Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
07/10/22
95) Classical Oromo,97) Afaan Oromoo Kilaasikaa,96) Classical Pashto- 97) Classical Persian- 98)Classical Polish-Język klasyczny polski,کلاسیک فارسیټولګی پښت 99) Classical Portuguese-Português Clássico, 100) Classical Punjabi-ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ, 101) Classical Quechua,101) Quechua clásico
Filed under: General, Theravada Tipitaka , Plant raw Vegan Broccoli, peppers, cucumbers, carrots
Posted by: site admin @ 8:10 pm

Omg Surprised Sticker - Omg Surprised Exclamation Mark Stickers95) Classical Oromo,97) Afaan Oromoo Kilaasikaa

Dhamma Cakka Sutta Chanting | Chanted by Bhante Indarathana
Bhante indarathana
19.7K subscribers
(Dhammacakkappavattanasuttaṁ)
(The Discourse that Set the Dhamma Wheel Rolling)
The
famous first discourse, taught at Varanasi to the group of five
ascetics. It begins by rejecting the extremes of asceticism and
indulgence and recommends the middle way of the eightfold path. Then it
defines the four noble truths and analyzes them in twelve aspects. It
ends with Venerable Kondañña becoming the first person apart from the
Buddha to realize the Dhamma.
Download Paritta App .- https://play.google.com/store/apps/de
Support our Santussako Hermitage. - http://www.santussako.org/hermitage/
Contact us: Inda1st@gmail.com
95) Oromo kalaasikaa,97) Afaan Oromoo Kilaasikaa .
Buddha Vacana .
— Jecha tola ooltummaa dammaqee — .
— āṇi sutta — .
Yeroo gara fuula duraatti Bhikkhus kan hin dhaggeeffanne ni jira.
Dubbii
haasaa akkasii jechoota Tathāgata, gadi fageenya, hiikaan gadi fagoo,
addunyaa bira darbee geggeessuu, (walumaagalatti) duwwummaa wajjin
walqabatee, isaan gurra hin liqeessan, yaada isaanii beekumsa irratti
hin hojjetan, barsiisota sana hin ilaalan akka fudhatamee fi akka
danda’amutti.
Faallaa
kanaatiin, dubbii haasaa akkasii kanneen qindeessaa ogbarruu
walalootiin hojjetaman, jechoota qoosaa, qubee qoosaa, namoota alaa
irraa dhufan, yookaan jecha duuka buutotaatiin hojjetaman dhaggeeffatu,
isaan gurra ni liqeessu, beekumsa irratti yaada isaanii ni hojjetu . ;
Akkasitti,
Bhikkhus, haasaan jechoota Tathāgata, gadi fagoo, hiika gadi fagoo,
addunyaa bira darbee geggeessan, (walumaa galatti) duwwummaa wajjin
walqabatee, ni badu.
Kanaaf,
Bhikkhus, akkasitti leenjisuu qabda: ‘dubbii haasaa akkasii kanneen
jechoota Tathāgata, gadi fagoo, hiikaan gadi fageenya qabu, addunyaa
bira darbee geggeessuu, (walumaa galatti) duwwummaa wajjin walqabatee,
nuti gurra liqeessina, nuti . Sammuu keenya beekumsa irratti ni hojiirra
oolcha, barsiisa sana akka fudhatamee fi akka danda’amutti ilaalla.’
Kun akkamitti, Bhikkhus, of leenjisuu qabda.
Karaa hafuuraa irratti nama si deeggaru yoo hin arganne kophaa kee deemi. Hiriyyummaan hin bilchaanne hin jiru.
Fayyina ofii keetii hojjedhu. Namoota biroo irratti hin hirkatin.
Sammuu mataa namaa, diina ykn diina isaa miti, karaa hamaatti isa sossoba.
Sammuu naamusa hin qabneetti wanti hangana hin ajajamne hin jiru, akka sammuu naamusa qabuutti wanti ajajamu hin jiru.
Diinni kee inni hamaan hamma yaada ofii keetii hin eegamne si miidhuu hin danda’u.
Akka uffata laaftuutti ego keessan uffadhaa.
Namoonni yaada qaban wal dhiphisuu qofa.
Samii
irratti, Bahaa fi Dhihaan addaan hin baafamne; Namoonni sammuu ofii
keessaa addaan baafannaa uumuun sana booda dhugaa ta’uu isaanii amanu.
Qaama fayyaa gaarii keessa tursuun dirqama…yoo kana hin taane sammuu keenya jabaa fi ifa ta’e eeguu hin dandeenyu.
Amala
shakkii caalaa wanti sodaachisaan hin jiru. Shakkiin namoota adda
baasee ibsa. Summii hiriyummaa bittinneessuu fi hariiroo namatti tolu
cabsudha. Qoree nama aarsuu fi nama miidhudha; Seeyfii nama ajjeesudha.
Saree
jechuun akka saree gaariitti hin ilaalamu sababiin isaas inni barker
gaarii waan ta’eef. Dhiirri nama gaarii waan ta’eef hin ilaalamu.
Ganama hunda deebi’ee dhalanne. Wanti har’a hojjennu waan baay’ee barbaachisaa ta’edha.
Addunyaa kana hunda keessatti ifa shugguxii xiqqoo tokkoo dhangalaasuuf dukkanni gahaan hin jiru.
Uumama
hundaaf gara laafina qabaadhaa, dureeyyii fi hiyyeessa; Tokkoon tokkoon
isaanii gidiraa isaanii qabu. Gariin baay’ee rakkatu, kaan immoo
baay’ee xiqqaadha.
Yoo wanti tokko hojjechuun malu, garaa kee guutuudhaan raawwadhu.
Gammachuu warra duraan qaban dinqisiifachuu dadhaban gonkumaa hin dhufu.”
Karaan gammachuu hin jiru. Gammachuu karaadha.
Namni biraa gammachuu ykn gammachuu dhabuu danda’a jedhanii yaaduun waan nama kofalchiisudha.
Gammachuun maal akka qabdu ykn eenyu akka taate irratti hin hundaa’u. Waan ati yaaddu qofa irratti hirkata.
Sammuun naamusa qabu gammachuu fida.
Jaalalli dhugaa hubannoo irraa kan dhalatedha.
.
2. Nama sammuun isaa fedhiidhaan hin guutamneef sodaan hin jiru.
3. Nagaan keessaa dhufa. Osoo hin barbaachisin.
4. Namni lubbu qabeeyyii miidhu hin jedhamne. lubbu qabeeyyii miidhuu dhabuudhaan namni tokko Noble jedhama.
5.
Haa ta’u malee jechoota qulqulluu baay’ee dubbistu, haa ta’u malee,
baay’een ati dubbattu, yoo isaan irratti hin hojjenne maal siif godhu?
6.
Dhumarratti wantootni kun baay’ee barbaachisaa dha: hangam jaallatte?
Guutummaatti akkamitti jiraatte? Hammam gadi fageenyaan gadi dhiiste?
7. Sammuun waan hunda. Waan ati yaaddu.
8. Xiinxaluu … hin tursiisiin, boodarra akka hin gaabbineef.
9. Aarii keetiin hin adabamu, aarii keetiin ni adabama.
10.
Aarii kan hin aariin mo’achuu. Hammeenya gaarummaadhaan mo’achuu.
Arjummaadhaan gara jabummaa mo’achuu. Dhugaa wajjin amanamummaa dhabuu
injifadhaa.
11. Give, yoo xiqqoo qofa qabaattellee.
12.
Yoo rakkoon furmaata argachuu danda’e maaliif yaadda’a? Yoo rakkoon
furmaata argachuu hin dandeenye yaaddoon siif hin hojjetu.
13. Karaan gammachuu hin jiru: gammachuun daandii.
14. Duuti illee nama ogummaadhaan jiraateen hin sodaatamu.
15. Qeeqa ogeessaa badii kee akeektu yoo argatte, akka qajeelfama qabeenya dhokataa ta’etti isa hordofi.
16. Barbaaddaan tokko hiriyyaa gaarii ykn qixa ta’e yoo hin arganne, murtoo kophaa isaanii haa hordofan.
17. Wanti hamma yaada ofii keetii hin eegamne si miidhuu danda’u hin jiru.
18.
Mee yoo xiqqaate waan baay’ee hin baranne, xiqqoo baranne, yoo xiqqoo
hin baranne, yoo xiqqaate hin dhukkubsanne, yoo dhukkubsanne, haa
galateeffannu, yoo ta’e, haa galateeffannu . , yoo xiqqaate hin duune;
Kanaaf, hundi keenya haa galateeffannu.
19. Waan hundumaa shakkisiisa. Ifa ofii keessanii barbaadaa.
20.
Wanti nuti taane hundi bu’aa waan nuti yaadne qofa: yaada keenya
irratti kan hundeeffamee fi yaada keenya irraa kan ijaarame dha. Namni
tokko yaada hamaadhaan yoo dubbate ykn yoo hojjete, gidiraan yeroo
girgiddaan sun qola bineensa konkolaataa harkisu hordofu isa hordofa….
Namni tokko yaada gaarii yoo dubbate ykn yoo hojjete, gammachuun akka
gaaddidduu isa gonkumaa isa hin dhiifne isa hordofa.
21. Yeroo darbe hin jiraatin, gara fuulduraa hin abjootin, sammuu yeroo ammaa irratti xiyyeeffadhu.
22. Fayyaan kennaa guddaa, quufa qabeenya guddaa, amanamummaa hariiroo hundarra gaarii dha.
23. Jireenya keessatti kufaatiin dhugaa nama hunda caalu beekuu qofa miti.
24. Ofii malee namni nu baraaru hin jiru. Namni hin danda’u eenyullee hin danda’u. Nuti ofii keenyaa karaa irra deemuu qabna.
25. Iccitii jiraachuu guutuun sodaa tokkollee qabaachuudha.
26. Wantoonni sadii yeroo dheeraaf dhokachuu hin danda’an: ji’a, aduu, dhugaa.
27. Dogoggora hojjechuun hundi sababa sammuutiin ka’a. Yoo sammuun jijjiirame dogongoraan hojjechuu danda’aa?
28. Nama gaabbii irraa bilisa ta’e keessatti gammachuun ka’u maalummaa wantootaa keessa jira.
29.
Shugguxiin kumaatamaan lakkaa’aman shugguxii tokko irraa ibsamuu kan
danda’u yoo ta’u, jireenyi shugguxii sanaas hin gabaabbamu. Gammachuun
gonkumaa qoodamuudhaan hin hir’atu.
30. Har’a waan hojjetamuu qabu ardently godhaa. Eenyu beeka? Boru du’a dhufa.
31. Namni tokko waan haasa’ee fi haasa’uuf ogummaa hin qabu; Garuu yoo nagaa, jaalalaa fi sodaa hin qabne.
32.
Nama jaalalaa fi jaalala kee kan ati ofii kee caalaa siif malu,
akkasumas namni sun bakka kamitti iyyuu akka hin argamne guutummaa
uumama cufaa keessatti barbaaduu dandeessa. Ati, ofii keetii, akkuma
nama kamiyyuu guutummaa uumama cufaa keessatti, jaalalaa fi jaalala kee
siif mala.
33. Sammuun naamusa qabu gammachuu fida.
34.
Kan kana booda hin jirre araadaa fi dheebuu ta’uu itti fufsiisu;
Akkamitti tokko dammaqse, daandii hin qabnee fi daangaa hin qabne range.
35. Of mo’uun hojii guddaa warra kaan mo’uu caalaa.
36. Hanga daandii ofii ta’utti karaa irra deemuu hin dandeessu.
37. Waan itti maxxante qofa dhabda.
38. Nagaan keessaa dhufa. Osoo hin barbaachisin.
39.
Yaada keenyaan bocameera; Waan yaadne taana. Yeroo sammuun qulqulluu
ta’u gammachuun akka gaaddidduu gonkumaa hin baane hordofa.
40.
Haa ta’u malee jechoota qulqulluu baay’ee dubbistu, haa ta’u malee,
baay’ee ati dubbattu, yoo isaan irratti hin hojjenne si godhu?
41.
Jechoonni nuti utter kamiyyuu of eeggannoodhaan filatamuu qabu isaan
dhaga’anii gaarii ykn dhukkubsatanii dhiibbaa isaan irra ga’u.
42. Wantoonni sadii yeroo dheeraaf dhokachuu hin danda’an: ji’a, aduu, dhugaa.
43. Give, yoo xiqqoo qofa qabaattellee.
44.
Waan dhageesse qofatti waan tokkotti hin amaninaa. Waan dubbatamee fi
odeessuuf qofa waan tokkotti hin amaninaa. Kitaabota amantii keessan
keessatti waan barreeffameef qofa waan tokkotti hin amaninaa. Aangoo
barsiisotaa fi jaarsolii keessan qofa irratti hin amaninaa. Duudhaa
dhaloota hedduudhaaf waan kennameefitti hin amaninaa. Garuu ilaalchaa fi
xiinxala booda, wanti kamiyyuu sababa waliin walii galee gaarii fi
faayidaa tokkoof mijataa akka ta’e yeroo argattu, sana booda fudhadhuu
ittiin jiraadhu.
45. Sammuu naamusa hin qabneetti wanti akkas hin ajajamne hin jiru, akka sammuu naamusa qabuutti wanti ajajamu hin jiru.
46.Amala
shakkii caalaa wanti sodaachisaan hin jiru. Shakkiin namoota adda
baasee ibsa. Summii hiriyummaa bittinneessuu fi hariiroo namatti tolu
cabsudha. Qoree nama aarsuu fi nama miidhudha; Seeyfii nama ajjeesudha.
47. Ofii malee namni nu baraaru hin jiru. Namni hin danda’u eenyullee hin danda’u. Nuti ofii keenyaa karaa irra deemuu qabna.
48. Aarii qabachuun akka dhagaa boba’aa ho’aa nama biraatti darbachuuf yaadamee qabachuuti; Ati kan gubatudha.
49.
Iccitii fayyaa sammuu fi qaamaaf waan darbetiif gadduu osoo hin taane,
waa’ee egeree yaadda’uu osoo hin taane, yeroo ammaa ogummaa fi ciminaan
jiraachuudha.
50. Ganama hunda deebi’ee dhalanne. Wanti har’a hojjennu waan baay’ee barbaachisaa ta’edha.
Jechoota Buddha kaka’umsa qaban .
Attachment gara gidiraatti nama geessa.
Fayyina ofii keetii hojjedhu, namoota biroo irratti hin hirkatin.
Lubbuu hin qabdu, lubbuudha, qaama qabda.
Yeroo rakkoo tokkoof furmaata hin arganne rakkoon furmaata argachuu osoo hin taane dhugaa fudhatamuu qabu ta’uu hin oolu.
Wanti si dhiphisu kamiyyuu, waan si aarsu kamiyyuu kan barsiisaa kee ta’e.
Caqasoota Budiistotaa gaarii .
Yeroo of duukaa ilaaltu namoota biraa ilaalta, yeroo warra kaan booda ilaaltu of duukaa ilaalta.
Lamaanuu deebii keessan malee humna waan hin qabneef namootaa fi haala hin mufatinaa.
Wanti ati taate waan ati turtedha, wanti ati ta’u amma waan hojjettudha.
Waan
jaalalaa bishaan irraa barachuuf, haala hundumaa fi bifa kamiinuu of
sirreessuu garuu hunda caalaa karaa itti yaa’u argachuu.
Waan ta’u jettee yaaddu, maal akka hawwattu sitti dhaga’ame, waan uumtu jettee yaadde.
Caqasoota Buddha beekamoo ta’an .
Wanti nuti taane bu’aa waan nuti yaadne qofa.
Yeroo ego du’u lubbuun dammaqxa.
Ego gonkumaa dhugaa hin fudhatu.
Wanti hamma yaada ofii keetii hin eegamne si miidhuu danda’u hin jiru.
Dhaabi, hin dubbatin, dhugaan dhumaa yaaduu illee miti.
Jireenya irratti caqasoota Budiistotaa gaarii .
Daldala mataa keetii sammuutti qabachuu caalaa nagaa guddaa siif fidu hin jiru.
Ganama hunda deebi’ee dhalanne, wanti har’a hojjennu waan hunda caalaa barbaachisaa dha.
Hammam
baratee, dandeettii, dureessa ykn qabbanaa’aa ta’us, akkamitti akka ati
ilaaltu namoota dhuma irratti hunda hima, amanamummaan waan hunda.
Ofii kee malee nama kamiyyuu keessatti bakka qulqulluu hin barbaadinaa.
Walta’iinsi waan nama geessuu fi eegduun gidiraa waan geessuuf gonkumaa nama tokkotti baay’ee hin maxxanu.
Gooftaa guddaa Buddha caqasoota .
Xiqqoo qofa yoo qabaattellee kenni.
Kan darbe hammam yoo cimsite, yeroo hunda deebitee jalqabuu dandeessa.
Dhiifama siif kennuudhaan kennaa kooti, ​​itti fufuun kennaa kooti ofii kootiif.
Haalli hamaan hammam haa ta’u, ni jijjiirama.
Dhukkubbiin waan hin oolle, gidiraan filannoodha.
Caqasoota Budiistotaa beekamoo fi gaarii ta’an .
Nama sammuun isaa fedhiidhaan hin guutamneef sodaan hin jiru.
Haaloo hin ba’iin, Karma hojii hunda haa hojjetu.
Sammuun waan hunda, waan ta’u jettee yaaddudha.
Akka uffata laaftuutti ego keessan uffadhaa.
Hundeen gidiraa walitti hidhamuudha.
Caqasoota Buddha afaan oromoo .
Of kunuunsuu hin dagatin, kooppii duwwaa irraa dhangalaasuun hin danda’amu.
Yoo wanti tokko hojjechuun malu, garaa kee guutuudhaan raawwadhu.
Namni dhugaa irratti socho’u addunyaa fi sanaa ol gammachuu qaba.
Karaa hafuuraa irratti nama si deeggaru yoo hin arganne kophaa kee deemi.
Hubannoon muka onnee jechoota akka gaariitti dubbatamaniidha.
Caqasoota Buddha milkaa’inaafi humna irratti .
Lola kuma tokko mo’achuu caalaa of mo’uu wayya.
Gammachuun warra waan duraan qaban dinqisiifachuu dadhaban gonkumaa hin dhufu.
Balali’uu yoo barbaadde waan si ulfaatu hunda dhiisi.
Duuti illee nama ogummaadhaan jiraateen hin sodaatamu.
Jecha qola kumaa caalaa jecha tokko kan nagaa fidudha.
Caqasootaa fi jechoota Budiistotaa gaarii .
Waan hundumaa shakki, ifa ofii keetii barbaadi.
– Buddha .
Akkam bulte
Caqasa gaarii nama tokkoo dammaqee .
As a Daily Mission start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍐 🫒 beela irra aanuu dhukkuba gosa hamaa akka isa dammaqeetti & akka simbirroota bilisaa jiraadhaa 🐦 🦢 🦢 🦢 🦢 Waldaa hundaaf.
Waldaaleen Aboorijiinaal Prabuddha Bharat hundi karaa yuunivarsiitii dammaqee jiru agarsiisu.
Kushina
Nibbana Bhumi Pagoda Paarlamaa Amantii Addunyaa waliin michuu hojii
ta’uu hawwina.Won rs 5000 akka badhaasa barumsa haasawa amanamummaa
gidduutti Bangalore http://sarvajan.ambedkar.org
Gargaaraa hiikuu jechoota ofii 139 afaanota kalaasikaatiin dammaqee.
The Parliament of the World’s Religions Positive Daily Mission is to start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍐 🫐 🫐 🫐
Thirokkural jechuun barsiisa Buddha .
Dhamma Cakka Sutta Chanting | Chanted by Bhante Indarathana

tola y maruja GIF by netflixlat

96) Classical Pashto- ټولګی پښتو


Five Buddhist Wisdom Dakinis: Dharma Activities including Chod, with Mantras sung by Yoko Dharma
BuddhaWeekly
10.2K subscribers
What
are the five Wisdom Dakinis? Why are they central to Tibetan Buddhist
practice? Why are they associated with activity practices— peaceful,
increasing, magnetizing, subjugating and supreme activities — such as
Chod? In this presentation, we try to answer these questions. We present
the mantras of the Five Wisdom Dakinis, sung by the amazing Yoko Dharma
at the end of this introduction.
NOTE:
Venerable Zasep Rinpoche advises that you can chant these mantras
without empowerment if you have faith and devotion — although you only
visualize the deities in front of you; i.e. no self-generation.
The
great Padmasambhava, quoted from the book Dakini Activity, defines the
vital role of the wisdom Dakini best (from Dakini Activity (book) by
Padmasambhava. Available on Amazon: https://amzn.to/34qe29t (Affiliate link).
Laura Santi Sacred Art https://www.etsy.com/ca/shop/LauraSan
Yoko Dharma, singer, website: https://yokodharma.com/
Yoko’s music is available for download here: https://yokodharma.com/music
“The
source of activity is the dakini and there are five kinds of
activities, peaceful, increasing, magnetizing, subjugating, and the
supreme activity. The primary way to perfect these is through dakini
practices, and among dakinis, there are the wisdom dakinis, in space and
worldly. These vast collections of practices can be condensed into
those of the three roots, lama, yidam, and dakini.
“The
source of blessings is the lama, the source of accomplishment is the
yidam, and the source of activities is the dakinis. The one who carries
out the activities for the lama and the yidam is the dakini, in other
words, the virtue of blessings and accomplishment is the activity, which
is the dakini.”
To
help clarify how the great Padmasambhava’s words reflect the five
Wisdom Dakinis, it can be helpful to clarify both the meaning of Dakini
and the symbolism of color and image in Tibetan Buddhism.
Summarizing the Five Great Wisdom Dakinis
The
five wisdom Dakinis are the “wisdom” counterparts of the Five Dhyani
Buddhas. Dakinis symbolize wisdom activities and Dhyani Buddhas
symbolize compassion and method. As the Enlightened Path includes both
wisdom and compassion, these are inseparable — which is why the metaphor
used is “consort.” Whether wisdom is the consort of compassion or the
reverse, is not important. They are co-equal partners.
Generally,
Wisdom activities are carried out by the Wisdom Dakinis. And, this is
where the five activities represented by five dakinis become important.
Each of these is represented by a color.
Four Activities and the Supreme
In
general, there are four activities — plus, the supreme activity. The
four activities are peaceful, increasing, magnetizing, and subjugating,
and the fifth is the supreme — which is the ultimate combination of all
of these.
These
are represented by the five colors: white for peaceful activities,
yellow for increasing activities, red for magnetizing activities, blue
for subjugating. The fifth is green, which is considered to be the
combination of all the other four — the supreme. This is why Green Tara
and Vajra Dakini are considered to be the “ultimate action heroes” —
since they combine all the types of activities in one magnificent Dakini
aspect.
96) کلاسیک - پښتو - معلوماتي پالیسی
د بودا تشې
- د خفګان راویښ شوي
- āII Sutta -
په راتلونکي وخت کې به بخخس وي څوک به د
utterance
of such discourses which are words of the Tathāgata, profound, profound
in meaning, leading beyond the world, (consistently) connected with
emptiness, they will not lend ear, they will not apply their mind on
knowledge, they will not consider those teachings لکه څنګه چې پورته شو
او ماسټري شوی.
برعکس،
دوی به د داسې اعلاناتو څرګندونو ته غوږ شي چې د خلکو لخوا د شاعرانو،
هوښیارونو ټکي، دوی به په پوهه پور وکړي. ، دوی به دا تعلیمات په پام کې
ونیسي لکه څنګه چې بندیان کیږي او ماسټري کیږي.
په
دې توګه، بدخشان، هغه مسلې چې د تثثتۍ ټکي دي، ژغورل، د نړۍ څخه هاخوا
پراخه، (په دوامداره توګه) د تشې په تشخیص سره وصل دي، ورک کیږي.
له
همدې امله، تاسو باید دا ډول روزنه وکړئ: “موږ به د داسې اعلاناتو په اړه
وغږیږو، چې په دوامداره توګه) د نړۍ په وړاندې مقاومت کوي، موږ به غوږ
پواسطه ونیسو، موږ به واخلو. زموږ په فکر کې به زموږ په پوهه باندې پلي شي،
موږ به د دې ښوونې او روزنې په پام کې ونیسو چې تاسو باید ځانونه روزنه
ترلاسه کړئ.
که تاسو هیڅ څوک ونه موندئ ترڅو تاسو ته په روحاني لاره کې ملاتړ وکړئ، یوازې پرمخ لاړشئ. د ناپاک سره ملګرتیا نشته.
خپل خلاصون کار وکړئ. په نورو پورې اړه مه کوئ.
دا د یو سړي خپل ذهن دی، نه د هغه دښمن یا دښمن نه، چې هغه یې بد لارو ته اړوي.
د نامناسب ذهن په توګه دومره غیر نافذ نشته، او د ډسپلین شوي ذهن په توګه دومره اطاعت نه شتون لري.
ستاسو ترټولو بد دښمن نشي کولی تاسو ته ستاسو د خپل انګونکو درملو په څیر زیان ورسوي.
خپل انا واغوندئ لکه د نرم فټینګ جامو کې.
خلک د نظرونو سره یوازې یو بل ته ځوروي.
په اسمان کې، د ختیځ او لویدیځ توپیر شتون نلري؛ خلک د خپلو ذهنونو څخه توپیر رامینځته کوي او بیا به یې باور ولري چې ریښتیا شي.
د دې لپاره چې په ښه روغتیا کې بدن وي … که نه نو موږ به ستاسو ذهن قوي او روښانه وساتو.
د
شک عادت څخه ډیر څه نه دي. شک خلک جلا کوي. دا هغه زهر دی چې ملګرتیا یې
مني او خوندور اړیکې یې ماتوي. دا یو ځلیدونکی دی چې خارښ دی او درد کوي.
دا توره ده چې وژني.
یو سپی ښه سپی نه ګ .ل کیږي ځکه چې هغه یو ښه بارکونکی دی. یو سړی ښه سړی نه ګ considered ل کیږي ځکه چې هغه یو ښه اړیکه ده.
هر سهار موږ بیا زیږیدلی یو. موږ څه کوو چې نن ورځ څه کوي هغه څه دي چې ډیری مهمې دي.
په ټوله نړۍ کې کافي تیاره نده چې د یو کوچني شمعې ر light ا راوباسي.
د ټولو مخلوقاتو، بډایه او غریب یوشان لپاره شفقت لري؛ هر یو یې لاسونه لري. ځینې ​​یې ډیر زیان رسوي، نور ډیر لږ.
که کوم څه د دې کولو ارزښت ولري، نو دا ستاسو د زړه سره وکړئ.
خوښۍ به هیڅکله هغه چا ته ونه رسیږي څوک چې دوی دمخه لري. “
د خوښۍ لپاره کومه لاره نشته. خوښۍ لاره ده.
دا د فکر کولو لپاره خوندور دی چې هرڅوک کولی شي تاسو ته خوشحاله یا ناخوښه کړي.
خوښۍ په هغه څه تکیه نه کوي چې تاسو یې لرئ یا تاسو څوک یاست. دا یوازې په هغه څه تکیه کوي چې تاسو فکر کوئ.
د تخفیف ذهن خوښۍ راوړي.
ریښتیني مینه له پوهیدو څخه زیږیدلی.
1. دا د یو سړي خپل ذهن دی، نه د هغه دښمن یا دښمن نه، چې هغه په ​​شرقي لارو ته توجه کوي.
.2 د یو چا لپاره هیڅ ویره نشته چې ذهن یې د غوښتنې سره نه ډک شوی.
3. سوله دننه راځي. پرته له دې مه کوه.
4. یو له هغه چې د ژوندي موجوداتو ته زیان نه دی ویل کیږي. د ژوندي ژوندي کیدو نه زیان اړولو سره یو څوک د شیر ویل کیږي.
5. په هرصورت، ډیری مقدس ټکي چې تاسو لوستل کوئ، ډیری، څو تاسو خبرې کوئ، دوی به څه ښه کړي که تاسو په دوی باندې عمل ونه کړئ؟
6. په پای کې، دا شیان خورا مهم دي: تاسو څومره ښه مینه لرئ؟ تاسو څنګه په بشپړ ډول ژوند وکړ؟ تاسو څومره ژور لاړ؟
7. ذهن هرڅه دي. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو یې کوئ.
8. مډالیټیټ … ځنډ مه کوئ، تاسو وروسته پښیماني مه کوئ.
9. تاسو به د خپل قهر لپاره مجازات نشئ، تاسو به د خپل قهر په واسطه مجازات شئ.
10. د غیر قهر سره ګډوډي. د نیکمرغي سره بد چلند. د سخاوت سره معنی د حقیقت سره تحلیل کونکی.
11. ورکړئ، حتی که تاسو یوازې لږ ولرئ.
12. که ستونزه حل شي نو ولې اندیښنه لري؟ که ستونزه د اندیښنې حل نشي کولی تاسو به ښه نه وي.
13. د خوښۍ لاره نشته: خوښۍ لاره ده.
14. حتی مرګ د یو چا لخوا ویره نه بریښي چې څوک یې په هوښیارۍ سره مبارزه کړې.
15.
ایا تاسو باید هوښیاره انتقادونه ومومئ ترڅو ستاسو نیمګړتیاوې په ګوته
کړي، هغه تعقیب کړئ ځکه چې تاسو به د پټې خزانې لارښود وکړئ.
16. باید یو انتخابونکی ونه موندل چې ښه یا مساوي وي، نو دوی ته په کلکه د سالتی کورس تعقیبوي.
17. تاسو ته دومره زیان نه رسوي څومره چې ستاسو د خپل افکارو په څیر چې ستاسو د خپلو افکار په توګه زیان ورسوي.
18.
راځئ چې راپورته شو او مننه وکړو، ځکه چې موږ لږترلږه زده کړل، مګر موږ یو
څه زده کړل، لږترلږه به ناروغ نه وي، او که موږ ناروغ نه شو ، لږترلږه موږ
مړ نه شو؛ نو، راځئ چې مننه وکړو.
19. په هرڅه شک وکړئ. خپل ر light ا ومومئ.
20.
ټول هغه څه چې موږ یې یو څه چې دوی فکر کاوه هغه پایله ده: دا زموږ په
افکارو کې تاسیس شوی او زموږ له افکارو څخه جوړ شوی دی. که یو سړی د بد فکر
سره خبرې وکړي یا عمل وکړي، نو هغه د څرخ تعقیبوي که یو سړی د ښه فکر سره
خبرې وکړي یا عمل وکړي، خوښۍ یې تعقیبوي د سیوري په څیر چې هیڅکله یې
پریږدي.
21. په تیرو وختونو کې مه ځه، د راتلونکي خوب مه کوئ، په اوسني شیبه کې ذهن تمرکز وکړئ.
22. روغتیا ترټولو لوی ډالۍ، قناعت دی ترټولو لویه شتمني، وفادار غوره اړیکه.
23. په ژوند کې یوازینی واقعامي ناکامي د غوره یو څخه ریښتیني ندي.
24. هیڅوک موږ وژغوره مګر یو څه یې. هیڅ څوک نشي کولی او هیڅ څوک نشي کولی. موږ پخپله باید لاره پرمخ وړي.
25. د وجود ټول راز هیڅ ویره نلري.
26. درې شیان د اوږدې مودې لپاره نشي پټیدلی: سپوږمۍ، لمر او حقیقت.
27. ټولې غلطې ترسره کول د ذهن له امله راپورته کیږي. که ذهن بدل شوی نو غلط کول پاتې شي؟
28. دا د هغه شیانو په ماهیت کې دی چې خوښۍ په یو شخص کې د پښیماني څخه پاک دي.
29. په زرهاو شمعې کولی شي د یو شمعې څخه روښانه شي، او د شمعې ژوند به لنډ نه وي. خوښۍ هیڅکله د شریک کیدو په واسطه نه راټیټیږي.
30. په کلکه نن وکړئ چې باید څه باید ترسره شي. څوک پوهیږي؟ سبا، مرګ راځي.
A. یو سړی عاقل نه بلل کیږي ځکه چې هغه خبرې کوي او خبرې بیا خبرې کوي؛ مګر که هغه سوله ایز، مینه وال او ډاره وي.
32.
تاسو کولی شئ د هغه چا لپاره په ټوله کائنات کې وپلورئ څوک چې تاسو پخپله د
مینې او محبت مستحق دی، او دا شخص هیڅ چیرې ونه موندل شو. تاسو، تاسو
پخپله، په ټول کائنات کې د هیچا په توګه، ستاسو د مینې او محبت مستحق کول.
33. یو تخفیف شوی ذهن خوښۍ راوړي.
34.
هغه څوک چې نور پکې پاتې نه وي د لیوالتیا او تیوالو شتون شتون نلري چې
دوام لري. تاسو څنګه کولی شئ هغه تعقیب کړئ چې یو څه، یو غلی او محدوده
لړۍ.
35. د خپل ځان د فتح کولو لپاره لوی دنده ده.
36. تاسو نشئ کولی لاره سفر وکړئ تر هغه چې تاسو پخپله لاره نه یاست.
37. تاسو یوازې هغه څه له لاسه ورکوئ چې تاسو یې کوئ.
38. سوله په دننه راځي. پرته له دې مه کوه.
39
موږ زموږ د افکارو په واسطه ب ped ه کوو. موږ هغه څه شو چې موږ فکر کوو.
کله چې ذهن خالص وي، خوښۍ د سیوري په څیر تعقیبوي چې هیڅکله یې نه پریږدي.
40.
په هرصورت، ډیری مقدس ټکي چې تاسو یې لوستل کوئ، ډیری، څو تاسو خبرې کوئ،
ایا تاسو به تاسو څه ښه کوئ که تاسو په دوی باندې عمل ونه کړئ؟
41. هر هغه ټکي چې موږ د خلکو په پاملرنې سره غوره شوي ټکي باید دوی اوري او د هغوی لخوا د ښه یا ناروغیو لپاره اغیزمن شي.
42. درې شیان د اوږدې مودې لپاره پټ نشي: سپوږمۍ، لمر او حقیقت.
43. ورکړئ، حتی که تاسو یوازې لږ ولرئ.
44.
په ساده ډول باور مه کوئ ځکه چې تاسو یې اوریدلي دي. په ساده ډول باور مه
کوئ ځکه چې دا سپک شوی او د ډیری لخوا پیښیږي. په ساده ډول باور مه کوئ ځکه
چې دا ستاسو دیني کتابونو کې لیکل شوي. د خپلو ښوونکو او مشرانو په واک کې
یوازې په هرڅه باور مه کوئ. په دودونو باور مه کوئ ځکه چې دوی ډیری نسلونو
لپاره سپارل شوي دي. مګر د مشاهدې او تحلیل وروسته، کله چې تاسو ومومئ هغه
څه چې تاسو یې د دلیل سره موافق دی او د یو او ټولو ښه او ګټې لپاره مناسب
دی، بیا یې ومنئ او تر دې پورې ژوند وکړئ.
45. د نامکمل ذهن په توګه دومره غیر نافذ نه دی، او د تخفیف ذهن په توګه دومره اطاعت نه دی.
46.
​​د شک د عادت پرته نور هیڅ شی نه دی. شک خلک جلا کوي. دا هغه زهر دی چې
ملګرتیا یې مني او خوندور اړیکې یې ماتوي. دا یو ځلیدونکی دی چې خارښ دی او
درد کوي. دا توره ده چې وژني.
47. ایا هیڅ څوک موږ وژغوره مګر یو څه یې. هیڅ څوک نشي کولی او هیڅ څوک نشي کولی. موږ پخپله باید لاره پرمخ وړي.
48. غوسه ساتل د ګرم سکرو سره په بل چا سره د اچولو اراده لري؛ تاسو هغه څوک یاست چې سوځیدلی دی.
49.
د دواړه ذهن او بدن لپاره د روغتیا راز نه دی، نو د تیرو لپاره مه ماتوه،
او د راتلونکي په اړه اندیښنه مه کوئ، مګر د اوسني شیبې په هوښیارۍ او په
کلکه د ژوند کولو لپاره.
50. هر سهار موږ بیا زیږیدلی یو. موږ څه کوو چې نن ورځ څه کوي هغه څه دي چې ډیری مهمې دي.
الهام د بودا په نښه
ضمیمه د رنځ لامل کیږي.
خپل خلاصون کار وکړئ، په نورو پورې اړه مه کوئ.
تاسو روح نلرئ، تاسو روح یاست، تاسو بدن لرئ.
کله چې تاسو د ستونزې حل نه کوئ دا شاید د حل لپاره ستونزه نه وي مګر حقیقت به منل شي.
هر هغه څه چې تاسو ځوروي، کوم هر څه چې تاسو یې خفه کوي ستاسو ښوونکی دی.
مثبت بودايي نرخونه
کله چې تاسو د ځان وروسته ګورئ تاسو د نورو نه وروسته ګورئ، کله چې ګورئ د نورو وروسته ګورئ چې تاسو خپل ځان وروسته ګورئ.
د خلکو او شرایطو سره خفه مه کوئ ځکه چې دواړه ستاسو د عکس العمل پرته باوري دي.
هغه څه چې تاسو یې کوئ هغه څه دي چې تاسو یې یاست، هغه څه چې تاسو به یاست هغه څه چې تاسو اوس کوئ.
په اوبو کې د زده کړې سره مینه کول، په هر حالت کې ځان تنظیم کړئ او په هر شکل کې مګر خورا مهم ستاسو خپله لاره ومومئ.
هغه څه چې تاسو فکر کوئ تاسو یاست، هغه څه چې تاسو احساس کوئ هغه څه چې تاسو یې تصور کوئ.
مشهور بودا مشهور نرخونه
ټول هغه څه چې موږ یې د هغه څه پایله لرو چې موږ فکر کړی.
کله چې انا مړ شي، روح بوی کوي.
انا هیڅکله حقیقت نه مني.
هیڅ شی تاسو ته دومره زیان نه رسوي څومره چې ستاسو د خپل افکارو په څیر زیان نه رسوي.
ودریږئ، ودروئ مه وغږیږئ، نهایی حقیقت حتی فکر نه کوي.
مثبت بودايي توکي په ژوند کې
هیڅ شی به تاسو د خپل سوداګرۍ په فکرونو کې ډیر سوله راشي.
هر سهار موږ بیا زیږیدلی، موږ څه کوو هغه څه دي چې ډیری مهمې دي.
مهمه
نده چې تعلیم لرونکي، استعداد لرونکي، بډایه یا ښه تاسو باور لرئ، تاسو
څنګه یاست، ټول خلکو ته په نهایت کې د ټولو خلکو سره چلند وکړئ، هرڅه دي.
د خپل ځان پرته د مقدس ځای په لټه کې مه ګورئ.
هیڅکله له چا سره ډیر نه اوسئ ځکه چې ضمیمې د تمې او توقعاتو لامل کیږي چې رنځ لامل کیږي.
د لوی ریلا بودا نرخونه
ورکړئ، حتی که تاسو یوازې لږ ولرئ.
مهمه نده چې تېر څومره سخت وي، تاسو تل بیا پیل کولی شئ.
تاسو ته بښنه غواړئ چې تاسو ته زما ډالۍ ده، حرکت کول زما د ډالۍ زما ډالۍ زما لپاره زما ډالۍ ده.
هیڅ شی دایمي نه دی په خپل ځان ډیر فشار مه کوئ ځکه چې مهمه نده چې څومره خراب وضعیت خراب دی، نو دا به بدل شي.
درد د حفظ وړ دی، رنځونکی اختیاري دی.
مشهور او مثبت بودايي نرخونه
د یو چا لپاره هیڅ ویره شتون نلري چې ذهن یې د غوښتنې سره نه ډک شوی.
انتقام مه اخلئ، کرما ټول کار ترسره کوي.
ذهن هرڅه دي، هغه څه چې تاسو فکر کوئ چې تاسو شئ.
خپل انا واغوندئ لکه د نرم فټینګ جامو کې.
د رنځ ریښه ضمیمه ده.
د بودا په انګلیسي کې نرخونه
په یاد ولرئ چې ځان ته پاملرنه وکړئ، تاسو نشئ کولی له خالي جام څخه راوباسئ.
که کوم څه د دې کولو ارزښت ولري، نو دا ستاسو د زړه سره وکړئ.
یو څوک چې په دې نړۍ او هاخوا کې واقعیا عمل کوي.
که تاسو هیڅ څوک ونه موندئ ترڅو تاسو ته په روحاني لاره کې ملاتړ وکړئ، یوازې پرمخ لاړشئ.
پوهیدل د ښه ویل شوي ټکو د زړه خبره ده.
د بودا غوره نرخونه د بریا او ځواک په اړه
دا غوره ده چې خپل ځان ته د زرو جنګونو ګټلو څخه ډډه وکړئ.
خوښۍ به هیڅکله هغه چا ته ونه رسیږي څوک چې د دوی دمخه لري.
که تاسو غواړئ الوتنه وکړئ هرڅه چې تاسو ښکته کړئ.
حتی مرګ د یو چا لخوا ویره نه بریښي چې په هوښیارۍ سره مبارزه کوي.
د یو زره تشو ټکو څخه غوره یو ټکی دی چې سوله راولي.
مثبت بودايي نرخونه او وایې
هرڅه شک لري، خپل ر light ا ومومئ.
- بودا
سهار په خیر
د یو چا مثبته نرخونه راویښ شوي
As a Daily Mission start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧
د لوږې ترټولو بدترین ډول د لوږې ترټولو خراب ډول د ناروغۍ ترټولو خراب
ډول له مینځه ویسي لکه څنګه چې ویده شوی یو دی او د ټولو ټولنو لپاره خوښۍ
او سولې لپاره غوره ژوند کوي.
د پیرابدا خامه له ایرغلونو څخه ټول اصلي ټولنې د بیدونکې کائنات لپاره لاره ښیې.
Khusinarahaaaaaaaaaaahana Bhumi Pahgoi Paupooda د نړۍ د مذهبونو له استازي سره د کاري شریک کیدو هیله / //
په پرمختللي ژبو 13 13 ټکو کې د خیمو پاتې شو.
د نړۍ د مذهبونو رییسه 🍊🍊 🌵🌵 🌰 🌰🌰 🫐 🫐🍅 🍐 🫒 🍐 🍐 🍐 🍐 🍐 د لوږې ترټولو خړوونکی دی
د Thrakeickoralal د بودا تعلیمونه دي
Five Buddhist Wisdom Dakinis: Dharma Activities including Chod, with Mantras sung by Yoko Dharma
Dance Deserve GIF by Dr Pepper

97) Classical Persian-کلاسیک فارسی


The habits of happiness | Matthieu Ricard
Source text
91) Classical Myanmar (Burmese)-Classical မြန်မာ (ဗမာ),
Buddha Vacana
— The words of the Benevolent Awakened One —
— Āṇi Sutta —
In future time, there will be bhikkhus who will not listen to the
utterance
of such discourses which are words of the Tathāgata, profound, profound
in meaning, leading beyond the world, (consistently) connected with
emptiness, they will not lend ear, they will not apply their mind on
knowledge, they will not consider those teachings as to be taken up and
mastered.
On
the contrary, they will listen to the utterance of such discourses
which are literary compositions made by poets, witty words, witty
letters, by people from outside, or the words of disciples, they will
lend ear, they will apply their mind on knowledge, they will consider
those teachings as to be taken up and mastered.
Thus,
bhikkhus, the discourses which are words of the Tathāgata, profound,
profound in meaning, leading beyond the world, (consistently) connected
with emptiness, will disappear.
Therefore,
bhikkhus, you should train thus: ‘We will listen to the utterance of
such discourses which are words of the Tathāgata, profound, profound in
meaning, leading beyond the world, (consistently) connected with
emptiness, we will lend ear, we will apply our mind on knowledge, we
will consider those teachings as to be taken up and mastered.’ This is
how, bhikkhus, you should train yourselves.
If you find no one to support you on the spiritual path, walk alone. There is no companionship with the immature.
Work out your own salvation. Do not depend on others.
It is a man’s own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways.
There is nothing so disobedient as an undisciplined mind, and there is nothing so obedient as a disciplined mind.
Your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts.
Wear your ego like a loose fitting garment.
People with opinions just go around bothering one another.
In
the sky, there is no distinction of east and west; people create
distinctions out of their own minds and then believe them to be true.
To keep the body in good health is a duty…otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.
There
is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates
people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up
pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a
sword that kills.
A dog is not considered a good dog because he is a good barker. A man is not considered a good man because he is a good talker.
Every morning we are born again. What we do today is what matters most.
There isn’t enough darkness in all the world to snuff out the light of one little candle.
Have compassion for all beings, rich and poor alike; each has their suffering. Some suffer too much, others too little.
If anything is worth doing, do it with all your heart.
Happiness will never come to those who fail to appreciate what they already have.”
There is no path to happiness. Happiness is the path.
It is ridiculous to think that somebody else can make you happy or unhappy.
Happiness does not depend on what you have or who you are. It solely relies on what you think.
A disciplined mind brings happiness.
True love is born from understanding.
1. It is a man’s own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways.
2. There is no fear for one whose mind is not filled with desires.
3. Peace comes from within. Do not seek it without.
4. One is not called noble who harms living beings. By not harming living beings one is called noble.
5. However many holy words you read, however, many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?
6. In the end, these things matter most: How well did you love? How fully did you live? How deeply did you let go?
7. The mind is everything. What you think you become.
8. Meditate … do not delay, lest you later regret it.
9. You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.
10.
Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer
meanness with generosity. Conquer dishonesty with the truth.
11. Give, even if you only have a little.
12. If the problem can be solved why worry? If the problem cannot be solved worrying will do you no good.
13. There is no path to happiness: happiness is the path.
14. Even death is not to be feared by one who has lived wisely.
15. Should you find a wise critic to point out your faults, follow him as you would a guide to hidden treasure.
16. Should a seeker not find a companion who is better or equal, let them resolutely pursue a solitary course.
17. Nothing can harm you as much as your own thoughts unguarded.
18.
Let us rise up and be thankful, for if we didn’t learn a lot at least
we learned a little, and if we didn’t learn a little, at least we didn’t
get sick, and if we got sick, at least we didn’t die; so, let us all be
thankful.
19. Doubt everything. Find your own light.
4,961 / 5,000
Translation results
97) کلاسیک فارسی- کlaSیک فarsی
بودا واکانا
- سخنان خیرخواه یک نفر -
- āṇi sutta -
در زمان آینده ، Bhikkhus وجود خواهد داشت که به این گوش نمی دهند
گفتار
چنین گفتمانهایی که کلمات تاتگاتا هستند ، عمیق ، عمیق به معنای ، که به
فراتر از جهان منتهی می شود ، (به طور مداوم) که با پوچی در ارتباط است ،
گوش نمی دهند ، آنها ذهن خود را بر روی دانش اعمال نمی کنند ، آنها آن
آموزه ها را در نظر نمی گیرند همانطور که گرفته می شود و تسلط می یابد.
در
مقابل ، آنها به سخنان چنین گفتمانهایی گوش می دهند که آهنگ های ادبی
ساخته شده توسط شاعران ، کلمات شوخ ، حروف شوخ طبعی ، توسط افراد خارج از
کشور یا سخنان شاگردان ، آنها گوش می دهند ، ذهن خود را بر روی دانش اعمال
می کنند. ، آنها این آموزه ها را به عنوان گرفته شده و تسلط می دانند.
بنابراین
، Bhikkhus ، گفتمانهایی که کلمات Tathāgata هستند ، عمیق ، عمیق به معنای
، که به فراتر از جهان منتهی می شود ، (به طور مداوم) که با پوچی در
ارتباط است ، ناپدید می شوند.
بنابراین
، Bhikkhus ، شما باید به این ترتیب آموزش دهید: “ما به سخنان چنین
گفتمانهایی گوش خواهیم داد که کلمات Tathāgata هستند ، عمیق ، عمیق به
معنای ، که به فراتر از جهان منتهی می شود ، (به طور مداوم) که با پوچی در
ارتباط است ، ما گوش خواهیم کرد ، ما ذهن خود را بر روی دانش اعمال خواهیم
کرد ، ما آن آموزه ها را به عنوان گرفته شده و تسلط خواهیم دانست. “اینگونه
است ، Bhikkhus ، شما باید خود را آموزش دهید.
اگر کسی را پیدا نکردید که از شما در مسیر معنوی حمایت کند ، به تنهایی قدم بزنید. هیچ همراهی با نابالغ وجود ندارد.
نجات خود را انجام دهید. به دیگران وابسته نباش.
این ذهن خود انسان است ، نه دشمن یا دشمن او ، او را به روش های شیطانی فریب می دهد.
هیچ چیز به عنوان یک ذهن غیرقابل توصیف از آن نافرمان نیست ، و هیچ چیز به عنوان یک ذهن منضبط مطیع نیست.
بدترین دشمن شما به اندازه افکار غیرمجاز خود نمی تواند به شما آسیب برساند.
نفس خود را مانند یک لباس مناسب بپوشید.
افرادی که دارای نظرات هستند فقط به زحمت یکدیگر می روند.
در آسمان هیچ تمایزی از شرق و غرب وجود ندارد. مردم تمایزاتی را از ذهن خود ایجاد می کنند و سپس معتقدند که آنها درست هستند.
نگه داشتن بدن در سلامتی یک وظیفه است … در غیر این صورت ما نمی توانیم ذهن خود را قوی و واضح نگه داریم.
هیچ
چیز وحشتناک تر از عادت شک وجود ندارد. شک مردم را از هم جدا می کند. این
سمی است که دوستی ها را تجزیه می کند و روابط دلپذیر را از بین می برد. این
خار است که تحریک و صدمه می زند. این شمشیر است که می کشد.
یک سگ سگ خوبی محسوب نمی شود زیرا او یک پارس خوب است. یک مرد مرد خوبی محسوب نمی شود زیرا او یک گوینده خوب است.
هر روز صبح دوباره متولد می شویم. کاری که امروز انجام می دهیم بیشتر مهم است.
تاریکی کافی در همه دنیا وجود ندارد که بتواند نور یک شمع کوچک را از بین ببرد.
برای همه موجودات ، ثروتمند و فقیر دلسوزی داشته باشید. هرکدام رنج خود را دارند. برخی بیش از حد رنج می برند ، برخی دیگر خیلی کم.
اگر کاری ارزش انجام دادن دارد ، این کار را با تمام وجود انجام دهید.
خوشبختی هرگز به کسانی که نمی توانند از آنچه در حال حاضر هستند قدردانی کنند ، نخواهد رسید. “
هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد. خوشبختی مسیر است.
مسخره است که فکر کنید شخص دیگری می تواند شما را خوشحال یا ناراضی کند.
خوشبختی به آنچه شما دارید یا چه کسی هستید بستگی ندارد. این فقط به آنچه فکر می کنید متکی است.
یک ذهن منضبط خوشبختی را به ارمغان می آورد.
عشق واقعی از درک متولد می شود.
1. این ذهن خود انسان است ، نه دشمن یا دشمن او ، او را به روش های شیطانی فریب می دهد.
2. هیچ ترسی برای کسی که ذهنش پر از خواسته ها نباشد وجود ندارد.
3. صلح از درون حاصل می شود. بدون آن جستجو نکنید.
4- کسی به نجیب گفته نمی شود که به موجودات زنده آسیب برساند. با آسیب رساندن به موجودات زنده ، شخص نجیب نامیده می شود.
5-
با این حال ، بسیاری از کلمات مقدس که می خوانید ، با این حال ، بسیاری از
شما صحبت می کنید ، اگر به آنها عمل نکنید ، آنها چه فایده ای خواهند
داشت؟
6. در پایان ، این چیزها مهمتر از همه: چقدر خوب دوست داشتید؟ چقدر به طور کامل زندگی کردید؟ چقدر عمیق رها کردید؟
7. ذهن همه چیز است. آنچه شما فکر می کنید می شوید.
8. مراقبه … تأخیر نکنید ، مبادا بعداً پشیمان شوید.
9. به خاطر عصبانیت خود مجازات نخواهید شد ، با عصبانیت مجازات می شوید.
10. عصبانیت را با غیر آنجایی فتح کنید. بد بودن را با نیکی تسخیر کنید. میانگین فتح با سخاوت. ناسازگاری را با حقیقت تسخیر کنید.
11. بدهید ، حتی اگر فقط کمی داشته باشید.
12. اگر مشکل حل شود چرا نگران هستید؟ اگر مشکل حل نشود ، نگران کننده نیست.
13. هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد: خوشبختی مسیر است.
14. حتی مرگ توسط کسی که عاقلانه زندگی کرده است ، نمی ترسد.
15. اگر یک منتقد خردمند پیدا کنید تا به تقصیرهای خود اشاره کند ، او را دنبال کنید زیرا می خواهید یک راهنمای گنج پنهان باشد.
16. اگر یک جستجوگر همراهی پیدا نکند که بهتر یا برابر باشد ، اجازه دهید آنها با قاطعیت یک دوره انفرادی را دنبال کنند.
17. هیچ چیز نمی تواند به شما آسیب برساند به اندازه افکار خود که کنترل نشده است.
18.
بگذارید برخیزیم و سپاسگزار باشیم ، زیرا اگر ما چیزهای زیادی یاد نگرفتیم
حداقل کمی یاد گرفتیم ، و اگر کمی یاد نگرفتیم ، حداقل بیمار نشدیم و اگر
بیمار شدیم ، حداقل ما مردیم. بنابراین ، بگذارید همه ما سپاسگزار باشیم.
19. به همه چیز شک کنید. نور خود را پیدا کنید.
20.
همه آنچه ما هستیم نتیجه آنچه فکر کرده ایم است: این بر روی افکار ما پایه
گذاری شده و از افکار ما تشکیل شده است. اگر مردی با یک فکر شیطانی صحبت
کند یا عمل کند ، رنج او را دنبال می کند زیرا چرخ از سکه جانوری که واگن
را ترسیم می کند ، دنبال می کند … اگر مرد با یک فکر خوب صحبت کند یا عمل
کند ، خوشبختی او را مانند سایه ای دنبال می کند که هرگز او را ترک نمی
کند.
21. در گذشته ساکن نشوید ، رویای آینده را ببینید ، ذهن را در لحظه کنونی متمرکز کنید.
22. سلامتی بزرگترین هدیه ، رضایت از بزرگترین ثروت ، وفاداری بهترین رابطه است.
23- تنها شکست واقعی در زندگی این نیست که به بهترین کسی که می داند صادق باشد.
24. هیچ کس ما را جز خودمان نجات نمی دهد. هیچ کس نمی تواند و هیچ کس ممکن است. ما خودمان باید مسیر را طی کنیم.
25. کل راز وجود این است که هیچ ترسی نداشته باشید.
26. سه چیز نمی تواند مدت طولانی پنهان شود: ماه ، خورشید و حقیقت.
27. همه انجام اشتباه به دلیل ذهن بوجود می آید. اگر ذهن دگرگون شود ، می تواند انجام اشتباه باقی بماند؟
28. در طبیعت چیزهایی است که شادی در شخص عاری از پشیمانی بوجود می آید.
29. هزاران شمع را می توان از یک شمع واحد روشن کرد و عمر شمع کوتاه نمی شود. خوشبختی هرگز با اشتراک گذاری کاهش نمی یابد.
30. امروز کاری را انجام دهید که باید انجام شود. چه کسی می داند؟ فردا ، مرگ می آید.
31. مردی عاقلانه خوانده نمی شود زیرا دوباره صحبت می کند و صحبت می کند. اما اگر او صلح آمیز ، دوست داشتنی و ترسناک باشد.
32.
شما می توانید در کل جهان برای کسی که لیاقت عشق و محبت شما را نسبت به
خودتان دارد جستجو کنید ، و آن شخص در جایی پیدا نمی شود. شما ، خودتان ،
به اندازه هر کسی در کل جهان ، لیاقت عشق و محبت خود را دارید.
33. یک ذهن منضبط خوشبختی را به ارمغان می آورد.
34.
کسی که دیگر در آن وجود ندارد ، هوس و تشنگی که باعث شدن می شود ، وجود
ندارد. چگونه می توانید آن یک بیداری ، بدون ردیابی و محدوده بی حد و حصر
را ردیابی کنید.
35. تسخیر خود کار بیشتری نسبت به تسخیر دیگران است.
36. شما نمی توانید مسیر را طی کنید تا زمانی که خود مسیر شوید.
37. شما فقط آنچه را که به آن چسبیده اید از دست می دهید.
38. صلح از درون حاصل می شود. بدون آن جستجو نکنید.
39.
ما با افکار خود شکل می گیریم. ما به آنچه فکر می کنیم تبدیل می شویم.
وقتی ذهن خالص است ، شادی مانند سایه ای که هرگز ترک نمی کند ، دنبال می
شود.
40.
با این حال ، بسیاری از کلمات مقدس که می خوانید ، با این حال ، بسیاری از
شما صحبت می کنید ، اگر به آنها عمل نکنید ، آنها چه فایده ای خواهند
داشت؟
41. هر حرفی که ما باید با مراقبت از مردم انتخاب کنیم ، آنها را می شنود و تحت تأثیر آنها به خوبی یا بیمار خواهد بود.
42. سه چیز نمی تواند مدت طولانی پنهان شود: ماه ، خورشید و حقیقت.
43. ، حتی اگر فقط کمی دارید.
44.
فقط به این دلیل که آن را شنیده اید ، به چیزی اعتقاد ندارید. فقط به این
دلیل که توسط بسیاری صحبت و شایعه شده است ، به چیزی اعتقاد ندارید. به
چیزی اعتقاد ندارید زیرا در کتابهای مذهبی شما نوشته شده است. صرفاً به
اقتدار معلمان و بزرگان خود اعتقاد ندارید. به سنت ها اعتقاد نداشته باشید
زیرا آنها برای نسل های زیادی تحویل داده شده اند. اما پس از مشاهده و
تحلیل ، وقتی متوجه می شوید که هر چیزی با عقل موافق است و برای خیر و سود
یک و همه مساعد است ، سپس آن را بپذیرید و تا آن زندگی کنید.
45. هیچ چیز به عنوان یک ذهن غیرقابل توصیف نافرمان نیست ، و هیچ چیز به عنوان یک ذهن منضبط مطیع نیست.
46.
​​چیزی وحشتناک تر از عادت شک وجود ندارد. شک مردم را از هم جدا می کند.
این سمی است که دوستی ها را تجزیه می کند و روابط دلپذیر را از بین می برد.
این خار است که تحریک و صدمه می زند. این شمشیر است که می کشد.
47. هیچ کس ما را جز خودمان نجات نمی دهد. هیچ کس نمی تواند و هیچ کس ممکن است. ما خودمان باید مسیر را طی کنیم.
48. نگه داشتن عصبانیت مانند گرفتن زغال سنگ داغ با هدف پرتاب آن به شخص دیگری است. شما کسی هستید که سوزانده می شود.
49. راز سلامتی برای ذهن و بدن این است که برای گذشته عزاداری شود و نه نگران آینده ، بلکه زندگی در لحظه کنونی عاقلانه و جدی باشد.
50. هر روز صبح دوباره متولد می شویم. کاری که امروز انجام می دهیم بیشتر مهم است.
نقل قول های الهام بخش بودا
دلبستگی منجر به رنج می شود.
نجات خود را انجام دهید ، به دیگران بستگی ندارید.
شما روح ندارید ، شما یک روح هستید ، بدن دارید.
وقتی هیچ راه حلی برای یک مشکل پیدا نکردید ، احتمالاً حل نمی شود بلکه یک حقیقت قابل قبول است.
هر چیزی که شما را نگران کند ، هر چیزی که شما را تحریک کند که معلم شما باشد.
نقل قول های مثبت بودایی
هنگام تماشای بعد از خودتان ، بعد از دیگران تماشا می کنید ، هنگام تماشای دیگران که بعد از خود تماشا می کنید.
از مردم و موقعیت ها ناراحت نشوید زیرا هر دو بدون واکنش شما بی قدرت هستند.
آنچه شما هستید همان چیزی است که شما بوده اید ، آنچه شما خواهید بود این همان کاری است که اکنون انجام می دهید.
چیز
دوست داشتنی برای یادگیری از آب ، خود را در هر شرایطی و به هر شکلی تنظیم
کنید اما از همه مهمتر راه خود را برای جریان پیدا کنید.
آنچه فکر می کنید تبدیل می شوید ، آنچه احساس می کنید جذب می کنید ، آنچه تصور می کنید ایجاد می کنید.
نقل قول های معروف بودا
تمام آنچه ما هستیم نتیجه آنچه فکر کرده ایم است.
وقتی نفس می میرد ، روح بیدار می شود.
نفس هرگز حقیقت را نمی پذیرد.
هیچ چیز نمی تواند به شما آسیب برساند به اندازه افکار خود که کنترل نشده است.
متوقف شوید ، متوقف شوید ، صحبت نکنید ، حقیقت نهایی حتی فکر نمی شود.
نقل قول های مثبت بودایی در مورد زندگی
هیچ چیز برای شما آرامش بیشتری به شما نمی دهد تا به فکر تجارت خود باشید.
هر روز صبح که دوباره متولد می شویم ، کاری که امروز انجام می دهیم مهم است.
مهم
نیست که چقدر تحصیل کرده ، با استعداد ، ثروتمند یا باحال هستید که اعتقاد
دارید ، چگونه با مردم رفتار می کنید در نهایت به همه می گوید ، صداقت همه
چیز است.
به جز خودتان به دنبال یک پناهگاه در کسی نباشید.
هرگز به کسی وابسته نشوید زیرا پیوست ها منجر به انتظارات و انتظارات منجر به رنج می شوند.
به نقل از ارباب بزرگ بودا
بده ، حتی اگر فقط کمی داشته باشید.
مهم نیست که گذشته چقدر سخت باشد ، همیشه می توانید دوباره شروع کنید.
بخشش شما هدیه من به شماست ، حرکت به خودم هدیه من است.
هیچ چیز دائمی نیست که بیش از حد خود را تحت فشار قرار ندهید زیرا مهم نیست که وضعیت بد چقدر است ، تغییر خواهد کرد.
درد اجتناب ناپذیره اما رنج کشیدن انتخابیه.
نقل قول های مشهور و مثبت بودایی
هیچ ترسی برای کسی که ذهنش پر از خواسته ها نیست ، وجود ندارد.
انتقام نگیرید ، بگذارید کارما تمام کارها را انجام دهد.
ذهن همه چیز است ، چیزی که فکر می کنید می شوید.
نفس خود را مانند یک لباس مناسب بپوشید.
ریشه رنج دلبستگی است.
نقل قول های بودا به زبان انگلیسی
به یاد داشته باشید که از خود مراقبت کنید ، نمی توانید از یک فنجان خالی بریزید.
اگر کاری ارزش انجام دادن دارد ، این کار را با تمام وجود انجام دهید.
کسی که به حقیقت عمل می کند در این جهان و فراتر از آن خوشحال است.
اگر کسی را پیدا نکردید که از شما در مسیر معنوی حمایت کند ، به تنهایی قدم بزنید.
درک چوب قلب کلمات خوب گفتاری است.
بهترین نقل قول های بودا در مورد موفقیت و قدرت
بهتر است خود را تسخیر کنید تا اینکه هزار نبرد برنده شوید.
خوشبختی هرگز به کسانی که نمی توانند از آنچه قبلاً دارند قدردانی کنند ، نخواهد رسید.
اگر می خواهید پرواز کنید ، هر آنچه را که وزن شما را کاهش می دهد ، رها کنید.
حتی مرگ نباید از مرگ کسی که عاقلانه زندگی کرده است ، ترسیده شود.
بهتر از هزار کلمه توخالی یک کلمه است که صلح را به همراه دارد.
نقل قول ها و گفته های بودایی مثبت
به همه چیز شک کنید ، نور خود را پیدا کنید.
- بودا
صبح بخیر
خیرخواهانه نقل قول های مثبت فرد را بیدار کرد
As a Daily Mission start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 to overcome hunger the worst kind of illness as said by the Awakened One & live like free birds 🐦 🦢 🦅 best for the welfare, happiness and peace for all societies.
تمام جوامع بومی Prabuddha Bharat Unitedly مسیر یک جهان بیدار را نشان می دهد.
Kushinara
Nibbana Bhumi Pagoda آرزو می کند با پارلمان ادیان جهان شریک کار باشد.
Won 5000 RS به عنوان جایزه سخنرانی در مکالمات بین ادیان در بنگلور http://sarvajan.ambedkar.org
ترجمه خیرخواهانه کلمات خود را در 139 زبان کلاسیک بیدار کرد.
The Parliament of the World’s Religions Positive Daily Mission is to start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍐 🫒 برای غلبه بر گرسنگی بدترین نوع بیماری
Thirukkural آموزه های بودا است
The habits of happiness | Matthieu Ricard
http://www.ted.com What is happiness, and how can we all get som

محمد Dove GIF - محمد Dove Fly GIFs

98)Classical Polish-Język klasyczny polski,

Public


Podaruj sobie spokój, życzliwość i wybaczenie - Ajahn Brahm [LEKTOR PL]
98) klasyczny polski
Budda Vacana
- Słowa życzliwego obudzonego -
- ānu Sutta -
W przyszłości będzie Bhikkhus, który nie będzie słuchać
wypowiedź
takich dyskursów, które są słowami Tathāgata, głębokiego, głębokiego
znaczenia, prowadzące poza świat, (konsekwentnie) związane z pustką, nie
pożyczą ucha, nie będą stosować swojego umysłu na wiedzy, nie rozważą
tych nauk jak zostać podjęty i opanowany.
Wręcz
przeciwnie, będą wysłuchać wypowiedzi takich dyskursów, które są
literackie kompozycje poetów, dowcipnych słów, dowcipnych listów, przez
ludzi z zewnątrz lub słów uczniów, pożyczą ucha, będą stosować swój
umysł na wiedzy , rozważą te nauki, które zostaną podjęte i opanowane.
Zatem
Bhikkhus, dyskursy, które są słowami Tathāgata, głębokie, głębokie
znaczenie, prowadzące poza świat, (konsekwentnie) związane z pustką,
znikną.
Dlatego,
Bhikkhus, powinieneś w ten sposób trenować: „Będziemy wysłuchać
wypowiedzi takich dyskursów, które są słowami Tathāgata, głębokiego,
głębokiego znaczenia, prowadząc poza świat (konsekwentnie) związane z
pustką, pożyczymy ucha, my pożyczymy ucha, my pożyczymy ucha, my
pożyczymy ucha, my pożyczymy ucha Zastosujemy nasz umysł na wiedzę,
rozważymy te nauki, które zostaną podjęte i opanowane. „W ten sposób
Bhikkhus, powinieneś się trenować.
Jeśli nie znajdziesz nikogo, kto mógłby cię wspierać na ścieżce duchowej, idź sam. Nie ma towarzystwa z niedojrzałemu.
Wypracuj własne zbawienie. Nie polegaj na innych.
To własny umysł człowieka, a nie jego wrog lub wroga, który przyciąga go do złych dróg.
Nie ma nic tak nieposłusznego jak niezdyscyplinowany umysł i nie ma nic takiego posłusznego jak zdyscyplinowany umysł.
Twój najgorszy wróg nie może cię skrzywdzić tak bardzo, jak twoje własne, niestrzeżone myśli.
Noś swoje ego jak luźna odzież.
Ludzie z opiniami po prostu chodzą do siebie nawzajem.
Na
niebie nie ma rozróżnienia Wschodu i Zachodu; Ludzie tworzą wyróżnienia
z własnych umysłów, a następnie uważają, że są prawdziwe.
Utrzymanie ciała w dobrym zdrowiu jest obowiązkiem… w przeciwnym razie nie będziemy w stanie zachować silnego i jasnego umysłu.
Nie
ma nic bardziej strasznego niż nawyk wątpliwości. Wątpliwości
oddzielają ludzi. Jest to trucizna, która rozpada przyjaźnie i rozbija
przyjemne relacje. To cierń, który irytuje i boli; To miecz, który
zabija.
Pies
nie jest uważany za dobrego psa, ponieważ jest dobrym szczekaczem.
Mężczyzna nie jest uważany za dobrego człowieka, ponieważ jest dobrym
mówcą.
Każdego ranka rodzimy się ponownie. To, co robimy dzisiaj, najważniejsze.
Na całym świecie nie ma wystarczającej ciemności, aby zgasić światło jednej małej świecy.
Współczucie
dla wszystkich istot, zarówno bogatych, jak i biednych; Każdy ma swoje
cierpienie. Niektórzy cierpią za dużo, inni za mało.
Jeśli coś jest warte zrobienia, zrób to całym sercem.
Szczęście nigdy nie przyjdzie do tych, którzy nie docenią tego, co już mają. ”
Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest ścieżką.
To śmieszne myślenie, że ktoś inny może cię uszczęśliwić lub nieszczęśliwy.
Szczęście nie zależy od tego, co masz ani kim jesteś. Opiera się wyłącznie na tym, co myślisz.
Zdyscyplinowany umysł przynosi szczęście.
Prawdziwa miłość rodzi się ze zrozumienia.
1. To własny umysł człowieka, a nie jego wrog lub wroga, który przyciąga go do złych dróg.
2. Nie ma strachu o to, czego umysł nie jest pełen pragnień.
3. Pokój pochodzi z wewnątrz. Nie szukaj tego bez.
4. Nie jest nazywany szlachetnym, który szkodzi żywych istot. Nie szkodząc żywym istotom, nazywa się szlachetnym.
5. Jednak wiele świętych słów, które czytasz, wiele jednak mówisz, co dobrze, jeśli nie będziesz na nich działać?
6. Ostatecznie te rzeczy najważniejsze: jak dobrze kochałeś? Jak w pełni mieszkałeś? Jak głęboko puściłeś?
7. Umysł jest wszystkim. Co myślisz, że się stajesz.
8. Medytuj… nie zwlekaj, aby później tego żałował.
9. Nie zostaniesz ukarany za swój gniew, zostaniesz ukarany przez swój gniew.
10. Podbij gniew z niebędącym zagrożeniem. Podbij zło dobrocią. Podbij średniość z hojnością. Podbij nieuczciwość prawdy.
11. Daj, nawet jeśli masz tylko trochę.
12. Jeśli problem można rozwiązać, po co się martwić? Jeśli problemu nie można rozwiązać, martwią się, że nie będzie dobrze.
13. Nie ma ścieżki do szczęścia: szczęście jest ścieżką.
14. Nawet śmierć nie może się obawiać tego, który żył mądrze.
15. Jeśli znajdziesz mądrego krytyka, który wskazuje swoje wady, podążaj za nim, tak jak byłbyś przewodnikiem o ukrytym skarbie.
16. Jeśli poszukiwacz nie znajdzie towarzysza, który jest lepszy lub równy, niech zdecydowanie dąży do samotnego kursu.
17. Nic nie może cię skrzywdzić tak samo, jak twoje własne myśli.
18.
Wstańmy i bądźmy wdzięczni, bo jeśli nie dowiedzieliśmy się,
przynajmniej trochę się nauczyliśmy, a jeśli nie dowiedzieliśmy się
trochę, przynajmniej nie zachorowaliśmy, a jeśli zachorujemy ,
przynajmniej nie umarliśmy; Więc bądźmy wdzięczni.
19. Wątpię wszystko. Znajdź własne światło.
20.
Wszystko, czym jesteśmy, jest wynikiem tego, co myśleliśmy: opiera się
na naszych myślach i składa się z naszych myśli. Jeśli człowiek
przemawia lub działa złą myślą, cierpienie podąża za nim, gdy koło
podąża za kopytem bestii, które rysuje wagon… Jeśli człowiek mówi lub
działa z dobrą myślą, szczęście podąża za nim jak cień, który nigdy go
nie opuszcza.
21. Nie zamieszkuj w przeszłości, nie śnij o przyszłości, skoncentruj umysł na chwili obecnej.
22. Zdrowie jest największym darem, zadowolenie największe bogactwo, wierność najlepszy związek.
23. Jedyną prawdziwą porażką w życiu nie jest to, że najlepsze wiedzą.
24. Nikt nas nie ratuje oprócz siebie. Nikt nie może i nikt nie może. My sami musimy iść ścieżką.
25. Cała tajemnica egzystencji nie ma się bać.
26. Trzy rzeczy nie mogą się długo ukrywać: Księżyc, Słońce i Prawda.
27. Wszystkie niewłaściwe domy powstaje z powodu umysłu. Jeśli umysł jest przekształcony, może pozostać niewłaściwe?
28. To w naturze rzeczy, które radość powstaje w osobie wolnej od wyrzutów sumienia.
29.
Tysiące świec można oświetlić z jednej świecy, a życie świecy nie
zostanie skrócone. Szczęście nigdy nie maleje przez dzielenie się.
30. Zrób dziś, co należy zrobić. Kto wie? Jutro nadchodzi śmierć.
31. Mężczyzna nie nazywa się mądrym, ponieważ znów mówi i mówi; Ale jeśli jest spokojny, kochający i nieustraszony.
32.
Możesz szukać całego wszechświata w poszukiwaniu kogoś, kto bardziej
zasługuje na twoją miłość i przywiązanie niż ty sam, a ta osoba nie
można znaleźć nigdzie. Ty, sam, tak samo jak każdy w całym
wszechświecie, zasługuje na twoją miłość i przywiązanie.
33. zdyscyplinowany umysł przynosi szczęście.
34.
Ten, w którym nie istnieje już pragnienie i pragnienie, które
utrwalają; Jak mogłeś śledzić, który obudził jeden, bezdrożny i
nieograniczony zasięg.
35. Zdobycie siebie jest większym zadaniem niż podbicie innych.
36. Nie możesz podróżować ścieżką, dopóki nie staniesz się samą ścieżką.
37. Tracisz tylko to, do czego się trzymasz.
38. Pokój pochodzi z wewnątrz. Nie szukaj tego bez.
39.
Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli; Staliśmy się tym, co myślimy.
Kiedy umysł jest czysty, radość podąża za cieniem, który nigdy nie
odchodzi.
40. Jednak wiele świętych słów, które czytasz, wielu mówisz, co to zrobisz, jeśli nie będziesz na nich działać?
41.
Wszelkie słowa, które wypowiadamy, powinny zostać wybrane z troską o
ludzi, usłyszą je i będą pod wpływem ich na dobre lub chore.
42. Trzy rzeczy nie mogą się długo ukrywać: księżyc, słońce i prawda.
43. Daj, nawet jeśli masz tylko trochę.
44.
Nie wierz w nic po prostu dlatego, że to słyszałeś. Nie wierz w nic po
prostu dlatego, że wielu mówi się i plotkuje. Nie wierz w nic po prostu
dlatego, że można go znaleźć w twoich książkach religijnych. Nie wierz w
nic tylko o autorytecie swoich nauczycieli i starszych. Nie wierz w
tradycje, ponieważ zostały one przekazane przez wiele pokoleń. Ale po
obserwacji i analizie, gdy okaże się, że cokolwiek zgadza się z rozumem i
sprzyja dobro i korzyści dla wszystkich, a następnie zaakceptuj to i
zająć się tym.
45. Nie ma nic tak nieposłusznego jak niezdyscyplinowany umysł i nie ma nic tak posłusznego jak zdyscyplinowany umysł.
46.
​​Nie jest niczym bardziej strasznym niż nawyk wątpliwości. Wątpliwości
oddzielają ludzi. Jest to trucizna, która rozpada przyjaźnie i rozbija
przyjemne relacje. To cierń, który irytuje i boli; To miecz, który
zabija.
47. Nikt nas nie ratuje oprócz siebie. Nikt nie może i nikt nie może. My sami musimy iść ścieżką.
48.
Trzymanie się gniewu jest jak chwytanie gorącego węgla z zamiarem
rzucenia go w kogoś innego; Jesteś tym, który zostaje spalony.
49.
Sekretem zdrowia zarówno umysłu, jak i ciała nie jest opłakanie przez
przeszłość ani martwienie się o przyszłość, ale mądrze żyć chwilą
obecną.
50. Każdego ranka rodzimy się ponownie. To, co robimy dzisiaj, najważniejsze.
Inspirujące cytaty Buddy
Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
Opracuj własne zbawienie, nie polegaj na innych.
Nie masz duszy, jesteś duszą, masz ciało.
Kiedy
nie znajdziesz żadnego rozwiązania problemu, prawdopodobnie nie jest to
problem do rozwiązania, ale raczej prawdą do zaakceptowania.
Wszystko, co cię niepokoi, wszystko, co irytuje cię, że jest twoim nauczycielem.
Pozytywne cytaty buddyjskie
Patrząc na siebie, obserwujesz innych, oglądając innych, obserwujesz siebie.
Nie denerwuj się ludźmi i sytuacjami, ponieważ oba są bezsilne bez twojej reakcji.
To, czym jesteś, to to, czym będziesz, to to, co teraz robisz.
Piękna
rzecz uczenia się z wody, dostosowywania się w każdej sytuacji i w
dowolnym kształcie, ale co najważniejsze, znajdź swój sposób na
przepływ.
To, co myślisz, stajesz się, co czujesz, że przyciągasz, co wyobrażasz sobie, że tworzysz.
Słynne cytaty Buddy
Wszystko, czym jesteśmy, jest wynikiem tego, co myśleliśmy.
Kiedy ego umiera, dusza budzi się.
Ego nigdy nie przyjmuje prawdy.
Nic nie może cię skrzywdzić tak bardzo, jak twoje własne myśli.
Przestań, przestań nie mówić, ostateczną prawdą nie jest nawet myślenie.
Pozytywne cytaty buddyjskie na temat życia
Nic nie przyniesie ci większego pokoju niż pamiętanie o własnym biznesie.
Każdego ranka rodzimy się ponownie, to, co dzisiaj robimy, jest najważniejsze.
Bez
względu na to, jak wykształcony, utalentowany, bogaty lub fajny, jak
wierzysz, to, jak traktujesz ludzi ostatecznie mówią wszystkim,
uczciwość jest wszystkim.
Nie szukaj sanktuarium w nikim oprócz siebie.
Nigdy nie przywiązuj się do kogoś, ponieważ przywiązania prowadzą do oczekiwań i oczekiwań prowadzących do cierpienia.
Wielkie cytaty Lord Buddha
Daj, nawet jeśli masz tylko trochę.
Bez względu na to, jak ciężka przeszłość, zawsze możesz zacząć od nowa.
Wybaczenie ci jest dla ciebie moim darem, poruszanie się jest moim darem dla siebie.
Nic nie jest trwałe, nie stresuj się zbytnio, ponieważ bez względu na to, jak zła sytuacja się zmieni, to się zmieni.
Ból jest nieunikniony cierpienie jest opcjonalnie.
Słynne i pozytywne cytaty buddyjskie
Nie ma strachu przed tym, którego umysł nie jest pełen pragnień.
Nie zemsty, pozwól Karma wykonać całą pracę.
Umysł jest wszystkim, czym myślisz, że się stajesz.
Noś swoje ego jak luźna odzież.
Korzeniem cierpienia jest przywiązanie.
Cytaty Buddy w języku angielskim
Pamiętaj, aby dbać o siebie, nie możesz wylać z pustej kubka.
Jeśli coś jest warte zrobienia, zrób to całym sercem.
Ten, kto działa na prawdę, jest szczęśliwy na tym świecie i poza nią.
Jeśli nie znajdziesz nikogo, kto mógłby cię wspierać na ścieżce duchowej, idź sam.
Zrozumienie jest głędnym drewnem dobrze wypowiedzianymi słowami.
Najlepsze cytaty Buddy na temat sukcesu i siły
Lepiej jest zdobyć siebie niż wygrać tysiąc bitew.
Szczęście nigdy nie przyjdzie do tych, którzy nie docenią tego, co już mają.
Jeśli chcesz latać, zrezygnuj z wszystkiego, co cię obciąży.
Nawet śmierć nie może się obawiać tego, który żył mądrze.
Lepsze niż tysiąc pustych słów to jedno słowo, które przynosi spokój.
Pozytywne cytaty i powiedzenia buddyjskie
Wątpię wszystko, znajdź własne światło.
- Budda
Dzień dobry
Benevolent obudził pozytywne cytaty
Jako codzienna misja zaczyna rosnąć fr 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥝 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍓 🍊 🥥 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🇧🇧 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 🫒 🫒 🫒 przezwyciężyć głód Najgorszy rodzaj choroby, jak powiedział przebudzony i żyj jak wolne ptaki 🐦 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 najlepiej dla dobrobytu, szczęścia i pokoju dla wszystkich społeczeństw.
Wszystkie aborygeńskie społeczeństwa Prabuddha Bharat zjednoczeni pokazują ścieżkę dla obuowanego wszechświata.
Kushinara
Nibbana Bhumi Pagoda chce zostać partnerem pracującym z parlamentem
religii świata. Konty Rs 5000 jako nagroda za wykład w rozmowach
międzyfaitowych w Bangalore http://sarvajan.ambedkar.org
Tłumaczenie życzliwego obudziło własne słowa w 139 językach klasycznych.
Parlamentem światowej religii Pozytywną codzienną misją jest rozpoczęcie uprawy 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 i warzywa 🥦 🥕 🥗 🥬 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 Aby pokonać głód Najgorszy rodzaj choroby
Thirukkural jest ciastym naukami Buddy
Podaruj sobie spokój, życzliwość i wybaczenie - Ajahn Brahm [LEKTOR PL]
Zeppy64 Danganronpa Sticker - Zeppy64 Danganronpa Zeppybonk Stickers99) Classical Portuguese-Português Clássico,

Public


Namo’valokiteshvaraya Chant - High Quality
99) clássico português-português clássico,
Buda Vacana
- As palavras do benevolente despertaram -
- āṇi sutta -
No futuro, haverá bhikkhus que não ouvirá o
Proteção
de tais discursos que são palavras do tathāgata, profundo e profundo em
significado, levando além do mundo, (consistentemente) conectados ao
vazio, eles não prestam ouvido, não aplicarão sua mente no conhecimento,
não considerarão esses ensinamentos para ser retomado e dominado.
Pelo
contrário, eles ouvirão a expressão de tais discursos que são
composições literárias feitas por poetas, palavras espirituosas, cartas
espirituosas, por pessoas de fora ou as palavras dos discípulos, eles
prestam ouvido, eles aplicarão sua mente sobre o conhecimento , eles
considerarão esses ensinamentos como serem retomados e dominados.
Assim,
Bhikkhus, os discursos que são palavras dos tathāgata, profundos e
profundos em significado, levando além do mundo, (consistentemente)
conectados ao vazio, desaparecerão.
Portanto,
bhikkhus, você deve treinar assim: ‘Vamos ouvir a expressão de tais
discursos que são palavras dos tathāgata, profundos e profundos em
significado, levando além do mundo, (consistentemente) conectados ao
vazio, prestaremos ouvidos, nós daremos ouvidos, nós, nós prestamos
auricular Aplicará nossa mente sobre o conhecimento, consideraremos
esses ensinamentos como serem absorvidos e dominados. ‘É assim que,
Bhikkhus, você deve se treinar.
Se você não encontrar ninguém para apoiá -lo no caminho espiritual, caminhe sozinho. Não há companhia com o imaturo.
Elabore sua própria salvação. Não depende dos outros.
É a mente de um homem, não seu inimigo ou inimigo, que o atrai para os modos maus.
Não há nada tão desobediente como uma mente indisciplinada, e não há nada tão obediente como uma mente disciplinada.
Seu pior inimigo não pode prejudicá -lo tanto quanto seus próprios pensamentos não guardados.
Use seu ego como uma peça de roupa solta.
Pessoas com opiniões andam por aí se incomodando.
No
céu, não há distinção do leste e oeste; As pessoas criam distinções a
partir de suas próprias mentes e depois acreditam que elas são
verdadeiras.
Manter o corpo em boa saúde é um dever … caso contrário, não seremos capazes de manter nossa mente forte e clara.
Não
há nada mais terrível do que o hábito da dúvida. A dúvida separa as
pessoas. É um veneno que desintegra amizades e divide as relações
agradáveis. É um espinho que irrita e dói; É uma espada que mata.
Um
cachorro não é considerado um bom cachorro porque ele é um bom barker.
Um homem não é considerado um bom homem porque é um bom falador.
Todas as manhãs nascemos de novo. O que fazemos hoje é o que mais importa.
Não há escuridão suficiente em todo o mundo para eliminar a luz de uma pequena vela.
Tenha compaixão por todos os seres, ricos e pobres; Cada um tem seu sofrimento. Alguns sofrem demais, outros muito pouco.
Se vale a pena fazer alguma coisa, faça -o com todo o seu coração.
A felicidade nunca chegará àqueles que não apreciam o que já têm. ”
Não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho.
É ridículo pensar que alguém pode te fazer feliz ou infeliz.
A felicidade não depende do que você tem ou de quem você é. Ele depende apenas do que você pensa.
Uma mente disciplinada traz felicidade.
O amor verdadeiro nasce do entendimento.
1. É a mente de um homem, não seu inimigo ou inimigo, que o atrai para os maus modos.
2. Não há medo de alguém cuja mente não esteja cheia de desejos.
3. A paz vem de dentro. Não procure sem isso.
4. Não se chama nobre que prejudica os seres vivos. Por não prejudicar os seres vivos, alguém é chamado de nobre.
5.
No entanto, muitas palavras sagradas que você lê, no entanto, muitos
que você fala, que bem eles farão você se você não agir sobre elas?
6. No final, essas coisas mais importam: quão bem você amou? Quão completa você viveu? Quão profundamente você deixou ir?
7. A mente é tudo. O que você pensa que você se torna.
8. Medite … Não demore, para que você não se arrependa mais tarde.
9. Você não será punido por sua raiva, será punido por sua raiva.
10.
Conquistar a raiva com não-americano. Conquistar a maldade com bondade.
Conquistar a maldade com generosidade. Conquistar desonestidade com a
verdade.
11. Dê, mesmo que você tenha apenas um pouco.
12. Se o problema pode ser resolvido, por que se preocupar? Se o problema não puder ser resolvido, a preocupação não será boa.
13. Não há caminho para a felicidade: a felicidade é o caminho.
14. Mesmo a morte não deve ser temida por alguém que viveu com sabedoria.
15. Se você encontrar um crítico sábio para apontar suas falhas, siga -o como faria com um guia para o tesouro escondido.
16. Se um candidato não encontrar um companheiro que seja melhor ou igual, deixe -o buscar resolutamente um curso solitário.
17. Nada pode prejudicá -lo tanto quanto seus próprios pensamentos não protegidos.
18.
Vamos nos levantar e agradecer, pois se não aprendemos muito, pelo
menos aprendemos um pouco, e se não aprendemos um pouco, pelo menos não
ficamos doentes, e se ficássemos doentes , pelo menos não morremos;
Então, vamos todos ser gratos.
19. Duvido de tudo. Encontre sua própria luz.
20.
Tudo o que somos é o resultado do que pensamos: é fundado em nossos
pensamentos e composto de nossos pensamentos. Se um homem fala ou age
com um pensamento maligno, o sofrimento o segue enquanto a roda segue o
casco da besta que atrai a carroça…. Se um homem fala ou age com um bom
pensamento, a felicidade o segue como uma sombra que nunca o deixa.
21. Não habite no passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no momento presente.
22. Saúde é o maior presente, contentamento a maior riqueza, fidelidade o melhor relacionamento.
23. O único fracasso real na vida não é ser fiel ao melhor que se sabe.
24. Ninguém nos salva além de nós mesmos. Ninguém pode e ninguém pode. Nós mesmos devemos trilhar o caminho.
25. Todo o segredo da existência é não ter medo.
26. Três coisas não podem se esconder por muito tempo: a lua, o sol e a verdade.
27. Todo o que fazia errado surge por causa da mente. Se a mente é transformada, pode-se fazer errado?
28. É da natureza das coisas que a alegria surge em uma pessoa livre de remorso.
29.
Milhares de velas podem ser iluminadas a partir de uma única vela, e a
vida da vela não será reduzida. Felicidade nunca diminui por ser
compartilhada.
30. Faça ardentemente o que deve ser feito. Quem sabe? Amanhã, a morte vem.
31. Um homem não é chamado de Wise porque fala e fala novamente; Mas se ele é pacífico, amoroso e destemido.
32.
Você pode pesquisar em todo o universo por alguém que merece mais amor e
carinho do que você mesmo, e essa pessoa não deve ser encontrada em
nenhum lugar. Você, você mesmo, tanto quanto qualquer um em todo o
universo, merece seu amor e carinho.
33. Uma mente disciplinada traz felicidade.
34.
Aquele em quem não existe mais o desejo e a sede que perpetuam a
devolver; Como você poderia rastrear isso despertando um, sem faixa sem
trilha e sem limites.
35. Conquistar -se é uma tarefa maior do que conquistar os outros.
36. Você não pode percorrer o caminho até se tornar o próprio caminho.
37. Você só perde o que se apega.
38. A paz vem de dentro. Não procure sem isso.
39.
Somos moldados por nossos pensamentos; Nós nos tornamos o que pensamos.
Quando a mente é pura, a alegria segue como uma sombra que nunca sai.
40.
No entanto, muitas palavras sagradas que você lê, no entanto, muitos
você fala, que bem eles farão você se você não agir sobre elas?
41.
Quaisquer que sejam as palavras que pronunciamos que devem ser
escolhidas de cuidado para as pessoas, as ouvirão e serão influenciadas
por elas para o bem ou para o mal.
42. Três coisas não podem se esconder por muito tempo: a lua, o sol e a verdade.
43. Dê, mesmo que você tenha apenas um pouco.
44.
Não acredite em nada simplesmente porque você já ouviu. Não acredite em
nada simplesmente porque é falado e rumores de muitos. Não acredite em
nada simplesmente porque é encontrado escrito em seus livros religiosos.
Não acredite em nada apenas sobre a autoridade de seus professores e
anciãos. Não acredite nas tradições porque elas foram transmitidas por
muitas gerações. Mas após a observação e análise, quando você descobre
que qualquer coisa concorda com a razão e é propícia ao bem e ao
benefício de todos, aceite -o e o cumpre.
45. Não há nada tão desobediente como uma mente indisciplinada, e não há nada tão obediente como uma mente disciplinada.
46.
​​Não há nada mais terrível do que o hábito da dúvida. A dúvida separa
as pessoas. É um veneno que desintegra amizades e divide as relações
agradáveis. É um espinho que irrita e dói; É uma espada que mata.
47. Ninguém nos salva além de nós mesmos. Ninguém pode e ninguém pode. Nós mesmos devemos trilhar o caminho.
48. Segurar a raiva é como entender um carvão quente com a intenção de jogá -lo em outra pessoa; Você é quem é queimado.
49.
O segredo da saúde para a mente e o corpo não é lamentar o passado, nem
se preocupar com o futuro, mas viver o momento presente com sabedoria e
sinceramente.
50. Todas as manhãs nascemos de novo. O que fazemos hoje é o que mais importa.
Citações inspiradoras de Buda
O apego leva ao sofrimento.
Elaborar sua própria salvação, não depende dos outros.
Você não tem alma, você é uma alma, você tem um corpo.
Quando
você não encontra nenhuma solução para um problema, provavelmente não é
um problema a ser resolvido, mas uma verdade a ser aceita.
Qualquer coisa que esteja incomodando você, qualquer coisa que o irrite é seu professor.
Citações budistas positivas
Ao assistir atrás de si, você assiste aos outros, ao assistir depois de outras pessoas, você assiste atrás de si mesmo.
Não fique chateado com pessoas e situações, porque ambas são impotentes sem a sua reação.
O que você é é o que você tem sido, o que você será é o que você faz agora.
Coisa
adorável para aprender com a água, ajuste -se em todas as situações e
em qualquer forma, mas o mais importante é que encontre sua própria
maneira de fluir.
O que você acha que se torna, o que sente, o que você imagina criar.
Citações famosas de Buda
Tudo o que somos é o resultado do que pensamos.
Quando o ego morre, a alma acorda.
O ego nunca aceita a verdade.
Nada pode prejudicá -lo tanto quanto seus próprios pensamentos não protegidos.
Pare, pare não fale, a verdade melhor é nem pensar.
Citações budistas positivas na vida
Nada lhe trará maior paz do que se importar com seu próprio negócio.
Todas as manhãs nascemos de novo, o que fazemos hoje é o que mais importa.
Não
importa o quão educado, talentoso, rico ou legal você acredite que você
é, como trata as pessoas, em última análise, diz a todos, a integridade
é tudo.
Não procure um santuário em ninguém, exceto você mesmo.
Nunca se apegue demais a alguém porque os anexos levam a expectativas e expectativas levam ao sofrimento.
Grande Lorde Buda Citações
Dê, mesmo que você tenha apenas um pouco.
Não importa o quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.
Perdoar você é o meu presente para você, seguir em frente, é meu presente para mim mesmo.
Nada é permanente, não se estresse demais porque, por mais que seja a situação ruim, isso mudará.
Dor é inevitável, sofrer é opcional.
Citações budistas famosas e positivas
Não há medo de alguém cuja mente não esteja cheia de desejos.
Não se vingue, deixe o Karma fazer todo o trabalho.
A mente é tudo, o que você pensa que você se torna.
Use seu ego como uma peça de roupa solta.
A raiz do sofrimento é o anexo.
Citações de Buda em inglês
Lembre -se de cuidar de si mesmo, você não pode derramar de um copo vazio.
Se vale a pena fazer alguma coisa, faça -o com todo o seu coração.
Quem age na verdade é feliz neste mundo e além.
Se você não encontrar ninguém para apoiá -lo no caminho espiritual, caminhe sozinho.
Entender é o cerne das palavras bem faladas.
Melhores citações de Buda sobre sucesso e força
É melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas.
A felicidade nunca chegará àqueles que não apreciam o que já têm.
Se você quiser voar, desista de tudo o que pesa você.
Mesmo a morte não deve ser temida por alguém que viveu com sabedoria.
Melhor que mil palavras ocas é uma palavra que traz paz.
Citações e ditados budistas positivos
Duvido de tudo, encontre sua própria luz.
- Buda
Bom Dia
Benevolent despertou as citações positivas
À medida que uma missão diária começa a crescer frutas 🍍 🥑 🥑 🥭 🍌 🍎 🍉 🍒 🥝 🥝 e vegetais 🥦 🥗 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍄 🥗 🥒 🌽 🍏 🌳 🌳 🍓 🥥 🌵 🍈 🌰 🍝 🥗 🥒 🌽 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🌰 🌰 🇧🇧 🥗 🥗 🥒 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🇧🇧 🥗 🥒 🌽 🍏 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🌰 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🫒 🫒 para superar a fome o pior tipo de doença, como dito pelo despertar e viver como pássaros livres 🐦 🦅 🦅 melhor para o bem -estar, felicidade e paz para todas as sociedades.
Todas as sociedades aborígines de Prabuddha Bharat mostram o caminho para um universo despertado.
Kushinara Nibbana Bhumi Pagoda deseja ser um parceiro de trabalho do Parlamento das religiões do mundo.
A tradução do benevolente despertou as próprias palavras em 139 idiomas clássicos.
O parlamento das religiões do mundo, a missão diária positiva, é começar a crescer frutos 🍍 🥑 🥑 🍇 🍌 🍎 🍎 🍉 🍑 🥝 e vegetais 🥦 🥕 🥗 🥔 🍆 🥜 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🎃 🫑 🫑 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🫑 🌳 🍓 🍓 🍓 🫑 🍅🍜 🍄 🍝 🥗 🥗 🥒 🍏 🫑 🌳 🍓 🍓 🫑 🫑 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🫑 🌳 🍓 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🫒 para superar a fome o pior tipo de doença
Thirukkural é thrikural Os ensinamentos do Buda
Namo’valokiteshvaraya Chant - High Quality
In
memory of our beloved teacher, Thich Nhat Hanh we are releasing our
best recording of the Namo’valokiteshvaraya chant of compassion, which
was recorded in…

Segunda Feira GIF - Simpsons Segundafeira Segunda GIFs


100) Classical Punjabi-ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ,

Public

100) ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ -
ਬੁੱਧ ਵੈਲਾਨਾ
- ਲਾਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗਿਆ -
- āi satata -
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਿਕਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ
ਅਜਿਹੇ
ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੈਬਤਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਡੂੰਘੇ, ਨਰਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ
ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.
ਇਸ
ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਜੋ ਕਣਾਂ, ਚਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਉਹ ਕੰਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ , ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਿੱਖੁਸ, ਭਾਸ਼ਣਦੇ ਜੋ ਤਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਡੂੰਘੇ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੋਹਰ, (ਨਿਰੰਤਰ) ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.
ਇਸ
ਲਈ, ਭਿੱਖੁਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਤਿਤਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, (ਨਿਰੰਤਰ) ਅੜਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਨ
ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ.’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਿਕਸ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋ. ਅਣਉਚਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ. ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ.
ਇਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ.
ਇਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਕ ਅਨੌਖੇ ਮਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮਨ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ-ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ.
ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ loose ਿੱਲੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਪੜੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਨੋ.
ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ.
ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ.
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਡਿ duty ਟੀ ਹੈ … ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ.
ਕੋਈ
ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ
ਕੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਦੀ ਹੈ.
ਇੱਕ
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭੱਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ.
ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.
ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੋ; ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ.
ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ.
ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. “
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ.
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ.
ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
1. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ.
2. ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ.
3. ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ.
Sny.
ਇਕ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਜੀਉਂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
5. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ?
6.
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ?
7. ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
8. ਧਿਆਨ ਦਿਓ … ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ.
9. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
10. ਗੁੱਸਾ ਨਾ-ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ. ਭਲਿਆਈ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ. ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਿੱਤ. ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ.
11. ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ.
12.
ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.
13. ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ.
14. ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ.
15.
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਲੋਚਕ ਪਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇਕ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ.
16. ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
17. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ.
18.
ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ , ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ; ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ
ਹਾਂ.
19. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ. ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਭੋ.
20.
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ: ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹੀਏ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੁਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਡੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ …. ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ.
21. ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੋ.
22. ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ.
23. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲ ਅਸਫਲਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ.
24. ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਸਤਾ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ.
25. ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
26. ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੱਚ.
27. ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ-ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
28. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਫਸੋਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
29.
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਇਕੋ ਮੋਮਬੱਤ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ
ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.
30. ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
31. ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੈ.
32.
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ
ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.
ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਹੈ.
33. ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ.
34.
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਨ;
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਗਿਆ, ਭੱਦਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾ ਦੇ.
35. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ.
36. ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ.
37. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.
38. ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ.
39.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ
ਹਾਂ. ਜਦ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ.
40. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
41.
ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
42. ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ: ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੱਚ.
43. ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ.
44.
ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਫਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਹੈ.
ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ config ੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਜੀਓ.
45. ਇਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
46.
​​ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸ਼ੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ
ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ
ਜੋ ਮਾਰਦੀ ਹੈ.
47. ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਸਤਾ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ.
48. ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
.
50. ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.
ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਬੁੱਧ ਹਵਾਲਾ
ਲਗਾਵ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ.
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ.
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਧੀ ਹਵਾਲੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ.
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਨ.
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ.
ਪਾਣੀ
ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ.
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ.
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧ ਹਵਾਲੇ
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ.
ਜਦ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ.
ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ.
ਰੁਕੋ, ਸਟਾਪ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਧੀ ਹਵਾਲੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.
ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
ਭਾਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਿਅਤ, ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ.
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਕਾਂਤ ਨਾ ਭਾਲੋ.
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ.
ਮਹਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧ
ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ.
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੋਹਫਾ.
ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ.
ਦਰਦ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ.
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਧੀ ਹਵਾਲੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ.
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ.
ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ loose ਿੱਲੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਪੜੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਨੋ.
ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਗਾਵ ਹੈ.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਹਵਾਲੇ
ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.
ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ.
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋ.
ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਬੋਲੇ ​​ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.
ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ.
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ.
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਭੋ.
- ਬੁੱਧ
ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ
ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਵਾਲੇ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ fould 🥭 🍇 🍒 🍒 🍒 🥔 🥜 🍄 🍄 🍄 🍊 🍊 🍊🍝 🍊 🍓 🍓🍝 🍈 🍈 🍈 🌰 🌰 🌰🫑 🌰🌰
Fra ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ
ਭਲਾਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ.
ਅਨੁਭਾਗਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਹਾਂ.
ਕੁਸ਼ੀਰਾ ਨਾਇਬਬਾਣਾ ਭੀਮੀ ਪਗੋਡਾ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫਿਥ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਨੇਕ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 139 ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗਦੇ ਹਨ.
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਸ਼ਨ ਫਲਣਾ ਹੈ 🍍🍊 🥑 🥭 🍇 🍒 🍒 🍆 🍆 🥜 🥜 🧅 🍄 🍏 🍏 🍏 🥒 🥒 🥗 🥗 🥗 🥗 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 Fra ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਥਿਰੁਕੁਰਲ ਤ੍ਰਿਦੁਰਲ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ
$60 Colombo Sri Lanka Hotel 🇱🇰
I
have moved to another hotel in Colombo to show you a more budget
friendly accommodation option at the Mandarina Colombo hotel. Here I
take you with me for …
Vec50namiddag Good Afternoon GIF - Vec50namiddag Good Afternoon Cat GIFs


101) Classical Quechua,101) Quechua clásico

PS-1 Hindi Teaser | Mani Ratnam | AR Rahman | Subaskaran | Lyca Productions | Madras Talkies
101) Quechua clásica,101) Clásico de quechua .
Buda Vacana .
— Allin sunquyuq rikchariqpa rimayninkuna — .
— Āṇi Sutta —
Hamuq pachakunapiqa kanqa Bhikkhus mana uyarinqachu chay .
Elementación
de tales discursos que son palabras del tathāgata, profundo, profundo
en significado, liderando más allá del mundo, (consistentemente)
conectados con vacío, no prestarán oreja, no aplicarán su mente en el
conocimiento, no considerará esas enseñanzas . as to be tomar y dominar.
Aswanpas
uyarinqakun chay hina discursokuna rimasqankuta, chaykunan kanku
harawiqkuna, yuyaysapa simikuna, yuyaysapa letrakuna, hawamanta
runakuna, otaq yachachisqakunaq rimayninkuna, ninrita qonqaku,
yachaypiqa yuyayninkutan churanqaku. , chay yachachikuykunataqa
qhawarinqakun hap’isqa kanankupaq, allinta yachanankupaqpas.
Chay
hinaqa, Bhikkhus, tathāgata simikunaq rimayninkuna, ukhu, ukhunchasqa
significadopi, kay pachamanta aswan karuman pusaq, (consistentemente)
ch’usaq kaywan t’inkisqa, chinkapunqa.
Chayraykun,
Bhikkhus, kay hinata entrenanayki: ‘Uyarisunchismi chay hina
discursokuna rimasqankuta, chaykunan kanku tathāgata simikuna,
ukhunchasqa, ukhunchasqa significadopi, kay pachamanta aswan karuman
pusaspa, (consistentemente) ch’usaq kaywan t’inkisqa, ninrita qosaqku, .
Yachaypi yuyayninchista churanqa, chay yachachikuykunata
qhawarisunchis, hap’isqa, allinta yachanapaq hina.’ Kay hinatan,
Bhikkhus, qan kikiykita entrenakunayki.
Sichus
mana pitapas tarinkichu espiritual ñanpi yanapasunaykipaq chayqa,
sapallayki puriy. Mana puqusqawanqa manam compañero kayqa kanchu.
Kikin qespikuyniykita llank’ay. Ama hukkunamantaqa dependeychu.
Runaq kikin yuyayninmi, manan awqanpas nitaq awqanpas, millay ruwaykunaman aysaq.
Mana disciplinasqa yuyay hinaqa manan imapas mana kasukuqqa kanchu, manataqmi ima kasukuqpas kanchu disciplinasqa yuyay hinaqa.
Aswan mana allin awqaykiqa manan kikikipa mana waqaychasqa yuyayniykikuna hinachu dañasunkiman.
Egoykita churakuy, suchuq p’acha hina.
Opinionniyoq runakunaqa molestanakuspalla purinku.
Hanaq
pachapiqa manan kanchu inti lloqsimuy ladomanta, inti haykuy
ladomantawan t’aqanakuy; Runakunaqa kikin yuyayninkumanta
t’aqanakuykunata paqarichimunku, chaymantataq cheqaq kasqankuta creenku.
Cuerpo allin qhali kananpaqqa debermi…mana chayqa manan yuyayninchista allinta, sut’itachu hap’iyta atisunman.
Iskayrayay
costumbremantaqa manam imapas aswan manchakuypaqchu. Iskayrayayqa
runakunatam rakin. Chayqa huk venenon, chaymi amistadkunata
ch’usaqyachin, sumaq relacionkunatapas t’aqan. Chayqa phiñachiq, k’iriq
kiskan; Chayqa wañuchiq espadam.
Allquqa
manam allin allqu hinachu qhawasqa, allin barker kasqanrayku. Qharitaqa
manan allin qharipaq hinachu qhawarinku allin rimaq kasqanrayku.
Sapa paqarinmi hukmanta nacenchik. Kunan ruwasqaykuqa aswan importanten.
Tukuy pachantinpiqa manan suficiente tutayaq kanchu huk huch’uy vela k’anchayta snuff nisqapi horqonapaq.
Llapa
kawsaqkunata khuyapayakuy, qhapaqpas wakchapas kaqlla; Sapankataqmi
ñak’ariyninkuta hap’inku. Wakinqa llumpaytam ñakarinku, wakinñataqmi
llumpayta.
Imapas ruwanapaq hina kaptinqa, tukuy sunquykiwan ruway.
Kusikuyqa manan hayk’aqpas chayanqachu, pikunachus mana allinpaqchu qhawarinku chaykunamanqa”, nispa.
Kusikuymanqa manam kanchu. Kusikuyqa ñanmi.
Asikunapaqmi kanman huk runa kusichisunaykipaq otaq mana kusisqa kanaykipaq piensayqa.
Kusikuyqa manan imayoq kasqaykimantachu nitaq pi kasqaykimantachu dependen. Chayqa piensasqaykiman hinam hapipakun.
Disciplinasqa yuyayqa kusikuytam apamun.
Cheqaq munakuyqa hamut’aymantan paqarimun.
1. Runaq kikin yuyayninmi, manan awqanpas, awqanpas, millay ruwaykunaman aysaq.
2. Manan manchakuyqa kanchu hukpaq, yuyayninqa manan munasqakunawan hunt’achu.
3. Hawkayayqa ukumantam hamun. Ama mana maskhaychu.
4. Hukqa manan kawsaqkunata dañaq noble nispachu sutichanku. Kawsaqkunata mana dañaspaqa hukta sutichanku noble nispa.
5.
Imaynaña askha ch’uya simikunata ñawinchaspa, ichaqa, askha rimanki,
¿ima allintan ruwasunkiku mana chaykunapi ruwanki chayqa?
6.
Tukuyninpiqa, kaykunaqa aswan allinmi: ¿Imayna allintataq munakurqanki?
¿Imaynataq hunt’asqata kawsarqanki? ¿Imayna ukhumantataq kacharirqanki?
7. Yuyayqa tukuy imapas. Imachus yuyanki chayta yuyanki.
8. Yuyaymanay … Ama tardachiychu, mana chayqa qhipaman pesapakuwaqmi.
9. Manan phiñakuyniykiraykuchu muchuchisqa kanki, phiñakuyniykiwanmi muchuchisqa kanki.
10.
Mana phiñakuywan phiñakuyta atipay. Allin kaywan mana allin kayta
atipay. Conquer meanidad con generosidad. Cheqaq kaqwan mana honrado
kayta atipay.
11. Quy, pisillaña kaptinpas.
12.
Sichus chay sasachakuy allichakunman imaraykun llakikunman? Sichus
sasachakuy mana allichayta atikunmanchu chayqa llakikuymi mana
allintachu ruwanki.
13. Kusikuymanqa manan kanchu: Kusikuyqa ñanmi.
14. Wañuypas manan manchakunanchu allin yuyaywan kawsaq runa.
15. Sichus huk yachaysapa k’amiqta tariwaq huchaykikunata rikuchinaykipaq, qatiy payman imaynan huk guia pakasqa qhapaq kayman.
16.
Sichus huk maskhaq mana tarinmanchu huk compañero aswan allin otaq
kaqlla kaqta chayqa, paykunan decidiychis huk curso sapallankumanta.
17. Manan imapas dañasunkimanchu imaynan qan kikiykiq yuyayniykikuna mana guardiawan.
18.
Hatarisun hinaspa agradecekusun, sichus mana anchata yacharqaykuchu al
menos huk chhikanta yacharqayku, manataq huk chhikanta yacharqaykuchu
chayqa, aswanpas mana onqorqaykuchu, hinaspa onqosunman chayqa . , al
menos mana wañurqaykuchu; Chaymi, llapanchis agradecekusun.
19. Tukuy imamanta iskayrayay. Kikin k’anchayta maskhay.
20.
Tukuy ima kasqanchisqa yuyaykusqanchispa rurunmi: yuyayninchiskunapi,
yuyaykusqanchispipas sayarichisqan. Sichus huk runa riman otaq ruwan huk
millay yuyaywan chayqa, ñak’ariymi qatikun imaynan rueda qatin chay
animalpa pezuchanta chaymi aysan carrota…. Sichus huk runa allin
yuyaywan riman otaq ruwan chayqa, kusikuymi qatikun mana hayk’aqpas
saqeq llanthun hina.
21. AMA ñawpaqpi tiyaychu, ama hamuq pachata musquychu, yuyayta kunan pachapi huñuy.
22. Saludqa aswan hatun regalo, contentamiento aswan hatun qhapaq kay, hunt’aq kay aswan allin relación.
23. Kawsaypiqa sapallan mana allin ruwaymi, manan cheqaq kaq yachayman hinachu.
24.
Manan pipas qespichiwanchischu aswanpas ñoqanchis kikinchismi. Manan
pipas atinchu nitaqmi pipas atinchu. Kikinchikmi ñanta purinanchik.
25. Kawsaypa llapan pakasqanqa manan manchakuyniyoq kaychu.
26. Kimsa imakunam mana pakakuyta atinchu sunipaq: Killa, inti, chiqap kaq.
27. Tukuy mana allin ruwaymi paqarimun yuyayrayku. Sichus yuyay tikrakun chayqa pantasqa-ruray qhipakunman?
28. Imakunaq imayna kayninpin kusikuyqa mana pesapakuymanta kacharisqa runapi paqarimun.
29.
Waranqa waranqa velakunatan huk velamanta k’anchachinman, velaq
kawsaynintapas manan pisiyachinqachu. Kusikuyqa manan hayk’aqpas
pisiyanchu rakinakuspa.
30. K’arakta kunan p’unchay ruway ima ruwana kananta. ¿Pitaq yachan? Paqarin, wañuy chayamun.
31.
Huk runataqa manan yachaysapa nispachu sutichanku, hukmanta
rimasqanrayku, rimasqanrayku ima; Ichaqa sichus thak, munakuq, mana
manchakuq ima kan chayqa.
32.
Tukuy universopi maskhayta atinki pichus aswan mereceq
munakuyniykimanta hinallataq munakuyniykimanta qan kikiykimanta, chay
runataq mana maypipas tarikunchu. Qam, qam kikiyki, tukuy universopi
pillapas, kuyakuynikita, kuyakuynikita merecenki.
33. Huk disciplinasqa yuyaymi kusikuyta apamun.
34.
Manaña kanchu chay munapayaypas ch’akiypas wiñaypaq kananpaq;
Imaynatataq chayta qatipawaq huk, mana pistayuq, mana tukukuq rangoyuq.
35. Hukkunata atipaymantaqa aswan hatun ruwaymi, kikinta atipanapaq.
36. Mana ñanta puriyta atiwaqchu kikin ñanman tukunaykikama.
37. Imaman k’askakusqaykillatan chinkachinki.
38. Hawkayayqa ukhumanta hamun. Ama mana maskhaychu.
39.
Yuyayninchiskunawanmi formasqa kanchis; Yuyaykusqanchisman hinan
kapunchis. Yuyay ch’uya kaqtinqa, kusikuyqa mana hayk’aq saqeq llanthun
hinan qatikun.
40.
Imaynaña askha ch’uya simikunata ñawinchaspa, ichaqa, askha rimanki,
¿ima allintan ruwasunkiku mana chaykunapi ruwanki chayqa?
41.
Ima simikuna rimasqanchispas runakunaq cuidasqanmi akllasqa kanan,
paykunan uyarinqaku, allin otaq onqosqa kanankupaqmi paykunawan
yanapachikunqaku.
42. Kimsa imakunam mana pakakuyta atinchu sunipaq: Killa, Inti, chiqap kaq.
43. Quy, pisillaña kaptinpas.
44.
Mana uyarisqaykiraykullaqa imapipas iñiychu. Ama imapipas creeychu
askha runakunaq rimasqan, rimasqallanraykulla. Religion libroykikunapi
qelqasqa qelqasqa kasqanraykullaqa ama imatapas creeychu. Ama imapipas
creeychu yachachiqniykikunaq, kurak runakunaq kamachikuyninllapi. Ama
yuyaychu tradicionkunapi, askha miraykunaman qosqa kasqankurayku. Ichaqa
qhawariymanta, t’aqwiymantawan, imapas razónwan acuerdopi kaqta
tarinki, allinpaq, allinninpaqpas allin kasqanmanta, llapanpa
allinninpaqwan, chaymantataq chaskispa chayman hina kawsakuy.
45. Mana disciplinasqa yuyay hinaqa manan imapas mana kasukuqqa kanchu, manataqmi imapas kasukuqchu, disciplinasqa yuyay hinaqa.
46.Manan
imapas aswan manchakuypaq kanchu iskayrayay costumbremantaqa.
Iskayrayayqa runakunatam rakin. Chayqa huk venenon, chaymi amistadkunata
ch’usaqyachin, sumaq relacionkunatapas t’aqan. Chayqa phiñachiq, k’iriq
kiskan; Chayqa wañuchiq espadam.
47.
Manan pipas qespichiwanchischu aswanpas ñoqanchis kikinchismi. Manan
pipas atinchu nitaqmi pipas atinchu. Kikinchikmi ñanta purinanchik.
48. Phiñakuymanta hap’iyqa huk q’oñi q’umir hap’iy hinan, huk runaman wikch’uy yuyaywan; Qanmi kanki chay ruphasqa.
49.
Yuyaypas, kurkupaqpas qhali kaypa pakasqa kayninqa manan ñawpaq
pachamanta llakikuychu, nitaq hamuq pachamanta llakikuychu, aswanpas
kunan kaq ratota yachaywan, tukuy sonqowan kawsakuymi.
50. Sapa paqarinmi hukmanta nacenchis. Kunan ruwasqaykuqa aswan importanten.
Citas inspiradoras de Buda .
K’askakuyqa ñak’ariymanmi apawanchis.
Kikin qespikuyniykita llank’ay, ama hukkunamanta dependeychu.
Manan almayoqchu kanki, alma kanki, cuerpoyoqmi kanki.
Mana huk sasachakuy allichayta tarinki chayqa manapaschá sasachakuychu allichanapaq aswanpas huk chiqap chaskisqa kanaykipaq.
Imapas llakichisunki, imapas phiñachiqniyki chaymi yachachiqniyki.
Frases Budistas Positivas .
Hukkunata qhawaspa qhawaspa, hukkunata qhawaspa qhawanki qan kikiykimanta.
Ama phiñakuychu runakunawan hinallataq situacionkunawan imaraykuchus iskayninku mana atiyniyoq kanku mana reacciónniykiwan.
Imachus kasqaykiqa imachus karqanki, imachus kanki chayqa kunan ruwasqaykin.
Munay
ima yakumanta yachanaykipaq, tukuy situacionpi hinaspa ima formapipas
allinchakunaykipaq ichaqa aswan importanteqa tarinayki kikikipa imayna
purinaykipaq.
Imachus yuyanki, imatachus sientenki chayta, atraer, imatachus yuyanki chayta ruwanki.
Famoso Buda Frases .
Tukuy ima kasqanchisqa yuyaykusqanchispa rurunmi.
Ego wañupuqtinmi alma rikch’arimun.
egoqa manan hayk’aqpas cheqaq kaqtaqa chaskikunchu.
Manan imapas dañasunkimanchu imaynan kikiykiq yuyaykusqaykipas mana guardiawan hina.
Sayay, sayay ama rimaychu, qhipa kaq chiqapqa manam yuyaymanaypaschu.
Allin budista citakuna kawsaymanta .
Manan imapas aswan hatun thak kayta apamusunkichu, kikiykiq negocioykita qhawariymantaqa.
Sapa paqarinmi hukmanta nacenchis, kunan ruwasqanchisqa aswan importanten.
Imayna
educasqa, yachaysapa, qhapaq utaq q’uñiña iñinki chaypas, imaynatachus
runakuna tratankichis qhepaman llapanta willanku, integridadqa tukuy
imapas.
Ama pitapas santuariota maskaychu, aswanpas qan kikiykimanta.
Ama hayk’aqpas pimanpas anchata k’askakuy imaraykuchus k’askakuykunaqa suyakuykunaman, suyakuykunaman ima apamun ñak’ariyman.
Hatun Señor Buda citakuna .
Quy, pisillaña kaptinpas.
Imayna sasaña ñawpaqpi kaptinpas, sapa kutim kaqmanta qallariwaq.
Pampachaspa qanpaq regaloymi, ñawpaqman purisqaykiqa regaloymi kikiypaq.
Mana imapas wiñaypaqchu ama anchatachu estresakuy imaraykuchus imayna mana allin situacion kaptinpas, cambianqa.
Nanaq kayqa mana qispiy atina, ñak’ariyqa munasqa.
Frases Budistas Famosas y Positivas .
Manataqmi manchakuyqa kanchu hukpaq, yuyayninpa yuyayninqa mana hunt’asqachu.
Ama venganzata hap’iychu, Karma llapa llank’ayta ruwachun.
Yuyayqa tukuy imapas, imamanchus tukupusqaykita yuyasqayki.
Egoykita churakuy, suchuq p’acha hina.
Ñak’ariypa saphinqa k’askakuymi.
Buda cita en quechua .
Yuyariy qan kikiykimanta cuidakunaykipaq, manan ch’usaq vasomanta hich’ayta atiwaqchu.
Imapas ruwanapaq hina kaptinqa, tukuy sunquykiwan ruway.
Cheqaq kaqpi ruwaq runaqa kay pachapipas hawapipas kusisqan kashan.
Sichus mana pitapas tarinkichu espiritual ñanpi yanapasunaykipaq chayqa, sapallayki puriy.
Entendimiento nisqaqa allin rimasqa simikunaq sonqon k’aspinmi.
Mejor Buda Frases sobre Éxito y Fuerza .
Aswan allinmi kanman waranqa maqanakuykunata atipaymantaqa.
Kusikuyqa manan hayk’aqpas chayamunqachu mana allinpaq qhawariqkunamanqa.
Sichus phawayta munanki chayqa saqeyta munanki tukuy ima llasaqniykikunata.
Wañuypas manan manchakunanchu allin yuyaywan kawsaq runa.
Waranqa ch’usaq simikunamanta aswan allinqa huk simillan thak kayta apamun.
citas y dichos budistas positivos .
Tukuy imamanta iskayrayay, kikikipa k’anchayta tariy.
– Buda .
Rimaykullayki
Benevolente rikcharisqa hukpa allin rimayninkuna .
As a Daily Mission start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 yarqayta atipanapaq Aswan mana allin unquyqa rikcharichisqapa nisqan hina & libre pisqukuna hina kawsanku 🐦 🦢 🦅 Allin kawsaypaq, kusikuypaq, tukuy llaqtakunapaq hawka kawsaypaq.
Prabuddha Bharatpa llapa aborígenes sociedades nisqakuna hukllachasqa rikch’arisqa universopaq ñanta rikuchinku.
Kushinara
Nibbana Bhumi Pagoda munanmi kay pacha religionkunaq parlamentonwan
llank’aq socio kayta.Won Rs 5000 como premio para conferencias en
conversaciones interreligiosas en Bangalore http://sarvajan.ambedkar.org
139 klasiku rimaykunapi kikinpa rimayninta rikcharichirqa allin sunquyuq rikcharichikuspa.
The Parliament of the World’s Religions Positive Daily Mission is to start Growing fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 & vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🪴 🌱 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒 100.
Thirukkural es thrikural Las enseñanzas de la Buda .
PS-1 Hindi Teaser | Mani Ratnam | AR Rahman | Subaskaran | Lyca Productions | Madras Talkies

Clemson Football Gotigers GIF by Clemson TigersPublic


Mind blowing instrumental music by AR Rahman || Music Meditation || YouTube Music
Music Meditation
12.6K subscribers
▶Please Like 👍 Comment ✌ And Share ‍‍‍🙌
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
▶Most Important : Please consider SUBSCRIBE And Click On Bell 🔔 Button So That You Will Never Miss Any Videos From Us
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ ———————————————————————– ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ ———————————————————————— ❤Enjoy Listening and stay connected with us!❤ ————————————————————————

[ IMPORTANT NOTICE ] : These All Things Are Copyrighted. We Just Edited
And Published To Audience For Entertainment Purpose Only..!
✔
#meditation #valentine #love #lovers #day #músicainfantil #musicawards #musicdrivewithnadirshah #musically #musicaly #musicmg #musicallytiktok #music_alremas #musical #musicshow #musicartpurposes #amusicseries #musicbox #musicbangla #musicbricks #musicbattle #musicbedchallenge #musicbgmclub #musicbot #musicboss #musicboom #musicbaaz #bmusicchannel #musiccvs #musiccollection
#musiccreates #musiccover #musiccom #musicconcert #musicchannel
#musiccredit #musicchinese #musiccafe #musicdhamaka #musicdancecompany
#musicdownloader #musicdjcomptition #musicday #musicdance #musicdj
#musicdjremixringtone2019 #musicdesirelyrics #dmusicbhairsho
#dmusicrecords #musiceditz #musiceffects #musicempire #musicemotionrelax
#musicevolution #musicexplorerr #musiceye #musicentertainment
#musiceditingsoftware #musiceditorapp #emusic_masti #emusicbd
#musicflower #musicforconcentration #musicfever #musicforpeace
#musicfobrain #musicfeelingrecord #musicf4you #musicfreak #musicforremix
#musicforsoul #musicguideplus #musicgameshow #musicgreenscreenvideo
#musicgenesis #musicgreen #musicgamenews #musicgallery #musicglnamdev
#musicgold #musicgurujimg #gmusicvox #gmusickaraoke #musichelp #musichk
#musichsr #musichits #musichunterz #musicheals #musichouse #musichome
#musicholics #musichitproductions #musician #musicindiasuraj
#musiciansmusicalgroup #musicianrythm #musicindia #musicislife
#musicismylife #musicislifevol1 #musicimprov #musicinstrumentprice
#imusicstudio #imusictoday #musicjmcfilms #musicjunction #musicjamtracks
#musicking #musickapil #musickitchen #musickeyboard #musickahaselaye
#musickingarvindsujit #musickaisebnaye #musickeya #musickit
#musickitchendabomb #kmusicghutwali #kmusicsutra #kmusicsweet
#musiclovers #musiclaunchevent #musiclaunch #musiclifestyle #musiclove
#musiclock #musiclife #musiclyrics #musiclyricslovers #musiclive
#musicmg dj #musicmj #musicmafia #musicmania #musicmakerjam
#musicmarathi #musicmaker #musicmediasambalpuri dj #musicminds
#mmusicmediaentertainment #mmusiclive #mmusicnet #musicne #musicnew
#musicnepalmovies #musicnow #musicnepal 2019 #musicnepali
#musicnepaltamang #musicnepalapp #musicnepalkaraoke #nmusicbhojpuri
#nmusiccomedy #nmusiccenter #nmusicbhaktisagar #nmusiccassetes
#nmusicmedia #musicofjainism #musicofficial #musicondemand
#musicornamentation #musicoffline #musiconly #musicologothelibro
#musicofficialvideo #musicofbangaldesh #musiconvine #musicproducer
#musicproductionhindi #musicplayerstatus #musicplayer
#musicproductionwithoutlimits #musicproduction #musicpuja #musicplanet
#musicpunjab #musicproductiontip #pmusicstatus #qmusicindia
#musicreactiveled #musicrecords #musicrkm #musicreview
#musicraftentertainment #musicreactivergbledstrip #musicrescuesme
#musicroom #rmusicworld #rmusicseries #rmusic playlist #musicstudio
#musicstudioapp #musicspectrum #musicsong #musicsebanehum #musicstatus
#musicstationbyatondrila #musicstar #musicsebadhengehum #smusicpresent
#smusicproducer #smusicvision #smusicsoundssarsav #musictape
#musictone315 #musictone #musictheoryforbeginners #musictiktok
#musictanishkbagchi #musictoday #musictutorialseries #musictrands
#musictravellove #tmusicmafia #tmusicpro #musicullay #musicunlimited
#musicunited #musicuntapped #umusicrecords #musicvideos #musicvideo000
#musicvibes11 #musicvision #musicvideotutorial #musicverse
#musicvinodmahamda #musicvaani #musicvideosongs #musicvevo
#musicworldbhojpuri #musicwhatsappstatus #musicwave #musicwaala
#musicworld #musicworlddesiyt #musicworldconference
#musicwithoutcopyright #musicworldrecord #musicwithoutwords #musicxroad
#musicxpress #musicyoutubeofficial #musicyoutube #musicytgaming
#musicyoucanrelateto #musiczone #musiczalsa #musiczz #musiczilla
#zmusicmarathi #zmusicgroup #music2019 #music2018 #music24 #music24×7
#music2295 #music4kids #music4ust #music7odia #star_music855 #music97
Mind blowing instrumental music by AR Rahman || Music Meditation || YouTube Music


G
M
T
Y
Text-to-speech function is limited to 200 characters
comments (0)