Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
07/09/22
LESSON 4489 Sun 10 Jul 2022 Daily Wisdom DO GOOD PURIFY MIND Good Morning Benevolent Awakened One’s Power of Positivity As a Daily Mission start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 to overcome hunger the worst kind of illness as said by the Awakened One & live like free birds 🐦 🦢 🦅 best for the welfare, happiness and peace for all societies. All Aboriginal societies of Benevolent Awakened One’s YoUniverse unitedly show the path for an awakened universe. Buddha Vacana — The words of the Buddha — — Āṇi Sutta — in 92) Classical Nepali-शास्त्रीय म्यांमार (बर्मा), 93) Classical Norwegian-Klassisk norsk, 94) Classical Odia (Oriya) 95) Classical Oromo,97) Afaan Oromoo Kilaasikaa 96) Classical Pashto- ټولګی پښتو 97) Classical Persian-کلاسیک فارسی 98)Classical Polish-Język klasyczny polski, 99) Classical Portuguese-Português Clássico, 100) Classical Punjabi-ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ, 101) Classical Quechua,101) Quechua clásico
Filed under: General, Theravada Tipitaka , Plant raw Vegan Broccoli, peppers, cucumbers, carrots
Posted by: site admin @ 6:55 pm95) Classical Oromo,97) Afaan Oromoo Kilaasikaa

Dhamma Cakka Sutta Chanting | Chanted by Bhante Indarathana
Bhante indarathana
19.7K subscribers
(Dhammacakkappavattanasuttaṁ)
(The Discourse that Set the Dhamma Wheel Rolling)
The
famous first discourse, taught at Varanasi to the group of five
ascetics. It begins by rejecting the extremes of asceticism and
indulgence and recommends the middle way of the eightfold path. Then it
defines the four noble truths and analyzes them in twelve aspects. It
ends with Venerable Kondañña becoming the first person apart from the
Buddha to realize the Dhamma.
Download Paritta App .- https://play.google.com/store/apps/de
Support our Santussako Hermitage. - http://www.santussako.org/hermitage/
Contact us: Inda1st@gmail.com
95) Oromo kalaasikaa,97) Afaan Oromoo Kilaasikaa .
Buddha Vacana .
— Jecha tola ooltummaa dammaqee — .
— āṇi sutta — .
Yeroo gara fuula duraatti Bhikkhus kan hin dhaggeeffanne ni jira.
Dubbii
haasaa akkasii jechoota Tathāgata, gadi fageenya, hiikaan gadi fagoo,
addunyaa bira darbee geggeessuu, (walumaagalatti) duwwummaa wajjin
walqabatee, isaan gurra hin liqeessan, yaada isaanii beekumsa irratti
hin hojjetan, barsiisota sana hin ilaalan akka fudhatamee fi akka
danda’amutti.
Faallaa
kanaatiin, dubbii haasaa akkasii kanneen qindeessaa ogbarruu
walalootiin hojjetaman, jechoota qoosaa, qubee qoosaa, namoota alaa
irraa dhufan, yookaan jecha duuka buutotaatiin hojjetaman dhaggeeffatu,
isaan gurra ni liqeessu, beekumsa irratti yaada isaanii ni hojjetu . ;
Akkasitti,
Bhikkhus, haasaan jechoota Tathāgata, gadi fagoo, hiika gadi fagoo,
addunyaa bira darbee geggeessan, (walumaa galatti) duwwummaa wajjin
walqabatee, ni badu.
Kanaaf,
Bhikkhus, akkasitti leenjisuu qabda: ‘dubbii haasaa akkasii kanneen
jechoota Tathāgata, gadi fagoo, hiikaan gadi fageenya qabu, addunyaa
bira darbee geggeessuu, (walumaa galatti) duwwummaa wajjin walqabatee,
nuti gurra liqeessina, nuti . Sammuu keenya beekumsa irratti ni hojiirra
oolcha, barsiisa sana akka fudhatamee fi akka danda’amutti ilaalla.’
Kun akkamitti, Bhikkhus, of leenjisuu qabda.
Karaa hafuuraa irratti nama si deeggaru yoo hin arganne kophaa kee deemi. Hiriyyummaan hin bilchaanne hin jiru.
Fayyina ofii keetii hojjedhu. Namoota biroo irratti hin hirkatin.
Sammuu mataa namaa, diina ykn diina isaa miti, karaa hamaatti isa sossoba.
Sammuu naamusa hin qabneetti wanti hangana hin ajajamne hin jiru, akka sammuu naamusa qabuutti wanti ajajamu hin jiru.
Diinni kee inni hamaan hamma yaada ofii keetii hin eegamne si miidhuu hin danda’u.
Akka uffata laaftuutti ego keessan uffadhaa.
Namoonni yaada qaban wal dhiphisuu qofa.
Samii
irratti, Bahaa fi Dhihaan addaan hin baafamne; Namoonni sammuu ofii
keessaa addaan baafannaa uumuun sana booda dhugaa ta’uu isaanii amanu.
Qaama fayyaa gaarii keessa tursuun dirqama…yoo kana hin taane sammuu keenya jabaa fi ifa ta’e eeguu hin dandeenyu.
Amala
shakkii caalaa wanti sodaachisaan hin jiru. Shakkiin namoota adda
baasee ibsa. Summii hiriyummaa bittinneessuu fi hariiroo namatti tolu
cabsudha. Qoree nama aarsuu fi nama miidhudha; Seeyfii nama ajjeesudha.
Saree
jechuun akka saree gaariitti hin ilaalamu sababiin isaas inni barker
gaarii waan ta’eef. Dhiirri nama gaarii waan ta’eef hin ilaalamu.
Ganama hunda deebi’ee dhalanne. Wanti har’a hojjennu waan baay’ee barbaachisaa ta’edha.
Addunyaa kana hunda keessatti ifa shugguxii xiqqoo tokkoo dhangalaasuuf dukkanni gahaan hin jiru.
Uumama
hundaaf gara laafina qabaadhaa, dureeyyii fi hiyyeessa; Tokkoon tokkoon
isaanii gidiraa isaanii qabu. Gariin baay’ee rakkatu, kaan immoo
baay’ee xiqqaadha.
Yoo wanti tokko hojjechuun malu, garaa kee guutuudhaan raawwadhu.
Gammachuu warra duraan qaban dinqisiifachuu dadhaban gonkumaa hin dhufu.”
Karaan gammachuu hin jiru. Gammachuu karaadha.
Namni biraa gammachuu ykn gammachuu dhabuu danda’a jedhanii yaaduun waan nama kofalchiisudha.
Gammachuun maal akka qabdu ykn eenyu akka taate irratti hin hundaa’u. Waan ati yaaddu qofa irratti hirkata.
Sammuun naamusa qabu gammachuu fida.
Jaalalli dhugaa hubannoo irraa kan dhalatedha.
.
2. Nama sammuun isaa fedhiidhaan hin guutamneef sodaan hin jiru.
3. Nagaan keessaa dhufa. Osoo hin barbaachisin.
4. Namni lubbu qabeeyyii miidhu hin jedhamne. lubbu qabeeyyii miidhuu dhabuudhaan namni tokko Noble jedhama.
5.
Haa ta’u malee jechoota qulqulluu baay’ee dubbistu, haa ta’u malee,
baay’een ati dubbattu, yoo isaan irratti hin hojjenne maal siif godhu?
6.
Dhumarratti wantootni kun baay’ee barbaachisaa dha: hangam jaallatte?
Guutummaatti akkamitti jiraatte? Hammam gadi fageenyaan gadi dhiiste?
7. Sammuun waan hunda. Waan ati yaaddu.
8. Xiinxaluu … hin tursiisiin, boodarra akka hin gaabbineef.
9. Aarii keetiin hin adabamu, aarii keetiin ni adabama.
10.
Aarii kan hin aariin mo’achuu. Hammeenya gaarummaadhaan mo’achuu.
Arjummaadhaan gara jabummaa mo’achuu. Dhugaa wajjin amanamummaa dhabuu
injifadhaa.
11. Give, yoo xiqqoo qofa qabaattellee.
12.
Yoo rakkoon furmaata argachuu danda’e maaliif yaadda’a? Yoo rakkoon
furmaata argachuu hin dandeenye yaaddoon siif hin hojjetu.
13. Karaan gammachuu hin jiru: gammachuun daandii.
14. Duuti illee nama ogummaadhaan jiraateen hin sodaatamu.
15. Qeeqa ogeessaa badii kee akeektu yoo argatte, akka qajeelfama qabeenya dhokataa ta’etti isa hordofi.
16. Barbaaddaan tokko hiriyyaa gaarii ykn qixa ta’e yoo hin arganne, murtoo kophaa isaanii haa hordofan.
17. Wanti hamma yaada ofii keetii hin eegamne si miidhuu danda’u hin jiru.
18.
Mee yoo xiqqaate waan baay’ee hin baranne, xiqqoo baranne, yoo xiqqoo
hin baranne, yoo xiqqaate hin dhukkubsanne, yoo dhukkubsanne, haa
galateeffannu, yoo ta’e, haa galateeffannu . , yoo xiqqaate hin duune;
Kanaaf, hundi keenya haa galateeffannu.
19. Waan hundumaa shakkisiisa. Ifa ofii keessanii barbaadaa.
20.
Wanti nuti taane hundi bu’aa waan nuti yaadne qofa: yaada keenya
irratti kan hundeeffamee fi yaada keenya irraa kan ijaarame dha. Namni
tokko yaada hamaadhaan yoo dubbate ykn yoo hojjete, gidiraan yeroo
girgiddaan sun qola bineensa konkolaataa harkisu hordofu isa hordofa….
Namni tokko yaada gaarii yoo dubbate ykn yoo hojjete, gammachuun akka
gaaddidduu isa gonkumaa isa hin dhiifne isa hordofa.
21. Yeroo darbe hin jiraatin, gara fuulduraa hin abjootin, sammuu yeroo ammaa irratti xiyyeeffadhu.
22. Fayyaan kennaa guddaa, quufa qabeenya guddaa, amanamummaa hariiroo hundarra gaarii dha.
23. Jireenya keessatti kufaatiin dhugaa nama hunda caalu beekuu qofa miti.
24. Ofii malee namni nu baraaru hin jiru. Namni hin danda’u eenyullee hin danda’u. Nuti ofii keenyaa karaa irra deemuu qabna.
25. Iccitii jiraachuu guutuun sodaa tokkollee qabaachuudha.
26. Wantoonni sadii yeroo dheeraaf dhokachuu hin danda’an: ji’a, aduu, dhugaa.
27. Dogoggora hojjechuun hundi sababa sammuutiin ka’a. Yoo sammuun jijjiirame dogongoraan hojjechuu danda’aa?
28. Nama gaabbii irraa bilisa ta’e keessatti gammachuun ka’u maalummaa wantootaa keessa jira.
29.
Shugguxiin kumaatamaan lakkaa’aman shugguxii tokko irraa ibsamuu kan
danda’u yoo ta’u, jireenyi shugguxii sanaas hin gabaabbamu. Gammachuun
gonkumaa qoodamuudhaan hin hir’atu.
30. Har’a waan hojjetamuu qabu ardently godhaa. Eenyu beeka? Boru du’a dhufa.
31. Namni tokko waan haasa’ee fi haasa’uuf ogummaa hin qabu; Garuu yoo nagaa, jaalalaa fi sodaa hin qabne.
32.
Nama jaalalaa fi jaalala kee kan ati ofii kee caalaa siif malu,
akkasumas namni sun bakka kamitti iyyuu akka hin argamne guutummaa
uumama cufaa keessatti barbaaduu dandeessa. Ati, ofii keetii, akkuma
nama kamiyyuu guutummaa uumama cufaa keessatti, jaalalaa fi jaalala kee
siif mala.
33. Sammuun naamusa qabu gammachuu fida.
34.
Kan kana booda hin jirre araadaa fi dheebuu ta’uu itti fufsiisu;
Akkamitti tokko dammaqse, daandii hin qabnee fi daangaa hin qabne range.
35. Of mo’uun hojii guddaa warra kaan mo’uu caalaa.
36. Hanga daandii ofii ta’utti karaa irra deemuu hin dandeessu.
37. Waan itti maxxante qofa dhabda.
38. Nagaan keessaa dhufa. Osoo hin barbaachisin.
39.
Yaada keenyaan bocameera; Waan yaadne taana. Yeroo sammuun qulqulluu
ta’u gammachuun akka gaaddidduu gonkumaa hin baane hordofa.
40.
Haa ta’u malee jechoota qulqulluu baay’ee dubbistu, haa ta’u malee,
baay’ee ati dubbattu, yoo isaan irratti hin hojjenne si godhu?
41.
Jechoonni nuti utter kamiyyuu of eeggannoodhaan filatamuu qabu isaan
dhaga’anii gaarii ykn dhukkubsatanii dhiibbaa isaan irra ga’u.
42. Wantoonni sadii yeroo dheeraaf dhokachuu hin danda’an: ji’a, aduu, dhugaa.
43. Give, yoo xiqqoo qofa qabaattellee.
44.
Waan dhageesse qofatti waan tokkotti hin amaninaa. Waan dubbatamee fi
odeessuuf qofa waan tokkotti hin amaninaa. Kitaabota amantii keessan
keessatti waan barreeffameef qofa waan tokkotti hin amaninaa. Aangoo
barsiisotaa fi jaarsolii keessan qofa irratti hin amaninaa. Duudhaa
dhaloota hedduudhaaf waan kennameefitti hin amaninaa. Garuu ilaalchaa fi
xiinxala booda, wanti kamiyyuu sababa waliin walii galee gaarii fi
faayidaa tokkoof mijataa akka ta’e yeroo argattu, sana booda fudhadhuu
ittiin jiraadhu.
45. Sammuu naamusa hin qabneetti wanti akkas hin ajajamne hin jiru, akka sammuu naamusa qabuutti wanti ajajamu hin jiru.
46.Amala
shakkii caalaa wanti sodaachisaan hin jiru. Shakkiin namoota adda
baasee ibsa. Summii hiriyummaa bittinneessuu fi hariiroo namatti tolu
cabsudha. Qoree nama aarsuu fi nama miidhudha; Seeyfii nama ajjeesudha.
47. Ofii malee namni nu baraaru hin jiru. Namni hin danda’u eenyullee hin danda’u. Nuti ofii keenyaa karaa irra deemuu qabna.
48. Aarii qabachuun akka dhagaa boba’aa ho’aa nama biraatti darbachuuf yaadamee qabachuuti; Ati kan gubatudha.
49.
Iccitii fayyaa sammuu fi qaamaaf waan darbetiif gadduu osoo hin taane,
waa’ee egeree yaadda’uu osoo hin taane, yeroo ammaa ogummaa fi ciminaan
jiraachuudha.
50. Ganama hunda deebi’ee dhalanne. Wanti har’a hojjennu waan baay’ee barbaachisaa ta’edha.
Jechoota Buddha kaka’umsa qaban .
Attachment gara gidiraatti nama geessa.
Fayyina ofii keetii hojjedhu, namoota biroo irratti hin hirkatin.
Lubbuu hin qabdu, lubbuudha, qaama qabda.
Yeroo rakkoo tokkoof furmaata hin arganne rakkoon furmaata argachuu osoo hin taane dhugaa fudhatamuu qabu ta’uu hin oolu.
Wanti si dhiphisu kamiyyuu, waan si aarsu kamiyyuu kan barsiisaa kee ta’e.
Caqasoota Budiistotaa gaarii .
Yeroo of duukaa ilaaltu namoota biraa ilaalta, yeroo warra kaan booda ilaaltu of duukaa ilaalta.
Lamaanuu deebii keessan malee humna waan hin qabneef namootaa fi haala hin mufatinaa.
Wanti ati taate waan ati turtedha, wanti ati ta’u amma waan hojjettudha.
Waan
jaalalaa bishaan irraa barachuuf, haala hundumaa fi bifa kamiinuu of
sirreessuu garuu hunda caalaa karaa itti yaa’u argachuu.
Waan ta’u jettee yaaddu, maal akka hawwattu sitti dhaga’ame, waan uumtu jettee yaadde.
Caqasoota Buddha beekamoo ta’an .
Wanti nuti taane bu’aa waan nuti yaadne qofa.
Yeroo ego du’u lubbuun dammaqxa.
Ego gonkumaa dhugaa hin fudhatu.
Wanti hamma yaada ofii keetii hin eegamne si miidhuu danda’u hin jiru.
Dhaabi, hin dubbatin, dhugaan dhumaa yaaduu illee miti.
Jireenya irratti caqasoota Budiistotaa gaarii .
Daldala mataa keetii sammuutti qabachuu caalaa nagaa guddaa siif fidu hin jiru.
Ganama hunda deebi’ee dhalanne, wanti har’a hojjennu waan hunda caalaa barbaachisaa dha.
Hammam
baratee, dandeettii, dureessa ykn qabbanaa’aa ta’us, akkamitti akka ati
ilaaltu namoota dhuma irratti hunda hima, amanamummaan waan hunda.
Ofii kee malee nama kamiyyuu keessatti bakka qulqulluu hin barbaadinaa.
Walta’iinsi waan nama geessuu fi eegduun gidiraa waan geessuuf gonkumaa nama tokkotti baay’ee hin maxxanu.
Gooftaa guddaa Buddha caqasoota .
Xiqqoo qofa yoo qabaattellee kenni.
Kan darbe hammam yoo cimsite, yeroo hunda deebitee jalqabuu dandeessa.
Dhiifama siif kennuudhaan kennaa kooti, ​​itti fufuun kennaa kooti ofii kootiif.
Haalli hamaan hammam haa ta’u, ni jijjiirama.
Dhukkubbiin waan hin oolle, gidiraan filannoodha.
Caqasoota Budiistotaa beekamoo fi gaarii ta’an .
Nama sammuun isaa fedhiidhaan hin guutamneef sodaan hin jiru.
Haaloo hin ba’iin, Karma hojii hunda haa hojjetu.
Sammuun waan hunda, waan ta’u jettee yaaddudha.
Akka uffata laaftuutti ego keessan uffadhaa.
Hundeen gidiraa walitti hidhamuudha.
Caqasoota Buddha afaan oromoo .
Of kunuunsuu hin dagatin, kooppii duwwaa irraa dhangalaasuun hin danda’amu.
Yoo wanti tokko hojjechuun malu, garaa kee guutuudhaan raawwadhu.
Namni dhugaa irratti socho’u addunyaa fi sanaa ol gammachuu qaba.
Karaa hafuuraa irratti nama si deeggaru yoo hin arganne kophaa kee deemi.
Hubannoon muka onnee jechoota akka gaariitti dubbatamaniidha.
Caqasoota Buddha milkaa’inaafi humna irratti .
Lola kuma tokko mo’achuu caalaa of mo’uu wayya.
Gammachuun warra waan duraan qaban dinqisiifachuu dadhaban gonkumaa hin dhufu.
Balali’uu yoo barbaadde waan si ulfaatu hunda dhiisi.
Duuti illee nama ogummaadhaan jiraateen hin sodaatamu.
Jecha qola kumaa caalaa jecha tokko kan nagaa fidudha.
Caqasootaa fi jechoota Budiistotaa gaarii .
Waan hundumaa shakki, ifa ofii keetii barbaadi.
– Buddha .
Akkam bulte
Caqasa gaarii nama tokkoo dammaqee .
As a Daily Mission start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍐 🫒 beela irra aanuu dhukkuba gosa hamaa akka isa dammaqeetti & akka simbirroota bilisaa jiraadhaa 🐦 🦢 🦢 🦢 🦢 Waldaa hundaaf.
Waldaaleen Aboorijiinaal Prabuddha Bharat hundi karaa yuunivarsiitii dammaqee jiru agarsiisu.
Kushina
Nibbana Bhumi Pagoda Paarlamaa Amantii Addunyaa waliin michuu hojii
ta’uu hawwina.Won rs 5000 akka badhaasa barumsa haasawa amanamummaa
gidduutti Bangalore http://sarvajan.ambedkar.org
Gargaaraa hiikuu jechoota ofii 139 afaanota kalaasikaatiin dammaqee.
The Parliament of the World’s Religions Positive Daily Mission is to start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍐 🫐 🫐 🫐
Thirokkural jechuun barsiisa Buddha .
Dhamma Cakka Sutta Chanting | Chanted by Bhante Indarathana

tola y maruja GIF by netflixlat

92) Classical Nepali-शास्त्रीय म्यांमार (बर्मा),

Dhammapada | full hindi audiobook | धम्मपद buddhist book in hindi | Buddhist scriptures | hindi
) 2) शास्त्रीय नेपाली Mameryry (बागनामा),
बुद्ध भ्यानानाना
- परोपकारी को शब्दहरु एक -
- ṇṇi सुताटा -
भविष्यमा, त्यहाँ भखकूस हुनेछ जसले सुन्दैन
त्यस्ता
प्रवचनको बोलीले जुन दुधुर्गटा, गहन र अर्थको बोलीको अर्थ दिन्छ, संसारको
भन्दा पर जान्छ, तिनीहरूले आफ्नो मनलाई ज्ञानमा जोड्दैनन्, तिनीहरूले यी
शिक्षाहरूलाई ध्यान दिदैनन्। तिनीहरूले ती शिक्षाहरूलाई ध्यान दिएनन्
लिइएको र मास्टर गर्न सकिन्छ।
यसको
विपरित, तिनीहरूले कविहरू, जान्ने शब्दहरू, बाहिरका मानिसहरू, वा
चेलाहरूका शब्दहरू बाहिरका मानिसहरूद्वारा बनाउनेछन्। , तिनीहरूले यी
शिक्षाहरू विचार गर्न र मास्टारलाई विचार गर्नेछन्।
तसर्थ, भिक्षक्षहरू, डिसेज जुन दुध utugata अर्थको अर्थ हो जुन विश्व भन्दा पर जान्छ, (लगातार) खालीपनको साथ जोडिएको हुन्छ, हराउनेछ।
त्यसकारण,
भरिकको, तपाईंले यसरी तालिम दिनुपर्दछ: ‘हामी त्यस्ता प्रकार्यहरू तन्दता
गर्छौं जुन शून्यताको साथ गहन र गहन अर्थमा पुर्याउँछ, हामी हान्छौं, हामी
हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी
हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी
हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी
हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी ध्यान दिनेछौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं,
हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी ध्यान दिनेछौं, हामी
हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी हान्छौं, हामी
हान्छौं,’ ज्ञानमा हाम्रो मन लागू गर्नेछ, हामी यी शिक्षाहरूलाई हटाउन र
मार्नका लागि विचार गर्नेछौं। ‘यो कसरी, होखख्दा जाल हो, तपाईंले आफैंलाई
तालिम लिनुपर्दछ।
यदि तपाईंलाई आध्यात्मिक मार्गमा सहयोग गर्न कसैलाई पनि भेट्टाउँदा एक्लै हिँड्नुहोस्। अपरिपक्व संग कुनै संगति छैन।
तपाईंको आफ्नै मुक्ति वहन गर्नुहोस्। अरूमा भर पर्दैन।
यो एक मानिस आफ्नै दिमाग हो, उसको शत्रु वा दुश्मन होइन, जसले उसलाई दुष्ट मार्गमा लड्छ।
अनस्पेसिल दिमागको रूपमा यति अनाज्ञाकारी केहि छैन, र अनुशासित दिमागको रूपमा आज्ञाकारी छैन।
तपाईंको सबैभन्दा खराब शत्रुले तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै unguard गरिएका विचारहरूको रूपमा हानि पुर्याउन सक्दैन।
तपाईंको अहंकारलाई छाला फिटिंग कपडा जस्तै लगाउनुहोस्।
रायका व्यक्तिहरूले एक अर्कालाई सताएर जान्छन्।
आकाशमा,
पूर्व र पश्चिम को कुनै भेदभाव छैन; व्यक्तिहरूले आफ्नै दिमागबाट
भिन्नताहरू सिर्जना गर्छन् र त्यसपछि तिनीहरूलाई विश्वास गर्छन्।
राम्रो स्वास्थ्यमा शरीर राख्न कर्तव्य हो … अन्यथा हामी आफ्नो दिमागलाई बलियो र स्पष्ट राख्न सक्षम हुनेछौं।
त्यहाँ
श doubt ्का को बानी भन्दा अधिक डरलाग्दो केहि केहि छैन। शंकाले
मानिसहरूलाई अलग गर्दछ। यो एक विष हो जुन मित्रता विच्छेद गर्दछ र रमाइलो
सम्बन्ध तोड्छ। यो एक छेस्को हो जुन चिढचिढाहट र दुख्छ; यो तरवार हो जसले
मार्छ।
कुकुरलाई एक राम्रो कुकुर मानिदैन किनकि ऊ राम्रो बार्कर हो। एक मानिस एक राम्रो मान्छे मानिदैन किनभने ऊ एक राम्रो वक्ता हो।
हरेक बिहान हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं। आज हामी के गर्छौं त कस्ता कुरा हो।
त्यहाँ एक सानो मैनबत्तीको प्रकाश बाहिर निकाल्न सबै विश्व मा पर्याप्त अन्धकार छैन।
सबै प्राणीहरूका लागि अनुकम्पा छ, धनी र खराब एक समान; प्रत्येकको पीडा हुन्छ। कोही-कोही पनि धेरै कष्टहरू छन्, अरू पनि थोरै।
यदि केहि गर्न लायक छ भने, यो तपाईंको सम्पूर्ण हृदयले गर्नुहोस्।
आफूले पहिले नै आफूसँग भएको कुराको कदर गर्न असफल हुनेहरूलाई खुशी हुँदैन। “
खुशीको लागि कुनै मार्ग छैन। खुशी बाटो हो।
यो सोच्न हास्यास्पद छ कि कसैले तपाईलाई खुशी वा दुखी बनाउन सक्छ।
खुशी तपाईसँग वा को हो निर्भर गर्दैन। यसले तपाईको सोच्ने कुरामा मात्र निर्भर गर्दछ।
अनुशासित दिमागले आनन्द दिन्छ।
साँचो प्रेम समझबाट जन्मेको हो।
1. यो मानिस आफ्नै मन हो, उसको शत्रु वा दुश्मन होइन, जसले उसलाई दुष्ट मार्गमा लड्छ।
2. त्यहाँ कुनै डराउनु हुँदैन जसको मनलाई इच्छाले भरिन्छ।
We। भित्रबाट शान्ति आउँछ। यसलाई बिना खोज्नुहोस्।
One। एकलाई महान कुराहरू जसले जीवित प्राणीहरूलाई हार्द गर्दछ। जीवित प्राणीहरूलाई हानी नगरीकन एकलाई महान भनिन्छ।
No2 तथापि, तपाईंले पढेका धेरै पवित्र शब्दहरू तपाईं बोल्नुहुन्छ, यदि तपाईंले तिनीहरूमा काम गर्नुभएन भने के राम्रो हुन्छ?
An।
अन्तमा, यी चीजहरूको अधिक कुरा: तपाईंलाई कति राम्रो मन पर्छ? तपाई
कत्तिको पूरै पूरै पूर्ण रूपमा बस्नु भयो? तपाईं कसरी गहिरो जान दिनुभयो?
Some। दिमाग सबै कुरा हो। तपाईलाई लाग्छ तपाई के बन्नुहुन्छ।
S ध्यान गर्न … ढिला नगर्नुहोस्, नत्र भने पछि तपाईंलाई पछुताउनु हुन्छ।
9 “तिमी आफ्नो क्रोधको लागि दण्ड भोग्ने छैनौ, तिमीहरूको क्रोधले तिमीलाई दण्ड दिइनेछ।
10 रिसको साथ क्रोधलाई जित्नुहोस्। खराबीलाई भलाइको साथ जित्नुहोस्। उदारताको साथ औसत औसत। सत्यको साथ बेइमानी बेच्न।
11. दिनुहोस्, यदि तपाइँसँग थोरै मात्र भए पनि।
12. यदि समस्या कहिले चिन्ता गर्न सकिन्छ किन चिन्ता? यदि समस्या चिन्ता समाधान गर्न सकिदैन भने के तपाइँ कुनै राम्रो हुनुहुन्न।
1 me। खुशीको लागि कुनै मार्ग छैन: खुशी मार्ग हो।
1 heary। बुद्धिमानीसाथ बाँचिरहनुभएको एक जनालाई सम्मान गर्नु पनि मृत्यु हुन हुँदैन।
तपाईंका
गल्तीहरू औंल्याउन तपाईंले बुद्धिमानी आलोचाउने कुरा खोज्नुपर्छ, जसरी
तपाईंले लुकेका खजानाको मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्छ उहाँलाई पछ्याउनुहोस्।
1 Work। एक खोजीकर्ता जो राम्रो छ वा बराबर एक साथी खोज्न हुँदैन, तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक कोर्स दृढतापूर्वक अनुसरण गर।
1 .. तपाईको आफ्नै विचारहरु असुरक्षित को रूप मा केहि पनि हानि गर्न सक्दैन।
1
.. हामी उठ्नुहोस् र आभारी बन्छौं, यदि हामीले थोरैलाई कम्तिमा सिक्दैनौं
भने, र यदि हामीले थोरै सिकेनौं भने, कम्तिमा बिरामी पर्न सकेनौं कम्तिमा
हामी मर्दैनौं; त्यसो भए, हामी सबै धन्यवादी छौं।
19. सबै कुरामा शंका छ। आफ्नै प्रकाश खोज्नुहोस्।
20.
हामी सबै छौं जुन हामीले हामीले सोचेको कुराको परिणाम हो, यो हाम्रो
बिन्तीहरूमा आधारित छ र हाम्रो विचारहरूले बनाएको छ। यदि एक व्यक्ति बोल्छ
वा एक दुष्ट चिन्ताको साथ बोल्छ वा दुःखकष्टले उहाँलाई पछ्याउँदछ जुन पा
wheel ्ग्राको खुरले उसलाई हिर्काउँदछ जुन गाडीको हो …। यदि एक व्यक्ति
बोल्छ वा राम्रो विचारको साथ बोल्छ वा कार्यले उसलाई एक छायाले झैं
पछ्याउँदछ जुन कहिल्यै नछोड्छ।
21. विगतमा नसुन्नुहोस्, भविष्यको सपना नजानुहोस्, वर्तमान क्षणमा दिमागलाई ध्यान दिनुहोस्।
22 स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो उपहार, सन्तुष्टि सब भन्दा ठूलो धन, सन्तुष्टि, वफादारीको उत्तम सम्बन्ध हो।
2 .. जीवनमा वास्तविक असफलता मात्र उत्तममा थाहा छैन।
2
heave। कसैले पनि हामीलाई बचाउँदैन तर आफैलाई बचाउँदैन। कोही पनि हुन
सक्दैन र कोही पनि हुन सक्दैन। हामी आफैं बाटोमा हिंड्नै पर्छ।
2 .. अस्तित्वको सम्पूर्ण रहस्य कुनै डर हुनु हुँदैन।
2 .. तीन चीज लामो समयसम्म लुक्न सक्दैन: चन्द्र, सूर्य, र सत्य।
27. सबै गलत-दिमागले दिमागको कारण उत्पन्न हुन्छ। यदि दिमाग परिवर्तन भएको छ भने गलत-गर्दै रहन सक्छ?
2 .. यो चीजहरूको प्रकृतिमा छ जुन खुशी भनेको पश्चातापबाट मुक्त हुन्छ।
2
.. हजारौं मैनबत्तीहरू एकल मैनबत्तीबाट उज्यालो पार्न सकिन्छ, र
मैनबत्तीको जीवनलाई छोट्याइनेछैन। खुशी कहिले सेयर गरिएको द्वारा कम
हुँदैन।
30. अनगान रूपमा आज के गर्नु पर्छ। कसलाई थाँहा छ? भोलि, मृत्यु आउँछ।
A. व्यक्तिलाई ज्ञानी भनिन्छ किनभने उसले फेरि बोल्दछ र बोल्छ; तर यदि ऊ शान्त, मायालु र भयभीत छ भने।
You2।
तपाईं आफैंमा भन्दा तपाईंको प्रेम र स्नेहको योग्य व्यक्तिहरूको लागि
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो व्यक्ति कहिँ पनि फेला
पर्दैन। तपाईं, स्वयं, जति जतिकै सबै ब्रह्माण्डमा भएको, तपाईंको प्रेम र
स्नेहको योग्य हुनुहुन्छ।
अनुशासित दिमागले आनन्द दिन्छ।
Oh
34. जसलाई नगुढेको र तिर्खाएको र तिर्खाएको छैन; तपाईं कसरी एक,
ट्र्याकलेस, र असीमित दायरा को एक ट्र्याक गर्न ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ।
अरूलाई विजयी गर्नु भन्दा आफूलाई जित्न आफ्नै काम गर्नु ठूलो काम हो।
Your 36. तपाईं बाटोमा प्रवेश नभएसम्म तपाईं मार्ग यात्रा गर्न सक्नुहुन्न।
You 37. तपाईं मात्र तपाईं टाँसिरहनुभएको छ।
। 38. शान्ति भित्रबाट आउँछ। यसलाई बिना खोज्नुहोस्।
We। हामी हाम्रो विचारहरू द्वारा आकार लिन्छौं; हामी के सोच्दछौं। जब दिमाग शुद्ध हुन्छ, खुशीले छायाकको छायाको रूपमा अनुसरण गर्दछ।
400.
तथापि, तपाईंले पढेका धेरै पवित्रता शब्द तपाईंले बोल्नुहुने धेरैले
तपाईंलाई के राम्रो गर्नेछन् यदि तपाईं तिनीहरूमा काम गर्नुभएन भने के
राम्रो हुनेछ?
.1।
हामीले बोलेको जुनसुकै शब्दले मानिसहरूलाई हेरचाहको साथ छनौट गर्नुपर्दछ
उनीहरूको सुन्नेछ र तिनीहरूबाट राम्रो वा बिरामीको लागि प्रभावित हुन्छन्।
.2। तीन चीज लामो समयसम्म लुक्न सक्दैन: चन्द्र, सूर्य, र सत्य।
। 43. दिनुहोस्, यदि तपाईंसँग थोरै मात्र भए पनि।

44. कुनै कुरामा विश्वास नगर्नुहोस् केवल तपाईंले यो सुनेका छौं। कुनै पनि
कुरामा विश्वास नगर्नुहोस् किनकि यो बोलिएको छ र धेरैले घेरेका छन्। केहि
पनि विश्वास नगर्नुहोस् किनकि यो तपाईंको धार्मिक पुस्तकमा लेखिएको पाइन्छ।
तपाईको शिक्षक र एल्डरहरूको अधीनमा मात्र कुनै पनि कुरामा विश्वास
नगर्नुहोस्। परम्परामा विश्वास नगर्नुहोस् किनभने उनीहरूसँग धेरै
पुस्ताहरूको लागि सुम्पिइएको छ। तर अवलोकन र विश्लेषण पछि, जब तपाइँले केहि
पनि कारणसँग सहमत हुन्छ र एक र सबैको राम्रो र लाभको लागि अनुकूल हुन्छ,
यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र यसमा बस्नुहोस्।
A. A. Angectizled दिमागको रूपमा यति अनाज्ञाकारी छैन, र अनुशासित दिमागको रूपमा आज्ञाकारी छैन।
46.terea
कुनै श doubt ्का को बानी भन्दा अधिक डरलाग्दो केहि छैन। शंकाले
मानिसहरूलाई अलग गर्दछ। यो एक विष हो जुन मित्रता विच्छेद गर्दछ र रमाइलो
सम्बन्ध तोड्छ। यो एक छेस्को हो जुन चिढचिढाहट र दुख्छ; यो तरवार हो जसले
मार्छ।
47. कोहीले हामीलाई बचाउँदैन तर आफैलाई बचाउँदैन। कोही पनि हुन सक्दैन र कोही पनि हुन सक्दैन। हामी आफैं बाटोमा हिंड्नै पर्छ।

48. रिस थाम्नु भनेको यसलाई अरू कसैलाई फ्याँक्नुको अभिप्रायको साथ तातो
कोपमा समात्ने जस्तो छ। तपाईं एक हुनुहुन्छ जो जलाउनु हुन्छ।
Someone।।
दुबै मानसिक र शरीर दुवैको रहस्य विगतको लागि शोक गर्नु हुँदैन, तर
भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न, तर अहिले बुद्धिमान र उत्कटतासाथ बाँच्न।
.0। हरेक बिहान हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं। आज हामी के गर्छौं त कस्ता कुरा हो।
प्रेरणादायक बुद्ध उद्धरण
अनुलग्नकले कष्टमा पुर्याउँछ।
तपाईंको आफ्नै मुक्तिको काम गर्नुहोस्, अरूमा भर पर्दैन।
तपाईंसँग आत्मा छैन, तपाईं आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईंसँग शरीर छ।
जब तपाइँ कुनै समस्याको समाधान फेला पर्दैन यो समस्या समाधान हुन सक्दैन तर बरु सत्यलाई स्वीकार्नुपर्दछ।
केहि पनि जो तपाईंलाई दु: ख दिइरहेको छ, केहि जो तपाईंलाई उत्तेजित छ जुन तपाईंको शिक्षक हो।
सकारात्मक बौद्ध उद्धरणहरू
जब आफैं पछि हेर्दा तपाई अरूको पछि जानुहुन्छ, जब अरूको पछि लाग्छ।
व्यक्ति र परिस्थितिहरूको साथ दु: खी नहुनुहोस् किनकि दुबै तपाईंको प्रतिक्रिया बिना शक्तिहीन छन्।
तपाईं के भएको छ, तपाईं के हो, तपाईं अब के गर्नुहुन्छ अब तपाईं के गर्नुहुन्छ।
पानीबाट
सिक्न मनमोहक कुरा, हरेक परिस्थितिमा र कुनै पनि आकारमा आफैं समायोजन
गर्नुहोस् तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको आफ्नै तरिका प्रवाह गर्न।
तपाईलाई के लाग्छ तपाईले बन्नु भएको छ, तपाईले के महसुस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तपाईले के भव्य हुनुहुन्छ।
प्रसिद्ध बुद्ध उद्धरण
हामी सबै जे छौं सबैले हामीले सोचेको कुराको परिणाम हो।
जब अहंकार मर्छ, आत्मालाई जागा बनाउँछ।
अहंकारले कहिल्यै सत्यलाई स्वीकार्दैन।
तपाईको आफ्नै विचारहरु असुरक्षितको रूपमा तपाईलाई नोक्सान गर्न सक्दैन।
रोक्नुहोस्, रोक्नुहोस् बोल्न नडराउनुहोस्, अन्तिम सत्य सोच्न पनि होइन।
जीवनमा सकारात्मक बौद्ध उद्धरणहरू
केहि पनि तपाइँको आफ्नै व्यवसाय को बारे मा भन्दा ठूलो शान्ति ल्याउने छैन।
हरेक बिहान हामी नयाँ गरी जन्मिएका छौं, आज हामी के गर्छौं।
तपाईले
विश्वास गर्नु भएको शिक्षित, प्रतिभाशाली, धनी वा चिसो तपाईले महसुस
गर्नुभयो, कसरी व्यक्तिले व्यवहार गर्नुहुन्छ कसरी व्यवहार गर्छन्, अन्ततः
सबै कुरा सबै कुरा हो, सत्यता सबै कुरा हो।
तपाईको आफ्नै बाहेक कसैलाई एक अभयारण्य खोजी नगर्नुहोस्।
कसैलाई पनि जोडिएको छैन किनँ संलग्नले अपेक्षा र अपेक्षाहरूमा दु: ख निम्त्याउँछ।
महान देव बुद्ध उद्धरण
दिनुहोस्, यदि तपाइँसँग थोरै मात्र भए पनि।
जे भए पनि विगत कत्तिको गाह्रो भए पनि, तपाईं जहिले पनि फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
माफी माग्नुहुन्छ कि म तपाईंलाई उपहार हो, अगाडि बढ्दै मेरो लागि तपाईंको उपहार हो।
केहि पनि स्थायी चीजले आफूलाई धेरै तनाव गर्दैन किनभने खराब अवस्था कत्तिको हुन्छ, यो परिवर्तन हुनेछ।
दुखाइ अपरिहार्य छ, कष्ट वैकल्पिक हो।
प्रसिद्ध र सकारात्मक बौद्ध उद्धरणहरू
त्यहाँ कुनै डर छैन जसको लागि जसको मन चाहान्छ, इच्छाले भरिदैन।
बदला लिनुहुन्न, कर्महरू सबै कामहरू गरौं।
दिमाग सबै कुरा हो, तपाईलाई के लाग्छ तपाई।
तपाईंको अहंकारलाई छाला फिटिंग कपडा जस्तै लगाउनुहोस्।
दु: खको जड अनुलग्नक छ।
बुद्ध अंग्रेजी को उद्धरण
आफ्नो ख्याल राख्न सम्झनुहोस्, तपाईं खाली कपबाट खन्याउन सक्नुहुन्न।
यदि केहि गर्न लायक छ भने, यो तपाईंको सम्पूर्ण हृदयले गर्नुहोस्।
सत्यमा कार्य गर्ने एक यस संसारमा र पछाडि खुशी छ।
यदि तपाईंलाई आध्यात्मिक मार्गमा सहयोग गर्न कसैलाई पनि भेट्टाउँदा एक्लै हिँड्नुहोस्।
बुझ्ने बोल्ने शब्दहरूको मुटुको मुटु हो।
सफलता र शक्ति मा सबै भन्दा राम्रो बुद्ध उद्धरण
एक हजार युद्ध जित्न भन्दा आफैलाई जित्नु राम्रो छ।
खुशीको कदर गर्न असफल हुनेहरूलाई खुशी कहिल्यै आउँदैन।
यदि तपाईं उडान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं तल तौल गर्न को लागी।
बुद्धिमानीसाथ बाँचिरहेको छ जो कहिल्यै डर देख्नु हुँदैन।
एक हजार खाली शब्दहरू एक शब्द हो जुन शान्ति ल्याउँदछ।
सकारात्मक बौद्ध उद्धरण र भनाइहरू
सबै कुरामा श doubt ्का, आफ्नै प्रकाश खोज्नुहोस्।
- बुद्ध
शुभ - प्रभात
एक दयालु उद्धरण एक सकारात्मक उद्धरण
एक दैनिक मिशनको रूपमा बढ्न फलफूल हुन थाल्छ 🫐 🍅 🍐 🫒 to overcome hunger the worst kind of illness as said by the Awakened One & live like free birds 🐦 🦢 🦅 best for the welfare, happiness and peace for all societies.
प्रवर्तीट्टा भरतका सबै आदिवासी समाजले जागृत ब्रह्माण्डको लागि मार्ग देखाउँछन्।
काशिनाराज
नबाबाना भूमी प्याकडाले विश्वका धर्महरूको संसदको साथ एक श्रमजीवी पार्टनर
बन्न चाहन्छन बंगलोर HTTP ://sarajan.ambadkar.org
अनुवाद गर्दै निको पार्ने माध्यमिक भाषाहरूमा आफ्नै शब्द जानाजानी।
The Parliament of the World’s Religions Positive Daily Mission is to start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🇧🇧 🫐 🍅 🍅 🍐 🫒 🫒 dive लाई भोजनको सबैभन्दा खराब रोगको भोकलाई पार गर्न
Thiruckulal बुद्ध को शिक्षाहरु को सफलता हो
Dhammapada | full hindi audiobook | धम्मपद buddhist book in hindi | Buddhist scriptures | hindi

FoodRescueUS charity nonprofit zerowaste savetheplanet GIF


93) Classical Norwegian-Klassisk norsk,

Five 2022 Predictions That Everyone Should Be Ready For!
DNA AWAKENING
244K subscribers
a
Hidden 2022 predictions make it hard to figure out whether or not these
energetic effects will show up on our dateline, or if they will be
defused and made invisible.
- You may read more about this video in one of our many written articles via our Website : https://DNA-Awakening.org
- Video Creation and Production By DNA AWAKENING Youtube Channel! ©
➡️ Get our First Written E-Book Guide To The 5th Dimension Today:
➡️ If you have any issues regarding your order, Please email us: - Contact@dna-awakening.org
➡️ Kindly Support my Channel For more Daily New Videos, Thank you 🙏
👉 Notebooks For Pleiadians, Starseeds and Lightworkers: https://bit.ly/2QgK28y
👉 Merch, Shirts, Mugs, etc: teespring.com/stores/dnaa-art
➡️ Follow us on our Social media:
➡️ Special Thanks to Sponsors & Members for Joining our Youtube Membership.
93) Klassisk norsk-klassisk Norsk,
Buddha Vacana
- Ordene fra den velvillige vekket -
- āṇi sutta -
I fremtidig tid vil det være Bhikkhus som ikke vil høre på
ytringen
av slike diskurser som er ord fra tathāgata, dyptgripende, dyptgripende
i mening, som fører utover verden, (konsekvent) forbundet med tomhet,
de vil ikke låne øre, de vil ikke bruke tankene på kunnskap, de vil ikke
vurdere disse læresetningene som å bli tatt opp og mestret.
Tvert
imot, de vil lytte til ytringen av slike diskurser som er litterære
komposisjoner laget av diktere, vittige ord, vittige bokstaver, av
mennesker utenfra, eller disiplers ord, de vil låne øre, de vil bruke
tankene på kunnskap , vil de vurdere disse læresetningene om å bli tatt
opp og mestret.
Dermed
vil Bhikkhus, diskursene som er ord fra Tathāgata, dyptgripende,
dyptgripende i mening, som fører utover verden, (konsekvent) forbundet
med tomhet, forsvinne.
Derfor,
Bhikkhus, bør du trene slik: ‘Vi vil lytte til ytringen av slike
diskurser som er ord fra Tathāgata, dyptgripende, dyptgripende i mening,
som fører utover verden, (konsekvent) forbundet med tomhet, vi vil låne
øre, vi vil anvende tankene våre på kunnskap, vi vil vurdere disse
læresetningene om å bli tatt opp og mestret. ‘Slik, er Bhikkhus, du bør
trene dere.
Hvis du ikke finner noen som støtter deg på den åndelige veien, gå alene. Det er ikke noe kameratskap med det umodne.
Arbeid ut din egen frelse. Ikke avhengig av andre.
Det er en manns eget sinn, ikke hans fiende eller fiende, som lokker ham til onde måter.
Det er ingenting så ulydig som et udisiplinert sinn, og det er ingenting så lydig som et disiplinert sinn.
Din verste fiende kan ikke skade deg så mye som dine egne ubevoktede tanker.
Bruk egoet ditt som et løst passende plagg.
Mennesker med meninger bare går rundt og plager hverandre.
På himmelen er det ingen skille mellom øst og vest; Folk skaper distinksjoner ut av sine egne sinn og tror dem er sanne.
Å holde kroppen i god helse er en plikt … ellers skal vi ikke være i stand til å holde tankene sterkt og tydelig.
Det
er ikke noe mer fryktelig enn vanen med tvil. Tvil skiller mennesker.
Det er en gift som går i oppløsning vennskap og bryter opp hyggelige
forhold. Det er en torn som irriterer og gjør vondt; Det er et sverd som
dreper.
En
hund regnes ikke som en god hund fordi han er en god barker. En mann
regnes ikke som en god mann fordi han er en god foredragsholder.
Hver morgen blir vi født på nytt. Det vi gjør i dag er det som betyr mest.
Det er ikke nok mørke i hele verden til å snuse ut lyset fra ett lite stearinlys.
Ha medfølelse med alle vesener, både rike og fattige; Hver har sin lidelse. Noen lider for mye, andre for lite.
Hvis noe er verdt å gjøre, gjør det av hele ditt hjerte.
Lykken vil aldri komme til de som ikke klarer å sette pris på det de allerede har. ”
Det er ingen vei til lykke. Lykke er veien.
Det er latterlig å tenke at noen andre kan gjøre deg lykkelig eller ulykkelig.
Lykke avhenger ikke av hva du har eller hvem du er. Det er utelukkende avhengig av det du synes.
Et disiplinert sinn gir lykke.
Ekte kjærlighet er født av forståelse.
1. Det er en manns eget sinn, ikke hans fiende eller fiende, som lokker ham til onde måter.
2. Det er ingen frykt for en hvis sinn ikke er fylt med ønsker.
3. Fred kommer innenfra. Ikke søk det uten.
4. Man kalles ikke Noble som skader levende vesener. Ved ikke å skade levende vesener kalles man edel.
5. Hvor mange hellige ord du leser, men mange du snakker, hva vil de gjøre deg hvis du ikke handler på dem?
6. Til slutt betyr disse tingene mest: Hvor godt elsket du? Hvor fullt bodde du? Hvor dypt slapp du?
7. Sinnet er alt. Hva du tror du blir.
8. Meditere … Ikke forsink, for ikke å angre på det.
9. Du vil ikke bli straffet for sinne, du vil bli straffet av sinne.
10. Erobre sinne med ikke-sanger. Erobre dårlighet med godhet. Erobre menighet med raushet. Erobre uærlighet med sannheten.
11. Gi, selv om du bare har litt.
12. Hvis problemet kan løses hvorfor bekymrer deg? Hvis problemet ikke kan løses, vil du ikke gjøre deg bra.
13. Det er ingen vei til lykke: lykke er veien.
14. Selv døden er ikke å frykte av en som har levd med omhu.
15. Skulle du finne en klok kritiker for å påpeke feilene dine, følg ham som du ville en guide til skjult skatt.
16. Skulle en søker ikke finne en følgesvenn som er bedre eller lik, la dem resolutt forfølge en enslig kurs.
17. Ingenting kan skade deg like mye som dine egne tanker ubevoktet.
18.
La oss reise oss og være takknemlige, for hvis vi ikke lærte mye i det
minste lærte vi litt, og hvis vi ikke lærte litt, ble vi i det minste
ikke syke, og hvis vi ble syke , i det minste døde vi ikke; Så la oss
alle være takknemlige.
19. Tviler til alt. Finn ditt eget lys.
20.
Alt vi er er resultatet av det vi har trodd: det er basert på tankene
våre og består av tankene våre. Hvis en mann snakker eller handler med
en ond tanke, følger lidelse ham mens hjulet følger hoven på udyret som
trekker vognen…. Hvis en mann snakker eller handler med en god tanke,
følger lykke ham som en skygge som aldri forlater ham.
21. Ikke bo i fortiden, ikke drøm om fremtiden, konsentrer sinnet i øyeblikket.
22. Helse er den største gaven, tilfredshet den største rikdommen, trofastheten det beste forholdet.
23. Den eneste virkelige fiaskoen i livet er ikke å være tro mot den beste man vet.
24. Ingen redder oss, men oss selv. Ingen kan og ingen kan. Vi må selv gå stien.
25. Hele eksistenshemmeligheten er å ikke ha noen frykt.
26. Tre ting kan ikke gjemme seg lenge: månen, solen og sannheten.
27. Alt feil oppstår på grunn av sinnet. Hvis sinnet er forvandlet, kan det ikke være feil?
28. Det er i naturen til ting som glede oppstår i en person fri for anger.
29.
Tusenvis av stearinlys kan tentes fra et enkelt stearinlys, og
stearinlysets liv vil ikke bli forkortet. Lykken avtar aldri ved å bli
delt.
30. Gjør i dag i dag hva som må gjøres. Hvem vet? I morgen kommer døden.
31. En mann kalles ikke klok fordi han snakker og snakker igjen; Men hvis han er fredelig, kjærlig og uredd.
32.
Du kan søke gjennom hele universet etter noen som er mer fortjener din
kjærlighet og kjærlighet enn du er deg selv, og den personen er ikke å
finne noe sted. Du, deg selv, så mye som noen i hele universet,
fortjener din kjærlighet og kjærlighet.
33. Et disiplinert sinn gir lykke.
34.
Den som ikke lenger eksisterer den sug og tørst som foreviger å bli;
Hvordan kunne du spore som vekket en, sporløs og av ubegrenset
rekkevidde.
35. Å erobre seg selv er en større oppgave enn å erobre andre.
36. Du kan ikke reise banen før du har blitt selve veien.
37. Du mister bare det du holder deg til.
38. Fred kommer innenfra. Ikke søk det uten.
39. Vi er formet av tankene våre; Vi blir det vi tror. Når sinnet er rent, følger Joy som en skygge som aldri forlater.
40. Uansett hvor mange hellige ord du leser, men mange du snakker, hva vil de gjøre deg hvis du ikke handler på dem?
41.
Uansett hvilke ord vi uttaler, skal velges med omsorg for mennesker,
vil høre dem og bli påvirket av dem for godt eller dårlig.
42. Tre ting kan ikke gjemme seg lenge: månen, solen og sannheten.
43. Gi, selv om du bare har litt.
44.
Ikke tro på noe bare fordi du har hørt det. Tro ikke på noe bare fordi
det snakkes og ryktes av mange. Tro ikke på noe bare fordi det finnes
skrevet i dine religiøse bøker. Ikke tro på noe bare på autoriteten til
lærerne og eldste. Tro ikke på tradisjoner fordi de har blitt overlevert
i mange generasjoner. Men etter observasjon og analyse, når du finner
ut at noe stemmer overens med fornuft og bidrar til det gode og fordelen
med en og alle, så godta det og leve opp til det.
45. Det er ingenting så ulydig som et udisiplinert sinn, og det er ingenting så lydig som et disiplinert sinn.
46.Det
er ikke noe mer fryktelig enn vanen med tvil. Tvil skiller mennesker.
Det er en gift som går i oppløsning vennskap og bryter opp hyggelige
forhold. Det er en torn som irriterer og gjør vondt; Det er et sverd som
dreper.
47. Ingen redder oss, men oss selv. Ingen kan og ingen kan. Vi må selv gå stien.
48. Å holde på sinne er som å ta tak i et varmt kull med den hensikt å kaste det på noen andre; Du er den som blir brent.
49.
Hemmeligheten bak helse for både sinn og kropp er ikke å sørge for
fortiden, og heller ikke å bekymre deg for fremtiden, men å leve det
nåværende øyeblikket klokt og inderlig.
50. Hver morgen blir vi født på nytt. Det vi gjør i dag er det som betyr mest.
Inspirerende Buddha sitater
Vedlegg fører til lidelse.
Arbeid ut din egen frelse, ikke avhengig av andre.
Du har ikke en sjel, du er en sjel, du har en kropp.
Når
du ikke finner noen løsning på et problem, er det sannsynligvis ikke et
problem som skal løses, men snarere en sannhet som skal aksepteres.
Alt som plager deg, alt som irriterer deg som er læreren din.
Positive buddhistiske sitater
Når du ser etter deg selv, ser du på andre, når du ser etter andre du ser etter deg selv.
Ikke bli opprørt over mennesker og situasjoner fordi begge er maktesløse uten din reaksjon.
Det du er er det du har vært, det du vil være er det du gjør nå.
Nydelig
ting å lære av vann, justere deg selv i alle situasjoner og i noen
form, men viktigst av alt å finne din egen måte å strømme på.
Hva du tror du blir, hva du føler at du tiltrekker deg, hva du forestiller deg at du lager.
Berømte Buddha sitater
Alt vi er er resultatet av det vi har trodd.
Når egoet dør, våkner sjelen.
Ego aksepterer aldri sannheten.
Ingenting kan skade deg like mye som dine egne tanker ubevoktet.
Stopp, stopp ikke snakk, den ultimate sannheten er ikke engang å tenke.
Positive buddhistiske sitater om livet
Ingenting vil gi deg større fred enn å tenke på din egen virksomhet.
Hver morgen blir vi født på nytt, det vi gjør i dag er det som betyr mest.
Uansett
hvor utdannet, talentfull, rik eller kul du tror du er, hvordan du
behandler mennesker til slutt forteller alle, er integritet alt.
Ikke se etter en helligdom hos noen bortsett fra deg selv.
Aldri bli for knyttet til noen fordi vedlegg fører til forventninger og forventninger fører til lidelse.
Stor Lord Buddha sitater
Gi, selv om du bare har litt.
Uansett hvor hardt fortiden, kan du alltid begynne på nytt.
Å tilgi deg er min gave til deg, å gå videre er min gave til meg selv.
Ingenting er permanent, ikke understreker deg selv for mye fordi uansett hvordan den dårlige situasjonen er, vil det endre seg.
Smerte er uunngåelig lidelse er valgfritt.
Berømte og positive buddhistiske sitater
Det er ingen frykt for en hvis sinn ikke er fylt med ønsker.
Ikke ta hevn, la Karma gjøre alt arbeidet.
Sinnet er alt, hva du tror du blir.
Bruk egoet ditt som et løst passende plagg.
Roten til lidelse er tilknytning.
Buddha sitater på engelsk
Husk å ta vare på deg selv, du kan ikke helle fra en tom kopp.
Hvis noe er verdt å gjøre, gjør det av hele ditt hjerte.
En som handler på sannhet er lykkelig i denne verden og utover.
Hvis du ikke finner noen som støtter deg på den åndelige veien, gå alene.
Forståelse er hjertetre av godt talte ord.
Beste Buddha sitater om suksess og styrke
Det er bedre å erobre deg selv enn å vinne tusen kamper.
Lykken vil aldri komme til de som ikke klarer å sette pris på det de allerede har.
Hvis du vil fly, gi opp alt som veier deg ned.
Selv døden er ikke å frykte av en som har levd med omhu.
Bedre enn tusen hule ord er ett ord som gir fred.
Positive buddhistiske sitater og ordtak
Tviler på alt, finn ditt eget lys.
- Buddha
God morgen
Velvillig vekket ens positive sitater
As a Daily Mission start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 to overcome hunger the worst kind of illness as said by the Awakened One & live like free birds 🐦 🦢 🦅 best for the welfare, happiness and peace for all societies.
Alle aboriginale samfunn av Prabuddha Bharat Unitedly viser veien for et vekket univers.
Kushinara Nibbana Bhumi Pagoda ønsker å være en fungerende partner med parlamentet om verdens religioner.
Oversettelse av velvillig vekket ens egne ord på 139 klassiske språk.
The Parliament of the World’s Religions Positive Daily Mission is to start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 for å overvinne sult den verste typen sykdom
Thirukkural er thrikural læren til Buddhas lære

94) Classical Odia (Oriya)

Dhammapada full Hindi audiobook (धम्मपद ) Buddhist book in Hindi
94) ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡିଆ (ଓଡିଆ)
ବୁଦ୍ଧ ଖାଲି |
- ଦୟାଳୁଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ -
- ṇṇି ସିଟାଟା -
ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ, ଭୁକହୁସ୍ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ |
ଏହିପରି
ଅସର୍ଶୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା Tethygata, ଗଭୀର, ଉଚ୍ଚତା, (କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ)
ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବି, ସେମାନେ କାନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ
ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ | ଯେପରି ନିଆଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁର୍ |
ଅପରପକ୍ଷେ,
ସେମାନେ ବାହ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କବାଟ, ଚିହ୍ନର ଶବ୍ଦ, ଚତି ଶବ୍ଦ, ଚମତ୍କାର
ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାହିତିଜ୍ୟର ଗାୟକ କିମ୍ବା ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ,
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଲଗାଇବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଲଗାଇବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ମନ ଲଗାଇବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଲଗାଇବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଲଣ୍ଡ କରିବେ | ,
ସେମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବିଚାର କରିବେ |
ଏହିପରି, ଘକହୁସ୍, tatāgatat, ଯାହା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଣ୍ଡ, ଗଭୀର, (କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ) ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ସଂଯମ ହୋଇଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ |
ଅତଏବ,
ଘିକ୍, ତୁମେ ତାଲିମ ଦେବା ଉଚିତ୍: ‘ଏପରିକି ଏଭଳି, ଯାହା Tothound, ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦ
ଶପଥଦନ କର, ଆମେ କର୍ଣ୍ଣୀ ବାହାରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ଣ୍ଣୀମାନଙ୍କୁ end ଣ ଦେବୁ, ଜ୍ଞାନ
ଉପରେ ଆମ ମନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଆମେ ସେହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯିବା ଏବଂ ଫାଶରେଟର୍
ବୋଲି ବିଚାର କରିବୁ | ‘ଏହା ହେଉଛି, ଭୁକହୁସ୍, ତୁମେ ନିଜକୁ ତାଲିମ ଦେବା ଉଚିତ୍ |
ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏକାକୀ ଚାଲନ୍ତୁ | ଅପରିପକ୍ୱ ସହିତ କ cates ଣସି ସାଥୀତା ନାହିଁ |
ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ |
ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନେ ନୁହଁନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି |
ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ମନ ଭାବରେ ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ଭାବରେ ଏତେ ଆଜ୍ଞାରେ କିଛି ନାହିଁ |
ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ନିଜସ୍ୱ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ |
ଏକ ଖାଲି ଫିଟିଂ ବସ୍ତ୍ର ପରି ତୁମର ଇଗୋକୁ ପିନ୍ଧ |
ମତାମତ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି |
ଆକାଶରେ,
ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମର କ de ଣସି ବ୍ୟକ୍ତଧ୍ୟାକରଣ ନାହିଁ; ଲୋକମାନେ ନିଜ ମନରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ବିଶ୍ believe ାସ କରନ୍ତି |
ଶରୀରକୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରଖିବା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ … ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଆମେ ଆମର ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା ନାହିଁ |
ସନ୍ଦେହର
ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ | ସନ୍ଦେହ ଲୋକଙ୍କୁ ପୃଥକ କରେ | ଏହା ଏକ
ବିଷ ଯାହା ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସୁଖଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗେ | ଏହା ଏକ କଣ୍ଟା
ଯାହା ବିରକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ; ଏହା ଏକ ଖଡ୍ଗ ଯାହା ମାରିଦିଏ |
ଗୋଟିଏ
କୁକୁର ଏକ ଭଲ କୁକୁରକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବାର୍କର୍ | ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା
|
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ | ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
ଏକ ଛୋଟ ମହମବତୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ |
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ସମାନ ପାଇଁ ଦୟା କର; ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁ suffering ଖ ଅଛି | କେତେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ କମ୍ |
ଯଦି କିଛି କରିବାର ମୂଲ୍ୟ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ କର |
ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ |
ସୁଖର କ paid ଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ | ସୁଖ ହେଉଛି ପଥ |
ଏହା ଭାବିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଟେ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ |
ତୁମର କ’ଣ ଅଛି କିମ୍ବା ତୁମେ କିଏ ଉପରେ ସୁଖ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ | ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |
ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ |
ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ବୁ understanding ିବା ଠାରୁ ଜନ୍ମ |
1. ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ମନ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନେ ନୁହଁନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି |
2. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ |
3. ଶାନ୍ତି ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ | ଏହାକୁ ଖୋଜ ନାହିଁ |
4.
ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି |
ଜୀବନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କୁହାଯାଏ |
5.
ତଥାପି ଆପଣ ପ read ି ଆପଣ ପ read ନ୍ତି, ତଥାପି, ଅନେକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଭଲ କରିବେ?
6. ଶେଷରେ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ତୁମେ କିପରି ରହୁଥିଲ? ଆପଣ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଛାଡିଛନ୍ତି?
7. ମନ ସବୁକିଛି | ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତୁମେ ହୁଅ |
8. ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ … ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପରେ ଏହା ଦୁ regret ଖିତ |
9. ତୁମର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ |
10. କ୍ରୋଧରେ କ୍ରୋଧକୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ | ଉତ୍ତମତା ସହିତ ଖରାପତା ଜିତେ | ଉଦାରତା ସହିତ ଅର୍ଥ ନିବୃତ୍ତ | ସତ୍ୟ ସହିତ ଅସାଧୁତାକୁ ପରାସ୍ତ କର |
11. ଦିଅ, ଯଦିଓ ତୁମର କେବଳ ଟିକିଏ ଅଛି |
12. ଯଦି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ କ’ଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିବ ନାହିଁ |
13. ସୁଖ ପାଇଁ କ pap ଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ: ସୁଖ ହେଉଛି ପଥ |
14. ଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
15. ତୁମର ଦୋଷକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ କି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର ଯେପରି ତୁମେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଧନ |
16. ଏକ ସନ୍ଧାନକାରୀ ଜଣେ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯିଏ ଭଲ କିମ୍ବା ସମାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
17. ତୁମର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ |
18.
ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠି କ twing ଣସି ଜାଣି ନାହୁଁ ଯେ ଅନ୍ତତ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିଖିଲୁ
ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିଖିଲୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ତତ we ପକ୍ଷେ ଆମେ
ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନାହୁଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନାହୁଁ ଅନ୍ତତ, ଯେପରି ଆମେ ମରି
ନାହୁଁ; ତେଣୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା |
19. ସବୁକିଛି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ | ନିଜର ଆଲୋକ ଖୋଜ |
20.
ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତାହାର ଫଳାଫଳ: ଏହା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗଠିତ | ଯଦି କ man ଣସି ଲୋକ ଜଣେ ମନ୍ଦ
ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଚକ ଯେପରି ଚକକୁ ଚକ
ଦେଇଥାଏ, ସେହି ପଶୁକୁ ଟାଣୁଥିବା ସେହି ପଶୁକୁ ଟାଣିଥାଏ …. ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ କିମ୍ବା ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ, ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଛାଇ ପରି ଅନୁସରଣ କରେ ଯାହା
ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡି ନାହିଁ |
21. ଅତୀତରେ ବାସ କର ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ନାହିଁ, ଅର୍ଥକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକାଗ୍ର କର |
22. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ |
23. ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିଫଳତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସହିତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ |
24. ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ | କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ | ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଥ୍ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ |
25. ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଭୟ ରହିବା ନାହିଁ |
26. ଦୀର୍ଘ ଜିନିଷ ଦୀର୍ଘ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ: ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ |
27. ମନର ସମସ୍ତ ଭୁଲ୍ କରୁଛି | ଯଦି ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତେବେ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ କି?
28. ଏହା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି ଯାହା ଆନନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ |
29. ଗୋଟିଏ ମହମବତୀରୁ ହଜାର ଦୂଷିତ ଦୀପ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ଜୀବନ ଛୋଟ ହେବ ନାହିଁ | ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ସୁଖ କେବେ ବି କମ ହୁଏ ନାହିଁ |
30. ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ’ଣ ହେବ ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | କିଏ ଜାଣେ? ଆସନ୍ତାକାଲି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ |
31.
ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି
ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶାନ୍ତିପପ୍ରାପ୍ତ, ଭୟ ଓ ନିର୍ଭୟରେ |
32.
ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶିକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ
ମିଳିବ ନାହିଁ | ତୁମେ, ନିଜେ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ତୁମର
ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହକୁ ଯୋଗ୍ୟ |
33. ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ |
34.
ଯେଉଁ ଜଣକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଯାହା ବିଗିଚା ଚାଲିଥାଏ; ଆପଣ ଯାହା ଜାଗ୍ରତ
ହୁଅନ୍ତି, ନିରାଗତ, ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ପରିସରଗୁଡିକୁ କିପରି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ |
35. ନିଜକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ କଥା |
36. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ପଥ ହୋଇ ନ ଥାଉ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ |
37. ତୁମେ ଯାହା ବାଜିବ ତାହା ତୁମେ କେବଳ ହରାଇବ |
38. ଶାନ୍ତି ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ | ଏହାକୁ ଖୋଜ ନାହିଁ |
39.
ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକୃତିର; ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ଆମେ ହୋଇଯିବା |
ଯେତେବେଳେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ, ଆନନ୍ଦ ଏକ ଛାୟା ପରି ଅନୁସରଣ କରେ ଯାହା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ
ନାହିଁ |
40.
ତଥାପି ଆପଣ ପ read ି ଆପଣ ପ read ନ୍ତି, ତଥାପି, ଅନେକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଭଲ କରିବେ?
41.
ଯେକ wordmand ଣସି ଶବ୍ଦ ଆମେ God ଶ୍ବରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯତ୍ନ
ନେଉଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଲ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବୁ |
42. ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ: ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ |
43. ଦିଅ, ଯଦିଓ ତୁମର କେବଳ ଟିକିଏ ଅଛି |
44.
ଆପଣ ଏହା ଶୁଣି ଦେଇଥିବା କ anything ଣସି ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | କେବଳ
କ anything ଣସି ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କଥିତ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଗୁଜବ ହୋଇଛି | କେବଳ ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ କାରଣ
ଏହା ତୁମର ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି | ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ
ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେବଳ କିଛି ବିଶ୍ believe ାସ କର ନାହିଁ | ପରମ୍ପରାଠାରେ
ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପି generations ଼ି ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରାଯାଇଛି | କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଇବ ଯେ
ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅଲର ଭଲ, ଲାଭ ପାଇଁ କଣ୍ଡିଭିଜୀ, ତା’ହେଲେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ସେଥିରେ
ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚ ଏବଂ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏହା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା |
45. ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ମନ ଭାବରେ ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ଭାବରେ ଏତେ ଆଜ୍ଞାରେ କିଛି ନାହିଁ |
46.
​​ସନ୍ଦେହର ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ଭୟଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ | ସନ୍ଦେହ ଲୋକଙ୍କୁ
ପୃଥକ କରେ | ଏହା ଏକ ବିଷ ଯାହା ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସୁଖଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗେ |
ଏହା ଏକ କଣ୍ଟା ଯାହା ବିରକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ; ଏହା ଏକ ଖଡ୍ଗ ଯାହା ମାରିଦିଏ
|
47.
ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ | କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ
କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ | ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଥ୍ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ |
48. କ୍ରୋଧକୁ ଧରି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଫୋପାଡିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗରମ କୋଇଲା ଧରିବା ପରି; ତୁମେ ହିଁ ଜଳି ଯାଇଥା’ନ୍ତି |
49.
ଉଭୟ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଅତୀତ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା
ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ
ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା |
50. ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ | ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧୃତ |
ସଂଲଗ୍ନକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି |
ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ |
ତୁମର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏକ ଆତ୍ମା, ତୁମର ଦେହ ଅଛି |
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ସମସ୍ୟାର କ solut ଣସି ସମାଧାନ ପାଇବ ନାହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବତ col ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ |
ଯାହା ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି ତାହା ତୁମର ଗୁରୁ ଅଟେ |
ସକରାତ୍ମକ BODIST କୋଟ୍ |
ନିଜ ପରେ ଦେଖିବାବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ପରେ ଦେଖିବେ |
ଲୋକ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ଶକ୍ତିହୀନ |
ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ତୁମେ ଯାହା କରିଛ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିବ ତାହା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ |
ଜଳରୁ
ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଯେକ any ଣସି ଆକାରରେ
ନିଜକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରବାହର ନିଜ ପଥ ଖୋଜ |
ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତୁମେ ଏପରି ଭାବୁଛ, ତୁମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରୁଛ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର |
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧୃତି ଉଦ୍ଧୃତି |
ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତାହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି |
ଯେତେବେଳେ ଇଗୋ ମରିଯାଏ, ଆତ୍ମା ​​ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ |
ଇଗୋ କେବେବି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ |
ତୁମର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତୁମର ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ |
ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ତରଳା ସତ୍ୟ ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ |
ଜୀବନ ଉପରେ ସକରାତ୍ମକ ବ bad ାତଙ୍କ କୋଟ୍ |
ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମାନିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ନାହିଁ |
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
ତୁମେ
ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଧନୀ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା, ତୁମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁଛ,
ତୁମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କର, ଅଖଣ୍ଡତା ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅଖଣ୍ଡତା
ସବୁକିଛି |
ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଜ ନାହିଁ |
କାହାକୁ କେବେ ବି ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସଂଲଗ୍ନଗୁଡିକ ଆଶା ଏବଂ ଆଶା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି |
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରୋଟସ୍ |
ଦିଅ, ଯଦିଓ ତୁମର କେବଳ ଟିକିଏ ଅଛି |
ଅତୀତ ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ |
ତୁମେ ତୁମର ଉପହାରକୁ କ୍ଷମା କରି ମୋର ଉପହାର ହେଉଛି ମୋର ଉପହାର ମୋ ପାଇଁ ଉପହାର |
କ perpust ଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିଛି ଉପରେ କିଛି ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହା ବଦଳିଯିବ |
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସକରାତ୍ମକ ବ bav ୍ଜିଷ୍ଟ କୋଟ୍ସ |
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ |
ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, ସେରାମା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
ମନ ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ |
ଏକ ଖାଲି ଫିଟିଂ ବସ୍ତ୍ର ପରି ତୁମର ଇଗୋକୁ ପିନ୍ଧ |
ଦୁ suffering ଖର ମୂଳ ହେଉଛି ସଂଲଗ୍ନ |
ବୁଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀରେ ଉଦ୍ଧୃତି |
ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ମନେରଖ, ତୁମେ ଏକ ଖାଲି କପ୍ ରୁ pour ାଳି ପାରିବ ନାହିଁ |
ଯଦି କିଛି କରିବାର ମୂଲ୍ୟ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ କର |
ଯିଏ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି |
ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏକାକୀ ଚାଲନ୍ତୁ |
ବୁ standing ିବା ହେଉଛି ଭଲ କଥିତ ଶବ୍ଦର ହୃଦୟ |
ସଫଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧ
ଏକ ହଜାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଭଲ |
ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ |
ଯଦି ତୁମେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଓଜନ କରି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରେ |
ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ।
ଏକ ହଜାର ଖାଲ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ |
ସକରାତ୍ମକ BODIST କୋଟ୍ ଏବଂ କଥାଗୁଡ଼ିକ |
ସବୁକିଛି ସନ୍ଦେହ କର, ତୁମର ଆଲୋକ ଖୋଜ |
- ବୁଦ୍ଧ
ଶୁଭ ସକାଳ
ଦୟାଳୁ ଉପରିଭାଗକୁ କ୍ଷମା କର |
ଦ daily ନିକ ମିଶନ୍ ବ growing ୁଥିବା ଫଳ ବ growing ୁଥିବା ଫଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ 🍍 🥑 🥭 🥭 🥭 🥔 🍆 8 Wog6 - ପେଣ୍ଟ୍ୟ ବ grow ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ Wood 🍐🍐 🍐🍐
ସମସ୍ତ ଆଦର ଜନଜାଇଟି ପ୍ରାବୁଡି ମହାରର ଏକ ଜାଗ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଥ ଦେଖାଏ |
କୁସୁରା ନିବ୍ବାବା ଭେମ୍ପି ପାଗୋଡା ବିଶ୍ S ଧର୍ମର ସଂସଦ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପଟିଙ୍ଗାଲୋର 5000 ଟଙ୍କା
139 ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ବ coulding ୁଥିବା ଅନୁବାଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ |
ଦୁନିଆର ଧର୍ମର ପାର୍ସନ ସକାରାତ୍ମକ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ମିଶନ ହେଉଛି ବ growing ଼ିବା ଫଳ 🍍 🥑 🥭 🥭 🥭 🥭🥭 🥭 🥭 🥭 🥭 8 🥭 🥭 8 🥑 🥭 8 🍅🍜 🫑 10 🍅🍜 🧅🍏ن🍅🍜 🍊 🌵 🍈 🍈 offer କ୍ଷୁଧା ଚମକଦାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ |
ଥିରୁକୋକାରଚରାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା |
Dhammapada full Hindi audiobook (धम्मपद ) Buddhist book in Hindi

Omg Surprised Sticker - Omg Surprised Exclamation Mark Stickers

comments (0)