Free Online FOOD for MIND & HUNGER - DO GOOD 😊 PURIFY MIND.To live like free birds 🐦 🦢 🦅 grow fruits 🍍 🍊 🥑 🥭 🍇 🍌 🍎 🍉 🍒 🍑 🥝 vegetables 🥦 🥕 🥗 🥬 🥔 🍆 🥜 🎃 🫑 🍅🍜 🧅 🍄 🍝 🥗 🥒 🌽 🍏 🫑 🌳 🍓 🍊 🥥 🌵 🍈 🌰 🇧🇧 🫐 🍅 🍐 🫒Plants 🌱in pots 🪴 along with Meditative Mindful Swimming 🏊‍♂️ to Attain NIBBĀNA the Eternal Bliss.
Kushinara NIBBĀNA Bhumi Pagoda White Home, Puniya Bhumi Bengaluru, Prabuddha Bharat International.
Categories:

Archives:
Meta:
May 2013
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
05/18/13
924 LESSON 19-05-2013 SUNDAY-FREE ONLINE eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY Bhikkhupàtimokkhapàëi 1a: âràdhanà 1 (Spoken by the senior monk) MISUSE OF EVM _ PART - 9 AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/a/small-business-ideas.htm http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/qt/Social-Media-Consulting-Small-Business-Idea.htm Social Media Consulting Small Business Idea The Pros and Cons of Starting a Social Media Consulting Business-BHAGAVAN BUDDHA 2557th SACRED BUDDHA JAYANTHI all are cordially invited with family and friends Main Function on 25-05-2013 VESAKHA PURNIMA DAY
Filed under: General
Posted by: site admin @ 3:06 am


924 LESSON 19-05-2013 SUNDAY-FREE ONLINE  eNālāndā Research and Practice UNIVERSITY


 

 

 


 


Bhikkhupàtimokkhapàëi1a: âràdhanà 1
(Spoken by the senior monk)


MISUSE OF EVM _ PART - 9

AWAKENED ONE WITH AWARENESS ONE’S FAIR TRADE PRACTICE

http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/a/small-business-ideas.htm
http://sbinformation.about.com/od/business-ideas/qt/Social-Media-Consulting-Small-Business-Idea.htm

Social Media Consulting Small Business Idea

The Pros and Cons of Starting a Social Media Consulting Business


http://www.metta.lk/tipitaka/1Vinaya-Pitaka/index.html__________________________________________________________________________________________
New voter verifiable paper trail (VVPT) machines to replace the EVMs, following doubts that it could be tampered.Voting Machines are “Calculators which can be manipulated by computer softwares”.  New Machines are ordered by EC, where a paper slip will come out with EVM voting which will be then deposited in a box. What is the use? Paper Slip will show that voter has casted vote for “Party A”, but calculator software will add vote to “Party B”! The Computers are programmable. No use for such fake paper slips. In Superior Courts it  has been demonstrated how these computers can be manipulated and how it can be pre-programmed to make sure victory to one candidate during election. The EVM machines have killed Democracy and have all the potentials to do so. The ruling castes are manipulating EVMs to make sure victory to them depriving the dipressed classes  to enable them to acquire the MASTER KEY that can unlock all doors of progress to the entire people.
    •     
    •    Under such circumstances the following exposure by media had no relevance during the last Karnataka Assembly Elections 2013 where the Congress won and the trend will continue in the forth coming General Elections until the Superior Court and the upholders of Democracy including the free and fair media.    •
5 Regulation and Legislation Relevant to Source Availability


5.1 State-level Disclosed Source Regulation and Legislation

To increase the level of access that they have to voting system source code for evaluation purposes, election officials and state legislatures have started to require that voting system source be disclosed in some form.33
In California, the Secretary of State has taken a series of steps to increase the transparency and robustness of voting systems used in the State. The Secretary of State keeps a copy of the source code and binary executables for voting systems and retains the right to perform a full independent source code review.34The Secretary exercised this right in Spring of 2006.35

In the California legislature, there has been one resolution passed and a bill introduced that concerns disclosed and open source software in voting systems. A legislative resolution, ACR 242, was passed in August of 2004 that tasked the California Secretary of State with producing a report on open source code in voting systems.36Recently, California Assemblymember Goldberg has introduced AB 2097.37This bill would forbid the Secretary of State from approving any voting system for use in California unless “all details of its operating system and specifications are publicly disclosed.'’ It further prevents voting system vendors from exercising any rights against any voter who evaluates the voting system. The Election Technology Council of the Information Technology Association of America, has come out against the bill, as introduced, for a variety of reasons from competitive concerns to intellectual property issues.38

In August of 2005, the North Carolina legislature passed SB223/H238 into law which stipulated that all source code used in voting systems certified in North Carolina would have to undergo a variety of evaluations. The provision stated that “all source code'’ would be made available for review, even that of third party vendors such as the operating system.39It is unclear whether or not this statute will be enforced.40

Wisconsin recently passed Assembly Bill 627 which, in its original form, required municipalities to provide to any person “the coding for the software that the municipality uses to operate the system and to tally the votes cast.'’41The bill was subsequently amended to stipulate the escrow of voting system software “necessary to enable review and verification of the accuracy of the automatic tabulating equipment'’.42

The intent of legislators and election officials involved in these efforts is to make information about the operation of voting systems publicly available because they think the public has a right to see it, or they see disclosure of source code as a necessary precursor to adequate testing to meet their election responsibilities; or both.


Bhikkhupàtimokkhapàëi
1a: âràdhanà 1
(Spoken by the senior monk)


Pubbakaraõapubbakiccàni samàpetvà imissa nisinnassa bhikkhusaïghassa anumatiyà Pàtimokkhaü uddesituü ajjhesanaü karomi.

 


1b: Okàsakammaü
(Spoken by the recitor)


Okàsa me bhante thero dethu Vinayakathaü kathetuü.

 


2: Pubbakiccaü
(Spoken by the recitor)

Sammajjanã padãpo ca ~ udakaü àsanena ca
uposathassa etàni ~ pubbakaraõan-ti vuccati.

Chandapàrisuddhi-utukkhànaü bhikkhugaõanà ca ovàdo
uposathassa etàni pubbakiccan-ti vuccati.
Uposatho yàvatikà ca bhikkhå
kammapattà sabhàgàpattiyo
na vijjanti vajjanãyà ca puggalà
tasmiü na honti pattakallan-ti vuccati.

Pubbakaraõapubbakiccàni samàpetvà desitàppikassa samaggassa bhikkhusaïghassa anumatiyà pàtimokkhaü uddisitum-àràdhanaü karoma.

  

[BJT Vol 3, Page 250] [\x 250/]


(Nidànuddeso) 2

  

Suõàtu me bhante saïgha, yadi saïghassa3
pattakallaü, saïgho uposathaü kareyya pàtimokkhaü uddiseyya. Kiü
saïghassa pubbakiccaü? Pàrisuddhiü àyasmanto àrocetha Pàtimokkhaü
uddisissàmi. Taü sabbeva santà sàdhukaü suõoma manasikaroma.

Yassa siyà àpatti, so àvãkareyya. Asantiyà àpattiyà, tuõhã
bhavitabbaü. Tuõhã bhàvena kho panàyasmante parisuddhà-ti vedissàmi.
Yathà kho pana paccekapuññhassa veyyàkaraõaü hoti, evam-evaü evaråpàya
parisàya yàvatatiyaü anusàvitaü hoti. Yo pana bhikkhu yàvatatiyaü
anusàviyamàne saramàno santiü àpattiü nàvãkareyya, sampajànamusàvàdassa
hoti. Sampajànamusàvàdo kho panàyasmanto antaràyiko dhammo vutto
Bhagavatà. Tasmà saramànena bhikkhunà àpannena visuddhàpekkhena santã
àpatti àvãkàtabbà. âvãkatà hissa phàsu hoti.


Nidànaü niññhitaü

 


(Pàràjikuddeso)

  

[BJT Vol I, Page 028] [\x 028/]

Tatrime cattàro pàràjikà dhammà uddesaü àgacchanti. 5

 

[BJT Vol I, Page 056] [\x 056/]


Pàr 1: (Methunadhammasikkhàpadaü 6):


Yo pana bhikkhu bhikkhånaü
sikkhàsàjãvasamàpanno sikkhaü apaccakkhàya dubbalyaü anàvãkatvà methunaü
dhammaü pañiseveyya, antamaso tiracchànagatàya pi - pàràjiko hoti,
asaüvàso.

 

[BJT Vol I, Page 104] [\x 104/]


Pàr 2: (Adinnàdànasikkhàpadaü):


Yo pana bhikkhu gàmà và ara¤¤à và
adinnaü theyyasankhàtaü àdiyeyya. Yathàråpe adinnàdàne ràjàno coraü
gahetvà haneyyuü và bandheyyuü và pabbàjeyyuü và: ßCorosi, bàlosi,
måëhosi, thenosã-ti!û. Tathàråpaü bhikkhu adinnaü àdiyamàno - ayam-pi
pàràjiko hoti, asaüvàso.

 

[BJT Vol I, Page 160] [\x 160/]


Pàr 3: (Manussaviggahasikkhàpadaü):


Yo pana bhikkhu sa¤cicca
manussaviggahaü jãvità voropeyya, satthahàrakaü vàssa pariyeseyya,
maraõavaõõaü và saüvaõõeyya, maraõàya và samàdapeyya: ßAmbho purisa kiü
tuyhiminà pàpakena dujjãvitena? Matante jãvità seyyo ti!û Iti cittamano
cittasaïkappo anekapariyàyena maraõavaõõaü và saüvaõõeyya, maraõàya và
samàdapeyya - ayam-pi pàràjiko hoti, asaüvàso.

 

[BJT Vol I, Page 200] [\x 200/]


Pàr 4: (Uttarimanussadhammasikkhàpadaü):


Yo pana bhikkhu anabhijànaü
uttarimanussadhammaü attåpanàyikaü alam-ariya¤àõadassanaü samudàcareyya:
ßIti jànàmi, iti passàmã-ti!û Tato aparena samayena samanuggàhiyamàno
và asamanuggàhiyamàno và àpanno visuddhàpekkho evaü vadeyya:
ßAjànam-evàhaü àvuso avacaü: jànàmi; apassaü: passàmi; tucchaü musà
vilapin-tiû, a¤¤atra adhimànà - ayam-pi pàràjiko hoti, asaüvàso.

 

[BJT Vol I, Page 254] [\x 254/]

Uddiññhà kho àyasmanto cattàro pàràjikà dhammà. Yesaü bhikkhu a¤¤ataraü và a¤¤ataraü và àpajjitvà na labhati bhikkhåhi 7 saddhiü saüvàsaü. Yathà pure, tathà pacchà, pàràjiko hoti, asaüvàso.


Tatthàyasmante pucchàmi: kaccittha 8 parisuddhà?
Dutiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Tatiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Parisuddhetthàyasmanto, tasmà tuõhã,
9 evam-etaü dhàrayàmi.Pàràjikaü niññhitaü

 


(Saïghàdisesuddeso)

 

[BJT Vol I, Page 256] [\x 256/]

Ime kho panàyasmanto terasa saïghàdisesà dhammà uddesaü àgacchanti.

 

[BJT Vol I, Page 260] [\x 260/]


Sd 1: Sukkavisaññhisikkhàpadaü: 10

Sa¤cetanikà sukkavisaññhi, a¤¤atra supinantà, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 294] [\x 294/]


Sd 2: Kàyasaüsaggasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu otiõõo vipariõatena
cittena màtugàmena saddhiü kàyasaüsaggaü samàpajjeyya, hatthagàhaü và
veõigàhaü và a¤¤atarassa và a¤¤atarassa và aïgassa paràmasanaü,
saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 320] [\x 320/]


Sd 3: Duññhullavàcàsikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu otiõõo vipariõatena
cittena màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi obhàseyya. Yathà taü yuvà yuvatiü
methunåpasaühitàhi, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 332] [\x 332/]


Sd 4: Antakàmapàricariyasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu otiõõo vipariõatena
cittena màtugàmassa santike attakàmapàricariyàya vaõõaü bhàseyya:
ßEtad-aggaü bhagini pàricariyànaü yà màdisaü sãlavantaü kalyàõadhammaü
brahmacàriü etena dhammena paricareyyàû-ti, methunåpasaühitena,
saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 344] [\x 344/]


Sd 5: Sa¤carittasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu sa¤carittaü
samàpajjeyya, itthiyà và purisamatiü, purisassa và itthimatiü, jàyattane
và jàrattane và, antamaso taïkhaõikàya pi, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 382] [\x 382/]


Sd 6: Kuñikàrasikkhàpadaü:


Sa¤¤àcikàya pana bhikkhunà kuñiü
kàrayamànena assàmikaü attuddesaü pamàõikà kàretabbà. Tatridaü pamàõaü:
dãghaso dvàdasa vidatthiyo Sugatavidatthiyà tiriyaü sattantarà. Bhikkhå
abhinetabbà vatthudesanàya, tehi bhikkhåhi vatthuü desetabbaü anàrambhaü
saparikkamanaü. Sàrambhe ce bhikkhu vatthusmiü aparikkamane sa¤¤àcikàya
kuñiü kàreyya, bhikkhå và anabhineyya vatthudesanàya, pamàõaü và
atikkàmeyya, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 406] [\x 406/]


Sd 7: Vihàrakàrasikkhàpadaü:


Mahallakaü pana bhikkhunà vihàraü
kàrayamànena sassàmikaü attuddesaü bhikkhå abhinetabbà vatthudesanàya.
Tehi bhikkhåhi vatthuü desetabbaü anàrambhaü saparikkamanaü. Sàrambhe ce
bhikkhu vatthusmiü aparikkamane mahallakaü vihàraü kàreyya, bhikkhå và
anabhineyya vatthudesanàya, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 424] [\x 424/]


Sd 8: Pañhamaduññhadosasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu bhikkhuü duññho doso
appatãto amålakena pàràjikena dhammena anuddhaüseyya: ßAppeva nàma naü
imamhà brahmacariyà càveyyan-ti.û. Tato aparena samayena
samanuggàhiyamàno và asamanuggàhiyamàno và, amålaka¤-ceva taü
adhikaraõaü hoti, bhikkhu ca dosaü patiññhàti, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 436] [\x 436/]


Sd 9: Dutiyaduññhadosasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu bhikkhuü duññho doso
appatãto a¤¤abhàgiyassa adhikaraõassa ki¤ci desaü lesamattaü upàdàya
pàràjikena dhammena anuddhaüseyya: ßAppeva nàma naü imamhà brahmacariyà
càveyyan-ti.û Tato aparena samayena samanuggàhiyamàno và
asamanuggàhiyamàno và, a¤¤abhàgiya¤-ceva taü adhikaraõaü hoti, koci deso
lesamatto upàdinno, bhikkhu ca dosaü patiññhàti, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 452] [\x 452/]


Sd 10: Pañhamasaïghabhedasikkhàpadaü:


Yo pana
bhikkhu samaggassa saïghassa bhedàya parakkameyya bhedanasaüvattanikaü
và adhikaraõaü samàdàya paggayha tiññheyya. So bhikkhu bhikkhåhi
evam-assa vacanãyo: ßMà àyasmà samaggassa saïghassa bhedàya parakkami
bhedanasaüvattanikaü và adhikaraõaü samàdàya paggayha aññhàsi.
Sametàyasmà saïghena, samaggo hi saïgho sammodamàno avivadamàno ekuddeso
phàsu viharatãû-ti. Eva¤-ca so bhikkhu bhikkhåhi vuccamàno tatheva
paggaõheyya, so bhikkhu bhikkhåhi yàvatatiyaü samanubhàsitabbo tassa
pañinissaggàya. Yàvatatiya¤-ce samanubhàsiyamàno taü pañinissajeyya,
11 iccetaü kusalaü. No ce pañinissajeyya, saïghàdiseso.


 

[BJT Vol I, Page 456] [\x 456/]


Sd 11: Dutiyasaïghabhedasikkhàpadaü:


Tasseva kho pana bhikkhussa bhikkhå
honti anuvattakà vaggavàdakà, eko và dve và tayo và, te evaü vadeyyuü:
ßMà àyasmanto etaü bhikkhuü ki¤ci avacuttha, dhammavàdã ceso bhikkhu,
vinayavàdã ceso bhikkhu, amhàka¤-ceso bhikkhu; chanda¤-ca, ruci¤-ca
àdàya voharati, jànàti no bhàsati, amhàkam-petaü khamatãû-ti. Te bhikkhå
bhikkhåhi evam-assu vacanãyà: ßMà àyasmanto evaü avacuttha. Na ceso
bhikkhu dhammavàdã, na ceso bhikkhu vinayavàdã. Mà àyasmantànam-pi
saïghabhedo ruccittha. Sametàyasmantànaü saïghena, samaggo hi saïgho
sammodamàno avivadamàno ekuddeso phàsu viharatãû-ti. Eva¤-ca te bhikkhå
bhikkhåhi vuccamànà tatheva paggaõheyyuü, te bhikkhå bhikkhåhi
yàvatatiyaü samanubhàsitabbà tassa pañinissaggàya. Yàvatatiya¤-ce
samanubhàsiyamànà taü pañinissajeyyuü, iccetaü kusalaü. No ce
pañinissajeyyuü, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 462] [\x 462/]


Sd 12: Dubbacasikkhàpadaü:


Bhikkhu paneva dubbacajàtiko hoti.
Uddesapariyàpannesu sikkhàpadesu bhikkhåhi sahadhammikaü vuccamàno
attànaü avacanãyaü karoti: ßMà maü àyasmanto ki¤ci avacuttha, kalyàõaü
và pàpakaü và. Aham-pàyasmante na ki¤ci vakkhàmi, kalyàõaü và pàpakaü
và. Viramathàyasmanto mama vacanàyàû-ti. So bhikkhu bhikkhåhi evam-assa
vacanãyo: ßMà àyasmà attànaü avacanãyaü akàsi. Vacanãyam-evàyasmà
attànaü karotu. âyasmà pi bhikkhå vadetu sahadhammena, bhikkhå pi
àyasmantaü vakkhanti sahadhammena. Evaü saüvaddhà hi tassa Bhagavato
parisà, yadidaü a¤¤am-a¤¤avacanena a¤¤am-a¤¤avuññhàpanenàû-ti. Eva¤-ca
so bhikkhu bhikkhåhi vuccamàno tatheva paggaõheyya, so bhikkhu bhikkhåhi
yàvatatiyaü samanubhàsitabbo tassa pañinissaggàya. Yàvatatiya¤-ce
samanubhàsiyamàno taü pañinissajeyya iccetaü kusalaü. No ce
pañinissajeyya, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 476] [\x 476/]


Sd 13: Kuladåsakasikkhàpadaü:


Bhikkhu paneva a¤¤ataraü gàmaü và
nigamaü và upanissàya viharati kuladåsako pàpasamàcàro. Tassa kho pàpakà
samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca. Kulàni ca tena duññhàni dissanti
ceva suyyanti ca. So bhikkhu bhikkhåhi evam-assa vacanãyo: ßâyasmà kho
kuladåsako pàpasamàcàro. âyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva
suyyanti ca. Kulàni càyasmatà duññhàni dissanti ceva suyyanti ca.
Pakkamatàyasmà imamhà àvàsà. Alan-te idha vàsenàû-ti. Eva¤-ca so bhikkhu
bhikkhåhi vuccamàno te bhikkhå evaü vadeyya: ßChandagàmino ca bhikkhå,
dosagàmino ca bhikkhå, mohagàmino ca bhikkhå, bhayagàmino ca bhikkhå.
Tàdisikàya àpattiyà ekaccaü pabbàjenti, ekaccaü na pabbàjentãû-ti. So
bhikkhu bhikkhåhi evam-assa vacanãyo: ßMà àyasmà evaü avaca, na ca
bhikkhå chandagàmino, na ca bhikkhå dosagàmino, na ca bhikkhå
mohagàmino, na ca bhikkhå bhayagàmino. âyasmà kho kuladåsako
pàpasamàcàro. âyasmato kho pàpakà samàcàrà dissanti ceva suyyanti ca.
Kulàni càyasmatà duññhàni dissanti ceva suyyanti ca. Pakkamatàyasmà
imamhà àvàsà. Alan-te idha vàsenàû-ti. Eva¤-ca so bhikkhu bhikkhåhi
vuccamàno tatheva paggaõheyya, so bhikkhu bhikkhåhi yàvatatiyaü
samanubhàsitabbo tassa pañinissaggàya. Yàvatatiya¤-ce samanubhàsiyamàno
taü pañinissajeyya iccetaü kusalaü. No ce pañinissajeyya, saïghàdiseso.

 

[BJT Vol I, Page 482] [\x 482/]

Uddiññhà kho àyasmanto terasa
saïghàdisesà dhammà, nava pañhamàpattikà cattàro yàvatatiyakà. Yesaü
bhikkhu a¤¤ataraü và a¤¤ataraü và àpajjitvà, yàvatihaü jànaü
pañicchàdeti, tàvatihaü tena bhikkhunà akàmà parivatthabbaü.
Parivutthaparivàsena bhikkhunà uttarichàrattaü bhikkhumànattàya
pañipajjitabbaü. Ciõõamànatto bhikkhu: yattha siyà vãsatigaõo
bhikkhusaïgho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekena pi ce åno vãsatigaõo
bhikkhusaïgho taü bhikkhuü abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca
bhikkhå gàrayhà. Ayaü tattha sàmãci.

Tatthàyasmante pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Dutiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Tatiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Parisuddhetthàyasmanto, tasmà tuõhã, evam-etaü dhàrayàmi.


Saïghàdiseso niññhito

 


(Aniyatuddeso)

 

[BJT Vol I, Page 484] [\x 484/]

Ime kho panàyasmanto dve aniyatà dhammà uddesaü àgacchanti.

 

[BJT Vol I, Page 486] [\x 486/]


Aniy 1: Pañhama-aniyatasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu màtugàmena saddhiü eko
ekàya raho pañicchanne àsane alaïkammaniye nisajjaü kappeyya. Tam-enaü
saddheyyavacasà upàsikà disvà tiõõaü dhammànaü a¤¤atarena vadeyya:
pàràjikena và saïghàdisesena và pàcittiyena và. Nisajjaü bhikkhu
pañijànamàno tiõõaü dhammànaü a¤¤atarena kàretabbo: pàràjikena và
saïghàdisesena và pàcittiyena và. Yena và sà saddheyyavacasà upàsikà
vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo. Ayaü dhammo aniyato.

 

[BJT Vol I, Page 492] [\x 492/]


Aniy 2: Dutiya-aniyatasikkhàpadaü:


Na heva kho pana pañicchannaü àsanaü
hoti nàlaïkammaniyaü. Ala¤-ca kho hoti màtugàmaü duññhullàhi vàcàhi
obhàsituü. Yo pana bhikkhu tathàråpe àsane màtugàmena saddhiü eko ekàya
raho nisajjaü kappeyya. Tam-enaü saddheyyavacasà upàsikà disvà dvinnaü
dhammànaü a¤¤atarena vadeyya saïghàdisesena và pàcittiyena và. Nisajjaü
bhikkhu pañijànamàno dvinnaü dhammànaü a¤¤atarena kàretabbo
saïghàdisesena và pàcittiyena và. Yena và sà saddheyyavacasà upàsikà
vadeyya, tena so bhikkhu kàretabbo. Ayam-pi dhammo aniyato.

 

[BJT Vol I, Page 496] [\x 496/]

Uddiññhà kho àyasmanto dve aniyatà dhammà.
Tatthàyasmante pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Dutiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Tatiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Parisuddhetthàyasmanto, tasmà tuõhã, evam-etaü dhàrayàmi.


Aniyato niññhito

 


(Nissaggiyapàcittiyà)

 

[BJT Vol I, Page 498] [\x 498/]

Ime kho panàyasmanto tiüsa nissaggiyà pàcittiyà dhammà uddesaü àgacchanti.

 

[BJT Vol I, Page 500] [\x 500/]


NP 1: Pañhamakañhinasikkhàpadaü:


Niññhitacãvarasmiü bhikkhunà
ubbhatasmiü kañhine, dasàhaparamaü atirekacãvaraü dhàretabbaü. Taü
atikkàmayato, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 504] [\x 504/]


NP 2: Dutiyakañhinasikkhàpadaü:


Niññhitacãvarasmiü bhikkhunà
ubbhatasmiü kañhine, ekarattam-pi ce bhikkhu ticãvarena vippavaseyya,
a¤¤atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 512] [\x 512/]


NP 3: Tatiyakañhinasikkhàpadaü:


Niññhitacãvarasmiü bhikkhunà
ubbhatasmiü kañhine, bhikkhuno paneva akàlacãvaraü uppajjeyya.
âkaïkhamànena bhikkhunà pañiggahetabbaü, pañiggahetvà khippam-eva
kàretabbaü. No cassa pàripåri, màsaparamaü tena bhikkhunà taü cãvaraü
nikkhipitabbaü ånassa pàripåriyà, satiyà paccàsàya. Tato ce uttariü
nikkhipeyya, satiyà pi paccàsàya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 518] [\x 518/]


NP 4: Puràõacãvarasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà puràõacãvaraü dhovàpeyya và rajàpeyya và àkoñàpeyya và, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 524] [\x 524/]


NP 5: Cãvarapañiggahaõasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà hatthato cãvaraü pañiggaõheyya, a¤¤atra pàrivaññakà, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 530] [\x 530/]


NP 6: A¤¤àtakavi¤¤attisikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu a¤¤àtakaü gahapatiü và gahapatàniü và cãvaraü vi¤¤àpeyya, a¤¤atra samayà, nissaggiyaü pàcittiyaü.

Tatthàyaü samayo: acchinnacãvaro và hoti bhikkhu naññhacãvaro và - ayaü tattha samayo.

 

[BJT Vol I, Page 534] [\x 534/]


NP 7: Tatuttarisikkhàpadaü:


Ta¤-ce
a¤¤àtako gahapati và gahapatànã và bahåhi cãvarehi abhihaññhuü
pavàreyya, santaruttaraparamaü tena bhikkhunà tato cãvaraü sàditabbaü.
Tato ce uttariü
12 sàdiyeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.


 

[BJT Vol I, Page 536] [\x 536/]


NP 8: Pañhama-upakkhañasikkhàpadaü:


Bhikkhuü paneva uddissa a¤¤àtakassa gahapatissa và gahapatàniyà và cãvaracetàpannaü 13
upakkhañaü hoti: ßIminà cãvaracetàpannena cãvaraü cetàpetvà itthannàmaü
bhikkhuü cãvarena acchàdessàmãû-ti. Tatra ce so bhikkhu pubbe
appavàrito upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjeyya: ßSàdhu vata maü
àyasmà iminà cãvaracetàpannena evaråpaü và evaråpaü và cãvaraü cetàpetvà
acchàdehãû-ti. Kalyàõakamyataü upàdàya, nissaggiyaü pàcittiyaü.


 

[BJT Vol I, Page 542] [\x 542/]


NP 9: Dutiya-upakkhañasikkhàpadaü:


Bhikkhuü paneva uddissa ubhinnaü
a¤¤àtakànaü gahapatãnaü và gahapatànãnaü và paccekacãvaracetàpannà
upakkhañà honti: ßImehi mayaü paccekacãvaracetàpannehi paccekacãvaràni
cetàpetvà itthannàmaü bhikkhuü cãvarehi acchàdessàmàû-ti. Tatra ce so
bhikkhu pubbe appavàrito upasaïkamitvà cãvare vikappaü àpajjeyya: ßSàdhu
vata maü àyasmanto imehi paccekacãvaracetàpannehi evaråpaü và evaråpaü
và cãvaraü cetàpetvà acchàdetha ubho va santà ekenàû-ti. Kalyàõakamyataü
upàdàya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 548] [\x 548/]


NP 10: Ràjasikkhàpadaü:


Bhikkhuü
paneva uddissa ràjà và ràjabhoggo và bràhmaõo và gahapatiko và dåtena
cãvaracetàpannaü pahiõeyya: ßIminà cãvaracetàpanena cãvaraü cetàpetvà
itthannàmaü bhikkhuü cãvarena acchàdehãû-ti. So ce dåto taü bhikkhuü
upasaïkamitvà evaü vadeyya: ßIdaü kho bhante àyasmantaü uddissa
cãvaracetàpannaü àbhataü, pañiggaõhàtu
14
àyasmà cãvaracetàpannanû-ti. Tena bhikkhunà so dåto evam-assa vacanãyo:
ßNa kho mayaü àvuso cãvaracetàpannaü pañiggaõhàma cãvara¤-ca kho mayaü
pañiggaõhàma kàlena kappiyanû-ti. So ce dåto taü bhikkhuü evaü vadeyya:
ßAtthi panàyasmato koci veyyàvacakaroû ti. ßCãvaratthikena bhikkhave
bhikkhunà veyyàvaccakaro niddisitabbo àràmiko và upàsako và: ßEso kho
àvuso bhikkhånaü veyyàvaccakaroû ti. So ce dåto taü veyyàvaccakaraü
sa¤¤àpetvà taü bhikkhuü upasaïkamitvà evaü vadeyya: ßYaü kho bhante
àyasmà veyyàvaccakaraü niddisi, sa¤¤atto so mayà. Upasaïkamatu àyasmà
kàlena, cãvarena taü acchàdessatãû-ti. Cãvaratthikena bhikkhave
bhikkhunà veyyàvaccakaro upasaïkamitvà dvattikkhattuü codetabbo
sàretabbo: ßAttho me àvuso cãvarenàû-ti. Dvattikkhattuü codayamàno
sàrayamàno taü cãvaraü abhinipphàdeyya, iccetaü kusalaü. No ce
abhinipphàdeyya, catukkhattuü pa¤cakkhattuü chakkhattuü paramaü
tuõhãbhåtena uddissa ñhàtabbaü. Catukkhattuü pa¤cakkhattuü chakkhattuü
paramaü tuõhãbhåto uddissa tiññhamàno taü cãvaraü abhinipphàdeyya,
iccetaü kusalaü. Tato ce uttariü vàyamamàno taü cãvaraü abhinipphàdeyya,
nissaggiyaü pàcittiyaü.

No ce abhinipphàdeyya, yatassa cãvaracetàpannaü àbhataü tattha sàmaü
và gantabbaü dåto và pàhetabbo: ßYaü kho tumhe àyasmanto bhikkhuü
uddissa cãvaracetàpannaü pahiõittha, na taü tassa bhikkhuno ki¤ci atthaü
anubhoti, yu¤jantàyasmanto sakaü, mà vo sakaü vinassàû-ti. Ayaü tattha
sàmãci.


Cãvaravaggo pañhamo


 

[BJT Vol I, Page 554] [\x 554/]


NP 11: Kosiyasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu Kosiyamissakaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü 15 pàcittiyaü.


 

[BJT Vol I, Page 556] [\x 556/]


NP 12: Suddhakàëakasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu suddhakàëakànaü eëakalomànaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 560] [\x 560/]


NP 13: Dvebhàgasikkhàpadaü:


Navaü pana bhikkhunà santhataü
kàrayamànena dve bhàgà suddhakàëakànaü eëakalomànaü àdàtabbà, tatiyaü
odàtànaü catutthaü gocariyànaü. Anàdà ce bhikkhu dve bhàge
suddhakàëakànaü eëakalomànaü tatiyaü odàtànaü catutthaü gocariyànaü
navaü santhataü kàràpeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 564] [\x 564/]


NP 14: Chabbassisikkhàpadaü:


Navaü pana bhikkhunà santhataü
kàràpetvà chabbassàni dhàretabbaü. Orena ce channaü vassànaü taü
santhataü vissajjetvà và avissajjetvà và a¤¤aü navaü santhataü
kàràpeyya, a¤¤atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 570] [\x 570/]


NP 15: Nisãdanasanthatasikkhàpadaü:


Nisãdanasanthataü pana bhikkhunà
kàrayamànena puràõasanthatassa sàmantà Sugatavidatthã àdàtabbà
dubbaõõakaraõàya, ànàda ce bhikkhu puràõasanthatassa sàmantà
Sugatavidatthiü navaü nisãdanasanthataü kàràpeyya, nissaggiyaü
pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 572] [\x 572/]


NP 16: Eëakalomasikkhàpadaü:


Bhikkhuno paneva
addhànamaggappañipannassa eëakalomàni uppajjeyyuü. âkaïkhamànena
bhikkhunà pañiggahetabbàni. Pañiggahetvà tiyojanaparamaü sahatthà
haritabbàni, asante hàrake. Tato ce uttariü hareyya asante pi hàrake,
nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 576] [\x 576/]


NP 17: Eëakalomadhovàpanasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu a¤¤àtikàya bhikkhuniyà eëakalomàni dhovàpeyya và rajàpeyya và vijañàpeyya và, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 580] [\x 580/]


NP 18: Råpiyasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu jàtaråparajataü uggaõheyya và uggaõhàpeyya và upanikkhittaü và sàdiyeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 584] [\x 584/]


NP 19: Råpiyasaüvohàrasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu nànappakàrakaü råpiyasaüvohàraü samàpajjeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 590] [\x 590/]


NP 20: Kayavikkayasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu nànappakàrakaü kayavikkayaü samàpajjeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.


Kosiyavaggo dutiyo

 

[BJT Vol I, Page 594] [\x 594/]NP 21: Pattasikkhàpadaü:

Dasàhaparamaü atirekapatto dhàretabbo. Taü atikkàmayato, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 600] [\x 600/]


NP 22: ænapa¤cabandhanasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu ånapa¤cabandhanena pattena a¤¤aü navaü pattaü cetàpeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

Tena bhikkhunà so patto bhikkhuparisàya nissajitabbo. Yo ca tassà
bhikkhuparisàya pattapariyanto, so tassa bhikkhuno padàtabbo: ßAyaü te
bhikkhu patto, yàva bhedanàya dhàretabboû ti. Ayaü tattha sàmãci.

 

[BJT Vol I, Page 610] [\x 610/]


NP 23: Bhesajjasikkhàpadaü:


Yàni kho pana tàni gilànànaü
bhikkhånaü pañisàyanãyàni bhesajjàni, seyyathãdaü: sappi, navanãtaü,
telaü, madhu, phàõitaü; tàni pañiggahetvà sattàhaparamaü sannidhikàrakaü
paribhu¤jitabbàni. Taü atikkàmayato, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 614] [\x 614/]


NP 24: Vassikasàñikasikkhàpadaü:


ßMàso seso gimhànanû-ti: bhikkhunà
vassikasàñikacãvaraü pariyesitabbam. ßAddhamàso seso gimhànanû-ti: katvà
nivàsetabbaü. ßOrena ce màso seso gimhànanû-ti: vassikasàñikacãvaraü
pariyeseyya. ßOrenaddhamàso seso gimhànanû-ti: katvà nivàseyya,
nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 618] [\x 618/]


NP 25: Cãvara-acchindanasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu bhikkhussa sàmaü cãvaraü datvà kupito 16 anattamano acchindeyya và acchindàpeyya và, nissaggiyaü pàcittiyaü.


 

[BJT Vol I, Page 620] [\x 620/]


NP 26: Suttavi¤¤attisikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu sàmaü suttaü vi¤¤àpetvà tantavàyehi cãvaraü vàyàpeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 624] [\x 624/]


NP 27: Mahàpesakàrasikkhàpadaü:


Bhikkhuü paneva uddissa a¤¤àtako
gahapati và gahapatànã và tantavàyehi cãvaraü vàyàpeyya. Tatra ce so
bhikkhu pubbe appavàrito tantavàye upasaïkamitvà cãvare vikappaü
àpajjeyya: ßIdaü kho àvuso cãvaraü maü uddissa viyyati àyata¤-ca
karotha, vitthata¤-ca, appita¤-ca, suvãta¤-ca, suppavàyita¤-ca,
suvilekhita¤-ca, suvitacchita¤-ca karotha; appeva nàma mayam-pi
àyasmantànaü ki¤cimattaü anupadajjeyyàmàû-ti. Eva¤-ca so bhikkhu vatvà
ki¤cimattaü anupadajjeyya antamaso piõóapàtamattam-pi, nissaggiyaü
pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 630] [\x 630/]


NP 28: Accekacãvarasikkhàpadaü:


Dasàhànàgataü kattikatemàsikapuõõamaü,
bhikkhuno paneva accekacãvaraü uppajjeyya, accekaü ma¤¤amànena
bhikkhunà pañiggahetabbaü. Pañiggahetvà yàva cãvarakàlasamayaü
nikkhipitabbaü. Tato ce uttariü nikkhipeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 634] [\x 634/]


NP 29: Sàsaïkhasikkhàpadaü:


Upavassaü kho pana kattikapuõõamaü
yàni kho pana tàni àra¤¤akàni senàsanàni sàsaïkasammatàni
sappañibhayàni, tathà råpesu bhikkhu senàsanesu viharanto àkaïkhamàno
tiõõaü cãvarànaü a¤¤ataraü cãvaraü antaraghare nikkhipeyya. Siyà ca
tassa bhikkhuno kocid-eva paccayo tena cãvarena vippavàsàya,
chàrattaparamaü tena bhikkhunà tena cãvarena vippavasitabbaü. Tato ce
uttariü vippavaseyya, a¤¤atra bhikkhusammutiyà, nissaggiyaü pàcittiyaü.

 

[BJT Vol I, Page 638] [\x 638/]


NP 30: Pariõatasikkhàpadaü:


Yo pana bhikkhu jànaü saïghikaü làbhaü pariõataü attano pariõàmeyya, nissaggiyaü pàcittiyaü.


Pattavaggo tatiyo

 

[BJT Vol I, Page 640] [\x 640/]

Uddiññhà kho àyasmanto tiüsa nissaggiyà pàcittiyà dhammà.
Tatthàyasmante pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Dutiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Tatiyam-pi pucchàmi: kaccittha parisuddhà?
Parisuddhetthàyasmanto, tasmà tuõhã, evam-etaü dhàrayàmi.


Nissaggiyapàcittiyà niññhità

 

Next Section

 Bhikkhupàtimokkhapàëi Home Page        Word Index

 


End Notes

1
Editor’s note: It seems every tradition has its own way of introducing
the recital of the Pàtimokkha. Here only two of the simpler ways are
included. Either the âràdhanà & Okàsakammaü is recited; or the
Pubbakiccaü (but not both).


2 The bracketed headings for the various sections are supplied from the ChS edition of the Bhikkhupàtimokkhapàëi.


3 BJT note: Suõàtu me bhante saïgho, ajja uposatho paõõaraso - PTS


4 The following 5 lines are not in BJT.


5 BJT note: This reading is not seen in some books.


6 The Pàràjika rules in BJT are listed simply as Pañhama-, Dutiya-, Tatiya-, & Catutthapàràjikaü;
without further identification. Most of the other rules have mnenomic
titles usually connected with the wording of the rule, or the occasion
for it (but see the notes to the Pàñidesanãya & Sekhiya rules
below). The titles in brackets in this section are taken from the ChS
edition of the text.


7 Editor’s note: BJT, Bhikkhuhi here, elsewhere bhikkhåhi.


8 Editor’s note: BJT, Kaccãttha here, elsewhere kaccittha.


9 Editor’s note: BJT, Tuõhi here, elsewhere tuõhã.


10 Editor’s note: this is the end title in BJT, the heading simply reads Pañhamasaïghàdisesà, but all the rest of these training rules are given distinctive titles.


11 BJT note: Pañinissajjeyya - ChS.


12 BJT note: Uttari - ChS


13 BJT note: Cãvaracetàpanaü - Thai.


14 Editor’s note: BJT, patiggaõh- here, but pañigaõh- in NP5 above.


15 Editor’s note: BJT, Nissaggãyaü, printer’s error.


16 Editor’s note: BJT, Kåpito - printer’s error.

Social media is quickly becoming a vital part of online marketing
activities for small businesses. The problem is that the services and
techniques change frequently, and many small business owners simply
don’t have the time or the experience to keep up with it all.

If you are a social media specialist and love helping others create
their own social media presence, then you may be an excellent fit for a
social media consulting business.

The Pros

Some of the potential benefits of starting a social media consulting business include:

 • The growing popularity of social media websites will create more opportunities for this innovative skill.
 • A minimum amount of equipment, training and investment is needed.
 • Your business can be home-based.
 • You can offer support across all of the most popular social media sites or focus on one and provide expert niche services.
 • You can create ongoing opportunities by helping clients manage the day-to-day operations of their social media accounts.

The Cons

Potential challenges of starting a social media consulting business include:

 • Some companies might not understand the potential and power of
  social media, so you may have to include education in your sales pitch.
 • It can take a great deal of time to gain the knowledge and experience needed to be successful.
 • In this evolving field, you will have to be aware of the new technologies being created on a daily basis.
 • You must be willing to learn the business of the company you will represent.
 • A strong background in computers and marketing is usually required.

Recommended Resources


comments (0)