पेन्देद् एवेन् दुरिन्ग् अन् एमेर्गेन्च्य्.

ऊन्देर् थे चोन्स्तितुतिओन्, इत् इस् दुरिन्ग् थे पेरिओद् ओf एमेर्गेन्च्य् थत् थे निचेतिएस् ओf सेपरतिओन् ओf पोwएर्स् बेत्wएएन् थे थ्रेए wइन्ग्स् ओf गोवेर्न्मेन्त्, अस् wएल्ल् अस् थे दिविसिओन् ओf पोwएर्स् बेत्wएएन् थे छेन्त्रे अन्द् थे स्ततेस् अरे लेगल्ल्य् पेर्मित्तेद् तो बे ब्लुर्रेद्.

ठे चोन्स्तितुतिओन्, उपोन् प्रोमुल्गतिओन् ओf एमेर्गेन्च्य्, पेर्मित्स् थे छेन्त्रे नोत् ओन्ल्य् तो गिवे एxएचुतिवे दिरेच्तिओन्स् तो थे स्ततेस् बुत् अल्सो तो थे लेगिस्लतुरे इन् मत्तेर्स् सुच्ह् अस् पुब्लिच् हेअल्थ्, लw अन्द् ओर्देर् अन्द् पोलिचे, wहिच्ह् अरे ओथेर्wइसे स्तते सुब्जेच्त्स् wइथ् ओन्ल्य् अ लिमितेद् रोले fओर् थे छेन्त्रे. Eवेन् दुरिन्ग् नोर्मल् तिमेस्, आर्तिच्ले 256 स्तिपुलतेस् थत् थे छेन्त्रे चन् गिवे दिरेच्तिओन्स् ओन् होw तो इम्प्लेमेन्त् लwस् मदे ब्य् पर्लिअमेन्त्.

आर्तिच्ले 257 स्ततेस् थत् थे एxएचुतिवे पोwएर् ओf थे स्ततेस् स्होउल्द् बे एxएर्चिसेद् इन् अ मन्नेर् थत् दोएस् नोत् “इम्पेदे ओर् प्रेजुदिचे” थे एxएचुतिवे पोwएर् ओf थे छेन्त्रे. ठे छेन्त्रे इस् अल्सो पेर्मित्तेद् तो इस्सुए दिरेच्तिओन्स् तो थे स्ततेस् तोwअर्द्स् थिस् एन्द्. आर्तिच्ले 355 (wहिच्ह् थे ञनत Pअर्त्य् पेर्हप्स् fओर्गोत् तो अमेन्द् wहेन् इत् पुर्गेद् ओउर् चोन्स्तितुतिओन् ओf ‘इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चेस्’) एन्fओर्चेस् अ चोन्स्तितुतिओनल् दुत्य् ओन् थे ऊनिओन् तो प्रोतेच्त् थे स्ततेस् अगैन्स्त् “एxतेर्नल् अग्ग्रेस्सिओन्’ अस् wएल्ल् अस् “इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चेस्”.

Wहिले इन्दिस्पुतब्ल्य् थे ‘चोरोनविरुस् पन्देमिच्’ wओउल्द् qउअलिfय् अस् अ सितुअतिओन् ओf ‘इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चे’, इत् चेर्तैन्ल्य् चन्नोत् बे चोवेरेद् ब्य् अन्य् ओf थे थ्रेए एxइस्तिन्ग् ग्रोउन्द्स् इन् आर्तिच्ले 352 wहिच्ह् wओउल्द् पेर्मित् थे छेन्त्रल् गोवेर्न्मेन्त् तो देच्लरे अन् एमेर्गेन्च्य्, सुस्पेन्द् fउन्दमेन्तल् रिघ्त्स्, इन्च्लुदिन्ग् आर्तिच्ले 19 wहिच्ह् प्रोतेच्त्स् थे बसिच् fरेएदोम्स् ओf चितिशेन्स्, अन्द् चोन्त्रोल् थे एxएचुतिवे अन्द् लेगिस्लतिवे fउन्च्तिओन्स् ओf थे स्ततेस्.

ट्wओ चेन्तुरिएस्, त्wओ स्ततुतेस् ऊन्देर् थिस् चोन्स्तितुतिओनल् fरमेwओर्क्, त्wओ लwस् प्रोविदे थे छेन्त्रे अन्द् थे स्ततेस् थे स्ततुतोर्य् बसिस् fओर् अच्तिन्ग् अगैन्स्त् थे छोरोनविरुस्.

ठेय् अरे थे Eपिदेमिच् डिसेअसेस् आच्त्, 1897 (Eडा) अन्द् थे डिसस्तेर् ंअनगेमेन्त् आच्त्, 2005 (डंआ). ठे चसे ओf थे गोवेर्न्मेन्त् पेर्हप्स् इस् थत् थेसे त्wओ लwस् अर्म् इत् wइथ् सुffइचिएन्त् पोwएर्स् अन्द् थेरे इस् नो नेचेस्सित्य् तो fअल्ल् बच्क् ओन् थे “एमेर्गेन्च्य् प्रोविसिओन्स्” ओf थे चोन्स्तितुतिओन्.

ठिस् wअर्रन्त्स् अ च्लोसेर् एxअमिनतिओन् ओf थेसे त्wओ लwस्. ठे Eडा इस् ओf 19थ् चेन्तुर्य् विन्तगे, एनच्तेद् ब्य् अ चोलोनिअल् पोwएर् wइथ् अ रुथ्लेस्स् अद्मिनिस्त्रतिवे अप्परतुस् उन्चोन्त्रोल्लेद् ब्य् अ चोन्स्तितुतिओन् बसेद् ओन् fउन्दमेन्तल् इन्दिविदुअल् रिघ्त्स्.

आ च्लोसेर् लोओक् wओउल्द् इन्दिचते थत् एवेन् थिस् लw इस् इन्तेन्देद् तो अद्द्रेस्स् अ सितुअतिओन् wहेन् अ “स्तते ओर् अन्य् पर्त् थेरेओf इस् विसितेद् ब्य्, ओर् थ्रेअतेनेद् wइथ्, अन् ओउत्ब्रेअक् ओf अन्य् दन्गेरोउस् एपिदेमिच् दिसेअसे” अन्द् थे गोवेर्न्मेन्त् इस् ओf थे ओपिनिओन् थत् “थे ओर्दिनर्य् प्रोविसिओन्स् ओf थे लw fओर् थे तिमे बेइन्ग् इन् fओर्चे अरे इन्सुffइचिएन्त् fओर् थे पुर्पोसे”.

ठे लw इन्देएद् गिवेस् wइदे पोwएर्स् तो “तके, ओर् रेqउइरे ओर् एम्पोwएर् अन्य् पेर्सोन् तो तके, सुच्ह् मेअसुरेस् अन्द्, ब्य् पुब्लिच् नोतिचे, प्रेस्च्रिबे सुच्ह् तेम्पोरर्य् रेगुलतिओन्स् तो बे ओब्सेर्वेद् ब्य्, थे पुब्लिच् ओर् ब्य् अन्य् पेर्सोन् ओर् च्लस्स् ओf पेर्सोन्स् अस् इत् स्हल्ल् देएम् नेचेस्सर्य् तो प्रेवेन्त् थे ओउत्ब्रेअक् ओf सुच्ह् दिसेअसे ओर् थे स्प्रेअद् थेरेओf, अन्द् मय् देतेर्मिने इन् wहत् मन्नेर् अन्द् ब्य् wहोम् अन्य् एxपेन्सेस् इन्चुर्रेद् (इन्च्लुदिन्ग् चोम्पेन्सतिओन् इf अन्य्) स्हल्ल् बे देfरयेद्.” ःओwएवेर्, इत् दोएस् नोत् प्रोविदे थत् थिस् पोwएर् चन् बे उसेद् इन् विओलतिओन् ओf अन्य् एxइस्तिन्ग् लw, मुच्ह् लेस्स् अ चोन्स्तितुतिओन् wहिच्ह् wअस् थेन् नोत् एवेन् इन् एxइस्तेन्चे.

ऊन्देर् ओउर् चोन्स्तितुतिओनल् स्य्स्तेम्, अ लw बोर्न् बेfओरे ओउर् fइर्स्त् ऋएपुब्लिच् डय् मय् बे अल्लोwएद् तो सुर्विवे इत् प्रोविदेद् इत् पस्सेस् थे अग्नि परिक्स्ह ओf थे चोन्स्तितुतिओन्.

टिल्ल् दते, नेइथेर् थे Eडा नोर् मेअसुरेस् तकेन् उन्देर् इत् हवे बेएन् सुब्जेच्तेद् तो थत् तेस्त्. ंओरे इम्पोर्तन्त्ल्य्, थे छेन्त्रल् गोवेर्न्मेन्त्’स् पोwएर् उन्देर् थिस् लw ओन्ल्य् सेएम्स् तो बे रेस्त्रिच्तेद् तो चोन्त्रोल्लिन्ग् थे मोवेमेन्त् अन्द् देतेन्तिओन् ओf वेस्सेल्स् अत् पोर्त्स्.

Wहत् दोएस् थे डिसस्तेर् ंअनगेमेन्त् आच्त् सय्? ठे सेचोन्द् लेगिस्लतिओन्, थे डंआ, इस् ओf 21स्त् चेन्तुर्य् विन्तगे अन्द् मन्दतेस् सेत्तिन्ग् उप् अ थ्रेए-तिएर् डिसस्तेर् ंअनगेमेन्त् आउथोरित्य् अत् थे नतिओनल्, स्तते अन्द् दिस्त्रिच्त् लेवेल् तो fओर्मुलते अ दिसस्तेर् प्लन् fओर् इत्स् लेवेल्. षेच्तिओन् 11(3), डंआ, सेत्स् ओउत् थे अस्पेच्त्स् ओf सुच्ह् अ प्लन्. ईत् इस् तो देअल् wइथ् मेअसुरेस् तो बे तकेन् इन् मितिगतिओन् अन्द् तो अद्द्रेस्स् प्रेपरेद्नेस्स् अन्द् चपचित्य्. षेच्तिओन् 19 मन्दतेस् थे स्तते औथोरित्य् तो लय् दोwन् गुइदेलिनेस् fओर् प्रोविदिन्ग् स्तन्दर्द्स् ओf रेलिएf. षेच्तिओन् 22(2)(ह्) पेर्मित्स् थे स्तते औथोरित्य्/एxएचुतिवे चोम्मित्तेए तो गिवे दिरेच्तिओन्स् तो गोवेर्न्मेन्त् देपर्त्मेन्त्स् ओन् अच्तिओन्स् तो बे तकेन् इन् रेस्पोन्से तो अन्य् थ्रेअतेनिन्ग् दिसस्तेर्. षेच्तिओन्स् 24 अन्द् 34 एम्पोwएर् थे स्तते एxएचुतिवे चोम्मित्तेएस् अन्द् थे दिस्त्रिच्त् औथोरित्य् तो चोन्त्रोल् ओर् रेस्त्रिच्त् थे मोवेमेन्त् ओf वेहिचुलर् त्रffइच् ओर् पेओप्ले fरोम् ओर् wइथिन् अ वुल्नेरब्ले ओर् अffएच्तेद् अरेअ, अन्द् तो तके अन्य् मेअसुरेस् थत् मय् बे wअर्रन्तेद् ब्य् सुच्ह् अ सितुअतिओन्. आल्सो दिरेच्तिओन्स् चन् बे गिवेन् तो गोवेर्न्मेन्त् देपर्त्मेन्त्स् ओन् तकिन्ग् सुच्ह् स्तेप्स् अन्द् मेअसुरेस् “fओर् रेस्चुए, एवचुअतिओन्, प्रोविदिन्ग् इम्मेदिअते रेलिएf सविन्ग् लिवेस्.” षेच्तिओन् 30 रेप्लिचतेस् थिस् मोदेल् fओर् थे दिस्त्रिच्त् लेवेल्. षेच्तिओन् 34 एम्पोwएर्स् थे दिस्त्रिच्त् औथोरित्य् तो “चोन्त्रोल् अन्द् रेस्त्रिच्त् वेहिचुलर् त्रffइच्”, अस् wएल्ल् अस् “रेचोम्मेन्द् सुच्ह् मेअसुरेस् अस् अरे नेचेस्सर्य्.” षेच्तिओन् 35 पेर्मित्स् थे छेन्त्रल् गोवेर्न्मेन्त् तो तके सुच्ह् मेअसुरेस् अस् (अ) चोओर्दिनते wओर्क् बेत्wएएन् थे वरिओउस् औथोरितिएस् अन्द् गोवेर्न्मेन्त् देपर्त्मेन्त्स् (ब्) देप्लोय्मेन्त् ओf fओर्चेस् अन्द् (च्) ओथेर् मत्तेर्स् तो सेचुरे “एffएच्तिवे इम्प्लेमेन्ततिओन्”. षेच्तिओन् 36 च्रेअतेस् अ स्ततुतोर्य् रेस्पोन्सिबिलित्य् ओन् अल्ल् छेन्त्रल् गोवेर्न्मेन्त् देपर्त्मेन्त्स् तो चोम्प्ल्य् wइथ् थे दिरेच्तिओन्स् ओf थे नतिओनल् औथोरित्य्.

ठे डंआ अल्सो रेqउइरेस् अल्ल् गोवेर्न्मेन्त् देपर्त्मेन्त्स् तो fओर्मुलते थेइर् ओwन् दिसस्तेर् मनगेमेन्त् प्लन्स्. षेच्तिओन् 47, डंआ, एम्पोwएर्स् थे छेन्त्रल् गोवेर्न्मेन्त् तो चोन्स्तितुते अ णतिओनल् डिसस्तेर् ंइतिगतिओन् Fउन्द्. षेच्तिओन् 50 औथोरिसेस्, इन् तिमेस् ओf अ थ्रेअतेनेद् दिसस्तेर्, थे औथोरितिएस् तो पेर्मित् थे अद्मिनिस्त्रतिओन् तो प्रोचुरे wइथोउत् अधेरेन्चे तो थे उसुअल् तेन्देर् प्रोचेदुरे. षेच्तिओन् 51 सेत्स् अन् इम्प्रिसोन्मेन्त् तेर्म् ओf ओने येअर् (त्wओ येअर्स् इन् थे एवेन्त् ओf लोस्स् ओf लिवेस्) fओर् पेर्सोन्स् ओब्स्त्रुच्तिन्ग् दिस्च्हर्गे ओf fउन्च्तिओन्स् ब्य् अन्य् गोवेर्न्मेन्त् ओffइचेर् ओर् एम्प्लोयेए.

Wहत्साप्प् रुमोउर् मोन्गेर्स् wओउल्द् बे इन्तेरेस्तेद् तो क्नोw थत् षेच्तिओन् 54 प्रेस्च्रिबेस् अ ओने-येअर् पेनल्त्य् fओर् स्प्रेअदिन्ग् fअके नेwस् ओर् fअल्से अलर्म्. षेच्तिओन् 56 एवेन् हस् अ सिमिलर् पेनल्त्य् fओर् अ गोवेर्न्मेन्त् सेर्वन्त् wहो रेfउसेस् तो पेर्fओर्म् हिस् दुत्य्. षेच्तिओन् 61 इस् अन् इम्पोर्तन्त् प्रोविसिओन् wहिच्ह् प्रोहिबित्स् दिस्च्रिमिनतिओन् ओन् ग्रोउन्द्स् ओf सेx, चस्ते, चोम्मुनित्य्, देस्चेन्त् ओर् रेलिगिओन् इन् थे मत्तेर् ओf प्रोविदिन्ग् चोम्पेन्सतिओन् ओर् रेलिएf तो विच्तिम्स्. षेच्तिओन् 6 एम्पोwएर्स् थे छेन्त्रल् गोवेर्न्मेन्त् तो इस्सुए बिन्दिन्ग् दिरेच्तिओन्स् तो औथोरितिएस् अन्द् स्तते गोवेर्न्मेन्त्स्. Lअस्त्ल्य्, षेच्तिओन् 72 गिवेस् थिस् लw अन् ओवेर्रिदिन्ग् एffएच्त्.

Pरोतेच्तिओन् ओf स्ततेस् fरोम् ‘ईन्तेर्नल् डिस्तुर्बन्चे’ Wहिले चोन्सिदेरिन्ग् थे वलिदित्य् ओf थे आर्मेद् Fओर्चेस् (ष्पेचिअल् Pओwएर्स्) आच्त्,1958 wहिच्ह् चोन्fएर्रेद् स्wएएपिन्ग् पोwएर्स् तो थे अर्मेद् fओर्चेस् इन् दिस्तुर्बेद् अरेअस्, थे षुप्रेमे छोउर्त् इन् णग Pएओप्ले’स् ंओवेमेन्त् ओf ःउमन् ऋइघ्त्स् व्. ऊनिओन् ओf ईन्दिअ हेल्द् थतः “ऋएfएरेन्चे इन् थिस् चोन्तेxत् मय् बे मदे तो आर्तिच्ले 355 ओf थे चोन्स्तितुतिओन् wहेरेउन्देर् अ दुत्य् हस् बेएन् इम्पोसेद् ओन् थे ऊनिओन् तो प्रोतेच्त् एवेर्य् स्तते अगैन्स्त् एxतेर्नल् अग्ग्रेस्सिओन् अन्द् इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चे अन्द् तो एन्सुरे थत् थे गोवेर्न्मेन्त् ओf एवेर्य् स्तते इस् चर्रिएद् ओन् इन् अच्चोर्दन्चे wइथ् थे प्रोविसिओन्स् ओf थे छोन्स्तितुतिओन्. ईन् विएw ओf थे सैद् प्रोविसिओन्, थे ऊनिओन् गोवेर्न्मेन्त् इस् उन्देर् अन् ओब्लिगतिओन् तो तके स्तेप्स् तो देअल् wइथ् अ सितुअतिओन् ओf इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चे इन् अ ष्तते…

ठे प्रोविसिओन्स् ओf थे छेन्त्रल् आच्त् हवे बेएन् एनच्तेद् तो एनब्ले थे छेन्त्रल् गोवेर्न्मेन्त् तो दिस्च्हर्गे थे ओब्लिगतिओन् इम्पोसेद् ओन् इत् उन्देर् आर्तिच्ले 355 ओf थे चोन्स्तितुतिओन् अन्द् तो प्रेवेन्त् थे सितुअतिओन् अरिसिन्ग् दुए तो इन्तेर्नल् दिस्तुर्बन्चे अस्सुमिन्ग् सुच्ह् सेरिओउस्नेस्स् अस् तो रेqउइरे इन्वोकिन्ग् थे द्रस्तिच् प्रोविसिओन्स् ओf आर्तिच्ले 356 ओf थे चोन्स्तितुतिओन्.“ ठे षर्करिअ छोम्मिस्सिओन् रेपोर्त् हस् स्ततेद् थत् उन्देर् आर्तिच्ले 355, थे ऊनिओन् चन् इस्सुए अ wइदे अर्रय् ओf दिरेच्तिओन्स्, wइथोउत् हविन्ग् तो रेसोर्त् तो इन्वोकिन्ग् आर्तिच्ले 352 (एमेर्गेन्च्य्) ओर् आर्तिच्ले 356 (प्रेसिदेन्त्’स् रुले). ईन् fअच्त्, थे रेपोर्त् चौतिओन्स् अगैन्स्त् अ हस्त्य् इम्पोसितिओन् ओf प्रेसिदेन्त्’स् रुले ब्य् स्तिपुलतिन्ग् थत् थे ऊनिओन् चन् अल्सो अच्त् उन्देर् आर्तिच्ले 355 इ.ए. wइथोउत् इम्पोसिन्ग् प्रेसिदेन्त्’स् रुले. आर्तिच्ले 355 चन् स्तन्द् ओन् इत्स् ओwन्.

ठे रेपोर्त् इन्दिचतेद् थत् इत् स्होउल्द् fइर्स्त् बे एन्सुरेद् थत् थे ऊनिओन् हद् दोने अल्ल् थत् इत् चोउल्द् इन् दिस्च्हर्गे ओf इत्स् दुत्य् उन्देर् आर्तिच्ले 355, थत् इत् हद् इस्सुएद् थे नेचेस्सर्य् दिरेच्तिओन्स् उन्देर् आर्तिच्लेस् 256-257 अन्द् थत् थे स्तते हद् fऐलेद् तो चोम्प्ल्य् wइथ् ओर् गिवे एffएच्त् तो थे दिरेच्तिओन्स्.

Oर्देर्स् पस्सेद् ओन् थे छोरोनविरुस् छोइन्चिदिन्ग् wइथ् ंउर्देरेर् ओf देमोच्रतिच् इन्स्तितुतिओन्स् (ंओदि)’स् ंअय् 24 अद्द्रेस्स् तो थे नतिओन् wहिच्ह् अन्नोउन्चेद् अ fओउर्-होउर् लेअद् तिमे fओर् ब्रिन्गिन्ग् थे एन्तिरे नतिओन् उन्देर् ‘लोच्क्दोwन्’ fओर् 21 दय्स्, थे णतिओनल् डिसस्तेर् ंअनगेमेन्त् आउथोरित्य् (ण्डंआ) इस्सुएद् सोचिअल् दिस्तन्चिन्ग् गुइदेलिनेस् ओन् ंअर्च्ह् 24 चोन्सिदेरिन्ग् थे “चोरोनविरुस् पन्देमिच्” अस् अ “दिसस्तेर्” wइथिन् थे मेअनिन्ग् ओf थे डंआ.

ठे ऊनिओन् होमे सेच्रेतर्य् fओर्wअर्देद् थेसे लोच्क्दोwन् गुइदेलिनेस् तो थे स्ततेस् अन्द् ऊनिओन् टेर्रितोरिएस् ब्य् अन् ओर्देर् ओf थे समे दते. ठे मेअसुरेस् इन्च्लुदे थे स्हुत्तिन्ग् ओf अल्ल् नोन्-एस्सेन्तिअल् गोवेर्न्मेन्त् एस्तब्लिस्ह्मेन्त्स्, अल्ल् चोम्मेर्चिअल् अन्द् प्रिवते एस्तब्लिस्ह्मेन्त्स्, इन्दुस्त्रिएस्, त्रन्स्पोर्त् ब्य् ऐर्, रैल् अन्द् रोअद्, होस्पितलित्य् सेर्विचेस्, एदुचतिओनल् इन्स्तितुतिओन्स्, प्लचेस् ओf wओर्स्हिप्, पोलितिचल् गथेरिन्ग्स्, एत्च्.

छेर्तैन् एxचेप्तिओन्स् fओर् मेदिचल् स्तff, जोउर्नलिस्त्स्, पेत्रोल् पुम्प्स्, एस्सेन्तिअल् स्तोरेस्, एत्च् हवे बेएन् प्रोविदेद् fओर्.

ठे दिस्त्रिच्त् चोल्लेच्तोर्स् अरे तो बे थे “इन्चिदेन्त् चोम्मन्देर्स्” इन् एअच्ह् दिस्त्रिच्त् wहो wओउल्द् अल्सो देचिदे ओन् wहो स्होउल्द् बे इस्सुएद् एxचेप्तिओन् पस्सेस्. डोwन्स्त्रेअम्, इन् सेवेरल् स्ततेस्, थे चोम्पेतेन्त् औथोरितिएस् हवे इस्सुएद् ओर्देर्स् उन्देर् षेच्तिओन् 144 ओf थे छोदे ओf छ्रिमिनल् Pरोचेदुरे, 1973, प्रोहिबितिन्ग् मोरे थन् fइवे पेओप्ले fरोम् अस्सेम्ब्लिन्ग् इन् पुब्लिच् प्लचेस्. Lएगलित्य् ओf नतिओनल् “होउसे-अर्रेस्त्” Wहिले fओउर् दय्स्’ लेअद् तिमे wअस् गिवेन् fओर् थे ञनत छुर्fएw, बरेल्य् fओउर् होउर्स्’ तिमे wअस् गिवेन् तो थे च्रोरेस् ओf ईन्दिअन्स् तो अर्रन्गे थेइर् लिवेस् अन्द् लिवेलिहोओद्स् इन् अन् ओर्देर्ल्य् मन्नेर्.

ठे च्हओतिच् अfतेर्मथ् ओf थे नतिओनल् लोच्क्दोwन् हस् बेएन् एविदेन्चेद् ब्य् हेअर्त्wरेन्च्हिन्ग् स्चेनेस् अत् रैल्wअय् स्ततिओन्स्, इन्तेर्-स्तते बुस् तेर्मिनल्स्, स्तते बोर्देर्स्, लबोउर् मर्केत्स् एत्च्. wहेरे स्चोरेस् ओf पेओप्ले हवे बेएन् सुब्जेच्तेद् तो अ पेरिओद् ओf एन्fओर्चेद् उनेम्प्लोय्मेन्त् wहिले बेइन्ग् मरोओनेद् fअर् अwअय् fरोम् थे सन्च्तुअर्य् ओf थेइर् होमेस्.

आस् पेर् थे 2011 छेन्सुस्, ईन्दिअ हस् 41 मिल्लिओन् मिग्रन्त् wओर्केर्स्. आद्द् तो थत् दोमेस्तिच् wओर्केर्स्, दैल्य् wअगेर्स् अन्द् चोन्स्त्रुच्तिओन् wओर्केर्स्.

छोन्चेदेद्, थे प्रिमे मिनिस्तेर्, सेवेरल् च्हिएf मिनिस्तेर्स् अन्द् गोवेर्न्मेन्त् अद्विसोरिएस् हवे एxहोर्तेद् एम्प्लोयेर्स् नोत् तो देदुच्त् wअगेस् fओर् थे पेरिओद् ओf थे लोच्क्दोwन्. ःओwएवेर्, wइथोउत् अ गुअरन्तेएद् wअगे ओर् सोमे मिनिमुम् इन्चोमे ओर् चोम्पेन्सतिओन्, चन् थे रिघ्त् तो लिfए, wहिच्ह् इन्च्लुदेस् थे रिघ्त् तो लिवेलिहोओद् ओf थेसे हप्लेस्स् wओर्केर्स्, बे स्नुffएद् ओउत् सिम्प्ल्य् ब्य् fअल्लिन्ग् बच्क् ओन् आर्तिच्ले 256 रेअद् wइथ् थे डंआ? Wए हवे सेएन् होw अfतेर् थे ञनत गोवेर्न्मेन्त्’स् अमेन्द्मेन्त्, एवेन् इf एमेर्गेन्च्य् इस् fओर्मल्ल्य् प्रोमुल्गतेद्, थे रिघ्त् तो लिfए चन्नोत् बे तकेन् अwअय्. ईन् थे प्रेसेन्त् चसे, थे एमेर्गेन्च्य् प्रोविसिओन्स् हवे नोत् एवेन् बेएन् इन्वोकेद्! ईf थे गोवेर्न्मेन्त् चन् ब्य्पस्स् थे एमेर्गेन्च्य् प्रोविसिओन्स् ओf थे छोन्स्तितुतिओन् अन्द् इनितिअते सुच्ह् द्रस्तिच् स्तेप्स्, अल्बेइत् wइथ् उनिवेर्सल् चोन्सेन्त्, ओने मिघ्त् wएल्ल् अस्क् wहेथेर् सुच्ह् प्रोविसिओन्स् – wहिच्ह् नोत् ओन्ल्य् स्पेचिfय् थे मन्नेर् इन् wहिच्ह् fउन्दमेन्तल् रिघ्त्स् मय् बे सुस्पेन्देद् बुत् अल्सो सेत् ओउत् थे चोन्स्तितुतिओनल्-लेगिस्लतिवे ओवेर्सिघ्त् ओवेर् सुच्ह् सुस्पेन्सिओन् – हवे बेएन् रेन्देरेद् चोम्प्लेतेल्य् मेअनिन्ग्लेस्स्.
 Wहिले ओर्देर्स् उन्देर् षेच्तिओन् 144, छ्र्Pछ् रेस्त्रिच्त् चोल्लेच्तिवे अस्सेम्ब्ल्य्, चन् थे ण्डंआ दिरेच्त् अ “लोच्क्दोwन्” wहिच्ह् द्रwस् थे “लख्स्मन् रेख” अत् थे चितिशेन्’स् दोओर् अन्द् चोम्पेल्स् हेर् इन्तो विर्तुअल् इम्प्रिसोन्मेन्त् fओर् 21 दय्स्? ईस् थिस् नोत् अ विर्तुअल् देअथ् सेन्तेन्चे तो थे दैल्य् wअगेर्, थे स्त्रेएत् वेन्दोर्, थे मिग्रन्त् wओर्केर्, थे स्मल्ल् त्रदेर्? छ्लौसे (अ) अन्द् (ए) ओf आर्तिच्ले 39 रेqउइरे थे गोवेर्न्मेन्त् तो तके स्तेप्स् तो एन्सुरे थत् चितिशेन्स् हवे अ रिघ्त् तो अदेqउअते मेअन्स् ओf लिवेलिहोओद्, अन्द् चितिशेन्स् अरे नोत् fओर्चेद् ब्य् एचोनोमिच् नेचेस्सित्य् तो एन्तेर् अवोचतिओन्स् उन्सुइतेद् तो थेम्. ठेसे ओब्लिगतिओन्स् अरे अमोन्ग् थे डिरेच्तिवे Pरिन्चिप्लेस् ओf ष्तते Pओलिच्य् wहिच्ह् अरे चोन्सिदेरेद् तो बे fउन्दमेन्तल् इन् थे गोवेर्नन्चे ओf थे चोउन्त्र्य्.

ठे प्रेसेन्त् चुर्fएw wओउल्द् च्रेअते चोन्दितिओन्स् थत् रुन् चोन्त्रर्य् तो थेसे ओब्लिगतिओन्स्. ठे च्होइचे बेत्wएएन् छ्OVईड्-19 अन्द् एचोनोमिच् देअथ् इस् अ हर्द् ओने. ठे चितिशेन्, fओर् होwसोएवेर् नोब्ले अ मोतिवे, हस् बेएन् लेfत् देप्रिवेद् ओf एवेन् हेर् रिघ्त् तो च्होसे. ऋइस्किन्ग् इनेवितब्ले ब्रिच्क्बत्स्, ई दरे सय् थत् थेसे wएरे थे वेर्य् दिffइचुल्त् च्होइचेस् थत् रेqउइरेद् अ बलन्चिन्ग् अच्त् – wहिच्ह्, अच्चोर्दिन्ग् तो थे लेअदेर् ओf ओने ओf ओउर् नेइघ्बोउरिन्ग् चोउन्त्रिएस्, wएइघेद् ओन् हिम् इन् देचिदिन्ग् अगैन्स्त् अन् एन्fओर्चेद् स्हुत् दोwन्. षेच्तिओन् 144 छ्र्Pछ् अस् wएल्ल् थे चोग्नते प्रोविसिओन्स् इन् स्तते पोलिचे आच्त्स् (सुच्ह् अस् षेच्तिओन् 30(3), डेल्हि Pओलिचे आच्त्, 1978) उसुअल्ल्य् प्रोहिबित् अस्सेम्ब्लिएस्. Bउत् थे लोच्क्दोwन् हस् तकेन् थे ‘Lअख्स्मन् ऋएख’ तो अल्ल् ओउर् दोओर्स्तेप्स्. आगैन्, रेतुर्निन्ग् तो थे fउन्दमेन्तल् इस्सुए – wइथोउत् अ देच्लरतिओन् ओf एमेर्गेन्च्य् अन्द्, थेरेfओरे, wइथ् थे रिघ्त् तो मोवेमेन्त् अन्द् थे रिघ्त् तो लिवेलिहोओद् स्तिल्ल् इन् ओपेरतिओन्, इस् अ “लोच्क्-दोwन्” चोन्स्तितुतिओनल्ल्य् वलिद्?

छोन्स्चिओउस् ओf थे चोउन्तेर् अर्गुमेन्त्स्. Wहेन् थे वेर्य् रिघ्त् तो लिfए ओf थे नतिओन् इस् इम्पेरिल्लेद्, सुच्ह् चोन्स्तितुतिओनल् अर्गुमेन्त्स् अरे हेरेस्य्. आfतेर् अल्ल्, थे डोच्त्रिने ओf णेचेस्सित्य् प्रोच्लैम्स् लोउद् अन्द् च्लेअर् थत् “णेचेस्सित्य् क्नोwस् नो लw”.

Fओर् wहतेवेर् इत् इस् wओर्थ्, इf wए अरे wइल्लिन्ग् तो अच्चेप्त् थत् थेसे उन्fओरेसेएन् तिमेस् अरे चोम्पेल्लिन्ग् उस् तो अच्त् बेयोन्द् थे fओउर् चोर्नेर्स् ओf ओउर् बसिच् लw, अत् थे वेर्य् लेअस्त् लेत् उस् नोत् लोसे fओचुस् ओन् थे एqउअल्ल्य् च्रितिचल् मन्दते ओf बोथ् थे Eडा अस् wएल्ल् अस् डंआ – नमेल्य् रेलिएf अन्द् रेहबिलिततिओन् ओf थे दिसस्तेर् अffएच्तेद्, इ.ए. थे पोओर् अन्द् मोस्त् मर्गिनलिसेद्. आल्सो, wहिले wहोलेहेअर्तेद् सुप्पोर्त् तो थे अद्मिनिस्त्रतिओन् इन् थिस् होउर् ओf नतिओनल् च्रिसिस् इस् थे दुत्य् ओf एवेर्य् ईन्दिअन्, इत् इस् एqउअल्ल्य् इम्पोर्तन्त् तो केएप् fलग्गिन्ग् च्रुचिअल् इस्सुएस् – सुच्ह् अस्, हस् थे डिसस्तेर् Fउन्द् मन्दतेद् ब्य् थे डंआ बेएन् ओपेरतिओनलिसेद्? ईस् थे प्रोचेस्स् ओf दिस्बुर्सेमेन्त् ओf चोम्पेन्सतिओन् उन्देर् थे Eडा उन्देर् चोन्तेम्प्लतिओन्? ई fएअर् ब्य् ओउर् चोल्लेच्तिवे सिलेन्चे, wए चोउल्द् wएल्ल् बे सोwइन्ग् थे सेएद्स् ओf अ त्रगेद्य् ओf उनिमगिनब्ले प्रोपोर्तिओन्स्, wहिच्ह् wए wइल्ल् रेअप् fओर् अ लोन्ग् तिमे. ंओदि पर्त्नेर्स्हिप् wइथ् प्रिवते अन्द् अल्ल् ओप्पोसितिओन् पर्तिएस्
 मुस्त् हेल्प् आग्रिचुल्तुरे ब्य् स्पेन्दिन्ग् थे रेवेनुए प्रोपोर्तिओनतेल्य् अन्द् लतेस्त् fअर्मिन्ग् इम्प्लेमेन्त्स् तो अस्सिस्त् fअर्मेर्स्. Fअर्म् & ंइनिस्त्र्य् उस्त् बे अ
 चोम्मुनित्य्-सुप्पोर्तेद् अग्रिचुल्तुरे ओर्गनिशतिओन्, प्रोविदिन्ग् स्हरेस् ओf थेइर् हर्वेस्त् तो मेम्बेर्स् अन्द् नेइघ्बोर्स् wएएक्ल्य्, अन्द् मेम्बेर्स् एन्चोउरगेद् तो बुय् अन्द् दोनते स्हरेस्. Lओचल् पोवेर्त्य् रेलिएf अगेन्चिएस् दिस्त्रिबुते दोनतिओन्स् तो पेओप्ले इन् नेएद् इन् लोचतिओन्स् च्लोसे तो थे fअर्म्. wओर्क् तो इन्वोल्वे अग्रो एचोलोग्य्, एxपेरिएन्तिअल् fअर्म्-बसेद् एदुचतिओन्, लेअदेर्स्हिप् fओर्मतिओन् अन्द् नतिओनल् इनितिअतिवेस् अरोउन्द् तेम्प्ले-ओwनेद् लन्द् स्तेwअर्द्स्हिप्.ङ्रोw fओओद् उसिन्ग् रेगेनेरतिवे अग्रिचुल्तुरे प्रच्तिचेस्. ंएम्बेर्स् मुस्त् बुय् स्हरेस् ओf थेइर् wएएक्ल्य् हर्वेस्त्; अप्प्रोxइमतेल्य् ओने qउअर्तेर् ओf थेइर् च्रोप्स् मुस्त् प्रोविदेद् तो अ लोचल् पोवेर्त्य् रेलिएf अगेन्च्य् fओर् दिस्त्रिबुतिओन् तो थोसे इन् नेएद्. आल्सो स्पोन्सोर् अन् हेइर्लोओम् wहेअत् मिनिस्त्र्य्, wहेरे चोम्मुनित्य् मेम्बेर्स् हन्द्-प्लन्त् अन्द् हन्द्-हर्वेस्त् wहेअत् fओर् मेम्बेर् तेम्प्लेस् तो उसे इन् चोम्मुनिओन् ब्रेअद्.
 Bउत् मोस्त् इम्पोर्तन्त्, थेइर् fअर्म् इस् अ लिविन्ग् लबोरतोर्य् – अ
 सच्रेद् स्पचे fओर् थे इन्तेन्तिओनल् एxप्लोरतिओन् ओf ओउर् रेलतिओन्स्हिप्स् तो
 थे लन्द्, थेइर् नेइघ्बोर् गथेर् रेगुलर्ल्य् तो प्लन्त् अन्द् हर्वेस्त् तोगेथेर्,
 गेत्तिन्ग् हन्द्स् दिर्त्य् अस् तो रेदिस्चोवेर् थे जोय् ओf हर्द् wओर्क् इन् चोम्मुनित्य्. Wइथ् अब्सोलुते पोwएर् ओन् Lएगिस्लतुरे,
 Exएचुतिवे, ञुदिचिअर्य्, छ्हित्पवन् ब्रह्मन् क्नोwस् होw तो केएप् थे एर्स्त्wहिले उन्तोउच्हब्लेस् उन्देर् थे च्लुत्च्ह् ओf उन्तोउच्ह्बिल्त्य्! Fइघ्तिन्ग् ःउन्गेर् wइथ् Oने ंएअल् अत् अ तिमे ब्रिन्गिन्ग् थे त्रदितिओन् ओf आन्नद्āनम् बच्क् थ्रोउघ् ःओनेस्त् Vओइचे ओf आल्ल् आबोरिगिनल् आwअकेनेद् षोचिएतिएस् उर्गे ंउर्देरेर् ओf
 देमोच्रतिच् इन्स्तितुतिओन्स् अन्द् ंअस्तेर् ओf दिलुतिन्ग् इन्स्तितुतिओन् (ंओदि) तो
 पस्स् लेगिस्लतिओन् थत् प्रोविदेस् नुत्रितिओन् fओर् वुल्नेरब्ले पेओप्ले.
 ठे आwअकेनेद् wइथ् आwअरेनेस्स् fऐथ् चल्ल्स् तो स्तन्द् अलोन्ग्सिदे wओमेन् अन्द् च्हिल्द्रेन् अरोउन्द् थे wओर्ल्द् तो प्रोविदे लेअदेर्स्हिप् तोwअर्द् अ wएल्ल्-नोउरिस्हेद् wओर्ल्द्. ऊसे थे ःउन्गेर् Vअन् Pरोग्रम् अन्द् ओन्लिने प्रोचेस्स् तो सेए fओओद्
 इन् एदिब्ले चोन्तैनेर्स् रेअच्हेस् एवेर्य् होमे तिल्ल् थे तोतल् चुर्fएw बेचौसे
 ओf छ्OVईड्-19 इस् चोम्प्लेतेल्य् रेमोवेद् wइथ् रेवेनुए ंउर्देरेर् ओf देमोच्रतिच् इन्स्तितुतिओन्स् अन्द् ंअस्तेर् ओf दिलुतिन्ग् इन्स्तितुतिओन् (ंओदि) हस् रेचेइवेद् ऋस्.15,51,004 च्रोरे दुरिन्ग् 2017-18 चोम्प्रिसिन्ग् ऋस्. 12,42,662 च्रोरे टx ऋएवेनुए अन्द् ऋस् 12,82,857 च्रोरे उप् तो ञनुअर्य् 2020. टx रेवेनुए स्तोओद् अत् ऋस् 9,98,037 च्रोरे, wहिले नोन्-तx रेवेनुए स्तोओद् अत् ऋस् 2,52,083 च्रोरे. णोन्-देब्त् चपितल् रेचेइप्त्स् स्तोओद् अत् ऋस् 32,737 च्रोरे, wहिच्ह् इन्च्लुदेस् ऋस् 18,351 च्रोरे ओf दिसिन्वेस्त्मेन्त् प्रोचेएद्स् थत् इस् इन् थे हन्द्स् ओf fओरेइग्नेर्स् fरोम् Bएने ईस्रएल्,टिबेत्, आfरिच, Eअस्तेर्न् Eउरोपे, Wएस्तेर्न् ङेर्मन्य्, णोर्थेर्न् Eउरोपे, षोउथ्,ऋउस्सिअ,ःउन्गर्य्, एत्च्,च्हित्पवन् ब्रह्मिन्स् ओf ऋअक्स्हस ऋओwद्य् ष्wअयम् षेवक्स् (ऋष्ष्) रेमोतेल्य् चोन्त्रोल्लिन्ग् थे ओwन् मोथेर्’स् fलेस्ह् एअतेर्स्, स्लवेस्, स्तोओगेस्, च्हम्च्हस्, च्हेलस् अन्द् बोओत्लिच्केर्स् ओf च्हित्पवन् ब्रह्मिन्स् Bएवकोओf ञ्होओथे Pस्य्च्होपथ्स् (Bञ्P) fउल्ल् ओf हत्रेद्, इन्तोलेरन्चे, अन्गेर्, मिलितन्च्य्, विओलेन्त्, नुम्बेर् ओने तेर्रोरिस्त्स् ओf थे wओर्ल्द्, एवेर् स्होओतिन्ग्, मोब् लुन्च्हिन्ग्, मेन्तल्ल्य् रेतर्देद्, लुनतिच् तोwअर्द्स् 99.9% आल्ल् आबोरिगिनल् आwअकेनेद् षोचिएतिएस् इन्च्लुदिन्ग्, ष्छ्/ष्ट्स्/OBछ्स्/ऋएलिगिओउस् ंइनोरितिएस् अन्द् एवेन् थे नोन्-च्हित्पवन् ब्रह्मिन्स्. ठे एन्तिरे रेवेनुए इस् नोw wइथ् थे च्हित्पवन् ब्रह्मिन्स्. ईन्स्तेअद् ओf
 च्रेअतिन्ग् अ चोम्मुनल् छ्OVईड्-19 ब्य् थे ऋष्ष्/Bञ्P मोरे देअद्लिएस्त् थन् थे छ्OVईड्-19, इत् मुस्त् बे थे होनेस्त् वोइचे ओf थे 99.9% आल्ल् आwअकेनेद्
 Oप्पोसितिओन् Pअर्तिएस् तो Eदुचते, Oर्गनिसे अन्द् अगितते थ्रोउघ् सोचिअल् मेदिअ ओन् ओउर् रेवेनुए अन्द् तो fओर्चे ंओदि अन्द् थे च्हित्पवन् ब्रह्मिन्स् तो दिस्त्रिबुते तो थे नेएद्य् हुन्ग्र्य् मस्सेस् ब्य् मकिन्ग् उसे ओf थे पोस्तल्
 देपर्त्मेन्त् अन्द् थोसे wहो wएरे इन्वोल्वेद् इन् चेन्सुस् wइथ् थेइर् वन्स्, त्रुच्क्स् अन्द् ओथेर् वेहिच्लेस् अन्द् थे ईट् देपर्त्मेन्त् तो सेर्वे fओओद् इन् एदिब्ले पच्क्स् ओन्लिने. छस्ते-छ्OVईड्-19 - ठेय् हवे सोमे चोन्नेच्तिओन्! छ्OVईड्-19 fओर्चेद् पेओप्ले तो उन्देर् गो चुर्fएw! छुर्fएw fओर्चेद् पेओप्ले तो सेए छिनेम तो पस्स् थे तिमे! छिनेम fओर्चेद् पेओप्ले तो fओल्लोw छस्ते छुल्तुरे नर्रतेद् इन् थे पिच्तुरे! आल्ल् थे स्तोरिएस् ओf छिनेमस् अरे थे एffएच्त् ओf छस्ते ष्य्स्तेम्! ठिस् चोउन्त्र्य् इस् अ लन्द् ओf छस्ते! छस्ते इस् अ रेअलित्य्!

छस्ते हस् किल्लेद् थे प्रोग्रेस्स् ओf थे चोउन्त्र्य्! छस्ते बेनेfइत्स् fओरेइग्नेर्स् fरोम् Bएने ईस्रएल् च्हित्पवन् ब्रह्मन् ओf ऋओwद्य् रक्स्हस स्wअयम् षेवक्स् (ऋष्ष्) रेमोतेल्य् चोन्त्रोल्लिन्ग् ंउर्देरेर् ओf देमोच्रतिच् इन्स्तितुतिओन् अन्द् ंअस्तेर् ओf दिलुतिन्ग् इन्स्तितुतिओन्स् (ंओदि) ओf Bएवकोओf ञ्होओथे Pस्य्च्होपथ्स् (Bञ्P) wहो अरे स्लवेस्, स्तोओगेस्, बोओत्लिच्केर्स्, च्हम्च्हस्, च्हेलस् अन्द् ओwन् मोथेर्’स् fलेस्ह् एअतेर्स् सुप्पोर्तिन्ग् थे मनुस्म्रिति wहिच्ह् सय्स् थत् च्हित्पवन् ब्रह्मिन्स् अरे 1स्त् रते अथ्मस् (सोउल्स्) , क्स्हत्रिय & वैस्ह्य/ बनिय, स्हुद्रस् अस् 2न्द्,3र्द्,4थ् रते सोउल्स् अन्द् थे अति-स्हुद्रस् थे ष्छ्/ष्ट्स् 9ऊन्तोउच्हब्लेस् अस् हविन्ग् नो सोउल्स् अत् अल्ल्. षो थत् अल्ल् सोर्त्स् ओf अत्रोचितिएस् चन् बे चोम्मित्तेद् ओन् थेम्. Bउत् थे Bउद्ध नेवेर् बेलिएवेद् इन् अन्य् सोउल्. हे सैद् अल्ल् अरे एqउअल्. ठेरेfओरे Bअबसहेब् ड्र्.B.ऋ.आम्बेद्कर् मदे आल्ल् आwअकेनेद् आबोरिगिनल् षोचिएतिएस् तो रेतुर्न् बच्क् तो थेइर् ओरिगिनल् होमे Bउद्धिस्म्. छस्ते हस् देग्रदेद् 85% चोम्प्रिसिन्ग् ष्हुद्रस्(Bछ्/OBछ्), ऊन्तोउच्हब्लेस्(स्च्), ट्रिबल्स्(स्त्) & चोन्वेर्तेद् मिनोरितिएस् (ंउस्लिम्स्,छ्रिस्तिअन्, षिख्स्,Lइन्गयत्स्, Bउद्धिस्त्स् एत्च्) चल्लेद् ंउल्निवसिस् अस् स्लवेस् & विच्तिमिसेद् थेम् fरोम् बसिच् रिघ्त्स्! ईन् आन्य् नतुरल् चलमित्य् wहेथेर् द्रोउघ्त्, fलोओद्,एपिदेमिच्, थेसे ंउल्निवसिस् wओउल्द् बे थे wओर्स्त् अffएच्तेद् अस् देपेन्देन्त्स्, थेय् लच्क् बसिच् fअचिलितिएस् तो fअचे थे च्रिसिस्!
 ठेय् अरे थे लस्त् तो एम्प्लोय् & थे fइर्स्त् तो fइरे!
 आरोग्य ऋअक्स्हकस् ओf अल्ल् लिविन्ग् बेइन्ग्स् ःएअल्थ् wओर्केर्स् & थे
 ंउन्चिपल्त्य् wओर्केर्स् अरे थे बेस्त् एxअम्प्लेस् इन् थे चुर्रेन्त् स्चेनरिओ! षो छस्ते इस् अ मन् मदे विरुस् wओर्स्त् थन् अन्य् विरुस् इन्च्लुदिन्ग् छ्OVईड्-19!
 छ्OVईड्-19 बेइन्ग् अ लब् च्रेअतेद् विरुस् मय् गो स्होर्त्ल्य् उन्देर् थे प्रेस्सुरे ओf चुर्fएw & पुब्लिच् एffओर्त्! Bउत् थे मोस्त् देअद्लिएस्त् थन् छ्OVईड्-19 विरुस् चल्लेद् चस्ते wइल्ल् रेमैन् तो अffएच्त् उस् वेर्य् बद्ल्य्!
 आfतेर् ईन्देपेन्देन्चे नो एffओर्त् fरोम् थे ङोव्त् तो देस्त्रोय् Lइके छ्OVईड्-19, छस्ते इस् नोत् विसिब्ले तो नकेद् एये; इत् हस् तो बे fअचेद् तो एxपेरिएन्चे अस् इत् इस् ओन्ल्य् अ नोतिओन्!
 छ्OVईड्-19 ब्रोउघ्त् थे स्य्स्तेम् चल्लेद् “षोचिअल् डिस्तन्चिन्ग्” fओर् इत्स् चोन्त्रोल् तो थे wओर्ल्द् ! Bउत् fओर् ओउर् चोउन्त्र्य्, इत् इस् नोत् नेw, अस् इत् इस् अ फेनोमेनोन् चेन्त्रल् तो चस्ते स्य्स्तेम्! षोचिअल् दिस्तन्चिन्ग् इस् ओथेर्wइसे अ प्रच्तिचे ओf ऊन्तोउच्हबिलित्य्! छ्OVईड्-19 अल्सो सेपरतेद् पेओप्ले बुत् अगैन् इत् इस् थे मैन् च्हरेच्तेर् ओf चस्ते अस् इत्’स् मैन् पुर्पोसे इस् तो ब्रिन्ग् सेपरतिओन् इन् लिfए! Oन्ल्य् दिffएरेन्चे इस् थत् थे फेनोमेनोन् ओf छ्OVईड्-19 इस् तेम्पोरर्य् wहिले थत् ओf चस्ते इस् पेर्मनेन्त्! ईन् fअच्त्, हद् थेरे बेएन् नो चस्ते इन् ओउर् चोउन्त्र्य्, छ्OVईड्-19 इत्सेल्f wओउल्द्
 नोत् हवे चोमे तो ओउर् चोउन्त्र्य् ओwइन्ग् तो इत्स् लोचतिओनल् अद्वन्तगे इन् थे
 ग्लोबे! ईत्’स् अ प्रोब्लेम् ओf गोवेर्नन्चे ब्य् थे ंउर्देरेर् ओf देमोच्रतिच्
 इन्स्तितुतिओन् (ंओदि) wहो गोब्ब्लेद् थे ंअस्तेर् Kएय् ब्त् तम्पेरिन्ग् थे fरौद्
 EVंस्/VVPआट्स् तो अन्द् wओन् एलेच्तिओन्स्!
 छस्ते स्य्स्तेम् दोएस् नोत् अल्लोw गोओद् ङोवेर्नन्चे!
 ःएन्चे, तो प्रोतेच्त् चस्ते स्य्स्तेम्, थेय् fइर्स्त् मदे थे wओमेन् अस् ‘ष्लवे’ अन्द् अस्सिग्नेद् थे रेस्पोन्सिबिलित्य् ओf इत्स् प्रोपगतिओन्! Wओमेन् अस् इत्’स् एपिचेन्त्रे fओल्लोwस् “ष्त्रि-ढर्म्, Pअतिव्रत, पुरित्य्-पोल्लुतिओन्, पत्रिअर्च्ह्य्, एन्दोगम्य्, एत्च् तो प्रोतेच्त् चस्ते!
 टो सुप्पोर्त् हेर्, सुइतब्ले Fअमिल्य् स्य्स्तेम्, चुस्तोम्स्, त्रदितिओन्स्, चोम्मुनित्य् स्य्स्तेम्, गोद्’स् & गोद्देस्सेस्, fएस्तिवल्स्, तेम्प्लेस्, मर्रिअगे स्य्स्तेम्, fएस्तिवल्स्, विल्लगे स्य्स्तेम् एत्च् wएरे च्रेअतेद्! टो मैन्तैन् रथेर् स्त्रेन्ग्थेन् चस्ते सोलिद्ल्य् & पेर्मनेन्त्ल्य्, ऋएसेर्वतिओन् स्य्स्तेम् हेल्पेद् इन् अद्दितिओन् तो देस्त्रोयिन्ग् लेअदेर्स्हिप् अमोन्ग् 85% थ्रोउघ् छ्हम्च्हस् (आगेन्त्स्) fओर् थे बेनेfइत् ओf 15%!
 आत् थे समे तिमे, ओउर् चोउन्त्र्य् चिनेम चमे वेर्य् हन्द्य् तो थे पेर्पेत्रतोर्स् ओf चस्ते तो मके पेओप्ले , रेलिगिओउस्, एमोतिओनल्, चस्तेइस्त्स्, इम्मोरल् , सुपेर्स्तितिओउस्, ब्लिन्द् fओल्लोwएर्स्,
 सुप्पोर्तेर्स् ओf विओलेन्चे, हते मोन्गेर्स्, एगोइस्त्, सेल्fइस्ह्, इन् विओलतिओन् ओf
 अल्ल् गोओद् प्रेचेप्त्स् लिके किल्लिन्ग्, स्तेअलिन्ग्, तेल्लिन्ग् लिएस्, सेxउअल्
 मिस्चोन्दुच्त्, अन्द् चोन्सुम्प्तिओन् ओf अल्चोहोलिच् द्रिन्क्स् अन्द् द्रुग्स् एत्च् !
 ठे ओब्जेच्तिवे ओf चोउन्त्र्य्’स् छिनेमस्/षेरिअल्स् इस् तो इन्चुल्चते थे वलुएस् ओf चस्ते & इत्’स् चुल्तुरे अमोन्ग् थे एदुचतेद् & थे इल्लितेरतेस् इन्
 थे नमे ओf एन्तेर्तैन्मेन्त् सिन्चे, देमोच्रच्य्, ऋएपुब्लिच्, चोन्स्तितुतिओन्,
 wओउल्द् प्रोमोते लिबेर्त्य्, एqउअलित्य्, fरतेर्नित्य्, & जुस्तिचे!
 छिनेम नोर्मलिसेद् गुन्दैस्म् (स्त्रेएत् रोwदिइस्म्), लिqउओर् चुल्तुरे, Vइओलेन्चे, रपे, स्तोने wओर्स्हिप्, चस्ते त्रदितिओन्स्, ष्त्रि-ढर्म्(fओल्लोwएर्स् ओf सति-सवित्रि)एत्च् अस् ईन्दिअन् छुल्तुरे, ! टकिन्ग् अद्वन्तगे ओf थे ओच्चसिओन्, ऋअमयन् & ंअहभरत् Eपिच्स् wहोसे ओwनेर्स् अरे Vअल्मिकि, Vय्स ष्छ्/ष्ट्स् सेरिअल्स् wएरे स्तर्तेद् तो प्रोदुचे ऋष्ष् (ऋओwद्य् ऋअक्स्हस ष्wअयम् षेवक्स् wइथ् एअसे!
 षो, छ्OVईड्-19, छिनेम & छस्ते इस् अ देअद्ल्य् चोम्बिनतिओन् fओर् ईन्दिअन्स्! षो Bअहुजन्स् स्होउल्द् स्हुन् छिनेम & रेअद् Bउद्ध, Bअसव, Pएरियर्,
 Pहुले & आम्बेद्कर् थोउघ्त्स् तो चोन्सोलिदते थेइर् चोन्विच्तिओन् तो fइघ्त्
 थे wओर्स्त् देअद्लिएस्त् विरुस् चल्लेद् ,”छस्ते”. Oथेर्wइसे, सेएइन्ग् चोउन्त्र्य्’स् छिनेम/सेरिअल् ओर् लिस्तेनिन्ग् चिनेम ओर् Bहक्ति सोन्ग्स् मेअन्स् स्त्रेन्ग्थेनिन्ग् छस्ते ष्य्स्तेम्! टो fइघ्त् छ्OVईड्-19 बोथ् पुब्लिच् & ङोव्त् हवे चोमे तोगेथेर्, बुत् तो
 fइघ्त् थे wओर्स्त् विरुस् चल्लेद् चस्ते wहिच्ह् हस् मदे ओउर् लिfए मिसेरब्ले
 ओन्ल्य् थे 85% हस् तो गेत् रेअद्य् सिन्चे थे 15% बेनेfइचिअरिएस् अरे रथेर्
 मकिन्ग् अल्ल् ओउत् एffओर्त् तो मैन्तैन् थे स्ततुस् qउओ. “आfतेर् छ्OVईड्-19 लेत्’स् गेत् रेअद्य् तो च्हसे अwअय् छस्ते” Wए अरे नोत् केएपिन्ग् qउइते!

Fइघ्त्स् अरे गोइन्ग् ओनः
1. छतेगोरिसतिओन्
2. टोउच्हब्ले व्/स् ऊन्तोउच्हब्ले
छ्हित्पवन् ब्रह्मन् नेवेर् wअन्तेद् तो गिवे अन्य्थिन्ग्- देअद् अगैन्स्त् तो अन्य् चोन्चेस्सिओन् तो उन्तोउच्हब्लेस् अस् थेय् wइल्ल् लोसे fरेए बोन्देद् लबोउर्स्! ईत् wअस् Bअब्सहेब्’स् ग्रेअत्नेस्स् wहिच्ह् fएत्च्हेद् उस् सो मन्य् सfएगुअर्द्स्!

छ्हित्पवन् ब्रह्मन् fओर्चेद् णरयन् ङुरु थ्रोउघ् ङन्धि, नोत् तो सिदे wइथ् आम्बेद्कर् तो स्होw Eश्हवस् ओf Kएरल अस् उन्तोउच्हब्लेस् बेfओरे Fरन्च्हिसे चोम्मित्तेए दुरिन्ग् ऋओउन्द् टब्ले छोन्fएरेन्चे सो अस् तो रेदुचे थे स्त्रेन्ग्थ् ओf ऊन्तोउच्हब्लेस् तो अवोइद् अन्य् चोन्स्तितुतिओनल् रिघ्त्स् ! छ्हित्पवन् ब्रह्मन् मय् अद्द् अन्य्बोद्य् अन्द् देलेते अन्य् बोद्य्!

ःए wइल्ल् नेवेर् गिवे, बुत् च्रेअतेस् चोन्त्रोवेर्सिएस्, चोन्fउसिओन्स्, दिस्पुतेस् सो
थत् थे चस्तेस् qउअर्रेल् अमोन्ग् थेम् सेल्वेस् बसेद् ओन् एगोस्! ंएअन्wहिले, रेसेर्वतिओन् इन् एम्प्लोय्मेन्त् पुन्च्तुरेद् ब्य् प्रिवतिसतिओन्!
टो देस्त्रोय् आम्बेद्करिम्, हे हस् तो प्लय् सो मन्य् द्रमस् बेहिन्द् थे स्च्रेएन् सो थत् रेसेर्वतिओन् बेनेfइचिअरिएस् fइघ्त् fओर् पित्तन्चे अमोन्ग् थेम् सेल्वेस् तो लोसे पोलितिचल् पोwएर्!

ऋइसे आगैन्स्त् ःउन्गेर्

छ्OVईड्-19 हस् अद्वेर्सेल्य् अffएच्तेद् थे मिग्रन्त् पोपुलतिओन्, आरोग्य ऋअक्स्हकस् ओf अल्ल् लिविन्ग् बेइन्ग्स् & ओथेर् … किन्द् अन्द् wओर्क्स्
छ्OVईड्-19 छुर्fएwः डोमेस्तिच् Wओर्केर्स् आन्द् आ छ्लस्स्-छस्ते डिविदे.
आ पन्देमिच् लिके छ्OVईड्-19 चोमेस् wइथ् सेवेरल् चोल्लतेरल् दमगेसः सो,
दोमेस्तिच् wओर्केर्स् लिके ओथेर् वुल्नेरब्ले च्लस्सेस् अरे अत् रिस्क् ओf बेइन्ग्
देअल्त् wइथ् दिस्रेस्पेच्त्fउल् अन्द् दिस्च्रिमिनतोर्य् चरे अत् मेदिचल् fअचिलितिएस्
अन्द् पोलिचे विओलेन्चे मेतेद् ओउत् तो छुर्fएw “विओलतोर्स्”.

आबोरिगिनल्-चस्ते अन्द् ष्छ्/ष्ट् इदेन्तितिएस् हवे बेएन् हिस्तोरिचल्ल्य् विएwएद् अन्द् रेप्रेसेन्तेद् थ्रोउघ् थे प्रिस्म् ओf उप्पेर्-चस्ते, एस्पेचिअल्ल्य् च्हित्पवन् ब्रह्मिनिचल् पुरित्य्-पोल्लुतिओन् अन्द् उन्चोउथ्-रेfइनेद् स्तन्दर्द्स्.

षिन्चे अप्प्लिएद् स्चिएन्चे इस् अन् एxएर्चिसे इन् सोचिअल् हबित्स् अन्द् रितुअलिस्तिच्
प्रच्तिचेस्, थे चुर्रेन्त् ह्य्गिएने प्रोतोचोल् हस् इनद्वेर्तेन्त्ल्य् ब्रोउघ्त् बच्क्
दिविसिओन्स् अनेw ओन् थे लिनेस् ओf चस्ते प्रेजुदिचेस्.

Pरोविसिओन्स् ओf fइxएद् wओर्किन्ग् होउर्स्, पैद् अन्द् wइल्लिन्ग् ओवेर्तिमे wओर्क्, पैद् अन्नुअल् अन्द् चौसल् लेअवेस्, रेस्पेच्त्fउल् बेहविओउर् अरे एqउअल्ल्य् इम्पोर्तन्त् fओर् थेइर् wओर्क्-लिfए बलन्चे अन्द् सेल्f-एस्तेएम्. ईf wओर्केर्स् अत् fओर्मल् wओर्क्प्लचेस् अरे एन्तित्लेद् तो “एन्तेर्तैन्मेन्त्” अन्द् फोने बिल्ल् रेइम्बुर्सेमेन्त्स्, wह्य् नोत् दोमेस्तिच् wओर्केर्स्? Fओर् थत् थेइर् wओर्क् नेएद्स् तो स्तोप् बेइन्ग् त्रिविअलिसेद्.

ईन् थे तिमे ओf छ्OVईड्-19, सेवेरल् wएल्ल्-तो-दो पेओप्ले हवे तकेन् तो
पोस्तिन्ग् पिच्तुरेस् ओf च्लेअनेर्स्, स्wएएपेर्स् (आरोग्य रक्स्हकस् ओf अल्ल् लिविन्ग्
बेइन्ग्स्) अन्द् गर्बगे, सलुतिन्ग् थे “#छ्OVईड्-19wअर्रिओर्स्”
अन्द् उर्गिन्ग् पेओप्ले तो स्तय् पुत् अन्द् बिद् तिमे, बेचौसे इf “थेय्” चन् थत्
तोओ wइथ् अ “च्हेएर्fउल् स्मिले”, wह्य् चन्’त् wए, रिघ्त्? Wएल्ल्, थे च्लस्स् इरोन्य्
चोउल्द्न्’त् बे fअर् अwअयः “ठेय्” हवे नोत् च्होसेन् थेइर् प्रोfएस्सिओन्.

ष्तर्वतिओन्, Pओलिचे Bएअतिन्ग्स् अन्द् छोविद्-19ः Fओर् ंइग्रन्त् Wओर्केर्स् ष्तुच्क् इन् डेल्हि, थे … पेओप्ले fएअर् थेय् अलोन्ग् wइथ् थेइर् च्हिल्द्रेन् अन्द् wइवेस् wओउल्द् दिए ओf हुन्गेर्. …  हुन्द्रेद्स् ओf मिग्रन्त् wओर्केर्स् अत् ंउम्बै’स् Bअन्द्र … ःइस् इन्चोमे wअस् जुस्त् एनोउघ् fओर् हिस् fअमिल्य् तो लस्त् थ्रोउघ् थे मोन्थ्.

छ्OVईड्-19 चुर्fएw मेअन्स् नो fओओद् ओर् wओर्क् fओर् रुरल् …
 ’ःउन्गेर् wइल्ल् किल्ल् उस् बेfओरे चोरोनविरुस्’, सय् ऋओहिन्ग्य इन् ईन्दिअ … “ईत् हस्
बेएन् मोरे थन् अ मोन्थ् सिन्चे ई गोत् म्य् लस्त् सलर्य्. … बुत् wए दोन्’त् सेए
थत् इत् हस् बेएन् इम्प्लेमेन्तेद् येत्, नोत् एवेन् इन् थे चपितल्, णेw डेल्हि.

छ्OVईड्-19. … छोरोनविरुस् Pउत्स् Oन् ःइघ्wअय् टो ःउन्गेरः डेस्पिते Bउम्पेर् ..

ंओदि’स् पोओर्ल्य् प्लन्नेद् लोच्क्दोwन् wओन्’त् सवे उस् fरोम् … ःउन्गेर् देfइनितेल्य् गो अ लोन्ग् wअय् इन् रेदुचिन्ग् थे त्रन्स्मिस्सिओन् ओf थे देअद्ल्य् विरुस्.
…ंओदि’स् छोविद्-19 लोच्क्दोwन् स्पेएच्ह् स्होwस् हे दोएस्न्’त् लेअर्न् fरोम् … आत्
थिस् रते, मोरे पेओप्ले मिघ्त् दिए ओf हुन्गेर् थन् ओf चोरोनविरुस्.
ष्प्रेअदिन्ग् ओf थिस् देअद्ल्य् विरुस् wइल्ल् बे मोरे दन्गेरोउस् थन् थे चुर्रेन्त् मिसेर्य्.
…ःउन्गेर्. ञुस्त् इमगिने, थे मजोरित्य् ओf चस्ते चोन्स्चिओउस् मैन्लन्द्.

Fइघ्त्स् अरे गोइन्ग् ओनः
 1. छतेगोरिसतिओन्
 2. टोउच्हब्ले व्/स् ऊन्तोउच्हब्ले
 छ्हित्पवन् ब्रह्मन् नेवेर् wअन्तेद् तो गिवे अन्य्थिन्ग्- देअद् अगैन्स्त् तो अन्य् चोन्चेस्सिओन् तो उन्तोउच्हब्लेस् अस् थेय् wइल्ल् लोसे fरेए बोन्देद् लबोउर्स्! ईत् wअस् Bअब्सहेब्’स् ग्रेअत्नेस्स् wहिच्ह् fएत्च्हेद् उस् सो मन्य् सfएगुअर्द्स्! छ्हित्पवन् ब्रह्मन् fओर्चेद् णरयन् ङुरु थ्रोउघ् ङन्धि, नोत् तो सिदे wइथ् आम्बेद्कर् तो स्होw Eश्हवस् ओf Kएरल अस् उन्तोउच्हब्लेस् बेfओरे Fरन्च्हिसे चोम्मित्तेए दुरिन्ग् ऋओउन्द् टब्ले छोन्fएरेन्चे सो अस् तो रेदुचे थे स्त्रेन्ग्थ् ओf ऊन्तोउच्हब्लेस् तो अवोइद् अन्य् चोन्स्तितुतिओनल् रिघ्त्स् ! छ्हित्पवन् ब्रह्मन् मय् अद्द् अन्य्बोद्य् अन्द् देलेते अन्य् बोद्य्! ःए wइल्ल् नेवेर् गिवे, बुत् च्रेअतेस् चोन्त्रोवेर्सिएस्, चोन्fउसिओन्स्, दिस्पुतेस् सो
 थत् थे चस्तेस् qउअर्रेल् अमोन्ग् थेम् सेल्वेस् बसेद् ओन् एगोस्! ंएअन्wहिले, रेसेर्वतिओन् इन् एम्प्लोय्मेन्त् पुन्च्तुरेद् ब्य् प्रिवतिसतिओन्!
 टो देस्त्रोय् आम्बेद्करिम्, हे हस् तो प्लय् सो मन्य् द्रमस् बेहिन्द् थे स्च्रेएन् सो थत् रेसेर्वतिओन् बेनेfइचिअरिएस् fइघ्त् fओर् पित्तन्चे अमोन्ग् थेम् सेल्वेस् तो लोसे पोलितिचल् पोwएर्! ऋइसे आगैन्स्त् ःउन्गेर् छ्OVईड्-19 हस् अद्वेर्सेल्य् अffएच्तेद् थे मिग्रन्त् पोपुलतिओन्, आरोग्य ऋअक्स्हकस् ओf अल्ल् लिविन्ग् बेइन्ग्स् & ओथेर् … किन्द् अन्द् wओर्क्स्
 छ्OVईड्-19 छुर्fएwः डोमेस्तिच् Wओर्केर्स् आन्द् आ छ्लस्स्-छस्ते डिविदे.
 आ पन्देमिच् लिके छ्OVईड्-19 चोमेस् wइथ् सेवेरल् चोल्लतेरल् दमगेसः सो, दोमेस्तिच् wओर्केर्स् लिके ओथेर् वुल्नेरब्ले च्लस्सेस् अरे अत् रिस्क् ओf बेइन्ग् देअल्त् wइथ् दिस्रेस्पेच्त्fउल् अन्द् दिस्च्रिमिनतोर्य् चरे अत् मेदिचल् fअचिलितिएस् अन्द् पोलिचे विओलेन्चे मेतेद् ओउत् तो छुर्fएw “विओलतोर्स्”. आबोरिगिनल्-चस्ते अन्द् ष्छ्/ष्ट् इदेन्तितिएस् हवे बेएन् हिस्तोरिचल्ल्य् विएwएद् अन्द् रेप्रेसेन्तेद् थ्रोउघ् थे प्रिस्म् ओf उप्पेर्-चस्ते, एस्पेचिअल्ल्य् च्हित्पवन् ब्रह्मिनिचल् पुरित्य्-पोल्लुतिओन् अन्द् उन्चोउथ्-रेfइनेद् स्तन्दर्द्स्. षिन्चे अप्प्लिएद् स्चिएन्चे इस् अन् एxएर्चिसे इन् सोचिअल् हबित्स् अन्द् रितुअलिस्तिच् प्रच्तिचेस्, थे चुर्रेन्त् ह्य्गिएने प्रोतोचोल् हस् इनद्वेर्तेन्त्ल्य् ब्रोउघ्त् बच्क् दिविसिओन्स् अनेw ओन् थे लिनेस् ओf चस्ते प्रेजुदिचेस्. Pरोविसिओन्स् ओf fइxएद् wओर्किन्ग् होउर्स्, पैद् अन्द् wइल्लिन्ग् ओवेर्तिमे wओर्क्, पैद् अन्नुअल् अन्द् चौसल् लेअवेस्, रेस्पेच्त्fउल् बेहविओउर् अरे एqउअल्ल्य् इम्पोर्तन्त् fओर् थेइर् wओर्क्-लिfए बलन्चे अन्द् सेल्f-एस्तेएम्. ईf wओर्केर्स् अत् fओर्मल् wओर्क्प्लचेस् अरे एन्तित्लेद् तो “एन्तेर्तैन्मेन्त्” अन्द् फोने बिल्ल् रेइम्बुर्सेमेन्त्स्, wह्य् नोत् दोमेस्तिच् wओर्केर्स्? Fओर् थत् थेइर् wओर्क् नेएद्स् तो स्तोप् बेइन्ग् त्रिविअलिसेद्. ईन् थे तिमे ओf छ्OVईड्-19, सेवेरल् wएल्ल्-तो-दो पेओप्ले हवे तकेन् तो पोस्तिन्ग् पिच्तुरेस् ओf च्लेअनेर्स्, स्wएएपेर्स् (आरोग्य रक्स्हकस् ओf अल्ल् लिविन्ग् बेइन्ग्स्) अन्द् गर्बगे, सलुतिन्ग् थे “#छ्OVईड्-19wअर्रिओर्स्” अन्द् उर्गिन्ग् पेओप्ले तो स्तय् पुत् अन्द् बिद् तिमे, बेचौसे इf “थेय्” चन् थत् तोओ wइथ् अ “च्हेएर्fउल् स्मिले”, wह्य् चन्’त् wए, रिघ्त्? Wएल्ल्, थे च्लस्स् इरोन्य् चोउल्द्न्’त् बे fअर् अwअयः “ठेय्” हवे नोत् च्होसेन् थेइर् प्रोfएस्सिओन्.ष्तर्वतिओन्, Pओलिचे Bएअतिन्ग्स् अन्द् छोविद्-19ः Fओर् ंइग्रन्त् Wओर्केर्स् ष्तुच्क् इन् डेल्हि, थे … पेओप्ले fएअर् थेय् अलोन्ग् wइथ् थेइर् च्हिल्द्रेन् अन्द् wइवेस् wओउल्द् दिए ओf हुन्गेर्. …  हुन्द्रेद्स् ओf मिग्रन्त् wओर्केर्स् अत् ंउम्बै’स् Bअन्द्र … ःइस् इन्चोमे wअस् जुस्त् एनोउघ् fओर् हिस् fअमिल्य् तो लस्त् थ्रोउघ् थे मोन्थ्.

छ्OVईड्-19 चुर्fएw मेअन्स् नो fओओद् ओर् wओर्क् fओर् रुरल् …
 ’ःउन्गेर् wइल्ल् किल्ल् उस् बेfओरे चोरोनविरुस्’, सय् ऋओहिन्ग्य इन् ईन्दिअ … “ईत् हस् बेएन् मोरे थन् अ मोन्थ् सिन्चे ई गोत् म्य् लस्त् सलर्य्. … बुत् wए दोन्’त् सेए थत् इत् हस् बेएन् इम्प्लेमेन्तेद् येत्, नोत् एवेन् इन् थे चपितल्, णेw डेल्हि.

छ्OVईड्-19. … छोरोनविरुस् Pउत्स् Oन् ःइघ्wअय् टो ःउन्गेरः डेस्पिते Bउम्पेर् ..

ंओदि’स् पोओर्ल्य् प्लन्नेद् लोच्क्दोwन् wओन्’त् सवे उस् fरोम् … ःउन्गेर्
 देfइनितेल्य् गो अ लोन्ग् wअय् इन् रेदुचिन्ग् थे त्रन्स्मिस्सिओन् ओf थे देअद्ल्य् विरुस्. …ंओदि’स् छोविद्-19 लोच्क्दोwन् स्पेएच्ह् स्होwस् हे दोएस्न्’त् लेअर्न् fरोम् … आत् थिस् रते, मोरे पेओप्ले मिघ्त् दिए ओf हुन्गेर् थन् ओf चोरोनविरुस्.
ष्प्रेअदिन्ग् ओf थिस् देअद्ल्य् विरुस् wइल्ल् बे मोरे दन्गेरोउस् थन् थे चुर्रेन्त् मिसेर्य्. …ःउन्गेर्. ञुस्त् इमगिने, थे मजोरित्य् ओf चस्ते चोन्स्चिओउस् मैन्लन्द्.

णेw तेच्ह्, नो अल्तेर्नतिवे स्तोर्य्

Eलेच्तोरल् पोलितिच्स् अल्wअय्स् हद् अ स्त्रोन्ग् एलेमेन्त् ओf थेअत्रे. Bउत् नेw तेच्ह्नोलोगिचल् तोओल्स् सुच्ह् अस् Wहत्साप्प्, Fअचेबोओक् अन्द् ट्wइत्तेर् अरे अल्लोwइन्ग् ंओदि तो गिवे थे वोतेर्स् अ लोत् ओf नेw मेस्सगेस्, इमगेस्, सेन्सतिओन्स् ओन् अ रेगुलर् बसिस् अन्द् गेनेरते fअवोउरब्ले रेस्पोन्सेस्. Wए नेएद् तो च्लोसेल्य् स्च्रुतिनिसे थे चोन्नेच्तिओन् बेत्wएएन् Wहत्साप्प् रेवोलुतिओन् एन्गेन्देरेद् ब्य् च्हेअप् ञिओ दत अन्द् थे 2019 Lओक् षभ एलेच्तिओन् विच्तोर्य् ओर् बन्गिन्ग् ओf थलिस्. Fअचेबोओक्, इन्तेर्नेत् अन्द् चोम्प्लिअन्त् नेwस् च्हन्नेल्स् हवे मदे एलेच्तोरल् पोलितिच्स् इन् थे चोउन्त्र्य् ओवेर्wहेल्मिन्ग्ल्य् थेअत्रिचल्.

आन्द् थेरे इस् नो विअब्ले अल्तेर्नतिवे स्तोर्य्. ठे छोन्ग्रेस्स् पर्त्य्, अ नेत्wओर्क् ओf पत्रोनगे अन्द् पोwएर्, इन् थे अब्सेन्चे ओf थोसे, इस् सिम्प्ल्य् wइथेरिन्ग् अwअय्. Oथेर् पर्तिएस् मोदेल्लेद् ओन् थे छोन्ग्रेस्स् स्य्स्तेम् अरे fओल्लोwइन्ग् सुइत्. आर्विन्द् Kएज्रिwअल् हस् बेएन् अब्ले तो स्तन्द् उप् तो ंओदि पोस्सिब्ल्य् बेचौसे हे चन् मत्च्ह् ंओदि इन् थेअत्रिच्स् अन्द् इन् थे उसे ओf नेw तेच्ह्नोलोग्य् अस् अल्ल् ओf थेइर् बोस्सेस् अरे च्हित्पवन् ब्रह्मिन् बिर्द्स् ओf थे समे fएअथेर् fलोच्क् तोगेथेर्.

Fउर्थेर्, नेw तेच्ह्नोलोग्य् हस् दिस्तुर्बेद् थे त्रदितिओनल् wअय् ओf लिfए ओf थे वोतेर् अत् अन् उन्प्रेचेदेन्तेद् पचे. ठे वोतेर् मिघ्त् बे च्लिन्गिन्ग् तो ंओदि सिम्प्ल्य् बेचौसे हे प्रेसेन्त्स् अन् इमगे – रथेर् थे इल्लुसिओन् – थत् थे चोम्मोन्ल्य् हेल्द् नोतिओन्स् अबोउत् थे ईन्दिअन् त्रदितिओन् wइल्ल् बे प्रेसेर्वेद्.

ठत्’स् wहत् बन्गिन्ग् ओf थलिस् अन्द् लिघ्तिन्ग् ओf दियस् दो

Lइबेरल् एलिते लोस्त् चोन्त्रोल्

ठे रपिद् तेच्ह्नोलोगिचल् दिस्रुप्तिओन् wअस् प्रेचेदेद् ब्य् सिx देचदेस् ओf
रेचोन्स्त्रुच्तिओन् ओf अल्ल् मजोर् इदेन्तितिएस् ब्य् थे लिबेरल् मेथोदः चस्ते,
रेलिगिओन्, fअमिल्य् अन्द् गेन्देर्. ठिस् रेचोन्स्त्रुच्तिओन् च्हन्गेद् पोwएर् रेलतिओन्स् इन् अ स्होर्त् स्पन् ओf तिमे. ठे देबते ओवेर् थे मेरित्स् ओf थेसे च्हन्गेस् इस सेपरते मत्तेर्. Bउत् थेसे च्हन्गेस् हवे प्रोदुचेद् अन्xइएतिएस् इन् थे चेर्तैन् सेच्तिओन्स् ओf सोचिएत्य्, wहिच्ह् ंओदि चोउल्द् बे तप्पिन्ग् इन्तो (ष्तेअल्थ् ष्हदोwय् हिन्दुत्व चुल्त्)एवेन् wहिले बेनेfइतिन्ग् fरोम् थोसे च्हन्गेस् (OBछ्-ंअन्दल्).

ठे लिबेरल्स् एन्जोयेद् इम्मेन्से औथोरित्य् तो प्रोदुचे थेसे च्हन्गेस् wइथ् सुप्पोर्त् fरोम् थे छोन्स्तितुतिओनल्  स्य्स्तेम् स्त्रुच्तुरेस्. ठेय् द्रेw थेइर् पोwएर् fरोम् थे चोन्त्रोल् ओवेर् अल्ल् इन्स्तितुतिओन्स् ओf प्रोदुच्तिओन् ओf क्नोwलेद्गे सुच्ह् अस् उनिवेर्सितिएस्, रेसेअर्च्ह् इन्स्तितुतिओन्स् अन्द् थे चोउर्त्स्.

ठेसे wएरे चोन्त्रोल्लेद् थ्रोउघ् थे Eन्ग्लिस्ह् लन्गुअगे, wहिच्ह् wअस् थे प्रेसेर्वे ओf अ तिन्य् लिबेरल् एलिते तो अ लर्गे एxतेन्त्. ठिस् लन्गुअगे wअस् अलिएन् तो थे लर्गे स्wअथेस् ओf मस्सेस् wहोसे अल्लेगिअन्चे ंओदि, अ नतिवे ङुजरति, चोम्मन्द्स् इन् ःइन्दि.

ठे Eन्ग्लिस्ह् लन्गुअगे, इन् थे हन्द्स् ओf Eन्ग्लिस्ह्-स्पेअकिन्ग् लिबेरल् एलिते, बेचमे अ पोwएर्fउल् सोउर्चे ओf दिस्च्रिमिनतिओन् अगैन्स्त् पेओप्ले wहो चोउल्द् नोत् स्पेअक् Eन्ग्लिस्ह् अन्द् लेद् तो देप्रिवतिओन् ओf ओप्पोर्तुनितिएस् fओर् थेम्. आत् इत्स् बेस्त्, थे Eन्ग्लिस्ह्-स्पेअकिन्ग् लिबेरल् एलिते wअस् अ बेनिग्न् अलिएन् fओर्चे fओर् थेम्; अत् इत्स् wओर्स्त्, अ होस्तिले चोलोनिसेर् ओf थोउघ्त् अन्द् मिन्द्.

आfतेर् थे चोल्लप्से ओf थे छोन्स्तितुतिओनल् पोwएर् नेत्wओर्क्, थिस् Eन्ग्लिस्ह्-स्पेअकिन्ग् लिबेरल् एलिते हस् नो एमोतिओनल् अन्द् चुल्तुरल् चोन्नेच्तिओन् wइथ् थे सोचिअल् मिलिएउ wहेरे ंओदि इस् wओर्स्हिपेद्, एवेन् थोउघ् हे हस् हर्द्ल्य् दोने अन्य्थिन्ग् तो च्हन्गे थोसे पोwएर् रेलतिओन्स्. ंओदि हस् सिम्प्ल्य् च्हन्गेद् थे पच्कगिन्ग्. ङोओद्स् चोमे fरोम् थे समे fअच्तोरिएस्. ंओदि हस् जुस्त् च्हन्गेद् थे लबेल्स् तो ःइन्दि अन्द् हस् स्wअयेद् थे पेओप्ले — जुस्त् लिके होw हे बोर्रोwएद् तलिस् fरोम् ईतल्य्, अद्देद् हिस् थलि अन्द् च्रोwद्-सोउर्चेद् अ ब्लोच्क्बुस्तेर्.

ठे लिबेरल् स्तोर्य् wअस् अ गोओद् स्तोर्य् अन्द् इस् स्तिल्ल् wओर्थ् पुर्सुइन्ग्. Bउत् लेत् उस् नोत् हवे इल्लुसिओन्स् ओf थे उनिवेर्सलित्य् ओर् त्रुथ् ओf इत्स् वलुएस्. ईत् इस् ओने मोरे स्तोर्य् चोम्पेतिन्ग् इन् थे अरेन wइथ् मन्य् ओथेर्स्. ईत् इस् हर्द् wओर्क् अहेअद्, एस्पेचिअल्ल्य् fओर् थे लिबेरल् एलिते wहो मय् हवे तो गिवे उप् थेइर् प्रिविलेगेस् (ओर् गेत् चो-ओप्तेद्), स्हेद् थे बग्गगे ओf Eन्ग्लिस्ह् लन्गुअगे. आ गोओद् स्तर्त् चन् बे मदे ब्य् मकिन्ग् अ रेसोल्वेः “ठोउ स्हल्ल् नेवेर् देच्लरे थे ओर्दिनर्य् मस्स् ओf पेओप्ले इन्fअन्त्स्, होwसोएवेर् उन्चोम्fओर्तब्ले थेय् मय् बे fओर् योउ.” Bएचौसे इf wए लोओक् देएपेर्, थेन् wए wइल्ल् fइन्द् मन्य् रेअसोन्स् fओर् थे wअय् थेय् बेहवे, ओपेनिन्ग् नेw wअय्स् ओf एन्गगेमेन्त्.

ह्त्त्प्सः//wअप्.बुसिनेस्स्-स्तन्दर्द्.चोम्/अर्तिच्ले/fइनन्चे/बन्क्स्-wरोते-ओff-र्स्-68-607-च्र्-देब्त्-ओf-तोप्-50-wइल्ल्fउल्-देfऔल्तेर्स्-

Oवेर् ऋस् 68,600-च्रोरे लोअन्स् ओf wइल्fउल् देfऔल्तेर्स् wरित्तेन् ओff, सय्स् ऋBई.
ईन्दिअन् बन्क्स् हवे wरित्तेन् ओff ऋस् 68,607 च्रोरे ओf देब्त् ओf तोप् 50 wइल्ल्fउल्
देfऔल्तेर्स् तिल्ल् षेप्तेम्बेर् 30, 2019, सैद् थे ऋएसेर्वे Bअन्क् ओf ईन्दिअ (ऋBई) इन् रेस्पोन्से तो अ पेतितिओन् fइलेद् उन्देर् थे ऋइघ्त् तो ईन्fओर्मतिओन् (ऋटी)

ऋBई मैन्तैन्स् रेचोर्द्स् ओf लोअन्स् अबोवे ऋस् 5 च्रोरे गिवेन् ब्य् बन्क्स्, बोथ् fउन्द् अन्द् नोन्-fउन्द् बसेद्, इन् इत्स् छेन्त्रल् ऋएपोसितोर्य् ओf ईन्fओर्मतिओन् ओन् Lअर्गे छ्रेदित्स् (छृईLछ्) दतबसे ईन्दिअन् बन्क्स् हवे wरित्तेन् ओff ऋस् 68,607 च्रोरे ओf देब्त् ओf तोप् 50 wइल्ल्fउल् देfऔल्तेर्स् तिल्ल् षेप्तेम्बेर् 30, 2019, सैद् थे ऋएसेर्वे Bअन्क् ओf ईन्दिअ (ऋBई) इन् रेस्पोन्से तो अ पेतितिओन् fइलेद् उन्देर् थे ऋइघ्त् तो ईन्fओर्मतिओन् (ऋटी) आच्त्.

ठे लिस्त्, होwएवेर्, दोएस्न्’त् इन्च्लुदे ओवेर्सेअस् बोर्रोwएर्स् अस् इत् इस् एxएम्प्तेद् fरोम् पुब्लिच् दिस्च्लोसुरे.

ठे wरिते-ओffस् अरे तेच्ह्निचल् ओर् प्रुदेन्तिअल् इन् नतुरे, wहिच्ह् मेअन्स् थे बन्क्स् हवे मदे 100 पेर् चेन्त् प्रोविसिओन्स् अगैन्स्त् थे लोअन्स्. ःओwएवेर्, थिस् दोएस्न्’त् मेअन् थे बन्क्स् हवे गिवेन् उप् थे रिघ्त् तो रेचोवेर् थे लोअन्स्. ईत् अल्सो दोएस्न्’त् मेअन् थत् बन्क्स् हवे wरित्तेन् ओff थे एन्तिरे लोअन्, अस् सोमे लोअन्स् हवे बेएन् तकेन् अगैन्स्त् सेचुरित्य्, wहिच्ह् एइथेर् चन् बे ओर् अल्रेअद्य् हस् बेएन् रेचोवेरेद्.

आस् अन्द् wहेन् थेय् रेचोवेर् थे मोनेय्, इत् दिरेच्त्ल्य् अद्द्स् उप् तो बन्क्स्’ प्रोfइत्स्, अन्द् थे प्रोविसिओन्स् अल्सो चोमे दोwन् ब्य् थत् एxतेन्त्.

ठे ऋटी wअस् fइलेद् ब्य् षकेत् ङोखले, अन् अच्तिविस्त्, ओन् ंअर्च्ह् 19, अन्द् हे
रेचेइवेद् थे लिस्त् ओन् आप्रिल् 24. ईत् लिस्त्स् देfऔल्तेर्स् तिल्ल् षेप्तेम्बेर् 30
लस्त् येअर्, wहिच्ह् मेअन्स् एइथेर् थे ऋBई दिद् नोत् उप्दते थे लिस्त्, ओर्
fउर्थेर् wइल्ल्fउल् देfऔल्त्स् अबोवे ~5 च्रोरे दिद् नोत् हप्पेन् इन् थिस् पेरिओद् तो
उप्दते.

ऋBई मैन्तैन्स् रेचोर्द्स् ओf लोअन्स् अबोवे ऋस् 5 च्रोरे गिवेन् ब्य्
बन्क्स्, बोथ् fउन्द् अन्द् नोन्-fउन्द् बसेद्, इन् इत्स् छेन्त्रल् ऋएपोसितोर्य् ओf
ईन्fओर्मतिओन् ओन् Lअर्गे छ्रेदित्स् (छृईLछ्) दतबसे. ईf अन्य् एन्तित्य् देfऔल्त्स्,
थे ऋBई चप्तुरेस् इत्.

ठे देfइनितिओन् ओf अ wइल्ल्fउल् देfऔल्त् इस् लेन्ग्थ्य् अन्द् चोन्दितिओनल्, बुत् इत् सिम्प्ल्य् पोइन्त्स् तो अ देfऔल्त् ब्य् अन्योने wहो हस् थे मेअन्स् तो पय् बुत् wओन्’त्.

ङितन्जलि ङेम्स् तोप्स् थे लिस्त् wइथ् ऋस् 5,492 च्रोरे wरित्तेन् ओff. ठे मुच्ह् पुब्लिचिसेद् Kइन्ग्fइस्हेर् आइर्लिनेस् इस् इन् थे तोप्-10 लिस्त् wइथ् अ wरिते-ओff ओf ऋस् 1,943 च्रोरे. ङितन्जलि इस् fओल्लोwएद् ब्य् ऋEई आग्रो, wइथ् अन् एxपोसुरे ओf ऋस् 4,314 च्रोरे, अन्द् Wइन्सोमे डिअमोन्द्स् अन्द् ञेwएल्लेर्य् अत् ऋस् 4,076 च्रोरे.

ङितन्जलि ङेम्स्, ओwनेद् ब्य् ंएहुल् छ्होक्सि, wअस् अ दर्लिन्ग् ओf थे स्तोच्क् मर्केत्स्. षोओन् अfतेर् थे णिरव् ंओदि स्चम् चमे ओउत् इन् थे ओपेन्, थे छेन्त्रल् Bउरेऔ ओf ईन्वेस्तिगतिओन् (छ्Bई) fओउन्द् थत् छ्होक्सि अन्द् ंओदि उसेद् थे समे तच्तिच्स् तो देfरौद् बन्क्स्. छ्होक्सि, ंओदि’स् मतेर्नल् उन्च्ले, उसेद् तो ओपेन् लेत्तेर्स् ओf च्रेदित् इन् थे नमे ओf fओरेइग्न् सुप्प्लिएर्स्.

ठे दुओ wएरे हेल्पेद् ब्य् अ fएw Pउन्जब् णतिओनल् Bअन्क् एम्प्लोयेएस्. Bओथ् ंओदि अन्द् छ्होक्सि स्होwएद् fअके त्रन्सच्तिओन्स् अमोन्ग् वरिओउस् ओffस्होरे एन्तितिएस् अन्द् तोओक् ईन्दिअन् बन्क्स् fओर् अ रिदे.

ठे छ्Bई अन्द् Eन्fओर्चेमेन्त् डिरेच्तोरते fइलेद् अ च्हर्गेस्हेएत् अगैन्स्त्
छ्होक्सि अन्द् ओथेर् तोप् ओffइचिअल्स् ओf ङितन्जलि ङेम्स्.

ःओwएवेर्, छ्होक्सि fलेद् तो आन्तिगुअ अन्द् Bअर्बुद, wहेरे हे इस् चुर्रेन्त्ल्य् fअचिन्ग् एxत्रदितिओन् प्रोचेएदिन्ग्स्. ंओदि wअस् अर्रेस्तेद् इन् Lओन्दोन् अन्द् हस् बेएन् इन् जैल् सिन्चे ंअर्च्ह् 2019. Bओथ् ंओदि अन्द् छ्होक्सि जोइन्त्ल्य् मदे अ $2 बिल्लिओन् होले इन् ईन्दिअन् बन्क्स्’ बोओक्स्. छ्होक्सि’स् ओथेर् fइर्म्स्, ङिलि ईन्दिअ अन्द् णक्स्हत्र Bरन्द्स्, अल्सो हवे हद् लोअन्स् ओf ऋस् 1,447 अन्द् ऋस् 1,109 च्रोरे, रेस्पेच्तिवेल्य्, wरित्तेन् ओff.

Pण्B wअस् अल्सो तकेन् fओर् अ रिदे ब्य् छ्हन्दिगर्ह्-बसेद् Kउदोस् छ्हेमिए इन् 2014.

Bअन्क्स् लेन्त् थे fइर्म् ऋस् 2,326 च्रोरे. ठे बन्क् सैद् इन् 2016, थे
डिरेच्तोरते ओf ऋएवेनुए ईन्तेल्लिगेन्चे हद् इनितिअतेद् अच्तिओन् अगैन्स्त् थे
चोम्पन्य् fओर् विओलतिओन् ओf थे छुस्तोम्स् आच्त् अन्द् थे अच्चोउन्त् बेचमे अ
नोन्-पेर्fओर्मिन्ग् अस्सेत् इन् ंअर्च्ह् लस्त् येअर्.

ईन् बेत्wएएन्, थे बन्क् त्रिएद् तो सेल्ल् थे लोअन् तो अन् आस्सेत् ऋएचोन्स्त्रुच्तिओन् छोम्पन्य् (आऋछ्) बुत् fऐलेद् तो fइन्द् अ बुयेर्. आच्चोर्दिन्ग् तो अन् ईछृआ रतिन्ग् रेपोर्त् इन् ञुल्य् 2014, थे चोम्पन्य् wअस् प्लचेद् इन् थे देfऔल्त् चतेगोर्य् अfतेर् इत् fऐलेद् तो रेपय् बन्क्स्.

ईछृआ सैद् Kउदोस् छ्हेमिए इन्चुर्रेद् इन्वेन्तोर्य् लोस्स् इन् fइस्चल् 2014 ओन् पर्त् wरिते-दोwन् ओf इन्वेन्तोर्य् ओf अ नेw प्रोदुच्त् अस् इत् wओउल्द् नोत् मेएत् थे देसिरेद् qउअलित्य् स्पेचिfइचतिओन्स् अन्द् रेqउइरेद् fउर्थेर् प्रोचेस्सिन्ग्.

Fओर् थिस्, थे चोम्पन्य् प्लन्नेद् तो सेत् उप् अद्दितिओनल् fअचिलितिएस्.

ऋउच्हि षोय इस् अनोथेर् नमे ओन् थे ऋBई’स् लिस्त्. ठे चोम्पन्य् wअस् रेचेन्त्ल्य् तकेन् ओवेर् ब्य् Pअतन्जलि आयुर्वेद्, अfतेर् बन्क्स् इनितिअतेद् ईन्सोल्वेन्च्य् अन्द् Bअन्क्रुप्त्च्य् छोदे प्रोचेएदिन्ग्स् अगैन्स्त् इत्. ठे ऋBई सय्स् बन्क्स् हवे wरित्तेन् ओff ऋस् 2,212 च्रोरे इन् थे ऋउच्हि षोय अच्चोउन्त्. ईन्तेरेस्तिन्ग्ल्य्, ईन्दिअन् बन्क्स् दिद्न्’त् जुस्त् fउन्द् Pअतन्जलि’स् अच्qउइसितिओन्, थेय् एवेन् fउन्देद् इत्स् एqउइत्य् चोन्त्रिबुतिओन् तो अ लर्गे एxतेन्द्.

Pअतन्जलि आयुर्वेद् प्लेद्गेद् इत्स् एन्तिरे स्हरेहोल्दिन्ग् इन् ऋउच्हि षोय ईन्दुस्त्रिएस् तो ष्BईछाP ट्रुस्तेए fओर् थे ऋस् 4,000 च्रोरे लोअन्, अच्चोर्दिन्ग् तो अ fइलिन्ग् ओन् थे एxच्हन्गेस्.

ह्त्त्प्सः//www.दैजिwओर्ल्द्.चोम्/नेwस्/नेwस्डिस्प्लय्.अस्प्x?नेwसीड्=701663

 ठे ओथेर्स् इन् थिस् चतेगोर्य् इन्च्लुदेः Kउदोस् छ्हेमिए, Pउन्जब् (ऋस्.2,326 च्रोरे), Bअब ऋअम्देव् अन्द् …

Bऊषीण्Eष्ष्

ऋBई wरितेस् ओff ओवेर् ऋस् 68K च्र्. लोअन्स्, छ्होक्सि अमोन्ग् 50 तोप् wइल्fउल् देfऔल्तेर्सः ऋटी
   ंओन्, आप्र् 27 2020 06ः22ः59 Pं

ंउम्बै,
आप्र् 27 (ईआण्ष्)ः ठे ऋएसेर्वे Bअन्क् ओf ईन्दिअ (ऋBई) हस् अद्मित्तेद् तो wरितिन्ग् ओff अ स्तग्गेरिन्ग् अमोउन्त् ओf ऋस् 68,607-च्रोरेस् दुए fरोम् 50 टोप् Wइल्fउल् डेfऔल्तेर्स्, इन्च्लुदिन्ग् अब्स्चोन्दिन्ग् दिअमन्तैरे ंएहुल् छ्होक्सि, अच्चोर्दिन्ग् तो अ रेप्ल्य् उन्देर् ऋटी.

Pरोमिनेन्त् ऋटी अच्तिविस्त् षकेत् ङोखले हद् fइलेद् अन् ऋटी qउएर्य् सेएकिन्ग् देतैल्स् ओf थे 50 टोप् Wइल्fउल् डेfऔल्तेर्स् अन्द् थेइर् चुर्रेन्त् लोअन्स् स्ततुस् तिल्ल् Fएब्रुअर्य् 16.

“ई fइलेद् थिस् ऋटी बेचौसे Fइनन्चे ंइनिस्तेर् णिर्मल षिथरमन् अन्द् ंइनिस्तेर् ओf ष्तते fओर् Fइनन्चे आनुरग् ठकुर्, बुत् थेय् हद् रेfउसेद् तो रेप्ल्य् तो थिस् स्तर्रेद् qउएस्तिओन् अस्केद् इन् पर्लिअमेन्त् ब्य् छोन्ग्रेस्स् ंP ऋअहुल् ङन्धि, इन् थे लस्त् बुद्गेत् सेस्सिओन्, ओन् Fएब् 16, 2020,” ङोखले तोल्द् ईआण्ष्.

डिस्च्लोसिन्ग् wहत् थे गोवेर्न्मेन्त् दिद्न्’त्, थे ऋBई’स् छेन्त्रल् Pउब्लिच् ईन्fओर्मतिओन् Offइचेर् आभय् Kउमर् प्रोविदेद् थे रेप्लिएस् ओन् षतुर्दय् (आप्रिल् 24), wइथ् सेवेरल् स्तर्त्लिन्ग् रेवेलतिओन्स् इन् थे ‘दिअमोन्द्-स्तुद्देद् लिस्त्’, सैद् ङोखले.

ठे ऋBई सैद् थत् थिस् अमोउन्त् (ऋस् 68,607-च्रोरे) चोम्प्रिसिन्ग् ओउत्स्तन्दिन्ग् अन्द् थे अमोउन्त्स् तेच्ह्निचल्ल्य्/प्रुदेन्तिअल्ल्य् Wरित्तेन् Off, तिल्ल् षेप्तेम्बेर् 30, 2019.

“ठे अपेx बन्क् अल्सो देच्लिनेद् तो प्रोविदे थे रेलेवन्त् इन्fओर्मतिओन् ओन् ओवेर्सेअस् बोर्रोwएर्स् चितिन्ग् अ षुप्रेमे छोउर्त् जुद्गेमेन्त् ओf डेचेम्बेर् 16, 2015,” ङोखले तोल्द् ईआण्ष्.

टोप्पिन्ग् थे लिस्त् इस् छ्होक्सि’स् स्चम्-हित् चोम्पन्य्, ङितन्जलि ङेम्स् Lइमितेद् wहिच्ह् ओwएद् ऋस्.5,492 च्रोरे, बेसिदेस् ओथेर् ग्रोउप् चोम्पनिएस्, ङिलि ईन्दिअ Lत्द्. अन्द् णक्स्हत्र Bरन्द्स् Lत्द्. wहिच्ह् हद् तकेन् लोअन्स् ओf ऋस् 1,447 च्रोरे अन्द् ऋस् 1,109 च्रोरे, रेस्पेच्तिवेल्य्.

छ्होक्सि इस् चुर्रेन्त्ल्य् अ चितिशेन् ओf आन्तिगुअ & Bअर्बदोस् ईस्लेस्, wहिले हिस् नेफेw अन्द् अनोथेर् अब्स्चोन्देर् दिअमोन्द् त्रदेर् णिरव् ंओदि इस् इन् Lओन्दोन्.

ठे सेचोन्द् इन् थे लिस्त् इस् ऋEई आग्रो Lत्द्., wइथ् अन् अमोउन्त् ओf ऋस् 4,314 च्रोरेस्, अन्द् इत्स् दिरेच्तोर्स् षन्दिप् ञ्हुझुन्wअल अन्द् षन्जय् ञ्हुन्झुन्wअल wहो अरे अल्रेअद्य् उन्देर् थे स्चन्नेर् ओf थे
Eन्fओर्चेमेन्त् डिरेच्तोरते (Eड्) सिन्चे ओवेर् अ येअर्.

ठे नेxत् ओन् थे लिस्त् इन् थे ऋस् 4,000-च्रोरे ब्रच्केत् इस् अब्स्चोन्दिन्ग् दिअमन्तैरे ञतिन् ंएह्त’स् Wइन्सोमे डिअमोन्द्स् & ञेwएल्लेर्य् ओwइन्ग् ऋस् 4,076 च्रोरे अन्द् wहिच्ह् इस् बेइन्ग् प्रोबेद् ब्य् थे छेन्त्रल् Bउरेऔ ओf ईन्वेस्तिगतिओन् fओर् वरिओउस् बन्क् fरन्द्स्.

ईन् थे ऋस् 2,000-च्रोरे चतेगोर्य्, थेरे इस् थे Kअन्पुर्-बसेद्
wरितिन्ग् इन्स्त्रुमेन्त्स् गिअन्त्, ऋओतोमच् ङ्लोबल् Pव्त्. Lत्द्., पर्त् ओf थे fअमेद्
Kओथरि ग्रोउप्, wहिच्ह् ओwएद् ऋस् 2,850 च्रोरे.

ठे ओथेर्स् इन् थिस् चतेगोर्य् इन्च्लुदेः Kउदोस् छ्हेमिए, Pउन्जब् (ऋस्.2,326 च्रोरे), Bअब ऋअम्देव् अन्द् Bअल्क्रिस्ह्न’स् ग्रोउप् चोम्पन्य् ऋउच्हि षोय ईन्दुस्त्रिएस् Lत्द्., ईन्दोरे (ऋस्.2,212 च्रोरे), अन्द् Zओओम् डेवेलोपेर्स् Pव्त्. Lत्द्., ङ्wअलिओर् (ऋस्.2,012 च्रोरे).

ठेरे अरे 18 चोम्पनिएस् इन् थे ऋस्.1K-सेग्मेन्त् wइथ् सोमे प्रोमिनेन्त् नमेस् लिके ःअरिस्ह् ऋ. ंएह्त’स् आह्मेदबद्-बसेद् Fओरेवेर् Pरेचिओउस् ञेwएल्लेर्य् & डिअमोन्द्स् Pव्त्. Lत्द्. (ऋस्.,1962 च्रोरे), अन्द् अब्स्चोन्देर् लिqउओर् बरोन् Vइजय् ंअल्ल्य’स् देfउन्च्त् Kइन्ग्fइस्हेर् आइर्लिनेस् Lत्द्. (ऋस् 1,943 च्रोरे).

आनोथेर् 25 चोम्पनिएस् fअल्ल् इन् थे सुब्-1K-च्रोरे चतेगोर्य् wइथ् ओउत्स्तन्दिन्ग्स् रन्गिन्ग् fरोम् ऋस् 605 च्रोरे तो ऋस् 984 च्रोरे, एइथेर् इन्दिविदुअल्ल्य् ओर् अस् ग्रोउप् चोम्पनिएस्.

षिx अमोन्ग् थे 50 टोप् Wइल्fउल् डेfऔल्तेर्स् अरे चोन्नेच्तेद् wइथ् थे ग्लित्तेरिन्ग् दिअमोन्द् अन्द्/ओर् गोल्द् जेwएल्लेर्य् इन्दुस्त्रिएस्.

“आ मजोरित्य् ओf थेम् हवे देfऔल्तेद् प्रोमिनेन्त् नतिओनलिस्त् बन्क्स् ओवेर् थे पस्त् सेवेरल् येअर्स् अन्द् मन्य् ओf थेम् अरे एइथेर् अब्स्चोन्दिन्ग् ओर् fअचिन्ग् अच्तिओन् ब्य् वरिओउस् प्रोबे अगेन्चिएस् अन्द् सोमे अरे उन्देर् लितिगतिओन्,” ङोखले सैद्.

णो इन्दुस्त्र्य् इस् सच्रोसन्च्त् अस् थे तोप् 50 wइल्ल्fउल् देfऔल्तेर्स्
अरे स्प्रेअद् अच्रोस्स् वरिओउस् सेच्तोर्स् ओf थे एचोनोम्य् इन्च्लुदिन्ग् ईट्,
इन्fरस्त्रुच्तुरे, पोwएर्, गोल्द्-दिअमोन्द् जेwएल्लेर्य्, फर्म, एत्च्.

“wइल्fउल् देfऔल्तेर्स्, बद् लोअन्स् अन्द् wरिते-ओffस्”

ऋएसेर्वे Bअन्क् ओf ईन्दिअ रेलेअसेद् अ लिस्त् ओf 50 wइल्fउल् देfऔल्तेर्स् अच्चुसेद् ओf च्हेअतिन्ग् बन्क्स् wहोसे लोअन्स् wएरे wरित्तेन् ओff.

Bएत्wएएन् 2009-10 अन्द् 2013-14, स्च्हेदुलेद् चोम्मेर्चिअल् बन्क्स् हद् wरित्तेन् ओff ऋस् 1,45,226.00 च्रोरे.

ह्त्त्प्सः//म्.बुसिनेस्स्तोदय्.इन्/स्तोर्य्/ब्ज्प्-गोव्त्-wऐवेद्-र्स्-68607-च्रोरे-ओf-बन्क्-लोअन्-देfऔल्तेर्स्-अल्लेगेस्-चोन्ग्रेस्स्/1/402270.ह्त्म्ल्

ह्त्त्प्सः//अह्मेदबद्मिर्रोर्.इन्दिअतिमेस्.चोम्/नेwस्/बुसिनेस्स्/र्बि-wरितेस्-ओff-ओवेर्-र्स्-68क्-च्रोरे-लोअन्स्-मेहुल्-च्होक्सि-अमोन्ग्-50-तोप्-wइल्fउल्-देfऔल्तेर्स्-र्ति/अर्तिच्लेस्होw/75408573.च्म्स्

ह्त्त्प्सः//नेwस्.अब्प्लिवे.चोम्/नेwस्/बन्क्स्-wरिते-ओff-ओवेर्-र्स्-68000-च्रोरे-लोअन्स्-च्होक्सि-मल्ल्य-अमोन्ग्-50-तोप्-wइल्fउल्-देfऔल्तेर्स्-1207859

ह्त्त्प्सः//www.मोनेय्चोन्त्रोल्.चोम्/नेwस्/बुसिनेस्स्/एचोनोम्य्/र्बि-wरितेस्-ओff-लोअन्स्-wओर्थ्-र्स्-68000च्र्-wइल्fउल्-देfऔल्तेर्स्-इन्च्लुदे-मल्ल्य-च्होक्सि-5197751.ह्त्म्ल्

29) Classical English,Roman


Free Online NIBBANA TRAINING
 from
 KUSHINARA NIBBANA BHUMI PAGODA -PATH TO ATTAIN PEACE and ETERNAL BLISS AS FINAL GOAL DO GOOD! PURIFY MIND AND ENVIRONMENT!
 Even a seven year old can Understand. A seventy year old must practice.

May all surviving 7,781,618,898 Current World Population
and COVID-19
Coronavirus Pandemic

Recovered:

1,081,526COVID-19 Coronavirus Pandemic


Last updated: May 02, 2020, 01:26 GMT

out of


Coronavirus Cases:

3,400,595
be ever happy, well and
secure!
 May all live long!
 May
all be calm, quiet, alert, attentive, and have equanimity mind with a
clear understanding that everything is changing !
May
the United Nations Organization and World Health Organization with the
support of all countries create a separate Nation with all latest
automatic robots to serve the Coronavirus Cases:3,220,225  !!
image.png


SANTUSSAKO E-VESAK 2020


This year, on Vesak Day, colourful paper lanterns will still go up at
the many homes around the country in Sri Lanka. But what will be missing
in all countries would be its traditions practiced over decades and
hundreds if not thousand of years, at various temples to celebrate
Buddha’s life and teachings. In Malaysia, the colourful and beautiful
floats and processions will be missed.

However, thanks to advanced technology, we have not been deprived of Buddhism teachings, chanting, Dhamma sharing and we still get to observe important dates and event.


Santussako is happy to be hosting Vesak Day this year at the centuries
old Ridi Vihara in Sri Lanka. The program for this auspicious day is
posted below. Please join us on Thursday, May 7 at 8.00am (Malaysia
time) for the Buddha Puja Offering and Blessing Ceremony. The morning
session will end with a Dhamma Talk by Bhante Sujatha from Chicago.


We continue at 7.30pm (Malaysia time) with Evening Chanting and a
Dhamma Talk by Bhante Upananda, followed by a Q&A session.

See you on May 7, 2020 at 8.00am Malaysia time, live on Santussako Facebook Page!

Jagatheesan Chandrasekharan


https://www.youtube.com/watch?v=9uVDuMLK5W8 Chanting for Protection from Covid-19| Chanted By Bhante
Santussako
3.58K subscribers
Paritta chanting is the recital of some of the Sutras uttered by the
Buddha in the Pali language for the blessing and protection of human
beings from various calamities and dangers.
Listen or Chant together with devotion. Experienced healing and peace.
May all beings be free from danger and harm. may the world be free from COVID -19 pandemic.
Category
MusicIndarathanahttps://www.budsas.org/ebud/whatbudbeliev/205.htm BuddhaSasana Home Page
English Section

What Buddhists Believe
Venerable K. Sri Dhammananda Maha Thera
The Significance of Paritta Chanting


Paritta chanting is the recital of some of the Sutras uttered by
the Buddha in the Pali language for the blessing and protection of the
devotees.

Paritta Chanting or Sutra Chanting is a well-known
Buddhist practice conducted all over the world, especially in Theravada
Buddhist countries where the Pali language is used for recitals. Many of
these are important sutras from the basic teachings of the Buddha which
were selected by His disciples. Originally, these sutras were recorded
on ola leaves about two thousand years ago. Later, they were compiled
into a book known as the ‘Paritta Chanting Book’. The names of the
original books from which these sutras were selected are the Anguttara
Nikaya, Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya and Kuddaka
Nikaya in the Sutra Pitaka.

The sutras that Buddhists recite for
protection are known as Paritta Chanting. Here ‘protection’ means
shielding ourselves from various forms of evil spirits, misfortune,
sickness and influence of the planetary systems as well as instilling
confidence in the mind. The vibrant sound of the chanting creates a very
pleasing atmosphere in the vicinity. The rhythm of the chanting is also
important. One might have noticed that when monks recite these sutras,
different intonations are adopted to harmonize with different sutras
intended for different quarters. It was found very early during man’s
spiritual development that certain rhythms of the human voice could
produce significant psychological states of peacefulness and serenity in
the minds of ardent listeners. Furthermore, intonation at certain
levels would appeal to devas, whilst certain rhythms would created a
good influence over lower beings like animals, snakes, or even spirits
or ghosts. Therefore, a soothing and correct rhythm is an important
aspect of Paritta Chanting.

The use of these rhythms is not
confined to Buddhism alone. In every religion, when the followers recite
their prayers by using the holy books, they follow certain rhythms. We
can observe this when we listen to Quran reading by Muslims and the Veda
Mantra Chanting by Hindu priests in the Sanskrit language. Some lovely
chanting is also carried out by certain Christian groups, especially the
Roman Catholic and Greek orthodox sects.

When the sutras are
chanted, three great and powerful forces are activated. These are the
forces of the Buddha, Dhamma and the Sangha. Buddhism is the combination
of these ‘Three Jewels’ and when invoked together they can bring great
blessing to mankind:

The Buddha. He had cultivated all the
great virtues, wisdom and enlightenment, developed His spiritual power
and gave us His noble Teachings. Even though the physical presence of
the Teacher is no more with us, His Teachings have remained for the
benefit of mankind. Similarly, the man who discovered electricity is no
more with us, yet by using his knowledge, the effect of his wisdom still
remains. The illumination that we enjoy today is the result of his
wisdom. The scientists who discovered atomic energy are no longer
living, but the knowledge to use it remains with us. Likewise the Noble
Teachings given us through the Buddha’s wisdom and enlightenment, are a
most effective power for people to draw inspiration from. When you
remember Him and respect Him, you develop confidence in Him. When you
recite or listen to the words uttered by Him, you invoke the power of
His blessings.

The Dhamma. It is the power of truth, justice
and peace discovered by the Buddha which provides spiritual solace for
devotees to maintain peace and happiness. When you develop your
compassion, devotion and understanding, this power of the Dhamma
protects you and helps you to develop more confidence and strength in
your mind. Then your mind itself becomes a very powerful force for your
own protection. When it is known that you uphold the Dhamma, people and
other beings will respect you. The power of the Dhamma protects you from
various kinds of bad influence and evil forces. Those who cannot
understand the power of the Dhamma and how to live in accordance with
the Dhamma, invariably surrender themselves to all forms of
superstitious beliefs and subject themselves to the influence of many
kinds of gods, spirits and mystical powers which require them to perform
odd rites and rituals. By so doing, they only develop more fear and
suspicion born out of ignorance. Large sums of money are spent on such
practices and this could be easily avoided if people were to develop
their confidence in the Dhamma. Dhamma is also described as ‘nature’ or
‘natural phenomena’ and ‘cosmic law’. Those who have learnt the nature
of these forces can protect themselves through the Dhamma. When the mind
is calmed through perfect knowledge disturbances cannot create fear in
the mind.

The Sangha. It refers to the holy order of monks
who have renounced their worldly life for their spiritual development.
They are considered as disciples of the Buddha, who have cultivated
great virtues to attain sainthood or Arahantahood. We pay respect to the
Sangha community as the custodians of the Buddha Sasana or those who
had protected and introduced the Dhamma to the world over the last 2,500
years. The services rendered by the Sangha community has guided mankind
to lead a righteous and noble life. They are the living link with the
Enlightened One who bring His message to us through the recital of the
words uttered by Him.

The chanting of sutras for blessing was
started during the Buddha’s time. Later, in certain Buddhist countries
such as Sri Lanka, Thailand and Burma, this practice was developed
further by organizing prolonged chanting for one whole night or for
several days. With great devotion, devotees participated in the chanting
sessions by listening attentively and intelligently. There were some
occasions when the Buddha and His disciples chanted sutras to bring
spiritual solace to people suffering from epidemics, famines, sickness
and other natural disasters. On once occasion, when a child was reported
to be affected by some evil influence, the Buddha instructed His monks
to recite sutras to give protection to the child from the evil forces.


The blessing service, by way of chanting, was effective. Of course,
there were instances when the sutra chanting could not be effective if
the victims had committed some strong bad kamma. Nevertheless, certain
minor bad kammic effects can be overcome by the vibrant power combined
with the great virtues and compassion of those holy people who chant
these sutras. Here, the overcoming of a bad kammic effect does not mean
the complete eradication of the effect, but only a temporary suspension
of such an effect.

Devotees who were tired fatigued have
experienced relief and calmness after listening to the chanting of
sutras. Such an experience is different from that provided by music
because music can create excitement in our mind and pander to our
emotions but does not create spiritual devotion and confidence.


For the last 2,500 years, Buddhist devotees have experienced the good
effects of sutra chanting. We should try to understand how and why the
words uttered by the Buddha for blessing purposes could be so effective
even after His passing away. It is mentioned in the Buddha’s teaching
that ever since he had the aspiration to become a Buddha during His
previous births, He had strongly upheld one particular principle,
namely, to abstain from ‘telling lies’. Without abusing or misusing His
words, He spoke gently without hurting the feelings of others. The power
of Truth has become a source of strength in the words uttered by the
Buddha with great compassion. However, the power of the Buddha’s word
alone is not enough to secure blessing without the devotion and
understanding of the devotees.

The miraculous effect experienced
by many people in ridding themselves of their sickness and many other
mental disturbances through the medium of the Buddhist sutras, enabled
them to develop their faith and confidence in this form of religious
service.

-ooOoo-

Previous Page Contents Next Page

Source: Buddhist Study and Practice Group, http://www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/

https://youtu.be/z7ru98BB2SI
latest Free online step by step procedure to research for vaccines/ medicines to contain COVID-19


Say YES to Paper Ballots
 NO
to EVMs/VVPATs to save Democracy, Liberty, Equality and Fraternity for
the welfare, happiness and peace for all Awakened aboriginal societies.
 is the
 HONEST VOICE of ALL ABORIGINAL AWAKENED SOCIETIES (HVoAAAS)
 Dr B.R.Ambedkar thundered “Main Bharat Baudhmay karunga.” (I will make India Buddhist)
 
All
Aboriginal Awakened Societies Thunder ” Hum Prapanch Prabuddha
Bharatmay karunge.” (We will make world Prabuddha Prapanch) Awakened One
with Awareness the Buddha said that “hunger is the worst kind of
illness.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Deaths:
239,583

World Population

46,934,945Births this year
111,657Births today
19,704,414Deaths this year
46,876Deaths today
27,230,531Net population growth this year
64,781Net population growth today
Government & Economics
$ 4,371,613,160Public Healthcare expenditure today
$ 2,992,423,350Public Education expenditure today
$ 1,364,185,467Public Military expenditure today
26,300,105Cars produced this year
50,426,495Bicycles produced this year
84,039,804Computers produced this year

Society & Media

896,417New book titles published this year
138,680,560Newspapers circulated today
194,176TV sets sold worldwide today
1,882,809Cellular phones sold today
$ 84,455,262Money spent on videogames today
4,547,545,717Internet users in the world today
75,953,302,984Emails sent today
1,983,794Blog posts written today
225,007,084Tweets sent today
2,072,789,310Google searches today

Environment

1,742,323Forest loss this year (hectares)
2,345,638Land lost to soil erosion this year (ha)
12,108,567,622CO2 emissions this year (tons)
4,020,339Desertification this year (hectares)
3,280,723 Toxic chemicals released
in the environment
this year (tons)

Food

842,694,227Undernourished people in the world
1,692,622,724Overweight people in the world
755,716,644Obese people in the world
8,913People who died of hunger today
$ 167,721,529Money spent for obesity related
diseases in the USA
today
$ 55,098,498Money spent on weight loss
programs in the USA
today

Water

1,457,993,004Water used this year (million L)
282,110Deaths caused by water related
diseases
this year
801,479,294People with no access to
a safe drinking water source

Energy

136,036,985Energy used today (MWh), of which:
115,802,363- from non-renewable sources (MWh)
20,485,983- from renewable sources (MWh)
852,414,506,584 Solar energy striking Earth today (MWh)
27,901,155Oil pumped today (barrels)
1,510,082,140,453Oil left (barrels)
15,748Days to the end of oil (~43 years)
1,096,181,545,964Natural Gas left (boe)
57,694Days to the end of natural gas
4,317,004,542,926Coal left (boe)
148,862Days to the end of coal

Health

4,348,939Communicable disease deaths this year
163,019Seasonal flu deaths this year
2,546,391Deaths of children under 5 this year
14,242,111Abortions this year
103,546Deaths of mothers during birth this year
41,756,774HIV/AIDS infected people
563,165Deaths caused by HIV/AIDS this year
2,751,370Deaths caused by cancer this year
328,601Deaths caused by malaria this year
4,411,750,794Cigarettes smoked today
1,674,701Deaths caused by smoking this year
837,879Deaths caused by alcohol this year
359,242Suicides this year
$ 134,018,334,456Money spent on illegal drugs this year
452,222Road traffic accident fatalities this year


The world will be happy if the secret as to how and with what vaccine or
medicine have they been cured which has to be published.This will save
treatment cost of Rs 7.5 Lakhs in Government and Rs.15 lakhs in Private
Hospitals. All Governments and their trusts formed for COVID-19 must and
should pay the Hospital charges and provide online food and shelter for
migrantworkers by distributing the wealth of the countries equally among
all sections of the societies for their welfare, happiness and peace as a
choice is between starvation and infection and for them to attain
Eternal Bliss as Final Goal.

Fear What do Awakened One with Awareness
quotes teach us about fear?

Trade your fear for freedom.

“Even death is
not to be feared by one who has lived wisely.”

“The whole secret of
existence is to have no fear.

Never fear what will become of you, depend
on no one. Only the moment you reject all help are you freed.”

“When one
has the feeling of dislike for evil, when one feels tranquil, one finds
pleasure in listening to good teachings; when one has these feelings and
appreciates them, one is free of fear.

”Pain is a Gift
Instead of avoiding it,
Learn to embrace it.
Without pain,
there is no growth

what is gained by practicing concentration.reply is, “Nothing!”

“However ,
what is lost is
Anger,Anxiety,Depression,Insecurity,Fear of Old Age and Death.

”The
right to life, meaningless without the right to livelihood, has been
suspended by invoking the Disaster Management Act which does not empower
the kind of sweeping restrictions now in place

https://thewire.in/…/is-the-national-lockdown-in-india-cons…

National Curfew is not Constitutionally Valid.


Even if we are compelled to act beyond the four corners of our basic
law, let us not lose focus on the equally critical mandate of the
Disaster Management Act – namely, relief and rehabilitation of the
disaster affected, i.e. the poor and marginalised.

First, this
is a sequel as the constitutional scheme to address an epidemic like the
one at hand. Second, there is no reason for alarm. Even if you were to
conclude that all that is being done to protect you may not be
legitimate, the chance of a constitutional court being vexed with these
questions is as remote as you deciding upon Wuhan as your first vacation
destination post Curfew. In fact, our constitutional courts, even the
video-conference versions of them, have almost folded up in the wake of
this unimaginable national crisis.

Mila Versteeg, professor of
law at the University of Virginia, writes in The Atlantic that while the
constitutional validity of the lockdown in the United States is
doubtful, it has bipartisan support and people, scared out of their
wits, are also willing to voluntarily sacrifice their rights. This is
not a new phenomenon. Many would remember how, in the wake of the
felling of the World Trade Centre, America, the land of liberty,
voluntarily accepted the draconian Patriot Act for the sake of homeland
security. Therefore, even presuming that none of the parties in India –
the Centre, the states or the people – have any objection to the virtual
house arrest of the entire nation, should that hinder us from examining
whether such a course is constitutionally kosher?Original emergency
provisions and Indira’s misuse

Before it was amended in 1978,
Article 352 of the Indian constitution permitted the declaration of an
emergency on three grounds – war, external aggression and internal
disturbance. For mysterious reasons, the emergency imposed by Indira
Gandhi during the Bangladesh War in 1971 had not been rescinded even as
on that summer day in June 1975 when the Supreme Court vacation single
judge V.R. Krishna Iyer, heard Nani Palkhivala for a whole day in a
packed courtroom. It was a challenge by Indira Gandhi to the Allahabad
high court verdict setting aside her election and unseating her as prime
minister. Justice Iyer did not grant a blanket stay that day. He merely
allowed Mrs Gandhi to participate in the house but not vote. The
emergency that followed at midnight was invoked on the grounds of
“internal disturbance” – one of the three permissible grounds.


The constitution is silent on whether, while an emergency declaration is
already in force (with the exception of a separate kind of emergency,
namely Financial Emergency under Article 360), another can or is at all
required to be promulgated.Then came the infamous ADM Jabalpur case. As
overnight most opposition leaders were arrested, many of them
successfully secured habeas corpus release orders from various high
courts. These cases landed up before a constitution bench of the Supreme
Court. Attorney General Niren De reportedly was not keen to defend the
stand of the Indira government that during an emergency even the right
to life could be suspended. It is said that oblique hints at revocation
of the residency rights of his British wife were also instrumental in
ensuring De’s appearance in court.

He later claimed that he
tried his best to shock the judges into reason, arguing the proposition
that during an emergency even if a person were to be killed by the
security forces in the presence of the justices, they would remain
helpless. Sadly, the majority judges did not bite the bait but timidly
concurred. Justice Khanna penned his famous dissent, arguing that the
right to life was a natural law right and the remedy of habeas corpus
preceded the constitution. Therefore, the right to life and the remedy
of moving a habeas corpus petition in court for release against illegal
detention could not even be suspended during emergency. But he was the
sole voice of reason and the majority opinion prevailed.

Janata’s constitutional purge and the new legal regime


For all the brouhaha made by the court in recent times of burying ADM
Jabalpur six feet under, the Janata Party government had done that
already in 1978 through the 44th constitutional amendment. Not only did
Morarji Desai’s government substitute “internal disturbance” with
“armed rebellion” but it also clarified in Article 359 that the right to
life (Article 21) and the right against double jeopardy and self
incrimination (Article 20) could not be suspended even during an
emergency.

Under the constitution, it is during the period of
emergency that the niceties of separation of powers between the three
wings of government, as well as the division of powers between the
Centre and the states are legally permitted to be blurred. The
constitution, upon promulgation of emergency, permits the Centre not
only to give executive directions to the states but also to the
legislature in matters such as public health, law and order and police,
which are otherwise state subjects with only a limited role for the
Centre.

Even during normal times, Article 256 stipulates that the
Centre can give directions on how to implement laws made by parliament.
Article 257 states that the executive power of the states should be
exercised in a manner that does not “impede or prejudice” the executive
power of the Centre. The Centre is also permitted to issue directions to
the states towards this end. Article 355 (which the Janata Party
perhaps forgot to amend when it purged our constitution of ‘internal
disturbances’) enforces a constitutional duty on the Union to protect
the states against “external aggression’ as well as “internal
disturbances”.

While indisputably the ‘coronavirus pandemic’
would qualify as a situation of ‘internal disturbance’, it certainly
cannot be covered by any of the three existing grounds in Article 352
which would permit the Central government to declare an emergency,
suspend fundamental rights, including Article 19 which protects the
basic freedoms of citizens, and control the executive and legislative
functions of the states.

Two centuries, two statutes

Under
this constitutional framework, two laws provide the Centre and the
states the statutory basis for acting against the Coronavirus. They are
the Epidemic Diseases Act, 1897 (EDA) and the Disaster Management Act,
2005 (DMA). The case of the government perhaps is that these two laws
arm it with sufficient powers and there is no necessity to fall back on
the “emergency provisions” of the constitution. This warrants a closer
examination of these two laws.

The EDA is of 19th century
vintage, enacted by a colonial power with a ruthless administrative
apparatus uncontrolled by a constitution based on fundamental individual
rights. A closer look would indicate that even this law is intended to
address a situation when a “state or any part thereof is visited by, or
threatened with, an outbreak of any dangerous epidemic disease” and the
government is of the opinion that “the ordinary provisions of the law
for the time being in force are insufficient for the purpose”.


The law indeed gives wide powers to “take, or require or empower any
person to take, such measures and, by public notice, prescribe such
temporary regulations to be observed by, the public or by any person or
class of persons as it shall deem necessary to prevent the outbreak of
such disease or the spread thereof, and may determine in what manner and
by whom any expenses incurred (including compensation if any) shall be
defrayed.”

However, it does not provide that this power can be
used in violation of any existing law, much less a constitution which
was then not even in existence. Under our constitutional system, a law
born before our first Republic Day may be allowed to survive it provided
it passes the agni pariksha of the constitution. Till date, neither the
EDA nor measures taken under it have been subjected to that test. More
importantly, the Central government’s power under this law only seems to
be restricted to controlling the movement and detention of vessels at
ports.

What does the Disaster Management Act say?

The
second legislation, the DMA, is of 21st century vintage and mandates
setting up a three-tier Disaster Management Authority at the national,
state and district level to formulate a disaster plan for its level.


Section 11(3), DMA, sets out the aspects of such a plan. It is to deal
with measures to be taken in mitigation and to address preparedness and
capacity. Section 19 mandates the state authority to lay down guidelines
for providing standards of relief. Section 22(2)(h) permits the state
authority/executive committee to give directions to government
departments on actions to be taken in response to any threatening
disaster. Sections 24 and 34 empower the state executive committees and
the district authority to control or restrict the movement of vehicular
traffic or people from or within a vulnerable or affected area, and to
take any measures that may be warranted by such a situation. Also
directions can be given to government departments on taking such steps
and measures “for rescue, evacuation, providing immediate relief saving
lives.”

Section 30 replicates this model for the district level.
Section 34 empowers the district authority to “control and restrict
vehicular traffic”, as well as “recommend such measures as are
necessary.” Section 35 permits the Central government to take such
measures as (a) coordinate work between the various authorities and
government departments (b) deployment of forces and (c) other matters to
secure “effective implementation”. Section 36 creates a statutory
responsibility on all Central government departments to comply with the
directions of the national authority.

The DMA also requires all
government departments to formulate their own disaster management plans.
Section 47, DMA, empowers the Central government to constitute a
National Disaster Mitigation Fund. Section 50 authorises, in times of a
threatened disaster, the authorities to permit the administration to
procure without adherence to the usual tender procedure. Section 51 sets
an imprisonment term of one year (two years in the event of loss of
lives) for persons obstructing discharge of functions by any government
officer or employee. WhatsApp rumour mongers would be interested to know
that Section 54 prescribes a one-year penalty for spreading fake news
or false alarm. Section 56 even has a similar penalty for a government
servant who refuses to perform his duty. Section 61 is an important
provision which prohibits discrimination on grounds of sex, caste,
community, descent or religion in the matter of providing compensation
or relief to victims. Section 6 empowers the Central government to issue
binding directions to authorities and state governments. Lastly,
Section 72 gives this law an overriding effect.

Protection of states from ‘Internal Disturbance’


While considering the validity of the Armed Forces (Special Powers)
Act,1958 which conferred sweeping powers to the armed forces in
disturbed areas, the Supreme Court in Naga People’s Movement of Human
Rights v. Union of India held that:

“Reference in this context
may be made to Article 355 of the constitution whereunder a duty has
been imposed on the Union to protect every state against external
aggression and internal disturbance and to ensure that the government of
every state is carried on in accordance with the provisions of the
Constitution. In view of the said provision, the Union government is
under an obligation to take steps to deal with a situation of internal
disturbance in a State… The provisions of the Central Act have been
enacted to enable the Central government to discharge the obligation
imposed on it under Article 355 of the constitution and to prevent the
situation arising due to internal disturbance assuming such seriousness
as to require invoking the drastic provisions of Article 356 of the
constitution.“

The Sarkaria Commission report has stated that
under Article 355, the Union can issue a wide array of directions,
without having to resort to invoking Article 352 (emergency) or Article
356 (president’s rule). In fact, the report cautions against a hasty
imposition of president’s rule by stipulating that the Union can also
act under Article 355 i.e. without imposing president’s rule. Article
355 can stand on its own. The report indicated that it should first be
ensured that the Union had done all that it could in discharge of its
duty under Article 355, that it had issued the necessary directions
under Articles 256-257 and that the state had failed to comply with or
give effect to the directions.

Orders passed on the Coronavirus


Coinciding with Murderer of democratic institutions (Modi)’s May 24
address to the nation which announced a four-hour lead time for bringing
the entire nation under ‘lockdown’ for 21 days, the National Disaster
Management Authority (NDMA) issued social distancing guidelines on March
24 considering the “coronavirus pandemic” as a “disaster” within the
meaning of the DMA. The Union home secretary forwarded these lockdown
guidelines to the states and Union Territories by an order of the same
date.

The measures include the shutting of all non-essential
government establishments, all commercial and private establishments,
industries, transport by air, rail and road, hospitality services,
educational institutions, places of worship, political gatherings, etc.
Certain exceptions for medical staff, journalists, petrol pumps,
essential stores, etc have been provided for. The district collectors
are to be the “incident commanders” in each district who would also
decide on who should be issued exception passes. Downstream, in several
states, the competent authorities have issued orders under Section 144
of the Code of Criminal Procedure, 1973, prohibiting more than five
people from assembling in public places.

Legality of national “house-arrest”


While four days’ lead time was given for the Janata Curfew, barely four
hours’ time was given to the crores of Indians to arrange their lives
and livelihoods in an orderly manner. The chaotic aftermath of the
national lockdown has been evidenced by heartwrenching scenes at railway
stations, inter-state bus terminals, state borders, labour markets etc.
where scores of people have been subjected to a period of enforced
unemployment while being marooned far away from the sanctuary of their
homes.

As per the 2011 Census, India has 41 million migrant
workers. Add to that domestic workers, daily wagers and construction
workers. Conceded, the prime minister, several chief ministers and
government advisories have exhorted employers not to deduct wages for
the period of the lockdown. However, without a guaranteed wage or some
minimum income or compensation, can the right to life, which includes
the right to livelihood of these hapless workers, be snuffed out simply
by falling back on Article 256 read with the DMA?

We have seen
how after the Janata government’s amendment, even if emergency is
formally promulgated, the right to life cannot be taken away. In the
present case, the emergency provisions have not even been invoked! If
the government can bypass the emergency provisions of the Constitution
and initiate such drastic steps, albeit with universal consent, one
might well ask whether such provisions – which not only specify the
manner in which fundamental rights may be suspended but also set out the
constitutional-legislative oversight over such suspension – have been
rendered completely meaningless.
While orders under Section 144,
CrPC restrict collective assembly, can the NDMA direct a “lockdown”
which draws the “lakhsman rekha” at the citizen’s door and compels her
into virtual imprisonment for 21 days? Is this not a virtual death
sentence to the daily wager, the street vendor, the migrant worker, the
small trader? Clause (a) and (e) of Article 39 require the government
to take steps to ensure that citizens have a right to adequate means of
livelihood, and citizens are not forced by economic necessity to enter
avocations unsuited to them. These obligations are among the Directive
Principles of State Policy which are considered to be fundamental in the
governance of the country. The present lockdown would create conditions
that run contrary to these obligations. The choice between COVID-19 and
economic death is a hard one. The citizen, for howsoever noble a
motive, has been left deprived of even her right to chose. Risking
inevitable brickbats, I dare say that these were the very difficult
choices that required a balancing act – which, according to the leader
of one of our neighbouring countries, weighed on him in deciding against
an enforced shut down.

Section 144 CrPC as well the cognate
provisions in state police Acts (such as Section 30(3), Delhi Police
Act, 1978) usually prohibit assemblies. But the lockdown has taken the
‘Lakhsman Rekha’ to all our doorsteps. Again, returning to the
fundamental issue – without a declaration of emergency and, therefore,
with the right to movement and the right to livelihood still in
operation, is a “lock-down” constitutionally valid?

Conscious of
the counter arguments. When the very right to life of the nation is
imperilled, such constitutional arguments are heresy. After all, the
Doctrine of Necessity proclaims loud and clear that “Necessity knows no
law”.

For whatever it is worth, if we are willing to accept that
these unforeseen times are compelling us to act beyond the four corners
of our basic law, at the very least let us not lose focus on the
equally critical mandate of both the EDA as well as DMA – namely relief
and rehabilitation of the disaster affected, i.e. the poor and most
marginalised.

Also, while wholehearted support to the
administration in this hour of national crisis is the duty of every
Indian, it is equally important to keep flagging crucial issues – such
as, has the Disaster Fund mandated by the DMA been operationalised? Is
the process of disbursement of compensation under the EDA under
contemplation? I fear by our collective silence, we could well be sowing
the seeds of a tragedy of unimaginable proportions, which we will reap
for a long time.

Modi partnership with private and all opposition parties
must help Agriculture by spending the revenue proportionately and
latest farming implements to assist farmers. Farm & Ministry ust be a
community-supported agriculture organization, providing shares of their
harvest to members and neighbors weekly, and members encouraged to buy
and donate shares. Local poverty relief agencies distribute donations to
people in need in locations close to the farm. work to involve agro
ecology, experiential farm-based education, leadership formation and
national initiatives around temple-owned land stewardship.Grow food
using regenerative agriculture practices.

Members must buy
shares of their weekly harvest; approximately one quarter of their crops
must provided to a local poverty relief agency for distribution to
those in need. Also sponsor an heirloom wheat ministry, where community
members hand-plant and hand-harvest wheat for member temples to use in
communion bread.
But most important, their farm is a living laboratory – a
sacred space for the intentional exploration of our relationships to
the land, their neighbor gather regularly to plant and harvest together,
getting hands dirty as to rediscover the joy of hard work in community.

With absolute power on Legislature,
Executive, Judiciary, Chitpavan brahman knows how to keep the erstwhile untouchables under the clutch of untouchbilty!

Fighting Hunger with One Meal at a time bringing the tradition of Annadānam back through

Honest Voice of All Aboriginal Awakened Societies urge Murderer of
democratic institutions and Master of diluting institution (Modi) to
pass legislation that provides nutrition for vulnerable people.
The Awakened with Awareness faith calls to stand alongside women and
children around the world to provide leadership toward a well-nourished
world.

Use the Hunger Van Program and online process to see food
in edible containers reaches every home till the total curfew because
of COVID-19 is completely removed with revenue Murderer of democratic
institutions and Master of diluting institution (Modi) has received
Rs.15,51,004 crore during 2017-18 comprising Rs. 12,42,662 crore Tax
Revenue and Rs 12,82,857 crore up to January 2020. Tax revenue stood at
Rs 9,98,037 crore, while non-tax revenue stood at Rs 2,52,083 crore.
Non-debt capital receipts stood at Rs 32,737 crore, which includes Rs
18,351 crore of disinvestment proceeds that is in the hands of
foreigners from Bene Israel,Tibet, Africa, Eastern Europe, Western
Germany, Northern Europe, South,Russia,Hungary, etc,chitpavan brahmins
of Rakshasa Rowdy Swayam Sevaks (RSS) remotely controlling the own
mother’s flesh eaters, slaves, stooges, chamchas, chelas and bootlickers
of chitpavan brahmins Bevakoof Jhoothe Psychopaths (BJP) full of
hatred, intolerance, anger, militancy, violent, number one terrorists of
the world, ever shooting, mob lunching, mentally retarded, lunatic
towards 99.9% All Aboriginal Awakened Societies including,
SC/STs/OBCs/Religious Minorities and even the non-chitpavan brahmins.

The entire revenue is now with the chitpavan brahmins. Instead of
creating a communal COVID-19 by the RSS/BJP more deadliest than the
COVID-19, it must be the honest voice of the 99.9% All Awakened

Opposition Parties to Educate, Organise and agitate through social media
on our revenue and to force Modi and the chitpavan brahmins to
distribute to the needy hungry masses by making use of the postal

department and those who were involved in census with their vans, trucks
and other vehicles and the IT department to serve food in edible packs
online.

Caste-COVID-19 - They have some connection!


COVID-19 forced people to under go curfew! Curfew forced people to see
Cinema to pass the time! Cinema forced people to follow Caste Culture
narrated in the picture! All the stories of Cinemas are the effect of
Caste System! This country is a land of Caste! Caste is a reality!

Caste has killed the progress of the country!


Caste benefits foreigners from Bene Israel chitpavan brahman of Rowdy
rakshasa swayam Sevaks (RSS) remotely controlling Murderer of
democratic institution and Master of diluting institutions (Modi) of
Bevakoof Jhoothe Psychopaths (BJP) who are slaves, stooges, bootlickers,
chamchas, chelas and own mother’s flesh eaters supporting the
manusmriti which says that chitpavan brahmins are 1st rate athmas
(souls) , kshatriya & vaishya/ baniya, shudras as 2nd,3rd,4th rate
souls and the ati-shudras the SC/STs 9Untouchables as having no souls at
all. So that all sorts of atrocities can be committed on them. But the
Buddha never believed in any soul. he said all are equal. Therefore
Babasaheb Dr.B.R.Ambedkar made All Awakened Aboriginal Societies to
return back to their original home Buddhism.

Caste has degraded
85% comprising Shudras(BC/OBC), Untouchables(sc), Tribals(st) &
converted minorities (Muslims,Cristian, Sikhs,Lingayats, Buddhists etc)
called Mulnivasis as slaves & victimised them from basic rights!


In Any natural calamity whether drought, flood,epidemic, these
Mulnivasis would be the worst affected as dependents, they lack basic
facilities to face the crisis!
They are the last to employ & the first to fire!
Arogya Rakshakas of all living beings Health workers & the
Muncipalty workers are the best examples in the current scenario! So
Caste is a man made virus worst than any virus including COVID-19!
COVID-19 being a lab created virus may go shortly under the pressure of
curfew & public effort! But the most deadliest than COVID-19
virus called caste will remain to affect us very badly!
After
Independence no effort from the Govt to destroy Like COVID-19, Caste is
not visible to naked eye; it has to be faced to experience as it is
only a notion!
COVID-19 brought the system called “Social
Distancing” for its control to the world ! But for our country, it is
not new, as it is a phenomenon central to caste system! Social
distancing is otherwise a practice of Untouchability!

COVID-19
also separated people but again it is the main charecter of caste as
it’s main purpose is to bring separation in life! Only difference is
that the phenomenon of COVID-19 is temporary while that of caste is
permanent!

In fact, had there been no caste in our country, COVID-19 itself would
not have come to our country owing to its locational advantage in the
globe! It’s a problem of governance by the Murderer of democratic
institution (Modi) who gobbled the Master Key bt tampering the fraud
EVMs/VVPATs to and won elections!
Caste system does not allow good Governance!
Hence, to protect caste system, they first made the women as ‘Slave’
and assigned the responsibility of its propagation! Women as it’s
epicentre follows “Stri-Dharm, Pativrata, purity-pollution, patriarchy,
endogamy, etc to protect caste!
To support her, suitable Family
system, customs, traditions, community system, god’s & goddesses,
festivals, temples, marriage system, festivals, village system etc were
created! To maintain rather strengthen caste solidly &
permanently, Reservation system helped in addition to destroying
leadership among 85% through Chamchas (Agents) for the benefit of 15%!
At the same time, our country cinema came very handy to the
perpetrators of caste to make people , religious, emotional, casteists,
immoral , superstitious, blind followers,
supporters of violence, hate mongers, egoist, selfish, in violation of
all good precepts like killing, stealing, telling lies, sexual
misconduct, and consumption of alcoholic drinks and drugs etc !
The objective of country’s Cinemas/Serials is to inculcate the values
of caste & it’s culture among the educated & the illiterates in
the name of entertainment since, democracy, Republic, constitution,
would promote liberty, equality, fraternity, & justice!
Cinema normalised gundaism (street rowdiism), liquor culture, Violence,
rape, stone worship, caste traditions, Stri-Dharm(followers of
sati-savitri)etc as Indian Culture, !

Taking advantage of the
occasion, Ramayan & Mahabharat Epics whose owners are Valmiki, Vysa
SC/STs serials were started to produce RSS (Rowdy Rakshasa Swayam
Sevaks with ease!
So, COVID-19, Cinema & Caste is a deadly combination for Indians!

So Bahujans should shun Cinema & read Buddha, Basava, Periyar,
Phule & Ambedkar thoughts to consolidate their conviction to fight
the worst deadliest virus called ,”Caste”.

Otherwise, seeing country’s Cinema/serial or listening cinema or Bhakti songs means strengthening Caste System!

To fight COVID-19 both public & Govt have come together, but to
fight the worst virus called caste which has made our life miserable
only the 85% has to get ready since the 15% beneficiaries are rather
making all out effort to maintain the status quo.

“After COVID-19 let’s get ready to chase away Caste”

We are not keeping quite!

Fights are going on:
1. Categorisation
2. Touchable v/s Untouchable
Chitpavan brahman never wanted to give anything- dead against to any
concession to untouchables as they will lose free bonded labours! It
was Babsaheb’s greatness which fetched us so many safeguards!


Chitpavan brahman forced Narayan Guru through Gandhi, not to side with
Ambedkar to show Ezhavas of Kerala as untouchables before Franchise
committee during Round Table Conference so as to reduce the strength of
Untouchables to avoid any constitutional rights ! Chitpavan brahman may
add anybody and delete any body!

He will never give, but creates controversies, confusions, disputes so
that the castes quarrel among them selves based on egos! Meanwhile, reservation in employment punctured by privatisation!
To destroy Ambedkarim, he has to play so many dramas behind the screen
so that reservation beneficiaries fight for pittance among them selves
to lose political power!

Rise Against Hunger

COVID-19 has adversely affected the migrant population, Arogya Rakshakas of all living beings & other … kind and works
COVID-19 Curfew: Domestic Workers And A Class-Caste Divide.
A pandemic like COVID-19 comes with several collateral damages: so,
domestic workers like other vulnerable classes are at risk of being
dealt with disrespectful and discriminatory care at medical facilities
and police violence meted out to Curfew “violators”.


Aboriginal-caste and SC/ST identities have been historically viewed and
represented through the prism of upper-caste, especially chitpavan
brahminical purity-pollution and uncouth-refined standards. Since
applied science is an exercise in social habits and ritualistic
practices, the current hygiene protocol has inadvertently brought back
divisions anew on the lines of caste prejudices.

Provisions of
fixed working hours, paid and willing overtime work, paid annual and
causal leaves, respectful behaviour are equally important for their
work-life balance and self-esteem. If workers at formal workplaces are
entitled to “entertainment” and phone bill reimbursements, why not
domestic workers? For that their work needs to stop being trivialised.


In the time of COVID-19, several well-to-do people have taken to
posting pictures of cleaners, sweepers (Arogya rakshakas of all living
beings) and garbage, saluting the “#COVID
-19warriors”
and urging people to stay put and bid time, because if “they” can that
too with a “cheerful smile”, why can’t we, right? Well, the class irony
couldn’t be far away: “They” have not chosen their profession.

Starvation,
Police Beatings and Covid-19: For Migrant Workers Stuck in Delhi, the
… people fear they along with their children and wives would die of
hunger. …  hundreds of migrant workers at Mumbai’s Bandra … His
income was just enough for his family to last through the month.

COVID-19 curfew means no food or work for rural …
 ’Hunger
will kill us before coronavirus’, say Rohingya in India … “It has
been more than a month since I got my last salary. … but we don’t see
that it has been implemented yet, not even in the capital, New Delhi.

COVID-19. … Coronavirus Puts On Highway To Hunger: Despite Bumper ..

Modi’s poorly planned lockdown won’t save us from … Hunger
 definitely
go a long way in reducing the transmission of the deadly virus.
…Modi’s Covid-19 lockdown speech shows he doesn’t learn from … At
this rate, more people might die of hunger than of coronavirus.
Spreading
of this deadly virus will be more dangerous than the current misery.
…Hunger. Just imagine, the majority of caste conscious mainland.

https://theprint.in/opinion/the-road-ahead-for-liberals-is-tough-modis-thalis-were-a-loud-message/399773/

The road ahead for liberals is tough. Modi’s thalis were a loud message

The
liberal 99.9% All Aboriginal Awakened Societies i.e., Sarvajan Samaj
including SC(including Safai workers who are real Arogya Rakshakas
Health Protectors) of all living beings))/STs/OBCs/Religious Minorities
and even the poor non-chitpavan brahmins story is still worth pursuing.
But liberals would do well to
remember that it is just one more story competing with many others.

These
are tough times for liberal Prabuddha Bharat. More so if you are cursed
with a sense of aesthetics. The Murderer of democratic institutions and
Master of diluting institutions (Modi) who  gobbled the Master Key by
tampering the fraud EVMs/VVPATs and won elections remotely controlled by
just 0.1% intolerant, violent, ever shooting, mob lynching, number one
terrorists of the world, lunatic, mentally retarded foreigners thrown
out from Bene Israel Tibet, Africa, Eastern Europe, Western Germany,
Northern Europe, South,Russia,Hungary, etc,chitpavan brahmins of
Rakshasa Rowdy Swayam Sevaks (RSS) remotely controlling the own mother’s
flesh eaters, slaves, stooges, chamchas, chelas and bootlickers of
chitpavan brahmins Bevakoof Jhoothe Psychopaths (BJP) full of hatred,
intolerance, anger, militancy, violent, number one terrorists of the
world, ever shooting, mob lunching, mentally retarded, lunatic towards
99.9% All Aboriginal Awakened Societies including,
SC(including Safai
workers who are real Arogya Rakshakas Health
Protectors)/STs/OBCs/Religious Minorities and even the non-chitpavan
brahmins, asked people to bang thalis in appreciation of the doctors and
others fighting the COVID-19 pandemic — after ensuring in February that
crucial medical equipment was not reserved for medical personnel and
patients.

The liberal edifice is falling to pieces. Instead of a free press,
we now have a free-for-all press. The former Chief Justice of India
Ranjan Gogoi accepted the Modi’s nomination to the Rajya
Sabha
soon after his retirement, when the memory of his judicial views in
favour of Modi’s in several critical matters was still fresh
in people’s mind. The constitutional value of the ‘separation of powers’ has seldom looked shakier.

The economy lies in tatters.

Communal riots last  for days but no heads roll. There is no
opposition and no respite from the Modi’s overbearing manner.
In this mix drops a virus, and it soon acquires a communal colour.
Liberalism has hardly had it so bad in independent Prabuddha Bharat.

Reasons for people rushing to bang the thalis, is that they think
“Modi
is winning. Why should he be complaining? Or bothering with usual
suspects accusing him of infantilising his voters when they are happy
being just that because of the fraud EVMs/VVPATs: Obedient infants?”

Following
instructions to bang thalis. However, over the past six years, this
complaint has become common and more frequent among the liberals.

Earlier, ordinary voter was wise and took correct decisions at crucial moments of history such as in 1977, 1984 and 1991.

Why this about-turn?

That is because of the fraud EVMs/VVPATs, but not the Ballot Papers.

So Poke fun at taali, thaali, diya and mombatti all you want. Modi couldn’t care less.

Liberal democracy is premised on individual free will to make a choice.

Philosophers have long contested the idea of free will and rational
choice.

Traditional Western philosophy had the contesting idea of
determinism which meant, contrary to free will, events were guided by
pre-existing causes. Indian philosophy had a similar theory of
Prarabhda.
However, the political advance of liberalism/humanism was so powerful
in the last century that these contesting ideas were eclipsed by the
idea of free will.

Liberal democracies across the world have been
bleeding in the past decade. The liberal order is turning upside down,
institutions are being torn apart. But even before the likes of Modi,
Trump and Erdogan appeared on the political stage, modern philosophers
like John Gray had challenged the idea of free will. It is also being
challenged by psychologists and neuroscientists. Even if there is free
will, its direction can be manipulated, especially by big data, TV
channels etc.

Therefore, the voter’s inability or reluctance to
exercise rational choice based on the contested idea of free will is a
very tenuous link to reach an even more unsustainable conclusion of the
infancy of the voter.

We need other tools to understand
voter’s/citizen’s behaviour. One way to examine this behaviour,
especially in the era of populist leaders, is the concept of Maya, or
illusion, which can be magnified manifold by the information technology
revolution. We can understand electoral politicsas a battle of images,
perception and theatre.

New tech, no alternative story

Electoral
politics always had a strong element of theatre. But new technological
tools such as WhatsApp, Facebook and Twitter are allowing Modi to give
the voters a lot of new messages, images, sensations on a regular basis
and generate favourable responses. We need to closely scrutinise the
connection between WhatsApp revolution engendered by cheap Jio data and
the 2019 Lok Sabha election victory or banging of thalis. Facebook,
internet and compliant news channels have made electoral politics in the
country overwhelmingly theatrical.

And there is no viable
alternative story. The Congress party, a network of patronage and power,
in the absence of those, is simply withering away. Other parties
modelled on the Congress system are following suit. Arvind Kejriwal has
been able to stand up to Modi possibly because he can match Modi in
theatrics and in the use of new technology as all of their bosses are
chitpavan brahmin birds of the same feather flock together.

Further,
new technology has disturbed the traditional way of life of the voter
at an unprecedented pace. The voter might be clinging to Modi simply
because he presents an image – rather the illusion – that the commonly
held notions about the Indian tradition will be preserved.

That’s what banging of thalis and lighting of diyas do

Liberal elite lost control

The rapid technological disruption was preceded by six decades of
reconstruction of all major identities by the liberal method: caste,
religion,
family and gender. This reconstruction changed power relations in a
short span of time. The debate over the merits of these changes isa
separate matter. But these changes have produced anxieties in the
certain sections of society, which Modi could be tapping into (Stealth
Shadowy hindutva cult)even while benefiting from those changes
(OBC-Mandal).

The liberals enjoyed immense authority to produce
these changes with support from the Constitutional  system structures.
They drew their power from the control over all institutions of
production of knowledge such as universities, research institutions and
the courts.

These were controlled through the English language,
which was the preserve of a tiny liberal elite to a large extent. This
language was alien to the large swathes of masses whose allegiance Modi,
a native Gujarati, commands in Hindi.

The English language, in
the hands of English-speaking liberal elite, became a powerful source of
discrimination against people who could not speak English and led to
deprivation of opportunities for them. At its best, the English-speaking
liberal elite was a benign alien force for them; at its worst, a
hostile coloniser of thought and mind.

After the collapse of the
Constitutional power network, this English-speaking liberal elite has no
emotional and cultural connection with the social milieu where Modi is
worshiped, even though he has hardly done anything to change those power
relations. Modi has simply changed the packaging. Goods come from the
same factories. Modi has just changed the labels to Hindi and has swayed
the people — just like how he borrowed talis from Italy, added his
thali and crowd-sourced a blockbuster.

The liberal story was a
good story and is still worth pursuing. But let us not have illusions of
the universality or truth of its values. It is one more story competing
in the arena with many others. It is hard work ahead, especially for
the liberal elite who may have to give up their privileges (or get
co-opted), shed the baggage of English language. A good start can be
made by making a resolve: “Thou shall never declare the ordinary mass of
people infants, howsoever uncomfortable they may be for you.” Because
if we look deeper, then we will find many reasons for the way they
behave, opening new ways of engagement.New tech, no alternative story

Electoral
politics always had a strong element of theatre. But new technological
tools such as WhatsApp, Facebook and Twitter are allowing Modi to give
the voters a lot of new messages, images, sensations on a regular basis
and generate favourable responses. We need to closely scrutinise the
connection between WhatsApp revolution engendered by cheap Jio data and
the 2019 Lok Sabha election victory or banging of thalis. Facebook,
internet and compliant news channels have made electoral politics in the
country overwhelmingly theatrical.

And there is no viable
alternative story. The Congress party, a network of patronage and power,
in the absence of those, is simply withering away. Other parties
modelled on the Congress system are following suit. Arvind Kejriwal has
been able to stand up to Modi possibly because he can match Modi in
theatrics and in the use of new technology as all of their bosses are
chitpavan brahmin birds of the same feather flock together.

Further,
new technology has disturbed the traditional way of life of the voter
at an unprecedented pace. The voter might be clinging to Modi simply
because he presents an image – rather the illusion – that the commonly
held notions about the Indian tradition will be preserved.

That’s what banging of thalis and lighting of diyas do

Liberal elite lost control

The rapid technological disruption was preceded by six decades of
reconstruction of all major identities by the liberal method: caste,
religion,
family and gender. This reconstruction changed power relations in a
short span of time. The debate over the merits of these changes isa
separate matter. But these changes have produced anxieties in the
certain sections of society, which Modi could be tapping into (Stealth
Shadowy hindutva cult)even while benefiting from those changes
(OBC-Mandal).

The liberals enjoyed immense authority to produce
these changes with support from the Constitutional  system structures.
They drew their power from the control over all institutions of
production of knowledge such as universities, research institutions and
the courts.

These were controlled through the English language,
which was the preserve of a tiny liberal elite to a large extent. This
language was alien to the large swathes of masses whose allegiance Modi,
a native Gujarati, commands in Hindi.

The English language, in
the hands of English-speaking liberal elite, became a powerful source of
discrimination against people who could not speak English and led to
deprivation of opportunities for them. At its best, the English-speaking
liberal elite was a benign alien force for them; at its worst, a
hostile coloniser of thought and mind.

After the collapse of the
Constitutional power network, this English-speaking liberal elite has no
emotional and cultural connection with the social milieu where Modi is
worshiped, even though he has hardly done anything to change those power
relations. Modi has simply changed the packaging. Goods come from the
same factories. Modi has just changed the labels to Hindi and has swayed
the people — just like how he borrowed talis from Italy, added his
thali and crowd-sourced a blockbuster.

The liberal story was a
good story and is still worth pursuing. But let us not have illusions of
the universality or truth of its values. It is one more story competing
in the arena with many others. It is hard work ahead, especially for
the liberal elite who may have to give up their privileges (or get
co-opted), shed the baggage of English language. A good start can be
made by making a resolve: “Thou shall never declare the ordinary mass of
people infants, howsoever uncomfortable they may be for you.” Because
if we look deeper, then we will find many reasons for the way they
behave, opening new ways of engagement.

Patanjali Ayurved pledged
its entire shareholding in Ruchi Soya Industries to SBICAP Trustee for
the Rs 4,000 crore loan, according to a filing on the exchanges.

https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=701663

 The others in this category include: Kudos Chemie, Punjab (Rs.2,326 crore), Baba Ramdev and …

BUSINESS

RBI writes off over Rs 68K cr. loans, Choksi among 50 top wilful defaulters: RTI
   Mon, Apr 27 2020 06:22:59 PM

Mumbai,
Apr
27 (IANS): The Reserve Bank of India (RBI) has admitted to writing off a
staggering amount of Rs 68,607-crores due from 50 Top Wilful
Defaulters, including absconding diamantaire Mehul Choksi, according to a
reply under RTI.

Prominent RTI activist Saket Gokhale had filed
an RTI query seeking details of the 50 Top Wilful Defaulters and their
current loans status till February 16.

“I filed this RTI because
Finance Minister Nirmala Sitharaman and Minister of State for Finance
Anurag Thakur, but they had refused to reply to this starred question
asked in parliament by Congress MP Rahul Gandhi, in the last budget
session, on Feb 16, 2020,” Gokhale told IANS.

Disclosing what the
government didn’t, the RBI’s Central Public Information Officer Abhay
Kumar provided the replies on Saturday (April 24), with several
startling revelations in the ‘diamond-studded list’, said Gokhale.

The
RBI said that this amount (Rs 68,607-crore) comprising outstanding and
the amounts technically/prudentially Written Off, till September 30,
2019.

“The apex bank also declined to provide the relevant
information on overseas borrowers citing a Supreme Court judgement of
December 16, 2015,” Gokhale told IANS.

Topping the list is
Choksi’s scam-hit company, Gitanjali Gems Limited which owed Rs.5,492
crore, besides other group companies, Gili India Ltd. and Nakshatra
Brands Ltd. which had taken loans of Rs 1,447 crore and Rs 1,109 crore,
respectively.

Choksi is currently a citizen of Antigua &
Barbados Isles, while his nephew and another absconder diamond trader
Nirav Modi is in London.

The second in the list is REI Agro Ltd.,
with an amount of Rs 4,314 crores, and its directors Sandip Jhujhunwala
and Sanjay Jhunjhunwala who are already under the scanner of the
Enforcement Directorate (ED) since over a year.

The
next on the list in the Rs 4,000-crore bracket is absconding
diamantaire Jatin Mehta’s Winsome Diamonds & Jewellery owing Rs
4,076 crore and which is being probed by the Central Bureau of
Investigation for various bank frands.

In the Rs 2,000-crore category, there is the Kanpur-based
writing instruments giant, Rotomac Global Pvt. Ltd., part of the famed
Kothari group, which owed Rs 2,850 crore.

The
others in this category include: Kudos Chemie, Punjab (Rs.2,326 crore),
Baba Ramdev and Balkrishna’s group company Ruchi Soya Industries Ltd.,
Indore (Rs.2,212 crore), and Zoom Developers Pvt. Ltd., Gwalior
(Rs.2,012 crore).

There are 18 companies in the Rs.1K-segment
with some prominent names like Harish R. Mehta’s Ahmedabad-based Forever
Precious Jewellery & Diamonds Pvt. Ltd. (Rs.,1962 crore), and
absconder liquor baron Vijay Mallya’s defunct Kingfisher Airlines Ltd.
(Rs 1,943 crore).

Another 25 companies fall in the sub-1K-crore
category with outstandings ranging from Rs 605 crore to Rs 984 crore,
either individually or as group companies.

Six among the 50 Top Wilful Defaulters are connected with the glittering diamond and/or gold jewellery industries.

“A
majority of them have defaulted prominent nationalist banks over the
past several years and many of them are either absconding or facing
action by various probe agencies and some are under litigation,” Gokhale
said.

No industry is sacrosanct as the top 50 willful defaulters
are spread across various sectors of the economy including IT,
infrastructure, power, gold-diamond jewellery, pharma, etc.

“wilful defaulters, bad loans and write-offs”

Reserve Bank of India released a list of 50 wilful defaulters accused of cheating banks whose loans were written off.

Between 2009-10 and 2013-14, scheduled commercial banks had written off Rs 1,45,226.00 crore.

https://m.businesstoday.in/story/bjp-govt-waived-rs-68607-crore-of-bank-loan-defaulters-alleges-congress/1/402270.html

https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/news/business/rbi-writes-off-over-rs-68k-crore-loans-mehul-choksi-among-50-top-wilful-defaulters-rti/articleshow/75408573.cms

https://news.abplive.com/news/banks-write-off-over-rs-68000-crore-loans-choksi-mallya-among-50-top-wilful-defaulters-1207859

https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/rbi-writes-off-loans-worth-rs-68000cr-wilful-defaulters-include-mallya-choksi-5197751.html

https://buddhism.stackexchange.com/questions/7735/what-is-the-difference-between-satipatthana-and-vipassana


Share This!
The Awakened One with Awareness replied, “Any such river can be halted


with the dam of mindfulness. This is why he called mindfulness the flood


stopper. With wisdom you can close the flood gates.”

Undertake
work while staying indoors, have to do our work and we have to take
care of the society. Sleep and get up early morning. Follow the curfew
then the work of All Aboriginal Awakened Societies can be done. Train
the parents to teach their children to wash their clothes, take bath and
iron their clothes.
We
can practice concentration  in different postures of the body with our
family members in smaller groups of five-seven within families.

We
have to remember Voice of All Aboriginal Awakened Societies in spirit.
Educate them in English and own mother tongue and also all the 116
classical languages of the world using https://translate.google.com.
Awakened One with Awareness teachings on
When the Awakened One with Awareness was asked


“Chaos is inherent in all compounded things. Strive on with diligence.”


“To be idle is a short road to death and to be diligent is a way of life; foolish people are idle, wise people are diligent.”

“I never see what has been done; I only see what remains to be done.”

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.”


“It
is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the
victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by
demons, heaven or hell.”


“It is better to travel well than to arrive.”


“Peace comes from within. Do not seek it without.”


“The only real failure in life is not to be true to the best one knows.”


“There
is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates
people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up
pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a
sword that kills.”


“Thousands
of candles can be lighted from a single candle, and the life of the
candle will not be shortened. Happiness never decreases by being
shared.”


“We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world.”


“What we think, we become.“


Thoughts and ideas go further through action.

“A jug fills drop by drop.”


“An idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea.”

“Hatred does not cease through hatred at any time. Hatred ceases through compassion.
This is an unalterable law.”


“Have compassion for all beings, rich and poor alike; each has their suffering. Some suffer too much, others too little.”


“Holding on to anger is
like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else;
you are the one who gets burned.”


“In a controversy the
instant we feel anger we have already ceased striving for the truth, and
have begun striving for ourselves.”


“Teach
this triple truth to all: A generous mind, kind speech, and a life of
service and compassion are the things which renew humanity.”


“To understand everything is to forgive everything.”


“You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.”

Health

A healthy mind and body empower us for life.

“Every human being is the author of his own health or disease.”


“Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.”

“The secret of health for both mind and body is not to mourn for the
past, worry about the future, or anticipate troubles, but to live in
the present moment wisely and earnestly.”

“To enjoy good health, to bring true happiness to one’s family, to
bring peace to all, one must first discipline and control one’s own
mind. If a man can control his mind he can find the way to Awakenment
with Awareness and all wisdom and virtue will naturally come to him.”

“To keep the body in good health is a duty … otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.”


“Without health life is not life; it is only a state of languor and suffering an image of death.”

Life and Living

Life is a journey and wisdom is the North Star.

“He
who experiences the unity of life sees his own Self in all beings, and
all beings in his own Self, and looks on everything with an impartial
eye.”


“Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.”


“Just as treasures are
uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom
appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze
of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of
virtue.”


“Life is suffering.”

“The foot feels the foot when it feels the ground with bare foot.”

“There has to be evil so that good can prove its purity above it.”


“To live a pure unselfish life, one must count nothing as one’s own in the midst of abundance.”


“When you realize how perfect everything is you will tilt your head back and laugh at the sky.”


“You cannot travel the path until you have become the path itself.”


“Your work is to discover your work and then with all your mind to give yourself to it.”

Compassion,Connection, and Unity

We have an impact, and we’re worth it.

“All
things appear and disappear because of the concurrence of causes and
conditions. Nothing ever exists entirely alone; everything is in
relation to everything else.”


“Ambition is like compassion, impatient both of delays and rivals.”


“Unity can only be manifested by the Binary. Unity itself and the idea of Unity are already two.”


“You
can search throughout the entire universe for someone who is more
deserving of your compassion and affection than you are yourself, and
that person is not to be found anywhere. You yourself, as much as
anybody in the entire universe deserve your love and affection.”

 Mind, Thought, and Thinking

Our thoughts shape us, and the world around us.

“All wrong-doing arises because of mind. If mind is transformed can wrong-doing remain?”


“An
insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast; a
wild beast may wound your body, but an evil friend will wound your
mind.”

“Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no
matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your
own common sense.”


“He is able who thinks he is able.”

“It is a man’s own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways.”

“The mind is everything. What you think you become.”

“Those who are free of resentful thoughts surely find peace.”


“We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world.”
Personal Development

Master yourself.

“Do not overrate what you have received, nor envy others. He who envies others does not obtain peace of mind.”


“The virtues, like the Muses, are always seen in groups. A good principle was never found solitary in any breast.”


“To conquer oneself is a greater task than conquering others.”


“Virtue is persecuted more by the wicked than it is loved by the good.”


“We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.”

Self-Reliance

Don’t let yourself down.

“No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.”


“Work out your own salvation. Do not depend on others.”

Speech

Choose your words carefully.

“A
dog is not considered a good dog because he is a good barker. A man is
not considered a good man because he is a good talker.”


“Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.”

“The tongue like a sharp knife … Kills without drawing blood.”

“The wise ones fashioned speech with their thought, sifting it as grain is sifted through a sieve.”


“Whatever words we utter should be chosen with care for people will hear them and be influenced by them for good or ill.”

Truth

It’s all around us.

“In
the sky, there is no distinction of east and west; people create
distinctions out of their own minds and then believe them to be true.”

“There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting.”


“Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.”


in 01) Classical Magahi Magadhi,
02) Classical Chandaso language,

03)Magadhi Prakrit,04) Classical Hela Basa (Hela Language),


05) Classical Pāḷi

06) Classical Devanagari,Classical Hindi-Devanagari- शास्त्रीय हिंदी,
07) Classical Cyrillic
08) Classical Afrikaans– Klassieke Afrikaans

09) Classical Albanian-Shqiptare klasike,
10) Classical Amharic-አንጋፋዊ አማርኛ,
11) Classical Arabic-اللغة العربية الفصحى
12) Classical Armenian-դասական հայերեն,
13) Classical Azerbaijani- Klassik Azərbaycan,
14) Classical Basque- Euskal klasikoa,
15) Classical Belarusian-Класічная беларуская,
16) Classical Bengali-ক্লাসিক্যাল বাংলা,
17) Classical  Bosnian-Klasični bosanski,
18) Classical Bulgaria- Класически българск,
19) Classical  Catalan-Català clàssic
20) Classical Cebuano-Klase sa Sugbo,

21) Classical Chichewa-Chikale cha Chichewa,

22) Classical Chinese (Simplified)-古典中文(简体),

23) Classical Chinese (Traditional)-古典中文(繁體),

24) Classical Corsican-C
orsa Corsicana,

25) Classical  Croatian-Klasična hrvatska,
26) Classical  Czech-Klasická čeština,
27) Classical  Danish-Klassisk dansk,Klassisk dansk,

28) Classical  Dutch- Klassiek Nederlands,
29) Classical English,Roman
30) Classical Esperanto-Klasika Esperanto,

31) Classical Estonian- klassikaline eesti keel,

32) Classical Filipino klassikaline filipiinlane,
33) Classical Finnish- Klassinen suomalainen,

34) Classical French- Français classique,

35) Classical Frisian- Klassike Frysk,

36) Classical Galician-Clásico galego,
37) Classical Georgian-კლასიკური ქართული,
38) Classical German- Klassisches Deutsch,
39) Classical Greek-Κλασσικά Ελληνικά,
40) Classical Gujarati-ક્લાસિકલ ગુજરાતી,
41) Classical Haitian Creole-Klasik kreyòl,

42) Classical Hausa-Hausa Hausa,
43) Classical Hawaiian-Hawaiian Hawaiian,

44) Classical Hebrew- עברית קלאסית
45) Classical Hmong- Lus Hmoob,

46) Classical Hungarian-Klasszikus magyar,

47) Classical Icelandic-Klassísk íslensku,
48) Classical Igbo,Klassískt Igbo,

49) Classical Indonesian-Bahasa Indonesia Klasik,

50) Classical Irish-Indinéisis Clasaiceach,
51) Classical Italian-Italiano classico,
52) Classical Japanese-古典的なイタリア語,
53) Classical Javanese-Klasik Jawa,
54) Classical Kannada- ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ,
55) Classical Kazakh-Классикалық қазақ,

56) Classical Khmer- ខ្មែរបុរាណ,

57) Classical Kinyarwanda
58) Classical Korean-고전 한국어,
59) Classical Kurdish (Kurmanji)-Kurdî (Kurmancî),

60) Classical Kyrgyz-Классикалык Кыргыз,
61) Classical Lao-ຄລາສສິກລາວ,
62) Classical Latin-LXII) Classical Latin,

63) Classical Latvian-Klasiskā latviešu valoda,

64) Classical Lithuanian-Klasikinė lietuvių kalba,
65) Classical Luxembourgish-Klassesch Lëtzebuergesch,

66) Classical Macedonian-Класичен македонски,
67) Classical Malagasy,класичен малгашки,
68) Classical Malay-Melayu Klasik,
69) Classical Malayalam-ക്ലാസിക്കൽ മലയാളം,

70) Classical Maltese-Klassiku Malti,
71) Classical Maori-Maori Maori,
72) Classical Marathi-क्लासिकल माओरी,
73) Classical Mongolian-Сонгодог Монгол,

74) Classical Myanmar (Burmese)-Classical မြန်မာ (ဗမာ),

75) Classical Nepali-शास्त्रीय म्यांमार (बर्मा),
76) Classical Norwegian-Klassisk norsk,
77) Classical Odia (Oriya)
78) Classical Pashto- ټولګی پښتو
79) Classical Persian-کلاسیک فارسی
80) Classical Polish-Język klasyczny polski,
81) Classical Portuguese-Português Clássico,
82) Classical Punjabi-ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ,
83) Classical Romanian-Clasic românesc,
84) Classical Russian-Классический русский,

85) Classical Samoan-Samoan Samoa,


86) Classical Sanskrit छ्लस्सिचल् षन्स्क्रित्

87) Classical Scots Gaelic-Gàidhlig Albannach Clasaigeach,
88) Classical Serbian-Класични српски,
89) Classical Sesotho-Seserbia ea boholo-holo,

90) Classical Shona-Shona Shona,
91) Classical Sindhi,
92) Classical Sinhala-සම්භාව්ය සිංහල,
93) Classical Slovak-Klasický slovenský,

94) Classical Slovenian-Klasična slovenska,

95) Classical Somali-Soomaali qowmiyadeed,
96) Classical Spanish-Español clásico,
97) Classical Sundanese-Sunda Klasik,
98) Classical Swahili,Kiswahili cha Classical,

99) Classical Swedish-Klassisk svensk,
100) Classical Tajik-тоҷикӣ классикӣ,
101) Classical Tamil-பாரம்பரிய இசைத்தமிழ் செம்மொழி,
102) Classical Tatar
103) Classical Telugu- క్లాసికల్ తెలుగు,
104) Classical Thai-ภาษาไทยคลาสสิก,
105) Classical Turkish-Klasik Türk,
106) Classical Turkmen
107) Classical Ukrainian-Класичний український,
108) Classical Urdu- کلاسیکی اردو
109) Classical Uyghur
110) Classical Uzbek-Klassik o’z
111) Classical Vietnamese-Tiếng Việ

112) Classical Welsh-Cymraeg Clasurol,
113) Classical Xhosa-IsiXhosa zesiXhosa,

114) Classical Yiddish- קלאסישע ייִדיש

115) Classical Yoruba-Yoruba Yoruba,

116) Classical Zulu-I-Classical Zulu


Dove-02-june.gif (38556 bytes)http://www.orgsites.com/oh/awakenedone/


Awakeness Practices


All
84,000 Khandas As Found in the Pali Suttas Traditionally the are 84,000
Dharma Doors - 84,000 ways to get Awakeness. Maybe so; certainly the
Buddha taught a large number of practices that lead to Awakeness. This
web page attempts to catalogue those found in the Pali Suttas (DN, MN,
SN, AN, Ud & Sn 1). There are 3 sections:


The
discourses of Buddha are divided into 84,000, as to separate addresses.
The division includes all that was spoken by Buddha.”I received from
Buddha,” said Ananda, “82,000 Khandas, and  from the priests 2000; these
are 84,000 Khandas
maintained by me.” They are divided into 275,250, as to the stanzas of
the original text, and into 361,550, as to the stanzas of the
commentary. All the discourses including both those of Buddha and those
of the commentator, are divided  into 2,547 banawaras, containing
737,000 stanzas, and 29,368,000 separate letters.

ESSENCE OF TIPITAKAPositive Buddha Vacana — The words of the Buddha — Interested in All
Suttas  of Tipitaka as Episodes in visual format including 7D laser
Hologram 360 degree Circarama presentation


from

Analytic Insight Net - FREE Online Tipiṭaka Law Research & Practice University
in
116 CLASSICAL LANGUAGES

Please Visit: http://sarvajan.ambedkar.org

https://www.youtube.com/watch?v=PPydLZ0cavc

for
Maha-parinibbana Sutta — Last Days of the Buddha

The Great Discourse on the Total Unbinding

This wide-ranging sutta, the
longest one in the Pali canon, describes the events leading up to,
during, and immediately following the death and final release
(parinibbana) of the Buddha. This colorful narrative contains a wealth
of Dhamma teachings, including the Buddha’s final instructions that
defined how Buddhism would be lived and practiced long after the
Buddha’s death — even to this day. But this sutta also depicts, in
simple language, the poignant human drama that unfolds among the
Buddha’s many devoted followers around the time of the death of their
beloved teacher.

https://www.youtube.com/watch?v=bDkKT54WbJ4
for
Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (Pali) - 2 Kāyānupassanā ānāpānapabbaṃ

http://www.buddha-vacana.org/sutta/digha.html
Use
http://www.translate.google.com/


Rector
JCMesh J Alphabets Letter Animation ClipartMesh C Alphabets Letter Animation Clipartan expert who identifies experts influenced by Expert and Infulencer Sashikanth Chandrasekharan
of


Free Online Awaken One With Awareness Mind (A1wAM)+ ioT (insight-net of Things)  - the art of Giving, taking and Living   to attain Eternal Bliss as Final Goal through Electronic Visual Communication Course on

Political
Science-Techno-Politico-Socio Transformation and Economic Emancipation
Movement (TPSTEEM). Struggle hard to see that all fraud EVMs are
replaced by paper ballots by Start using Internet of things by creating
Websites,blogs. Make the best use of facebook, twitter etc., to
propagate TPSTEEMthru FOA1TRPUVF.

Practice Insight Meditation in all postures of the body - Sitting, standing, lying, walking, jogging, cycling, swimming, martial arts etc., for health mind in a healthy body.

When
a just born baby is kept isolated without anyone communicating with the
baby, after a few days it will speak and human natural (Prakrit)
language known as
Classical Magahi Magadhi/Classical Chandaso language/Magadhi Prakrit/Classical Hela Basa (Hela Language)/Classical Pali which are the same. Buddha spoke in Magadhi. All the 7111 languages and dialects are off shoot of Classical
Magahi Magadhi. Hence all of them are Classical in nature (Prakrit) of
Human Beings, just like all other living spieces have their own natural
languages for communication. 116 languages are translated by https://translate.google.com


Button Plant Green Butterfly E Mail Animation Clip

buddhasaid2us@gmail.com,kushinaranibbana@gmail.com

jchandrasekharan@yahoo.com


jchandra1942@icloud.com

sarvajanow@yahoo.co.in

jcs4ever@outlook.com

is the most Positive Energy of informative and research oriented site propagating the teachings of the Awakened One with Awareness the Buddha and on Techno-Politico-Socio
Transformation and Economic Emancipation Movement followed by millions
of people all over the world in 116 Classical languages.


Rendering exact translation as a lesson of this
University in one’s mother tongue to this Google Translation and
propagation entitles to become a Stream
Enterer (Sottapanna) and to attain Eternal Bliss as a Final Goal
Image result for Jagatheesan Former Chairman Bench Court, Bangalore
All Aboriginal Awakened Media Prabandhak
image.png
Peace and joy for all
comments (0)
LESSONS 3341 Fri 1 May 2020 Santussako https://www.youtube.com/watch?v=9uVDuMLK5W8 Chanting for Protection from Covid-19| Chanted By Bhante Indarathana
Filed under: General
Posted by: site admin @ 2:58 am
LESSONS 3341 Fri 1 May 2020
https://www.youtube.com/watch?v=9uVDuMLK5W8
Chanting for Protection from Covid-19| Chanted By Bhante Indarathana

Santussako
3.58K subscribers
Paritta chanting is the recital of some of the Sutras uttered by the
Buddha in the Pali language for the blessing and protection of human
beings from various calamities and dangers.
Listen or Chant together with devotion. Experienced healing and peace.
May all beings be free from danger and harm. may the world be free from COVID -19 pandemic.
Category
Music

Category

Labour Day let’s remember the Best Labour Minister India ever had and Salute him for all the Rights he has earned for us…


Following are the Rights provided by Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar as a
Labour Minister and as the Labour Member of the Viceroy’s Executive
Council between 1942 and 1946…

- Reduction of Working Hours from 12 to 8 Hrs

- Employment Exchange

- Employees State Insurance (ESI)

- Compulsory Recognition for Trade of Union

- Indian Factory act

- Dearness Allowance (DA)

- Paid Holidays

- Health Insurance

- Extra pay for Overtime

- Legal Strike Act

- Provident Fund (PF)

- Labor Welfare Fund

- Technical Training Scheme

- Maternity Leaves

- Indian Statistical Law

● Laws for Women Labours in India ●

- Mines Maternity Benefit Act

- Women Labor Welfare Fund

- Women and Child, Labor Protection Act

- Maternity Benefit for Women Labor

- Equal Pay for Equal Work irrespective of the Sex

- Restoration of Ban on Employment of Women on Underground Work in Coal Mine

image.png


101) Classical Tamil-பாரம்பரிய இசைத்தமிழ் செம்மொழி,

https://www.youtube.com/watch?v=dZLPYYy0oYI
101) செம்மொழித் தமிழ்

COVID19 என்றால் என்ன? மூத்த விஞ்ஞானியின் விளக்கம் | COVID-19 | Scientist | Madurai

Jaya Plus
453K subscribers
#Madurai #COVID19 #Coronavirus #Doctor #Scientist

#JayaPlus
television is one among the foremost runner in Tamil News and media
fields. Jaya plus comes under the whole brand of Jaya TV which includes
four main stream channels. Jaya Plus live streams all major political
happenings and current updates on a 24/7 basis daily. We cover recent
updates of all genres like politics, media, movies, magazines with a
policy of all under one roof. Apart from news we have talk shows and
infotainment programmes like Achchum Asalum, Kelvigal Aayiram and
Medhuva Pesunga.

Facebook - https://www.facebook.com/jayapluschan

Twitter - https://www.twitter.com/jayapluschannel

InstaGram - https://www.instagram.com/jayaplusnews/

Website - http://www.jayanewslive.com

Program Playlists :

Achum asalum - http://bit.ly/AchumAsalum

Medhuva Pesunga - https://www.youtube.com/playlist?list

Kelvigal Aayiram - https://www.youtube.com/playlist?list

Makkal Manasu - https://www.youtube.com/playlist?list

Special Stories - https://www.youtube.com/playlist?list
Category
News & Politics

இலவச ஆன்லைன் நிபானா பயிற்சி
இருந்து
குஷினாரா நிபானா பூமி பகோடா - சமாதானத்தை அடைவதற்கான பாதை மற்றும் இறுதி
இலக்கு என நித்திய மகிழ்ச்சி நல்லது! சுத்திகரிக்கும் மனமும் சூழலும்!
ஒரு ஏழு வயது கூட புரிந்து கொள்ள முடியும். எழுபது வயது நிரம்பியவர் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.


எஞ்சியிருக்கும் 7,781,187,369 தற்போதைய உலக மக்கள் தொகை மற்றும் COVID-19
கொரோனா வைரஸ் தொற்று மீட்கப்பட்டது: 1,039,168 கடைசியாக
புதுப்பிக்கப்பட்டது: மே 01, 2020, 01:02 கொரோனா வைரஸ் வழக்குகளில் இருந்து
GMT: 3,307,652 எப்போதும் மகிழ்ச்சியாகவும், பாதுகாப்பாகவும்
இருக்கட்டும்!
அனைவரும் நீண்ட காலம் வாழட்டும்!
அனைவருமே
அமைதியாகவும், அமைதியாகவும், எச்சரிக்கையாகவும், கவனத்துடன் இருக்கவும்,
எல்லாமே மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன என்ற தெளிவான புரிதலுடன் சமநிலை மனம்
கொண்டவர்களாகவும் இருக்கட்டும்! ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பும் உலக சுகாதார
அமைப்பும் அனைத்து நாடுகளின் ஆதரவோடு ஒரு புதிய தேசத்தை உருவாக்கட்டும்.
கொரோனா வைரஸ் வழக்குகள்: 3,220,225 !!

காகித வாக்குகளுக்கு ஆம் என்று சொல்லுங்கள்
விழித்தெழுந்த அனைத்து பழங்குடி சமூகங்களுக்கும் நலன், மகிழ்ச்சி மற்றும்
அமைதிக்காக ஜனநாயகம், சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தை
காப்பாற்ற ஈ.வி.எம் / வி.வி.பி.ஏ.டி.களுக்கு இல்லை.
என்பது
அனைத்து அபோரிஜினல் விழித்தெழுந்த சமூகங்களின் (HVoAAAS) நேர்மையான குரல்
டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் “பிரதான பாரத் ப ud த்மே கருங்கா” என்று இடிந்தார். (நான் இந்தியாவை ப Buddhist த்தமாக்குவேன்)
அனைத்து பழங்குடியினர் விழித்தெழுந்த சங்கங்கள் இடி ”ஹம் பிரபஞ்ச்
பிரபுத்த பாரத்மய் கருங்கே.” (உலக பிரபுத பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குவோம்)

விழிப்புணர்வுடன் விழித்த ஒருவர் புத்தர் கூறினார் “பசி என்பது மிக மோசமான நோயாகும்.

https://www.worldometers.info/coronavirus/ இறப்புகள்: 234,074
கொரோனா வைரஸ் புதுப்பிப்புகள்
உலக மக்கள் தொகை
7,781,391,804 தற்போதைய உலக மக்கள் தொகை
இந்த ஆண்டு 46,543,522 பிறப்புகள்
இன்று 104,032 பிறப்புகள்
இந்த ஆண்டு 19,540,086 இறப்புகள்
இன்று 43,675 இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு 27,003,437 நிகர மக்கள் தொகை வளர்ச்சி
60,357 நிகர மக்கள் தொகை வளர்ச்சி இன்று

அரசு மற்றும் பொருளாதாரம்


Health 4,072,714,282 பொது சுகாதார செலவினம் இன்று $ 2,787,879,499
பொதுக் கல்விச் செலவு இன்று $ 1,271,009,742 பொது இராணுவச் செலவு இன்று
இந்த ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 26,078,902 கார்கள்
இந்த ஆண்டு 50,004,289 மிதிவண்டிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன
83,343,402 கணினிகள் இந்த ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்டன

சமூகம் & ஊடகம்

888,911 புதிய புத்தக தலைப்புகள் இந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டன
129,213,191 செய்தித்தாள்கள் இன்று விநியோகிக்கப்பட்டன
இன்று உலகளவில் 180,914 டிவி செட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன
1,754,027 செல்லுலார் தொலைபேசிகள் இன்று விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன
Game 78,681,235 இன்று வீடியோ கேம்களுக்காக பணம் செலவழிக்கப்பட்டது 4,546,585,778 இன்று உலகில் இன்டர்நெட் பயனர்கள்
70,758,678,453 மின்னஞ்சல்கள் இன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளன
1,847,734 வலைப்பதிவு இடுகைகள் இன்று எழுதப்பட்டுள்ளன
209,609,150 ட்வீட்கள் இன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளன
1,930,667,512 கூகிள் தேடல்கள் இன்று

சுற்றுச்சூழல்

1,727,792 இந்த ஆண்டு மிக அதிக இழப்பு (ஹெக்டேர்)
2,326,076 இந்த ஆண்டு (ஹெக்டேர்) மண் அரிப்புக்கு இழந்தது
இந்த ஆண்டு 12,007,471,170CO2 உமிழ்வுகள் (டன்) 3,986,810 இந்த ஆண்டு (ஹெக்டேர்)
3,253,363 நச்சு இரசாயனங்கள் வெளியிடப்பட்டன
இந்த ஆண்டு சூழலில் (டன்)

உணவு

842,669,783 உலகில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள மக்கள் 1,692,575,273 உலகில் அதிக எடை கொண்ட மக்கள்
755,643,551 உலகில் பரபரப்பான மக்கள்
8,305 இன்று பசியால் இறந்த மக்கள்
6 156,251,697 உடல் பருமன் தொடர்பான பணம் செலவிடப்பட்டது
இன்று அமெரிக்காவில் நோய்கள்
. 51,335,768 எடை இழப்புக்கு பணம் செலவிடப்பட்டது
இன்று அமெரிக்காவில் திட்டங்கள்

தண்ணீர்

1,445,769,922 நீர் இந்த ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்டது (மில்லியன் எல்)
279,758 நீர் தொடர்பான இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு நோய்கள்
801,505,969 அணுகல் இல்லாத மக்கள்
ஒரு பாதுகாப்பான குடிநீர் ஆதாரம் எனர்ஜி
126,746,886 இன்று (MWh) பயன்படுத்தப்படும் எனர்ஜி, இதில்:
107,894,106- புதுப்பிக்க முடியாத மூலங்களிலிருந்து (MWh)
புதுப்பிக்கத்தக்க மூலங்களிலிருந்து (MWh) 19,086,976-
794,202,287,699 சூரிய சக்தியைத் தாக்கும் இன்று (MWh) 25,995,758 எண்ணெய் இன்று (பீப்பாய்கள்) உந்தப்படுகிறது
1,510,179,949,529 எண்ணெய் இடது (பீப்பாய்கள்)
எண்ணெயின் இறுதி வரை 15,749 நாட்கள் (years 43 ஆண்டுகள்)
1,096,200,931,546 இயற்கை எரிவாயு இடது (போ)
இயற்கை வாயுவின் இறுதி வரை 57,695 நாட்கள்
4,317,034,149,998 கோல் இடது (போ)
நிலக்கரியின் இறுதி வரை 148,863 நாட்கள்

ஆரோக்கியம்

இந்த ஆண்டு 4,312,671 தொற்று நோய் இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு 161,655 பருவ காய்ச்சல் இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு 2,525,155
இந்த ஆண்டு 14,123,242 கணக்கீடுகள்
102,683 இந்த ஆண்டு பிறக்கும் போது தாய்மார்களின் இறப்பு
41,754,202 எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
இந்த ஆண்டு எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் காரணமாக 558,468 இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு புற்றுநோயால் ஏற்படும் 2,728,424 இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு மலேரியாவால் 325,860 இறப்புகள்
4,110,468,025 சிகரெட்டுகள் இன்று புகைபிடித்தன
இந்த ஆண்டு 1,660,734 புகைபிடிப்பால் ஏற்படும் இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு 830,891 ஆல்கஹால் ஏற்படும் இறப்புகள்
இந்த ஆண்டு 356,246 தற்கொலைகள்
Year 132,900,663,832 இந்த ஆண்டு சட்டவிரோத மருந்துகளுக்காக பணம் செலவிடப்பட்டது
448,451 ரோட் போக்குவரத்து விபத்து இறப்புகள் இந்த ஆண்டு


‘கோவிட் -19 க்கு பயப்படவில்லை, ஆனால் பென் இஸ்ரேலில் இருந்து
வெளிநாட்டவர்கள் சிட்பவன் பிராமணியிலிருந்து பசியை உருவாக்கினர்’: வைரஸ்
அச்சங்கள் புலம்பெயர்ந்தோரை பயமுறுத்துகின்றன, ஏமாற்றுகின்றன.

கோவிட் -19 இன் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக. … பீகார் மாநிலத்தின் போஜ்பூர்
பகுதியில் 11 வயது சிறுவனும், உ.பி.யில் 6 குழந்தைகளும் கொண்ட
குடும்பத்தினர் ஊரடங்கு உத்தரவை கடுமையாக அமல்படுத்தியதால் குடும்பத்திற்கு
உணவு ஏற்பாடு செய்ய முடியாததால் பசியால் இறந்தனர். …

COVID-19 தொடர்ந்து பலியானவர்களைக் கண்டுபிடிக்கும் அதே வேளையில், பசி (H) க்காக உருவாக்கப்பட்ட வளமான விளையாட்டு மைதானம் உள்ளது,
சோர்வு (இ)
மற்றும் ஏழைகளின் பற்றாக்குறை (டி).

ஜனநாயக நிறுவனங்களின் கொலைகாரன் (மோடி) சாதி தவறுகளுக்கு ஏழை. வரைபட கிராமங்களுக்கு ட்ரோன்ஸ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார்.


அவை எவ்வாறு, எந்த தடுப்பூசி மருந்தை குணப்படுத்தியுள்ளன என்ற ரகசியம்
வெளியிடப்பட்டால் உலகம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இது அரசாங்கத்தில் ரூ .7.5
லட்சம் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் ரூ .15 லட்சம் சிகிச்சை செலவை
மிச்சப்படுத்தும். COVID-19 க்காக உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து அரசாங்கங்களும்
அவற்றின் அறக்கட்டளைகளும் மருத்துவமனையின் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும்
மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஆன்லைன் உணவு மற்றும் தங்குமிடம்
வழங்க வேண்டும், நாடுகளின் செல்வங்களை சமுதாயத்தின் அனைத்து
பிரிவுகளுக்கும் சமமாக விநியோகிப்பதன் மூலம் அவர்களின் நலன், மகிழ்ச்சி
மற்றும் அமைதிக்காக ஒரு தேர்வாக இருக்கும் பட்டினி மற்றும் தொற்றுக்கு
இடையில் மற்றும் அவர்கள் இறுதி இலக்காக நித்திய ஆனந்தத்தை அடைவதற்கு.

பயம் விழிப்புணர்வு மேற்கோள்களுடன் விழித்தவர் பயத்தைப் பற்றி நமக்கு என்ன கற்பிக்கிறார்?
சுதந்திரத்திற்காக உங்கள் பயத்தை வர்த்தகம் செய்யுங்கள். “புத்திசாலித்தனமாக வாழ்ந்த ஒருவரால் மரணம் கூட அஞ்சக்கூடாது.”
“இருப்பின் முழு ரகசியமும் எந்த பயமும் இல்லை.

உங்களில் என்ன ஆகுமோ என்று ஒருபோதும் அஞ்சாதீர்கள், யாரையும்
நம்பாதீர்கள். எல்லா உதவிகளையும் நீங்கள் நிராகரிக்கும் தருணம் மட்டுமே
நீங்கள் விடுவிக்கப்படுகிறீர்கள். ” “ஒருவருக்கு தீமையை வெறுக்க வேண்டும்
என்ற உணர்வு இருக்கும்போது, ​​ஒருவர் அமைதியாக இருக்கும்போது, ​​ஒருவர்
நல்ல போதனைகளைக் கேட்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்; ஒருவருக்கு இந்த உணர்வுகள்
இருக்கும்போது, ​​அவற்றைப் பாராட்டும்போது, ​​ஒருவர் பயமில்லாமல்
இருப்பார்.

”வலி ஒரு பரிசு
அதைத் தவிர்ப்பதற்கு பதிலாக,
அதைத் தழுவுவதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
வலி இல்லாமல்,
செறிவு பயிற்சி செய்வதன் மூலம் எந்த வளர்ச்சியும் இல்லை. “ஒன்றுமில்லை!” “எனினும்,
இழந்தவை
கோபம், கவலை, மனச்சோர்வு, பாதுகாப்பின்மை, முதுமை மற்றும் மரண பயம். ”


வாழ்வதற்கான உரிமை, அர்த்தமற்றது, வாழ்வாதார உரிமை இல்லாமல், பேரழிவு
மேலாண்மைச் சட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது, இது
இப்போது நடைமுறையில் உள்ள கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அதிகாரம் செய்யாது

https://thewire.in/…/is-the-national-lockdown-in-india-cons…
தேசிய ஊரடங்கு உத்தரவு அரசியலமைப்பு ரீதியாக செல்லுபடியாகாது. எங்கள்
அடிப்படை சட்டத்தின் நான்கு மூலைகளுக்கு அப்பால் செயல்பட நாங்கள்
நிர்பந்திக்கப்பட்டாலும், பேரழிவு மேலாண்மைச் சட்டத்தின் சமமான முக்கியமான
ஆணை - அதாவது பேரழிவின் நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு, அதாவது ஏழைகள் மற்றும்
ஓரங்கட்டப்பட்டவர்கள் மீது கவனம் செலுத்துவதில்லை. முதலாவதாக, இது ஒரு
தொற்றுநோயைக் கவரும் அரசியலமைப்புத் திட்டத்தின் தொடர்ச்சியாகும்.
இரண்டாவது, அலாரத்திற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. உங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக
செய்யப்படும் அனைத்தும் முறையானவை அல்ல என்று நீங்கள் முடிவு செய்தாலும்,
அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் இந்தக் கேள்விகளைக் கேவலப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு
தொலைதூரமானது, வுஹானை உங்கள் முதல் விடுமுறை இடமான ஊரடங்கு உத்தரவு என
நீங்கள் தீர்மானிப்பது போல.

உண்மையில், கற்பனைக்கு எட்டாத இந்த
தேசிய நெருக்கடியை அடுத்து நமது அரசியலமைப்பு நீதிமன்றங்கள், அவற்றின்
வீடியோ-மாநாட்டு பதிப்புகள் கூட கிட்டத்தட்ட மடிந்தன. வர்ஜீனியா
பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டப் பேராசிரியர் மிலா வெர்ஸ்டீக், அட்லாண்டிக்கில்
எழுதுகிறார், அமெரிக்காவில் பூட்டப்பட்டதற்கான அரசியலமைப்பு
செல்லுபடியாகும் என்பது சந்தேகத்திற்குரியது என்றாலும், அதற்கு இரு கட்சி
ஆதரவு உள்ளது, மேலும் மக்கள் தங்கள் புத்திசாலித்தனத்திலிருந்து பயந்து,
தானாக முன்வந்து தியாகம் செய்ய தயாராக உள்ளனர் அவர்களின் உரிமைகள்.


இது ஒரு புதிய நிகழ்வு அல்ல. சுதந்திரத்தின் நிலமான அமெரிக்காவின் உலக
வர்த்தக மையம் வெட்டப்பட்டதை அடுத்து, உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புக்காக
கொடூரமான தேசபக்த சட்டத்தை தானாக முன்வந்து ஏற்றுக்கொண்டது எப்படி என்பது
பலருக்கு நினைவிருக்கும். ஆகையால், இந்தியாவில் உள்ள எந்தவொரு கட்சிகளும் -
மையம், மாநிலங்கள் அல்லது மக்கள் - முழு தேசத்தையும் மெய்நிகர் வீட்டுக்
கைது செய்வதற்கு எந்தவொரு ஆட்சேபனையும் கொண்டிருக்கவில்லை என்று கருதுவது
கூட, இதுபோன்ற ஒரு படிப்பு அரசியலமைப்பு ரீதியாக கோஷரா என்பதை ஆராய்வதற்கு
எங்களுக்குத் தடையாக இருக்க வேண்டுமா? அசல் அவசரநிலை 1978 ஆம் ஆண்டில்
திருத்தம் செய்யப்படுவதற்கு முன்னர், இந்திய அரசியலமைப்பின் 352 வது
பிரிவு, போர், வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள் குழப்பம் ஆகிய மூன்று
காரணங்களில் அவசரநிலையை அறிவிக்க அனுமதித்தது.

மர்மமான
காரணங்களுக்காக, 1971 ல் பங்களாதேஷ் போரின்போது இந்திரா காந்தி விதித்த
அவசரநிலை 1975 ஜூன் மாதம் கோடை நாளில் இருந்தபோதும் ரத்து செய்யப்படவில்லை.
உச்சநீதிமன்ற விடுமுறை ஒற்றை நீதிபதி வி.ஆர். கிருஷ்ணா ஐயர், நானி
பால்கிவாலாவை ஒரு நாள் முழுவதும் நிரம்பிய நீதிமன்ற அறையில் கேட்டார்.
அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை இந்திரா காந்தி தனது தேர்தலை ஒதுக்கி
வைத்துவிட்டு, அவரை பிரதமராக பதவி நீக்கம் செய்வது ஒரு சவாலாக இருந்தது.
நீதிபதி ஐயர் அன்று ஒரு போர்வை தங்க அனுமதிக்கவில்லை. அவர் திருமதி
காந்தியை வீட்டில் பங்கேற்க அனுமதித்தார், ஆனால் வாக்களிக்கவில்லை.
நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட அவசரநிலை “உள் குழப்பம்” என்ற அடிப்படையில்
பயன்படுத்தப்பட்டது - இது அனுமதிக்கப்பட்ட மூன்று காரணங்களில் ஒன்றாகும்.


அவசரகால அறிவிப்பு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கும்போது (பிரிவு 360 இன்
கீழ் நிதி அவசரநிலை, அதாவது ஒரு தனி வகையான அவசரநிலை தவிர), இன்னொருவர்
அறிவிக்கப்படலாமா அல்லது வேண்டுமா என்பது குறித்து அரசியலமைப்பு ம silent
னமாக உள்ளது. பின்னர் பிரபலமற்ற ஏ.டி.எம் ஜபல்பூர் வழக்கு. ஒரே இரவில்
பெரும்பாலான எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதால், அவர்களில்
பலர் பல்வேறு உயர் நீதிமன்றங்களின் ஹேபியாஸ் கார்பஸ் வெளியீட்டு உத்தரவுகளை
வெற்றிகரமாகப் பெற்றனர். இந்த வழக்குகள் உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியலமைப்பு
பெஞ்ச் முன் வந்தன. அவசரகாலத்தில் வாழ்க்கைக்கான உரிமை கூட
இடைநிறுத்தப்படலாம் என்ற இந்திரா அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டை பாதுகாக்க
அட்டர்னி ஜெனரல் நிரன் டி ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அவரது
பிரிட்டிஷ் மனைவியின் வதிவிட உரிமைகளை ரத்து செய்வதற்கான சாய்ந்த
குறிப்புகள் நீதிமன்றத்தில் டி ஆஜராக இருப்பதை உறுதி செய்வதில் கருவியாக
இருந்தன என்று கூறப்படுகிறது.

பின்னர் அவர் நீதிபதிகளை நியாயமாக
அதிர்ச்சியடையச் செய்ய முயன்றார், அவசரகாலத்தின் போது ஒரு நபர்
பாதுகாப்புப் படையினரால் நீதிபதிகள் முன்னிலையில் கொல்லப்பட்டாலும் அவர்கள்
உதவியற்றவர்களாக இருப்பார்கள் என்ற கருத்தை வாதிட்டார். துரதிர்ஷ்டவசமாக,
பெரும்பான்மை நீதிபதிகள் தூண்டில் கடிக்கவில்லை, ஆனால் பயத்துடன்
ஒப்புக்கொண்டனர். நீதிபதி கன்னா தனது புகழ்பெற்ற கருத்து வேறுபாட்டை
எழுதினார், வாழ்க்கை உரிமை என்பது ஒரு இயற்கை சட்ட உரிமை என்றும்,
அரசியலமைப்பிற்கு முந்தைய ஹேபியாஸ் கார்பஸின் தீர்வு என்றும் வாதிட்டார்.


எனவே, சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைக்கப்படுவதற்கு எதிராக விடுவிப்பதற்காக
நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஹேபியாஸ் கார்பஸ் மனுவை நகர்த்துவதற்கான தீர்வு மற்றும்
அவசரகாலத்தின் போது கூட இடைநீக்கம் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் அவர் ஒரே
காரணக் குரல் மற்றும் பெரும்பான்மை கருத்து நிலவியது. ஜனதாவின்
அரசியலமைப்பு தூய்மைப்படுத்தல் மற்றும் புதிய சட்ட ஆட்சி அண்மையில் ஏடிஎம்
ஜபல்பூரை ஆறு அடிக்கு கீழ் அடக்கம் செய்த நீதிமன்றத்தால் செய்யப்பட்ட
அனைத்து பிரவுஹாக்களுக்கும், ஜனதா கட்சி அரசாங்கம் ஏற்கனவே 1978 இல் 44 வது
அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் செய்திருந்தது.

மொரார்ஜி
தேசாயின் அரசாங்கம் “ஆயுதக் கிளர்ச்சியுடன்” “உள் குழப்பத்தை”
மாற்றியமைத்தது மட்டுமல்லாமல், 359 வது பிரிவில் தெளிவுபடுத்தியது,
வாழ்க்கைக்கான உரிமை (கட்டுரை 21) மற்றும் இரட்டை ஆபத்து மற்றும் சுய
குற்றச்சாட்டுக்கு எதிரான உரிமை (கட்டுரை 20) கூட இடைநிறுத்தப்பட முடியாது
அவசர காலத்தில்.

அரசியலமைப்பின் கீழ், அரசாங்கத்தின் மூன்று
பிரிவுகளுக்கு இடையில் அதிகாரங்களைப் பிரிப்பதன் சிறப்புகள், அத்துடன்
மையத்திற்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான அதிகாரப் பிரிவு ஆகியவை மங்கலாக
இருக்க சட்டபூர்வமாக அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

அரசியலமைப்பு, அவசரகால
அறிவிப்பின் பேரில், மாநிலங்களுக்கு நிறைவேற்று வழிமுறைகளை வழங்குவதற்கு
மட்டுமல்லாமல், பொது சுகாதாரம், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு மற்றும் காவல்துறை
போன்ற விஷயங்களில் சட்டமன்றத்திற்கும் அனுமதி அளிக்கிறது, இல்லையெனில்
மாநில பாடங்களாக இருக்கும் மையம். சாதாரண காலங்களில் கூட, 256 வது பிரிவு,
பாராளுமன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டங்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது
என்பதற்கான வழிமுறைகளை மையம் கொடுக்க முடியும் என்று விதிக்கிறது.


பிரிவு 257 கூறுகிறது, மாநிலங்களின் நிறைவேற்று அதிகாரம் மையத்தின்
நிறைவேற்று அதிகாரத்தை “தடைசெய்யவோ அல்லது தப்பெண்ணம்” செய்யாத வகையில்
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த முடிவுக்கு மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டுதல்களை
வழங்கவும் மையத்திற்கு அனுமதி உண்டு. பிரிவு 355 (ஜனதா கட்சி நமது ‘உள்
இடையூறுகள்’ என்ற அரசியலமைப்பை தூய்மைப்படுத்தியபோது திருத்தம் செய்ய
மறந்துவிட்டது) “வெளி ஆக்கிரமிப்பு” மற்றும் “உள் இடையூறுகள்”
ஆகியவற்றிலிருந்து மாநிலங்களை பாதுகாக்க யூனியன் மீது அரசியலமைப்பு கடமையை
அமல்படுத்துகிறது.

சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ‘கொரோனா வைரஸ்
தொற்றுநோய்’ ‘உள் குழப்பத்தின்’ சூழ்நிலையாக தகுதி பெறும் அதே வேளையில்,
352 வது பிரிவில் தற்போதுள்ள மூன்று காரணங்களால் இது நிச்சயமாக
மறைக்கப்படாது, இது மத்திய அரசை அவசரநிலை என்று அறிவிக்க அனுமதிக்கும்,
கட்டுரை உட்பட அடிப்படை உரிமைகளை இடைநிறுத்துகிறது 19 இது குடிமக்களின்
அடிப்படை சுதந்திரங்களை பாதுகாக்கிறது, மேலும் மாநிலங்களின் நிர்வாக
மற்றும் சட்டமன்ற செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துகிறது.

இரண்டு
நூற்றாண்டுகள், இரண்டு சட்டங்கள் இந்த அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பின் கீழ்,
இரண்டு சட்டங்கள் மையத்தையும் மாநிலங்களையும் கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக
செயல்படுவதற்கான சட்டரீதியான அடிப்படையை வழங்குகின்றன.

அவை தொற்று
நோய்கள் சட்டம், 1897 (ஈடிஏ) மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம், 2005
(டிஎம்ஏ). அரசாங்கத்தின் வழக்கு என்னவென்றால், இந்த இரண்டு சட்டங்களும்
போதுமான அதிகாரங்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அரசியலமைப்பின் “அவசரகால
ஏற்பாடுகள்” மீது பின்வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்த இரண்டு
சட்டங்களையும் நெருக்கமாக ஆராய இது உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. EDA என்பது 19
ஆம் நூற்றாண்டின் விண்டேஜ் ஆகும், இது ஒரு காலனித்துவ சக்தியால்
இயற்றப்பட்டது, இரக்கமற்ற நிர்வாக எந்திரத்துடன் அடிப்படை தனிநபர்
உரிமைகளின் அடிப்படையில் ஒரு அரசியலமைப்பால் கட்டுப்பாடற்றது.

ஒரு
நெருக்கமான பார்வை, இந்த சட்டம் கூட ஒரு “அரசு அல்லது அதன் எந்தப்
பகுதியும் எந்தவொரு ஆபத்தான தொற்றுநோயையும் வெடிக்கச் செய்யும் போது அல்லது
அச்சுறுத்தும் போது” ஒரு சூழ்நிலையை நிவர்த்தி செய்வதற்காகவே உள்ளது
என்பதைக் குறிக்கும், மேலும் அரசாங்கம் “சாதாரண நடைமுறையில் இருக்கும்
சட்டத்தின் விதிகள் நோக்கத்திற்காக போதுமானதாக இல்லை ”.

சட்டம்
உண்மையில் “எந்தவொரு நபரையும் எடுக்க, அல்லது தேவைப்படும் அல்லது அதிகாரம்
அளிக்க, அத்தகைய நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும், பொது அறிவிப்பால், பொதுமக்கள்
அல்லது எந்தவொரு நபரும் அல்லது வர்க்கத்தினரும் கவனிக்க வேண்டிய தற்காலிக
விதிமுறைகளை பரிந்துரைக்க வேண்டும். அத்தகைய நோய் வெடிப்பதைத் தடுக்க
அல்லது அதன் பரவலைத் தடுக்க வேண்டியது அவசியம், மேலும் எந்த விதமான
செலவுகள் (யாரால் இழப்பீடு உட்பட) எந்த விதத்தில் மற்றும் யாரால்
செய்யப்படும் என்பதைத் தீர்மானிக்கலாம். ” எவ்வாறாயினும், தற்போதுள்ள
எந்தவொரு சட்டத்தையும் மீறி இந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்த முடியும் என்று
அது வழங்கவில்லை, இது ஒரு அரசியலமைப்பைக் காட்டிலும் குறைவாகவே இருந்தது.


எங்கள் அரசியலமைப்பு அமைப்பின் கீழ், நமது முதல் குடியரசு தினத்திற்கு
முன்னர் பிறந்த ஒரு சட்டம் அரசியலமைப்பின் அக்னி பரிக்ஷத்தை நிறைவேற்றினால்
அது உயிர்வாழ அனுமதிக்கப்படலாம்.

இன்றுவரை, EDA அல்லது அதன் கீழ்
எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் எதுவும் அந்த சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை.
மிக முக்கியமாக, இந்த சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசின் அதிகாரம்
துறைமுகங்களில் கப்பல்களை நகர்த்துவதையும் தடுத்து நிறுத்துவதையும்
கட்டுப்படுத்துவதற்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பேரிடர்
மேலாண்மை சட்டம் என்ன கூறுகிறது? இரண்டாவது சட்டம், டி.எம்.ஏ, 21 ஆம்
நூற்றாண்டின் பழங்காலமாகும், மேலும் அதன் நிலைக்கு ஒரு பேரழிவு திட்டத்தை
வகுக்க தேசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் மூன்று அடுக்கு பேரிடர்
மேலாண்மை ஆணையத்தை அமைக்க வேண்டும். பிரிவு 11 (3), டி.எம்.ஏ, அத்தகைய
திட்டத்தின் அம்சங்களை வகுக்கிறது. இது தணிப்பதில் எடுக்கப்பட வேண்டிய
நடவடிக்கைகளை கையாள்வதும், ஆயத்தத்தையும் திறனையும் நிவர்த்தி செய்வதாகும்.
பிரிவு 19 நிவாரண தரங்களை வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க மாநில
அதிகாரத்தை கட்டாயப்படுத்துகிறது. பிரிவு 22 (2) (ம) எந்தவொரு
அச்சுறுத்தும் பேரழிவிற்கும் பதிலளிக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து
அரசுத் துறைகளுக்கு வழிகாட்டுதல்களை வழங்க மாநில அதிகாரம் / செயற்குழு
அனுமதிக்கிறது. 24 மற்றும் 34 பிரிவுகள் மாநில நிர்வாகக் குழுக்கள் மற்றும்
மாவட்ட அதிகாரத்திற்கு வாகன போக்குவரத்து அல்லது பாதிக்கப்படக்கூடிய
அல்லது பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து அல்லது மக்கள் நடமாட்டத்தைக்
கட்டுப்படுத்த அல்லது கட்டுப்படுத்தவும், அத்தகைய சூழ்நிலையால்
உத்தரவாதமளிக்கக்கூடிய எந்தவொரு நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கவும் அதிகாரம்
அளிக்கின்றன. “மீட்பு, வெளியேற்றம், உடனடி நிவாரண சேமிப்பு உயிர்களை
வழங்குதல்” போன்ற நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பது குறித்து
அரசாங்க துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படலாம். பிரிவு 30 இந்த
மாதிரியை மாவட்ட அளவில் பிரதிபலிக்கிறது. பிரிவு 34 மாவட்ட அதிகாரத்தை
“வாகன போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்தவும் கட்டுப்படுத்தவும்” அதிகாரம்
அளிக்கிறது, அத்துடன் “தேவையான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்கவும்.” (அ)
​​பல்வேறு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசுத் துறைகளுக்கு இடையிலான பணிகளை
ஒருங்கிணைத்தல் (ஆ) படைகளை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் (இ) “திறம்பட
செயல்படுத்த” பாதுகாக்க பிற விஷயங்கள் போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுக்க மத்திய
அரசு அனுமதிக்கிறது. பிரிவு 36 தேசிய அதிகாரத்தின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு
இணங்க அனைத்து மத்திய அரசு துறைகளிலும் ஒரு சட்டரீதியான பொறுப்பை
உருவாக்குகிறது.

அனைத்து அரசுத் துறைகளும் தங்களது சொந்த பேரிடர்
மேலாண்மை திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என்றும் டி.எம்.ஏ கோருகிறது. பிரிவு
47, டி.எம்.ஏ, ஒரு தேசிய பேரிடர் குறைப்பு நிதியை உருவாக்க மத்திய அரசுக்கு
அதிகாரம் அளிக்கிறது. பிரிவு 50 அங்கீகரிக்கிறது, அச்சுறுத்தப்பட்ட
பேரழிவின் போது, ​​வழக்கமான டெண்டர் நடைமுறையை பின்பற்றாமல் நிர்வாகத்தை
கொள்முதல் செய்ய அதிகாரிகள் அனுமதிக்கிறார்கள். எந்தவொரு அரசாங்க அதிகாரி
அல்லது ஊழியரால் செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதில் தடையாக இருக்கும்
நபர்களுக்கு பிரிவு 51 ஒரு வருடம் (உயிர் இழப்பு ஏற்பட்டால் இரண்டு
ஆண்டுகள்) சிறைத்தண்டனை விதிக்கிறது.

போலி செய்திகள் அல்லது தவறான
அலாரத்தை பரப்புவதற்கு பிரிவு 54 ஒரு வருட அபராதத்தை விதிக்கிறது என்பதை
அறிய வாட்ஸ்அப் வதந்தி பரப்புபவர்கள் ஆர்வமாக இருப்பார்கள். பிரிவு 56 கூட
தனது கடமையைச் செய்ய மறுக்கும் ஒரு அரசு ஊழியருக்கு இதேபோன்ற தண்டனையைக்
கொண்டுள்ளது. பிரிவு 61 என்பது ஒரு முக்கியமான ஏற்பாடாகும், இது பாலியல்,
சாதி, சமூகம், வம்சாவளி அல்லது மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு
காண்பதைத் தடைசெய்கிறது. பிரிவு 6 அதிகாரிகள் மற்றும் மாநில
அரசாங்கங்களுக்கு பிணைப்பு வழிமுறைகளை வழங்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம்
அளிக்கிறது. கடைசியாக, பிரிவு 72 இந்தச் சட்டத்தை மீறுகிறது.

‘உள்ளக
இடையூறிலிருந்து’ மாநிலங்களைப் பாதுகாத்தல் 1958 ஆம் ஆண்டு ஆயுதப்படைகள்
(சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்டத்தின் செல்லுபடியைக் கருத்தில் கொண்டு,
தொந்தரவு செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் ஆயுதப்படைகளுக்கு பெரும் அதிகாரங்களை
வழங்கியது, நாகா மக்கள் உரிமை இயக்கத்தின் உச்சநீதிமன்றம் v. இந்திய
ஒன்றியம் “இந்த சூழலில் குறிப்பு அரசியலமைப்பின் 355 வது பிரிவுக்கு
குறிப்பிடப்படலாம், அதேசமயம் ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு
மற்றும் உள் தொந்தரவுகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கவும், ஒவ்வொரு மாநிலத்தின்
அரசாங்கமும் அதற்கேற்ப செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யவும் யூனியன் மீது
கடமை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியலமைப்பின் விதிகளுடன். கூறப்பட்ட விதியைக்
கருத்தில் கொண்டு, ஒரு மாநிலத்தில் உள்ளகக் குழப்பமான சூழ்நிலையைச்
சமாளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு ஒரு கடமையில் உள்ளது…


அரசியலமைப்பின் 355 வது பிரிவின் கீழ் மத்திய அரசுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள
கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கும், உள் குழப்பம் காரணமாக எழும் நிலைமையைத்
தடுப்பதற்கும் மத்திய சட்டத்தின் விதிகள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. பிரிவு 355
(அவசரநிலை) அல்லது பிரிவு 356 (ஜனாதிபதியின் ஆட்சி) ஆகியவற்றைப்
பயன்படுத்தாமல், 355 வது பிரிவின் கீழ், யூனியன் பலவிதமான வழிமுறைகளை
வெளியிட முடியும் என்று சர்காரியா கமிஷன் அறிக்கை கூறியுள்ளது. உண்மையில்,
ஜனாதிபதியின் ஆட்சியை அவசரமாக சுமத்துவதற்கு எதிராக அறிக்கை எச்சரிக்கிறது,
யூனியன் 355 வது பிரிவின் கீழ் செயல்பட முடியும், அதாவது ஜனாதிபதியின்
ஆட்சியை சுமத்தாமல். பிரிவு 355 அதன் சொந்தமாக நிற்க முடியும்.


பிரிவு 355 ன் கீழ் யூனியன் தனது கடமையை நிறைவேற்றுவதில் முடிந்த
அனைத்தையும் செய்துள்ளது என்பதையும், கட்டுரைகள் 256-257 ன் கீழ் தேவையான
வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளதையும், அதற்கு இணங்கவோ அல்லது கொடுக்கவோ அரசு
தவறிவிட்டது என்பதையும் முதலில் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிக்கை
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. திசைகளுக்கு விளைவு.

https://www.youtube.com/watch?v=AapL90TvW7A

கொரோனா வைரஸில் ஆணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன, ஜனநாயக நிறுவனங்களின்
கொலைகாரனுடன் (மோடி) மே 24 அன்று உரையாற்றிய தேசத்தில், ஒட்டுமொத்த
தேசத்தையும் 21 நாட்களுக்கு ‘பூட்டுதலின்’ கீழ் கொண்டுவருவதற்கு நான்கு மணி
நேர முன்னணி நேரத்தை அறிவித்தது, தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்
(என்.டி.எம்.ஏ ) மார்ச் 24 அன்று “கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்” டி.எம்.ஏ இன்
அர்த்தத்திற்குள் ஒரு “பேரழிவு” என்று கருதி சமூக தொலைதூர வழிகாட்டுதல்களை
வெளியிட்டது.

யூனியன் உள்துறை செயலாளர் இந்த பூட்டுதல்
வழிகாட்டுதல்களை மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் ஒரே தேதியின்
உத்தரவின் மூலம் அனுப்பினார். இந்த நடவடிக்கைகளில் அனைத்து அத்தியாவசிய
அரசு நிறுவனங்கள், அனைத்து வணிக மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், தொழில்கள்,
விமானம், ரயில் மற்றும் சாலை வழியாக போக்குவரத்து, விருந்தோம்பல் சேவைகள்,
கல்வி நிறுவனங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், அரசியல் கூட்டங்கள் போன்றவை
மூடப்பட்டுள்ளன.

மருத்துவ ஊழியர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், பெட்ரோல்
பம்புகள், அத்தியாவசிய கடைகள் போன்றவற்றுக்கான சில விதிவிலக்குகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மாவட்ட சேகரிப்பாளர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும்
“சம்பவ தளபதிகள்” ஆக இருக்க வேண்டும், அவர்கள் யாருக்கு விதிவிலக்கு பாஸ்
வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் தீர்மானிப்பார்கள். கீழ்நிலை, பல
மாநிலங்களில், திறமையான அதிகாரிகள் 1973 ஆம் ஆண்டு குற்றவியல் நடைமுறைச்
சட்டத்தின் 144 வது பிரிவின் கீழ் உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளனர்,
ஐந்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பொது இடங்களில் ஒன்றுகூடுவதைத்
தடைசெய்துள்ளனர். தேசிய “வீட்டுக் கைது” சட்டபூர்வமானது ஜனதா ஊரடங்கு
உத்தரவுக்கு நான்கு நாட்கள் முன்னணி நேரம் வழங்கப்பட்டாலும், கோடிக்கணக்கான
இந்தியர்களுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கையையும் வாழ்வாதாரத்தையும் ஒழுங்கான
முறையில் ஏற்பாடு செய்ய நான்கு மணிநேர நேரம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது.


தேசிய பூட்டுதலின் குழப்பமான பின்விளைவுகள் ரயில் நிலையங்கள்,
மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து முனையங்கள், மாநில எல்லைகள், தொழிலாளர்
சந்தைகள் போன்றவற்றில் மனதைக் கவரும் காட்சிகளால்
சாட்சியமளிக்கப்படுகின்றன, அங்கு ஏராளமான மக்கள் கட்டாய வேலையின்மைக்கு
ஆளாகியுள்ளனர். அவர்களின் வீடுகளின் சரணாலயம்.

2011 மக்கள் தொகை
கணக்கெடுப்பின்படி, இந்தியாவில் 41 மில்லியன் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்
உள்ளனர். அந்த வீட்டுத் தொழிலாளர்கள், தினசரி கூலிகள் மற்றும் கட்டுமானத்
தொழிலாளர்கள் ஆகியோரைச் சேர்க்கவும்.

பூட்டப்பட்ட காலத்திற்கு
ஊதியங்களைக் குறைக்க வேண்டாம் என்று பிரதமர், பல முதலமைச்சர்கள் மற்றும்
அரசாங்க ஆலோசகர்கள் முதலாளிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர். எவ்வாறாயினும்,
உத்தரவாத ஊதியம் அல்லது குறைந்தபட்ச வருமானம் அல்லது இழப்பீடு இல்லாமல்,
இந்த மகிழ்ச்சியற்ற தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கான உரிமையை உள்ளடக்கிய
வாழ்க்கைக்கான உரிமையை, டி.எம்.ஏ உடன் படித்த 256 வது பிரிவில்
பின்வாங்குவதன் மூலம் வெறுமனே பறிக்க முடியுமா? ஜனதா அரசாங்கத்தின்
திருத்தத்திற்குப் பிறகு, அவசரநிலை முறையாக அறிவிக்கப்பட்டாலும்,
வாழ்க்கைக்கான உரிமையை எவ்வாறு பறிக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் கண்டோம்.
தற்போதைய வழக்கில், அவசரகால ஏற்பாடுகள் கூட செயல்படுத்தப்படவில்லை!
அரசியலமைப்பின் அவசரகால விதிமுறைகளைத் தவிர்த்து, உலகளாவிய ஒப்புதலுடன்
இருந்தாலும், இதுபோன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க அரசாங்கத்தால்
முடியும் என்றால், அத்தகைய விதிகள் - அடிப்படை உரிமைகள்
இடைநிறுத்தப்படக்கூடிய முறையைக் குறிப்பிடுவது மட்டுமல்லாமல்,
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் வகுக்கிறதா என்று ஒருவர் கேட்கலாம். அத்தகைய
இடைநீக்கம் குறித்த சட்டமன்ற மேற்பார்வை - முற்றிலும் அர்த்தமற்றது.

பிரிவு 144 இன் கீழ் உத்தரவுகள், சிஆர்பிசி கூட்டுக் கூட்டத்தை
கட்டுப்படுத்துகிறது, என்.டி.எம்.ஏ ஒரு “பூட்டுதலை” இயக்க முடியுமா, அது
குடிமகனின் வாசலில் “லக்ஷ்மன் ரேகாவை” இழுத்து 21 நாட்களுக்கு மெய்நிகர்
சிறையில் தள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்த முடியுமா? தினசரி கூலி, தெரு
விற்பனையாளர், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி, சிறு வணிகர் ஆகியோருக்கு இது ஒரு
மெய்நிகர் மரண தண்டனை அல்லவா? பிரிவு 39 இன் பிரிவு (அ) மற்றும் (இ)
குடிமக்களுக்கு போதுமான வாழ்வாதாரத்திற்கான உரிமை உண்டு என்பதை
உறுதிப்படுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், மேலும் குடிமக்கள்
தங்களுக்கு பொருந்தாத அவகாசங்களுக்குள் நுழைய பொருளாதார தேவையால்
கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை. இந்த கடமைகள் நாட்டின் நிர்வாகத்தில்
அடிப்படையாகக் கருதப்படும் மாநிலக் கொள்கையின் வழிநடத்தும் கோட்பாடுகளில்
ஒன்றாகும்.

தற்போதைய ஊரடங்கு உத்தரவு இந்த கடமைகளுக்கு மாறாக
இயங்கும் நிலைமைகளை உருவாக்கும். COVID-19 க்கும் பொருளாதார மரணத்திற்கும்
இடையிலான தேர்வு கடினமான ஒன்றாகும். குடிமகன், எவ்வளவு உன்னதமான
நோக்கத்திற்காக இருந்தாலும், அவளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை கூட
இழந்துவிட்டான். தவிர்க்கமுடியாத செங்கல் மட்டைகளுக்கு ஆபத்து,
சமநிலைப்படுத்தும் செயல் தேவைப்படும் மிகவும் கடினமான தேர்வுகள் இவை என்று
நான் தைரியமாகக் கூறுகிறேன் - இது நமது அண்டை நாடுகளில் ஒன்றின் தலைவரின்
கூற்றுப்படி, கட்டாயமாக மூடப்படுவதற்கு எதிராக முடிவெடுப்பதில் அவரை
எடைபோட்டது. பிரிவு 144 சிஆர்பிசி மற்றும் மாநில பொலிஸ் சட்டங்களில்
(பிரிவு 30 (3), தில்லி போலீஸ் சட்டம், 1978 போன்றவை) அறிவாற்றல்
ஏற்பாடுகள் வழக்கமாக கூட்டங்களை தடைசெய்கின்றன. ஆனால் பூட்டுதல் ‘லக்ஷ்மன்
ரேகா’வை எங்கள் வீட்டு வாசல்களில் கொண்டு சென்றுள்ளது. மீண்டும், அடிப்படை
பிரச்சினைக்குத் திரும்புவது - அவசரகால அறிவிப்பு இல்லாமல், ஆகவே,
இயக்கத்திற்கான உரிமை மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கான உரிமை இன்னும்
செயல்பாட்டில் இருப்பதால், அரசியலமைப்பு ரீதியாக “பூட்டுதல்”
செல்லுபடியாகுமா?

எதிர் வாதங்களின் உணர்வு. தேசத்தின் வாழ்க்கைக்கான
உரிமை பாதிக்கப்படும்போது, ​​அத்தகைய அரசியலமைப்பு வாதங்கள் மதங்களுக்கு
எதிரானவை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, தேவையின் கோட்பாடு சத்தமாகவும்
தெளிவாகவும் “அவசியத்திற்கு எந்த சட்டமும் தெரியாது” என்று அறிவிக்கிறது.


எது மதிப்புக்குரியது என்றால், இந்த எதிர்பாராத காலங்கள் நமது அடிப்படைச்
சட்டத்தின் நான்கு மூலைகளைத் தாண்டி செயல்பட நிர்பந்திக்கின்றன என்பதை
ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருந்தால், குறைந்தபட்சம் EDA இரண்டின் சமமான
விமர்சன ஆணையிலும் கவனம் செலுத்தக்கூடாது. டி.எம்.ஏ என - அதாவது பேரழிவின்
நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு, அதாவது ஏழைகள் மற்றும் மிகவும்
ஓரங்கட்டப்பட்டவர்கள். மேலும், தேசிய நெருக்கடியின் இந்த நேரத்தில்
நிர்வாகத்திற்கு முழு மனதுடன் ஆதரவளிப்பது ஒவ்வொரு இந்தியரின் கடமையாக
இருந்தாலும், முக்கியமான பிரச்சினைகளை கொடியிடுவது சமமாக முக்கியமானது -
டி.எம்.ஏ ஆல் கட்டளையிடப்பட்ட பேரிடர் நிதி செயல்படுத்தப்பட்டதா? ஈ.டி.ஏ
இன் கீழ் இழப்பீடு வழங்குவதற்கான செயல்முறை சிந்திக்கப்படுகிறதா? எங்கள்
கூட்டு ம silence னத்தால் நான் அஞ்சுகிறேன், கற்பனை செய்யமுடியாத
விகிதாச்சாரத்தின் ஒரு சோகத்தின் விதைகளை நாம் விதைக்க முடியும், அதை நாம்
நீண்ட காலமாக அறுவடை செய்வோம். தனியார் மற்றும் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளுடன்
மோடி கூட்டு
வருவாயை விகிதாசாரமாக செலவழிப்பதன் மூலம் விவசாயத்திற்கு
உதவ வேண்டும் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு உதவ சமீபத்திய விவசாய கருவிகள்.
பண்ணை மற்றும் அமைச்சகம் ஒரு
சமூக ஆதரவு விவசாய அமைப்பு,
உறுப்பினர்கள் மற்றும் அண்டை நாடுகளுக்கு வாரந்தோறும் தங்கள் அறுவடையின்
பங்குகளை வழங்குதல், மற்றும் உறுப்பினர்கள் பங்குகளை வாங்க மற்றும் நன்கொடை
வழங்க ஊக்குவித்தனர். உள்ளூர் வறுமை நிவாரண முகவர் பண்ணைக்கு அருகிலுள்ள
இடங்களில் தேவைப்படும் மக்களுக்கு நன்கொடைகளை விநியோகிக்கிறது. வேளாண்
சூழலியல், அனுபவமிக்க பண்ணை அடிப்படையிலான கல்வி, தலைமை உருவாக்கம் மற்றும்
கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பணிப்பெண்ணைச் சுற்றியுள்ள தேசிய முயற்சிகள்
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய வேலை. மீளுருவாக்கம் செய்யும் விவசாய நடைமுறைகளைப்
பயன்படுத்தி உணவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாராந்திர
அறுவடையின் பங்குகளை வாங்க வேண்டும்; அவற்றின் பயிர்களில் ஏறத்தாழ கால்
பகுதி உள்ளூர் வறுமை நிவாரண நிறுவனத்திற்கு தேவைப்படுபவர்களுக்கு
விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு குலதனம் கோதுமை அமைச்சகத்திற்கு நிதியுதவி
செய்யுங்கள், அங்கு சமூக உறுப்பினர்கள் கை ஆலைகள் மற்றும் கை அறுவடை கோதுமை
உறுப்பினர் கோயில்களுக்கு ஒற்றுமை ரொட்டியில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஆனால் மிக முக்கியமானது, அவர்களின் பண்ணை ஒரு வாழ்க்கை ஆய்வகமாகும் - அ
எங்கள் உறவுகளை வேண்டுமென்றே ஆராய்வதற்கான புனித இடம்
நிலம், அவற்றின் அயலவர் ஒன்றாக நடவு செய்வதற்கும் அறுவடை செய்வதற்கும் தவறாமல் கூடிவருகிறார்கள்,
சமூகத்தில் கடின உழைப்பின் மகிழ்ச்சியை மீண்டும் கண்டுபிடிப்பதற்காக
கைகளை அழுக்காகப் பெறுதல். சட்டமன்றத்தில் முழுமையான அதிகாரத்துடன்,

நிறைவேற்று, நீதித்துறை, சித்பவன் பிராமணருக்கு முந்தைய தீண்டத்தகாதவர்களை
தீண்டாமையின் கிளட்சின் கீழ் வைத்திருப்பது எப்படி என்று தெரியும்! ஒரே
நேரத்தில் ஒரு உணவோடு பசியுடன் போராடுவது அன்னடனத்தின் பாரம்பரியத்தை
அனைத்து பழங்குடி விழித்தெழுந்த சமூகங்களின் நேர்மையான குரல் மூலம்
மீண்டும் கொண்டுவருகிறது.
ஜனநாயக நிறுவனங்கள் மற்றும் நீர்த்துப்போகும் நிறுவனம் (மோடி)
பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு ஊட்டச்சத்தை வழங்கும் சட்டத்தை நிறைவேற்றவும்.
விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு விசுவாசம் உலகெங்கிலும் உள்ள பெண்கள்
மற்றும் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உலகத்தை
நோக்கி தலைமைத்துவத்தை வழங்க அழைக்கிறது. உணவைப் பார்க்க பசி வேன் திட்டம்
மற்றும் ஆன்லைன் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தவும்
மொத்த ஊரடங்கு உத்தரவு வரை சமையல் கொள்கலன்களில் ஒவ்வொரு வீட்டையும் அடைகிறது
COVID-19 இன் வருமானம் ஜனநாயக நிறுவனங்களின் கொலைகாரன் மற்றும் மாஸ்டர்
ஆஃப் நீர்த்த நிறுவனம் (மோடி) 2017-18 ஆம் ஆண்டில் ரூ .15,51,004 கோடியைப்
பெற்றுள்ளது. 12,42,662 கோடி வரி வருவாய் மற்றும் 2020 ஜனவரி வரை ரூ
.12,82,857 கோடி. வரி வருவாய் ரூ .9,98,037 கோடியாகவும், வரி அல்லாத
வருவாய் ரூ .2,52,083 கோடியாகவும் இருந்தது. கடன் அல்லாத மூலதன ரசீதுகள் ரூ
.32,737 கோடியாக இருந்தன, இதில் ரூ .18,351 கோடி முதலீட்டு வருமானம் பென்
இஸ்ரேல், திபெத், ஆப்பிரிக்கா, கிழக்கு ஐரோப்பா, மேற்கு ஜெர்மனி, வடக்கு
ஐரோப்பா, தெற்கு, ரஷ்யா, ஹங்கேரி போன்ற நாடுகளின் வெளிநாட்டினரின் கைகளில்
உள்ளது. , ராக்ஷாசா ரவுடி ஸ்வயம் சேவக்ஸின் (ஆர்.எஸ்.எஸ்) சிட்பவன்
பிராமணர்கள் சொந்த தாயின் மாமிசம் சாப்பிடுபவர்கள், அடிமைகள், கைக்கூலிகள்,
சாம்சாக்கள், சேலாக்கள் மற்றும் சிட்பவன் பிராமணர்களின் பூட்லிகர்கள்
ஆகியவற்றை வெகுவாகக் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். உலகின் ஒரு பயங்கரவாதிகள்,
எப்போதும் துப்பாக்கிச் சூடு, கும்பல் மதிய உணவு, மனநலம் குன்றியவர்கள்,
99.9% நோக்கி வெறித்தனமானவர்கள், எஸ்சி / எஸ்டி / ஓபிசி / மத
சிறுபான்மையினர் மற்றும் சிட்பவன் அல்லாத பிராமணர்கள் உட்பட அனைத்து
பழங்குடி விழித்தெழுந்த சங்கங்கள்.

முழு வருவாயும் இப்போது சிட்பவன் பிராமணர்களிடம் உள்ளது. அதற்கு பதிலாக
COVID-19 ஐ விட RSS / BJP ஆல் ஒரு இனவாத COVID-19 ஐ உருவாக்குவது மிகவும்
ஆபத்தானது, இது 99.9% அனைவரின் நேர்மையான குரலாக இருக்க வேண்டும்

எங்கள் வருவாயைப் பற்றி சமூக ஊடகங்கள் மூலம் கல்வி கற்பதற்கும்,
ஒழுங்கமைப்பதற்கும், கிளர்ச்சி செய்வதற்கும் எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும்
மோடியையும் சிட்பவன் பிராமணர்களையும் அஞ்சலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்
தேவைப்படும் பசியுள்ள மக்களுக்கு விநியோகிக்கும்படி கட்டாயப்படுத்துகின்றன.
திணைக்களம் மற்றும் தங்கள் வேன்கள், லாரிகள் மற்றும் பிற வாகனங்கள்
மற்றும் ஐ.டி துறையுடன் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்டவர்கள்
ஆன்லைனில் உண்ணக்கூடிய பொதிகளில் உணவு பரிமாறுகிறார்கள். சாதி- COVID-19 -
அவர்களுக்கு சில தொடர்பு உள்ளது! COVID-19 மக்களை ஊரடங்கு உத்தரவின் கீழ்
கட்டாயப்படுத்தியது! ஊரடங்கு உத்தரவு மக்கள் நேரத்தை கடக்க சினிமாவைப்
பார்க்க கட்டாயப்படுத்தியது! படத்தில் விவரிக்கப்பட்ட சாதி கலாச்சாரத்தை
பின்பற்றும்படி சினிமா மக்களை கட்டாயப்படுத்தியது! சினிமாக்களின் கதைகள்
அனைத்தும் சாதி அமைப்பின் விளைவு! இந்த நாடு சாதியின் நிலம்! சாதி என்பது
ஒரு உண்மை!

சாதி நாட்டின் முன்னேற்றத்தைக் கொன்றது! ரவுடி ராக்ஷாச
ஸ்வயம் சேவக்ஸின் (ஆர்.எஸ்.எஸ்) பென் இஸ்ரேலின் சிட்பவன் பிராமணரிடமிருந்து
சாதியினருக்கு நன்மை பயக்கும். சிட்ட்பவன் பிராமணர்கள் 1 வது வீத
ஆத்மாக்கள் (ஆத்மாக்கள்), க்ஷத்ரிய & வைஷ்ய / பனியா, 2, 3, 4 வது வீத
ஆத்மாக்கள் மற்றும் ஆத்-ஷுத்ராக்கள் எஸ்சி / எஸ்டி 9 தொண்டர்கள் . இதனால்
அவர்கள் மீது எல்லா வகையான அட்டூழியங்களும் செய்யப்படலாம். ஆனால் புத்தர்
எந்த ஆன்மாவையும் நம்பவில்லை. அனைவரும் சமம் என்றார். எனவே பாபாசாகேப்
டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் அனைத்து விழித்தெழுந்த பழங்குடியின
சமூகங்களையும் தங்கள் அசல் ப Buddhism த்த மதத்திற்குத் திரும்பச்
செய்தார். முல்னிவாசிஸ் அடிமைகளாக அழைக்கப்படும் ஷுத்ராக்கள் (கி.மு. /
ஓ.பி.சி), தீண்டத்தகாதவர்கள் (பழங்குடியினர்) வறட்சி, வெள்ளம், தொற்றுநோய்
போன்ற எந்தவொரு இயற்கை பேரிடரிலும், இந்த முல்னிவாசிகள்
தங்கியிருப்பவர்களாக மோசமாக பாதிக்கப்படுவார்கள், நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள
அவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் இல்லை!
அவர்கள் கடைசியாக வேலை செய்கிறார்கள் & முதலில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துகிறார்கள்!
அனைத்து உயிரினங்களின் ஆரோக்கிய ரக்ஷகாக்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் &
தற்போதைய சூழ்நிலையில் முன்சிப்பால்டி தொழிலாளர்கள் சிறந்த
எடுத்துக்காட்டுகள்! எனவே சாதி என்பது COVID-19 உள்ளிட்ட எந்த வைரஸையும்
விட மோசமான மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ்!
COVID-19 ஒரு ஆய்வகத்தால்
உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ் விரைவில் ஊரடங்கு உத்தரவு மற்றும் பொது முயற்சியின்
அழுத்தத்தின் கீழ் செல்லக்கூடும்! ஆனால் சாதி என்று அழைக்கப்படும் COVID-19
வைரஸை விட மிகக் கொடியது நம்மை மிகவும் மோசமாக பாதிக்கும்!

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு COVID-19 ஐப் போல அழிக்க அரசாங்கத்திடமிருந்து
எந்த முயற்சியும் இல்லை, சாதி நிர்வாணக் கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை; இது ஒரு
கருத்து மட்டுமே என்பதால் அதை அனுபவிக்க வேண்டும்!
COVID-19 அதன்
கட்டுப்பாட்டிற்காக “சமூக தொலைவு” எனப்படும் அமைப்பை உலகிற்கு கொண்டு
வந்தது! ஆனால் நம் நாட்டைப் பொறுத்தவரை, இது புதியதல்ல, ஏனெனில் இது சாதி
அமைப்பின் மைய நிகழ்வு ஆகும்! சமூக விலகல் என்பது தீண்டாமைக்கான ஒரு
நடைமுறை! COVID-19 மக்களைப் பிரித்தது, ஆனால் மீண்டும் அது சாதியின்
முக்கிய கதாபாத்திரமாகும், ஏனெனில் வாழ்க்கையில் பிரிவினையைக் கொண்டுவருவதே
இதன் முக்கிய நோக்கம்! ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால், COVID-19 இன்
நிகழ்வு தற்காலிகமானது, அதே சமயம் சாதி நிரந்தரமானது! உண்மையில், நம்
நாட்டில் எந்த சாதியும் இல்லாதிருந்தால், COVID-19 தானே இருக்கும்
அதன் இருப்பிட நன்மை காரணமாக நம் நாட்டிற்கு வரவில்லை
உலகம்! இது ஜனநாயகத்தின் கொலைகாரனின் ஆளுகை பிரச்சினை
நிறுவனம் (மோடி) மாஸ்டர் கீ பி.டி.
தேர்தல்களில் ஈ.வி.எம் / வி.வி.பி.ஏ.டி மற்றும் வெற்றி!
சாதி அமைப்பு நல்லாட்சியை அனுமதிக்காது!
எனவே, சாதி அமைப்பைப் பாதுகாக்க, அவர்கள் முதலில் பெண்களை ‘அடிமை’ ஆக்கி,
அதன் பிரச்சாரத்தின் பொறுப்பை ஒப்படைத்தனர்! பெண்கள் அதன் மையமாக
இருப்பதால் சாதியைப் பாதுகாக்க “ஸ்ட்ரி-தர்ம், பாட்டிவ்ரதா,
தூய்மை-மாசுபாடு, ஆணாதிக்கம், எண்டோகாமி போன்றவை!
அவளுக்கு ஆதரவாக,
பொருத்தமான குடும்ப அமைப்பு, பழக்கவழக்கங்கள், மரபுகள், சமூக அமைப்பு,
கடவுளின் & தெய்வங்கள், திருவிழாக்கள், கோயில்கள், திருமண முறை,
திருவிழாக்கள், கிராம அமைப்பு போன்றவை உருவாக்கப்பட்டன! சாதியை திடமாகவும்
நிரந்தரமாகவும் வலுப்படுத்த, இடஒதுக்கீடு முறை 15% நன்மைக்காக சாம்சாஸ்
(முகவர்கள்) மூலம் 85% மத்தியில் தலைமையை அழிக்க உதவியது!
அதே சமயம்,
சாதி குற்றவாளிகளுக்கு நம் நாட்டு சினிமா மிகவும் எளிது, மக்களை, மத,
உணர்ச்சி, சாதி, ஒழுக்கக்கேடான, மூடநம்பிக்கை, குருட்டுப்
பின்தொடர்பவர்கள்,
வன்முறையை ஆதரிப்பவர்கள், வெறுப்பவர்கள், அகங்காரவாதிகள், சுயநலவாதிகள், மீறுகிறார்கள்
கொலை, திருடுதல், பொய் சொல்வது, பாலியல் போன்ற அனைத்து நல்ல கட்டளைகளும்
தவறான நடத்தை, மற்றும் மது பானங்கள் மற்றும் மருந்துகள் போன்றவற்றின் நுகர்வு!
நாட்டின் சினிமாஸ் / சீரியல்களின் நோக்கம் சாதியின் மதிப்புகளை
ஊக்குவிப்பதாகும் & இது படித்தவர்கள் மற்றும் கல்வியறிவற்றவர்களிடையே
கலாச்சாரம்
பின்னர் பொழுதுபோக்கின் பெயர், ஜனநாயகம், குடியரசு, அரசியலமைப்பு,
சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் மற்றும் நீதியை ஊக்குவிக்கும்!
சினிமா குண்டயம் (தெரு ரவுடிசம்), மது கலாச்சாரம், வன்முறை, கற்பழிப்பு,
கல் வழிபாடு, சாதி மரபுகள், ஸ்ட்ரி-தர்ம் (சதி-சாவித்ரியைப்
பின்பற்றுபவர்கள்) போன்றவற்றை இந்திய கலாச்சாரமாக இயல்பாக்கியது ,! இந்த
நிகழ்வைப் பயன்படுத்தி, வால்மீகி, வைசா எஸ்சி / எஸ்.டி சீரியல்கள்
ஆர்.எஸ்.எஸ் (ரவுடி ராக்ஷாச ஸ்வயம் சேவக்ஸ்) ஐ எளிதாக தயாரிக்கத் தொடங்கின.
எனவே, கோவிட் -19, சினிமா & சாதி என்பது இந்தியர்களுக்கு ஒரு கொடிய
கலவையாகும்! எனவே பகுஜன்கள் சினிமாவைத் தவிர்த்து புத்தர், பசவா, பெரியார்,
ஃபுலே & அம்பேத்கர் போராட தங்கள் நம்பிக்கையை பலப்படுத்த எண்ணங்கள்
“சாதி” என்று அழைக்கப்படும் மிக மோசமான கொடிய வைரஸ். இல்லையெனில்,
நாட்டின் சினிமா / சீரியல் அல்லது சினிமா அல்லது பக்தி பாடல்களைப்
பார்ப்பது என்பது சாதி அமைப்பை வலுப்படுத்துவதாகும்! COVID-19 ஐ
எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு பொது மற்றும் அரசு இருவரும் ஒன்றாக வந்துள்ளனர்,
ஆனால்
சாதி என்று அழைக்கப்படும் மிக மோசமான வைரஸை எதிர்த்துப் போராடுங்கள், இது நம் வாழ்க்கையை மோசமாக ஆக்கியுள்ளது
15% பயனாளிகள் நிலைமையைத் தக்கவைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு
வருவதால் 85% மட்டுமே தயாராக வேண்டும். “COVID-19 க்குப் பிறகு சாதியை
விரட்ட தயாராகலாம்”

நாங்கள் அதிகம் வைத்திருக்கவில்லை!

3586/5000
சண்டைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன:
1. வகைப்படுத்தல்
2. தொடக்கூடிய v / s தீண்டத்தகாத
சித்பவன் பிராமணன் ஒருபோதும் எதையும் கொடுக்க விரும்பவில்லை-
தீண்டத்தகாதவர்களுக்கு எந்தவொரு சலுகையும் வழங்கப்படுவதால் அவர்கள் இலவச
பிணைக்கப்பட்ட உழைப்பை இழப்பார்கள்! பாபாசாகேப்பின் மகத்துவம் தான்
எங்களுக்கு பல பாதுகாப்புகளை அளித்தது!

சிட்பவன் பிராமணர் நாராயண்
குருவை காந்தி மூலம் கட்டாயப்படுத்தினார், அம்பேத்கருடன் பக்கபலமாக
இருக்கக்கூடாது, கேரளாவின் ஈவாஸை வட்டமேசை மாநாட்டின் போது உரிமையாளர்
குழுவின் முன் தீண்டத்தகாதவர்களாகக் காட்டும்படி, எந்தவொரு அரசியலமைப்பு
உரிமைகளையும் தவிர்க்க தீண்டத்தகாதவர்களின் வலிமையைக் குறைக்க! சித்பவன்
பிராமணன் யாரையும் சேர்த்து எந்த உடலையும் நீக்கலாம்!

அவர் ஒருபோதும் கொடுக்க மாட்டார், ஆனால் சர்ச்சைகள், குழப்பங்கள், சச்சரவுகளை உருவாக்குகிறார்
சாதிகள் அவர்களிடையே சண்டையிடுவது ஈகோவை அடிப்படையாகக் கொண்டது! இதற்கிடையில், தனியார்மயமாக்கலால் வேலைவாய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு!
அம்பேத்கரீமை அழிக்க, அவர் திரைக்குப் பின்னால் பல நாடகங்களை இயக்க
வேண்டும், இதனால் இடஒதுக்கீடு பயனாளிகள் தங்களுக்குள் பரிதாபத்திற்காக
போராடுகிறார்கள், அரசியல் அதிகாரத்தை இழக்கிறார்கள்!

பசிக்கு எதிராக எழுந்திருங்கள்


COVID-19 புலம்பெயர்ந்த மக்களை மோசமாக பாதித்துள்ளது, அனைத்து
உயிரினங்களின் ஆரோக்கிய ரக்ஷகாக்கள் மற்றும் பிற… வகையான மற்றும்
படைப்புகள்
கோவிட் -19 ஊரடங்கு உத்தரவு: வீட்டுத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஒரு வகுப்பு-சாதி பிரிவு.
COVID-19 போன்ற ஒரு தொற்றுநோய் பல இணை சேதங்களுடன் வருகிறது: எனவே,
பிற பாதிக்கப்படக்கூடிய வகுப்புகளைப் போன்ற வீட்டுத் தொழிலாளர்கள் ஆபத்தில் உள்ளனர்
மருத்துவ வசதிகளில் அவமரியாதை மற்றும் பாரபட்சமான கவனிப்பைக் கையாண்டது
பொலிஸ் வன்முறை ஊரடங்கு உத்தரவு “மீறுபவர்களுக்கு” வழங்கப்பட்டது.


பழங்குடியினர்-சாதி மற்றும் எஸ்சி / எஸ்டி அடையாளங்கள் வரலாற்று ரீதியாக
உயர் சாதியினரின் ப்ரிஸம் மூலம் பார்க்கப்படுகின்றன, குறிப்பாக சிட்பவன்
பிராமண தூய்மை-மாசுபாடு மற்றும் வெளிப்படையான சுத்திகரிக்கப்பட்ட
தரநிலைகள்.

பயன்பாட்டு அறிவியல் என்பது சமூகப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சடங்குகளில் ஒரு பயிற்சி என்பதால்
நடைமுறைகள், தற்போதைய சுகாதார நெறிமுறை கவனக்குறைவாக மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது
சாதி தப்பெண்ணங்களின் அடிப்படையில் புதிய பிளவுகள்.


நிலையான வேலை நேரம், ஊதியம் மற்றும் விருப்பமான கூடுதல் நேர வேலை, ஊதியம்
பெற்ற வருடாந்திர மற்றும் காரண இலைகள், மரியாதைக்குரிய நடத்தை ஆகியவை
அவர்களின் வேலை-வாழ்க்கை சமநிலை மற்றும் சுயமரியாதைக்கு சமமாக முக்கியம்.
முறையான பணியிடங்களில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு “பொழுதுபோக்கு” ​​மற்றும்
தொலைபேசி பில் திருப்பிச் செலுத்துதல் உரிமை உண்டு என்றால், ஏன் வீட்டுத்
தொழிலாளர்கள்? அதற்காக அவர்களின் பணி அற்பமானதாக இருப்பதை நிறுத்த
வேண்டும்.

COVID-19 இன் காலத்தில், பல நல்வாழ்வு செய்பவர்கள் எடுத்துள்ளனர்
துப்புரவாளர்கள், துப்புரவாளர்கள் (அனைத்து உயிர்களின் ஆரோக்கிய ரக்ஷகாக்கள்) படங்களை இடுகையிடல்
மனிதர்கள்) மற்றும் குப்பை, “# COVID-19 வாரியர்ஸ்” க்கு வணக்கம்
மற்றும் “நேரத்தை” வைத்துக் கொள்ளும்படி மக்களை வலியுறுத்துகிறது, ஏனென்றால் “அவர்களால்” அது முடியும்
“மகிழ்ச்சியான புன்னகையுடன்” கூட, நாம் ஏன் முடியாது, இல்லையா? சரி, வர்க்க முரண்பாடு
தொலைவில் இருக்க முடியாது: “அவர்கள்” தங்கள் தொழிலைத் தேர்வு செய்யவில்லை.


பட்டினி, பொலிஸ் அடித்தல் மற்றும் கோவிட் -19: டெல்லியில் சிக்கியுள்ள
புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு, மக்கள் தங்கள் குழந்தைகள் மற்றும்
மனைவிகளுடன் சேர்ந்து பசியால் இறந்துவிடுவார்கள் என்று அஞ்சுகிறார்கள். …
மும்பையின் பாந்த்ராவில் நூற்றுக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்…
அவரது வருமானம் அவரது குடும்பத்திற்கு மாதம் முழுவதும் நீடிக்க போதுமானதாக
இருந்தது.

COVID-19 ஊரடங்கு உத்தரவு என்றால் கிராமப்புறங்களுக்கு உணவு அல்லது வேலை இல்லை…
‘கொரோனா வைரஸுக்கு முன் பசி நம்மைக் கொல்லும்’, இந்தியாவில் ரோஹிங்கியாக்கள் சொல்லுங்கள்… “அது இருக்கிறது
எனது கடைசி சம்பளம் கிடைத்து ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகிவிட்டது. … ஆனால் நாங்கள் பார்க்கவில்லை
இது இன்னும் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது, தலைநகர் புது தில்லியில் கூட இல்லை.

COVID-19. … கொரோனா வைரஸ் பசிக்கு நெடுஞ்சாலையில் வைக்கிறது: பம்பர் இருந்தாலும் ..


மோடியின் மோசமாக திட்டமிடப்பட்ட பூட்டுதல் எங்களிடமிருந்து காப்பாற்றாது…
கொடிய வைரஸின் பரவலைக் குறைப்பதில் பசி நிச்சயமாக நீண்ட தூரம் செல்லும்.
… மோடியின் கோவிட் -19 பூட்டுதல் பேச்சு அவர் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது… At
இந்த விகிதம், கொரோனா வைரஸை விட அதிகமான மக்கள் பசியால் இறக்கக்கூடும்.
இந்த கொடிய வைரஸ் பரவுவது தற்போதைய துயரத்தை விட ஆபத்தானது.
… பசி. சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள், சாதி உணர்வுள்ள பிரதான நிலப்பகுதி.

https://www.youtube.com/watch?v=J43gey6JkHw
Shame for India: Ambedkar belongings in poor condition

IndiaTV
19.3M subscribers
Shame for India: Ambedkar belongings in poor condition

For more content go to http://http://www.indiatvnews.com/video/
Follow us on facebook at https://www.facebook.com/indiatvnws
Follow us on twitter at https://twitter.com/indiatvnews
Category
Sports
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
Logan Meets Gambit-28221
Artist
HARRY GREGSON-WILLIAMS|DAVID HARALD CAUTHERY
Album
X-Men Origins: Wolverine [Original Motion Picture Soundtrack]
Licensed to YouTube by
AdRev for a 3rd Party (on behalf of FOX FILM MUSIC CORP, BMI (Fox
Music)); SOLAR Music Rights Management, BMI - Broadcast Music Inc., and 6
Music Rights Societies

https://theprint.in/…/the-road-ahead-for-liberals-i…/399773/

தாராளவாதிகளுக்கு முன்னோக்கி செல்லும் பாதை கடினமானது. மோடியின் தாலிஸ் ஒரு உரத்த செய்தி


தாராளவாத 99.9% அனைத்து பழங்குடி விழித்தெழுந்த சங்கங்கள், அதாவது சர்வஜன்
சமாஜ் உட்பட அனைத்து உயிரினங்களின் எஸ்சி (உண்மையான ஆரோக்கிய ரக்ஷகாஸ்
சுகாதாரப் பாதுகாவலர்களாக இருக்கும் சஃபாய் தொழிலாளர்கள் உட்பட)) / எஸ்.டி /
ஓ.பி.சி / மத சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஏழை சிட்பவன் அல்லாத பிராமணர்கள்
கதை இன்னும் உள்ளது பின்தொடர்வது மதிப்பு. ஆனால் தாராளவாதிகள் நல்லது
இது பலருடன் போட்டியிடும் இன்னும் ஒரு கதை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.


தாராளவாத பிரபுத பாரதத்திற்கு இது கடினமான காலங்கள். மேலும் நீங்கள்
அழகியல் உணர்வோடு சபிக்கப்பட்டால். மோசடி ஈ.வி.எம். , பென் இஸ்ரேல் திபெத்,
ஆப்பிரிக்கா, கிழக்கு ஐரோப்பா, மேற்கு ஜெர்மனி, வடக்கு ஐரோப்பா, தெற்கு,
ரஷ்யா, ஹங்கேரி போன்ற நாடுகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பைத்தியக்கார,
மனநலம் குன்றிய வெளிநாட்டினர், ராக்ஷாசா ரவுடி சுயம் சேவக்ஸின்
(ஆர்.எஸ்.எஸ்) சிட்பவன் பிராமணர்கள் தொலைதூரத்தில் சொந்த தாயின் சதை
உண்பவர்களைக் கட்டுப்படுத்துகின்றனர், சிட்பவன் பிராமணர்களின் அடிமைகள்,
கைக்கூலிகள், சேமாக்கள், சேலாக்கள் மற்றும் பூட்லிகர்கள் வெறுப்பு,
சகிப்புத்தன்மை, கோபம், போர்க்குணம், வன்முறை, உலகின் நம்பர் ஒன்
பயங்கரவாதிகள், எப்போதும் துப்பாக்கிச் சூடு, கும்பல் மதிய உணவு, மனநலம்
குன்றியவர்கள், 99.9% நோக்கி வெறிபிடித்தவர்கள். உட்பட அனைத்து பழங்குடி
விழித்தெழுந்த சங்கங்கள்,
எஸ்சி (உண்மையான ஆரோக்கிய ரக்ஷகாஸ் சுகாதாரப்
பாதுகாவலர்கள் சஃபாய் தொழிலாளர்கள் உட்பட) / எஸ்.டி.க்கள் / ஓபிசிக்கள் /
மத சிறுபான்மையினர் மற்றும் சிட்ட்பவன் அல்லாத பிராமணர்கள் கூட, கோவிட் -19
தொற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும் மருத்துவர்கள் மற்றும் பிறரைப்
பாராட்டும் விதமாக மக்களை தாலி அடிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். பிப்ரவரி
மாதம் முக்கியமான மருத்துவ உபகரணங்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும்
நோயாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை.

தாராளவாத மாளிகை துண்டு துண்டாக விழுகிறது. இலவச பத்திரிகைக்கு பதிலாக,
எங்களிடம் இப்போது அனைவருக்கும் இலவச பத்திரிகை உள்ளது. இந்தியாவின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி
மோடியின் பரிந்துரையை ராஜ்யாவுக்கு ரஞ்சன் கோகோய் ஏற்றுக்கொண்டார்
ஓய்வு பெற்ற உடனேயே சபா, பல முக்கியமான விஷயங்களில் மோடிக்கு ஆதரவாக அவரது
நீதித்துறை கருத்துக்களின் நினைவு இன்னும் புதியதாக இருந்தது
மக்களின் மனதில். ‘அதிகாரங்களைப் பிரிப்பதன்’ அரசியலமைப்பு மதிப்பு எப்போதாவது நடுங்குவதாகத் தெரிகிறது.

பொருளாதாரம் சிக்கலில் உள்ளது.

வகுப்புக் கலவரங்கள் பல நாட்கள் நீடிக்கும், ஆனால் தலைகள் உருட்டவில்லை. இல்லை
மோடியின் தாங்கமுடியாத விதத்தில் இருந்து எதிர்ப்பு மற்றும் ஓய்வு இல்லை.
இந்த கலவையில் ஒரு வைரஸ் குறைகிறது, அது விரைவில் ஒரு வகுப்புவாத நிறத்தைப் பெறுகிறது.
தாராளமயம் சுதந்திரமான பிரபாத பாரதத்தில் இவ்வளவு மோசமாக இருந்ததில்லை.

தாலிகளை இடிக்க மக்கள் விரைந்து செல்வதற்கான காரணங்கள், அவர்கள் நினைப்பதுதான்
“மோடி வெற்றி பெறுகிறார். அவர் ஏன் புகார் செய்ய வேண்டும்? அல்லது
ஈ.வி.எம் / வி.வி.பி.ஏ.டி மோசடி காரணமாக கீழ்ப்படிந்த குழந்தைகளா? ”என்று
சந்தோஷமாக இருக்கும்போது தனது வாக்காளர்களை ஊக்கப்படுத்துவதாக குற்றம்
சாட்டும் வழக்கமான சந்தேக நபர்களைத் தொந்தரவு செய்வது.”

தாலிஸை
இடிப்பதற்கான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். இருப்பினும், கடந்த ஆறு
ஆண்டுகளில், இந்த புகார் தாராளவாதிகள் மத்தியில் பொதுவானது மற்றும்
அடிக்கடி நிகழ்கிறது.

முன்னதாக, சாதாரண வாக்காளர் புத்திசாலி
மற்றும் 1977, 1984 மற்றும் 1991 போன்ற வரலாற்றின் முக்கியமான தருணங்களில்
சரியான முடிவுகளை எடுத்தார்.

இது ஏன் திருப்பம்?

மோசடி ஈ.வி.எம் / வி.வி.பி.ஏ.டி கள் தான் காரணம், ஆனால் வாக்குச் சீட்டுகள் அல்ல.


எனவே தாலி, தாலி, தியா மற்றும் மோம்பட்டி ஆகியவற்றில் நீங்கள் விரும்பும்
அனைத்தையும் வேடிக்கை பாருங்கள். மோடியால் குறைவாகக் கவனிக்க முடியவில்லை.

தாராளமய ஜனநாயகம் ஒரு தேர்வு செய்ய தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தின் அடிப்படையில் முன்வைக்கப்படுகிறது.

தத்துவவாதிகள் நீண்ட காலமாக சுதந்திரம் மற்றும் பகுத்தறிவு என்ற கருத்தை எதிர்த்துப் போட்டியிட்டனர்
தேர்வு.

பாரம்பரிய மேற்கத்திய தத்துவத்தின் போட்டி யோசனை இருந்தது
சுதந்திரவாதத்திற்கு மாறாக, நிகழ்வுகள் வழிநடத்தப்பட்டன
முன்பே இருக்கும் காரணங்கள். இந்திய தத்துவத்திற்கு இதே போன்ற ஒரு கோட்பாடு இருந்தது
பிரரப்தா. எவ்வாறாயினும், தாராளமயம் / மனிதநேயத்தின் அரசியல் முன்னேற்றம்
கடந்த நூற்றாண்டில் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தது, இந்த போட்டியிடும்
கருத்துக்கள் சுதந்திர விருப்பத்தின் யோசனையால் மறைக்கப்பட்டன.


கடந்த பத்தாண்டுகளில் உலகெங்கிலும் உள்ள தாராளமய ஜனநாயக நாடுகள்
இரத்தப்போக்குடன் உள்ளன. தாராளமய ஒழுங்கு தலைகீழாக மாறி வருகிறது,
நிறுவனங்கள் துண்டிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் மோடி, டிரம்ப் மற்றும் எர்டோகன்
போன்றவர்கள் அரசியல் மேடையில் தோன்றுவதற்கு முன்பே, ஜான் கிரே போன்ற நவீன
தத்துவவாதிகள் சுதந்திர விருப்பத்தின் கருத்தை சவால் செய்தனர். இது
உளவியலாளர்கள் மற்றும் நரம்பியல் விஞ்ஞானிகளால் சவால் செய்யப்படுகிறது.
சுதந்திரமான விருப்பம் இருந்தாலும், அதன் திசையை குறிப்பாக பெரிய தரவு,
டிவி சேனல்கள் போன்றவற்றால் கையாள முடியும்.

ஆகையால், வாக்காளரின்
இயலாமை அல்லது சுதந்திரமான விருப்பத்தின் அடிப்படையில் பகுத்தறிவுத்
தேர்வைப் பயன்படுத்த தயக்கம் என்பது வாக்காளரின் குழந்தை பருவத்தின்
இன்னும் நீடிக்க முடியாத முடிவை எட்டுவதற்கான மிகக் கடினமான இணைப்பாகும்.


வாக்காளரின் / குடிமகனின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்ள எங்களுக்கு பிற
கருவிகள் தேவை. இந்த நடத்தை ஆராய ஒரு வழி, குறிப்பாக ஜனரஞ்சக தலைவர்களின்
சகாப்தத்தில், மாயா அல்லது மாயை என்ற கருத்து, தகவல் தொழில்நுட்ப
புரட்சியால் பன்மடங்கு பெரிதாக்கப்படலாம். தேர்தல் அரசியலை நாம்
புரிந்துகொள்ள முடியும் படங்கள், கருத்து மற்றும் நாடகங்களின் போர்.

புதிய தொழில்நுட்பம், மாற்றுக் கதை இல்லை


தேர்தல் அரசியல் எப்போதுமே நாடகத்தின் வலுவான கூறுகளைக் கொண்டிருந்தது.
ஆனால் வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் போன்ற புதிய தொழில்நுட்ப
கருவிகள் வாக்காளர்களுக்கு நிறைய புதிய செய்திகளையும், படங்களையும்,
உணர்ச்சிகளையும் தவறாமல் வழங்கவும், சாதகமான பதில்களை உருவாக்கவும் மோடியை
அனுமதிக்கின்றன. மலிவான ஜியோ தரவுகளால் உருவாக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப்
புரட்சிக்கும், 2019 மக்களவைத் தேர்தல் வெற்றி அல்லது தாலிகளின்
இடிப்பிற்கும் இடையிலான தொடர்பை நாம் உன்னிப்பாக ஆராய வேண்டும். பேஸ்புக்,
இண்டர்நெட் மற்றும் இணக்கமான செய்தி சேனல்கள் நாட்டில் தேர்தல் அரசியலை
பெருமளவில் நாடகமாக்கியுள்ளன.

மேலும் சாத்தியமான மாற்றுக் கதையும்
இல்லை. காங்கிரஸ் கட்சி, ஆதரவையும் அதிகாரத்தையும் கொண்ட ஒரு வலைப்பின்னல்,
அவை இல்லாத நிலையில், வெறுமனே வாடிவிடுகிறது. காங்கிரஸ் அமைப்பை
மாதிரியாகக் கொண்ட பிற கட்சிகளும் இதைப் பின்பற்றுகின்றன. அரவிந்த்
கெஜ்ரிவால் மோடியுடன் நாடகத்திலும், புதிய தொழில்நுட்பத்தைப்
பயன்படுத்துவதிலும் மோடியுடன் பொருந்தக்கூடியவர் என்பதால் அவர்களுடைய
முதலாளிகள் அனைவரும் ஒரே இறகு கொண்ட சிட்ட்பவன் பிராமண பறவைகள் ஒன்றாக
திரண்டு வருகிறார்கள்.

மேலும், புதிய தொழில்நுட்பம் முன்னோடியில்லாத
வேகத்தில் வாக்காளரின் பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையைத் தொந்தரவு செய்துள்ளது.
இந்திய பாரம்பரியம் குறித்து பொதுவாகக் கருதப்படும் கருத்துக்கள்
பாதுகாக்கப்படும் என்று ஒரு உருவத்தை - மாறாக மாயையை முன்வைப்பதால்
வாக்காளர் மோடியுடன் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கலாம்.

தாலிகளின் இடிப்பும், டயாக்களின் விளக்குகளும் அதைத்தான் செய்கின்றன

தாராளவாத உயரடுக்கு கட்டுப்பாட்டை இழந்தது

விரைவான தொழில்நுட்ப சீர்குலைவு ஆறு தசாப்தங்களுக்கு முன்னதாக இருந்தது
தாராளவாத முறையால் அனைத்து முக்கிய அடையாளங்களையும் புனரமைத்தல்: சாதி,
மதம், குடும்பம் மற்றும் பாலினம். இந்த புனரமைப்பு குறுகிய காலத்தில்
சக்தி உறவுகளை மாற்றியது. இந்த மாற்றங்களின் சிறப்புகள் பற்றிய விவாதம் தனி
விஷயம். ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் சமூகத்தின் சில பிரிவுகளில் கவலைகளை
உருவாக்கியுள்ளன, அந்த மாற்றங்களிலிருந்து (ஓபிசி-மண்டல்) பயனடையும்போது
கூட மோடி (திருட்டுத்தனமான நிழல் இந்துத்துவ வழிபாட்டு முறை) தட்டலாம்.


அரசியலமைப்பு அமைப்பு கட்டமைப்புகளின் ஆதரவோடு இந்த மாற்றங்களை உருவாக்க
தாராளவாதிகள் மகத்தான அதிகாரத்தை அனுபவித்தனர். பல்கலைக்கழகங்கள்,
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் போன்ற அறிவு உற்பத்தி
செய்யும் அனைத்து நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்தும் அவர்கள் தங்கள்
சக்தியை ஈர்த்தனர்.

இவை ஆங்கில மொழி மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன,
இது ஒரு சிறிய தாராளவாத உயரடுக்கின் பெரிய அளவிற்கு பாதுகாக்கப்பட்டது.
இந்த மொழி வெகுஜன மக்களுக்கு அந்நியமாக இருந்தது, அதன் விசுவாசமான
குஜராத்தி மோடி, இந்தியில் கட்டளையிடுகிறார்.

ஆங்கில மொழி பேசும்
தாராளவாத உயரடுக்கின் கைகளில் உள்ள ஆங்கில மொழி, ஆங்கிலம் பேச முடியாத
மக்களுக்கு எதிரான பாகுபாட்டின் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆதாரமாக மாறியது, மேலும்
அவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை இழக்க வழிவகுத்தது. மிகச் சிறப்பாக, ஆங்கிலம்
பேசும் தாராளவாத உயரடுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு தீங்கற்ற அன்னிய சக்தியாக
இருந்தது; அதன் மோசமான நிலையில், சிந்தனை மற்றும் மனதின் விரோத
காலனித்துவவாதி.

அரசியலமைப்பு அதிகார வலையமைப்பின் சரிவுக்குப்
பிறகு, இந்த ஆங்கிலம் பேசும் தாராளவாத உயரடுக்கிற்கு மோடி வழிபடும் சமூக
சூழலுடன் எந்தவிதமான உணர்ச்சிகரமான மற்றும் கலாச்சார தொடர்பும் இல்லை, அந்த
அதிகார உறவுகளை மாற்ற அவர் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்றாலும். மோடி வெறுமனே
பேக்கேஜிங் மாற்றியுள்ளார். பொருட்கள் ஒரே தொழிற்சாலைகளிலிருந்து
வருகின்றன. மோடி இந்தி லேபிள்களை இந்திக்கு மாற்றியுள்ளார், மக்களை
திசைதிருப்பினார் - அவர் இத்தாலியிலிருந்து தாலிஸை எவ்வாறு கடன் வாங்கினார்
என்பது போலவே, தனது தாலியைச் சேர்த்ததுடன், ஒரு பிளாக்பஸ்டரை கூட்டமாக
வளர்த்தது.

தாராளமயக் கதை ஒரு நல்ல கதையாக இருந்தது, அதைத் தொடர
இன்னும் மதிப்புள்ளது. ஆனால் அதன் மதிப்புகளின் உலகளாவிய தன்மை அல்லது
உண்மை பற்றிய பிரமைகள் நமக்கு இல்லை. இது இன்னும் பலருடன் அரங்கில்
போட்டியிடும் ஒரு கதை. தாராளவாத உயரடுக்கிற்கு தங்களது சலுகைகளை
விட்டுக்கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் (அல்லது ஒத்துழைக்க வேண்டும்), ஆங்கில
மொழியின் சாமான்களைக் கொட்டுவது கடினமானது. ஒரு தீர்மானத்தை மேற்கொள்வதன்
மூலம் ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை உருவாக்க முடியும்: “சாதாரண மக்கள் குழந்தைகளை
நீங்கள் ஒருபோதும் அறிவிக்க மாட்டீர்கள், அவர்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு அச
fort கரியமாக இருந்தாலும்.” ஏனென்றால், நாம் ஆழமாகப் பார்த்தால், அவர்கள்
நடந்து கொள்ளும் விதம், நிச்சயதார்த்தத்தின் புதிய வழிகளைத் திறப்பது போன்ற
பல காரணங்களைக் காண்போம்.

https://wap.business-standard.com/…/banks-wrote-off-rs-68-6…


வேண்டுமென்றே கடனளிப்பவர்களின் ரூ .68,600 கோடிக்கு மேற்பட்ட கடன்கள்
தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
முதல் 50 விருப்பமுள்ள கடன்களை ரூ .68,607 கோடியை இந்திய வங்கிகள் தள்ளுபடி செய்துள்ளன
தகவல் உரிமை (ஆர்டிஐ) இன் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு
பதிலளிக்கும் விதமாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ரிசர்வ் வங்கி) செப்டம்பர் 30,
2019 வரை கடனளிப்பவர்கள்

ரிசர்வ் வங்கி தனது பெரிய கடன்களுக்கான
தகவல் களஞ்சியத்தில் (சி.ஆர்.ஐ.எல்.சி) தரவுத்தளத்தில், நிதி மற்றும் நிதி
அல்லாத அடிப்படையில் வங்கிகள் வழங்கிய ரூ .5 கோடிக்கு மேல் கடன்களின்
பதிவுகளை பராமரிக்கிறது. செப்டம்பர் 30, 2019, தகவல் அறியும் உரிமை
(ஆர்.டி.ஐ) சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்
வகையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ரிசர்வ் வங்கி) தெரிவித்துள்ளது.


எவ்வாறாயினும், இந்த பட்டியலில் வெளிநாட்டு கடன் வாங்குபவர்களை
சேர்க்கவில்லை, ஏனெனில் இது பொது வெளிப்பாட்டிலிருந்து விலக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

எழுதுதல் என்பது தொழில்நுட்பத்தில் அல்லது
விவேகமானதாக இருக்கிறது, அதாவது வங்கிகள் கடன்களுக்கு எதிராக 100 சதவீத
ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளன. இருப்பினும், கடன்களை மீட்பதற்கான உரிமையை வங்கிகள்
விட்டுவிட்டன என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. சில கடன்கள்
பாதுகாப்பிற்கு எதிராக எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், வங்கிகள் முழு கடனையும்
தள்ளுபடி செய்துள்ளன என்றும் அர்த்தமல்ல, அவை ஏற்கனவே மீட்கப்படலாம்.

அவர்கள் பணத்தை மீட்டெடுக்கும்போது, ​​அது நேரடியாக வங்கிகளின் லாபத்தை சேர்க்கிறது, மேலும் அந்த அளவிலும் விதிகள் குறைகின்றன.

தகவல் அறியும் உரிமைச் செயலாளரான சாகேத் கோகலே மார்ச் 19 அன்று தாக்கல் செய்தார்
ஏப்ரல் 24 அன்று பட்டியலைப் பெற்றது. இது செப்டம்பர் 30 வரை தவறியவர்களை பட்டியலிடுகிறது
கடந்த ஆண்டு, அதாவது ரிசர்வ் வங்கி பட்டியலை புதுப்பிக்கவில்லை, அல்லது
C 5 கோடிக்கு மேலான வேண்டுமென்றே இயல்புநிலை இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கவில்லை
புதுப்பிப்பு.

ரூ .5 கோடிக்கு மேல் கடன்களின் பதிவுகளை ரிசர்வ் வங்கி பராமரிக்கிறது
வங்கிகள், நிதி மற்றும் நிதி அல்லாதவை, அதன் மத்திய களஞ்சியத்தில்
பெரிய வரவு (CRILC) தரவுத்தளத்தில் தகவல். ஏதேனும் ஒரு நிறுவனம் இயல்புநிலையாக இருந்தால்,
ரிசர்வ் வங்கி அதைப் பிடிக்கிறது.


வேண்டுமென்றே இயல்புநிலையின் வரையறை நீண்ட மற்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்டது,
ஆனால் இது பணம் செலுத்துவதற்கான வழிமுறைகளைக் கொண்ட எவராலும் இயல்புநிலையை
சுட்டிக்காட்டுகிறது, ஆனால் முடியாது.

கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸ் ரூ .5,492
கோடியை முதலிடத்தில் வைத்திருக்கிறது. அதிகம் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட
கிங்பிஷர் ஏர்லைன்ஸ் முதல் -10 பட்டியலில் 1,943 கோடி ரூபாய் தள்ளுபடி
செய்யப்பட்டுள்ளது. கீதாஞ்சலியைத் தொடர்ந்து REI அக்ரோவும், ரூ .4,314
கோடியும், வின்சோம் டயமண்ட்ஸ் அண்ட் ஜூவல்லரி ரூ .4,076 கோடியும்
வெளிவந்துள்ளது.

மெஹுல் சோக்சிக்கு சொந்தமான கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸ்,
பங்குச் சந்தைகளின் அன்பே. நீரவ் மோடி ஊழல் வெளிப்படையாக வெளிவந்த உடனேயே,
வங்கிகளை மோசடி செய்ய சோக்ஸியும் மோடியும் ஒரே தந்திரோபாயங்களைப்
பயன்படுத்தியதாக மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) கண்டறிந்தது. மோடியின்
தாய்மாமன் சோக்ஸி, வெளிநாட்டு சப்ளையர்கள் பெயரில் கடன் கடிதங்களைத்
திறக்கப் பழகினார்.

இருவருக்கும் ஒரு சில பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி
ஊழியர்கள் உதவினார்கள். மோடி மற்றும் சோக்ஸி இருவரும் பல்வேறு வெளிநாட்டு
நிறுவனங்களிடையே போலி பரிவர்த்தனைகளைக் காட்டினர் மற்றும் இந்திய வங்கிகளை
ஒரு சவாரிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

சிபிஐ மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் எதிராக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது
சோக்ஸி மற்றும் கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸின் பிற உயர் அதிகாரிகள்.


இருப்பினும், சோக்ஸி ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடாவுக்கு தப்பிச் சென்றார்,
அங்கு அவர் தற்போது ஒப்படைப்பு நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்கிறார். மோடி
லண்டனில் கைது செய்யப்பட்டு 2019 மார்ச் முதல் சிறையில் உள்ளார். மோடி
மற்றும் சோக்ஸி இருவரும் இணைந்து இந்திய வங்கிகளின் புத்தகங்களில் 2
பில்லியன் டாலர் துளை செய்தனர். சோக்சியின் மற்ற நிறுவனங்களான கில்லி
இந்தியா மற்றும் நக்ஷத்திர பிராண்ட்ஸ் முறையே ரூ .1,447 மற்றும் ரூ .1,109
கோடி கடன்களைக் கொண்டுள்ளன.

2014 ஆம் ஆண்டில் சண்டிகரைச் சேர்ந்த குடோஸ் செமி என்பவரால் பி.என்.பி.

வங்கிகள் நிறுவனத்திற்கு ரூ .2,326 கோடி கடன் கொடுத்தன. வங்கி 2016 இல் கூறியது
வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் எதிராக நடவடிக்கை தொடங்கியது
சுங்கச் சட்டத்தை மீறிய நிறுவனம் மற்றும் கணக்கு a
கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் செயல்படாத சொத்து.


இடையில், வங்கி ஒரு கடன் புனரமைப்பு நிறுவனத்திற்கு (ARC) கடனை விற்க
முயன்றது, ஆனால் வாங்குபவரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஜூலை 2014 இல் ஒரு
ஐ.சி.ஆர்.ஏ மதிப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, வங்கிகளை திருப்பிச் செலுத்தத்
தவறியதால் நிறுவனம் இயல்புநிலை பிரிவில் இடம்பிடித்தது.

ஐ.சி.ஆர்.ஏ,
குடோஸ் செமி 2014 ஆம் நிதியாண்டில் சரக்கு இழப்பைச் சந்தித்ததால், ஒரு
புதிய தயாரிப்பின் சரக்குகளை ஒரு பகுதி எழுதுவதால் அது விரும்பிய தர
விவரக்குறிப்புகளை பூர்த்தி செய்யாது, மேலும் செயலாக்கமும் தேவைப்படுகிறது.

இதற்காக, கூடுதல் வசதிகளை அமைக்க நிறுவனம் திட்டமிட்டது.


ருச்சி சோயா என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் பட்டியலில் உள்ள மற்றொரு பெயர்.
வங்கிகள் திவாலா நிலை மற்றும் திவால் கோட் நடவடிக்கைகளை எதிர்த்துத்
தொடங்கிய பின்னர், இந்த நிறுவனம் சமீபத்தில் பதஞ்சலி ஆயுர்வேத்
நிறுவனத்தால் கையகப்படுத்தப்பட்டது. ருச்சி சோயா கணக்கில் வங்கிகள் ரூ
.2,212 கோடியை தள்ளுபடி செய்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
சுவாரஸ்யமாக, இந்திய வங்கிகள் பதஞ்சலியின் கையகப்படுத்துதலுக்கு மட்டும்
நிதியளிக்கவில்லை, அதன் பங்கு பங்களிப்பை ஒரு பெரிய நீட்டிப்புக்கு
நிதியளித்தன.

பதஞ்சலி ஆயுர்வேத் ரூச்சி சோயா இண்டஸ்ட்ரீஸில் தனது
முழு பங்குகளையும் எஸ்.பி.ஐ.சி.ஏ.பி அறங்காவலருக்கு ரூ .4,000 கோடி
கடனுக்காக உறுதியளித்ததாக பரிவர்த்தனைகளில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட
அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx…

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்றவர்கள்: குடோஸ் செமி, பஞ்சாப் (ரூ .2,326 கோடி), பாபா ராம்தேவ் மற்றும்…

வணிக

ரிசர்வ் வங்கி 68K கோடிக்கு மேல் எழுதுகிறது. கடன்கள், 50 சிறந்த விருப்பமுள்ள கடனாளிகளில் சோக்ஸி: தகவல் அறியும் உரிமை
திங்கள், ஏப்ரல் 27 2020 06:22:59 பிற்பகல்

மும்பை,
ஏப்.


பிரபல தகவல் அறியும் ஆர்வலர் சாகேத் கோகலே பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி வரை 50
சிறந்த விருப்பமுள்ள கடனாளிகளின் விவரங்கள் மற்றும் அவர்களின் தற்போதைய
கடன்களின் விவரங்களை கோரி ஒரு தகவல் அறியும் கேள்வியை தாக்கல்
செய்திருந்தார்.

“நான் இந்த தகவல் அறியும் உரிமையை தாக்கல்
செய்தேன், ஏனெனில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் நிதியமைச்சர்
அனுராக் தாக்கூர், ஆனால் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி
கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், பிப்ரவரி 16, 2020 அன்று ”கோகலே
ஐ.ஏ.என்.எஸ்.

அரசாங்கம் செய்யாததை வெளிப்படுத்திய ரிசர்வ் வங்கியின்
மத்திய பொது தகவல் அலுவலர் அபய் குமார் சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 24) பதில்களை
வழங்கினார், ‘வைரங்கள் பதித்த பட்டியலில்’ பல திடுக்கிடும்
வெளிப்பாடுகளுடன், கோகலே கூறினார்.

இந்த தொகை (ரூ. 68,607-கோடி),
செப்டம்பர் 30, 2019 வரை நிலுவையில் உள்ளவை மற்றும் தொழில்நுட்ப /
விவேகத்துடன் எழுதப்பட்ட தொகைகளை உள்ளடக்கியது என்று ரிசர்வ் வங்கி
தெரிவித்துள்ளது.

“டிசம்பர் 16, 2015 உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை
மேற்கோள் காட்டி வெளிநாட்டு கடன் வாங்குபவர்களுக்கு பொருத்தமான தகவல்களை
வழங்க உச்ச வங்கி மறுத்துவிட்டது” என்று கோகலே ஐஏஎன்எஸ்ஸிடம் கூறினார்.


இந்த பட்டியலில் முதலிடம் வகிப்பது சோக்ஸியின் மோசடி பாதிப்பு நிறுவனமான
கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸ் லிமிடெட் ரூ .5,492 கோடியைக் கடனாகக் கொண்டுள்ளது, மற்ற
குழு நிறுவனங்களான கில்லி இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் நக்ஷத்ரா பிராண்ட்ஸ்
லிமிடெட் முறையே ரூ .1,447 கோடி மற்றும் ரூ .1,109 கோடி கடன்களைப்
பெற்றுள்ளன.

சோக்ஸி தற்போது ஆன்டிகுவா & பார்படாஸ் தீவுகளின்
குடிமகனாக உள்ளார், அதே நேரத்தில் அவரது மருமகனும் மற்றொரு அபராத வைர
வியாபாரி நீரவ் மோடியும் லண்டனில் உள்ளனர்.

இந்த பட்டியலில்
இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளவர் REI அக்ரோ லிமிடெட், ரூ .4,314 கோடி, மற்றும்
அதன் இயக்குநர்கள் சந்தீப் ஜுஜுன்வாலா மற்றும் சஞ்சய் ஜுன்ஜுன்வாலா ஆகியோர்
ஏற்கனவே ஸ்கேனரின் கீழ் உள்ளனர்
ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED).

ரூ .4,000 கோடி அடைப்புக்குறிக்குள் பட்டியலில் அடுத்தது ரூ.

ரூ .2,000 கோடி பிரிவில் கான்பூரைச் சேர்ந்தவர்
எழுதும் கருவிகள் ராட்சத, ரோட்டோமேக் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் லிமிடெட், புகழ்பெற்ற ஒரு பகுதி
2,850 கோடி ரூபாய் பாக்கி வைத்திருந்த கோத்தாரி குழுமம்.


இந்த பிரிவில் உள்ள மற்றவர்கள்: குடோஸ் செமி, பஞ்சாப் (ரூ .2,326 கோடி),
பாபா ராம்தேவ் மற்றும் பால்கிருஷ்ணாவின் குழு நிறுவனமான ருச்சி சோயா
இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், இந்தூர் (ரூ .2,212 கோடி), மற்றும் ஜூம்
டெவலப்பர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். லிமிடெட், குவாலியர் (ரூ .2,012 கோடி).


ரூ .1 கே பிரிவில் ஹரிஷ் ஆர். மேத்தாவின் அகமதாபாத்தை தளமாகக் கொண்ட
ஃபாரெவர் விலைமதிப்பற்ற நகைகள் மற்றும் டயமண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் போன்ற
சில முக்கிய பெயர்களுடன் 18 நிறுவனங்கள் உள்ளன. லிமிடெட் (ரூ., 1962 கோடி),
மற்றும் அப்சாண்டர் மதுபான பரோன் விஜய் மல்லையாவின் செயலிழந்த கிங்பிஷர்
ஏர்லைன்ஸ் லிமிடெட் (ரூ. 1,943 கோடி).

மேலும் 25 நிறுவனங்கள் துணை -1 கே கோடி பிரிவில் தனித்தனியாக அல்லது குழு நிறுவனங்களாக ரூ .605 கோடி முதல் ரூ .984 கோடி வரை உள்ளன.

50 சிறந்த விருப்பமுள்ள தவறியவர்களில் ஆறு பேர் பளபளக்கும் வைர மற்றும் / அல்லது தங்க நகைத் தொழில்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.


“அவர்களில் பெரும்பாலோர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக முக்கிய தேசியவாத வங்கிகளைத்
தவறிவிட்டனர், அவற்றில் பல பல்வேறு விசாரணை நிறுவனங்களால் தப்பி ஓடுகின்றன
அல்லது நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்கின்றன, மேலும் சில வழக்குகளில் உள்ளன” என்று
கோகலே கூறினார்.

முதல் 50 வேண்டுமென்றே தவறியவர்களாக எந்தத் தொழிலும் புனிதமானது அல்ல
தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகளில் பரவுகின்றன.
உள்கட்டமைப்பு, சக்தி, தங்க-வைர நகைகள், பார்மா போன்றவை.

“வேண்டுமென்றே கடனளிப்பவர்கள், மோசமான கடன்கள் மற்றும் எழுதுதல்”

வங்கிகளை மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 50 விருப்பமுள்ள கடனாளர்களின் பட்டியலை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டது.

2009-10 மற்றும் 2013-14 க்கு இடையில், திட்டமிடப்பட்ட வணிக வங்கிகள் ரூ .1,45,226.00 கோடியை தள்ளுபடி செய்தன.

https://m.businesstoday.in/…/bjp-govt-waived-…/1/402270.html

https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/…/articlesh…/75408573. செ.மீ.

https://news.abplive.com/…/banks-write-off-over-rs-68000-cr…

https://www.moneycontrol.com/…/rbi-writes-off-loans-worth-r…


In short, if i practice Vipassana meditation does it means i practice Satipatthana?
share improve this question  follow
asked
Feb 18 ‘15 at 13:56

Blaze Tama
737●77 silver badges●1414 bronze badges edited
May 25 ‘15 at 16:27
 
Crab Bucket
19.9k●77 gold badges●4848 silver badges●136136 bronze badges
1
This topic was also discussed here: buddhism.stackexchange.com/questions/3547/… – Anthony Feb 21 ‘15 at 3:59
add a comment
4 Answers
order by  
up vote
6
down vote
Satipatthana
is the name of the actual practice, and Vipassana is the name of the
quality of clearly seeing reality which Satipatthana produces.
share improve this answer  follow
answered
Feb 18 ‘15 at 18:48

Bakmoon
7,116●88 silver badges●3030 bronze badges
Satipatthana
is the name of the actual practice Thanks a lot. Could you kindly
explain what is the actual practice? Do you mean the practice of
Vipassana meditation? – Blaze Tama Feb 20 ‘15 at 11:19
add a comment
up vote
4
down vote
Vipassana
itself is True Awareness, clear-seeing presence in the moment absent of
wandering thoughts. There is no Awakening without some success in
Vipassana practice. Continued Vipassana practice aka True Awareness,
results in Complete Enlightenment. Buddhism is really that simple and
that’s why the Buddha said “Mindfulness is liberation”!

Satipatthana
is merely a pathway (or meditation method) for Vipassana training.
Another pathway would be Anapanasati (breathing meditation). These are
the two best paths and have sutras and many commentaries worth reading
explaining how to construct that pathway.

In reality though all
paths are the same and you will understand this after developing fluency
over how to practice various meditation methods.
share improve this answer  follow
answered
Feb 18 ‘15 at 16:32

Ahmed
4,771●77 silver badges●2727 bronze badges edited
Feb 21 ‘15 at 0:30

Satipatthana
is a something for Vipassana training Thanks a lot. Could you kindly
explain what is the something? An example maybe? – Blaze Tama Feb 20 ‘15
at 11:17
i was trying to keep it super simple because it really is. i
rephrased it as “pathway” in original answer – Ahmed Feb 21 ‘15 at 0:30
add a comment
up vote
2
down vote
satipatthana = vipassana.

Vipassana is the meditation practice that follows the teachings of the Satipatthana Sutta (MN 22).
share improve this answer  follow
answered
Feb 18 ‘15 at 15:17

Guy Eugène Dubois
2,038●88 silver badges●2020 bronze badges edited
Feb 18 ‘15 at 15:30

Thanks a lot. How about Anapanasati? Is it Satipatthana? – Blaze Tama Feb 20 ‘15 at 11:18
Yes.
Anapanasati is mentioned in the Satipatthana Sutta as the 1st
meditation object of the body (kayanupassana - 1st foundation of
mindfulness). – Guy Eugène Dubois Feb 21 ‘15 at 21:32
It’s
questionable whether the satipatthana sutta was really by the Buddha or
just a later addition. It is just a collection of meditations without
any instructions. Please watch this: m.youtube.com/watch?v=MKL1arphx9A –
Val Mar 26 ‘18 at 15:04
add a comment
up vote
0
down vote
Yes,
it is. Buddha first taught Vipassana meditation just after delivering
Dhammacakkappavattana Sutta, when setting the Wheel of Dhamma in motion,
to Pañcavaggiyas (five disciples - Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama
and Assaji).

Later Buddha delivered Satipatthana how to practice Vipassana in details.
https://www.ibuzzle.com/articles/meditation-4buddhas-enlightenment-introducing-satipatthana.html
Meditation For Buddha’s Enlightenment - Introducing Satipatthana
Why
is Buddha’s enlightenment so special, and what are the relevant
meditations for it? Compared to traditional Buddhist scriptures, are
contemporary spiritual and meditation teachers more helpful to those who
might deepen their interest in Buddhism? This article introduces three
more detailed ones on satipatthana meditation, often called the
foundations of mindfulness in Buddhism.
To me, Buddha’s
enlightenment, which is called nirvana in Sanskrit and nibbana in Pali,
is the goal supreme for the best kind of life. To me this suggests an
ideal way of living where -
Difficulties are dealt with competently and confidently as they arise, and do not deteriorate into real problems
Experience helps to heal and release old hurtful memories, instead of compounding all that old pain
Destructive additions are broken, one by one, and wholesome supportive habits cultivated instead
Constructive, helpful win-win outcomes are intended, for the benefit of oneself and others
Communication is aimed at strengthening the relationship, and not imposing one’s views and will upon the other
The
mind is trained to step out of unnecessary, unhelpful thought during
familiar daily tasks, and enjoy peaceful, regenerating quiet instead
Human failings are explored only to that necessary to make useful decisions on what to do about the problem
One looks for and recognizes the best in people, and addresses this divine aspect of humanity
One makes time regularly to restore the Qualities of freedom into one’s own heart and life
Can
Buddha’s Enlightenment be for us too, if we go through the necessary
training and transformation? Or is it reserved just for the senior
monks? And what are the relevant meditations?

Buddha’s Way of Being Free in Daily Life

This
is the fourth of Buddha’s Noble Truths, and I discussed truths 1 - in
detail in my articles ” … Philosophy Versus Buddhist Scriptures”.
Truth 4 is traditionally divided into three sections and eight factors,
namely -
Wisdom: Right View and Right Thought. This section is about theory and philosophy, attitudes and values, opinions, intentions.
Conduct:
Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort. This
section is about how you interact with others, and engage with the
outside world. Religious moral codes play only a small part of this
engagement and interaction.
Meditation: Right Effort, Right
Mindfulness (samma sati), Right Concentration (samma samadhi = jhana).
This section is about withdrawing from thought and talk, when resting,
recuperating or doing routine tasks. Clearly, Buddha’s Way of Being Free
in daily life is more than just withdrawal from thought and talk to
meditate!
The detachment we need in daily life for Buddha’s
enlightenment is not detachment from the outside world, but Being the
detached Observer of all the pain of our own defilement.

Satipatthana Practice and Mindfulness

An
important part of Buddha’s meditation is satipatthana practice, often
called “The Four Foundations of Mindfulness” in Buddhism. The four
satipatthanas are the four fields of practice, or four foci for
attention, for samma sati; Right Mindfulness = the seventh Buddhist
truth.

In essence, satipatthana practice is about using your
alone time to train your mind and tame your heart to avoid destructive
extremes. This helps to restore the experience of Liberation into your
daily life.

Here is the empowering nature of Buddha’s wisdom.
Your happiness need no longer rely on mere chance conditions. You can
take on the training and taming of your own heart and mind, so that you
are much more likely to be more happy more often in more different
situations.

This training and taming is achieved by consciously
directing your attention to some chosen object, and consciously
retrieving your attention to do so. There are 3 basic strategies -

i.
Repeatedly retrieve your attention from unnecessary and unhelpful
thoughts, and place your attention on images, sounds and sensations
instead. This reduces the compulsiveness and negativity of your
thinking.

ii. Direct full attention to your own destructive
emotions, and with courage feel them to their full extent. Have faith
that they will not govern your attitudes and decision-making, knowing
the emotions are not your True Nature. Persist with this until they
subside of their own accord. This reduces the insistence of uncontrolled
emotions, and affords insight into their impermanent nature.

iii.
When stability has been restored by practicing (i and ii) above, then
direct your attention to Freedom, and thoughts that restore Freedom.

This is related to the four traditional Buddhist satipatthanas

I. The senses (kayanupassana)
II. Thoughts and opinions (cittanupassana)
III. Emotions (vedananupassana)
IV. Liberation and ideas that trigger it (dhammanupassana)
anupassana
= to look at closely, i.e. devote your attention to, c.f vipassana = to
look within, i.e. insight. sati = to attend to, so satipatthana =
meditation objects to attend to. Samma sati (Right Mindfulness) is the
seventh factor of the Buddhist noble eightfold path.

So Buddha’s
meditation involves using your alone time to devote your attention in a
certain way. To do this, we need to empty our mind of unnecessary
thoughts, so the word mindfulness is unfortunate.

The Satipatthana Sutta

The
doctrines that Buddhism quotes to define satipatthana practice are best
presented in the Satipatthana Sutta (encoded MN10) and the
Maha-satipatthana Sutta (encoded DN 22 or D22) . These suttas are
prominent in Buddhism.

These two similar suttas or discourses are
attributed to the historical Buddha, who lived in what is now northern
India, 2500 years ago. He is usually referred to as “the Blessed One”
(bhagava) in the Buddhist scriptures.

They claim this
satipatthana practice to be “the straight path to liberation and
purification.” They claim that this practice will yield gnosis or full
enlightenment within a period ranging from seven years to seven days,
provided the monk has ‘put away greed and suffering” .

But these
Suttas do not read like a meditation manual; the people who compiled
them evidently had skills other than meditation. (See “Meditation
Manuals” below)

A complete 14 page translation of DN 22 from the
canonical Pali by Bhikkhu Thanissaro is available in pdf format online
from the accesstoinsight website . Unfortunately, it contains no Pali
terms.

The buddhanet website has a 47 page translation of DN 22
by U Jotika and U Dhammaninda, with key Pali terms included. The
tipitaka website has all the Pali and English side by side, and is 38
pages long. “The Word of the Buddha;” sect 13 “Right Mindfulness”, by
Ven Nyanatiloka (buddhasociety website), contains extracts of the D 22
with these key Pali terms included.

The accesstoinsight and
tipitaka websites have many other Buddhist scriptures, to compare with
DN 22. Buddhist scholar-monks usually translate the “Four Foundations of
Mindfulness” as :

1. The Body, (kayanupassana)
2. Feelings, (vedananupassana)
3. Mind, (cittanupassana)
4. Mental Qualities or Mind Objects, (dhammanupassana)

I
have summarized all the important parts of the fourteen (or forty
seven) pages of the Mahasatipatthana Sutta, based on my extensive
experience of Buddhism. We need a short summary to build objectivity
instead of conformity to the essential message of the doctrine.

The historical Buddha listed four satipatthanas

1. Body (kayanupassana)
2. Feelings (vedananupassana)
3. Mind (cittanupassana)
4. Mind Objects (dhammanupassana)

He described how a Buddhist monk practices satipatthana”

Satipatthana 1; Body

” a monk focuses on his breath, noting its length, and calming it.”
“a monk discerns or knows whatever posture he is in”
“when
going or looking, moving his limbs, carrying his gear …eating,
drinking, urinating & defecating, … a monk is alert.”
“a monk reflects on this body, full of various kinds of unclean things …”
“a monk focuses on the bodies organs, tissues, fluids, wastes …”
“a monk focuses on the elements that comprise the body …”
“a monk focuses on rotting human corpses (in minute detail) …”

Satipatthana 2; Feelings
“a monk discerns or knows when pleasant, unpleasant or neutral feelings arise.”

Satipatthana 3; Mind
“a
monk knows or discerns when greed, hate or delusion are present or
absent in him. He knows or discerns when his mind is concentrated or
scattered, bound or released, cramped or expansive.”

Satipatthana 4; Mind Objects
“a
monk focuses on the Buddhist doctrines of the five hindrances, the five
aggregates, the seven factors of enlightenment and the four noble
truths.”

In General

“a monk views his body as just a body,
and not himself nor his own. Likewise for feelings and mind. This
removes greed and suffering.”
“a monk focuses on the arising or
passing away of his own body, feelings and mind, and the body feelings
and mind of other people.”
“a monk does not cling to anything (except monk’s rules and doctrines).”
“this practice is a straight path for liberation and purification.”
“if
a monk practices this for a period between 7 years and 7 days, it will
yield gnosis (Thanissaro) or nibbana (U Jotika + U Dhammaninda),
(provided he puts aside greed and suffering).”

Comment

The Limitations of Old Tradition
Such
instructions might be suitable for the dignity, dispassion and
education of a Buddhist monk in a traditional monastery or to train a
novice. Dignity and dispassion are essential to the status and influence
of a Buddhist monk; they need them to direct the religion.

More
significantly, such scripture is foundational to Buddhist meditation,
and Buddhist meditation is restricted to such scripture. In this modern
age there is a great wealth of other meditation objects, and other
techniques to deal with disturbing thoughts and emotions, other material
which does not even rate a mention in old tradition. Moreover, the
nature of spiritual liberation is better understood these days; the old
power games that reserved it for the elite no longer rule society.

The
great danger of putting too much attention on religious tradition, is
that your attention may become limited to it. You may then miss out on
other theory and practice which might be the key to your breakthrough.

For we seek meditation training for the spiritual liberation of ordinary people living in this modern world.

Linking Old Tradition to Modern Knowledge

We
could choose to ignore such unsuitable religious material. Instead, we
could just enjoy the beautiful peace and quiet of Buddhist meetings,
venues and meditation, especially meditation retreats. Let those who
have strange ideas keep them!

Or these traditional scriptures
might be useful food for thought, considering the writings of highly
regarded contemporary authors and teachers.

Much of the best
selling book “Teach Yourself to Meditate” by Eric Harrison, is about
training yourself to sense not think. This involves repeatedly
retrieving your attention from unnecessary and unhelpful thinking, and
placing it instead on sounds, visual images, body sensations and even
the taste and smell of your dinner. To do this, we need to be aware of
the thought just gone by. Labeling this thought is a useful technique.

Perhaps
the satipatthanas of body and mind have some relevance here . The only
way we can focus on the body is through its five physical senses, which
can all make excellent meditation objects, given proper instruction.

Books
by the contemporary author and sage Eckhart Tolle have sold millions of
copies worldwide. One of his important teachings is to realize how
destructive compulsive thinking is, and to develop some objective
consciousness to your thoughts and emotions.

Perhaps the satipatthanas on feelings and mind have some relevance here.

In
the Satipatthana Sutta, the Pali term for ‘mind object’ (satipatthana
4) is dhamma. A Dhamma talk by a Buddhist speaker is about spiritual
practice, usually based on a Buddhist doctrine or sutta. Perhaps the
fourth satipatthana has something to do with spiritual practice and thus
spiritual liberation, and not just Buddhist doctrine.

Four Themes I Have Found Useful
In
my experience of 25 years on the spiritual path, with thousands of
hours of formal meditation, some of it in the monastery, and many years
exposure to Buddhism, I have found attention to four things very useful
to my meditation training, namely -

1. The senses of the body, (kayanupassana)
2. Disturbing emotions, (vedananupassana)
3. Unnecessary and unhelpful thoughts, (cittanupassana)
4. Liberation and ideas that trigger it or lead to it, (dhammanupassana).

Let me elaborate in my next three articles on meditation for Buddha’s Enlightenment
Sensing not thinking
Dealing with disturbing thoughts and emotions
Freedom and ideas that trigger it or lead to it.
Eric Harrison and Meditation Manuals

My
articles are a discussion of Buddha’s meditation and enlightenment. For
a good meditation manual, I recommend those by Eric Harrison, the Perth
meditation teacher, in Western Australia.

Eric has taught over
15,000 people to meditate, and Perth’s population was under 2 million.
His personality is light hearted and untroubled, and he displays keen
intelligence. His bestselling book “Teach Yourself to Meditate” (~ 1992)
is sold around the globe. His book “The Naked Buddha” (~ 2000) gives
some startling new insights into Buddha Wisdom and Buddhism. The
publisher is Piatkus.

Eric’s meditation manuals are the best I know of. His latest book “How Meditation Heals” also gives some useful instructions.

The Origin of the Satipatthana Sutta
Eric
Harrison is an excellent meditation teacher, but he is “just a layman”
according to the zealous Buddhist, “and we go by what Lord Buddha
taught.”

Where does the Satipatthana Sutta and its doctrines actually come from? Consider this.

When
the religious zealot reads scripture that quotes the Founder of their
religion, they like to believe they are reading the actual words spoken
so many millennia ago - “a direct line to a fully enlightened being” as
one Buddhist leader once wrote. But is this so? Where does scripture
actually come from ?

An institution as powerful and influential
in society as old religion inevitably attracts control freaks over the
centuries. These included the chief scribe, a scholar with the most
education. He had the responsibility and authority to determine the
officially correct version of the records (especially scripture), in an
era with little education, printing and libraries to protect books from
the weather. The records needed to be recopied by hand almost every
generation.

The chief scribe has a reputation to establish and
defend, often against competing ideas. It is inevitable that he will
favor material that suits his political needs and his personality. He is
an important decision and policy maker with much responsibility. In
turbulent times, the need for control may increase.

Well Expounded Dhamma
The
Dhamma Vandana chant is common in Buddhism, and illustrates the need
for wise investigation instead of blind faith. It is short and to the
point -

“good spiritual teachings (svâkkhato bhagavatâ dhammo) are -
Sanditthiko - to be seen directly, i.e. insightful
Akaliko - not bound to time, i.e. in the here and now
Ehipassiko - inviting one to come and see, i.e. inviting investigation
Opanayaka - leading onwards to liberation
Paccattam veditabbo vinnhuhiti - to be personally realized by the wise.
By Mike Browning
Published: 4/8/2011
Don’t Miss
Meditation for Buddha’s Enlightenment - Liberation
Meditation for Buddha’s Enlightenment - Disturbing Thoughts and Emotions
Meditation for Buddha’s Enlightenment - Sensing not Thinking
Effective Meditation Techniques
More From iBuzzle
Balancing Your Mind With Meditation And Breathing
Purifying Your Mind with Vipassana Meditation
Meditation as a Path to Spirituality, Health and Happiness
Types of Meditation
Meditation Methods and Tips
Bouquhttps://accesstoinsight.org/lib/authors/mahasi/wheel370.html
Introduction

On
the personal request of the Honorable U Nu, Prime Minister, and Thado
Thiri Thudhamma Sir U Thwin, President of the Buddha Sasananuggaha
Association, the Venerable Mahasi Sayadaw, Bhadanta Sobhana Mahathera,
came down from Shwebo to Rangoon on 10th November 1949. The Meditation
Centre at the Thathana Yeiktha, Hermitage Road, Rangoon, was formally
opened on 4th December 1949, when the Mahasi Sayadaw began to give to
fifteen devotees a methodical training in the right system of
Satipatthana Vipassana.

From the first day of the opening of the
Centre a discourse on the exposition of Satipatthana Vipassana, its
purpose, the method of practice, the benefits derived therefrom, etc.,
has been given daily to each batch of devotees arriving at the Centre
almost everyday to undertake the intensive course of training. The
discourse lasts usually for one hour and thirty minutes, and the task of
talking almost daily in this manner inevitably caused a strain.
Fortunately, the Buddha Sasananuggaha Association came forward to
relieve the situation with an offer of the donation of a tape-recorder,
and the discourse given on 27th July 1951 to a group of fifteen devotees
undertaking the training was taped. Thereafter this taped discourse has
been in constant daily use preceded by a few preliminary remarks spoken
by the Mahasi Sayadaw.

Then, owing to the great demand of many
branch meditation centers of the Mahasi Satipatthana Vipassana, as well
as of the public, this discourse was published in book form in 1954. The
book has now run into its sixth edition. As there is also a keen
interest and eager demand among many devotees of other nationalities who
are unacquainted with Burmese, the discourse is now translated into
English.

U Pe Thin (translator)
Mahasi Yogi
December, 1957

Satipatthana Vipassana

Namo Buddhassa
Honor to the Fully Enlightened One
On
coming across the Teaching of the Buddha, it is most important for
everyone to cultivate the virtues of moral conduct (sila), concentration
(samadhi), and wisdom (pañña). One should undoubtedly possess these
three virtues.

For laypeople the minimal measure of moral conduct
is the observance of the Five Precepts. For bhikkhus it is the
observance of the Patimokkha, the code of monastic discipline. Anyone
who is well-disciplined in moral conduct will be reborn in a happy realm
of existence as a human being or a deva (god).

However, this
ordinary form of mundane morality (lokiya-sila) will not be a safeguard
against relapse into the lower states of miserable existence, such as
hell, the animal realm, or the realm of petas (ghosts). It is therefore
desirable to cultivate the higher form of supramundane morality
(lokuttara-sila). When one has fully acquired the virtue of this
morality, one will be secure from relapse into the lower states and will
always lead a happy life by being reborn as a human being or a deva.
Everyone should therefore make it his duty to work for supramundane
morality.

There is every hope of success for anyone who strives
sincerely and in real earnestness. It would indeed be a pity if anyone
were to fail to take advantage of this fine opportunity of being endowed
with higher qualities, for such a person will undoubtedly be a victim
sooner or later of his own bad karma, which will pull him down to the
lower states of miserable existence in hell, the animal realm, or the
sphere of petas, where the span of life lasts for many hundreds,
thousands or millions of years. It is therefore emphasized here that
coming across the Teaching of the Buddha is the unique opportunity to
work for path morality (magga-sila) and fruition morality (phala-sila).

It
is not, however, advisable to work for moral conduct alone. It is also
necessary to practice samadhi or concentration. Samadhi is the fixed or
tranquil state of mind. The ordinary or undisciplined mind is in the
habit of wandering to other places. It cannot be kept under control, but
follows any idea, thought or imagination, etc. In order to prevent this
wandering, the mind should be made to attend repeatedly to a selected
object of concentration. On gaining practice, the mind gradually
abandons its distractions and remains fixed on the object to which it is
directed. This is samadhi.

There are two kinds of concentration:
mundane concentration (lokiya-samadhi) and supramundane concentration
(lokuttara-samadhi). Of these two, the former consists in the mundane
absorptions, such as the four rupa-jhanas — the absorptions pertaining
to the world of form — and the four arupa-jhanas — the absorptions
pertaining to the formless world. These can be attained by the practice
of tranquillity meditation (samatha-bhavana) with such methods as
mindfulness of breathing, loving-kindness (metta), kasina meditation,
etc. By virtue of these attainments one will be reborn in the plane of
the brahmas. The life-span of a brahma is very long and lasts for one
world cycle, two, four, or eight world cycles, up to a limit of 84,000
world cycles, as the case may be. But at the end of his lifespan, a
brahma will die and be reborn as a human being or a deva.

If one
leads a virtuous life all the time, one may lead a happy life in a
higher existence, but as one is not free from the defilements of
attachment, aversion and delusion, one may commit demeritorious deeds on
many occasions. One will then be a victim of his bad karma and be
reborn in hell or in other lower states of miserable existence. Thus
mundane concentration also is not a definite security. It is desirable
to work for supramundane concentration, the concentration of the path
(magga) and the fruit (phala). To acquire this concentration it is
essential to cultivate wisdom (pañña).

There are two forms of
wisdom: mundane and supramundane. Nowadays, knowledge of literature,
art, science, or other worldly affairs is usually regarded as a kind of
wisdom, but this form of wisdom has nothing to do with any kind of
mental development (bhavana). Nor can it be regarded as of real merit,
because many weapons of destruction are invented through these kinds of
knowledge, which are always under the influence of attachment, aversion,
and other evil motives. The real spirit of mundane wisdom, on the other
hand, has only merits and no demerits of any kind. True mundane wisdom
includes the knowledge used in welfare and relief work, which causes no
harm; learning to acquire the knowledge of the true meaning or sense of
the scriptures; and the three classes of knowledge of development for
insight (vipassana-bhavana), such as knowledge born of learning
(sutamaya-pañña), knowledge born of reflection (cintamaya-pañña), and
wisdom born of meditative development (bhavanamaya-pañña). The virtue of
possessing mundane wisdom will lead to a happy life in higher states of
existence, but it still cannot prevent the risk of being reborn in hell
or in other states of miserable existence. Only the development of
supramundane wisdom (lokuttara-pañña) can decidedly remove this risk.

Supramundane
wisdom is the wisdom of the path and fruit. To develop this wisdom it
is necessary to carry on the practice of insight meditation
(vipassana-bhavana) out of the three disciplines of morality,
concentration, and wisdom. When the virtue of wisdom is duly developed,
the necessary qualities of morality and concentration will also be
acquired.

The Development of Wisdom
The method of developing
this wisdom is to observe materiality (rupa) and mentality (nama) — the
two sole elements existing in a living being — with a view to knowing
them in their true nature. At present, experiments in the analytical
observation of materiality are usually carried out in laboratories with
the aid of various kinds of instruments, yet these methods cannot deal
with the mind. The method of the Buddha does not require any kind of
instruments or outside aid. It can successfully deal with both
materiality and mentality. It makes use of one’s own mind for analytical
purposes by fixing bare attention on the activities of materiality and
mentality as they occur within oneself. By continually repeating this
form of exercise, the necessary concentration can be gained, and when
concentration is keen enough, the ceaseless course of arising and
passing away of materiality and mentality will be vividly perceptible.

The
living being consists solely of the two distinct groups of materiality
and mentality. The solid substance of body as it is now found belongs to
the group of materiality. According to the usual enumeration of
material phenomena, there are altogether twenty-eight kinds in this
group, but in short it may be noted that body is a mass of materiality.
For example, it is the same as a doll made of clay or wheat, which is
nothing but a collection of particles of clay or flour. Materiality
changes its form (ruppati) under physical conditions of heat, cold,
etc., and because of this changeableness under contrary physical
conditions, it is called rupa in Pali. It does not possess any faculty
of knowing an object.

In the Abhidhamma, the elements of
mentality and materiality are classified as “states with object”
(sarammana-dhamma) and “states without object” (anarammana-dhamma),
respectively. The element of mentality has an object, holds an object,
knows an object, while that of materiality does not have an object, does
not hold an object, and does not know an object. It will thus be seen
that the Abhidhamma has directly stated that materiality has no faculty
of knowing an object. A yogi also perceives in like manner that
“materiality has no faculty of knowing.”

Logs and pillars, bricks
and stones and lumps of earth are a mass of materiality. They do not
possess any faculty of knowing. It is the same with the materiality
which makes up a living body — it has no faculty of knowing. The
materiality in a dead body is the same as that of a living body — it
does not possess any faculty of knowing. People, however, have a common
idea that the materiality of a living body possesses the faculty of
knowing an object and that it loses this faculty only at death. This is
not really so. In actual fact, materiality does not possess the faculty
of knowing an object in either a dead or a living body.

What is
it then that knows objects now? It is mentality, which comes into being
depending on materiality. It is called nama in Pali because it inclines
(namati) towards an object. Mentality is also spoken of as thought or
consciousness. Mentality arises depending on materiality: depending on
the eye, eye-consciousness (seeing) arises; depending on the ear,
ear-consciousness (hearing) arises; depending on the nose,
nose-consciousness (smelling) arises; depending on the tongue,
tongue-consciousness (tasting) arises; depending on the body,
body-consciousness (sense of touch) arises. There are many kinds of
sense of touch, either good or bad.

While touch has a wide field
of action in running throughout the whole length of the body, inside and
outside, the sense of seeing, hearing, smelling and tasting come into
being in their own particular spheres — the eye, ear, nose and tongue —
each of which occupies a very small and limited area of the body. These
senses of touch, sight, etc., are nothing but the elements of mind.
There also comes into being mind-consciousness — thoughts, ideas,
imaginings, etc. — depending on the mind-base. All of these are elements
of mind. Mind knows an object, while materiality does not know an
object.

SEEING
People generally believe that in the case of
seeing, it is the eye which actually sees. They think that seeing and
the eye are one and the same thing. They also think: “Seeing is I,” “I
see things,” “The eye, seeing, and I are one and the same person.” In
reality this is not so. The eye is one thing and seeing is another, and
there is no separate entity such as “I” or “ego.” There is only the
reality of seeing coming into being depending on the eye.

To give
an example, it is like the case of a person who sits in a house. The
house and the person are two separate things: the house is not the
person, nor is the person the house. Similarly, it is so at the time of
seeing. The eye and seeing are two separate things: the eye is not
seeing, nor is seeing the eye.

To give another example, it is
just like the case of a person in a room who sees many things when he
opens the window and looks through it. If it is asked, “Who is it that
sees? Is it the window or the person that actually sees?” the answer is,
“The window does not possess the ability to see; it is only the person
who sees.” If it is again asked, “Will the person be able to see things
on the outside without the window?” the answer will be, “It is not
possible to see things through the wall without the window. One can only
see through the window.” Similarly, in the case of seeing, there are
two separate realities of the eye and seeing. The eye is not seeing, nor
is seeing the eye, yet there cannot be an act of seeing without the
eye. In reality, seeing comes into being depending on the eye.

It
is now evident that in the body there are only two distinct elements of
materiality (eye) and mentality (seeing) at every moment of seeing. In
addition, there is also a third element of materiality — the visual
object. At times the visual object is noticeable in the body and at
times it is noticeable outside the body. With the addition of the visual
object there will then be three elements, two of which (the eye and the
visual object) are materiality and the third of which (seeing) is
mentality. The eye and the visual object, being materiality, do not
possess the ability to know an object, while seeing, being mentality,
can know the visual object and what it looks like. Now it is clear that
there exist only the two separate elements of materiality and mentality
at the moment of seeing, and the arising of this pair of separate
elements is known as seeing.

People who are without the training
in and knowledge of insight meditation hold the view that seeing belongs
to or is “self,” “ego,” “living entity,” or “person.” They believe that
“seeing is I,” or “I am seeing,” or “I am knowing.” This kind of view
or belief is called sakkaya-ditthi in Pali. Sakkaya means the group of
materiality (rupa) and mentality (nama) as they exist distinctively.
Ditthi means a wrong view or belief. The compound word sakkaya-ditthi
means a wrong view or belief in self with regard to nama and rupa, which
exist in reality.

For greater clarity, we will explain further
the manner of holding the wrong view or belief. At the moment of seeing,
the things which actually exist are the eye, the visual object (both
materiality), and seeing (mentality). Nama and rupa are reality, yet
people hold the view that this group of elements is self, or ego, or a
living entity. They consider that “seeing is I,” or “that which is seen
is I,” or “I see my own body.” Thus this mistaken view is taking the
simple act of seeing to be self, which is sakkaya-ditthi, the wrong view
of self.

As long as one is not free from the wrong view of self,
one cannot expect to escape from the risk of falling into the miserable
realms of the hells, the animals or the petas. Though one may be
leading a happy life in the human or deva world by virtue of one’s
merits, yet one is liable to fall back into the miserable states of
existence at any time, when one’s demerits operate. For this reason, the
Buddha pointed out that it is essential to work for the total removal
of the wrong view of self:

 ”Let a monk go forth mindfully to abandon view of self”
(sakkaya-ditthippahañaya sato bhikkhu paribbaje).
To
explain: though it is the wish of everyone to avoid old age, disease
and death, no one can prevent their inevitable arrival. After death,
rebirth follows. Rebirth in any state of existence does not depend on
one’s own wish. It is not possible to avoid rebirth in the hell realm,
the animal realm or the realm of the petas by merely wishing for an
escape. Rebirth takes place in any state of existence as the consequence
of one’s own deeds: there is no choice at all. For these reasons, the
round of birth and death, samsara, is very dreadful. Every effort should
therefore be made to acquaint oneself with the miserable conditions of
samsara, and then to work for an escape from samsara, for the attainment
of Nibbana.

If an escape from samsara as a whole is not possible
for the present, an attempt should be made for an escape at least from
the round of rebirth in the hell realms, the animal realm and the peta
realm. In this case it is necessary to work for the total removal within
oneself of sakkaya-ditthi, which is the root cause of rebirth in the
miserable states of existence. Sakkaya-ditthi can only be destroyed
completely by the noble path and fruit: the three supramundane virtues
of morality, concentration and wisdom. It is therefore imperative to
work for the development of these virtues. How should one do the work?
By means of noting or observing one must go out from the jurisdiction of
defilements (kilesa). One should practice by constantly noting or
observing every act of seeing, hearing, etc., which are the constituent
physical and mental processes, till one is freed from sakkaya-ditthi,
the wrong view of self.

For these reasons advice is always given
here to take up the practice of vipassana meditation. Now yogis have
come here for the purpose of practicing vipassana meditation who may be
able to complete the course of training and attain the noble path in no
long time. The view of self will then be totally removed and security
will be finally gained against the danger of rebirth in the realms of
the hells, animals and petas.

In this respect, the exercise is
simply to note or observe the existing elements in every act of seeing.
It should be noted as “seeing, seeing” on every occasion of seeing. By
the terms “note” or “observe” or “contemplate” is meant the act of
keeping the mind fixedly on the object with a view to knowing it
clearly.

When this is done, and the act of seeing is noted as
“seeing, seeing,” at times the visual object is noticed, at times
consciousness of seeing is noticed, at times the eye-base, the place
from which one sees, is noticed. It will serve the purpose if one can
notice distinctly any one of the three. If not, based on this act of
seeing there will arise sakkaya-ditthi, which will view it in the form
of a person or as belonging to a person, and as being permanent,
pleasurable, and self. This will arouse the defilements of craving and
attachment, which will in turn prompt deeds, and the deeds will bring
forth rebirth in a new existence. Thus the process of dependent
origination operates and the vicious circle of samsara revolves
incessantly. In order to prevent the revolving of samsara from this
source of seeing, it is necessary to note “seeing, seeing” on every
occasion of seeing.

HEARING, ETC.
Similarly, in the case of
hearing, there are only two distinct elements, materiality and
mentality. The sense of hearing arises depending on the ear. While the
ear and sound are two elements of materiality, the sense of hearing is
the element of mentality. In order to know clearly any one of these two
kinds of materiality and mentality, every occasion of hearing should be
noted as “hearing, hearing.” So also, “smelling, smelling” should be
noted on every occasion of smelling, and “tasting, tasting” on every
occasion of tasting.

The sensation of touch in the body should be
noted in the very same way. There is a kind of material element known
as bodily sensitivity throughout the body, which receives every
impression of touch. Every kind of touch, either agreeable or
disagreeable, usually comes in contact with bodily sensitivity, and from
this there arises body-consciousness, which feels or knows the touch on
each occasion. It will now be seen that at every moment of touching
there are two elements of materiality — the bodily sensitivity and the
tangible object — and one element of mentality — knowing of touch.

In
order to know these things distinctly at every moment of touching, the
practice of noting as “touching, touching” has to be carried out. This
merely refers to the common form of sensation of touch. There are
special forms which accompany painful or disagreeable sensations, such
as feeling stiffness or tiredness in the body or limbs, feeling hot,
pain, numb, aches, etc. Because feeling (vedana) predominates in these
cases, it should be noted as “feeling hot,” “feeling tired,” “feeling
painful,” etc., as the case may be.

It may also be mentioned that
there occur many sensations of touch in the hands, the legs, and so on,
on each occasion of bending, stretching, or moving. Because of
mentality wanting to move, stretch or bend, the material activities of
moving, stretching or bending, etc., occur in series. (It may not be
possible to notice these incidents at the outset. They can only be
noticed after some time, on gaining experience by practice. It is
mentioned here for the sake of general information.) All activities in
movements and in changing, etc., are done by mentality. When mentality
wills to bend, there arises a series of inward movements of hand or the
leg. When mentality wills to stretch or move, there arises a series of
outward movements or movements to and fro. They fall away soon after
they occur and at the very point of occurrence, as one will notice
later.

In every case of bending, stretching, or other activities,
there arises first a series of intentions, moments of mentality,
inducing or causing in the hands and legs a series of material
activities, such as stiffening, bending, stretching, or moving to and
fro. These activities come up against other material elements, the
bodily sensitivity, and on every occasion of contact between material
activities and sensitive qualities, there arises body-consciousness,
which feels or knows the sensation of touch. It is therefore clear that
material activities are predominating factors in these cases. It is
necessary to notice the predominating factors. If not, there will surely
arise the wrong view which regards these activities as the doings of an
“I” — “I am bending,” “I am stretching,” “my hands,” or “my legs.” This
practice of noting as “bending,” “stretching,” “moving,” is carried out
for the purpose of removing such wrong views.

MIND
Depending
on the mind-base there arises a series of mental activities, such as
thinking, imagining, etc., or generally speaking, a series of mental
activities arises depending on the body. In reality, each case is a
composition of mentality and materiality, mind-base being materiality,
and thinking, imagining, and so forth being mentality. In order to be
able to notice materiality and mentality clearly, “thinking,”
“imagining,” and so forth should be noted in each case.

After
having carried out the practice in the manner indicated above for some
time, there may be an improvement in concentration. One will notice that
the mind no longer wanders about but remains fixed on the object to
which it is directed. At the same time, the power of noticing has
considerably developed. On every occasion of noting, one notices only
two processes of materiality and mentality: a dual set of object
(materiality) and mental state (mentality), which makes note of the
object, arising together.

Again, on proceeding further with the
practice of contemplation, after some time one notices that nothing
remains permanent, but that everything is in a state of flux. New things
arise each time. Each of them is noted as it arises. Whatever arises
then passes away immediately and immediately another arises, which is
again noted and which then passes away. Thus the process of arising and
passing away goes on, which clearly shows that nothing is permanent. One
therefore realizes that “things are not permanent” because one sees
that they arise and pass away immediately. This is insight into
impermanence (aniccanupassana-ñana).

Then one also realizes that
“arising and passing are not desirable.” This is insight into suffering
(dukkhanupassana-ñana). Besides, one usually experiences many painful
sensations in the body, such as tiredness, heat, aching, and at the time
of noting these sensations, one generally feels that this body is a
collection of sufferings. This is also insight into suffering.

Then
at every time of noting it is found that elements of materiality and
mentality occur according to their respective nature and conditioning,
and not according to one’s wishes. One therefore realizes that “they are
elements; they are not governable; they are not a person or living
entity.” This is insight into non-self (anattanupassana-ñana).

On
having fully acquired these insights into impermanence, suffering, and
non-self, the maturity of knowledge of the path (magga-ñana) and
knowledge of fruition (phala-ñana) takes place and realization of
Nibbana is won. By winning the realization of Nibbana in the first
stage, one is freed from the round of rebirth in the realms of miserable
existence. Everyone should therefore endeavor to reach the first stage,
the path and fruit of stream-entry, as a minimum measure of protection
against an unfortunate rebirth.

The Beginner’s Exercise
It has
already been explained that the actual method of practice in vipassana
meditation is to note, or to observe, or to contemplate, the successive
occurrences of seeing, hearing, and so on, at the six sense doors.
However, it will not be possible for a beginner to follow these on all
successive incidents as they occur because his mindfulness (sati),
concentration (samadhi), and knowledge (ñana) are still very weak. The
moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking
occur very swiftly. It seems that seeing occurs at the same time as
hearing, that hearing occurs at the same time as seeing, that seeing and
hearing occur simultaneously, that seeing, hearing, thinking and
imagining always occur simultaneously. Because they occur so swiftly, it
is not possible to distinguish which occurs first and which second.

In
reality, seeing does not occur at the same time as hearing, nor does
hearing occur at the same time as seeing. Such incidents can occur only
one at a time. A yogi who has just begun the practice and who has not
sufficiently developed his mindfulness, concentration and knowledge will
not, however, be in a position to observe all these moments singly as
they occur in serial order. A beginner need not, therefore, follow up on
many things. He needs to begin with only a few things.

Seeing or
hearing occurs only when due attention is given to their objects. If
one does not pay heed to any sight or sound, one may pass the time
without any moments of seeing or hearing taking place. Smelling rarely
occurs. The experience of tasting can only occur while one is eating. In
the case of seeing, hearing, smelling and tasting, the yogi can note
them when they occur. Body impressions, however, are ever present. They
usually exist distinctly all the time. During the time that one is
sitting, the body impression of stiffness or the sensation of hardness
in this position is distinctly felt. Attention should therefore be fixed
on the sitting posture and a note made as “sitting, sitting, sitting.”

SITTING
Sitting
is an erect posture of the body consisting of a series of physical
activities, induced by consciousness consisting of a series of mental
activities. It is just like the case of an inflated rubber ball which
maintains its round shape through the resistance of the air inside it.
The posture of sitting is similar in that the body is kept in an erect
posture through the continuous process of physical activities. A good
deal of energy is required to pull up and keep in an erect position such
a heavy load as this body. People generally assume that the body is
lifted and kept in an upright position by means of sinews. This
assumption is correct in a sense because sinews, blood, flesh and bones
are nothing but materiality. The element of stiffening which keeps the
body in an erect posture belongs to the group of materiality and arises
in the sinews, flesh, blood, etc., throughout the body, like the air in a
rubber ball.

The element of stiffening is the air element, known
as vayo-dhatu. The body is kept in an erect position by the air element
in the form of stiffening, which is continually coming into existence.
At the time of sleepiness or drowsiness, one may drop flat because the
supply of new materials in the form of stiffening is cut off. The state
of mind in heavy drowsiness or sleep is bhavanga, the “life-continuum”
or passive subconscious flow. During the course of bhavanga, mental
activities are absent, and for this reason, the body lies flat during
sleep or heavy drowsiness.

During waking hours, strong and alert
mental activities are continually arising, and because of these the air
element arises serially in the form of stiffening. In order to know
these facts, it is essential to note the bodily posture attentively as
“sitting, sitting, sitting.” This does not necessarily mean that the
body impression of stiffening should particularly be searched for and
noted. Attention need only be fixed on the whole form of the sitting
posture, that is, the lower portion of the body in a bent circular form
and the upper portion held erect.

It may be found that the
exercise of observing the mere sitting posture is too easy and does not
require much effort. In these circumstances, energy (viriya) is less and
concentration (samadhi) is in excess. One will generally feel lazy and
will not want to carry on the noting as “sitting, sitting, sitting”
repeatedly for a considerable length of time. Laziness generally occurs
when there is an excess of concentration and not enough energy. It is
nothing but a state of sloth and torpor (thina-middha).

More
energy should be developed, and for this purpose, the number of objects
for noting should be increased. After noting as “sitting,” the attention
should be directed to a spot in the body where the sense of touch is
felt and a note made as “touching.” Any spot in the leg or hand or hip
where a sense of touch is distinctly felt will serve the purpose. For
example, after noting the sitting posture of the body as “sitting,” the
spot where the sense of touch is felt should be noted as “touching.” The
noting should thus be repeated using these two objects of the sitting
posture and the place of touching alternately, as “sitting, touching,
sitting, touching, sitting, touching.”

The terms “noting,”
“observing” and “contemplating” are used here to indicate the fixing of
attention on an object. The exercise is simply to note or observe or
contemplate as “sitting, touching.” Those who already have experience in
the practice of meditation may find this exercise easy to begin with,
but those without any previous experience may at first find it rather
difficult.

RISING-FALLING
A simpler and easier form of the
exercise for a beginner is this: With every breath there occurs in the
abdomen a rising-falling movement. A beginner should start with the
exercise of noting this movement. This rising-falling movement is easy
to observe because it is coarse and therefore more suitable for the
beginner. As in schools where simple lessons are easy to learn, so also
is the practice of vipassana meditation. A beginner will find it easier
to develop concentration and knowledge with a simple and easy exercise.

Again,
the purport of vipassana meditation is to begin the exercise by
contemplating prominent factors in the body. Of the two factors of
mentality and materiality, the former is subtle and less prominent,
while the latter is coarse and more prominent. At the outset, therefore,
the usual procedure for an insight meditator is to begin the exercise
by contemplating the material elements.

With regard to
materiality, it may be mentioned here that derived materiality
(upada-rupa) is subtle and less prominent, while the four primary
physical elements (maha-bhuta-rupa) — earth, water, fire and air — are
coarse and more prominent. The latter should therefore have priority in
the order of objects for contemplation. In the case of rising-falling,
the outstanding factor is the air element, or vayo-dhatu. The process of
stiffening and the movements of the abdomen noticed during the
contemplation are nothing but the functions of the air element. Thus it
will be seen that the air element is perceptible at the beginning.

According
to the instructions of the Satipatthana Sutta, one should be mindful of
the activities of walking while walking, of those of standing, sitting
and lying down while standing, sitting and lying down, respectively. One
should also be mindful of other bodily activities as each of them
occurs. In this connection, it is stated in the commentaries that one
should be mindful primarily of the air element, in preference to the
other three elements. As a matter of fact, all four primary elements are
dominant in every action of the body, and it is essential to perceive
any one of them. At the time of sitting, either of the two movements of
rising and falling occurs conspicuously with every breath, and a
beginning should be made by noting these movements.

Some
fundamental features in the system of vipassana meditation have been
explained for general information. The general outline of basic
exercises will now be dealt with.

OUTLINE OF BASIC EXERCISES
When
contemplating rising and falling, the disciple should keep his mind on
the abdomen. He will then come to know the upward movement or expansion
of the abdomen on breathing in, and the downward movement or contraction
on breathing out. A mental note should be made as “rising” for the
upward movement and “falling” for the downward movement. If these
movements are not clearly noticed by simply fixing the mind on them, one
or both hands should be placed on the abdomen.

The disciple
should not try to change the manner of his natural breathing. He should
neither attempt slow breathing by the retention of his breath, nor quick
breathing or deep breathing. If he does change the natural flow of his
breathing, he will soon tire himself. He must therefore keep to the
natural rate of his breathing and proceed with the contemplation of
rising and falling.

On the occurrence of the upward movement of
the abdomen, the mental note of “rising” should be made, and on the
downward movement of the abdomen, the mental note of “falling” should be
made. The mental notation of these terms should not be vocalized. In
vipassana meditation, it is more important to know the object than to
know it by a term or name. It is therefore necessary for the disciple to
make every effort to be mindful of the movement of rising from its
beginning to its end and that of falling from its beginning to its end,
as if these movements are actually seen with the eyes. As soon as rising
occurs, there should be the knowing mind close to the movement, as in
the case of a stone hitting a wall. The movement of rising as it occurs
and the mind knowing it must come together on every occasion. Similarly,
the movement of falling as it occurs and the mind knowing it must come
together on every occasion.

When there is no other conspicuous
object, the disciple should carry on the exercise of noting these two
movements as “rising, falling, rising, falling, rising, falling.” While
thus being occupied with this exercise, there may be occasions when the
mind wanders about. When concentration is weak, it is very difficult to
control the mind. Though it is directed to the movements of rising and
falling, the mind will not stay with them but will wander to other
places. This wandering mind should not be let alone. It should be noted
as “wandering, wandering, wandering” as soon as it is noticed that it is
wandering. On noting once or twice the mind usually stops wandering,
then the exercise of noting “rising, falling” should be continued. When
it is again found that the mind has reached a place, it should be noted
as “reaching, reaching, reaching.” Then the exercise of noting “rising,
falling” should be reverted to as soon as these movements are clear.

On
meeting with a person in the imagination, it should be noted as
“meeting, meeting,” after which the usual exercise should be reverted
to. Sometimes the fact that it is mere imagination is discovered when
one speaks with that imaginary person, and it should then be noted as
“speaking,speaking.” The real purport is to note every mental activity
as it occurs. For instance, it should be noted as “thinking” at the
moment of thinking, and as “reflecting,” “planning,” “knowing,”
“attending,” rejoicing,” “feeling lazy,” “feeling happy,” “disgusted,”
etc., as the case may be, on the occurrence of each activity. The
contemplation of mental activities and noticing them is called
cittanupassana, contemplation of mind.

Because people have no
practical knowledge in vipassana meditation, they are generally not in a
position to know the real state of the mind. This naturally leads them
to the wrong view of holding mind to be “person,” “self,” “living
entity.” They usually believe that “imagination is I,” “I am thinking, ”
“I am planning,” “I am knowing,” and so forth. They hold that there
exists a living entity or self which grows up from childhood to
adulthood. In reality, such a living entity does not exist, but there
does exist a continuous process of elements of mind which occur singly,
one at a time, in succession. The practice of contemplation is therefore
being carried out with the aim of discovering the true nature of this
mind-body complex.

As regards the mind and the manner of its arising, the Buddha stated in the Dhammapada (v.37):

 Durangamam ekacaram
asariram guhasayam
ye cittam saññamessanti
mokkhanti marabandhana.
Faring far, wandering alone,
Formless and lying in a cave.
Those who do restrain the mind
Are sure released from Mara’s bonds.

Faring
far. Mind usually wanders far and wide. While the yogi is trying to
carry on with the practice of contemplation in his meditation room, he
often finds that his mind has wandered to many far-off places, towns,
etc. He also finds that his mind can wander to any of the far-off places
which he has previously known at the very moment of thinking or
imagining. This fact is discovered with the help of contemplation.

Alone.
Mind occurs singly, moment to moment in succession. Those who do not
perceive the reality of this believe that one mind exists in the course
of life or existence. They do not know that new minds are always arising
at every moment. They think that the seeing, hearing, smelling,
tasting, touching and thinking of the past and of the present belong to
one and the same mind, and that three or four acts of seeing, hearing,
touching, knowing usually occur simultaneously.

These are wrong
views. In reality, single moments of mind arise and pass away
continuously, one after another. This can be perceived on gaining
considerable practice. The cases of imagination and planning are clearly
perceptible. Imagination passes away as soon as it is noted as
“imagining, imagining,” and planning also passes away as soon as it is
noted as “planning, planning.” These instances of arising, noting and
passing away appear like a string of beads. The preceding mind is not
the following mind. Each is separate. These characteristics of reality
are personally perceptible, and for this purpose one must proceed with
the practice of contemplation.

Formless. Mind has no substance,
no form. It is not easy to distinguish as is the case with materiality.
In the case of materiality, the body, head, hands and legs are very
prominent and are easily noticed. If it is asked what matter is, matter
can be handled and shown. Mind, however, is not easy to describe because
it has no substance or form. For this reason, it is not possible to
carry out analytical laboratory experiments on the mind.

One can,
however, fully understand the mind if it is explained as that which
knows an object. To understand the mind, it is necessary to contemplate
the mind at every moment of its occurrence. When contemplation is fairly
advanced, the mind’s approach to its object is clearly comprehended. It
appears as if each moment of mind is making a direct leap towards it
object. In order to know the true nature of the mind, contemplation is
thus prescribed.

Lying in a cave. Because the mind comes into
being depending on the mind-base and the other sense doors situated in
the body, it is said that it rests in a cave.

Those who do
restrain the mind are sure released from Mara’s bonds. It is said that
the mind should be contemplated at each moment of its occurrence. The
mind can thus be controlled by means of contemplation. On his successful
controlling of the mind, the yogi will win freedom from the bondage of
Mara, the King of Death. It will now be seen that it is important to
note the mind at every moment of its occurrence. As soon as it is noted,
the mind passes away. For instance, by noting once or twice as
“intending, intending,” it is found that intention passes away at once.
Then the usual exercise of noting as “rising, falling, rising, falling”
should be reverted to.

While one is proceeding with the usual
exercise, one may feel that one wants to swallow saliva. It should be
noted as “wanting,” and on gathering saliva as “gathering,” and on
swallowing as “swallowing,” in the serial order of occurrence. The
reason for contemplation in this case is because there may be a
persisting personal view as “wanting to swallow is I,” “swallowing is
also I.” In reality, “wanting to swallow” is mentality and not “I,” and
“swallowing” is materiality and not “I.” There exist only mentality and
materiality at that moment. By means of contemplating in this manner,
one will understand clearly the process of reality. So too, in the case
of spitting, it should be noted as “wanting” when one wants to spit, as
“bending” on bending the neck (which should be done slowly), as
“looking, seeing” on looking and as “spitting” on spitting. Afterwards,
the usual exercise of noting “rising, falling” should be continued.

Because
of sitting for a long time, there will arise in the body unpleasant
feeling of being stiff, being hot and so forth. These sensations should
be noted as they occur. The mind should be fixed on that spot and a note
made as “stiff, stiff” on feeling stiff, as “hot, hot” on feeling hot,
as “painful, painful” on feeling painful, as “prickly, prickly” on
feeling prickly sensations, and as “tired, tired” on feeling tired.
These unpleasant feelings are dukkha-vedana and the contemplation of
these feeling is vedananupassana, contemplation of feeling.

Owing
to the absence of knowledge in respect of these feelings, there
persists the wrong view of holding them as one’s own personality or
self, that is to say, “I am feeling stiff,” “I am feeling painful,” “I
was feeling well formerly but I now feel uncomfortable,” in the manner
of a single self. In reality, unpleasant feelings arise owing to
disagreeable impressions in the body. Like the light of an electric bulb
which can continue to burn on a continuous supply of energy, so it is
in the case of feelings, which arise anew on every occasion of coming in
contact with disagreeable impressions.

It is essential to
understand these feelings clearly. At the beginning of noting as “stiff,
stiff,” “hot, hot,” “painful, painful,” one may feel that such
disagreeable feelings grow stronger, and then one will notice that a
mind wanting to change the posture arises. This mind should be noted as
“wanting, wanting.” Then a return should be made to the feeling and it
should be noted as “stiff, stiff” or “hot, hot,” and so forth. If one
proceeds in this manner of contemplation with great patience, unpleasant
feelings will pass away.

There is a saying that patience leads
to Nibbana. Evidently this saying is more applicable in the case of
contemplation than in any other. Plenty of patience is needed in
contemplation. If a yogi cannot bear unpleasant feelings with patience,
but frequently changes his posture during contemplation, he cannot
expect to gain concentration. Without concentration there is no chance
of acquiring insight knowledge (vipassana-ñana) and without insight
knowledge the attainment of the path, fruition and Nibbana cannot be
won.

Patience is of great importance in contemplation. Patience
is needed mostly to bear unpleasant bodily feelings. There is hardly any
case of outside disturbances where it is necessary to exercise
patience. This means the observance of khantisamvara, restraint by
patience. The posture should not be immediately changed when unpleasant
sensations arise, but contemplation should be continued by noting them
as “stiff, stiff,” “hot, hot,” and so on. Such painful sensations are
normal and will pass away. In the case of strong concentration, it will
be found that great pains will pass away when they are noted with
patience. On the fading away of suffering or pain, the usual exercise of
noting “rising, falling” should be continued.

On the other hand,
it may be found that pains or unpleasant feelings do not immediately
pass away even when one notes them with great patience. In such a case,
one has no alternative but to change posture. One must, of course,
submit to superior forces. When concentration is not strong enough,
strong pains will not pass away quickly. In these circumstances there
will often arise a mind wanting to change posture, and this mind should
be noted as “wanting, wanting.” After this, one should note “lifting,
lifting” on moving it forward.

These bodily actions should be
carried out slowly, and these slow movements should be followed up and
noted as “lifting, lifting,” “moving, moving,” “touching, touching,” in
the successive order of the process. Again, on moving one should note
“moving, moving,” and on putting down, note “putting, putting.” If, when
this process of changing posture has been completed, there is nothing
more to be noted, the usual exercise of noting “rising, falling” should
be continued.

There should be no stop or break in between. The
preceding act of noting and the one which follows should be contiguous.
Similarly, the preceding concentration and the one which follows should
be contiguous, and the preceding act of knowing and the one which
follows should be contiguous. In this way, the gradual development by
stages of mindfulness, concentration and knowledge takes place, and
depending on their full development, the final stage of path-knowledge
is attained.

In the practice of vipassana meditation, it is
important to follow the example of a person who tries to make fire. To
make a fire in the days before matches, a person had to constantly rub
two sticks together without the slightest break in motion. As the sticks
became hotter and hotter, more effort was needed, and the rubbing had
to be carried out incessantly. Only when the fire had been produced was
the person at liberty to take a rest. Similarly, a yogi should work hard
so that there is no break between the preceding noting and the one
which follows, and the preceding concentration and the one which
follows. He should revert to his usual exercise of noting “rising,
falling” after he has noted painful sensations.

While being thus
occupied with his usual exercise, he may again feel itching sensations
somewhere in the body. He should then fix his mind on the spot and make a
note as “itching, itching.” Itching is an unpleasant sensation. As soon
as it is felt, there arises a mind which wants to rub or scratch. This
mind should be noted as “wanting, wanting,” after which no rubbing or
scratching must be done as yet, but a return should be made to the
itching and a note made as “itching, itching.” While one is occupied
with contemplation in this manner, itching in most cases passes away and
the usual exercise of noting “rising, falling” should then be reverted
to.

If, on the other hand, it is found that itching does not pass
away, but that it is necessary to rub or scratch, the contemplation of
the successive stages should be carried out by noting the mind as
“wanting, wanting.” It should then be continued by noting “raising,
raising” on raising the hand, “touching, touching” when the hand touches
the spot, “rubbing, rubbing” or “scratching, scratching” when the hand
rubs or scratches, “withdrawing, withdrawing” on withdrawing the hand,
“touching, touching” when the hand touches the body, and then the usual
contemplation of “rising, falling” should be continued. In every case of
changing postures, contemplation of the successive stages should be
carried out similarly and carefully.

While thus carefully
proceeding with the contemplation, one may find that painful feelings or
unpleasant sensations arise in the body of their own accord.
Ordinarily, people change their posture as soon as they feel even the
slightest unpleasant sensation of tiredness or heat without taking heed
of these incidents. The change of posture is carried out quite
heedlessly just while the seed of pain is beginning to grow. Thus
painful feelings fail to take place in a distinctive manner. For this
reason it is said that, as a rule, the postures hide painful feelings
from view. People generally think that they are feeling well for days
and nights on end. They think that painful feelings occur only at the
time of an attack of a dangerous disease.

Reality is just the
opposite of what people think. Let anyone try to see how long he can
keep himself in a sitting posture without moving or changing it. One
will find it uncomfortable after a short while, say five or ten minutes,
and then one will begin to find it unbearable after fifteen or twenty
minutes. One will then be compelled to move or change one’s posture by
either raising or lowering the head, moving the hands or legs, or by
swaying the body either forward or backward. Many movements usually take
place during a short time, and the number would be very large if they
were to be counted for the length of just one day. However, no one
appears to be aware of this fact because no one takes any heed.

Such
is the order in every case, while in the case of a yogi who is always
mindful of his actions and who is proceeding with contemplation, body
impressions in their own respective nature are therefore distinctly
noticed. They cannot help but reveal themselves fully in their own
nature because he is watching until they come to full view.

Though
a painful sensation arises, he keeps on noting it. He does not
ordinarily attempt to change his posture or move. Then on the arising of
mind wanting to change, he at once makes a note of it as “wanting,
wanting,” and afterwards he returns again to the painful sensation and
continues his noting of it. He changes his posture or moves only when he
finds the painful feeling unbearable. In this case he also begins by
noting the wanting mind and proceeds with noting carefully each stage in
the process of moving. This is why the postures can no longer hide
painful sensations. Often a yogi finds painful sensations creeping from
here and there or he may feel hot sensations, aching sensations,
itching, or the whole body as a mass of painful sensations. That is how
painful sensations are found to be predominant because the postures
cannot cover them.

If he intends to change his posture from
sitting to standing, he should first make a note of the intending mind
as “intending, intending,” and proceed with the arranging of the hands
and legs in the successive stages by noting as “raising,” “moving,”
“stretching,” “touching,” “pressing,” and so forth. When the body sways
forward, it should be noted as “swaying, swaying.” While in the course
of standing up, there occurs in the body a feeling of lightness as well
as the act of rising. Attention should be fixed on these factors and a
note made as “rising, rising.” The act of rising should be carried out
slowly.

During the course of practice it is most appropriate if a
yogi acts feebly and slowly in all activities just like a weak, sick
person. Perhaps the case of a person suffering from lumbago would be a
more fitting example here. The patient must always be cautious and move
slowly just to avoid pains. In the same manner a yogi should always try
to keep to slow movements in all actions. Slow motion is necessary to
enable mindfulness, concentration and knowledge to catch up. One has
lived all the time in a careless manner and one just begins seriously to
train oneself in keeping the mind within the body. It is only the
beginning, and one’s mindfulness, concentration and knowledge have not
yet been properly geared up while the physical and mental processes are
moving at top speed. It is thus imperative to bring the top-level speed
of these processes to the lowest gear so as to make it possible for
mindfulness and knowledge to keep pace with them. It is therefore
desirable that slow motion exercises be carried out at all times.

Further,
it is advisable for a yogi to behave like a blind person throughout the
course of training. A person without any restraint will not look
dignified because he usually looks at things and persons wantonly. He
also cannot obtain a steady and calm state of mind. The blind person, on
the other hand, behaves in a composed manner by sitting sedately with
downcast eyes. He never turns in any direction to look at things or
persons because he is blind and cannot see them. Even if a person comes
near him and speaks to him, he never turns around and looks at that
person. This composed manner is worthy of imitation. A yogi should act
in the same manner while carrying out the practice of contemplation. He
should not look anywhere. His mind should be solely intent on the object
of contemplation. While in the sitting posture he must be intently
noting “rising, falling.” Even if strange things occur nearby, he should
not look at them. He must simply make a note as “seeing, seeing” and
then continue with the usual exercise of noting “rising, falling.” A
yogi should have a high regard for this exercise and carry it out with
due respect, so much so as to be mistaken for a blind person.

In
this respect certain girl-yogis were found to be in perfect form. They
carefully carried out the exercise with all due respect in accordance
with the instructions. Their manner was very composed and they were
always intent on their objects of contemplation. They never looked
round. When they walked, they were always intent on the steps. Their
steps were light, smooth and slow. Every yogi should follow their
example.

It is necessary for a yogi to behave like a deaf person
also. Ordinarily, as soon as a person hears a sound, he turns around and
looks in the direction from which the sound came, or he turns towards
the person who spoke to him and makes a reply. He does not behave in a
sedate manner. A deaf person, on the other hand, behaves in a composed
manner. He does not take heed of any sound or talk because he never
hears them. Similarly, a yogi should conduct himself in like manner
without taking heed of any unimportant talk, nor should he deliberately
listen to any talk or speech. If he happens to hear any sound or speech,
he should at once make a note as “hearing, hearing,” and then return to
the usual practice of noting “rising, falling.” He should proceed with
his contemplation intently, so much so as to be mistaken for a deaf
person.

It should be remembered that the only concern of a yogi
is the carrying out intently of contemplation. Other things seen or
heard are not his concern. Even though they may appear to be strange or
interesting, he should not take heed of them. When he sees any sights,
he must ignore them as if he does not see. So too, he must ignore voices
or sounds as if he does not hear. In the case of bodily actions, he
must act slowly and feebly as if he were sick and very weak.

Other Exercises
WALKING
It
is therefore to be emphasized that the act of pulling up the body to
the standing posture should be carried out slowly. On coming to an erect
position, a note should be made as “standing, standing.” If one happens
to look around, a note should be made as “looking, seeing,” and on
walking each step should be noted as “right step, left step” or
“walking, walking.” At each step, attention should be fixed on the sole
of the foot as it moves from the point of lifting the leg to the point
of placing it down.

While walking in quick steps or taking a long
walk, a note on one section of each step as “right step, left step” or
“walking, walking” will do. In the case of walking slowly, each step may
be divided into three sections — lifting, moving forward and placing
down. In the beginning of the exercise, a note should be made of the two
parts of each step: as “lifting” by fixing the attention on the upward
movement of the foot from the beginning to the end, and as “placing” by
fixing on the downward movement from the beginning to the end. Thus the
exercise which starts with the first step by noting as “lifting,
placing” now ends.

Normally, when the foot is put down and is
being noted as “placing,” the other leg begins lifting to begin the next
step. This should not be allowed to happen. The next step should begin
only after the first step has been completed, such as “lifting, placing”
for the first step and “lifting, placing” for the second step. After
two or three days this exercise will be easy, and then the yogi should
carry out the exercise of noting each step in three sections as
“lifting, moving, placing.” For the present a yogi should start the
exercise by noting as “right step, left step,” or “walking, walking”
while walking quickly, and by noting as “lifting, placing” while walking
slowly.

SITTING
While one is walking, one may feel the desire
to sit down. One should then make a note as “wanting.” If one then
happens to look up, note it as “looking, seeing, looking, seeing”; on
going to the seat as “lifting, placing”; on stopping as “stopping,
stopping”; on turning as “turning, turning.” When one feels a desire to
sit, note it as “wanting, wanting.” In the act of sitting there occur in
the body heaviness and also a downward pull. Attention should be fixed
on these factors and a note made as “sitting, sitting, sitting.” After
having sat down there will be movements of bringing the hands and legs
into position. They should be noted as “moving,” “bending,”
“stretching,” and so forth. If there is nothing to do and if one is
sitting quietly, one should then revert to the usual exercise of noting
as “rising, falling.”

LYING DOWN
If in the course of
contemplation one feels painful or tired or hot, one should make a note
of these and then revert to the usual exercise of noting “rising,
falling.” If one feels sleepy, one should make a note of it as “sleepy,
sleepy” and proceed with the noting of all acts in preparation to lie
down: note the bringing into position of the hands and legs as
“raising,” “pressing,” “moving,” “supporting”; when the body sways as
“swaying, swaying”; when the legs stretch as “stretching, stretching”;
and when the body drops and lies flat as “lying, lying, lying.”

These
trifling acts in lying down are also important and they should not be
neglected. There is every possibility of attaining enlightenment during
this short time. On the full development of concentration and knowledge,
enlightenment is attainable during the present moment of bending or
stretching. In this way the Venerable Ananda attained Arahatship at the
very moment of lying down.

About the beginning of the fourth
month after the Buddha’s complete passing away, arrangements were made
to hold the first council of bhikkhus to collectively classify, examine,
confirm and recite all the teachings of the Buddha. At that time five
hundred bhikkhus were chosen for this work. Of these bhikkhus, four
hundred and ninety-nine were Arahats, while the Venerable Ananda was a
sotapanna, a stream-enterer.

In order to attend the council as an
Arahant on the same level with the others, he made his utmost effort to
carry on with his meditation on the day prior to the opening of the
council. That was on the fourth of the waning moon of the month of
Savana (August). He proceeded with mindfulness of the body and continued
his walking meditation throughout the night. It might have been in the
same manner as noting “right step, left step” or “walking, walking.” He
was thus occupied with intense contemplation of the processes of
mentality and materiality in each step until dawn of the following day,
but he still had not yet attained to Arahatship.

Then the
Venerable Ananda thought: “I have done my utmost. Lord Buddha has said:
‘Ananda, you possess full perfections (paramis). Do proceed with the
practice of meditation. You will surely attain Arahatship one day.’ I
have tried my best, so much so that I can be counted as one of those who
have done their best in meditation. What maybe the reason for my
failure?”

Then he remembered: “Ah! I have been overzealous in
keeping solely to the practice of walking throughout the night. There is
an excess of energy and not enough concentration, which indeed is
responsible for this state of restlessness. It is now necessary to stop
walking practice so as to bring energy in balance with concentration and
to proceed with the contemplation in a lying position.” The Venerable
Ananda then entered his room, sat down on his bed, and began to lie
down. It is said that he attained Arahatship at the very moment of lying
down, or rather at the moment of contemplating as “lying, lying.”

This
manner of attaining Arahatship has been recorded as a strange event in
the Commentaries, because it is outside the four regular postures of
standing, sitting, lying and walking. At the moment of his
enlightenment, the Venerable Ananda could not be regarded as strictly in
a standing posture because his feet were off the floor, nor could he be
regarded as sitting because his body was already at an angle, being
quite close to the pillow, nor could he be regarded as lying down since
his head had not yet touched the pillow and his body was not yet flat.

The
Venerable Ananda was a stream-enterer and he thus had to develop the
three other higher stages — the path and fruit of once-returning, the
path and fruit of non-returning, and the path and fruit of Arahatship in
his final attainment. This took only a moment. Extreme care is
therefore needed to carry on the practice of contemplation without
relaxation or omission.

In the act of lying down, contemplation
should therefore be carried out with due care. When a yogi feels sleepy
and wants to lie down, a note should be made as “sleepy, sleepy,”
“wanting, wanting”; on raising the hand as “raising, raising”; on
stretching as “stretching, stretching”; on touching as “touching,
touching”; on pressing as “pressing, pressing”; after swaying the body
and dropping it down as “lying, lying.” The act of lying down itself
should be carried out very slowly. On touching the pillow it should be
noted as “touching, touching.” There are many places of touch all over
the body but each spot need be noted only one at a time.

In the
lying posture there are also many movements of the body in bringing
one’s arms and legs into position. These actions should be noted
carefully as “raising,” “stretching,” “bending,” “moving,” and so forth.
On turning the body a note should be made as “turning, turning,” and
when there is nothing in particular to be noted, the yogi should proceed
with the usual practice of noting “rising, falling.” While one is lying
on one’s back or side, there is usually nothing in particular to be
noted and the usual exercise of “rising, falling” should be carried out.

There
may be many times when the mind wanders while one is in the lying
posture. This wandering mind should be noted as “going, going” when it
goes out, as “arriving, arriving” when it reaches a place, as
“planning,” “reflecting,” and so forth for each state in the same manner
as in the contemplation while in the sitting posture. Mental states
pass away on being noted once or twice. The usual exercise of noting
“rising, falling” should be continued. There may also be instances of
swallowing or spitting saliva, painful sensations, hot sensations,
itching sensations, etc., or of bodily actions in changing positions or
in moving the limbs. They should be contemplated as each occurs. (When
sufficient strength in concentration is gained, it will be possible to
carry on with the contemplation of each act of opening and closing the
eyelids and blinking.) Afterwards, one should then return to the usual
exercise when there is nothing else to be noted.

SLEEP
Though
it is late at night and time for sleep, it is not advisable to give up
the contemplation and go to sleep. Anyone who has a keen interest in
contemplation must be prepared to face the risk of spending many nights
without sleep.

The scriptures are emphatic on the necessity of
developing the qualities of four-factored energy (caturanga-viriya) in
the practice of meditation: “In the hard struggle, one may be reduced to
a mere skeleton of skin, bones and sinews when one’s flesh and blood
wither and dry up, but one should not give up oets and Brickbats

https://damsara.org/dhamma-talks-in-sinhala/most-ven-u-dhammajiva-maha-thero/maha-sathipattana-sutta-2006-to-2008/
Damsara
Buddhist Dhamma Portal

 DamsaraSearchMain menu
Home
Audio Editing
Hosting Dhamma Talks
Advice on Recording of Dhamma
Dhamma in Sinhala – Damsara
Dhamma in English
Interesting New Findings
Reflections
Newsletters – Youth
Your Donations Help!
Monthly Donations to Damsara
Announcements
Sati Pirivena සති පිරිවෙන
Videos
Notice Board

Click the candle for donations.

Notice
Board is the ”Home Page” of damsara.org. Damsara is dedicated to
propagating Vipassana and Samatha practices as taught by the Lord
Buddha.

We present the teachings of some of the best Buddhist meditation teachers in Sinhala and English.

The Latest Dhamma Uploads

Please click the following link to reach the latest Dhamma Uploads.

Latest Dhamma Uploads

The
latest Dhamma updates including the updates made during the last few
months are given in that page titled ‘Announcements’. Click each link to
reach the respective web pages of those uploads.

Copy of the Latest Dhamma Newsletter – No. 109

Image by Martin Durbreuil from Pixabay.

Please click here to reach the latest Newsletter – No. 109

Subscribe to Dhamma Newsletter

The
subscription form is at the right hand side top of this page (In case
of a computer screen. Kindly scrawl down if you use a tablet or a mobile
phone. Fill up only one email category and follow the instructions. You
will receive an email after submitting the form asking for
re-confirmation. The registration will be completed only after your
re-confirmation.

Important Upcoming Events

A Buddhist Forest Monk

Share this with others as a gift of Dhamma!
EmailWhatsAppFacebookTwitterLinkedInKindle ItSkypePrintShare
36 THOUGHTS ON “NOTICE BOARD”
Thamara Liyanage on August 12, 2019 at 1:09 am said:

comments (0)