சீத்தலைச் சாத்தனார் இயற்றிய

மணிமேகலை
Manimekalai


Manimekalai Statue in Kachipuram

Manimekalai Statue in Kanchipuram

 ŕŽ•ŕŽžŕŽ¤ŕŻˆ 30 Canto 30
பவத்திறம் அறுகெனப் பாவை நோற்ற காதை

வித்துவான் ஒளவை சு. துரைசாமிப் பிள்ளை
 ŕŽŽŕŽ´ŕŻŕŽ¤ŕŽŞŕŻŕŽŞŕŻ†ŕŽąŕŻŕŽą பதவுரையுடன்
+

அருஞ்சொற்பொருளும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும்

 

முன்னுரை Preface

தானம் தாங்கிச் சீலம் தலைநின்று
போன பிறப்பில் புகுந்ததை உணர்ந்தோள்
புத்த தன்ம சங்கம் என்னும்
முத்திற மணியை மும்மையின் வணங்கிச்
சரணாகதியாய்ச் சரண் சென்று அடைந்தபின்

Undertaking generosity, establishing virtue 
Knowing the history of her previous births
Manimekalai paid homage thrice to the triple gem -
the Buddha, the Dhamma and the Sangha.
Having taken refuge in them -

பதவுரை வரிகள் 1-5   Lines Commentary            

முரணாத் திருவறமூர்த்தியை மொழிவோன்
அறிவு வறிதாய் உயிர் நிறை காலத்து
முடி தயங்கு அமரர் முறைமுறை இரப்ப
துடிதலோகம் ஒழியத் தோன்றி
போதி மூலம் பொருந்தியிருந்து     30-010
மாரனை வென்று வீரன் ஆகி
குற்றம் மூன்றும் முற்ற அறுக்கும்
வாமன் வாய்மை ஏமக் கட்டுரை
இறந்த காலத்து எண் இல் புத்தர்களும்
சிறந்து அருள் கூர்ந்து திருவாய் மொழிந்தது

(Aravana Adigal summarized) The story 
    of the Embodiment of Truth (The Buddha) who taught the Dhamma without contradictions: 
At a time when people were plenty but wisdom was rare 
radiant crowned Devas besieged the bodhisatta (the Buddha to be) to teach the Dhamma.
So he came from Tusita heaven to Earth,
sat under a Bodhi tree,
overcame Mara and became a hero
destroying the three defilements
Buddha’s teachings full of Truth and protective of beings
that the many Buddhas of the past
with compassion towards beings have been teaching.

பதவுரை வரிகள் 6-15   Lines Commentary          

ஈர் அறு பொருளின் ஈந்த நெறி உடைத்தாய்ச்
சார்பின் தோன்றித் தத்தமில் மீட்டும்
இலக்கு அணத் தொடர்தலின்
மண்டில வகையாய் அறியக் காட்டி
எதிர் முறை ஒப்ப மீட்சியும் ஆகி 30-020
ஈங்கு இது இல்லாவழி இல்லாகி
ஈங்கு இது உள்ளவழி உண்டு ஆகலின்
தக்க தக்க சார்பின் தோற்றம் எனச்
சொற்றகப் பட்டும் இலக்கு அணத் தொடர்பால்
கருதப் பட்டும் கண்டம் நான்கு உடைத்தாய்
மருவிய சந்தி வகை மூன்று உடைத்தாய்

The twelve links of dependent origination.
appear by cause, capable of release
well defined, they follow by cause and effect
and explained in a circular fashion.
Removal of cause removes the effect.
When this is not, that is not.
When this is, that is.
According to the causes they appear.
The truth of cause and effect is understood thus:
This teaching has four divisions
and it has three connections

பதவுரை வரிகள் 16-26   Lines Commentary


தோற்றம் பார்க்கின் மூன்று வகை ஆய்
தோன்றுதற்கு ஏற்ற காலம் மூன்று உடையதாய்
குற்றமும் வினையும் பயனும் விளைந்து
நிலையில வறிய துன்பம் என நோக்க 30-030
உலையா வீட்டிற்கு உறுதி ஆகி
நால்வகை வாய்மைக்குச் சார்பு இடன் ஆகி
ஐந்து வகைக் கந்தத்து அமைதி ஆகி
மெய் வகை ஆறு வழக்கு முகம் எய்தி
நயங்கள் நான்கால் பயன்கள் எய்தி
இயன்ற நால்வகையால் வினா விடை உடைத்தாய்

There are - if you think about it - three kinds of becoming
which happen in three periods.
The defilements, volitional activities and resultants arise.
They are inconstant, useless and cause suffering. See them as such.
(This teaching) leads to the unspoilt state of liberation
Helps to see the Four noble truths
created from the union of the Five aggregates
to realize Truth it is capable of being argued in the six forms
The four kinds of causal relation and benefits thereof
The four types of questions and answers related to these principles

பதவுரை வரிகள் 27-36   Lines Commentary


நின்மிதி இன்றி ஊழ்பாடு இன்றிப்
பின்போக்கு அல்லது பொன்றக் கெடாதாய்
பண்ணுநர் இன்றிப் பண்ணப் படாதாய்
யானும் இன்றி என்னதும் இன்றி 30-040
போனதும் இன்றி வந்ததும் இன்றி
முடித்தலும் இன்றி முடிவும் இன்றி
வினையும் பயனும் பிறப்பும் வீடும்
இனையன எல்லாம் தானே ஆகிய

No-origination, No-cessation
Nothing but succession, No annihilation
Neither a cause nor an effect
No me Not mine
No going No coming
No finishing No ending
Doing and its results, Cause for Birth and Liberation
Source for all are the links of dependent origination.

பதவுரை வரிகள் 37-44   Lines Commentary


பேதைமை செய்கை உணர்வே அருஉரு
வாயில் ஊறே நுகர்வே வேட்கை
பற்றே பவமே தோற்றம் வினைப்பயன்
இற்று என வகுத்த இயல்பு ஈராறும்
பிறந்தோர் அறியின் பெரும்பேறு அறிகுவர்
அறியார்ஆயின் ஆழ் நரகு அறிகுவர் 30-050

Ignorance, kammic formations, consciousness, Mind and matter,
Six sense bases, Contact, Feelings, Craving,
Clinging, Becoming, Birth, Decay suffering death -
the twelve links of Dependent origination have this nature.
Upon realizing this humans get that which is highly worth obtaining.
If they don’t, they will experience hell.

பதவுரை வரிகள் 45-50   Lines Commentary


“பேதைமை என்பது யாது?” என வினவின்
ஓதிய இவற்றை உணராது மயங்கி
இயற்படு பொருளால் கண்டது மறந்து
முயற்கோடு உண்டு எனக் கேட்டது தெளிதல்
உலகம் மூன்றினும் உயிர் ஆம் உலகம்
அலகு இல பல் உயிர் அறு வகைத்து ஆகும்
மக்களும் தேவரும் பிரமரும் நரகரும்
தொக்க விலங்கும் பேயும் என்றே
நல்வினை தீவினை என்று இரு வகையால்
சொல்லப்பட்ட கருவில் சார்தலும் 30-060
கருவில் பட்ட பொழுதினுள் தோற்றி
வினைப்பயன் விளையுங்காலை உயிர்கட்கு
மனப் பேர் இன்பமும் கவலையும் காட்டும்

To the question, “What is ignorance?”
Not understanding what was described so far (the four noble truths etc.) and being deluded
Forgetting what was learnt from having seen and the essence of what was seen
Asking someone if hares have horns and believing them when they say, yes
The three worlds have beings innumerable.
The many beings are of six kinds.
Humans, Devas, Brahmas, Hell beings
Assembly of animals and ghosts
Depending on the two types of our actions - good and bad
We associate with said (the six types of beings) womb
At the appropriate time we take those births.
When the results of our kamma bears fruit
It will be reflected in the mind as great joy or worry.

பதவுரை வரிகள் 51-63   Lines Commentary


தீவினை என்பது யாது என வினவின்
ஆய் தொடி நல்லாய்! ஆங்கு அது கேளாய்
கொலையே களவே காமத் தீவிழைவு
உலையா உடம்பில் தோன்றுவ மூன்றும்
பொய்யே குறளை கடுஞ்சொல் பயன் இல்
சொல் எனச் சொல்லில் தோன்றுவ நான்கும்
வெஃகல் வெகுளல் பொல்லாக் காட்சி என்று 30-070
உள்ளம் தன்னின் உருப்பன மூன்றும் எனப்
பத்து வகையால் பயன் தெரி புலவர்
இத் திறம் படரார் படர்குவர் ஆயின்
விலங்கும் பேயும் நரகரும் ஆகி
கலங்கிய உள்ளக் கவலையின் தோன்றுவர்
“நல்வினை என்பது யாது?” என வினவின்
சொல்லிய பத்தின் தொகுதியின் நீங்கிச்
சீலம் தாங்கித் தானம் தலைநின்று
மேல் என வகுத்த ஒருமூன்று திறத்துத்
தேவரும் மக்களும் பிரமரும் ஆகி         30-080
மேவிய மகிழ்ச்சி வினைப்பயன் உண்குவர்

Should you ask, “What is a bad deed?”
you lady who wears a beautiful bracelet! Listen to me:
Killing, stealing, improper sexual conduct
are the three kinds of wrongs appearing in a pure body.
Lies, malicious speech, harsh speech, frivolous speech
are the four types of wrong speech.
Greed, hatred and delusion
are the three kinds of wrong deeds that appear in the mind.
The wise who know these ten kinds of actions and the results
will not think about them even in their hearts. If they did
animal, ghost and hell births await
minds agitated with much suffering.
Should you ask, “What is a good deed?”
Not doing the collection of ten evils mentioned above,
undertaking virtue, establishing generosity.
That which the wise have said are three good results follow
taking birth as devas, humans or brahmas
experiencing the joy from the results of their good deeds.

    பதவுரை வரிகள் 64-81   Lines Commentary

உணர்வு எனப்படுவது உறங்குவோர் உணர்வின்
புரிவு இன்றாகிப் புலன் கொளாததுவே
அருஉரு என்பது அவ்வுணர்வு சார்ந்த
உயிரும் உடம்பும் ஆகும் என்ப
வாயில் ஆறும் ஆயுங்காலை
உள்ளம் உறுவிக்க உறும் இடன் ஆகும்
ஊறு என உரைப்பது உள்ளமும் வாயிலும்
வேறு புலன்களை மேவுதல் என்ப
நுகர்வே உணர்வு புலன்களை நுகர்தல் 30-090
வேட்கை விரும்பி நுகர்ச்சி ஆராமை
பற்று எனப்படுவது பசைஇய அறிவே
பவம் எனப்படுவது கரும ஈட்டம்
தரும் முறை இது எனத் தாம்தாம் சார்தல்
பிறப்பு எனப்படுவதக் கருமப் பெற்றியின்
உறப் புணர் உள்ளம் சார்பொடு கதிகளில்
காரண காரிய உருக்களில் தோன்றல்
பிணி எனப்படுவது சார்பின் பிறிது ஆய்
இயற்கையின் திரிந்து உடம்பு இடும்பை புரிதல்
மூப்பு என மொழிவது அந்தத்து அளவும் 30-100
தாக்கு நிலையாமையின் தாம் தளர்ந்திடுதல்
சாக்காடு என்பது அருஉருத் தன்மை
யாக்கை வீழ் கதிரென மறைந்திடுதல்

Consciousness is like the experience of one who is asleep
no perception, no action taken, just direct experience.
Mind and matter is said to be the mind and body
associated with that consciousness.
Upon investigation the six sense bases
they are the conduit for consciousness to experience external objects.
Contact is mind and senses organs
joining with sense objects.
Feelings are experiences of the sensory input.
Craving is the pursuit of pleasure unfulfilled.
Clinging is attachment to objects.
Becoming is the collection of kamma
that have consequences appropriate to the actions.
Birth is - depending on our acquired kamma -
consciousness which is related to its factors before and after, moving through states of existence
appearing in bodies according to cause and effect.
Disease related to the other factors means
the body in an unnatural state is not at ease.
Aging means until death
clashing with inconstancy the body weakening.
Death is this body which has name and form
disappearing like the setting sun in the western sea.


பதவுரை வரிகள் 82-103   Lines Commentary


பேதைமை சார்வாச் செய்கை ஆகும்
செய்கை சார்வா உணர்ச்சி ஆகும்
உணர்ச்சி சார்வா அருவுரு ஆகும்
அருவுருச் சார்வா வாயில் ஆகும்
வாயில் சார்வா ஊறு ஆகும்மே
ஊறு சார்ந்து நுகர்ச்சி ஆகும்
நுகர்ச்சி சார்ந்து வேட்கை ஆகும்     30-110
வேட்கை சார்ந்து பற்றா கும்மே
பற்றில் தோன்றும் கருமத் தொகுதி
கருமத் தொகுதி காரணமாக
வருமே ஏனை வழிமுறைத் தோற்றம்
தோற்றம் சார்பின் மூப்பு பிணி சாக்காடு
அவலம் அரற்றுக் கவலை கையாறு எனத்
தவலில் துன்பம் தலைவரும் என்ப

From ignorance as a requisite condition come fabrications.
From fabrications as a requisite condition comes consciousness.
From consciousness as a requisite condition comes name and form.
From name and form as a requisite condition comes the six sense media.
From the six sense media as a requisite condition comes contact.
From contact as a requisite condition comes feeling.
From feeling as a requisite condition comes craving.
From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.
From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
From becoming as a requisite condition
comes birth.
From birth as a requisite condition, then aging and death,
sorrow, lamentation, pain, distress and despair come into play.
Such is the origination of this entire mass of stress and suffering.


பதவுரை வரிகள் 104-117   Lines Commentary
ஊழின் மண்டிலமாச் சூழுமிந் நுகர்ச்சி
பேதைமை மீளச் செய்கை மீளும்
செய்கை மீள உணர்ச்சி மீளும்         30-120
உணர்ச்சி மீள அருஉரு மீளும்
அருஉரு மீள வாயில் மீளும்
வாயில் மீள ஊறு மீளும்
ஊறு மீள நுகர்ச்சி மீளும்
நுகர்ச்சி மீள வேட்கை மீளும்
வேட்கை மீளப் பற்று மீளும்
பற்று மீளக் கருமத் தொகுதி
மீளும் கருமத் தொகுதி மீளத்
தோற்றம் மீளும் தோற்றம் மீளப்
பிறப்பு மீளும் பிறப்பு பிணி மூப்புச்     30-130
சாக்காடு அவலம் அரற்றுக் கவலை
கையாறு என்று இக் கடையில் துன்பம்
எல்லாம் மீளுமிவ் வகையான் மீட்சி

This experience/suffering that revolves in a circular fashion due to fruit of kamma is resolved as follows:
From the remainder-less fading and cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications.
From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness.
From the cessation of consciousness comes the cessation of name and form.
From the cessation of name and form comes the cessation of the six sense media.
From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact.
From the cessation of contact comes the cessation of feeling.
From the cessation of feeling comes the cessation of craving.
From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.
From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.
From the cessation of becoming comes the cessation of birth.
From the cessation of birth, then aging and
death, sorrow, lamentation, pain, distress and
despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress and suffering.


பதவுரை வரிகள் 118-133   Lines Commentary


ஆதிக் கண்டம் ஆகும் என்ப
பேதைமை செய்கை என்றிவை இரண்டும்
காரண வகைய ஆதலானே
இரண்டாம் கண்டம் ஆகும் என்ப
உணர்ச்சி அருஉரு வாயில் ஊறே
நுகர்ச்சி என்று நோக்கப்படுவன
முன்னவற்று இயல்பான் துன்னிய ஆதலின் 30-140
மூன்றாம் கண்டம் வேட்கை பற்று
கரும ஈட்டம் எனக் கட்டுரைப்பவை
மற்று அப் பெற்றி நுகர்ச்சி ஒழுக்கினுள்
குற்றமும் வினையும் ஆகலானே
நான்காம் கண்டம் பிறப்பே பிணியே
மூப்பே சாவு என மொழிந்திடும் துன்பம்
என இவை பிறப்பில் உழக்கு பயன் ஆதலின்

Ignorance and Kamma Formations both
belong to the cause category
and therefore belong to the first division.
Consciousness, name and form, sense bases, contact
feelings are five
effects of the previously said
and belong to the second division.
The links so described craving, clinging, becoming
are the effects of the feelings etc. from the
previous division which are the causes and
are part of the third division.
The forth division has birth, disease
aging, death described as unsatisfactory.
These are inherent in a being that is born and are effects.

பதவுரை வரிகள் 134-147   Lines Commentary

பிறப்பின் முதல் உணர்வு ஆதிச் சந்தி
நுகர்ச்சி ஒழுக்கொடு விழைவின் கூட்டம்
புகர்ச்சி இன்று அறிவது இரண்டாம் சந்தி 150
கன்மக் கூட்டத்தொடு வரு பிறப்பிடை
முன்னிச் செல்வது மூன்றாம் சந்தி
மூன்று வகைப் பிறப்பும் மொழியுங்காலை
ஆன்ற பிற மார்க்கத்து ஆய உணர்வே
தோன்றல் வீடெனத் துணிந்து தோன்றியும்
உணர்வு உள் அடங்க உருவாய்த் தோன்றியும்
உணர்வும் உருவும் உடங்கத் தோன்றிப்
புணர்தரு மக்கள் தெய்வம் விலங்கு ஆகையும்

The cause for birth are Kammic formations and consciousness.
Their joining is the first connection.
The joining of Feelings and Craving
faultlessly known as the second connection
Between becoming and the coming birth
is the third connection
When we analyze the three types of birth
consciousness that confidently chooses to follow the excellent path of purification
which leads to the goal of liberation
takes birth in a form containing consciousness
consciousness and form appear together
as humans, gods and animals.

பதவுரை வரிகள் 148-158   Lines Commentary


காலம் மூன்றும் கருதுங்காலை
இறந்த காலம் என்னல் வேண்டும் 30-160
மறந்த பேதைமை செய்கை ஆனவற்றை
நிகழ்ந்த காலம் என நேரப்படுமே
உணர்வே அருஉரு வாயில் ஊறே
நுகர்வே வேட்கை பற்றே பவமே
தோற்றம் என்று இவை சொல்லுங்காலை
எதிர்காலம் என இசைக்கப் படுமே
பிறப்பே பிணியே மூப்பே சாவே
அவலம் அரற்று கவலை கையாறுகள்

When analyzed there are three periods
Ignorance that causes forgetfulness and kamma formations are two of the links
should be considered as past period.
Consciousness, name and form, sense bases, contact,
feelings, craving, clinging, becoming and
birth when considered
belong to the present period.
Birth and disease, aging, death
sorrow, lamentation, worry and helplessness
belong to the future period.

பதவுரை வரிகள் 159-168   Lines Commentary
குலவிய குற்றம் எனக் கூறப்படுமே
அவாவே பற்றே பேதைமை என்றிவை        170
புனையும் அடைபவமும் வினை செயல் ஆகும்
உணர்ச்சி அருஉரு வாயில் ஊறே
நுகர்ச்சி பிறப்பு மூப்புப் பிணி சாவிவை
நிகழ்ச்சிப் பயன் ஆங்கே நேருங்காலை
குற்றமும் வினையும் பயனும் துன்பம்
பெற்ற தோற்றப் பெற்றிகள் நிலையா
எப்பொருளுக்கும் ஆன்மா இலை என
இப்படி உணரும் இவை வீட்டு இயல்பு ஆம்

It is said that craving, clinging and ignorance are
defilements that cause volitional activities and resultants.
Volitional becoming and kammic formations are volitional activities.
Rebirth consciousness, mind and matter, sense bases, contact
feelings, rebirth process, aging, disease, death
are the resultants of present activities.
Defilements, volitional activities and resultants cause suffering.
The resultant bodies caused by these are inconstant.
Neither beings not inanimate objects have a self.
These are the realizations that will lead to liberation.

பதவுரை வரிகள் 169-178   Lines Commentary


உணர்வே அருஉரு வாயில் ஊறே
நுகர்வே பிறப்பே பிணி மூப்புச் சாவே       180
அவலம் அரற்றுக் கவலை கையாறென
நுவலப் படுவன நோய் ஆகும்மே
அந்நோய் தனக்குப்
பேதைமை செய்கை அவாவே பற்றுக்
கரும ஈட்டம் இவை காரணம் ஆகும்
துன்பம் தோற்றம் பற்றே காரணம்
இன்பம் வீடே பற்றிலி காரணம்
ஒன்றிய உரையே வாய்மை நான்காவது
உருவு நுகர்ச்சி குறிப்பே பாவனை
உள்ள அறிவு இவை ஐங்கந்தம் ஆவன       190

Consciousness, name and body, sense bases, contact
feelings, birth, disease, aging, sickness
sorrow, lamentation, worry and helplessness
are the links that are said to be suffering.
For these sufferings
ignorance, kamma formations, craving, clinging
becoming are the causes.
Suffering and becoming are caused by clinging.
Not clinging results in happiness and release.
These thorough teachings make up the four noble truths.
Form, feelings, perception and volitional formations
consciousness are the five aggregates.

பதவுரை வரிகள் 179-190   Lines Commentary


அறுவகை வழக்கும் மறுவின்று கிளப்பிற்
தொகையே தொடர்ச்சி தன்மை மிகுத்துரை
இயைந்துரை என்ற நான்கினும் இயைந்த
உண்மை வழக்கும் இன்மை வழக்கும்
உள்ளது சார்ந்த உண்மை வழக்கும்
இல்லது சார்ந்த இன்மை வழக்கும்
உள்ளது சார்ந்த இன்மை வழக்கும்
இல்லது சார்ந்த உண்மை வழக்கும் எனச்
சொல்லிய தொகைத் திறம் உடம்பு நீர் நாடு
தொடர்ச்சி வித்து முளை தாள் என்றிந்     200
நிகழ்ச்சியில் அவற்றை நெல் என வழங்குதல்

Faultlessly describing the six methods of inference
which are associated with these four objects of experience
bunches, succession, particularizing an objects quality and objects collectively named 
true experience, false experience,
true experience of real relationships,
false experience of false relationships,
false experience of  true relationships,
true experience of false relationships.
First classification mentioned above ‘bunches’ is like body, water and country
’succession’ is the succession of seed, shoot and stalk followed again by seed:
calling this series of cause and effect is called a grain.

பதவுரை வரிகள் 191-201   Lines Commentary

இயல்பு மிகுத்துரை ஈறுடைத்து என்றும்
தோன்றிற்று என்றும் மூத்தது என்றும்
மூன்றின் ஒன்றின் இயல்புமிகுத் துரைத்தல்
இயைந்துரை என்பது எழுத்துப்பல கூடச்
சொல்எனத் தோற்றும் பலநாள் கூடிய
எல்லையைத் திங்கள் என்று வழங்குதல்
உள்வழக்கு உணர்வில் வழக்கு முயற்கோடு
உள்ளது சார்ந்த உள்வழக் காகும்
சித்தத் துடனே ஒத்த நுகர்ச்சி 210
உள்ளது சார்ந்த இல்வழக் காகும்
சித்தம் உற்பவித்தது மின்போல் என்கை
இல்லது சார்ந்த உண்மை வழக்காகும்
காரணம் இன்றிக் காரியம் நேர்தல்
இல்லது சார்ந்த இல்வழக் காகும்
முயற்கோ டின்மையின் தோற்றமும் இல் எனல்


Particularizing a quality is when an object has a end
a beginning an aging
to particularize one of these qualities.
‘objects collectively named’ is unlike any number of letters making up a word
is a collection of distinct objects like
different number of days being labelled as a month.
Consciousness is true experience of true objects, a hare with horns is false experience of non-existent object.
Feelings that are associated with our consciousness is an example
of true experience associated with that which is.
False experience of false relationships is to
compare lightning (short duration) to consciousness (infinite).
A true statement comparing false objects
is an effect without cause.
A false statement concerning non existent objects
Like saying there are no hares since there are no hares with horns.

பதவுரை வரிகள் 202-216   Lines Commentary

நான்கு நயமெனத் தோன்றப் படுவன
ஒற்றுமை வேற்றுமை புரிவின்மை இயல்பென்க
காரண காரியம் ஆகிய பொருள்களை
ஒன்றா உணர்தல் ஒற்றுமை நயமாம் 220
வீற்று வீற்றாக வேதனை கொள்வது
வேற்றுமை நயமென வேண்டல் வேண்டும்
பொன்றக் கெடாஅப் பொருள்வழிப் பொருள்களுக்கு
ஒன்றிய காரணம் உதவு காரியத்தைத்
தருதற்கு உள்ளம் தான்இலை என்றல்
புரிவின்மை நயமெனப் புகறல் வேண்டும்
நெல்வித்து அகத்துள் நெல்முளை தோற்றும் எனல்
நல்ல இயல்புநயம் இவற்றில்நாம் கொள்பயன்

The four causal relations clearly understood are
unity, diversity, unclear and the obvious
Unity is seeing the cause and effect as one -
not to distinguish between the two.
Distinguishing cause and effect as distinct
is to understand diversity.
To deduce the cause for
that which is changeless
is beyond our understanding and
falls in the unclear category.
From the grain comes the shoot is saying the obvious.
The benefits we get from these causal understandings

பதவுரை வரிகள் 217-228   Lines Commentary

தொக்க பொருளல தொன்றில்லை என்றும்
அப்பொரு ளிடைப்பற் றாகா தென்றும்      230
செய்வா னொடுகோட் பாடிலை என்றும்
எய்து காரணத்தால் காரியம் என்றும்
அதுவும் அன்றத லாததும் அன்றென்றும்
விதிமுறை தொகையினால் விரிந்த நான்கும்
வினா விடை நான்கு உள
துணிந்து சொல்லல் கூறிட்டு மொழிதல்
வினாவின் விடுத்தல் வாய்வா ளாமைஎனத்
“தோன்றியது கெடுமோ? கெடாதோ?” என்றால்
“கேடுண்டு” என்றல் துணிந்து சொலல்ஆகும்
“செத்தான் பிறப்பா னோபிற வானோ?”         240
என்று செப்பின்
“பற்றிறந் தானோ? அல்மக னோஎனல்
மிகக் கூறிட்டு மொழிதல் என விளம்புவர்
வினாவின் விடுத்தல் “முட்டை முந்திற்றோ
பனை முந்திற்றோ? எனக்கட் டுரைசெய்”
என்றா திற்றோ வெனக்கட் டுரைசெய்
என்றால் “எம்முட்டைக்கு எப்பனை” என்றல்
வாய் வாளாமை “ஆகா யப்பூப்
பழைதோ, புதிதோ?” என்று புகல்வான்
உரைக்கு மாற்றம் உரையாது இருத்தல்        250

There is nothing not linked to cause and effect.
Do not be attached to anything.
Do not mix up the doer with the principle of cause and effect.
With the appropriate cause comes the effect.
The effect is not the cause nor is it not the cause
Thus explained the four according to the Pitaka texts
There are these four ways of answering questions.
Categorical answer, analytic answer
By cross-questioning and by silence
For the question: “Will that which is created be destroyed or not?”
“It will be destroyed,” is a categorical answer.
“Will one who has died be born again?”
More detail is acquired by asking: “Did he cut his attachments or not?” 
This is an analytic answer according to the wise.
Answering with a counter question: To the question “Did the seed come first
or did the palm come first? Please explain.”
Ask “Show me the seed that became the palm?”
Silent answer: if someone asks ‘Is the flower in the sky
new or old’, such a question
Should be answered with silence.

பதவுரை வரிகள் 229-250   Lines Commentary

கட்டும் வீடும் அதன் காரணத்தது 250
ஒட்டித் தருதற்கு உரியோர் இல்லை
யாம்மேல் உரைத்த பொருள்கட்கு எல்லாம்
காமம் வெகுளி மயக்கம் காரணம்
அநித்தம் துக்கம் அநான்மா அசுசியென
தனித்துப் பார்த்துப் பற்றறுத் திடுதல்
மைத்திரி கருணா முதிதையென் றறிந்து
திருந்துநல் உணர்வாற் செற்றம் அற்றிடுக!
சுருதி சிந்தனா பாவனா தரிசனை
கருதி உய்த்து மயக்கம் கடிக
இந்நால் வகையான் மனத்திருள் நீங்கென்று 260
முன்பின் மலையா மங்கல மொழியின்
ஞான தீபம் நன்கனம் காட்டத்
தவத் திறம் பூண்டு தருமம் கேட்டுப்
பவத்திறம் அறுகெனப் பாவை நோற்றனள்என் 264

The cause for the chains that bind us and liberation
is not any external body
For all the sufferings that I have mentioned before
greed, hatred and delusion are the reason.
Inconstancy, suffering, not-self, impurity
can be separately analyzed and greed cut-off.
Love, compassion, sympathetic joy:
From the merits of these actions remove hatred.
Listening to the Dhamma, reflect on what you heard, act accordingly,
realize the truth. Thus remove delusion.
With these four kinds of activities remove darkness from your mind!’
Thus from the Dhamma that has no contradictions
liberation was explained clearly.
Manimekalai took the vows of a renunciate, studied the Dhamma
and undertook to ‘Cut the defilements that cause birth!’

பதவுரை வரிகள் 251-264   Lines Commentary
*     *     *     *     *